eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2720/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2720/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk, Andrzej Niwicki, Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na
rozprawie w dniu 27 września 2021 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 września 2021 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IDOM Inżynieria,
Architektura i Doradztwo sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu; BBF Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu; Arcadis sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym
przez
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy udziale:
A.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Voessing Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Instytut Kolejnictwa
z siedzibą w Warszawie, Infrares Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego,
B. wykonawcy
Databout sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
C.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sweco Polska sp. z
o.o.
z siedzibą w Poznaniu; TECNICA Y PROYECTOS S.A. z siedzibą w Madrycie

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1. oddala
odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców IDOM Inżynieria, Architektura i
Doradztwo sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu; BBF Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu; Arcadis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania;

2.1.
zasądza od wykonawców IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o. o. z
siedzibą we Wrocławiu; BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; Arcadis sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
na rzecz Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

kwotę 3 734 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery
złote zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika, zwrotu kosztów dojazdu i opłaty skarbowej od dokumentu
pełnomocnictwa.
Stosownie do art. 580 ust
. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

……………………………………………………………….


Sygn. akt: KIO 2720/21
Uzasadnienie


Zamawiający: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi pn.:
„Zawarcie umowy ramowej dotyczącej opracowania Studiów Techniczno — Ekonomiczno -
Środowiskowch (STEŚ) dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu
Komunikacyjnego”. - Część I Postępowania Podstawowa, Część II Postępowania —
Specjalistyczna.
W ramach każdej z Części Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy ramowej z
wybranymi wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest jako sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie zamieszczono w DzUrzUnii Europejskiej 2021/S 098-259584:

Odwołujący: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o.; BBF sp. z o.o. oraz
Arcadis sp. z o.o. 53-111
Wrocław ul. Ślężna 104 wniósł odwołanie wobec dokonanej przez
zamawiającego czynności oceny ofert dokonanej w ramach Części I Postępowania —(dalej
jako „Część I”) oraz Części II Postępowania (dalej jako „Część II”), w tym:
w zakresie Części I:
1 . 1-
. wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Sweco Polska sp. z o.o. oraz TECNICA Y PROYECTOS S.A., dalej j
ako: „Konsorcjum
Sweco”, jako 21;
1.2. oceny ofert i zaniechania wykluczenia Konsorcjum Sweco na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 8 i 10 Pzp mimo, że wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd, przedstawiając
nieprawdziwe informacje dotyczące spełniania przez niego warunku udziału w Postępowaniu
w zakresie dysponowania osobą na stanowisku Koordynatora Grupy Roboczej Analizy
Środowiskowe z wymaganym doświadczeniem;
1.3. oceny ofert i zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Sweco na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 2
b Pzp mimo, że wykonawca nie spełniał warunku udziału w zakresie
dysponowania osobą na stanowisku Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe z
wymaganym prz
ez Zamawiającego doświadczeniem;
w zakresie Części II:
1.4. wy
boru oferty złożonej przez DATABOUT sp. z o.o., dalej: „Databout” jako jednej z
najkorzystniejszych ofert wy
konawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa;

1.5. oceny ofert i zaniechania wykluczenia Databout na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp
mimo, że wykonawca przedstawił nieprawdziwe informacje w zakresie kryteriów oceny ofert
co do dysponowania dodatkowym doświadczeniem, tj. osobą na stanowisku Eksperta ds.
modelowania ruchu towar
owego z wymaganym doświadczeniem w opracowywaniu
Dokumentacji Wykonawczej, które to informacje miały istotny wpływ na decyzję
Zamawiającego co do wyniku Postępowania tj. wyboru najkorzystniejszych ofert
wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa;

2. zaskarżonym czynnościom zarzuca naruszenie:
w zakresie Części I: 2.1. art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
Konsorcjum Sweco, gdy wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd, przedstawiając
nieprawdziwe informacje co do spełniania warunków udziału w Postępowaniu, co miało
istotny wpływ na podjętą przez Zamawiającego decyzję co do wyboru najkorzystniejszych
ofert wy
konawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa oraz naruszenie art. 226
ust. 1 pkt 2 a Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Sweco, jako oferty
wy
konawcy podlegającego wykluczeniu; 2.2. art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) w zw. z art. 128 ust. I
Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Sweco i dokonanie wyboru oferty
jako jednej z najkorzystnie
jszych ofert wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa
ramowa,
w sytuacji, gdy wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu oraz
dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ze strony Konsorcjum
Sweco z uwzględnieniem wykazu osób skierowanych przez wykonawców do realizacji
zamówienia, uzupełnionego z naruszeniem ww. przepisu ustawy nPzp,
w zakresie Części II: 2.3. art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z
Postępowania Databout, w sytuacji, gdy wykonawca ten przedstawił nieprawdziwe
informacje w zakresie kryteriów oceny ofert w Postępowaniu w zakresie dysponowania
dodatkowym doświadczeniem tj. osobą na stanowisku Eksperta ds. modelowania ruchu
towarowego z wymaganym doświadczeniem w Dokumentacji Wykonawczej, zgodnie z
definicją zawartą, w SWZ, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego co do najkorzystniejszych ofert wykonawców, z którymi zostanie podpisana
umowa ramowa oraz naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a Pzp przez zaniechanie
odrzucenia oferty Databout, jako oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu;
3. z uwagi na powyższe zarzuty wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu: w zakresie Części I:
3.1.
unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców, z
którym zostanie podpisana umowa ramowa;
3.2. wykluczenia Konsorcjum Sweco na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10 i odrzucenia
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt a
ze względu na podanie przez wykonawcę

nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Zamawiającego informacji co spełnienia przez
niego warunków udziału w postępowaniu;
3.3. ewentualnie wobec pkt 3.2 odrzucenia oferty Konsorcjum Sweco na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 2 b
Pzp ze względu na to, że wykonawca nie spełnia warunków udziału w
Postępowaniu;
w zakresie Części II:
3.4. unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców, z
którym zostanie podpisana umowa ramowa;
3.5. wykluc
zenia z Postępowania Databout, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp i
odrzucenia jego oferty na podstawie art. 226 ust. I pkt a Pzp w sytuacji, gdy wykonawca ten
przedstawił nieprawdziwe informacje w zakresie kryteriów oceny ofert w Postępowaniu w
z
akresie dysponowania dodatkowym doświadczeniem, co miało istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu;

Zamawiający powiadomił o wyborze wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa
ramowa, w tym o uznaniu jako jednej z najkorz
ystniejszych ofert w ramach Części I oferty
Konsorcjum Sweco i oferty Databout
w ramach Części,ll.
Oferta Odwołującego została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych w ramach obu
części. Zgodnie R. III pkt 5 ppkt 2 SWZ, Zamawiający miał zaprosić do zawarcia umowy
ramowej wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału oraz
uzyskają najwyższą ocenę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 3,
który pozwalał na odstąpienie od badania kryteriów oceny ofert z uwagi na liczbę
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału.

W toku Postępowania wystąpiły przesłanki zarówno do wkluczenia lub odrzucenia oferty
Konsorcjum Sweco, jak i wykluczenia oferty Databout. W tej sytuacji doszłoby do
zmniejszenia liczby wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa dla Części I
z pięciu do czterech i Części II z trzech do dwóch. Utrzymanie w mocy czynności wyboru
ofert Konsorcjum Sweco i Databout może spowodować poniesienie ze strony Odwołującego
szkody przez mniejsze szanse n
a pozyskanie zamówienia wykonawczego.

Zamawiający przewidział fakultatywne podstawy wykluczenia w R. V pkt 1 ppkt 1c SWZ
przewidując, że wykluczy wykonawców, wobec których takie podstawy zaistnieją.
Konsorcjum Sweco przedstawił nieprawdziwe informacje dotyczące spełnienia warunku
udziału w zakresie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowania
odpowied
nim potencjałem osobowym), co uzasadnia zastosowanie powyższych podstaw
wykluczenia i w rezultacie odrzucenie oferty. Wg R. VI pkt 4 SWZ wykonawca powinien
wykazać, że osoby, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji każdej Części

zamówienia, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi o doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym Koordynatorem Grupy Roboczej Analizy
Środowiskowe. Osoba wskazana przez Zamawiającego miała spełniać wymagania opisane
dla Części I lub dla Części II. Zamawiający wymagał, by osoba posiadała kwalifikacje
(doświadczenie): „W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert brał
udział w co najmniej 6 projektach, z czego: - był autorem/współautorem co najmniej 3
raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji liniowych takich jak: linie kolejowe lub
drogi krajowe o długości nie mniejszej niż 15 km, oraz - pełnił funkcję
koordynatora/kierującego zespołem środowiskowym w co najmniej 3 projektach
infrastrukturalnych takich jak: linie kolejowe, drogi krajowe, magistralne sieci przesyłowe
paliw i energii o długości nie mniejszej niż 15 km”. Przy czym zgodnie z Uwagami w SWZ
„przez sformułowanie „zrealizował”, „wykonał” i „brał udział” Zamawiający rozumie udział
danej osoby w opracowaniu dokumentacji przez okres co najmniej 12 m-c
y, a jeżeli okres
opracowania dokumentacji był krótszy, to przez cały okres opracowania dokumentacji, przy
czym w takim wypadku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wyraźne
oświadczenie, że okres opracowania dokumentacji był krótszy niż 12 miesięcy” (R. VI pkt 4
ppkt 6 Uwag Zamawiającego w SWZ). W celu po potwierdzenia spełniania warunków udziału
w Postępowaniu wraz z ofertą wykonawca przedkładał wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji Zamówienia, wymienionych w R. VI ust. 4, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
— zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio Zał. nr 9a do
SWZ w zakresie Części I lub Zał 9b w zakresie Części II (dalej „Wykaz osób”). W Wykazie
osób skierowanych przez Konsorcjum Sweco poz. 2.1 stanowiącym załącznik do oferty,
wykonawca wskazał jako Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe panią K. K.,
która była: 1) współautorem wykonanego w okresie od 10-2013 do 07-2014 raportu
oddziaływania na środowisko dla inwestycji liniowej o długości ok. 20 km w ramach zadania:
Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr 4 (E-
40) Jędrzychowice - Korczowa na
odcinkach: Głuchów Przeworsk, km 619+675,07 — 631+883, Przeworsk - Jarosław, km
638+158,00
645+176,54, Jarosław -Radymno, km 655+416,50 659+683,00; 2)
współautorem wykonanego w okresie od 10-2013 do 09-2014 raportu oddziaływania na
środowisko dla inwestycji liniowej o długości ok. 64 w ramach zadania: Budowa drogi
ekspresowej NR S52 Bielsko -
Biała - Kęty - Andrychów - Wadowice - Kalwaria —
Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna - BDI) od km 0+555 „Roboczy” do km
64+522; 3) współautorem wykonanego w okresie od 09-2019 do 11-2019 raportu
oddziaływania na środowisko dla inwestycji liniowej o długości ok. 67 km w ramach zadania:

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna w ramach
Projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc — Tymbark / Mszana Dolna
oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka — Nowy Sącz — Etap I: prace
przygotowawcze”; 4) kierującym zespołem środowiskowym w okresie 11-2017 do 04-2019 w
projekcie infrastrukt
uralnym o długości ok. 18 km w tramach projektu: Budowa obwodnicy
Opatowa w ciągu drogi S74 i DK9; 5) koordynatorem w okresie od 3-2019 do 11-2019 w
projekcie infrastrukturalnym linii kolejowej o długości ok. 100 w ramach projektu
Modernizacja linii kolejowej 201 na odcinku Maksymilianowo
— Kościerzyna w ramach
projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz — Trójmiasto; 6)
kierującym zespołem środowiskowym w okresie 7-2019 do 10-2019 w projekcie
infrastrukturalnym linii kolejowej o
długości ok. 76 w ramach projektu: Modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka — Nowy Sącz, w ramach Projektu: „Budowa
nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc — Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka — Nowy Sącz — Etap I: prace przygotowawcze”.
Dnia
30.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 i 4 Pzp wezwał Konsorcjum
Sweco do uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów złożonych z ofertą, w tym
wezwał wykonawcę do wyjaśnienia, jaki był Całkowity okres opracowywania dokumentacji i
czy pani K. K.
uczestniczyła przy ich opracowywaniu przez cały okres opracowywania
dokumentacji. Jednocześnie wskazał, że jeżeli w Wykazie ww dokumentacje nie
potwierdzają spełnienia warunku udziału, o którym mowa w SWZ, Zamawiający wzywa do
uzupełnienia Wykazu osób w zakresie opisu doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia
funkcji Koordynatora Grupy Roboczej
/…/ o inne dokumentacje, na potwierdzenie
posiadania przez ww. osobę wymaganego doświadczenia. W odpowiedzi Konsorcjum
Sweco wyjaśnił, że: „1) Doświadczenie /…/ Całkowity okres opracowywania ww. raportu był
dłuższy niż wskazany okres zaangażowania Pani K. K. Tym samym Pani K. K. nie
uczestniczyła przy opracowaniu dokumentacji przez cały okres jej trwania. 2) Osoba
wskazana uczestniczyła w opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko w okresie od
10.2013 r. do 09.2014 r. Całkowity okres opracowywania ww. raportu był dłuższy niż
wskazany okres zaangażowania Pani K. K. Tym samym nie uczestniczyła przy opracowaniu
dokumentacji przez cały okres jej trwania. 3) Osoba wskazana uczestniczyła w opracowaniu
raportu oddziaływania na środowisko w okresie od 09.2019 r. do 11.2019 r. Całkowity okres
opracowywania raportu był dłuższym niż wskazany okres zaangażowania Pani K. Tym
samym nie uczestniczyła przy opracowaniu dokumentacji przez cały okres jej trwania. 4)
Doświadczenie— osoba wskazana koordynowała zespół środowiskowy w okresie od
03.2019 r. do 1 1.2019
r. Całkowity okres koordynacji zespołu środowiskowego był dłuższy
niż wskazany okres zaangażowania Pani K. Tym samym Pani K. nie uczestniczyła przy
opracowaniu dokumentacji przez cały okres jej trwania. 5) Doświadczenie — osoba

wskazana powyżej koordynowała zespół środowiskowy w okresie od 07.2019 r. do 10.2019
r. Całkowity okres koordynacji zespołu środowiskowego był dłuższy niż wskazany okres
zaangażowania Pani K. K. Tym samym nie uczestniczyła przy opracowaniu dokumentacji
przez cały okres.
Zamawiający wymagał, by osoba skierowana do realizacji zamówienia na to stanowisku
brała udział w co najmniej 6 projektach, przy czym przez sformułowanie „zrealizował”,
„wykonał” i „brał udział” należało rozumieć udział danej osoby w opracowaniu dokumentacji
przez okres co najmniej 12 miesięcy lub przez cały okres opracowania, przy czym w takim
wypadku; Wykonawca zobowiązany był wówczas złożyć z ofertą wyraźne oświadczenie, że
okres opracowania dokumentacji był krótszy niż 12 miesięcy. W odpowiedzi na wezwanie
Konsorcjum Sweco wprost wskazało, że udział pani K. w przygotowywaniu dokumentacji był
krótszy niż 12 miesięcy i jednocześnie okres ten był krótszy niż całkowity okres
przygotowywania dokumentacji. Z informacji wynik
ało też, że wskazany w Wykazie osób
okres „wykonania” raportów dotyczył w istocie udziału pani K. K. w opracowywaniu
dokumentacji, nie zaś całkowitego okresu przygotowania dokumentacji. Informacje podane
przez Konsorcjum Sweco
w Wykazie osób nie miały więc potwierdzenia w rzeczywistości. W
rezultacie bowiem okres opracowywania dokumentacji był inny niż podany przez
wykonawcę w Wykazie osób, co potwierdził sam wykonawca w treści wyjaśnień. Uznać
należy, że informacja Konsorcjum Sweco w Wykazie była nieprawdziwa i miała na celu
zatajenie braku spełniania przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Zdaniem Odwołującego Konsorcjum musiało mieć pełną świadomość podania
Zamawiającemu nieprawdziwej informacji, co uzasadniałoby zastosowanie art. 109 ust. 1 pkt
8
Pzp. Odwołujący wskazuje na sposób sformułowania informacji w wykazie osób, a
mianowicie wskazywanie przez wykonawcę na sam okres opracowywania dokumentacji (np.
„współautor wykonanego w okresie od 10-2013 do 09-2014 raportu oddziaływania na
środowisko (. . .)”), bez podawania informacji, w jakim okresie przygotowywania
dokumentacji brała udział pani K. Odwołujący zwraca uwagę na cel przedkładanego wykazu
osób. Wykaz osób jest dokumentem potwierdzających spełnianie przez warunków udziału w
postępowaniu. Stanowi pisemne oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem konkretnych
osób (z imienia i nazwiska); które spełniają postawione warunki. Powinno odpowiadać co do
swej treści i formy wymogom SWZ. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. poz. 2415), dokumentem, którego Zamawiający mógł żądać w celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, jest właśnie wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia.
Zamawiający ma przy tym prawo ukształtować treść wymogów i żądać takich informacji,

które w jego ocenie są wystarczające dla osiągnięcia założonego celu. W Postępowaniu, w
celu po potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału wraz z ofertą
wykonawca przedkładał Wykaz osób, zgodnie ze wzorem Zał 9a do SWZ w zakresie Części
I Zamówienia.
Wykonawca nie miał więc dowolności w formułowaniu treści oświadczenia i nie mógł
przedstawić dowolnych informacji, które są oderwane od treści SWZ i określonych tam
warunków udziału. Na tej podstawie uznać należy, że Konsorcjum zamierzało celowo
wprowadzić w błąd Zamawiającego co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje podane przez Konsorcjum w Wykazie osób nie były prawdziwe. Ponadto, sposób
podawania przez tego wykonawcę informacji w Wykazie osób, w kontekście celu, jaki dany
dokument miał spełniać, świadczy o woli przemilczenia przez Konsorcjum Sweco braku
spełniania warunków udziału. Oczywistym jest to, że podanie przez wykonawcę tego rodzaju
informacji mogło mieć istotny wpływ na decyzje Zamawiającego. Informacja ta dotyczyła
ona bowiem spełnienia warunków udziału przez tego wykonawcę. Miała kluczowe znaczenie
w procesie podejmowania
decyzji o ewentualnym wykluczeniu ofert wykonawców z
postępowania i w rezultacie decyzji co do wyboru ofert wykonawców, z którymi zostanie
podpisana umowa ramowa. N
ie tylko sama treść, ale w szczególności sposób i kontekst
przedstawienia informacji, ma zasadnicze znaczenie dla kwestii ewentualnego wykluczenia
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp. Zgodnie z treścią przepisu również zatajenie
informacji co do braku spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu powinno
skutkować obowiązkiem wykluczenia wykonawcy z postępowania. Niewątpliwie też
działanie Konsorcjum Sweco jest także przejawem co najmniej lekkomyślności i niedbalstwa
w przedstawianiu informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, a mających
znaczenie dla rozstrzygnięć Zamawiającego. Odwołujący składając ofertę i uzupełniając
Wykaz osób powinien bowiem zachować, szczególną staranność i dokonać szczegółowej
analizy wymagań. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa
ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w
nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo KIO,
w tym: -
„Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
obowiązany jest do zachowania należytej staranności, w tym obowiązany jest do
uprzedniego zweryfikowania informacji przekazywanych w postępowaniu zamawiającemu.
Szczególnej staranności wykonawca winien dołożyć w odniesieniu do informacji mogących
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu [.. .]”
W ocenie Odwołującego spełnione zostały więc również przesłanki wykluczenia wykonawcy
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp. Konsekwencją zaś wykluczenia Konsorcjum Sweco
winno być odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 a Pzp. W efekcie, oferta tego
wykonawcy nie powinna zostać uwzględniona wśród wykonawców, z którymi ma zostać

podpisania umowa ramowa dla Części I. Wbrew jednak obowiązku wykluczenia tego
wykonawcy i odrzucenia jego oferty z uwagi na podanie nieprawdziwych informacji; pismem
z dnia 25.08.2021 r. Zamawiający wykonawcę do uzupełnienia Wykazu osób przez
wskazanie na stanowisko Koordynatora
/…/ innej osoby posiadającej doświadczenie
potwierdzającej spełnienie warunków udziału zgodnie z wymaganiami. W odpowiedzi
wykonawca dokonał modyfikacji uprzednio złożonego Wykazu osób wskazując jako
Koordynatora M. L. V. S
. Takie działanie potwierdza, że pani K. nie posiadała wymaganego
doświadczenia, zaś działanie wykonawcy nastawione było od początku na zatajenie tej
informacji przed Zamawiającym. Zamawiający nie był uprawniony do wezwania Konsorcjum
Sweco do uzupełnienia Wykazu osób w dniu 25.08.2021 r., gdyż instytucja ta nie służy do
zastępowania informacji nieprawdziwych informacjami prawdziwymi. Taka praktyka jest
sprzeczna z
zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Art. 128 ust. 1
Pzp stanowi, że uzupełnieniu podlega oświadczenie lub dokument, który nie został złożony,
jest niekompletny lub zawiera błędy. Dokument lub oświadczenie zawierające informacje
niezgodne ze stanem faktycznym nie dotyczy żadnej z tych sytuacji. W zaistniałej sytuacji
Zamawiający miał więc obowiązek wykluczenia tego Odwołującego z Postępowania na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp, bez możliwości zastosowania procedury z art. 128 ust.
1 Pzp. Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo KIO, wydane na gruncie poprzednio
obowiązującej ustawy. (wyrok KIO 905/20, KIO 113/18, KIO 116/18, KIO 1036/19):
Na wypadek uznania; że nie zaistniały podstawy do wykluczenia Konsorcjum Sweco na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10 Pzp i odrzucenia ich oferty na tej podstawie,
Odwołujący wskazuje, że w świetle przedstawionych okoliczności uznać należy, że
Konsorcjum i tak nie wykaza
ło spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Zaistniała
sytuacja powinna więc skutkować odrzuceniem złożonej przez oferty na podstawie art. 226
ust.1 pkt 2 pkt 1 b Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z 30.07.2021 r. Konsorcjum Sweco wprost wskazało, że udział pani K. w
przygotowywaniu dokumentacji był krótszy niż 12 miesięcy i jednocześnie okres ten był
krótszy niż całkowity okres przygotowywania dokumentacji. Odpowiedź udzielona przez
Konsorcjum była więc jednoznaczna i potwierdzała brak spełnienia przez tego wykonawcę
wymogu, by udział danej osoby w opracowaniu dokumentacji trwał przez okres co najmniej
12 miesięcy, a jeżeli okres opracowania dokumentacji był krótszy, to przez cały okres
opracowania dokumentacji. Warto zaznaczyć, że warunek ten był znany wszystkim
wykonawcom, w tym Konsorcjum Sweco, albowiem wynikał wprost z treści SWZ. Biorąc pod
uwagę wymogi, jak i treść wezwania z 30.07.2021 r. oczywistym było dla Konsorcjum, że
wskazana osoba nie spełnia wymogów co do doświadczenia. Wykonawca nie skorzystał
przy tym z drugiej wskazanej przez Zamawiającego możliwości, a mianowicie nie uzupełnił

oświadczenia zawartego w Wykazie osób i nie wskazał na tym etapie innej osoby, która
pozwoliłaby wykonawcy potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca winien zdawać sobie z sprawę z faktu, że wezwanie z dnia 30.07.2021 r.
kierowane jest na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp, co wynika wprost z treści pisma. Musiał też
mieć więc świadomość konsekwencji, jakie wiążą się z niezastosowaniem się do wezwania,
w tym brakiem możliwości uzupełnienia Wykazu osób na dalszym etapie Postępowania. W
tym zakresie od wykonawcy wymaga się staranności profesjonalisty postępowaniu.
Odwołujący wskazuje, że instytucja z art. 128 ust. 1 Pzp winna być przez Zamawiającego
stosowana z zachowaniem zasady jednokrotności wezwania do uzupełnienia oświadczeń i
dokumentów, tj. jednokrotnego uprawnienia zamawiającego wystosowania do wykonawcy
tego rodzaju wezwania oraz uprawnienia wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i
dokumentów, o którym mowa w przepisie. Wezwanie, o których mowa w art. 128 ust. 1 Pzp
jest czynnością jednokrotną. Zasada ta wynika właśnie z konieczności zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający, stosując się do zasady
jednokrotności wezwania nie mógł już skierować kolejnego wezwania do uzupełnienia
Wykazu osób. Wezwanie skierowane do Konsorcjum Sweco 25.08.2021 r. dotyczyło
bowiem tych samych okoliczności, co wezwanie z dnia 30.07.2021 r. tj. uzupełnienia
oświadczenia wykonawcy zawartego w Wykazie osób w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowania w zakresie dysponowania osobą na
stanowisku Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe z odpowiednim
doświadczeniem. Podkreślić należy, że tego rodzaju wykaz stanowi pisemne oświadczenie
potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Każde
uzupełnienie, zmiana takiego wykazu, stanowią więc w istocie zmianę oświadczenia co do
potwierdzenia spe
łnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu (KIO 1743/13). Na
obecnym etapie Postępowania uzupełnienie Wykazu osób nie było już dopuszczalne. Mimo
to, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wykonawca Konsorcjum dokonał modyfikacji
uprzednio złożonego Wykazu, wskazując jako Koordynatora Grupy do realizacji zamówienia
M. L. V. S. W tej sytuacji
odpowiedź doprowadziła w istocie do zmiany Wykazu osób,
pomimo tego, że takie uzupełnienie powinno nastąpić nie później niż w terminie wskazanym
w pierwszym w
ezwaniu. Mając na względzie powyższe uznać należy, że spełnienie przez
Konsorcjum Sweco warunku udziału w Postępowaniu w zakresie dysponowania.
odpowiednim, potencjałem osobowym należy oceniać na moment upływu terminu do
uzupełnienia Wykazu osób w terminie zakreślonym przez Zamawiającego wezwaniem z
30.07.2021 r. Na
ten moment Konsorcjum nie spełniało warunków udziału w Postępowaniu,
bowiem wskazana osoba,
która miała zostać skierowana do realizacji zamówienia na
stanowisku Koordynatora Grupy Roboczej Ana
lizy Środowiskowe nie posiadała
wymaganego przez OPZ doświadczenia. Sam Zamawiający miał świadomość braku

spełnienia przez Konsorcjum Sweco warunków udziału w postępowaniu, bowiem w treści
pisma wprost wskazał, że pani K. nie posiada wymaganego doświadczenia w zakresie
potencjału osobowego w odniesieniu do powołanej osoby. Wykonawca będąc świadomy
braku posiadania przez panią K. doświadczenia, w ostateczności w odpowiedzi na wezwanie
z 25.08.2021 r. dokonało zmiany osoby wskazanej. Dokonana ocena ofert w oparciu o
wykaz przedłożony z pismem z 30.08.2021 r., została dokonana z naruszeniem art. 128 ust.
1 Pzp również z uwagi na naruszenie zasady jednokrotności wezwania wykonawcy do
uzupełnienia Wykazu osób.

Odwołujący wskazuje, że zaistniały również przesłanki zobowiązujące Zamawiającego do
wykluczenia
wykonawcy Databout z Postępowania dla Części II na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 10 pz
p. Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert odnoszące się do kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego części osób wchodzących w z skład personelu wykonawcy.
Punktowane przez Zamawiającego na etapie oceny ofert jest wykazanie posiadania
dodatkowego
doświadczenia, przez niektóre z osób wskazanych przez Wykonawcę na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu lub wykazanie doświadczenia
osób winnych specjalnościach niż osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie
warunków udziału. W ramach powyższego Zamawiający wskazał m.in., że w Części II
punktowane będzie dodatkowe doświadczenie Eksperta ds. modelowania ruchu
towarowego, za które przewidziane jest max. 6 punktów, w sposób opisany w Zał. nr 6 do
OPZ Kolumn 8. Zgodnie z tym osoba skierowana do realizacji
zamówienia na tym
stanowisku musiała wykazać się doświadczeniem polegającym na tym, że okresie ostatnich
8 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 2 analizy na potrzeby
Dokumentacji Wstępnej, w której wykonano prognozę ruchu towarowego z wykorzystaniem
specjalistycznych narzędzi informatycznych (dedykowane oprogramowanie do modelowania
ruchu), w którym była konieczna budowa modelu popytu ruchu towarowego z
uwzględnieniem następujących kroków 5-stopniowego modelu ruchu towarowego: -
kalkulacja liczby pojazdów (pociągów) niezbędna do przewiezienia prognozowanej masy
oraz -
rozkład ruchu na sieć z wykorzystaniem specjalistycznych funkcji kosztu
uogólnionego, dostosowanych do specyfiki ruchu towarowego. Jednocześnie wskazano, że
definicje i uwagi wskazane w R.
VI pkt 4 SWZ mają zastosowania również do kryteriów
oceny ofert, a więc i również definicja Dokumentacji Wstępnej. Przez „Dokumentację
Wstępną” Zamawiający rozumie jeden z poniżej wskazanych dokumentów: -Studium
Techniczno
— Ekonomiczno — Środowiskowego lub „Studium Techniczno — Ekonomiczno
— Środowiskowego z elementami koncepcji programowe lub -Studium Wykonalności lub -
Każde inne opracowanie zawierające łącznie co najmniej: kontekst przestrzenny i społeczno-
gospodarczy inwestycji, prognozy ruchu, analizy ruchowo-eksploatacyjne, konsultacje ze

społecznością lokalną i Jednostkami ST, konsultacje branżowe, koncepcje węzłów
przesiadkowych, wielobranżową koncepcję techniczną wariantów, analizy środowiskowe,
analizę kosztów i korzyści, analizę wielokryterialną. Celem wykazania posiadania takiego
doda
tkowego doświadczenia, jednocześnie z ofertą wykonawca przedkładał również wykaz
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia na potrzeby kryteriów
jakościowych oceny ofert wskazanych w Rozdziale XIX SWZ, zgodnie ze wzorem
określonym jako Załącznik 1Oa w zakresie Części I Zamówienia lub Załącznik I do SWZ w
zakresie Części II. Wykonawca Databout, przedkładając wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia na potrzeby kryteriów oceny ofert w Części II, zgodnie ze wzorem
Załącznik 10 do SWZ, wskazał pana A. K. jako Eksperta ds. modelowania ruchu
towarowego. Pan K.
miał wykonać m.in. w terminie od 2018-04-16 do analizę na potrzeby
Dokumentacji Wstępnej pn. „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie
wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”; W
ocenie Odwołującego wskazana analiza sporządzona nie spełnia definicji Dokumentacji
Wstępnej z uwagi na to, że nie uwzględnia ona analizy środowiskowej, analizy kosztów i
korzyści oraz koncepcji węzłów przesiadkowych, co wynika wprost ze szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia dla zadania obejmującego jej zlecenie jej opracowania. Wskazać
należy, że elementy te musiały zostać zawarte w danym opracowaniu, aby mogła ona zostać
uznana za spełniającą definicję Dokumentacji Wstępnej. Z szczegółowego opz dla zadania
obejmującego opracowanie ww. analizy nie wynika, aby jakiekolwiek elementy analizy
środowiskowej były w jej ramach przeprowadzane. Co prawda Zamawiający nie zdefiniował,
w jaki sposób rozumie analizę środowiskową, ale w opz ramowego (Zał. nr 1 do SWZ),
wskazany został zakres, jaki wykonawca musi zrealizować w ramach analizy środowiskowej.
Zgodnie z Analiza środowiskowa obejmować będzie w szczególności następujące elementy:
(zgodnie z pkt 4.5.2.OPZ): 1) opis zagospodarowania terenu w Obszarze analiz
środowiskowych, 2) określenie uwarunkowań środowiskowych (w tym identyfikację i opis
zidentyfikowanych elementów środowiska) dla każdego z analizowanych Wariantów, 3)
omówienie uwarunkowań wynikających z ochrony zabytków, w szczególności ewidencji i
rejestru zabytków, 4) ocenę i porównanie wpływu każdego z Wariantów na poszczególne
elementy środowiska (przeprowadzenie analizy porównawczej), 5) wstępne określenie
urządzeń Ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt dużych) oraz wstępne
oszacowanie kosztów ochrony środowiska, wraz z opisem metodyki wyceny i przyjętych
założeń, 6) określenie zaleceń środowiskowych dla dalszych etapów przygotowania
przedsięwzięcia. Na tej podstawie uznać można, że, że skoro Zamawiający wymaga takich
działań od wykonawców, I to każdy wykonawca powinien mieć doświadczenie w
opracowywaniu analogicznych analiz, przez
co musi doświadczenie w takim zakresie
posiadać. Ponadto, analiza sporządzona przez pana K. nie zawiera w sobie analizy kosztów

i korzyści. Na stronie 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania
obejmującego jej opracowanie jest wprost wskazane, że „Wyniki analizy będą wykorzystane
między innymi w procesie przygotowania programów modernizacji śródlądowych dróg
wodnych i analiz kosztów i korzyści oraz innych opracowań wymaganych przy ubieganiu się
o środki na realizację inwestycji W ramach rozwoju korytarzy sieci bzowej TEN-T.” Z tego
wynika, że opracowanie to nie zawierało analizy kosztów i korzyści, tylko opracowanie to
posłuży dopiero przeprowadzenia jej w ramach oddzielnego zadania. Warto przy tym
wskazać, że definicja "analizy kosztów i korzyści” oraz zakres prac, jakie w jej ramach ma
wykonać wykonawca wskazane są w pkt 5.2 OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ
Postępowania. Analiza sporządzona przez pana A. K. nie zawiera również elementu
koncepcji węzłów przesiadkowych. Jest to zaś opracowanie

mające na celu m.in.
zaplanowanie umiejscowienia danego węzła przesiadkowego, zawierające dokładne
umiejscowienie przystanków, zatoczek autobusowych, przejść dla pieszych. Szczegółowy
opz
a dla zadania obejmującego opracowanie tej analizy nie wymaga zaś w żadnym miejscu
dokonywania analizy takich węzłów. Dowód: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
zadania „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z
modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły” (dostępny na
stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10531)
— Zał 8 do
odwołania). W tym stanie rzeczy informacje Databout w wykazie osób stanowiącym
Załącznik nr 10b okazały się nieprawdziwe. Z uwagi na to, że brak było możliwości
uzupełniania "wykazu osób w ramach kryterium oceny ofert, jedynym rozwiązaniem tej
sytuacji było wykluczenie Databout z Postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp.
Przedstawianie w Postępowaniu informacji wprowadzających w błąd, a mających znaczenie
dla rozstrzygnięć Zamawiającego uznać należy za przejaw co najmniej lekkomyślności i
niedbalstwa ze strony
wykonawcy. Odwołujący podtrzymuje argumentację prawną zawartą w
odwołaniu, odnoszącą się do podania nieprawdziwych informacji przez Konsorcjum Sweco i
zasadności wykluczenia tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10
Pzp. C
hociaż informacje dotyczyły kryteriów oceny ofert, to jednak niewątpliwie mogły one
mieć wpływ na podejmowane decyzje Zamawiającego. Oczywiste jest, że oferty
najkorzystniejsze wy
bierane są w oparciu o ustalone kryteria, a zatem informacja ma lub
może mieć kluczowe znaczenie dla wyboru. Zgodnie z R. III pkt 5 ppkt 3 i R. XIX pkt 13
SWZ, jeżeli liczba Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału będzie mniejsza niż 12 w Części I lub 8 w Części II Postępowania, Zamawiający
zaprosi do zawarcia Umowy Ramowej wszystkich Wykonawców, odstępując od badania
kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem art. 258 ust. 4 ustawy Pzp. Podanie nieprawdziwych!
informacji winno skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z Postępowania i odrzuceniem
jego oferty. W rezultacie, nie powinni znajdować się w gronie wykonawców, z którymi

zostanie podpisana umowa ramowa na Część II. Mając na uwadze powyższe, niniejsze
odwołanie należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania w całości;
Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniami Odwołującego o przesłankach wykluczenia
konsorcjum Sweco oraz wykonawcy Databout.
Ad. 1 Oferta Konsorcjum Sweco
A
by mogło dojść do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca musi wprowadzić w błąd Zamawiającego i to wprowadzenie w błąd
musi dodatkowo skutkować podjęciem przez Zamawiającego decyzji, która miała istotny
wpływ na wynik Postępowania. Powyższe potwierdza wskazane w piśmie orzecznictwo KIO.
W stanie faktycznym sprawy Konsorcjum Sweco
nie wprowadziło Zamawiającego w błąd, ani
Zamawiający na podstawie – jak twierdzi Odwołujący – wprowadzających błąd informacji -
nie podjął decyzji mających istotny wpływ na wynik Postępowania. Konsorcjum Sweco
składając wraz z ofertą Wykaz osób wypełniło formularz według wzoru Zał. 9a do SWZ. W
formularzu, w odniesieniu do doświadczenia osoby na stanowisko: Koordynator Grupy
Roboczej Analizy Środowiskowe wykonawcy musieli wypełnić m.in. fragment:
Autor/współautor* wykonanego w okresie od___ do ____ (należy wskazać miesiąc-rok) ___
raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji liniowej: linii kolejowej/drogi krajowej* o
długości ____, Linia kolejowa (odcinek) / droga krajowa (odcinek), której dotyczy
opracowanie: ____
Pełna nazwa wskazanej dokumentacji (opracowania): __________________

Wykonawcy, wypełniając Zał. 9a do SWZ wybierali więc jedynie, czy osoba wskazywana na
potwierdzenie spełnienie Warunku była autorem, czy współautorem raportu oraz wskazywali
datę wykonania raportu oraz dane charakteryzujące ten raport. Upada więc argumentacja
dotycząca rzekomego wprowadzenia w błąd, gdyż de facto sprowadza się ona do użycia
przez Konsorcjum Sweco słów o wykonaniu raportu, podczas, gdy to sformułowanie było
zwrotem przygotowanym przez Zamawiającego w formularzu, którego zasadniczo nie mogli
zmieniać.

Zamawiający wyraźnie przewidział dla podmiotowych środków dowodowych”, że Wykaz
musi zostać złożony zgodnie ze wzorem, odpowiednio Zał. 9a do SWZ dla Części I lub Zał.
9b dla
Części II Zamówienia oraz „Opisem sposobu przygotowania oferty”, że dokumenty,
dla których Zamawiający określił wzory w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z treścią
tych wzorów.
Konsorcjum Sweco składając Wykaz dot. doświadczenia Pani K., które było krótsze niż 12
mcy
, nie dołączyło wymaganego oświadczenia, czy okres opracowania całej dokumentacji

był krótszy niż 12 miesięcy, a jeśli tak, czy Pani K. K. brała udział w opracowaniu
dokumentacji przez cały okres jej wykonywania.
Ponieważ złożenie oświadczenia było obligatoryjne na potwierdzenie spełnienia Warunku,
Zamawiający z ofertą otrzymał niepełne informacje dotyczące doświadczenia Pani K.
Wezwanie Konsorcjum do uzupełnienia oświadczenia było obligatoryjne na podstawie art.
128 ust. 1 Pzp, co też Zamawiający uczynił w dniu 30 lipca 2021 r.
Po wezwaniu Konsorcjum Sweco udzieliło szczegółowych i wyczerpujących wyjaśnień, z
których wynikało, że Pani K. nie posiada wymaganego doświadczenia, gdyż całkowity

okres opracowywania raportów wskazanych na potwierdzenie doświadczenia był dłuższy niż
wskazany okres zaangażowania Pani K. K.

O ewentualnym wprowadzeniu w błąd Zamawiającego można by mówić więc tylko
wówczas, gdyby Konsorcjum, na wezwanie z 30 lipca 2021 r. potwierdziło, że Pani K. K.
spełnia Warunek, a następnie na tej podstawie Zamawiający zdecydował o wybraniu oferty
Konsorcjum Sweco jako jednej z najkorzystniejszych. Taka sytuacja jednak nie miała miejsca
i tym stanie rzeczy, nie jest możliwe twierdzenie, że Konsorcjum Sweco wprowadziło, czy
z
amierzało wprowadzić Zamawiającego w błąd.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że mimo faktu, że istotna treść odwołania koncentruje się
wokół zarzutu zamierzonego działania Konsorcjum Sweco wprowadzenia Zamawiającego w
błąd, to Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na umyślne działanie Konsorcjum,
mimo że to na Odwołującym spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. Odwołujący budując
swoją argumentację skoncentrował się na użyciu przez Konsorcjum Sweco słowa
„wykonanego” (które to słowo było zgodne ze wzorem dokumentu przygotowanym przez
Zamawiającego) oraz na późniejszych wyjaśnieniach Konsorcjum Sweco dotyczących czasu
zaangażowania Pani K. K. w okres realizacji raportów. Tymczasem, oba te działania
Konsorcjum Sweco, jak już wykazał Zamawiający wyżej, nie potwierdzają nawet zamiaru
wprow
adzenia Zamawiającego w błąd przez Konsorcjum Sweco, a tym bardziej
wprowadzenia w błąd.
Z
amawiający wskazuje, że konstrukcja odwołania w zakresie wprowadzenia w błąd przez
Konsorcjum Sweco jest niespójna. Odwołujący w jednym miejscu odwołania zarzuca
Zamawiającemu naruszenie zarówno art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp, jednak wnosi o
wyklucz
enie wykonawcy już jedynie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10 ustawy Pzp
(strona 2, 3, 9 odwołania). Czasem twierdzi, że Konsorcjum wprowadziło Zamawiającego w
błąd, a czasem, że miało tylko taki zamiar (strona 9 odwołania).

Zamawiający wskazuje, że nie jest możliwe jednoczesne wypełnienie dyspozycji art. 109
ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp. Celowe działanie z art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp, na które głównie
wskazuje Odwołujący, jest winą umyślną wykonawcy, podczas gdy lekkomyślność i

niedbalstwo stanowi przej
aw winy nieumyślnej. Działanie wykonawcy nie może poza tym
jednocześnie spełniać znamion lekkomyślności i niedbalstwa, jak twierdzi Odwołujący, gdyż
z niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy podejmująca działania osoba nie przewiduje
skutków swoich działań, chociaż powinna i mogła je przewidzieć, natomiast lekkomyślność
występuje, gdy dana osoba przewiduje skutki swoich działań, ale bezpodstawnie
przypuszcza, że ich uniknie.

Również niezasadny jest zarzut Odwołującego jakoby oferta Konsorcjum Sweco podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt 1 ustawy Pzp.
Wbrew twierdzeniu Odwołującego Zamawiający nie wezwał dwukrotnie Konsorcjum Sweco
w tym samym zakresie do uzupełnienia dokumentów.

30 lipca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwał Konsorcjum Sweco
do wyjaśnienia / uzupełnienia jedynie doświadczenia Pani K. K. jako osoby wskazanej na
stanowisko Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe.
Z wezwania Zamawiającego wyraźnie wynika, że Zamawiający wzywa do uzupełnienia
wykazu o inne przykłady doświadczenia Pani K. K., a nie o wskazanie innej osoby na
potwierdzenie spełniania Warunku. Z uwagi na fakt, że Konsorcjum 13 sierpnia 2021 r.
wyjaśniło, że Pani K. nie spełnia Warunku, w tym nie przedstawiło innych dokumentacji na
potwierdzenie spełniania Warunku, w dniu 28 sierpnia 2021 r. Zamawiający wezwał
Konsorcjum do uzupełnienia Wykazu przez wskazanie Koordynatora Grupy Roboczej
Analizy Środowiskowe innej osoby posiadającej doświadczenie potwierdzające spełnienie
Warunku.
W odpowiedzi na ww. wezwanie Konsorcjum Sweco w dniu 27 sierpnia 2021 r. wskazało na
potwierdzenie spełnienia Warunku Panią M. L. V. S.

Wezwanie Zamawiającego z dnia 28 sierpnia 2021 r. było więc wezwaniem w innym
zakresie. Dopiero w tym wezwani
u Zamawiający dał wykonawcy możliwość wskazania innej
osoby na stanowisko Koordynatora
/…/. Wezwanie było konieczne i jest dopuszczalne na
podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp:

Tylko z ostrożności Zamawiający wskazuje, że nawet jeśli treść wezwania do uzupełnienia z
30 lipca 2021 r. budziła wątpliwości, czy Zamawiający wzywa jednocześnie, czy też nie, do
wskazania innej osoby, to wszelkie wątpliwości w postępowaniu powinny zostać
rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Również w tym świetle działanie Zamawiającego
polegające na wezwaniu do uzupełnienia z dnia 28 sierpnia 2021 r. było prawidłowe.

Ad. 2 Oferta Databout

Przedmiotem Postępowania jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający przewidział w
Rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 5, że „Zamawiający zawrze Umowę
Ramową z maksymalnie 12 (dwunastoma) Wykonawcami w Części I Postępowania i z
maksymalnie 8 (ośmioma) Wykonawcami w Części II Postępowania”.
Jednocześnie, w Rozdziale XIX SWZ „Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej”, w ust. 13 Zamawiający
zawarł następującą informację: „Jeżeli liczba Wykonawców, którzy nie podlegają
wykluczeniu z Postępowania oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie
mniejsza ni
ż 12 w Części I lub 8 w Części II Postępowania, Zamawiający zaprosi do
zawarcia Umowy Ramowej wszystkich Wykonawców, odstępując od badania kryteriów
oceny ofert, z zastrzeżeniem art. 258 ust. 4 ustawy Pzp.”

Ponieważ w Postępowaniu na Część I Postępowania oferty złożyło 5 wykonawców, a na
Część II Postępowania 4 wykonawców Zamawiający zastosował przewidziane wyżej
postanowienie.

Powyższe oznacza, że Zamawiający nie badał doświadczenia żadnej z osób wskazanych
przez któregokolwiek z wykonawców na kryteria oceny ofert, w tym doświadczenia Pana A.
K.
jako Eksperta ds. modelowania ruchu towarowego wskazanego przez wykonawcę
Databout, a tym samym Zamawiający nie podejmował na podstawie podanych informacji
żadnych decyzji w Postępowaniu.

W konsekwencji
wykonawca Databout nie wprowadził Zamawiającego w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, a tym
samym nie doszło do wypełnienia art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp. Zamawiający w tym
zakresie podtrzymuje
również odpowiednio argumentację prawną wskazaną w pkt Ad. 1
odpowiedzi na od
wołanie.
Dodatkowo Zamawiający zwrócił uwagę, że jego stanowisko uzasadnione jest w świetle
orzecznictwa dot. art. 24 ust. 1 pkt 17 poprzedniej ustawy PZP, odpowiednika obecnego art.
109 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca
Databout sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz Konsorcjum: Sweco Polska sp. z o.o.; TECNICA Y
PROYECTOS S.A.
wnosząc o oddalenie odwołania.

Przystępujący Databout Sp. z o.o. wskazał, że w związku z mniejszą liczbą wykonawców
Zamawiający nie był zobowiązany do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów. Tym
samym
informacje związane z kryteriami oceny ofert w ogóle nie powinny być przedmiotem
badania i nie mają wpływu na wynik Postępowania. Inne podejście byłoby sprzeczne z
przyjętym systemem oceny ofert bowiem niezależnie od liczby wykonawców, Zamawiający w
każdym wypadku musiałby weryfikować (de facto oceniać) treść złożonych wykazów w
kontekście przyjętych kryteriów oceny ofert. Odnosząc się do przesłanki z art. 109 ust 1 pkt
10 PZP, przesłanka ta w ogóle nie zachodzi w niniejszym stanie faktycznym bowiem w
przep
isie jest mowa o okolicznościach, które mogły mieć wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu. Kwestionowane przez Odwołującego informacje
mogłyby mieć wpływ na decyzje Zamawiającego tylko w sytuacji uruchomienia oceny ofert
mającej na celu ograniczenie liczby wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa
ramowa zgodnie z kryteriami oceny ofert. SWZ określiła sytuacje, w której taka ocena
zostałaby uruchomiona, a w niniejszym Postępowaniu z uwagi na liczbę wykonawców
Zamawiający od oceny odstąpił. Tym samym nie może być mowy o wpływie informacji
przekazanych w ramach kryteriów oceny
ofert na decyzje podejmowane przez Zamawiającego bowiem etap oceny ofert zgodnie z
kryteriami oceny ofert został całkowicie pominięty.
Skoro zatem informacje
podane przez wykonawców w wykazie do kryteriów oceny ofert:
nie podlegały weryfikacji i ocenie (zgodnie z SWZ), nie miały wpływu na wynik
Postępowania,
to uznać należy, iż nie mogą być rozpatrywane w kontekście wykluczenia wykonawcy a
badanie przesłanek wykluczenia w tym zakresie należy uznać za bezprzedmiotowe.
Z
ostrożności wskazał, iż w sytuacji gdyby Zamawiający uznał, że wskazana „Analiza” nie
spełnia wymagań dla Dokumentacji Wstępnej, konsekwencją jest brak punktów w ramach
kryteriów oceny, a nie uznanie, że mamy do czynienia z nieprawdziwym informacjami lub
wprowadzeniem w błąd. Należy wyraźnie odróżnić sytuację w której informacja „nie spełnia
wymagań” od sytuacji w której jest „nieprawdziwa” lub „wprowadza w błąd”. Aby ziściły się
przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP wykonawca powinien podać informacje
obiektywnie nieprawdziwe i niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
Odwołujący próbuje przeprowadzić etap Postępowania, który został pominięty. Nie wskazuje,
że Pan K. nie wykonał „Analizy sektora transportu wodnego /…/”. Ocena czy Analiza spełnia
wymagania odbywałaby się w ramach oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny. Na tym etapie
Zamawiający oceniłby czy Analiza spełnia wymagania dla Dokumentacji Wstępnej czy też
nie i w konsekwen
cji czy wykonawcy powinny zostać przyznane punkty. Odwołujący nie
wykazał, ze mamy do czynienia z nieprawdziwą informacją a jedynie wskazał, że

potencjalnie możemy mieć do czynienia z sytuacją w której wykazana usług nie spełnia
wymagań SWZ.

W trakcie rozprawy strony i uczestnik przedstawili stanowiska na piśmie i do protokołu.

Odwołujący wskazał na szereg możliwych rodzajów wprowadzenia w błąd Zamawiającego
przez wykonawców. Przypomniał formy winy.
Zauważył, że konsorcjum Sweco świadomie przedstawiło informacje w formularzu
wykorzystując użyte tam określenia, w tym „raport”. Wykonawca oświadczył w JEDZ, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił informacje o udziale w
sporządzaniu raportów z pominięciem danych o okresie udziału wskazanej osoby, tym
samym nieprzypadkowy brak informacji miał na celu wprowadzenie Zamawiającego w błąd
lub pozyskanie czasu w celu umożliwienia sobie przedstawienia alternatywnego zasobu
osobowego. O
bowiązkiem wykonawcy jest uprzednia weryfikacja przedstawianych
informacji. Z
atajenie informacji też jest rodzajem wprowadzenia w błąd. W sprawie dotyczyło
to zakresu udziału i okresu udziału pani K. Przepis art. 108 ust. 1 pkt 8 i 10, wbrew
stanowisku Zamawiającego, nie wykluczają się wzajemnie. Wykonawca, który przedstawił
nieprawdziwe informacje, nie powinien mieć prawa zastąpić tych informacji nową informacją
w trybie uzupełnienia dokumentów. Poparł zarzut alternatywny niewykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu. Przypomniał treść pisma Sweco z 12 sierpnia 2021, które
nie zawierało kolejnego poprawnego wykazu.
Podtrzym
ał zarzuty dotyczące drugiego wykonawcy. Przypomniał, że Zamawiający
potwierdził, iż zgodnie z SWZ odstąpił od badania ofert pod kątem kryteriów oceny z uwagi
na mniejszą liczbę ofert. Zamawiający jest zobowiązany zbadać dokumenty ofertowe w
zakresie przesłanek wykluczenia, w tym także przesłanek wybranych do stosowania w
postanowieniach SWZ. Czynności takiej nie wykonał. Stwierdził, że w kontekście opisanych
zdarzeń wykonawca stworzył pozory prawdziwości składanych informacji, co stanowiło
wprowadzenie Zamawiającego w błąd ze skutkiem w postaci braku prawa do uzupełnienia
dokumentów.

Zamawiający stwierdził, iż nie doszło do wprowadzenia w błąd przez konsorcjum Sweco.
Złożony wykaz dotyczący pani K. nie zawierał pełnej informacji, czego następstwem było
wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie doświadczenia tej pani. Było to wezwanie z 30
lipca, odpowiedź z 12 sierpnia. Potwierdził się brak doświadczenia. Pismem z 25 sierpnia
Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o przedstawienie nowego wykazu wobec
uprzedniego niewykazania doświadczenia. Po otrzymaniu odpowiedzi dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Odno
śnie wykonawcy Databout stwierdził, że nie zaniechał badania ofert pod kątem
ewentualnego wykluczenia wykonawców. Wskazał na wymogi SWZ, z czego wynika, że
przedstawiona osoba nie miała obowiązku wykazania się sporządzeniem dokumentacji
wstępnej, lecz wykonaniem analiz na potrzeby dokumentacji wstępnej. Stwierdził, że
sformułowanie zarzutu przez Odwołującego na rozprawie jest odmienne od wskazanego w
odwołaniu. Z uwagi na liczbę złożonych ofert odstąpił od badania ofert w kryteriach ich
oceny.
Przystępujący konsorcjum Sweco zauważył, że gdyby nie złożył żadnego wykazu, to w
wyniku wezwania nastąpiłoby uzupełnienie dokumentów. W sprawie rozpatrywanej złożył
wykaz bez jednej informacji, którą uzupełnił w wyniku wezwania. Stwierdził, że Odwołujący
nie wykazał, by zaistniały brak spowodował wprowadzenie Zamawiającego w błąd, a brak
ten podlegał uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 Pzp. Wskazał na różnicę w przepisie art.
109, pkt 8 10.
Zamawiającemu udzielał wyjaśnień w zakresie, w jakim Zamawiający tego
oczekiw
ał.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika przedstawione w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie
rozpoznaw
anych zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny sprawy jest niesporny i wobec obszernego przedstawienia go w stanowiskach
stron, w szczególności w przywołanych powyżej pismach procesowych tj. odwołaniu i
odpowiedzi na odwołanie, kolejne opisanie tego stanu jest zbędne.

Skład orzekający przyznaje rację wywodom odwołującego, że warunkiem sine qua non
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a w sprawie rozpatrywanej przyznania statusu
oferty
jednej z najkorzystniejszych ofert wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa
ramowa, jest
uprzednie pozytywne rozstrzygnięcie przez zamawiającego, że wykonawca
wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
czyli że nie zaistniały przesłanki wykluczenia go z postępowania wynikające wprost i
obligatoryjn
ie z postanowień ustawy, jak i te, które stały się obligatoryjne na podstawie
decyzji zamawiającego. Kolejnym warunkiem uprzednim i koniecznym jest ustalenie przez
zamawiającego, że złożona przez wykonawcę oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie
art. 226 ust. 1 ustawy pzp.

Za utrwalone, także w analogicznym stanie prawnym uprzednio obowiązującym uznać
należy także stanowisko, że instytucja z art. 128 ust. 1 Pzp może być przez zamawiającego
stosowana z zachowaniem zasady jednokrotności wezwania do uzupełnienia oświadczeń i
dokumentów, tj. jednokrotnego uprawnienia zamawiającego wystosowania do wykonawcy
wezwania oraz uprawnienia wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o
którym mowa w przepisie. Wezwanie, o których mowa w art. 128 ust. 1 Pzp jest czynnością
jednokrotną. Zasada ta wynika z konieczności zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktow
ania wykonawców. Zasada ta oznacza jednak brak uprawnienia ponownego żądania
wyjaśnień tej samej okoliczności w tym samym zakresie. Na tę okoliczność istotne jest
ustalenie konkretnego stanu faktycznego co do treści czynności zamawiającego
formułującego wezwanie kierowane do wykonawcy. W sprawie rozpatrywanej zamawiający
wezwał w dniu 30 lipca 2021 Konsorcjum Sweco do uzupełnienia otrzymanego
oświadczenia, które nie zawierało niezbędnych informacji co do zakresu i okresu pracy
osoby wskazanej w wykazie. W odpowiedzi
Konsorcjum Sweco udzieliło wyjaśnień, z
których wynikało, że Pani K. K. nie posiada wymaganego przez Zamawiającego
doświadczenia, jako że całkowity okres opracowywania raportów wskazanych na
potwierdzenie doświadczenia tej Pani był dłuższy niż wskazany okres jej zaangażowania. Z
wezwania Zamawiającego wyraźnie wynika, że Zamawiający wzywa do uzupełnienia wykazu
o inne przykłady doświadczenia Pani K. K., a nie o wskazanie innej osoby na potwierdzenie
spełniania warunku.

Wyjaśnienie stanowiło zatem odpowiedź na wezwanie w zakresie w tym wezwaniu
określony, a jednocześnie potwierdziło brak wymaganego doświadczenia, co w istocie
wykonawca potwierdzi. W takim stanie rzeczy teza odwołującego o wprowadzeniu
zamawiającego w błąd
lub złożenie nieprawdziwych informacji jest niezasadna i nadmierna. Przypisywanie
wykonawcy intencji ukrywania informacji celem uzyskania dodatkowego czasu na
pozyskanie nowych zasobów osobowych nie jest w ocenie Izby przekonujące. Wywodzenie
zaś z takiego hipotetycznego zdarzenia wniosku o wprowadzeniu w błąd nie znajduje
uzasadnienia w sprawie.
W obu wyżej wskazanych w odwołaniu przepisach ustawy pzp, aby
mogło dojść do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
wykonawca musi wprowadzić w błąd zamawiającego i to wprowadzenie w błąd
musi dodatkowo skutkować podjęciem przez zamawiającego decyzji, która miała istotny
wpływ na wynik postępowania. O ewentualnym wprowadzeniu w błąd Zamawiającego
można by mówić więc tylko wówczas, gdyby Konsorcjum Sweco, na wezwanie
Zamawiającego z dnia 30 lipca 2021 r. potwierdziło, że Pani K. K. spełnia warunek, a
następnie na tej podstawie zamawiający zdecydował o wybraniu oferty Konsorcjum Sweco
jako jednej z najkorzystniejszych. Taka sytuacja jednak nie miała miejsca i tym stanie rzeczy,

nie jest
możliwe twierdzenie, że Konsorcjum Sweco wprowadziło, czy też nawet zamierzało
wprowadzić zamawiającego w błąd.
Takiej okoliczności skład orzekający się nie dopatrzył.
Uznano, że zamawiający nie wezwał dwukrotnie Konsorcjum Sweco w tym samym zakresie
do u
zupełnienia dokumentów. W toku kolejnych czynności zamawiający, który stwierdził, w
istocie w wyniku konkretnej informacji uzyskanej od wykonawcy o braku potwierdzenia
spełnienia wymaganego warunku podmiotowego wezwał wykonawcę – przystępującego do
przedst
awienia wykazu potwierdzającego spełnienie warunku z osobą wymaganą na
przedmiotowe stanowisko, którą nie jest, co ustalono niespornie, pani K.
28 sierpnia 2021 r. z
amawiający wezwał Konsorcjum Sweco do uzupełnienia Wykazu
poprzez wskazanie na stanowisko Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe
innej osoby posiadającej doświadczenie potwierdzające spełnienie warunku: „Zamawiający
wzywa Wykonawcę do uzupełnienia Wykazu poprzez wskazanie na stanowisko
Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe innej osoby posiadającej
doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 5 do OPZ Ramowego (tabela) lp.
4.”
W
odpowiedzi na ww. wezwanie Konsorcjum Sweco w dniu 27 sierpnia 2021 r. wskazało na
potwierdzenie spełnienia warunku Panią M. L. V. S.
Wezwanie z dnia 28 sierpnia 2021 r. było więc wezwaniem w innym zakresie, a w tym
wezwaniu z
amawiający dał wykonawcy możliwość wskazania innej osoby na stanowisko
Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Środowiskowe. Takie wezwanie było dopuszczalne
na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

Odnośnie oferty Databout należy wziąć pod uwagę treść opisu przedmiotu zamówienia,
gdzi
e wskazano, że „Zamawiający zawrze Umowę Ramową z maksymalnie 12
(dwunastoma) Wykonawcami w Części I Postępowania i z maksymalnie 8 (ośmioma)
Wykonawcami w Części II Postępowania”. Jednocześnie, w Rozdziale XIX SWZ „Opis
kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w postępowaniu o
zawarcie umowy ramowej”, w ust. 13 zamawiający zawarł następującą informację: „Jeżeli
liczba Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania oraz spełniają
warunki udziału w Postępowaniu będzie mniejsza niż 12 w Części I lub 8 w Części II
Postępowania, zamawiający zaprosi do zawarcia Umowy Ramowej wszystkich
Wykonawców, odstępując od badania kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem art. 258 ust. 4
ustawy Pzp.” Ponieważ w Postępowaniu na Część I Postępowania oferty złożyło 5
wykonawców, a na Część II Postępowania 4 wykonawców zamawiający zastosował
przewidziane zacytowane postanowienie. W konsekwencji
nie badał doświadczenia żadnej

z osób wskazanych przez wykonawców przedstawionych w celu oceny w kryteriach oceny
ofert
, w tym doświadczenia Pana A. K. jako Eksperta ds. modelowania ruchu towarowego
wskazanego przez wykonawcę Databout.
Otrzymane informacje uznawane były za zgodne z rzeczywistością ergo wiarygodne i nie
wymagające szczegółowej weryfikacji wobec braku potrzeby dokonywania rankingu ofert w
przyjętych kryteriach. Brak odmiennych dowodów uzasadnia stwierdzenie o poprawności
działań zamawiającego, który przeprowadził czynności oceny ofert w sposób ustalony w
postanowieniach specyfikacji war
unków zamówienia. W konsekwencji zasadne jest uznanie,
że wykonawca Databout nie wprowadził zamawiającego w błąd, co mogło mieć istotny wpływ
na decyzje z
amawiającego w postępowaniu, a tym samym nie doszło do zaistnienia
przesłanek zastosowania art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp wobec tego wykonawcy.
Wobec dokonanych ustaleń w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego z
dokumentacji postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w celu
zawarcia umowy ramowej, w którym przyjęto za wykazany stan faktyczny sprawy z
uwzględnieniem stanowisk stron i czynnego uczestnika postępowania, skład orzekający
stwierdził, że kwestionowanymi czynnościami i zaniechaniami wskazanymi w odwołaniu
zamawiający nie naruszył przepisów ustawy pzp wskazanych przez odwołującego. W takim
stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.
1129 ze zm.)
oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..
……………………..
……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie