eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2051/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-30
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2051/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Chudzik, Anna Wojciechowska Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 sierpnia
2021 r. odwołania wniesione-
go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie Air Team Polska spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Moniuszki 18/6 i Air Team Defence sro z
siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo 354
w postępowaniu prowadzonym przez za-
mawiającego – Skarb Państwa 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu z siedzibą w
Radomiu, ul. Sadków 9orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty
najkorzystniejszej w zakresie części 9 postępowania oraz unieważnienie czyn-
ności odrzucenia oferty i powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udzia-
łem oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Air Team Pol-
ska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Mo-
niuszki 18/6 i Air Team Defence sro z siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo
354 w zakresie części 9 postępowania
.
2. kosztami
postępowania obciąża zamawiającego – Skarb Państwa 42 Baza Lotnic-
twa Szkolnego w Radomiu z siedzibą w Radomiu, ul. Sadków 9
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonaw-
c
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie Air Team Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Moniuszki
18/6 i Air Team Defence sro z siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo
354

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego – Skarb Państwa 42 Baza Lotnictwa Szkolne-

go w Radomiu z siedzibą w Radomiu, ul. Sadków 9 na rzecz wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się o zamówienie Air Team Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Moniuszki
18/6 i Air Team Def
ence sro z siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo
354

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wpisu i wydatków pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….

Członkowie: …………………………..

…………………………...Sygn. akt KIO 2051/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Dostawa części zamiennych do statków powietrznych dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w2021r."
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2021,
pod pozycją nr 2021/S 071-180281.
W dniu 28 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wyniku postepowania.
W dniu 8 czerwca 2021 r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówie-
nie Air Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul.
Moniuszki 18/6 i Air Team Defence sro z siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo 354 –
dalej odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podsta-
wie pełnomocnictwa z dnia 5 lipca 2021 r. udzielonego przez pełnomocnika konsorcjum dzia-
łającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 maja 2021 r. udzielonego przez Prezesa
zarządu Air Team Polska sp. z o.o. i Prezesa zarządu Air Team Defence sro zgodnie z do-
kumentami rejestrowymi obu wykonawców. Kopia odwołania została przekazana zamawiają-
cemu w dniu 7 lipca 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
- art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy w zw. z ar
t. 781§ 1 Kodeksu cy-
wilnego w zw. z art. 25 ust. 1, 26, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/214 z 23 lipca 2014 w sprawie identyfikacji elektro-
nicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (dalej: „rozporządzenie eIDAS”) w zw. z art. 16 pkt
1) ustawy przez
jego niewłaściwe zastosowanie, tj. uznanie, że oferta Odwołującego (w za-
kresie części 9) nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
określonymi przez zamawiającego w sytuacji, gdy odwołujący sporządził ofertę w postaci
elektronicznej, w
ogólnie dostępnym formacie danych (.pdf.) i złożył ją w formie elektronicz-
nej opatrzonej ważnym podpisem kwalifikowanym, a zatem zgodnie z wymaganiami zama-
wiającego oraz przez odmowę uznania poświadczenia wystawionego przez dostawcę usług
zaufania. Co za tym idzie przez brak
traktowania wszystkich oferentów na równych prawach i
brak prowadzenia
postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
Wniósł o:
1.uwzględnienie odwołania w całości;
2.nakazanie
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w
cz
ęści 9;

3.nakazanie
zamawiającemu powtórzenia czynności oceny oferty z uwzględnieniem oferty
o
dwołującego;
4.zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoław-
czego według norm przepisanych.
Ponadto o
zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3600 PLN;
5.przeprow
adzenie dowodu z dokumentów:
1)SWZ na fakt:
wymagań technicznych dot. sporządzenia oferty
2)wyjaśnień odwołującego z 23 maja 2021 wraz z załącznikami; pisma odwołującego z 31
maja
2021 wraz z załącznikami na fakt: podpisania oferty ważnym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym; pozytywnym zweryfikowaniu podpisu na pliku
–załącznik nr 2 –formularz
ofertowy;
ważności oferty i skutecznego jej złożenia
3)zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w części 9 oraz o odrzuceniu oferty
o
dwołującego z 28 czerwca 2021na fakt: wadliwego wyboru oferty najkorzystniejszej; bez-
podstawnego odrzucenia oferty o
dwołującego
6.dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. B. na fakt: prawidłowego
podpisania formularza ofertowego (
załącznik nr 2 do SWZ) ważnym kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym i umieszczenie tego pliku na platformie zakupowej wskazanej przez za-
mawiającego.
Z daleko idącej ostrożności procesowej:
7.dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki:
1)Jaka
jest wartość sumy kontrolnej oryginalnego pliku stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
–formularz ofertowy.
2)Jaka jest wartość sumy kontrolnej dla pliku już pobranego.
3)Czy suma kontrolna dla oryginalnego pliku jest taka sama jak suma kontrolna dla pliku po-
branego?
4)Czy plik
stanowiący załącznik nr 2 do SWZ –formularz ofertowy mógł zostać uszkodzony
przez system informatyczny
zamawiającego?
5)Czy plik stanowiący załącznik nr 2 do SWZ –formularz ofertowy mógł ulec uszkodzeniu
podcz
as transmisji przez sieć?
6)Czy jest możliwe przeprowadzenie walidacji podpisu na pliku stanowiącego załącznik nr 2
do SWZ
–formularz ofertowy? Jeżeli nie to z jakiego powodu?
7)Czy kwalifikowan
y podpis elektroniczny, którym został podpisany plik został uszkodzony?
8)Czy kwalifikowany podpis elektroniczny, którym został podpisany plik stanowiący załącznik
nr 2 do SWZ
–formularz ofertowy jest ważny?
9)Czy plik został prawidłowo podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odwołujący podniósł, że naruszenie przepisów przez zamawiającego wypaczyło wynik po-
stępowania, a w konsekwencji odwołujący utracił możliwość uznania jego oferty za najko-
rzystniejszą w części nr 9 W związku z powyższym ma interes w uzyskaniu danego zamó-
wienia i poniósł szkodę polegającą na pozbawieniu odwołującego korzyści wynikających z
uzyskania
zamówienia w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Zgodnie z Działem XII SWZ Sposób komunikacji oraz wyjaśnień treści SWZ(str. 12), komuni-
kacja w
przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z ust. 2 ofertę sporządza się w postaci elektronicz-
nej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, doc., docx.,
rtf., odt.
Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elek-
tronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zau-
fanym lub podpisem osobistym.
Odwołujący 14 maja 2021 sporządził ofertę według załącznika nr 2 do SWZ i podpisał ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oprócz oferty, kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym podpisał JEDZ-a jak również pismo przewodnie dotyczące przedłożenia potwier-
dzenia wniesienia wadium.
Dowód: oferta, JEDZ, pełnomocnictwo, potwierdzenie wniesienia wadium –w aktach postę-
powania o
udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający telefonicznie poinformował odwołującego, że nie jest w stanie pozytywnie zwe-
ryfikować podpisu na pliku –załącznik nr 2 –formularz ofertowy. Po otrzymaniu powyższych
informacji, o
dwołujący skontaktował się dostawcą usług zaufania(firmą CERTUM by asseco–
wystawcą podpisu elektronicznego) celem wyjaśnienia tej sytuacji. Odwołujący złożył zama-
wiającemu wyczerpujące wyjaśnienia w powyższym zakresie, dodatkowo przedkładając po-
świadczenie walidacji nr 7b7fcb20bedb11ebb57800163e640136.
Dowód: wyjaśnienia odwołującego z 23 maja 2021 oraz 31 maja 2021
28 czerwca 2021 z
amawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
w
poszczególnych częściach oraz o odrzuceniu oferty nr 13, tj. oferty odwołującego. Swoją
decyzję o odrzuceniu zamawiający argumentował w sposób następujący: „Uzasadnienie fak-
tyczne: Zamawiający nie jest w stanie pozytywnie zweryfikować podpisu na pliku (załącznik
nr 2 -formu
larz ofertowy), w związku z czym ofertę należy uznać za złożoną nieskutecznie.
Zgodnie z SWZ, Wykonawca zobowiązany był pod rygorem nieważności podpisać ofertę,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uzasadnienie prawne:
Zamawiający odrzuca
ofertę ww. postępowaniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych,
ponieważ nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
określonymi przez zamawiającego.”
Dowód: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/PN-E/2021
z 28 czerwca 2021

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy
ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektro-
nicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dla dochowania wymogu formy elekt
ronicznej konieczne jest złożenie oferty podpisanej kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art.
781§1 ustawy z 23 kwietnia 1964 -
Kodeks cywilny dla
zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczające jest
złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym. Niejako na marginesie, w przypadku niezachowania wymaganej w
świetle art. 63 ust. 1 ustawy dla oferty formy zastrzeżonej ad solemnitatem, podstawą odrzu-
cenia oferty byłby art. 226 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy, a nie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy. W
związku z czym oferta jest ważna i została złożona skutecznie. Zamawiający w Dziale XII
SWZ Sposób komunikacji oraz wyjaśnień treści SWZ (str. 12) wymagał aby komunikacja w
przedmiotowym
postępowaniu, w tym składanie ofert odbywała się przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej. Dodatkowo, zgodnie z ust. 2, ofertę należy sporządzić w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf,
doc., docx., rtf., odt.
Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, pod-
pisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Odwołujący uzupełnił formularz ofertowy jak rów-
nież jednolity dokument zamówienia oraz przygotował pismo przewodnie do którego przed-
łożył potwierdzenie wniesienia wadium. Pełnomocnik odwołującego dokumenty opatrzył kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym. Do wsk
azanych dokumentów dołączył również JEDZ-
a członka konsorcjum oraz pełnomocnictwo do reprezentacji. Zgodnie ze znacznikiem czasu,
dokumenty zostały podpisane przez pełnomocnika w następującej kolejności:
1)Pełnomocnictwo –2021.05.13 19:14:03 CEST
2)JEDZ Lider Konsorcjum
–2021.05.14 02:55:25 CEST
3)Oferta (załącznik nr 2 do SWZ) –2021.05.14 02:44:30 CEST
4)Pismo przewodnie dot. wniesienia wadium
–2021.05.14 02:54:21 CEST
Tak przygotowane i p
odpisane dokumenty pełnomocnik odwołujący umieścił na platformie
zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.
Przesłanka z art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy reguluje możliwość odrzucenia oferty, w sytuacji
niezastosowania lub
niepełnego zastosowania wymagań zamawiającego co do sposobu
sporządzenia lub przekazania oferty, w szczególności przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej.
Przykładowo, zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty w następu-
jących przypadkach:
1)złożenia oferty w postaci elektronicznej niezgodnie z treścią rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 70 ustawy
, tj. bez pośrednictwa systemu teleinformatycznego spełniającego
wymogi wskazane w rozporządzeniu (i wbrew nakazowi zamawiającego),a zamiast tego –
przekazanie oferty pocztą elektroniczną,

2)przekazanie oferty w postaci
niewłaściwego dokumentu elektronicznego (pliku o niewła-
ściwym formacie danych).
Skoro zatem o
dwołujący sporządził ofertę w postaci elektronicznej w formacie danych .pdf.,
którą to następnie podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie umieścił i
przesłał zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej wskazanej przez zamawia-
jącego, to brak jest podstawy faktycznej i prawnej do odrzucenia oferty odwołującego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy z uwagi,
że została sporządzona w sposób niezgodny
z wy
maganiami technicznymi określonymi przez zamawiającego. Oferta Odwołującego zo-
stała sporządzona i przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez zama-
wiającego.
Dowód: oferta odwołującego
Odnosząc się do uzasadnienia faktycznego, mianowicie „Zamawiający nie jest w stanie po-
zytywnie zweryfikować podpisu na pliku (załącznik nr 2 -formularz ofertowy), w związku z
czym ofertę należy uznać za złożoną nieskutecznie. Zgodnie z SWZ, Wykonawca zobowią-
zany był pod rygorem nieważności podpisać ofertę, kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym” podnoszę, co następuje:
W myśl art. 18 ust. 1ustawy z 5 września 2016o usługach zaufania oraz identyfikacji elektro-
nicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfi-
kowane za pomo
cą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie
ważności tego certyfikatu. Przepis ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia stosowania
art. 78(1)
§ 1KC, zgodnie z którym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej
konieczn
e są dwa elementy. Po pierwsze, złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicz-
nej, po drugie, opatrzenie takiego
oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym. W niniejszej sprawie z
amawiający zdaje się uzależniać skuteczność złożonej oferty od
możliwości jednoznacznej weryfikacji podpisu elektronicznego złożonego pod formularzem
ofertowym.
Takie postępowanie zamawiającego nie znajduje potwierdzenia w obowiązują-
cych przepisach prawa. Nie można tracić z pola widzenia, że odwołujący przedłożył zama-
wiającemu nie tylko oświadczenie własne dotyczące ważności złożonego podpisu ale rów-
nież (co ma bardzo istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu) przedłożył
poświadczenie kwalifikowanej usługi walidacji podpisu. Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządze-
nia eIDAS kwalifikowaną usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych może
świadczyć wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który: zapewnia walidację
zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz umożliwia stronom ufającym otrzymanie wyniku procesu walida-
cji w auto
matyczny, wiarygodny i skuteczny sposób oraz przy użyciu zaawansowanego pod-
pisu elektronicznego lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej dostawcy kwalifikowanej
usługi walidacji. Asseco Data System S.A. posiada certyfikat dostawcy usług zaufania za-
równo w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych

certyfikatów jak również w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na walidacji da-
nych.
Z informacji od powyższego dostawy (przedłożonych przez odwołującego), jedno-
znacznie wynika, że plik (formularz ofertowy) został poprawnie zweryfikowany za pomocą
narzędzia WebNotarius. Plik jest oznaczony datą i czasem zgodnie z raportem, jest nieza-
przeczalnym dowodem sądowym jego istnienia we wskazanym czasie. Na potwierdzenie
powyższego wydano poświadczenie nr 7b7fcb20bedb11ebb57800163e640136. Co za tym
idzie brak jest podstaw do uznania, że oferta została złożona nieskutecznie i podlega odrzu-
ceniu. Walidacja w
sposób jednoznaczny potwierdza, że plik został podpisany ważnym kwali-
fikowanym podpisem w czasie jak w
dokumencie. Zamawiający nie ma możliwości odmówić
podpisowi elektronicznemu statusu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ani jego waż-
ności, w sytuacji, gdy taki podpis został złożony w okresie ważności certyfikatu, a proces
walidacji przeprowadził dostawca usług zaufania. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Krajo-
wej
Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z 20 października 2020 w sprawie o sygn. akt
KIO 2505/20 „Zdaniem Izby niewątpliwym jest, że wprowadzenie do polskiego prawa -w tym
również do ustawy podpisu elektronicznego miało na celu uproszczenie procedur udzielania
zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co miało przynieść korzyści zarówno zamawia-
jącym jak i wykonawcom. Ponadto niewątpliwym jest, że podpis elektroniczny winien mieć
możliwość jego walidacji -sprawdzenia. Jednakże zdaniem Izby niezasadnym jest piętrzenie
wokół podpisu elektronicznego wymagań przewyższającym wymagania co do podpisów
składanych własnoręcznie. Główną różnicą między podpisem własnoręcznym, a kwalifiko-
wanym cyfrowym jest to, że aby potwierdzić autentyczność podpisu elektronicznego nie musi
dojść do bezpośredniego spotkania osób i okazania dokumentu tożsamości osoby podpisu-
jącej dany dokument.[...]Nadto podkreślić należy, że w świetle art. 32 ust. 2 elDAS nie ma
wymogu dla oceny ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego uzyskania pozytyw-
nego raportu weryfikacji, a jedynie zawarty
został wymóg, aby system wykorzystany do wali-
dacji kwalifikowanego podpisu elektroni
cznego zapewniał stronie ufającej prawidłowy wynik
procesu walidacji
umożliwiał stronie ufającej wykrycie wszelkich problemów związanych z
bezpieczeństwem.”. Z powyższego stanowiska Krajowej Izby odwoławczej wynika, że nie ma
konieczności, aby zamawiający był w stanie pozytywnie zweryfikować podpis. Sporządzony
w formie elektronicznej dokument (w przedmiotowej sprawie formularz ofertowy) stanowi
dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.
Odwołujący oprócz formularza ofertowego, załączył również inne dokumenty(m.in. JEDZ-a),
które zostały podpisane przez pełnomocnika odwołującego, przed podpisaniem spornego
formularza jak i po
jego podpisaniu (w krótkich odstępach czasu). Skoro zamawiający prawi-
dłowo zweryfikował podpis na pozostałych dokumentach, to nie ma powodu dla odmowy
uznania prawidłowości podpisu na formularzu ofertowym.

W przedmiotowej sprawie istotny jest również fakt, że dokumenty zawierają znacznik czasu
dla
podpisu. Taki znacznik potwierdza, że podpis istniał w danym momencie. Zamawiający w
uzasadnieniu nie stwierdził, że złożony podpis pod formularzem ofertowym jest podpisem
nieprawidłowym, że został złożony przez osobę nieposiadająca ważnego certyfikatu. Tym
samym brak jest przesłanek warunkujących dopuszczalność odrzucenie oferty odwołujące-
go. Odrzuceniu podlega oferta w sytuacji, gdy
oświadczenie woli nie zostało złożone w po-
staci elektronicznej i nie opatrzono go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co w
przedmiotowej sprawie nie miało miejsca. Przytoczone okoliczności oraz przedstawione do-
wody w
pełni uzasadniają, że taki sposób postępowania zamawiającego narusza przepisy
ustawy
–Prawo zamówień publicznych. Zamawiający tym samym naruszył podstawowe za-
sady prawa
zamówień publicznych przede wszystkim przez brak traktowania wszystkich ofe-
rentów na równych prawach i brak prowadzenia postępowania w sposób zapewniający za-
chowanie uczciwej konkurencji oraz przez zaniechanie wyboru oferty o
dwołującego, który to
złożył najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszelkie warunki udziału w postępowaniu. Co za
tym idzie z
amawiający dopuścił się w postępowaniu zaniechań i czynności podważających
zaufanie co do prawidłowości i rzetelności prowadzonego postępowania. W razie nie uznania
powyższego, zasadnym jest powołanie biegłego z zakresu informatyki. Jednoznaczne
stwierdzenie braku możliwości przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji podpisu, niewątpli-
wie wymaga wiadomości specjalnych. „Wiadomości specjalne” to wiadomości, wiedza o cha-
rakterze specjalistycznym,
która nie jest dostępna dla osoby niebędącej specjalistą w danej
dziedzinie. Brak wiedzy w tym zakresie pozostałych uczestników postępowania, strony oraz
składu orzekającego wyklucza możliwość weryfikacji podnoszonych twierdzeń.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. SWZ, informacji z otwarcia ofert,
oferty odwołującego, weryfikacji oferty przez zamawiającego, wyjaśnień z dnia 23 maja 2021
r. i z dnia 31 maja 2021 r. oraz informacji o wyniku postępowania.
Na p
odstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
XII.
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składa-
nie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana in-
formacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wyko-
nawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze-
niu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki
dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach: pdf, doc., docx, rtf, odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale
XI u
st. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem oso-
bistym.
3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują po-
przez
Platformę
zakupową,
dostępną
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/42blsz/proceedings, za po
średnictwem komendy „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”.
4.
Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta Użyt-
kownika.
5.
Wy
magania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elek-
tronicznych, elektronicznych k
opii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywa-
nych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin. Składając ofertę Wykonawca akceptuje
powyższy Regulamin.
6.
Na str
onie platformy zakupowej znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca
m.in. informacje dotyczące sposobu składania ofert.
7.
Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działem platformy zaku-
powej prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta www.platformazakupowa.pl pod numerem
+48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszystkich informacji związa-
nych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy
zakupowej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.
8.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest:

1)
w zakresie proceduralnym: B. W.
– Z. tel.261 511 116;
2)
w zakresie merytorycznym: mjr P. T., tel. 261 511 898.
9.
W korespondencji kiero
wanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.
XIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3.
Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącz-
nikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o
którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2)
zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskie-
go Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (je-
żeli dotyczy);
3)
dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub
gwarancji);
4)
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnic-
twa (jeżeli dotyczy).
4.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy opisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inne-
go właściwego rejestru, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
5.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporzą-
dzone zgodnie z tymi wzorami.
6.
W przypadku gdy
oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezen-
tacji Wykonawcy
określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla
danej for
my organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnic-
twa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez no-
tariusza.
7.
Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się,
pod rygorem n
ieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
8.
W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz po-
stępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
9.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mo-
gą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio ozna-
czonym pliku.

10.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie doku-
mentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Protokół z otwarcia ofert, wynika z niego, że odwołujący złożył ofertę nr 13 na części 9, 10 i
14, a zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu:
1 - nr 13 Konsorcjum: 1. Air Team Polska Sp. z o.o.
– lider konsorcjum ul. Moniuszki 18/6;
31-
523 Kraków, PL 2. AIR TEAM defence s.r.o.: Masarykovo namesti 354, 66471 Veverska
Bityska, CZ. Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie jest w stanie pozytywnie zweryfikować podpisu na pliku (załącznik nr 2 -
formular
z ofertowy), w związku z czym ofertę należy uznać za złożoną nieskutecznie. Zgod-
nie z SWZ, Wykonawca zobowiązany był pod rygorem nieważności podpisać ofertę, kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym
Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę ww. postępowaniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została sporządzona w spo-
sób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

Numer seryjny poświadczenia: 337075705343226633098122603979267387441
Walidacja warunkowa
Nazwa dokumentu: pełnomocnictwo_konsorcjum_atp_atd.pdf
Skrót
dokumentu:
SHA256:
b3c425021abdd7dc7135ac38422d8b30a80147c5ff3934c154718d0600ca96c0
Data weryfikacji: 2021-05-19 12:08:58 +0000
P. P.
Wyniki walidacji: Walidacja warunkowa
Typ podpisu: Niekwalifikowany podpis elektroniczny
niekwalifikowana ścieżka certyfikacji [CHAIN_CONSTRAINTS_FAILURE]
P. P.
Wyniki walidacji: Walidacja warunkowa
Typ podpisu: Niekwalifikowany podpis elektroniczny
Niekwalifikowana ścieżka certyfikacji [CHAIN_CONSTRAINTS_FAILURE]
M. B.
Wyniki walidacji: Walidacja pozytywna
Typ podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny
M. B.
Wyniki walidacji: Walidacja pozytywna

Typ podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny
Szczegóły walidacji
Walidacja warunkowa
Nazwa dokumentu: pełnomocnictwo_konsorcjum_atp_atd.pdf
Skrót
dokumentu:
SHA256:
b3c425021abdd7dc7135ac38422d8b30a80147c5ff3934c154718d0600ca96c0
Data weryfikacji: 2021-05-19 12:08:58 +0000
WebNotarius
Numer
seryjny poświadczenia: 56224759969114486119612734642217562161
Walidacja pozytywna
Nazwa dokumentu: wadium_konsorcjum_atp_atd.pdf
Skrót
dokumentu:
SHA256:
96ee82432667f283e6fd343cf9f56ed4e21403f9c8221b71049b861e929bbc85
Data weryfikacji: 2021-05-19 12:10:13 +0000
M. B.
Wyniki walidacji: Walidacja pozytywna
Typ podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny
Numer seryjny poświadczenia: 97993847246634644898929105259356762161
Walidacja warunkowa
Nazwa dokumentu: EPSD_ATdefence_13052021_signed.pdf
Skrót
dokumentu:
SHA256:
5e678b10783978c776c92d5700409f52047fab0530f1173eb35a926dcc4086fe
Data weryfikacji: 2021-05-19 12:11:06 +0000
Ing. P. P.
Wyniki walidacji: Walidacja warunkowa
Typ podpisu: Niekwalifikowany podpis elektroniczny
Niekwalifikowana
ścieżka certyfikacji [CHAIN_CONSTRAINTS_FAILURE]
Szczegóły walidacji
Walidacja warunkowa
Nazwa dokumentu: EPSD_ATdefence_13052021_signed.pdf
Skrót
dokumentu:
SHA256:
5e678b10783978c776c92d5700409f52047fab0530f1173eb35a926dcc4086fe
Data weryfikacji: 2021-05-19 12:11:06 +0000
WebNotarius
Numer seryjny
poświadczenia: 298096241667833721645474915853458747441
M. B.
Wyniki walidacji: Walidacja pozytywna

Typ podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny
Szczegóły walidacji
Załącznik nr 2
pieczęć Wykonawcy
OFERTA
Nazwa Wykonawcy (firma)i: Konsorcjum firm Air Team Polska Sp. z o.o. (lider) i AIR TEAM
defence, s.r.o. (członek)
Adres siedziby Wykonawcy: Air Team Polska Sp. z o.o.: Moniuszki 18/6, 31-
523 Kraków, PL
AIR TEAM defence, s.r.o.: Masarykovo namesti 354, 66471 Veverska Bityska, CZ
Adres do korespondencji: Air Team Polska, Moniuszki 18/6, 31-
523 Kraków, PL
e-mail: b..m.@gmail.com
tel./fax: +48 694 391 140
NIP: Air Team Polska Sp. z o.o.: PL6751557516; AIR TEAM defence, s.r.o.: CZ04365364
REGON: Air Team Polska Sp. z o.o.: 365235878; AIR TEAM defence, s.r.o.: nie dotyczy
Podmiot reprezentowany przez: M. B.
, Pełnomocnik Konsorcjum, pełnomocnictwo
(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentowania)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawa części zamiennych do
statków powietrznych dla 42 Bazy Lotnictwa
Szkolnego w 2021 r.” składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w
„Specyfikacji Warunków Zamówienia” i Opisem
Przedmiotu Zamówienia za łączną sumę:
1) Część 1 – CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOLOTÓW M-28B
netto …………………...... zł.
(słownie
……………………………………………………………………………………………………………
………………….. zł.)
brutto: ……………………….. zł.
Wypełniono część 9, 10 i 14
2.
Akceptujemy termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy: do 30.11.2021 r.
13.12.2021 r.
3. Oświadczam (-my), że najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczymy kopię ważnej poli-
sy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
ubezpieczenia (wraz z
ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składki
ubezpieczenia OC), potwierdzającego, że
posiadam (-
my) ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywil-
nej z tytułu prowadzenia działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamó-
wienia publiczn
ego w niniejszym postępowaniu.
5. Zgodnie z art.118 ust
.1 ustawy Pzp polegam/ nie polegam (niepotrzebne skreślić), na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji
finansowej
lub
ekonomicznej
podmiotu
udostepniającego
zasoby:
………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu),
co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stano-
wiące załącznik nr 4 do SWZ.
45
6. Podmiot udostepniający, wskazany powyżej będzie brał udział/ nie będzie brał udziału
(niepotrzebne skreślić) w wykonywaniu części
zamówienia zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.
7. Przedmiot zamówienia wykonam osobiście/ przy współudziale podwykonawców
Wypełnić w przypadku Podwykonawstwa:
1) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
2) ………………………………………………………………………………………………………
Zakres podwykonawstwa
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: ………………………..
8. Wykonawca należy do kategorii małych/średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją za-
wartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji
(UE)O nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
TAK NIE
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie mieści się w kategorii MŚP, proszę po-
dać kwalifikację przedsiębiorstwa …………………
9. Akceptujemy terminy wykonania dostaw
y określony w Specyfikacji Warunków Zamówie-
nia.
10. Akceptujemy istotne warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się
do podpisania w miejscu i terminie wskazanym
przez Zam
awiającego.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdo-
byliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SWZ tj. 90 dni.
13. Stosownie do treści art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczamy, że wybór naszej oferty:
będzie/ nie będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U.
z 2020 r. poz. .106, z późn.zm./. Jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaj) towaru, których
dostawa będzie prowadzić do jego powstania
....................................................., wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podat-
ku......................................................................................
X46
14. Wadium zabezpieczające ofertę na realizację zamówienia w wysokości 88550,00, słow-
nie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt
złotych 00/100 zostało wniesiono w dniu 13 i 14 maja 2021 w formie: przelewu na konto
wskazane w SWZ. Zwrot wadium na rachunek
bankowy: 48 1050 1722 1000 0090 3241 5979
15. Akceptujemy dokonanie przez Zamawiającego zapłaty za wykonanie przedmiotu zamó-
wienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
niego oryginału faktury na konto:
Nazwa banku: ING BANK S.A. Nr konta: 94 1050 1445 1000 0090 8009 4924
16. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:
p. .M. B. nr tel. +48 694 391 140 /e-mail: b..m.@gmail.com
17. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: p. .M. B. nr tel. +48 694 391 140
18. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
otwarcia ofert (art.233 k.k.).
19. Niniejsz
a oferta wraz z załącznikami zawiera 86 stron.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Przy czym w aktywnym polu brak podpisu.
ProCentrum
SmartSign
-
weryfikacja
komunikat:
PlikE:/Przetargi
2021/TŚM/OFERTY/13/AIRBLICH/0609e373f67f6e/oferta_konsorcjum_atp_atd.pdf nie jest
poprawnym plikiem podpisu
Parametry weryfikacji oferta_konsorcjum_atp_atd.pdf plik nie zawiera podpisów

W dniu 23 maja 2021 r. M. B.
wyjaśniał zamawiającemu, co następuje:
dodatkowe wyjaśnienia i oświadczenie dotyczącego przesłanego pliku oferty jak niżej:

1. Złożony poprzez portal zakupowy w wyżej wymieniony plik został podpisany moim podpi-
sem elektronicznym wydanym przez firmę CERTUM — zatwierdzonego dostawcę kwalifiko-
wanych podpisów elektronicznych.
Dokument został podpisany 14 maja 2021r. o godz. 02:44:30 CEST o czym Świadczy wi-
doczny na dokumencie „stempel” podpisu elektronicznego, gdzie widoczna jest wskazana
data, godzina oraz moje imię i nazwisko (zał. 1).
2. Z niewiadomych mi oraz Centrum Technicznemu Certum przyczyn
, plik ten nie może zo-
stać poprawnie zaimportowany do programu sprawdzającego np. proCertumSmartSign, któ-
ry wy
świetla monit o błędzie podczas dodawania pliku do weryfikacji.
3. Po infor
macji o braku możliwości zaimportowania pliku, skontaktowałem się ze wsparciem
wystawcy podpisu elektronicznego celem wyjaśnienia tej sytuacji. Ustaliłem co następuje:
a) plik posiada widoczny znak złożonego podpisu elektronicznego
b) plik jest
czytelny jeśli chodzi o treść
c) plik został podpisany podpisem kwalifikowanym jak w widocznym znaku:

„Dokument podpisany przez M. B. Data: 2021.05.14 02:44:30 CEST”
Potwierdzenie o złożonym podpisie otrzymałem od firmy Certum poprzez przesłanie mi do-
kumentu „Logi audytowe”(zał. 2) z dnia 21 maja 2021 godz. 14:54, gdzie znajduje się po-
twierdzenie
złożenia
na
dokumencie
oferty
podpisu
o
nr
klucza:
e28724f827182942b917180ce7fa7c6ea4f18a29
d) z niewiadomych przyczyn technicznych plik nie może zostać zaimportowany do weryfikacji
w programie.
e) wszystkie pliki zostały podpisane analogicznie tj. tym samym podpisem - w tym samym
formacie.
Niniejszym oświadczam, iż potwierdzam prawdziwość złożonego na ofercie podpisu kwalifi-
kowanego i podtrzymuję złożoną ofertę.
W Naszej ocenie istnienie podpisu kwalifikowanego na wskazanym dokumencie potwierdzo-
ne jest widoczną pieczęcią podpisu. Dodatkowo dowodem na powyższy fakt jest załącznik
do niniejszego pisma wystawiony przez Certum z dnia 21 maja 2021 r.
Do wyj
aśnień dołączono ostatnią stronę oferty, gdzie w panelu podpis znajdują się informa-
cje: Signature Not Verified Dokument podpisany przez M. B. Data 2021.05.14 02:44:30
CEST ze znakiem zapytania
Oraz przedstawiono logi audytowe z Certum:
Logi audytowe
Użytkownik: b..m.@gmail.com
Okres: 2021-05-01 do 2021-05-31
Operacje na karcie: 7539
5971 | Nazwa karty: Certyfikat Kwalifikowany
– M.
Certyfikat 2014.05.14 Podpis e28724f827182942b917180ce7fa7c6ea4f18a29

Certyfikat
2021.05.14 Użycie kodu PIN
W dniu 31 maja 2021 r. M. B.
przedstawił zamawiającemu dodatkowe informacje:
[ Weryfikacja dokumentów ]
e-Centrum.org ( Office HQ Mail ) <biuro@e-centrum.org> 31 maja 2021 09:53
Do: b. <b..m.@gmail.com>
Szanowni P
aństwo,
W załączeniu przesyłam dokumentację dotyczącą uszkodzonego pliku oferty przesłanej
przez Pana M. B. do
weryfikacji w związku z brakiem pierwotnej możliwości zaimportowania
go do oprogramowania weryfikującego podpis kwalifikowany i informujemy co następuje:
Badaniu został poddany plik zal_2_final_signed , który został poprawnie zweryfikowany za
pomocą narzędzia WebNotarius.
Plik ten oznaczony jest datą i czasem zgonie z raportem. Stanowi to niezaprzeczalny dowód
sądowy jego istnienia we wskazanym czasie.
Załączone logi audytowe pochodzą z systemu Certum, zawierają informację systemową o
użytych skrótach podpisów [logi audytowe podpisu kwalifikowanego Pana M. B. z wyszcze-
gólnionym wpisem dot. złożonego podpisu na dokumencie oferty dnia 14 maja 2021, godz.
02:44:30 (proszę zwrócić uwagę, iż znacznik czasowy i log audytowy podawany jest w cza-
sie CEST +02:00, gdzie poświadczenie walidacji używa czasu CEST ]
Pozostałe przesłane pliki noszą ślady uszkodzenia i jako takie nie mogą zostać zwalidowa-
ne.
IBS_Snap_czwartek, 27 maja 2021_13H_05m_55s_050.jpg - wynik wal
idacji i poświadcze-
nia - wynik pozytywny zal_2_final_signed.pdf
IBS_Snap_czwartek, 27 maja 2021_13H_05m_50s_051.jpg -
wynik walidacji i poświadcze-
nia - wynik pozytywny zal_2_final_signed.pdf sygnatura podpisu M. B. PL90100802194 C PL
Logi audytowe Certum
Certyfikat 2021.05.14 02:44:30+0200 Podpis e2824f827182942b917180ce7fa7c6ea4f18e29
Certyfikat 2021.05.14 02:44:30+0200 Użycie kodu PIN
Oferta -
podpis pod ofertą Podpis prawidłowy Dokument podpisany przez M. B. Data
2021.05.14 02:44:30 CEST
Numer seryjny poświadczenia: 7b7fcb20bedb11ebb57800163e640136
Walidacja pozytywna
Nazwa dokumentu: zal_2_final_signed.pdf
Skrót
dokumentu:
SHA256:
3a0ab4307c4773623d97a5f89db6906085ccfce7a81491a9ef075e469757dbeb
Data weryfikacji: 2021-05-27 11:05:44 +0000
M. B.
Wyniki walidacji: Walidacja pozytywna

Typ podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny
W dniu 28 czerwca 2021 r. zamawiający informując o wynikach postępowania poinformował
o odrzuceniu oferty zgodnie z art. 253 pkt 1 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Konsorcjum:Air Team Polska Sp. z o.o.
– lider konsorcjum ul. Moniuszki 18/6; 31-523 Kra-
ków, PL i AIR TEAM defence s.r.o.: Masarykovo namesti 354, 66471 Veverska Bityska, CZ.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający nie jest w stanie pozytywnie zweryfikować podpisu na
pliku (załącznik nr 2 - formularz ofertowy), w związku z czym ofertę należy uznać za złożoną
nieskutecznie. Zgodnie z SWZ, Wykonawca zobowiązany był pod rygorem nieważności pod-
pisać ofertę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę ww. postępowaniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została sporządzona w spo-
sób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

Z
e zrzutu ekranu przedstawionego przez odwołującego na rozprawie wynika, że plik o na-
zwie za
ł_2_final był sporządzony jako pdf w MAC OS wersja 11.2.3.

Ocena zgromadzonego materiału dowodowego dokonana przez Izbę:
Pomiędzy stronami bezsporne było to, że formularz ofertowy znajdujący się na platformie
zakupowej zamawiającego nie został przez zamawiającego zweryfikowany pozytywnie, co
do poprawności podpisania oferty. Zamawiający rzeczywiście badał możliwość weryfikacji
podpisu za pomocą różnych programów do weryfikacji podpisu. Niemniej jednak Izba nie
dała wiary stanowisku zamawiającego wyrażonemu na rozprawie, że odwołujący w dniu 23
maja 2021 r. przyznał, że podpis nie daje się zweryfikować. Owszem odwołujący potwierdził,
że plik nie daje się zaimportować do programu sprawdzającego i pojawia się monit o błędzie
podczas dodawania pliku do weryfikacji, ale wbrew stanowisku zamawiającego odwołujący w
tym piśmie stał na stanowisku, że jego podpis był podpisem złożonym prawidłowo, gdyż plik
posiada widoczny znak
złożonego podpisu elektronicznego, plik jest czytelny jeśli chodzi o
treść, plik został podpisany podpisem kwalifikowanym jak w widocznym znaku: „Dokument
podpisany przez M. B. Data: 2021.05.14 02:44:3
0 CEST” Potwierdzenie o złożonym podpisie
o
trzymałem od firmy Certum poprzez przesłanie mi dokumentu „Logi audytowe”(zał. 2) z dnia
21 maja 2021 godz. 14:54, gdzie znajduje się potwierdzenie złożenia na dokumencie oferty
podpisu o nr klucza: e28724f827182942b917180ce7fa7c6ea4f18a29, z niewiadomych przy-
czyn technicznych plik nie może zostać zaimportowany do weryfikacji w programie, wszyst-
kie pliki zostały podpisane analogicznie tj. tym samym podpisem - w tym samym formacie.
Zamawiający ani w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, ani na rozpra-
wie nie podjął się próby wykazania, że przyczyny techniczne nie pozwalające zaimportować
plik do weryfikacji w programie nie powstały po jego stronie. Izba natomiast wzięła pod uwa-

gę to, że odwołujący opatrywał tym samym podpisem wszystkie dokumenty składane tego
dnia zamawiającemu wraz z ofertą i te dokumenty przeszły pozytywną weryfikację. Nadto
o
dwołujący przedstawił zamawiającemu w dacie 31 maja 2021 r. poświadczenie pozytywnej
weryfikacji pochodzące od dostawcy usługi, a także przedstawił logi audytowe wskazujące
na kolejność, termin dokonywania przez pełnomocnika odwołującego czynności związanych
z
opatrywaniem dokumentów kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
Zamawiający w rzeczywistości skupił się wyłącznie na tym, że podstawowa weryfikacja pod-
pisu nie przyniosła pozytywnego rezultatu, nie podejmując się nawet próby ustalenia przy-
czyn tego stanu rzeczy. Izba nie neguje, że zamawiający użył kilku programów do weryfika-
cji, jednak nie ustalił w ocenie Izby w sposób nie budzący wątpliwości powodów braku pozy-
tywnej weryfikacji. Sam fakt, że pojawił się znak zapytania na miejscu złożenia podpisu kwa-
lifikowanego nie dawał w ocenie Izby informacji o tym, że nie jest to prawidłowy podpis kwali-
fikowany. R
ównież okazana na rozprawie przez zamawiającego informacja z Pro Certum
wskazywała jedynie na to, że nie jest to prawidłowy plik podpisu, natomiast powodu niepra-
widłowości tego pliku nie da się na tej podstawie ustalić. Natomiast odwołujący wykazał, że
składał szereg tych samych podpisów w niewielkiej odległości czasowej u tego samego za-
mawiającego zweryfikowanych pozytywnie, pozyskał poświadczenie od dostawcy usługi, że
podpis na formularzu ofertowym będący w posiadaniu odwołującego przechodzi pozytywną
we
ryfikację. W ocenie Izby te okoliczności powodują, że nie można w sposób jednoznaczny
ustalić, dlaczego tylko plik znajdujący się na platformie zakupowej zamawiającego nie daje
się zwalidować.
Izba wzięła także pod uwagę, że przyczyny braku walidacji mogą wynikać tak z przyczyn
technicznych po obu
stronach tj. zamawiającego jak i odwołującego, ale także z przyczyn
niezależnych od żadnej ze stron, w właściwych danego rodzaju podpisom i nie oznaczają
braku złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Z doświadczenia życiowego Izby
wynika, że przyczyną braku podstawowej pozytywnej weryfikacji w takich programach jakich
używał zamawiający jest np. brak kompletnej ścieżki certyfikacji, zwłaszcza, gdy dostawcą
usługi jest dostawca spoza obszaru EWG, czy też brak znacznika czasu, który w niektórych
pr
zypadkach powoduje brak poprawnej weryfikacji, zdarzają się również sytuacje wygaśnię-
cia ważności podpisu pomiędzy złożeniem dokumentu, a jego otwarciem zwłaszcza, gdy
obecnie czynności składania i otwarcia ofert mogą być rozłożone w czasie, choćby z uwagi
na awarię techniczną platformy na której są dokonywane.
Tym samym w ocenie Izby w sytuacji, gdy odwołujący wyraźnie wskazuje, że jego podpis był
prawdziwym podpisem kwalifikowanym
– jak w przedostatnim zdaniu pisma z dnia 23 maja
2021 r. i przedstawia na
to dowody w piśmie z dnia 31 maja 2021 r., zamawiający powinien
wykazać odwołującemu w odrzuceniu jego oferty fakt, że brak możliwości pozytywnej weryfi-
kacji wynika z przyczyn od odwołującego zależnych. W niniejszej sprawie zamawiający ta-

kich aktów staranności nie poczynił, co więcej w informacji o odrzuceniu oferty odwołującego
z dnia 28 czerwca 2021 r. wręcz zignorował dowody przedstawiane mu przez odwołującego,
nie odnosząc się do nich.


Izba
zważyła, co następuje:

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 528 ustawy, które skut-
kowałyby odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy w zw. z art. 63 ust. 1
ustawy
w zw. z art. 781§ 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 25 ust. 1, 26, art. 32 ust. 1 i 2
oraz art. 33 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/214 z 23
lipca 2014 w sprawie i
dentyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (dalej: „roz-
porządzenie eIDAS”) w zw. z art. 16 pkt 1) ustawy przez jego niewłaściwe zastosowanie, tj.
uznani
e, że oferta Odwołującego (w zakresie części 9) nie została sporządzona w sposób
zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez zamawiającego w sytuacji, gdy od-
wołujący sporządził ofertę w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnym formacie danych
(.
pdf.) i złożył ją w formie elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem kwalifikowanym, a
zatem zgodnie z wymaganiami
zamawiającego oraz przez odmowę uznania poświadczenia
wystawionego przez dostawcę usług zaufania. Co za tym idzie przez brak traktowania
wszy
stkich oferentów na równych prawach i brak prowadzenia postępowania w sposób za-
pewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Zarzut potwierd
ził się. Jak wynika z ustaleń Izby i dokonanej oceny materiału dowodowego
odwołujący opatrzył swoją ofertę złożoną w dniu 14 maja 2021 r. kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, który jednak nie dał się zweryfikować w programach użytych przez zamawia-
jącego. Zamawiający nie podjął próby ustalenia przyczyn brak weryfikacji, a odwołujący kon-
sekwentnie wskazywał zamawiającemu, że złożył poprawny podpis elektroniczny, który
przechodził pozytywnie przez pogłębioną weryfikację dokonaną przez dostawcę usługi. Izba
uznała zatem, że w istniejącym stanie faktycznym zamawiający nie ustalił ponad wszelką
wątpliwość, że oferta złożona mu w dniu 14 maja 2021 r. jest ofertą z podpisem elektronicz-
nym, której integralność została naruszona, czy też która została podpisana podpisem nie
posiadającym ważnego certyfikatu. Zamawiający nie podjął nawet próby wykazania odwołu-
jącemu, że brak prawidłowej weryfikacji podpisu jest wynikiem działania odwołującego, a nie

platformy zakupowej, czy samego zamawiającego. Zamawiający pominął także dowody
przedłożone mu przez odwołującego. W ocenie Izby ten stan faktyczny powoduje, że zama-
wiający nie wykazał w uzasadnieniu faktycznym podstaw odrzucenia, że oferta nie została
sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi lub organiza-
cyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej określonymi przez zamawiającego. W konsekwencji Izba doszła do przekonania, że za-
mawiający zastosował treść art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w sposób niezgodny z ustawą. Z
tego względu konieczne stało się nakazanie zamawiającemu, aby unieważnił czynność wy-
boru oferty najkorz
ystniejszej w zakresie części 9 postępowania, unieważnił czynność odrzu-
cenia oferty odwołującego i powtórzył czynność badania i oceny ofert z udziałem oferty od-
wołującego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławcze-
go, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grud-
nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 5 ust. pkt. 1 i 2 lit.
a i b w związku z
par. 7 ust. 1
pkt 1rozporządzenia obciążając kosztami zamawiającego. Izba na podstawie
złożonych rachunków i spisu kosztów ustaliła, że odwołujący poniósł koszty wpisu w kwocie
15
000 zł i zastępstwa prawnego w kwocie 3 600zł i taką kwotę nakazała zamawiającemu
zwrócić odwołującemu.

Przewodniczący: …………………………

Członkowie: …………………………..

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie