eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2031/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-08
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2031/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu
6 września 2021 r. odwołania wniesione-
go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Ener-
gokon-
Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mie-
rosławskiego 3
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 24

przy udziale wykonawcy S. P.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe HOGA S. P. z siedzibą w Gomuli-
nie
– Kolonia, ul. Trybunalska 9
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt
KIO 2031/21 po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wy-
boru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonać czynności odrzucenia
oferty wykonawcy S. P.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe HOGA S. P. z siedzibą w
Gomulinie
– Kolonia, ul. Trybunalska 9 i wykonawcy D. P. prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo - Handlowy "MEGA-POL" D. P.
z siedzibą w Turowie, ul. Długa 27B na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy w
związku z art. 224 ust. 6 ustawy z uwagi na to, że złożone wyjaśnienia wraz z
dowodami nie uzasadniają podanej przez tych wykonawców ceny,

2. kosztami
postępowania obciąża zamawiającego –Zakład Gospodarki Mieszkanio-

wej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Częstochowie spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 24
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Energokon-
Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu,
ul. Mierosławskiego 3
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego –Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 24
na rzecz Energokon-
Plus spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mierosławskiego 3
kwotę 13 600
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i wydatków
pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 2031/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na rozbiórkę
budynków gospodarczych przy al. NMP 2 w Częstochowie stanowiących zasób komunalny
gminy zarządzany i administrowany przez ZGM TBS w Częstochowie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych
2021/BZP 0006390/01.
W dniu 30 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania.
W dniu 5 lipca 2021 r. odwołanie wniósł Energokon-Plus spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Rybniku. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 lipca 2021 r. udzielonego przez prezesa i wicepreze-
sa zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem
z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 5 lipca 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie :
1.
art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy i art. 224 ust. 6 ustawy w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy,
przez za
niechanie odrzucenia ofert wykonawców: P.P.H.U. HOGA oraz MEGA-POL jako
ofert zawierających rażąco niskie ceny, podczas gdy treść udzielonych przez ww. wykonaw-
ców wyjaśnień potwierdza, że oferty zawierają rażąco niskie ceny z przyczyn wskazanych w
uzasadni
eniu niniejszego odwołania w wyniku czego doszło do zaniechania przeprowadze-
nia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzyst
ości;
2.
art. 239 ust. 1 ustawy, przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy P.P.H.U. HOGA
jako oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, podczas gdy oferta ww. wykonaw-
cy podlega odrzuceniu w powodu rażąco niskiej ceny.
Wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
dokonania odrzucenia oferty wykonawcy P.P.H.U. HOGA;
3.
dokonania odrzucenia oferty wykonawcy MEGA-POL;
4.
powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia po stronie odwołującego wynika z faktu, iż złożył
od ofertę w przedmiotowym postępowaniu, która to oferta nie podlega odrzuceniu, w związku
z czym o
dwołujący ma realną szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. W wyniku
naruszenia przepisów ustawy interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał
uszczerbku, bowiem z
amawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez wykonawcę

P.P.H.U. HOGA, która z kolei podlega odrzuceniu (podobnie jak oferta wykonawcy MEGA-
POL).
Zważywszy na zakres podniesionych zarzutów, odwołujący ma szansę na uzyskanie zamó-
wienia, ponieważ w przypadku uwzględnienia odwołania, Izba może nakazać wykonanie lub
powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiające-
go
zgodnie z żądaniami odwołującego. Mając na uwadze powyższe, można realnie zakła-
dać, że po ponownym badaniu i ocenie ofert w wyniku wykonania wyroku Izby, zamawiający
dokona wyboru oferty
odwołującego.
W wyniku zas
ygnalizowanych naruszeń ustawy odwołujący został narażony na szkodę zwią-
zaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji kontraktu na rzecz zamawiającego,
które to zamówienie powinno zostać udzielone odwołującemu. W konsekwencji, odwołujący
może nie uzyskać zamówienia i w ten sposób nie osiągnąć zysku, który planował osiągnąć w
wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia (lucrum cessans).
Zgodnie z pkt IV.2 SWZ, zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia określa przedmiar
robót – Załącznik nr 7 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót Bu-
dowlanych (STWiORB) stanowiąca - Załącznik nr 8 do SWZ oraz Projekt Budowlany - Za-
łącznik nr 9 do SWZ.
W dniu 14 czerwca 2021 r. odbyło się otwarcie ofert, przed którym zamawiający podał wyso-
kość kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 230 928,44 zł brut-
to.
Z informacji z otwarcia ofert wynika, że w postępowaniu złożono 4 oferty, tj.:
1)
P. P. H. U. „HOGA” S. P., Gomulin-Kolonia, ul. Trybunalska 9, 97-371 Wola Krzysz-
toporska (cena oferty: 81 180,00
zł brutto),
2)
Zakład Usługowo - Handlowy „MEGA-POL”, Turów, ul. Długa 27B, 42-256 Olsztyn
(cena oferty: 92 250,00 zł brutto),
3)
Energokon-
Plus Sp. z o. o., ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec (cena oferty:
227 550,00 zł brutto),
4)
Firma ZK S.C. K.
Ż., G. Ż., ul. Okrężna 24, 44-100 Gliwice
(cena oferty: 290 280,00 zł brutto),
W dniu 15 czerwca 2021 r. z
amawiający skierował do wykonawcy P. P. H. U. „HOGA” oraz
do wykonawcy MEGA-
POL wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
Pismo zawierało wzmiankę o konieczności złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu wyli-
czenia ceny oferty wraz z dowodami
W dniu 30 czerwca 2021 r. Zamawiający poinformował o dokonaniu wyboru oferty złożonej
przez P. P. H. U. „HOGA” zawierającej cenę 81 180,00 zł brutto.

W odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego pismem z dnia 17 czerwca 2021 r. wykonawca
P. P. H. U. „HOGA” przedstawił kalkulację ceny oferty, w której wymienił następujące czynni-
ki wpływające na możliwość obniżenia ceny:
1)
„Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania rozbiórek i
wyburzeń, co potwierdzają posiadane przez naszą firmę referencje i oświadczenia Inwesto-
rów z którymi współpracowaliśmy”.
2)
„(…) posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co powala nam szybko i profe-
sjonalnie wykonać powierzone zadania zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeń-
stwa.
3)
„(…) wszyscy nasi pracownicy są zatrudnieni legalnie i firma odprowadza ustawowe
składki. Wynagrodzenie naszych pracowników jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia
ustalonego w ustawie o wynagrodzeniu”.
4)
„(…) posiadamy własne rozbudowane zaplecze sprzętowe wraz ze specjalistycznym
osprzętem do prowadzenia rozbiórek tj. koparki, koparko-ładowarki, młoty i nożyce wyburze-
niowe
oraz kruszarkę”.
5)
„Zatrudniamy pracowników zajmujących się serwisowaniem sprzętu. Dzięki temu nie
ponosimy kosztów związanych z wynajmem sprzętu jak i również znacząco obniżamy koszty
związane z bieżącym utrzymaniem, serwisowaniem i naprawami awaryjnymi sprzętu”.
6)
„Ponadto posiadamy własne samochody samowyładowcze, co pozwala na znaczące
obniżenie kosztów związanych z transportem materiałów oraz sprzętu”.
7)
„Firma nasza posiada również własne kontenery socjalne, ogrodzenia tymczasowe
oraz leje zsyp
owe, rusztowania i sprzęt niezbędny do wykonywania prac towarzyszących, co
również powoduje znaczące obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięć, ze względu na brak
konieczności ich wynajmu”.
8)
„Wieloletnia obecność na rynku zaowocowała w postaci współpracy z firmami zajmu-
jącymi się odbiorem i utylizacją odpadów (niekwalifikujących się do odzysku), z którymi ma-
my podpisane umowy ramowe. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo korzystne stawki odbioru i
utylizacji materiałów. Zapewniamy, iż firmy z którymi współpracujemy działają legalnie i w
sposób profesjonalny oraz zgodny z prawem utylizują przekazane im materiały, co jest każ-
dorazowo dokumentowane”.
9)
„Analogicznie sytuacja ma się do zakupu i dostaw materiałów budowlanych, gdzie
przy wieloletniej współpracy jesteśmy w stanie wynegocjować korzystne ceny materiałów, a
z uwagi na wieloletnią dobrą współpracę nie mamy problemu z czasem oczekiwania na do-
stawy, co ma duży wpływ na prowadzenie frontu robót i nie powoduje przestojów, jednocze-
śnie nie generując dodatkowych kosztów”.
10)
„Jesteśmy małym, lokalnym Przedsiębiorcą i nie posiadamy rozbudowanej admini-
stracji, co pozwala nam utrzymać koszty pośrednie na niskim poziomie”.

W związku z powyższym P.P.H.U. „HOGA” zapewnił, iż jest w stanie zrealizować usługę w
spos
ób rzetelny i terminowy za cenę podaną w ofercie.
Analiza założeń poczynionych przez P.P.H.U. „HOGA” w przedstawionej kalkulacji cenowej
przeprowadzona przez
odwołującego prowadzi do wniosku, że cena zaoferowana przez ww.
wykonawcę stanowi ceną rażąco niską, niewspółmierną do kosztów wykonania zamówienia.
Odnosząc się do przedstawionych przez P.P.H.U. „HOGA” „wyjątkowo sprzyjających warun-
ków”, w pierwszej kolejności odwołujący podniósł, że wykonawca nie udowodnił, że okolicz-
ności, na które się powołuje mają charakter wyjątkowy, niedostępny innym przedsiębiorcom
obec
nym na rynku. Odwołujący zauważył, że w przypadku gdy wykonawca powołuje się na
szczególnie sprzyjające warunki, które mają uzasadniać obniżenie ceny, jest zobowiązany
wykazać, że są one niedostępne innym wykonawcom oraz wykazać konkretny wpływ tych
warunków na obniżenie ceny (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
sygn. akt KIO 681/17).
Powołał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt X Ga
294/06.
W
przypadku zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, czynniki takie jak posiadanie
własnego sprzętu budowlanego, posiadanie własnego zaplecza sanitarnego, agregatów prą-
dotwórczych, oświetlenia czy też dysponowanie własną kadrą wykwalifikowanych pracowni-
ków budowlanych powinny być uwzględnione w ofercie każdego wykonawcy, gdyż rozbiórki
obiektów budowlanych nie mogą być realizowane bez dysponowania opisanymi zasobami.
Po drugie, odwołujący zauważył, że wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie udowodnił jaki kon-
kretnie wpływ na wysokość ceny miały poszczególne okoliczności, na które wykonawca po-
wołał się w swoich wyjaśnieniach. Odwołujący wskazuje za orzecznictwem Izby, iż wyko-
nawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spo-
wodowało obniżenie ceny, jak również to, w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na jej
obniżenie (zob. wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt KIO 2659/12).
Wykonawcy wolno opisać dowolne przyczyny uzasadniające rzetelną kalkulację ceny ofer-
towej, jednak pod warunkiem, że mają one charakter obiektywny, dający się zweryfikować.
Tymczasem,
wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie podał żadnych konkretnych, możliwych do
weryfikacji informacji, które pozwalałby ustalić o jakie konkretnie wartości zoptymalizowano
poszczególne czynniki cenotwórcze.
Odwołujący podkreślił, że wykonawca ITL nie przedstawił dowodów na istnienie okoliczności,
które w jego ocenie miały mieć wpływ na wysokość ceny. W szczególności, wykonawca nie
udowodnił, że dysponuje własnym sprzętem budowlanym (w tym koparkami i samochodami
ciężarowymi), własnym zapleczem sanitarnym, agregatami prądotwórczymi, oświetleniem
czy też wreszcie własną kadrą wykfalifikowanych pracowników budowlanych. Wśród załącz-

ników do wyjaśnień z dnia 7 czerwca 2021 r. brakuje dowodów potwierdzających te okolicz-
ności.
Reasumując, okoliczności przywołane w wyjaśnieniach z dnia 7 czerwca 2021 r. nie zostały
przez ITL w żaden sposób udowodnione. Nawet gdyby zostały udowodnione, to nie przed-
stawiają one żadnej wartości dla oceny tej oferty w kontekście art. 224 ust. 5 ustawy, gdyż
nie są to okoliczności, które w jakikolwiek sposób wyróżniałyby ITL na tle pozostałych wyko-
nawców funkcjonujących w tej branży. Nie są to przymioty, które dostępne są wyłącznie fir-
mie ITL i p
ozwalają osiągnąć przewagę konkurencyjną tak znaczną, aby umożliwiała ona
wykonanie zamówienia za około 10% jego rynkowych kosztów (rozumianych jako szacun-
kowa wartość zamówienia).
Wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie wykazał zarobków pracowników zatrudnionych w swoim
przedsiębiorstwie, mimo że zamawiający w wezwaniu do złożenia wyjaśnień żądał również
przedstawienia dowodów na poparcie wskazanych okoliczności. Zgodnie z orzecznictwem
Izby, dowodami takimi mogą być np. zawarte umowy czy dokumenty płacowe (wyrok Krajo-
wej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3338/20). Wykonawca
P.P.H.U. „HOGA” nie złożył żadnego dowodu w tym zakresie. Nie wiadomo, ile osób będzie
wykonywać przedmiotowe zamówienie, jaka będzie wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie
koszty poniesie pracodawca. W przedłożonych zamawiającemu wyjaśnieniach brakuje in-
formacji ile czasu będą pracować poszczególni pracownicy (pracownicy ogólnobudowlani,
operatorzy sprzętu, brygadziści).
Pomimo przedstawionych twierdzeń wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie przedstawił żadnych
dowodów na okoliczność dysponowania „własnym rozbudowanym zapleczem sprzętowym
wraz ze specjalistycznym osprzętem do prowadzenia rozbiórek” (koparki, koparko-ładowarki,
młoty i nożyce wyburzeniowe oraz kruszarka). Ponadto, nie wyjaśniono kosztów związanych
z amortyzacją, serwisem i eksploatacją ww. sprzętu. Brakuje dowodów potwierdzających
koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki. Koszt pracy sprzętu (koparka wałowa z młotem
wyburzeniowym) wykonawca P.P.H.U. „HOGA” określił gołosłownie na kwotę 100,00 zł za 1
godzinę.
Opisując koszt pracy koparki (100,00 zł netto za 1 godzinę) nie wyjaśniono ani nie udowod-
niono czy ww. stawka uwzględnia amortyzację (lub ratę leasingu) oraz wszelkie pozostałe
koszty związane z eksploatacją sprzętu (pracę operatora, paliwo, materiały eksploatacyjne,
serwis, ubezpieczenie i inne).
Wyjaśnienia nie zawierają jakichkolwiek dowodów potwierdzających rzetelność poszczegól-
nych stawek kosztowych zaprezentowanych w kalkulacji.
Ponadto, wykonawca
P.P.H.U. „HOGA” nie udowodnił żaden sposób, że w deklarowanym
terminie wydajność pracy jego koparki pozwoli na wykonanie rozbiórki mechanicznej obiek-

tów o kubaturze opisanej w SWZ. Kalkulacja wykonawcy P.P.H.U. „HOGA” opiera się na
jego gołosłownych twierdzeniach w tym zakresie, które nie zostały poparte dowodami.
Również w przypadku kosztów transportu (kosztów pracy samochodów ciężarowych) w ża-
den sposób nie wyjaśniono ani nie udowodniono, że koszty te uwzględniono w cenie oferty.
Wykonawca nie potwierd
ził, że dysponuje własnymi samochodami ciężarowymi. Nie wiado-
mo jakie elementy składają się na koszt transportu, nie wykazano zużycia paliwa, amortyza-
cji, kosztów serwisu, ubezpieczenia.
W konsekwencji, wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie wyjaśnił konkretnie i wyczerpująco za-
równo kosztów pracy koparki i samochodu ciężarowego jak i kosztów pracy operatora kopar-
ki i kierowcy ciężarówki.
Wykonawca P.P.H.U. „HOGA” gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów: ( 1 ) wywozu i
utylizacji gruzu, ( 2 ) wywozu i utylizacj
i papy, ( 3 ) wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych.
Do wyjaśnień z dnia 17 czerwca 2021 r. nie załączono żadnych dowodów potwierdzających
koszty utylizacji odpadów. W „wyjaśnieniach” brakuje informacji kto i za ile będzie utylizować
odpady pochodzące z rozbiórki. Wszystkie materiały z rozbiórki bezwzględnie muszą być
poddane utylizacji, na co wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu doku-
menty potwierdzające utylizację. Wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie udowodnił zamawiają-
cemu
, że zamierza zgodnie z prawem i na warunkach rynkowych wykonać utylizację ww.
odpadów.
Projekt wymaga, aby wszelkie powstałe pustki po rozbieranych budynkach wypełnić pia-
skiem zasypowym, a zewnętrzną warstwę gruntu wysypać ziemią urodzajną. Wykonawca
P.P.H.U. „HOGA” nie uwzględnił w cenie oferty niezbędnych nakładów związanych z zaku-
pem materiału (piasku i ziemi urodzajnej) do zasypania niecek powstałych po rozbiórce fun-
damentów likwidowanych obiektów budowlanych
W ocenie odwołującego wyjaśnienia” P.P.H.U. „HOGA” z dnia 17 czerwca 2021 r. są niepre-
cyzyjne, ogólnikowe, nie odnoszą się do treści wezwania oraz nie zostały poparte wiarygod-
nymi dowodami.
Oczywistym jest
, że przedstawione wyjaśnienia winny być nie tylko konkretne i przekonywu-
jące, ale również poparte stosownymi dowodami. Złożenie wyjaśnień niepełnych, ogólniko-
wych, nierozpraszających wątpliwości leżących u podstaw wezwania, pociąga za sobą sank-
cję w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca działający z należytą starannością winien od-
powiednio zareagować na wezwanie zamawiającego, mając na względzie skutki, jakie usta-
wa wiąże z instytucją wyjaśnień. Wykonawca może, bądź za pomocą dowolnych środków
dowodowych wzmacniać prezentowaną argumentację, lub też poprzestać na wyjaśnieniach,
co czyni jednak wyłącznie na własne ryzyko. Złożenie wyjaśnień wystarczająco szczegóło-
wych, umotywowanych oraz przekonywających, że cena nie jest rażąco niska, jest obowiąz-
kiem wykonawcy (zob. wyrok KIO z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt KIO 1166/12).

Biorąc pod uwagę zysk/marżę wynikającą z wyjaśnień P.P.H.U. „HOGA” (6 000,00 zł netto),
koszty zaniżone bądź nieprzewidziane przez wykonawcę oraz brak dowodów, należy według
odwołującego uznać cenę jego oferty za rażąco niską w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Dokonując analizy wyjaśnień złożonych przez wykonawcę P.P.H.U. „HOGA”, nie trudno
oprzeć się wrażeniu, iż wyjaśnienia te są zbyt ogólne, by uznać je za wystarczające do
uznania, że wykonawca ten nie zaoferował rażąco niskiej ceny w przedmiotowym postępo-
waniu o udzielenie za
mówienia publicznego. Wykonawca w istocie nie odniósł się do treści
wezwania
zamawiającego z dnia 15 czerwca 2021 r., nie wskazał żadnych okoliczności, któ-
re miały wpływ na obniżenie ceny, oraz nie podał w jaki sposób i o jakie wartości cena mo-
gła zostać obniżona. Wykonawca nie powołał się na żadne okoliczności, które byłyby wyjąt-
kowe i nie przysługiwały innym wykonawcom, ubiegającym się o zamówienie. Wykonawca
nie udzielił w istocie odpowiedzi na pytania zadane mu przez zamawiającego.
Należy podkreślić, iż, wzywając wykonawcę P.P.H.U. „HOGA” do złożenia wyjaśnień w kwe-
stii zaoferowanej ceny, Zamawiający bardzo dokładnie wskazał, jakiego rodzaju wyjaśnień
oczekuje wraz z zaznaczeniem obowiązku wykazania, w jaki sposób okoliczności te będą
miały wpływ na zaoferowaną cenę. Zamawiający wprost oczekiwał przedstawienia dowodów
na potwierdzenie okoliczności wpływających na obniżenie ceny, na które wykonawca będzie
się powoływał.
S
koro wykonawca P.P.H.U. „HOGA” nie udowodnił szeregu czynników kosztotwórczych
składających się na koszty realizacji zamówienia, to zamawiający nie miał podstaw do uzna-
nia, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej. Wykonawca nie przedłożył żadnych do-
wodów potwierdzających rzetelność zaoferowanej ceny (w szczególności nie wykazał wyjąt-
kowych okoliczności, które miałyby spowodować obniżenie cen). W miejsce dowodów (wy-
raźnie wskazanych z pismach zamawiającego), wykonawca P.P.H.U. „HOGA” powołuje się
gołosłownie na swoje zaplecze techniczne, doświadczenie i możliwości organizacyjne.
W
yjaśnienia w zakresie ceny oferty lub ich istotnych części składowych powinny zostać rze-
telnie opracowane oraz zawierać konkretne i wyczerpujące informacje. Wyjaśnienia wyko-
nawcy P.P.H.U. „HOGA” zostały przedstawione w sposób lakoniczny. W piśmie wykonawcy
został zawarty zbiór informacji niepowiązanych ze sobą, nie wnoszących nic do sprawy
oświadczeń, nie popartych komentarzami i rzetelnymi dowodami. Na mocy art. 224 ust. 6
ustawy z
amawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyja-
śnień, lub jeżeli dokonana ocena złożonych przez wykonawcę wyjaśnień oraz dostarczonych
dowodów potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmio-
tu zamówienia (wyrok KIO z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1362/19).

Odw
ołujący powołał wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r., KIO 1060/19, wyrok KIO z 29.04.2016
r., sygn. akt: KIO 596/16, wyrok KIO z 14.09.2018 r., sygn. akt: KIO 1764/18, wyrok KIO z
19.01.2017 r., sygn. akt: KIO 28/17, wyrok KIO z 05.04.2017 r., sygn. akt: KIO 539/17

Zaniechanie odrzucenia oferty MEGA-
POL z powodu rażąco niskiej ceny
W odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego pismem z dnia 17 czerwca 2021 r. wykonawca
MEGA-
POL przedstawił kalkulację ceny oferty, w której wymienił następujące obiektywne
czynniki wpływające na możliwość obniżenia ceny:
1)
Wykonanie realizacji zamówienia sposobem mechanicznym, co ograniczy ilość za-
trudnionych pracowników.
2)
Z uwagi na siedzibę blisko miejsca wykonania zamówienia firma MEGA-POL, nie
będzie ponosiła kosztów oddelegowania pracowników i opłat za noclegi.
3)
Oszczędność kosztów będzie wynikała z wykonywania kilku zadań inwestycyjnych
jednocześnie.
4)
Koszty pracy nie będą niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1
0 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późń.zm).
5)
Firma MEGA-POL posiada pozwolenia na transport, zbieranie i wytwarzanie odpa-
dów.
6)
Pozyskany gruz, drewno oraz stal uzyskana z segregacji konstrukcj
i żelbetowych
firma MEGA-
POL planuje odzyskać. Dodatkowo będzie to podnosiło wartość wykonywanej
usługi, gdyż gruz po recyklingu, firma MEGA-POL zamierza sprzedać w postaci kruszywa.
7)
Użycie samochodów, maszyn i sprzętu, które są własnością firmy MEGA-POL, rów-
nież będzie sprzyjać niższym kosztom. Jedyny koszt związany z użyciem samochodów, ma-
szyn i sprzętu, to amortyzacja oraz koszty jego eksploatacji.
Analiza założeń poczynionych przez MEGA-POL w przedstawionej kalkulacji cenowej pro-
wadzi
odwołującego do wniosku, że cena zaoferowana przez ww. wykonawcę stanowi ceną
rażąco niską, niewspółmierną do kosztów wykonania zamówienia, zaś wszelkie czynniki ma-
jące wpłynąć na obniżenie ceny nie zostały udowodnione.
Odnosząc się do przedstawionych przez MEGA-POL „wyjątkowo sprzyjających warunków”
odwołujący przedstawił argumentację zbieżną z argumentacją odnoszącą się do PPHU Ho-
ga. Odwołujący podkreślił, że okoliczności przywołane w wyjaśnieniach z dnia 9 czerwca
2021 r. nie zostały przez wykonawcę MEGA-POL w żaden sposób udowodnione. Nawet
gdyby zostały udowodnione, to nie przedstawiają one żadnej wartości dla oceny tej oferty w
kontekście art. 224 ust. 5 ustawy, gdyż nie są to okoliczności, które w jakikolwiek sposób
wyróżniałyby MEGA-POL na tle pozostałych wykonawców funkcjonujących w tej branży. Nie
są to przymioty, które dostępne są wyłącznie firmie MEGA-POL i pozwalają osiągnąć prze-

wagę konkurencyjną tak znaczną, aby umożliwiała ona wykonanie zamówienia za około
35% jego rynkowych kosztów (rozumianych jako szacunkowa wartość zamówienia).
Analogiczną jak w przypadku PPHU Hoga argumentacje odwołujący przedstawił w odniesie-
niu do pracowników, sprzętu transportu odpadów i materiałów oraz materiałów i utylizacji
odpadów. Z powyższego wyciągnął wniosek, że wyjaśnienia MEGA-POL są gołosłowne i
nieudowodnione, a więc powinny być ocenione przez zamawiającego jako niezłożone.

Obowiązkiem zamawiającego jest prowadzenie postępowania o udzielnie zmówienia pu-
blicznego z poszanowaniem zasad zamówień publicznych oraz w zgodzie z obowiązkami
nałożonymi na niego przez ustawę.
Odwołujący podkreślił, że właściwa ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę P.P.H.U.
HOGA i wykonawcę MEGA-POL powinna skutkować odrzuceniem wskazanych ofert, bo-
wiem wyjaśnienia te są ogólnikowe, niekompletne oraz nie odpowiadają wymaganiom wska-
zanym przez
zamawiającego.
Z zarzutami omawianymi wcześniej koresponduje zarzut naruszenia art. 16 pkt 1, 2 i 3 usta-
wy, przez
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, co polegało na pominięciu braku
wiarygodnych wyjaśnień oraz dowodów, jakie nie zostały złożone przez ww. wykonawców.
S
koro Zamawiający żądał złożenia dowodów wraz z wyjaśnieniami, to nie powinien premio-
wać wykonawców, którzy takich dowodów nie dostarczyli. Takie preferencyjne traktowanie
P.P.H.U. HOGA oraz MEGA-
POL odbyło się bowiem z naruszeniem interesu pozostałych
wyko
nawców, w tym odwołującego.

W dniu
6 lipca 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 8 lipca 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
zgłosił się wykonawca S. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe HOGA S. P. z siedzibą w
Gomulinie
– Kolonia, ul. Trybunalska 9 Wskazał, że ma interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego. Zamawiający dokonał wyboru oferty
p
rzystępującego jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, działając w
sposób zgodny z przepisami prawa zamówień publicznych i przygotowaną przez
siebie dokumentacją. Rozstrzygnięcie odwołania na korzyść odwołującego spowoduje
utratę możliwości realizacji zamówienia przez przystępującego. Przystępujący wniósł o
oddalenie odwołania w całości. Wskazał, że złożył ofertę rzetelną w oparciu o realnie
określone koszty wykonania rozbiórki budynków gospodarczych. Jest firmą z
wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania rozbiórek i wyburzeń. Posiada
wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz rozbudowane zaplecze sprzętowe wraz ze

specjalistycznym osprzętem do prowadzenia rozbiórek tj. koparki, koparko-ładowarki,
młoty i nożyce wyburzeniowe oraz kruszarkę. Ponadto przystępujący zatrudnia
pracowników zajmujących się serwisowaniem sprzętów, dzięki czemu firma nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z wynajmem sprzętu jak również znacząco są
obniżone koszty związane z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem oraz naprawami
awarii
sprzętu. Firma posiada również własne kontenery socjalne, ogrodzenia
tymczasowe, leje zasypowe, rusztowania oraz samochody samowyładowcze, które
obniżają koszt związany z transportem materiałów. Przystępujący dołączył do
wyjaśnienia wyliczenia ceny załącznik nr 1 przedstawiający kalkulację kosztów
zaproponowanej ceny z wyodrębnieniem głównych składników cenotwórczych. W
załączniku zostały dokładnie opisane poszczególne ceny, które składają się na całość
wyliczenia ceny. Zarzut niewspółmierności ceny do kosztów wykonania zamówienia
jest g
ołosłowny, z uwagi na fakt, że przystępujący wymienił i opisał szczegółowo
koszty niezbędne do wykonania rozbiórki budynków gospodarczych przy al. NMP 2 w
Częstochowie. Posiadanie własnego sprzętu, zaplecza sanitarnego oraz własnej kadry
pracowników budowlanych nie zawsze są uwzględniane w ofercie każdego
wykonawcy, którzy to mogą korzystać z różnych form zaopatrzenia niejednokrotnie
bardziej kosztownego, co dodatkowo generuje wzrost ceny. Przystępujący dokładnie
wskazał jak poszczególne składniki cenowe pozwoliły wycenić ofertę na kwotę, która
okazała się najkorzystniejsza dla zamawiającego. Odnosząc się do braku wykazania
istnienia warunków przytoczonych przez przystępującego podkreślił, że oświadczył, że
posiada niezbędne sprzęty ze szczegółowym jego wymienieniem. Ponadto
p
rzystępujący wykazał koszty bezpośrednie związane z zatrudnieniem pracowników.
Wskazał dokładnie ilość osób, ilość godzin pracy oraz stawkę godzinową, Niewątpliwie
istotną częścią składową a zarazem przykładowym elementem oferty mającym wpływ
na wysokość ceny lub kosztu, które mogą wydawać się rażąco niskie, mogą w
szczególności być koszty pracy. Zwrócił uwagę, że wykonawca udzielając wyjaśnień
dotyczących kosztów pracy nie może wykazywać, że do ustalenia ceny oferty przyjął
koszty pracy niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej. Przystępujący w sposób wyraźny określił stawkę godzinową pracowników,
prz
y pomocy których wykona rozbiórkę budynków. Stawka określona przez
przy
stępującego zawiera w sobie wszelkie niezbędne koszty, które przystępujący musi
ponieść w celu wykonania zamówienia. W załączniku do wyjaśnień przystępujący
wskazał kwotę, która jest niezbędna do wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych.
P.P.H.U. "HOGA
” wbrew twierdzeniom odwołującego uwzględnił również koszt
wypełnienia pustek po rozebranych budynkach. Przystępujący odniósł się w sposób
szczegółowy do wezwania do złożenia wyjaśnień, dokładnie sprecyzował jaka część

kwoty zostanie przeznaczona na jaki c
el. Zamawiający dokonał pełnej kontroli i uznał,
że oferta przystępującego spełnia wszystkie wymagania.
Jako dowód powołał przesłuchanie S. P. na okoliczność rzetelnego wykonania oferty, w
oparciu o prawidłowe i niezaniżone ceny składające się na całość wyceny oferty, posiadania
sprzętu, wykwalifikowanych pracowników i innych niezbędnych narzędzi do wykonania
rozbiórki budynków za cenę określoną w ofercie.
Celem procedury wyjaśniania wysokości ceny jest definitywne rozstrzygnięcie czy dana
oferta
podlega odrzuceniu. O tym, czy cena lub koszt oferty są rzeczywiście rażąco niskie,
rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane
materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty,
oce
niane w kontekście właściwości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem
postępowania. W konsekwencji, należy odrzucić automatyczne przyjmowanie, że cena
poniżej pewnego poziomu jest ceną rażąco niską. Stanowisko to potwierdził Sąd Okręgowy
w Katowicach w wyroku z dnia 21 czerwca 2010 r. (sygn. akt XIX Ga 175/10)
. Powołał
również wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 1989 r. 103/88, wyr. z dnia 27 listopada 2001
r. C-285/99, wyrok z dnia 15 maja 2008 r. C-147/06, z dnia 29 marca 2012 r. C-599/10).
Twierdzeni
a Odwołującego są bezpodstawne. Każdy z zarzutów poczynionych przez
o
dwołującego nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Przystępujący rzetelnie
sporządził ofertę opartą o prawdziwe i uczciwe ceny oraz o faktyczny i niezbędny czas, a
także zasoby do wykonania zamówienia. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 lipca 2021 r. udzielonego przez
właściciela firmy. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii zgłoszenia stronom.

W dniu 29 li
pca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o:
1)
oddalenie odwołania,
2)
zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego.
Zdaniem za
mawiającego, podniesione przez odwołującego zarzuty oraz ich uzasadnienie
nie zasługują na uwzględnienie. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie doszło do naruszenia przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć
istotny wpływ na wynik postępowania. Zamawiający nie uznając odwołania, zakwestionował
w całości twierdzenia odwołującego.
Odnosząc się do zarzutu I - naruszenia alt, 226 ust. I pkt 8) ustawy i art. 224 ust. 6 ustawy w
zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofer
t Wykonawców HOGA i
MEGA-POL jako ofert zaw
ierających rażąco niskie ceny, zamawiający stoi na stanowisku, że
wyżej wymienieni wykonawcy prawidłowo wyjaśnili zaproponowane przez siebie ceny, a
z
amawiający dokonał ich prawidłowej oceny,

Wskazał, że w odpowiedzi na wystosowane przez zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia
zaproponowanej w ofercie ceny, wykonawca
— HOGA pismem dat. 17.06.21 r. złożył
szczegółowe wyjaśnienia wraz z kalkulacją kosztów zaproponowanej ceny z
wyodrębnieniem głównych składników cenotwórczych. Wykonawca wskazał na czynniki
wpływające w jego przypadku na możliwość obniżenia ceny, takie jak m. in, własne zaplecze
sprzętowe, kontenery socjalne jako zaplecze dla pracowników, ogrodzenia tymczasowe.
Powołał się na umowy ramowe z firmami zajmującymi się odbiorem i utylizacją odpadów,
niekwali
fikujących się do odzysku.
Zamawiający podkreślił, że wykonawca HOGA działa na rynku od 2003 r., a głównym
profilem jego działalności jest według wpisu do CEIDG rozbiórka i burzenie obiektów
budowlanych.
W
ykonawca ujął w kosztach zamówienia zarówno pracę pracowników fizycznych (wskazał
stawkę za roboczogodzinę), jak i pracę sprzętu, wywóz i utylizację materiałów
porozbiórkowych, uporządkowanie terenu i inne konieczne do poniesienia koszty. Wskazał
także na możliwy do wypracowania zysk. Wykonawca powołał się na posiadane zaplecze
sprzętowe wraz ze specjalistycznym osprzętem do prowadzenia rozbiórek. We własnym
zakresie zajmuje się serwisowaniem tego sprzętu, co z pewnością powoduje oszczędności.
Oszczędnością jest zatem brak konieczności wynajmu sprzętu oraz transportu materiałów
porozbiórkowych. Dodatkowo firma posiada własne kontenery socjalne, co pozwali
zaoszczędzić na organizacji noclegów. Są to niewątpliwie znaczące czynniki wpływające na
obniżenie kosztów realizacji zamówienia.
Oświadczenia Wykonawcy HOGA były w pełni wystarczające dla celu, któremu miały służyć,
co należy odnieść do specyfiki przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia nie budziły wątpliwości
z
amawiającego. Zamawiający kierując się swoim własnym doświadczeniem w
przeprowadzanych postępowaniach na roboty budowlane, w tym rozbiórkowe oraz wiedzą
swoich pracowników — specjalistów w tej dziedzinie nie miał podstaw do odrzucenia oferty
wykonawcy z uw
agi na rażąco niską cenę.
Co do szczegółowo opisanych w odwołaniu zastrzeżeń, które wobec treści zarzutów
o
dwołującego budzą jego wątpliwości, biorąc pod uwagę ciężar dowodowy w zakresie
wykazania
, że złożona w postępowaniu oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny —
zamawiający przyłączył się do wniosku przystępującego — o dopuszczenie dowodu z
przesłuchanie S. P., dla wykazania braku zaistnienia przesłanek rażąco niskiej ceny w jego
ofercie.
A
nalogiczne wezwanie do wyjaśnienia zaproponowanej w ofercie ceny, zamawiający
skierował do wykonawcy — MEGA-POL, który pismem dat. 17.06.21 r, udzielił wyjaśnień
załączając dowody na potwierdzenie swoich oświadczeń. Wskazał m. in., że prace planuje
wykonać sposobem mechanicznym, co ograniczy ilość zatrudnionych osób, podkreślił

bliskość siedziby firmy do miejsca wykonania robót co wpłynie na brak konieczności
ponoszenia kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników oraz ich noclegiem,
wyjaśnił że część materiałów z rozbiórki planuje odzyskać, a część własnym staraniem
wywiezie i podda utylizacji. Na potwierdzenie swoich twierdzeń Wykonawca złożył stosowne
dowody z dokumentów. Zamawiający dokonał właściwej oceny złożonych przez wyżej
wymienionych w
ykonawców wyjaśnień i prawidłowo uznał, że brak jest podstaw do
o
drzucenia ich ofert, Przypomniał, że pojęcie rażąco niskiej ceny w ustawie nie zostało
zdefiniowane.
Przyjmuje się w orzecznictwie i doktrynie, że za rażąco niską uważa się cenę
nierealistyczną, niewiarygodną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień.
Zamawiający dokonując oceny wyjaśnień złożonych przez firmy HOGA oraz MEGA-POL
bazował na dużym doświadczeniu jako inwestora w zamówieniach dotyczących robót
budowlanych, w tym rozbiórkowych (tak w zakresie nieruchomości własnych, jak i całego
mieszkani
owego zasobu komunalnego Gminy Miasta Częstochowy, którego jest zarządcą i
administratorem) oraz specjalistycznej wiedzy swoich pracowników — inspektorów nadzoru.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, za niezasadny zamawiający uznał także zarzut II
odwołania — naruszenia art. 239 ust. 1 ustawy przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy
HOGA jako najkorzystniejszej. Jak
wykazano wyżej, dokonane przez zamawiającego
czynności oceny wyjaśnień co do zaoferowanych cen była prawidłowa i kompleksowa, a
zatem nie doszło do naruszenia powołanego przez odwołującego przepisu. W konsekwencji,
także czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w ocenie zamawiającego należy uznać za
prawidłową.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. informacji z otwarcia ofert wezwań
skierowanych do wykonawców MEGA-POL i HOGA w zakresie wyjaśnień zaoferowanej ceny
i udzielonych odpowiedzi.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:’
Z
amawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
230
928,44zł. i otrzymał następujące oferty:
Odwołującego z ceną 227 550zł.
Mega-
Pol z ceną 92 250zł.,
Hoga z ceną 81 180zł
ZK s.c. z ceną 290 250zł.
Zamawiający w dniu 15 czerwca 2021 r. wezwał wykonawców Mega-Pol i Hoga w związku z
tym,
że cena całkowita ofert jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powięk-
szonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania i
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na pod-

stawie art, 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz,U, z 2019 r. z późna zm.), wzywał o udzielenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny wy-
kazanej w ofe
rcie w stosunku do przedmiotu zamówienia w tym złożenie dowodów, dotyczą-
cych wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1)
zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2)
wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług
albo związanych z realizacją robót budowlanych;
3)
oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4)
zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do usta-
lenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinoweg
o, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r pozą 2177 oraz z 2019 r.
poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizo-
wane zamówienie;
5)
zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej;
6)
zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obo-
wiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7)
zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska;
8)
wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Jednocześnie poinformował, że zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z 2019 r. z późn. zm.) obowiązek wykazania, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy, a na podstawie art. 224 ust. 6
ustawy z dnia 11
września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z 2019 r. z późn.
zm.) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jako ofer
ta z rażąco niską ceną, jeżeli wyko-
nawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym termin le, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
W dniu 17 czerwca 2021 r. wykonawca Mega-
Pol wyjaśnił:
Zaoferowany niski koszt wykonania zamówienia wynika z minimalizowania kosztów związa-
nych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Firma Z.U.H. „MEGA-POL” D. P., w związku z realizacją zamówienia poniesie koszt roboci-
zny, koszt utylizacji papy oraz materiałów izolacyjnych. Wycena oparta jest na indywidual-
nych kalkulacjach, ze względu na brak wymogu załączenia kosztorysu ofertowego opartego
na wykazie nakładów rzeczowych KNNR.
Realizację zamówienia wykona sposobem mechanicznym , co ograniczy ilość zatrudnionych
pracowników. Z uwagi na siedzibę blisko miejsca wykonania zamówienia firma Z.U.H. „ME-

GA-
POL” D. P., nie będzie ponosiła kosztów oddelegowania pracowników i opłat za noclegi.
Oszc
zędność kosztów będzie wynikała z wykonywania kilku zadań inwestycyjnych jedno-
cześnie. Koszty pracy nie będą niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na
podstawie art.2 ust.3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za
pracę ( Dz.U.Nr 200, poz.1679, z późń.zm).
Wszyscy pracownicy Z.U.H. „MEGA-POL” D. P. są zatrudnieni na umowę o pracę, w związku
z tym jest zobligowany
do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących prawa pracy
oraz płacy minimalnej.
Firm
a Z.U.H. „MEGA-POL” D. P. posiada pozwolenia na transport, zbieranie i wytwarzanie
odpadów. Pozyskany gruz, drewno oraz stal uzyskana z segregacji konstrukcji żelbetowych
planuje
odzyskać. Dodatkowo będzie to podnosiło wartość wykonywanej usługi, gdyż gruz
po recyklingu, sprzeda w postaci kruszywa.
Użycie samochodów, maszyn i sprzętu, które są własnością firmy Z.U.H. „MEGA-POL” . P.,
również będzie sprzyjać niższym kosztom. Jedyny koszt związany z użyciem samochodów,
maszyn i sprzętu, to amortyzacja oraz koszty jego eksploatacji.
Gwarantuje
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa o ochronie śro-
dowiska oraz przepisami prawa budowlanego.
Do wyjaśnień dołączył decyzję OŚ.6233.28.2014VIIa.o1.16 z dnia 7 kwietnia 2014r. zezwala-
jącą na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dołączył również decyzję 2018/OS/2010 zatwierdzającą Mega-Pol program gospodarki od-
padami powstającymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie budowy, rozbiórki
obiektów budowalnych, decyzję OŚ.6233.27.2014.VIIa.o1.15 z dnia 28 kwietnia 2014 r. ze-
zwalająca na zbieranie odpadów. Mega-Pol przedstawił również:
Zestawienie samochodów, maszyn i sprzętu Z.U.H.”MEGA-POL” D. P.
W którym podał posiadane:
Samochody ci
ężarowe
Volvo SCZ82465 (białe), Volvo SCZ…02, Scania SCZ…09, Volvo SCZ…25, Scania
SCZ
…67, Scania SCZ…44 (czarna), Scania SCZ…09 (czarna), Scania SCZ…84, Kamaz,
Kamaz SCZ
…81, Kamaz SCZ7…3, Renault 27…21, Renault /magazyn/
Wozdidło Benfurd, Wozidło BELL B30D 2008 (1), Wozidło BELL B30D 2007 (2), Wozidło
BELL (3) nowe,
Naczepy i przyczepy
Naczepa wywrotka INTRER CARS S.C
…14, Naczepa Goldhofer S.C…32, Naczepa INTER
CARS NW SCZ
…4, Przyczepa WIELTON PHC-18 S.C…64, Naczepa SAM S.C…RA,
Przyczepa S.C
…RU (kempingowa), Przyczepa SAURE SCZ…3 (kempingowa), Przyczepa
TEC (kempingowa) SCZ
…4, Naczepa INTER CARS SCZ…5,
Maszyny i sprzęt

Kruszarka Sandvik QJ240, Kruszarka Powerscreen XR400S (2010), Walec HAMM H13ix (1),
Walec HAMM H13ix (2), Walec HAMM H13ix (3), Walec Stavostoj VP200 (nr fabr. 619, rok
1989),
Koparki
Koparka Komatsu PW180, Minikoparka CAT 302.7D (2), Minikoparka CAT 302.7D (1), Ko-
parka CAT 325D L Spych CAT D6K2, Koparka Volvo EC290CL, Koparka Volvo EC300 (2)
311713, Koparka Volvo EC300 EL (1) 311307, Koparka Volvo EC290NL Koparka Volvo
EC290, Koparka Volvo EW160, Koparka Volvo EC300EL (3), Koparka Fuchs MHL340, Ko-
parka Hyundai 320, Koparka Hyundai 250,
Ładowarka Komatsu-Hanomag, Ładowarka Ha-
nomag c55,
Ładowarka Poclain, Ładowarka Komatsu WA380-6 nr ser H60952 (2011), Ła-
dowarka Volvo L30G (3126511), Koparka Volvo EC300EL (4) 314125, Koparka Volvo
EC300EL (5) 314321, Koparka Volvo EC300EL (6) 314373, Koparka Volvo EW160E (2)
323387

Oprzyrządowanie
Chwytak MG 2300 EPIROC, Chwytak Hydraram HGD-2F, Magnes hydrauliczny EPIROC
HM2000F,
Młot ATLAS COPCO EC155CL, Młot hydrauliczny EPIROC EC155CL, Młot IN-
DECO HP4000 (1),
Młot INDECO HP4000 (2), Młot Atlas Copco SB 202, Nożyce kruszące
ATLAS COPCO BP3050,
Nożyce wyburzeniowe ATLAS COPCO BP3050, Nożyce kruszące
ATLAS COPCO DP2800,
Nożyce MANTOVANIBENNE SH310R, Nożyce wyburzeniowe
ATLAC COPCO BP3050,
Nożyce wyburzeniowe ATLAC COPCO CC3300U, Kruszer EPI-
ROC BP3050 /DEQ199467, Kruszer EPIROC BP3050 /DEQ199459, Kruszer EPIROC
DP2800 /DEQ199355, Kruszer EPIROC DP2800 /DEQ199500,
Młor Epiroc 155CL /
DEQ191995,
Młor Epiroc 155CL /DEQ192056, Młor Epiroc 155CL /DEQ191384, Młor Epiroc
155CL /DEQ192055
Podest ruchomy JLG510AJ, Ubijak wibracyjny WACKER NEUSON BS60-A4s,
Zagęszczar-
ka WACKER NEUSON DPU 3750 HETS,
Zagęszczarka WACKER NEUSON DPU 5545
HEHAP
Zagęszczarka WACKER NEUSON DPU 6555 HEH, Glebogryzarka Texas, Zakrętarka kole-
jowa + klucz spalinowo udarowy, Dron DJI Phantom 4 Pro,
Agregat prądotwórczy, Agregat
prądotwórczy mały, Agregat prądotwórczy duże, Agregat Honda, Niwelator laserowy, Za-
gęszczarka Honda, Waga 82b plus, Waga samochodowa

W dniu 17 czerwca 2021 r. swoje wyjaśnienia przedstawił wykonawca Hoga oświadczając,
że zaproponowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego
zadania.
Jest
firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania rozbiórek i wyburzeń, co
po
twierdzają posiadane przez firmę referencje i oświadczenia Inwestorów z którymi współ-

pracowaliśmy. Dzięki temu posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co powala szybko i
profesjonalnie wykonać powierzone zadania zachowując przy tym wysokie standardy bez-
pieczeństwa. Zaznaczył, że wszyscy pracownicy są zatrudnieni legalnie i firma odprowadza
ustawowe składki. Wynagrodzenie pracowników jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia
ustalonego w ustawie o wynagrodzeniu.
Nie bez znaczenia jest fakt ,iż posiada własne rozbudowane zaplecze sprzętowe wraz ze
specjalistycznym osprzętem do prowadzenia rozbiórek tj. koparki, koparko- ładowarki, młoty i
nożyce wyburzeniowe oraz kruszarkę. Zatrudnia pracowników zajmujących się serwisowa-
niem s
przętu. Dzięki temu nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sprzętu jak i również
znacząco obniża koszty związane z bieżącym utrzymaniem, serwisowaniem i naprawami
awaryjnym
i sprzętu. Ponadto posiada własne samochody samowyładowcze, co pozwala na
znaczące obniżenie kosztów związanych z transportem materiałów oraz sprzętu.
Firma
posiada również własne kontenery socjalne, ogrodzenia tymczasowe oraz leje zsypo-
we, rusztowania i s
przęt niezbędny do wykonywania prac towarzyszących, co również po-
woduje znaczące obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięć, ze względu na brak koniecz-
ności ich wynajmu. Wieloletnia obecność na rynku zaowocowała w postaci współpracy z fir-
mami zajmującymi się odbiorem i utylizacją odpadów (niekwalifikujących się do odzysku), z
którymi ma podpisane umowy ramowe. Dzięki temu uzyskał bardzo korzystne stawki odbioru
i utylizacj
i materiałów. Zapewnia, iż firmy z którymi współpracuje działają legalnie i w sposób
p
rofesjonalny oraz zgodny z prawem utylizują przekazane im materiały, co jest każdorazowo
dokumentowane. Analogicznie sytuacja ma się do zakupu i dostaw materiałów budowlanych,
gdzie przy
wieloletniej współpracy jest w stanie wynegocjować korzystne ceny materiałów, a
z uwagi na wieloletnią dobrą współpracę nie ma problemu z czasem oczekiwania na dosta-
wy, co ma duży wpływ na prowadzenie frontu robót i nie powoduje przestojów, jednocześnie
nie generując dodatkowych kosztów.
Jest
małym, lokalnym Przedsiębiorcą i nie posiada rozbudowanej administracji, co pozwala
utrzymać koszty pośrednie na niskim poziomie .
W związku z powyższym zapewnił, iż firma jest w stanie zrealizować usługę w sposób rze-
telny i terminowy za cenę podaną w ofercie.
Ponieważ zamawiający nie wymagał załączenia kosztorysów do oferty w dalszej części wy-
jaśnienia ( załącznik nr 1) przedstawił kalkulację kosztów zaproponowanej ceny z wyodręb-
nieniem głównych składników cenotwórczych .

ZAŁĄCZNIK NR 1
Budynki gospodarcze przy al. NMP 2

Prace przygot
owawcze i rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją materiałów porozbiórko-
wych

1
Pracownicy fizyczni- robocizna 14 dni
x 4 osoby x 8 godz. x 34,00 zł =15 232,00 zł
2
Praca sprzętu — koparka kołowa z młotem wyburzeniowym, nożycami do wyburzeń i
łyżkami 10dni x 8 godz. x 100,00 zł =8 000,00zł
3
wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych- gruz - 16 966,00 zł
4
wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych- papa - 7 557,00 zł
5
wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych- odpady zmieszane - 1 360,00 zł
6
uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - materiały z rozbiórki - 2 340,00 zł
7
obróbki z blachy stalowej ocynkowanej - 920,00 zł
8
zasypanie wykopów, niwelacja i uporządkowanie terenu - 1 875,00 zł
koszty inne
9
inwentaryzacja geodezyjna -
850,00 zł
10
KOSZTY D
ODATKOWE: transport sprzętu, organizacja zaplecza, zabezpieczenie
budowy, ogrodzenia, dokumentacja, inne -
4 900,00 zł
RAZEM: 60 000,00

ZYSK: 6 000,00

NETTO -RAZEM + ZYSK: 66 000,00

Vat -
15 180,00 zł
BRUTTO -
81 180,00 zł

Izba ustaliła również na podstawie podmiotowych środków dowodowych złożonych przez
wykonawcę Hoga, że:
-
w wykazu doświadczenia wynika, że wykonawca wykazał trzy doświadczenia w pracach
rozbiórkowych na rzecz 31 WOG w Zgierzu, które wszystkie zostały wykonane w roku 2018,
- z wy
kazu osób wynika, że kierownikiem robót będzie T. K., którego Hoga zatrudnia na pod-
stawie umowy zlecenia,
-
w polisy ubezpieczeniowej wynika, że Hoga ubezpieczył działalność polegającą na rozbiór-
ce i burzeniu obiektów budowalnych, robotach związanych z budową dróg i autostrad, przy-
gotowaniem terenu pod budowę i działalność usługową związaną z zagospodarowaniem
terenów zieloni w wariancie standard za składkę wysokości 3 377zł.

Dowody przedłożone przez zamawiającego:
- informacja z otwarcia ofert w
postępowaniu na „Rozbiórkę budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Krótkiej 5 w Częstochowie (…)”, z której wynika, że w postępowaniu pro-
wadzonym w październiku 2020r. zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
172
200zł. oraz złożono 9 ofert z cenami od 83 640zł. – firma Mega-Pol do 399 750 zł. – fir-
ma Eko Grand R.
ł K., z informacji o wyniku tego postępowania wynika, że zamawiający wy-
brał firmę Mega-Pol, z protokołu odbioru wykonanych robót wynika, że firma Mega-Pol wy-

konała roboty zgodnie z zawartą umową, a komisja odbiorowa nie stwierdziła uwag do wy-
konanych prac,
-
informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Rozbiórkę budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Krakowskiej 67/69 w Częstochowie (…)”, z której wynika, że w postępowa-
niu prowadzonym w listopadzie 2020 r. zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamó-
wienia kwotę 309 037,50zł. brutto, złożono 11 ofert z cenami od 89 544zł. – Bakamax sp. z
o.o. do 738
000 zł. Eko Grand R. K., z informacji o wyniku tego postepowania wynika, że
zamawiający wybrał firmę Bakamax, z protokołu odbioru wykonanych robót wynika, że wy-
konano rob
ót na kwotę 72 800 zł netto, a jakość wykonanych robót oceniono jako dobrą.

Ocena materiału dowodowego zgromadzonego przez Izbę:
I
zba ustaliła, że wykonawca Hoga podał, że jest firmą z wieloletni doświadczeniem w zakre-
sie wykonywania rozbiórek i wyburzeń. Zamawiający wskazał, że ocenił tę informację na
podstawie danych zawartych w CEIDG oraz w wykazie doświadczenia. Izba oceniła, że z
CEIDG nie wy
nika informacja, czy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej
wykonawca Hoga wykonywał rozbiórki budynków. Dane z CEIDG pozwalają ustalić jedynie
rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej ewentualne zawieszenia, ale nie zawierają infor-
macji,
o nabywanym doświadczeniu. Tym samym Izba oceniła, że zamawiający na podsta-
wie tego dokumentu nie mógł zweryfikować informacji wykonawcy Hoga, o posiadanym do-
świadczeniu. Z kolei z wykazu doświadczenia wynikają trzy doświadczenia wykonawcy Hoga
w wyburzan
iu ale wszystkie wykonano w 2018 r., co również nie daje podstaw do zweryfiko-
wania oświadczenia wykonawcy Hoga o wieloletnim doświadczeniu w wykonywaniu rozbió-
rek i wyburzeń. Tym samym Izba oceniła, że wykonawca Hoga nie wykazał, że okoliczność
mająca świadczyć o możliwości zaoferowania korzystnej ceny rzeczywiście zaistniała.
Zwłaszcza, że wykonawca Hoga sam oświadczył, że posiada referencje i oświadczenia in-
westorów, których jednak do wyjaśnień nie załączył. Wykonawca Hoga wskazał, że posiada
wykwalifikow
aną kadrę i pracowników zatrudnia legalnie z wynagrodzeniem wyższym od
minimalnego ustalonego w ustawie. Jednocześnie wykonawca złożył wykaz osób, z których
wynika jedynie, że dysponuje kierownikiem robót zatrudnionym na umowę zlecenia, a więc
nie
będącego pracownikiem wykonawcy w rozumieniu prawa pracy. Z kolei z przedstawionej
kalkulacji wynika, że wykonawca Hoga wycenił pracochłonność dla 4 osób z jednakową
stawką 34zł. za godzinę, co wprawdzie jest stawką powyżej minimalnego wynagrodzenie za
pracę, jednak rodzi wątpliwości, co do realności stawki dla kierownika robót, przy wskazaniu,
że wszyscy czterej pracownicy są wynagradzani jedną stawką. Wykonawca Hoga powołał
się na zaplecze sprzętowe: koparki, koparko-ładowarki – młoty, nożyce wyburzeniowe, kru-
sza
rkę i samochody samowyładowcze i wycenił pracę koparki z młotem wyburzeniowym,
nożycami i łyżkami na 100zł. za godzinę, tym samym nie przedstawił kosztów pozostałego

zaplecza sprzętowego, które zadeklarował, nadto nie wykazał, że podany przez niego koszt
1
00zł/h pokrywa koszty pracy tego sprzętu, w tym koszty paliwa. Wykonawca Hoga powołał
fakt posiadania kontenerów socjalnych, jednak nie udowodnił tej okoliczności. Wykonawca
Hoga wskazał na umowy ramowe z firmami zajmującymi się odbiorem i utylizacją odpadów –
jednak umów takowych do wyjaśnień nie dołączył, zaś przedstawiona kalkulacja poza rozbi-
ciem ceny na trzy rodzaje odpadów: papę, gruz i odpady zmieszane nie przedstawia żad-
nych założeń kalkulacyjnych pozwalających zweryfikować realność wskazywanych kosztów.
Wykonawca Hoga nie przedstawił ani zakładanych ilości wywożonych i utylizowanych mate-
riałów rozbiórkowych, ani kosztu jednostkowego przyjętego dla danego materiału rozbiórko-
wego na podstawie posiadanych umów, tym samym nie można było ustalić, czy podane
koszty wyliczono w odniesieniu do ilości rzeczywiście mogących wystąpić odpadów i czy
rzeczywiście kalkulowana cena umowy ramowej jest tak korzystna, że pozwala na zaofero-
wanie wskazanej ceny. Wykonawca Hoga nie wykazał także kosztów obsługi geodezyjnej,
wycenionej przez niego na 850
zł., zaś w kosztach dodatkowych umieścił transport sprzętu,
organizację zaplecza, zabezpieczenie budowy, dokumentację i inne na kwotę 4 900zł., przy
czym Izba wzięła pod uwagę, że w pojęciu inne mieści się ubezpieczenie. Wykonawca Hoga
przedstawił w ramach podmiotowych środków dowodowych umowę ubezpieczenia ze skład-
ką 3 377zł., nie wyjaśnił jednak jaką część tej składki czy też całość kalkulował w swojej
ofercie.
Biorąc to pod uwagę Izba oceniła, że złożone przez wykonawcę Hoga wyjaśnienia
nie pozwalają na ocenę, czy wykonawca jest w stanie wykonać za zaoferowaną cenę
przedmiot zamówienia i czy rzeczywiści wykonawca jest w stanie osiągnąć zysk na poziomie
6000zł.
Izba ustaliła, że wykonawca Mega-Pol wskazał, że poniesie koszt robocizny, koszt utylizacji
papy i materiałów izolacyjnych, jednak kosztów tych nie wyliczył, stąd nie możliwe jest usta-
lenie, czy koszty te mieszczą się w zaoferowanej cenie. Wykonawca przedstawił decyzje na
wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów, jednak brak kalkulacji kosztów utylizacji papy i
materiałów izolacyjnych uniemożliwia ocenę realności przedstawionej oferty. Wykonawca
powołał się na wykonywanie zamówienia metodą zmechanizowaną, jednak nie przedstawił
informacji, jaki sprzęt zamierza przeznaczyć do wykonania przedmiotowego zamówienia, ani
jakie są koszty transportu tego sprzętu na miejsce rozbiórki oraz jakie są koszty pracy tego
sprzętu, oraz koszty pracy operatora lub operatorów sprzętu, a także do ilu pracowników
dzięki zastosowaniu tego sprzętu wykonawca jest się w stanie ograniczyć, przy założeniu, że
zamawiający wymagał co najmniej kierownika robót. Wykonawca Mega-Pol powołał się na
bliskość siedziby od miejsca rozbiórki i wykonywanie kilku inwestycji jednocześnie, ale nie
wskazał w jaki sposób wykonywanie kilku inwestycji jednocześnie przekłada się na oszczęd-
ność na kosztach, ani też jakie to inwestycje będzie realizował jednocześnie. Tym samym
teza ta nie pozwala na ocenę realności zaoferowanej ceny. Mega-Pol wyjaśnił, że planuje

odzys
kać gruz, drewno i stal, a gruz po recyclingu zamierza odsprzedawać, jednak wyja-
śnień tych nie poparł jakimkolwiek dowodem na to, że ze sprzedaży kruszywa uzyskuje zyski
i zyski te pozwalają mu na zaoferowanie niższej ceny. Wskazał na użycie samochodów, ma-
szyn i sprzętu i załączył wykaz posiadanych samochodów, maszyn i sprzętu. Izba oceniła, że
wykaz ten może być dowodem na posiadanie tych urządzeń, jednak z wyjaśnień nie wynika,
które z posiadanych urządzeń jest przeznaczone do realizacji przedmiotowego zamówienia i
jakie wykonawca skalkulował koszty jego zużycia. Tym samym załączony wykaz nie służy
wykazaniu realności zaoferowanej ceny. Izba ustaliła zatem, że wykonawca Mega-Pol nie
wykazał, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej.
Izba ustaliła, że zamawiający prowadzi postępowania na podobny przedmiot zamówienia i
występują w nich duże wahania cenowe, jednak Izba oceniła te dowody wyłącznie jako do-
wodzące, że o zamówienia na rozbiórki ubiega się większa niż przeciętnie liczba wykonaw-
ców i ich ceny są mocno zróżnicowane, jednak nie stanowią one dowodu, że wykonawcy
Hoga i Mega-
Pol realnie wycenili swoje oferty w tym postępowaniu, zwłaszcza, że Izba wzię-
ła pod uwagę, że ceny poniżej 100 tysięcy złotych w obu tych postępowaniach były ofertami
pojedync
zymi, a zdecydowana większość ofert w obu przypadkach deklarowała rząd wielko-
ści w przypadku ul. Krakowskiej w okolicach 300 tys. złotych, a więc wyszacowanej przez
zamawiającego wartości, a w przypadku ul. Krótkiej w okolicach 230 tys. zł. a więc powyżej
szacunków zamawiającego. Tym samym z przedstawionego dowodu można wywieść wra-
żenie, że ceny ofert w zamówieniach rozbiórkowych poniżej 100 tys. złotych występują incy-
dentalnie i nie stanowią normy rynkowej, choć możliwe jest wykonanie zamówienia za te
kwot
y. Zamawiający nie zdecydował się dowodzić, że powszechnym zjawiskiem w zamówie-
niach rozbiórkowych jest przedstawianie wyjaśnień na podobnym jak w przedmiotowym za-
mówieniu poziomie szczegółowości i z podobnym zakresem dowodowym.
Izba ustaliła także, że przystępujący Hoga na rozprawie nie podtrzymał wniosku o przesłu-
chanie S. P. .

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ust. 1
– 3 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się okoliczności, które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania na
podstawie wart. 528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy i art. 224 ust. 6 ustawy
w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy, przez
zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców:

P.P.H.U. HOGA oraz MEGA-
POL jako ofert zawierających rażąco niskie ceny, podczas gdy
treść udzielonych przez ww. wykonawców wyjaśnień potwierdza, że oferty zawierają rażąco
niskie ceny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszego odwołania w wyniku czego
doszło do zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami propo
rcjonalności i przejrzystości

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim Izba zwraca uwagę na obecne
brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy, który z mocy art. 266 ustawy do postępowań poniżej pro-
gów unijnych stosuje się wprost. Zgodnie ze wskazanym przepisem Odrzuceniu, jako oferta
z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają po-
danej w ofercie ceny lub kosztu. Przepis ten w ocenie Izby znacząco odmiennie reguluje
kwestię odrzucenia oferty niż obowiązujący w uprzednim stanie prawnym art. 90 ust. 3, który
nakazywał odrzucenie oferty, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W
uprzednim stanie prawnym zatem zamawiający chcąc odrzucić ofertę na podstawie art. 90
ust. 3 ustawy musiał poczynić tak ścisłe ustalenia, aby być w stanie wykazać wykonawcy, że
z jego wyjaśnień i dowodów wynika, że zaoferowana cena jest rażąco niska, natomiast
obecnie
zamawiający ma dokonać oceny, czy wyjaśnienia i dowody uzasadniają podaną
cenę lub koszt i może odrzucić ofertę jeśli jest w stanie wykazać za na podstawie udzielo-
nych wyjaśnień i dowodów nie był w stanie uznać ceny lub kosztu za uzasadniony. Tym sa-
mym w ocenie Izby nowelizacja wzmocniła znaczenie wyjaśnień konkretnych, odnoszących
się do elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych i podkreśliła ciężar dowodowy spo-
czywający na wykonawcy, którego cena jest poddawana w wątpliwość. Tym samym rację
należy przyznać odwołującemu, że poprzestanie na twierdzeniach lub złożenie wyjaśnień
niepopartych dowodami w obecnym stanie
prawnym naraża wykonawcę na ryzyko, że za-
mawiający uzna te wyjaśnienia jako niewystarczające dla uzasadnienia ceny. Izba zwraca
uwagę również na to, że wezwanie z art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy nie ma charakteru bez-
względnego – zamawiający może zadecydować o odstąpieniu od obowiązku wzywania w
sytuacji, gdy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnie-
nia. Tym samym podkreślanie przez zamawiającego na rozprawie, że wezwanie skierował
nie z uwagi na własne wątpliwości, ale na oblig ustawowy, nie ma znaczenia dla oceny czy
zamawiający należycie wywiązał się z obowiązku oceny złożonych wyjaśnień. Zamawiający
mógł bowiem na podstawie swojego doświadczenia, które dowodził na rozprawie wyciągiem
z dokumentów z postępowań wcześniejszych, uznać że oczywistą praktyką rynkową jest
oferowanie bardzo różnych cen w postępowaniach dotyczących rozbiórek. Mimo że zama-

wiający na takie doświadczenie się powoływał na rozprawie, zamawiający jednak nie uznał,
że rozbieżności w ofercie Hoga i Mega-Pol względem wartości zamówienia i średniej arytme-
tycznej złożonych ofert, wynikają z okoliczności oczywistych. Izba nie podziela również prze-
konania zamawiającego, że skoro przytoczył treść art. 224 ust. 3 ustawy w wezwaniu to we-
zwanie, to miało charakter ogólny uprawniający wykonawców do złożenia dowolnych wyja-
śnień. Zamawiający pomija treść art. 224 ust. 4 ustawy, z którego wynika, że zakres wezwa-
nia z art. 224 ust. 3 ustawy jest zakresem szczegółowym, a zamawiający w przypadku robót
budowlanych lub usług może zakres wezwania ograniczyć jedynie do wyjaśnień w zakresie
zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy – art. 224 ust. 3 pkt 4 i zgodności z
przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miej-
scu, gdzie realizowane j
est zamówienie. W tym postępowaniu zamawiający zdecydował się
na szeroki zakres wyjaśnień i nie zrezygnował z żadnego elementu wskazanego w art. 224
ust. 3 ustawy. Tym samym wykonawcy zobowiązani byli do udzielenia szczegółowych wyja-
śnień obejmujących wszystkie kwestie wynikające z art. 224 ust. 3 ustawy. Nadto zgodnie z
art. 224 ust. 5 obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywał na wykonawcy. Izba zwraca także uwagę, że ustalenie wynagrodzenia ryczałto-
wego nie stanow
i podstawy do odstąpienia od badania realności ceny. Tym samym wyko-
nawca jest obowiązany wykazać, że zaoferowana cena lub koszt pozwalają na należyte wy-
konanie przedmiotu zamówienia. Jak wynika z ustaleń Izby obaj wykonawcy złożyli wyja-
śnienia i złożyli dowody. W ocenie Izby kalkulacja własna wykonawcy może być dowodem,
zwłaszcza jeśli sam zamawiający w wezwaniu wskaże ją jako akceptowany przez niego do-
wód. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w przedmiotowej sprawie, zamawiający nie
określił, jakich dowodów oczekuje od wykonawcy, tym samym to na wykonawcy spoczywał
ciężar doboru dowodów, które uzasadnią zamawiającemu zaoferowaną cenę.
W przypadku wykonawcy Hoga wykonawca złożył jedynie kalkulację w postaci załącznika nr
1. Izba oceniając tą kalkulację ustaliła, że wykonawca nie zróżnicował wynagrodzenia pra-
cowników w zależności od pełnionej funkcji, mimo tego, że jeden z pracowników będzie peł-
nił funkcję kierownika robót jako samodzielną funkcję w budownictwie, z wymaganymi
uprawnieniami i przynależnością do właściwego samorządu zawodowego. Ten fakt powodu-
je, że wątpliwości, co do realności ceny nie zostają usunięte. Dalej Izba ustaliła, że również
koszt pracy sprzętu nie został przez wykonawcę Hoga wykazany, nie można znaleźć w wy-
jaśnieniach uzasadnienia dla ceny godziny pracy sprzętu na poziomie 100zł. W zakresie po-
zostałych pozycji wyszczególnionych przez wykonawcę Hoga przedstawiona kalkulacja nie
zawiera informacji pozwalających na ocenę wyjaśnień jako uzasadnionych. Wykonawca Ho-
ga nie przedstawił założeń do kalkulacji w postaci takich informacji jak to, jakie ilości odpa-
dów szacował do wywozu i utylizacji, ani jednostkowych kosztów transportu i utylizacji ofe-
rowanych wykonawcy Hoga przez strony umów ramowych. Pozostałe koszty zostały wska-

zane i podobni
e jak w przypadku wywozu i utylizacji odpadów przypisano im określoną war-
tość, jednak podana wielkość nie została przez wykonawcę w żaden sposób uzasadniona.
Tym samym Izba ustaliła, że zamawiający błędnie ocenił złożone wyjaśnienia wraz z dowo-
dem wykonawc
y Hoga jako uzasadniające podaną cenę.
W przypadku wykonawcy Mega-
Pol wykonawca nie przedstawił, w jaki sposób powołane
przez wykonawcę okoliczności uzasadniają zaoferowaną cenę. Wykonawca nie wskazał, jak
okoliczność bliskości od siedziby wykonawcy i fakt wykonywania innych zamówień przekłada
się na zaoferowaną cenę, nie wykazał, że osiąga zysk z odsprzedaży kruszywa, nie wyjaśnił
ile kruszywa zamierza pozyskać w tym postępowaniu i jaki będzie jego zysk z tego tytułu, nie
wykazał, że wykonywanie zbierania i transportu odpadów samodzielnie jest tańsze od kosz-
tów jakie ponosi wykonawca korzystający z cudzego transportu i utylizacji odpadów. Wyko-
nawca Mega-
Pol złożył wprawdzie obszerne zestawienie sprzętu, jednak nie pozwala ono
zweryfikować poziomu oszczędności osiąganego z tytułu posiadania zaplecza sprzętowego,
gdyż wykonawca nawet nie wyjaśnił jakim sprzętem zamierza wykonać przedmiotowe za-
mówienie. Tym samym fakt, że być może taki właśnie sprzęt jest jego własnością nie dowo-
dzi jeszcze realności zaoferowanej ceny. Izba zatem oceniła, że zamawiający wadliwie zba-
dał wyjaśnienia wykonawcy Mega-Pol i błędnie przyjął, że złożone wyjaśnienia uzasadniają
podaną cenę.
Mając powyższe na uwadze odwołanie okazało się zasadne i konieczne stało się nakazanie
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazanie
odrzucenia oferty wykonawców Hoga i Mega-Pol na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy w
związku z art. 224 ust. 6 ustawy z uwagi na to, że złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej przez tych wykonawców ceny.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 239 ust. 1 ustawy, przez dokonanie wyboru
oferty wykonawcy P.P.H.U. HOGA jako oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu,
podczas gdy oferta ww. wykonawcy
podlega odrzuceniu w powodu rażąco niskiej ceny.

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zarzut pozostaje w ścisłym związku z zarzutem poprze-
dzającym. Skoro w ocenie Izby oferta wykonawcy Hoga podlegała odrzuceniu jako oferta, w
której nie wykazano realności zaoferowanej ceny, to wybór tej oferty jako najkorzystniejszej
był niezgodny z art. 239 ust. 1 ustawy, który stanowi, że zamawiający wybiera najkorzyst-
niejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Zamawiający oceny ofert może dokonać tylko spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Zatem wadliwa jest ocena ofert, w której uczestniczy oferta, która powinna być odrzucona i w
konsekwencji, wybór takiej oferty nie jest wyborem zgodnym z przepisami ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Preze-
sa Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławcze-
go, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grud-
nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 5 ust. pkt. 1 i 2 lit. a i b w zwi
ązku z
par. 7 ust. 1
pkt 1rozporządzenia obciążając kosztami zamawiającego. Izba na podstawie
złożonych rachunków i spisu kosztów ustaliła, że odwołujący poniósł koszty wpisu w kwocie
10
000 zł i zastępstwa prawnego w kwocie 4 428zł, przy czym z cytowanego rozporządzenia
wynika, że maksymalna wysokość wydatków pełnomocnika, którą Izba może zasądzić wy-
nosi 3
600zł. i taką kwotę nakazała zamawiającemu zwrócić odwołującemu.

Przewodniczący: …………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie