eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2056/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-31
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2056/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Emil Kuriata, Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawcę: Comarch Polska S.A.,
Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez
z
amawiającego: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa,

przy udziale wykonawcy: S&T Services Polska sp. z o.o.,
ul. Postępu 21D, 02-676
Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO
2059/21 po
stronie odwołującego,


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy:
Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
kwoty
13 5
00 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 2056/21
Uzasadnienie

Zamawiający, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup Systemu ERP
(Enterprise Resource Planning)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 123-325457 w dniu 24 czerwca 2021
r.
W dniu 8 lipca 2021 r. wykonawca Comarch Polska S.A.
z siedzibą w Krakowie
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec postanowień specyfikacji
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
przez Zamawiającego.
W dniu 30 sierpnia 2021 r., tj. przed otwarciem rozprawy w
sprawie odwoławczej,
Odwołujący złożył do Prezesa KIO pismo z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawierające
oświadczenie, że Odwołujący cofa wniesione w dniu 8 lipca 2021 r. odwołanie i wnosi o
zwrot 90% uiszczonego wpisu.

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 568 pkt 1 oraz art. 553 zdanie
drugie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.
1129
), Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.U. poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie