eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2377/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-28
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2377/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23
września 2021 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2021 r. przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
w
postępowaniu prowadzonym przez Miasto Zamość


orzeka:
1. Oddala
odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – wykonawcę Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(
słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego –
wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Zamościu
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 2377/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Miasto Zamość [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
na
budowę ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską od km 0+0,00 do km 0+374,58 oraz
ulicy Altanowej od km 0
+0,00 do km 0+259,28 w Zamościu
(znak postępowania:
IM-ZP.272.8.2021.IW.2021).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00088215/01.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. wykonawca
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Zamościu [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego,
pomimo braku w stanie faktycznym niniejszej sprawy przesłanek, o których mowa w art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zanie
chanie wezwania Odwołującego do uzupełnienia
brakujących elementów dokumentu składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.
brakujących elementów kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną,
określonego w punkcie 3 ppkt 4 Rozdziału XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia, który
należało sporządzić na podstawie otrzymanych przedmiarów robót.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego;
2. wezwania Odwołującego do uzupełnienia brakujących elementów kosztorysu ofertowego
wykonanego metodą uproszczoną, określonego w punkcie 3 ppkt 4 Rozdziału XIV
Specyfikacji Warunków Zamówienia, który należało sporządzić na podstawie otrzymanych
przedmiarów robót, tj. do uzupełnienia złożonego przez Odwołującego kosztorysu
uproszczo
nego o kosztorysy dotyczące branży drogowej;
3.
unieważnienia dokonanej na podstawie art. 287 ust. 3 ustawy Pzp czynności
poinformowania wszystkich Wykonawców którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
złożyli oferty, o Wykonawcach których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji oraz Wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach, którzy nie zostali zakwalifikowani do

negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofert
om w każdym kryterium oceny ofert i łącznej
punktacji i nakazanie Zamawiającemu ponownego jej dokonania, z uwzględnieniem
wskazania oferty złożonej przez Odwołującego jako oferty która nie została odrzucona;
4. unieważnienia dokonanej na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Pzp czynności zaproszenia
Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
i nakazanie Zamawiającemu ponownego jej dokonania, z uwzględnieniem oferty złożonej
przez Odwołującego jako oferty, która nie została odrzucona lecz w najwyższym stopniu
spełniła kryterium ustalone przez Zamawiającego w celu ograniczenia liczby Wykonawców
zaproszonych do negocjacji ofert.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy.

Odwołujący wskazał, że ocena prawidłowości czynności Zamawiającego polegającej
na odrzuceniu oferty wykonawcy winna być dokonywana w zakresie uzasadnienia
faktycznego i prawnego tej czynności zawartego w treści informacji, o której mowa w art. 287
ust. 3 ustawy Pzp.
Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. akt: KIO
50/17 i stwierdził, że w celu uznania przez Zamawiającego, że złożona przez Wykonawcę
oferta, w związku z brakiem części sporządzonego metodą uproszczoną kosztorysu
ofertowego winna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia, konieczne
byłoby przede wszystkim wykazanie przez Zamawiającego, iż sporny kosztorys stanowił
i
stotną część merytorycznej treści złożonej przez Wykonawcę oferty. Tymczasem, w stanie
faktycznym niniejszej sprawy,
Zamawiający, uzasadniając czynność odrzucenia złożonej
przez Odwołującego oferty ograniczył się wyłącznie do stwierdzenia, że „niezłożenie przez
Wykonawcę wraz z ofertą kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, którego
konieczność sporządzenia Zamawiający podniósł do rangi istotnego dla niego,
obligato
ryjnego elementu treści oferty, w zasadzie uniemożliwia Zamawiającemu
prowadzenie negocjacji z Wykonawcą w zakresie robót z branży drogowej”. Odnosząc się do
powyższego stanowiska Zamawiającego, Odwołujący zauważył, iż samo twierdzenie
Zamawiającego o podniesieniu rangi kosztorysu ofertowego do rangi istotnego
i obligatoryjnego elementu treści oferty, zawarte dopiero w treści uzasadnienia jej
odrzucenia, nie
może w żaden sposób przesądzać, iż na gruncie niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, kosztorys ofertowy w istocie składał się na merytoryczną treść
złożonej przez Wykonawcę oferty. Podnoszona przez Zamawiającego okoliczność musiałaby
bowiem je
dnoznacznie wynikać z całości przygotowanych przez Zamawiającego
dokumentów zamówienia. Odwołujący stoi bowiem na stanowisku, że w przypadku gdy
mamy do czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym, Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania całości przedmiotu zamówienia za określone z góry wynagrodzenie, którego
w
ysokość jest niezależna od ilości faktycznie wykonanych prac. Tym samym zatem, przy

wynagrodzeniu ryczałtowym, kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy określenia sposobu
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W ocenie Odwołującego, jeżeli cena za wykonanie
prz
edmiotu zamówienia jest stała, zaś kosztorys ofertowy nie stanowi części oferty
konieczn
ej do zawarcia umowy, jego brak, o ile Zamawiający nie określił inaczej w SWZ, nie
powoduje niezgodności treści oferty z treścią SWZ.

Odwołujący wskazał na orzecznictwo KIO, zgodnie z którym, kosztorys ofertowy, o ile
Zamawiający nie nada mu w dokumentach zamówienia szczególnej rangi, przy
wynagrodzeniu ryczałtowym pozostaje bez wpływu na zakres zobowiązania Wykonawcy.
Zasadą jest bowiem, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie prace konieczne do
wykonania zamówienia (por. np. Wyrok KIO z dnia 29 marca 2011 r., sygn. akt KIO 560/11,
Wyrok KIO z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1595/12).

W stanie faktycznym n
iniejszej sprawy, analiza dokumentów zamówienia,
w szczególności SWZ oraz wzoru umowy, uzasadnia stwierdzenie iż Zamawiający, wbrew
stanowisku zawartemu w treści pisma z dnia 5 sierpnia 2021 r., nie nadał kosztorysowi
uproszczonemu żadnej szczególnej rangi, co pozwoliłoby ewentualnie uzasadnić postawioną
przez Zamawiającego tezę, iż jego nieprzedłożenie przez Odwołującego winno skutkować
uznaniem, iż oferta Odwołującego podlega odrzuceniu.

Odwołujący wskazał na rozdział XIV ust. 3 pkt 4 SWZ i stwierdził, że sporny kosztorys
miał być przedłożony wraz z ofertą, nie zaś stanowić jej merytoryczną część. W treści
przywołanego Rozdziału SWZ nie znajduje się stwierdzenie, iż niedołączenie wspomnianego
dokumentu skutkować będzie uznaniem, że oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada
treści SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołujący akcentował, iż sporny dokument został przez Zamawiającego wyszczególniony
w katalogu dokumentów podlegających uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.
Powyższe, zdaniem Odwołującego, uzasadnia twierdzenie o braku przypisania szczególnej
rangi spornemu dokumentowi.
Następnie, Odwołujący wskazał na rozdział XV ust. 1, 3 oraz 6 SWZ, rozdział XIX
oraz par. 14 ust. 1 projektu umowy. W oce
nie Odwołującego ww. postanowienia SWZ
potwierdzaj
ą, że merytoryczną treść oferty stanowiła wyłącznie wskazana w formularzu
ofertowym cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, a zatem brak
załączenia przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, któremu
Zamawiający nie nadał żadnej szczególnej rangi, nie może świadczyć o niezgodności oferty
z treścią SWZ.
Odwołujący wskazał, że wbrew twierdzeniom Zamawiającego, złożona przez niego
oferta spełniła wszystkie warunki zamówienia, określone przez Zamawiającego w SWZ.
W treści formularza oferty Wykonawca jednoznacznie zadeklarował bowiem wykonanie
całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w nim określoną. Podkreślał, iż w treści

formularza oferty Odwołujący oświadczył, że zapoznał się z SWZ i uznaje się za związanego
określonymi w niej postanowieniami.
Wskazując na orzecznictwo KIO, Odwołujący stał na stanowisku, że o okoliczności
czy treść oferty odpowiada treści SWZ przesądza porównanie zaoferowanego przez
Wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, w tym, wymaganym przez
Zamawiającego sposobem i terminem jego realizacji (por. Wyrok KIO z dnia 19 listopada
2020 r., sygn. akt KIO 2745/20). W stanie faktycznym niniejszej sprawy, zaoferowane przez
Wykonawcę świadczenie odpowiada wszelkim zawartym w dokumentach zamówienia
wymaganiom. Wobec powyższego, w szczególności zaś, wobec okoliczności, że wymagany
przez Zamawiającego formularz ofertowy nie stanowił merytorycznej treści oferty, brak jest
przesłanek, które pozwalałyby Zamawiającemu na uznanie, że złożona przez Odwołującego
oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, a w konsekwencji, dokonanie czynności
odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
. Uzasadniał, że Odwołujący
jednoznacznie zaoferowa
ł wykonanie całości opisanego przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia.
Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 31 marca 2021r., sygn. akt KIO 652/21
i wskazał, że odrzuceniu podlegać może wyłącznie oferta, która jest niezgodna z SIWZ
(obecnie SWZ) w spos
ób jednoznaczny, zasadniczy i nieusuwalny, a co więcej, aby
zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (obecnie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp), musi być możliwe uchwycenie na czym konkretnie taka niezgodność
polega, co i w jaki spo
sób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi,
skwantyfikowanymi i jednoznacznie ustalonymi postanowieniami SIWZ (obecnie SWZ).
W stanie faktycznym niniejszej sprawy, w ocenie Odwołującego, Zamawiający tego rodzaju
niezgodności nie uchwycił.
Odnos
ząc się natomiast do stanowiska Zamawiającego zawartego w treści informacji
z dnia 5 sierpnia 2021 r
., zgodnie z którym „niezłożenie przez Wykonawcę spornego
kosztorysu uniemożliwia Zamawiającemu prowadzenie negocjacji w zakresie robót z branży
drogowej”, Odwołujący wskazał, że z powyższym poglądem również nie sposób się zgodzić.
Podkreślał, iż w ramach negocjacji treści ofert, przewidzianych w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp,
stosownie do treści powołanego przepisu, negocjacjom podlegają wyłącznie te elementy
tr
eści ofert, które oceniane są przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny. W treści
SWZ Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż to cena oferty brutto będzie służyć do
porównania złożonych ofert oraz stanowić będzie podstawę przyznawania punktów
w ramach kr
yterium „Cena”. Mając na względzie powyższe, wycena poszczególnych pozycji
w formularzu ofertowym sp
orządzonym metodą uproszczoną, pozostaje bez znaczenia.
Odwołujący stał na stanowisku, iż, skoro Zamawiający wyszczególnił wspomniany kosztorys
ofertowy w k
atalogu dokumentów składanych w postępowaniu, podlegających uzupełnieniu

na wezwanie Zamawiającego (por. punkt 3 ppkt 4 Rozdziału XIV SWZ), winien był, po
dostrzeżeniu, iż przedłożony przez Odwołującego kosztorys jest niekompletny, wezwać
Odwołującego do uzupełnienia jego brakujących elementów, stosownie do treści art. 128
ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 11 sierpnia 2021 r. wniósł
o oddalenie odwołania.
W zakresie zarzutu 1. zawartego w petitum
odwołania Zamawiający przywołał
brzmienie art. 7 pkt 3 i 29 ustawy Pzp i uzasa
dniał, że jeżeli z treści oferty wykonawcy
wynika, że planuje realizować przedmiot zamówienia niezgodnie z oczekiwaniami
zamawiającego, tj. np. w innej niż przewidziano w specyfikacji technologii lub w odmiennym
terminie, to wówczas taka oferta podlega obligatoryjnemu odrzuceniu. Zdaniem
Zamawiającego w danym postępowaniu nie znajdują zastosowania reguły dotyczące
wyjaśnienia treści ofert, czy też poprawiania treści oferty przez zamawiającego (art. 223
ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Za ofertę niezgodną z treścią warunków zamówienia nie
uznaje się oferty, która nie spełnia jedynie wymogów formalnych stawianych ofercie.
Zgodność bądź niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia weryfikowana jest
poprzez porównanie ich zakresów. Niezgodność treści oferty z treścią warunków zamówienia
ocenia się z uwzględnieniem pojęcia oferty definiowanego art. 66 k.c., a więc niezgodności
oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego dotyczącymi merytorycznego
zakresu przedmiotu nabywanego zamówienia. Oferta jest niezgodna z warunkami
zamówienia tylko i wyłącznie wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada
przedmiotowi zamówienia albo narzuconemu przez zamawiającego sposobowi realizacji
przedmiotu zamówienia wynikającemu najczęściej ze specyfikacji warunków zamówienia lub
opisu potrzeb i wymagań. Tym samym, aby uznać treść oferty za niezgodną z warunkami
zamówienia, niezgodność musi być znacząca, a jej wystąpienie nie powinno budzić
wątpliwości.
Zamawiający w rozdziale XIV ust. 3 pkt 4 SWZ dot. ww. postępowania, określił, że
Wykonawca wraz z Ofertą zobowiązany jest złożyć „kosztorys ofertowy wykonany metodą
uproszczoną wykonany na podstawie przedmiarów robót”. Dodatkowo, Zamawiający w ust. 1
Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SWZ zawarł treść, którą Odwołujący
zaakceptował i złożył jako ofertę: „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
wynikającą z załączonych kosztorysów ofertowych, która wynosi (…)”. Zamawiający
w ramach prowadzonego postępowania udostępnił przedmiary robót do każdej z branż
wskazanych w zamówieniu, w tym branży drogowej. Zamawiający przewidział wybór
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. W ocenie Zamawiającego,

powa
dzenie negocjacji nie jest możliwe jedynie w oparciu o sam formularz oferty dlatego
m.in. wymagał złożenia kosztorysów ofertowych w poszczególnych branżach.
Zamawiający podkreślał, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza
się żądanie złożenia przez wykonawców kosztorysu ofertowego, w przypadku
wynagrodzenia r
yczałtowego. W wyroku z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 50/14,
Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła poglądu odwołującego, że ustalenie wynagrodzenia
ryczałtowego uniemożliwia zamawiającemu badanie kosztorysów ofertowych oraz zwróciła
uwagę, że pogląd, iż ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie uniemożliwia
zamaw
iającemu badania zgodności oferty z SIWZ na podstawie kosztorysów ofertowych,
kształtuje się w orzecznictwie KIO. W wyroku z dnia 17 marca 2015 r., sygn. akt KIO 420/15,
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego
zamawiający miał prawo żądania sporządzenia i złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego
(Zamawiający podniósł sporządzenie kosztorysu ofertowego do rangi istotnego dla niego,
obligatoryjnego elementu tr
eści oferty).
W
skazał, iż mając na uwadze treść art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp skoro
Zamawiający w SWZ oraz Formularzu ofertowym określił, że Wykonawca wraz
z ofertą zobowiązany jest złożyć „kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną
wykonany na pod
stawie przedmiarów robót”, to niezłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą
ww. kosztorysu powinno w konsekwencji spowodować odrzucenie takiej oferty. Tym bardziej,
że niezłożenie przez Wykonawcę wskazanego kosztorysu, którego konieczność
sporządzenia Zamawiający podniósł do rangi istotnego dla niego, obligatoryjnego elementu
treści oferty, w zasadzie uniemożliwia Zamawiającemu prowadzenie negocjacji
z Wykonawcą w zakresie robót z branży drogowej.
Zamawiający wyjaśnił, że w chwili obecnej jest na etapie po przeprowadzeniu
negocjacji. Ze względu na to, że Zamawiający dopuszczał różne sposoby umocnienia gruntu
(do wyboru przez Wykonawcę), głównym tematem negocjacji były poszczególne rozwiązania
p
rzyjęte przez Wykonawcę. Brak tak istotnego elementu jakim jest wymagany kosztorys
ofertowy branży drogowej (którego wartość stanowi ponad 50% wartości zamówienia)
w ocenie Zamawiającego uniemożliwiał prawidłowe przygotowanie się Zamawiającego do
negocjac
ji. W ocenie Zamawiającego, podczas prowadzenia negocjacji, to na Zamawiającym
ciąży obowiązek wskazania Wykonawcy, które elementy oferty (kosztorysu ofertowego)
zostały przeszacowane, a które stanowią rażąco niską cenę.
Projekt umowy zawiera zapisy dotyczące ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
Jednak zawiera on zapis o
możliwych płatnościach częściowych (do 80 % wartości
umownej), które rozliczane są na podstawie kosztorysu ofertowego, dodatkowo w przypadku
ewentualnego
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, brak kosztorysu ofertowego
uniemożliwia prawidłowe rozliczenie wykonanych prac przez Inspektora nadzoru.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnił, że wymagany kosztorys ofertowy istotny jest dla
prawidłowego rozliczenia dofinansowania udzielonego na realizację zadania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, prawidłowego wykonania przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez
Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Oba ww. dokumenty wymagane są
umową dotyczącą dofinansowania zadania z RFRD.
Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 2. petitum odwołania Zamawiający wskazał,
że treść dołączanych do Formularza ofertowego kosztorysów ofertowych stanowi ofertę.
Niedopuszczalne jest uzupełnianie treści ofert po terminie składania ofert. Wyjątkiem jest
wezwanie do wyjaśnienia treści oferty ale nie uzupełnianie merytoryczne oferty.
Odnośnie zaniechania przez Zamawiającego zastosowania art. 128 ustawy Pzp
Zamawiający przywołał wyrok KIO z dnia 27 lipca 2012 r. sygn. akt: KIO 1493/12, gdzie
wprost
stwierdzono, iż „Kosztorysy ofertowe nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3
p.z.p.” (przepis zbliżony do obecnego art. 128 ustawy Pzp). Zamawiający stoi na stanowisku,
że art. 128 ustawy Pzp nie dotyczy kosztorysów ofertowych bowiem nie należą one do
żadnej z kategorii dokumentów lub oświadczeń wymienionych w tym przepisie. Kosztorysy te
nie zo
stały wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
wydanym na po
dstawie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający rozpatrywał natomiast
możliwość zastosowania art. 223 ustawy Pzp. W tym zakresie uwagę warto zwrócić na
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8.04.2016 r., sygn. akt KIO 431/16, gdzie wskazano, że
„Powyższe twierdzenie jest prawdziwe, jednakże poprawienie omyłki może nastąpić jedynie
wtedy, gdy nie istnieją wątpliwości, w jaki sposób należy omyłkę poprawić”. W przedmiotowej
sprawie poprawienie omyłki polegałoby na uzupełnieniu treści oferty o nieistniejące
dotych
czas elementy, co należy uznać za niedopuszczalne. Jednocześnie należy wskazać,
że poprawienie w ofercie omyłek stanowi obowiązek zamawiającego, a ten nie mógłby
zostać zrealizowany bez zaangażowania wykonawcy, który musiałby podać informacje
uszczegóławiające kosztorys, których uprzednio nie wyraził. Fakt ten potwierdza brak
„oczywistości” zaistniałych omyłek.
Jednocześnie Zamawiający stwierdził, że w przedmiotowej sprawie za
niedopuszczalne należy uznać zastosowanie instytucji określonej w art. 223 ust. 1 ustawy
Pzp. Wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę stanowią wykładnię oświadczenia woli
wykonawcy, mog
ą zatem dotyczyć wyłącznie istniejących elementów oferty i nie mogą
służyć do rozszerzenia zakresu zobowiązania wykonawcy o elementy, które wbrew
wymaganiom Z
amawiającego, zostały pominięte w treści złożonej oferty. W przedmiotowej
sprawie wyjaśnienie treści oferty musiałoby polegać na uzupełnieniu treści zobowiązania
o informacje, które nie znalazły się pierwotnie, a to należy uznać za niedopuszczalne.

W związku z powyższym, Zamawiający w przedmiotowej sprawie, nie ma podstaw prawnych
do doprowadzenia do uzupełnienia treści oferty w zakresie informacji, które pierwotnie
powinny zostać wyrażone w kosztorysie ofertowym.
Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania odwoławczego,
na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron,
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesi
enia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 11 sierpnia 2021 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba
na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu stanowisk Stron oraz wykonawcy
zgłaszającego przystąpienie – Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie stwierdziła, że
Wykonawca nie przystąpił do przedmiotowego postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. W myśl ust. 2 ww. przepisu, zgłoszenie przystąpienia doręcza
się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia
przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Jak wynika z akt sprawy oraz wyjaśnień Zamawiającego złożonych w toku
posiedzenia niejawnego -
w dniu 11 sierpnia 2021 r. Zamawiający przekazał drogą
elektroniczną wykonawcy Strabag Sp. z o.o. odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. z dnia 9 sierpnia 2021 r. Jednocześnie Zamawiający oraz
Odwołujący w toku posiedzenia oświadczyli, że nie otrzymali kopii zgłoszenia przystąpienia
od wykonawcy Strabag Sp. z o.o. wniesionego
w niniejszym postępowaniu odwoławczym.
Izba ustaliła, że znajdujące się w aktach sprawy pismo wykonawcy Strabag Sp. z o.o. z dnia
9 sierpnia 2021 r.
nie dotyczyło postępowania odwoławczego zainicjowanego odwołaniem
wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., które wpłynęło do Prezesa Izby
9 sierpnia 2021 r.
Powyższe potwierdza okoliczność, iż kopia odwołania wniesionego
w przedmiotowej sprawie
odwoławczej została przekazana wykonawcom w dniu 11 sierpnia

2021 r., podczas gdy pismo
Strabag Sp. z o.o. wpłynęło do Prezesa Izby w dniu 9 sierpnia
2021 r. Jednocześnie z treści pisma wykonawcy Strabag Sp. z o.o. wynika, że wykonawca
otrzymał kopię odwołania w dniu 4 sierpnia 2021 r., toteż termin na zgłoszenie przystąpienia
– zdaniem Wykonawcy - upływał w dniu 9 sierpnia 2021 r. Jakkolwiek wykonawca Strabag
Sp. z o.o.
stał na stanowisku, iż ww. pismo dotyczyło przedmiotowego postępowania
odwoławczego, to nie wykazał jednak, że w dacie 9 sierpnia 2021 r. znana była mu treść
odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w dniu
9 sierpnia 2021 r.
W tym stanie rzec
zy Izba ustaliła, że do przedmiotowego postępowania
odwoławczego nie zgłoszono przystąpień.
P
rzy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz
wyjaśnieniami i modyfikacjami, ofertę Odwołującego oraz pisma z dnia 29 lipca 2021 r. oraz
5 sierpnia 2021 r. skierowane do Odwołującego.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
z
łożone ustnie oraz pisemnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 23 września 2021
r.

Izba ustaliła, co następuje:

W rozdziale XIV ust. 3 pkt 4 SWZ
Zamawiający wskazał, że ofertę składa się na
Formularzu Ofertowym
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca
jest zobowiązany złożyć kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną wykonany na
podstaw
ie przedmiarów robót.
Zgodnie z rozdzi
ałem XV SWZ, Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiot zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym
postępowaniu wynosi 23%. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną wyczerpującą
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
W myśl rozdziału XIX SWZ, kryterium ocen ofert stanowiła m.in. cena o wadze 60%
podana prz
ez wykonawcę w formularza ofertowym.

Zgodnie z punktem 1 załącznika nr 1 do SWZ: „Oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę wynikającą z załączonych kosztorysów ofertowych, która wynosi:
netto:___________zł podatek VAT _%, tj. ______ zł brutto: __________ zł (słownie:
________________zł).”
Zgodnie z ust. 2
§ 1 załącznika nr 5 do SWZ: Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 w zakresie określonym w projektach
budowlanych i projektach wykonawczych
stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
a także w sposób określony w:
a) kosztorysie ofertowym
b) Specyfikacji Warunków Zamówienia,
c) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Zgodnie z § 14 załącznika nr 5 do SIWZ: Za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w §1 i §2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości: _________ zł (słownie: ___________/100) netto, plus należny
ustawowy podatek od towarów i usług VAT __% o wartości _________ zł (słownie:
________/100),
łączne
wynagrodzenie
brutto
_______

(słownie:
__________________/100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zgodnie z § 23 ust. 8 załącznika nr 5 do SWZ, strony wspólnie rozliczą się
z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie związanych z budową, obiektów
zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.
Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy według kosztorysu
ofer
towego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie
i nienadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty.
W § 24 ust. 3 pkt 5 lit. a załącznika nr 5 do SWZ, Zamawiający przewidział możliwość
zmiany zawartej umowy m.in. w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego
na wniosek Wykonawcy, w trakcie p
rowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany
technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach,
gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt, a jedno
cześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót
i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny,
zawierający
opis
proponowanych
zmian,
niezbędne
rysunki
i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem
ofertowym, a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji

nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu
konieczności i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
W przedmi
otowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło czterech
wykonawców.
Pismem z dnia 29 lipca 2021 r. Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty
Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednocześnie w ww. piśmie
Zamawiający wskazał, iż zaprosi do negocjacji pozostałych wykonawców.
W dniu 5 sierpnia 2021 r. Zamawiający przekazał Odwołującemu dokument
stanowiący uzupełnienie informacji z dnia 29 lipca 2021 r. Zamawiający przedstawił
następujące uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Odwołującego. Zamawiający wskazał,
że „oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. została
odrzucona ze względu na brak wymaganego w SWZ dokumentu, który należało złożyć wraz
z ofertą. W ofercie brak wymaganego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą
uproszczoną na podstawie załączonego przedmiaru robót branży drogowej. Zamawiający
w rozdziale XIV ust. 3 pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania
określił, że Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć „kosztorys ofertowy wykonany
metodą uproszczoną wykonany na podstawie przedmiarów robót”. Zamawiający nie dopuścił
możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający w ramach prowadzonego
postępowania udostępnił przedmiary robót do każdej z branż wskazanych w zamówieniu,
w tym branży drogowej. Zamawiający przewidział wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji. Zamawiający w projektowanych zapisach umowy
przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.
W ocenie Zamawiającego, prowadzenie negocjacji nie jest możliwe jedynie w oparciu
o sam formularz oferty, dlatego m.in. wymagał złożenia kosztorysów ofertowych
w poszczególnych branżach. Niezależnie od ryczałtowego charakteru umowy, mając na
uwadze treść art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, należy stwierdzić, że skoro Zamawiający
w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany
jest złożyć „kosztorys ofertowy wykonany metoda uproszczoną wykonany na podstawie
przedmiarów robót”, to nie złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą ww. kosztorysu powinno
w konsekwencji spowodować odrzucenie takiej oferty. Niezłożenie przez Wykonawcę
wskazanego kosztorysu, którego konieczność sporządzenia Zamawiający podniósł do rangi
istotnego dla niego, obligatoryjnego elementu treści oferty, w zasadzie uniemożliwia
Zamawiającemu prowadzenie negocjacji z Wykonawcą w zakresie robót z branży drogowej”.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na oddalenie.

Nie potwierdziły się zarzuty naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz art. 128
ust. 1 ustawy Pzp, a czynność odrzucenia oferty Odwołującego była prawidłowa.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawi
ający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Stosownie do treści art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia
lub uzup
ełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzup
ełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Bezsp
ornie Odwołujący nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego
metodą uproszczoną w branży drogowej, który należało opracować na podstawie przedmiaru
robót. Wątpliwości Stron postępowania odwoławczego nie budziła kwestia dopuszczalności
żądania złożenia przez wykonawców kosztorysu ofertowych, w sytuacji gdy Zamawiający
przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Osią sporu było to, czy w rozpoznawanej sprawie
wymagane p
rzez Zamawiającego kosztorysy ofertowe stanowiły treść oferty.
Izb
a nie podzieliła argumentacji Odwołującego jakoby analiza dokumentów
zamówienia, w szczególności SWZ oraz wzoru umowy uzasadniała twierdzenie, iż
Zamawiający nie nadał kosztorysowi uproszczonemu treści oferty. Ustalając znaczenie
i rangę kosztorysu ofertowego zauważyć należy, iż obowiązek złożenia wraz z ofertą
kosztorysów ofertowych w poszczególnych branżach wykonanych w oparciu o przedmiary
wprost
wynikał z treści SWZ (rozdział XIV ust. 3 pkt 4), czego Odwołujący nie kwestionował,
a jedynie
– jak wyjaśnił w toku rozprawy - omyłkowo nie przekazał jednego kosztorysu
ofertowego.
Ponadto w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający
podał „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wynikającą z załączonych
kosztorysów ofertowych, która wynosi: (…)”. Z powyższego wynika tym samym, że
Zamawiający oczekiwał wyceny w ramach ceny oferty pozycji zawartych w przedmiarach,
które załączył w tym celu do SWZ, jak również by oferowana przez wykonawców cena
wynikała z załączonych do oferty kosztorysów. Zamawiający wymagał zatem od
potencjalnych wykonawców zamówienia udokumentowania sposobu obliczenia ceny oferty,
która następnie mogła stanowić przedmiot negocjacji.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy nie można także pominąć postanowień
umowy w sprawie zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) referujących do kosztorysów
ofertowych wymaganych przez Zamawiającego, a przez to wskazujących na ich znaczenie.
I tak wskazać należy, iż zgodnie z § 1 ust. 2 załącznika nr 5 do SWZ, wykonawca
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 w zakresie
określonym w projektach budowlanych i projektach wykonawczych stanowiącymi załącznik
Nr 1 do umowy, a także w sposób określony w: a) kosztorysie ofertowym, b) Specyfikacji
Warunków Zamówienia, c) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Dostrzec również
należy, iż Zamawiający w dokumentacji technicznej dopuszczał różne sposoby wykonania
poszczególnych elementów zamówienia np. w zakresie umocnienia gruntu, czemu nie
przeczył Odwołujący. Tym samym niezłożenie przez Odwołującego wraz z ofertą kosztorysu
ofertowego w branży drogowej, pozbawiło Zamawiającego możliwości weryfikacji
zobowiązania Wykonawcy co do sposobu wykonania części prac, jak i oferowanych cen
jednostkowych
za poszczególne pozycje kosztorysu.
Dalej wskaza
ć należy, iż kosztorysy ofertowe, których złożenia wraz z ofertą wymagał
Zamawiający miały także znaczenie dla prawidłowego rozliczenia wykonanych prac
w przypadku ewentualnego odstąpienia przez wykonawcę od umowy. W § 23 ust. 8
załącznika nr 5 do SWZ, Zamawiający przewidział, iż rozliczenie za wykonane prace do
czasu odstąpienia od umowy nastąpi według kosztorysu ofertowego.

Stanowisko Zamawiającego potwierdza także to, iż omawiany kosztorys ofertowy miał
znaczenie w przypadku zmiany umowy w zakresie do
tyczącym zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej wprowadzonych protokołem konieczności (§ 24 ust. 3 pkt 5 lit. a
załącznika nr 5). W takim bowiem przypadku Zamawiający przewidział obowiązek
przedstawienia przez wykonawcę projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych
zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice
pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym rozwiązaniem zamiennym).

Co szczególnie istotne, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone jest w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. Jak wynika
z art. 278 ustawy Pzp, w
przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, negocjacje treści ofert
nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści
ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Wbrew stanowisku
Odwołującego brak załączenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego w branży drogowej
stanowiącego ok. 50% wartości zamówienia utrudniał przeprowadzenie negocjacji w ww.
zakresie.
Zamawiający pozbawiony został możliwości analizy sposobu i prawidłowości
kalkulacji ceny za prace
w branży drogowej, jak również należytego przygotowania się do
negocjacji. Zdaniem Izby na gruncie
przepisów ustawy Pzp brak jest przeszkód, aby
w ramach cenowego kryterium oceny ofert
przedmiotem negocjacji z wykonawcą był jeden

z elementów składowych ceny, zwłaszcza gdy oferowana za wykonanie zamówienia cena
ma być potwierdzona załączonymi do oferty kosztorysami opracowanymi przez wykonawcę
na podstawie przedmiarów. Istotne jest jedynie to, aby faktyczny przedmiot negocjacji
dotyczyły elementów treści oferty podlegających ocenie w ramach przewidzianych kryteriów
oceny ofert oraz nie prowadził do zmiany SWZ, przy czym przepisy ustawy Pzp nie
precyzują szczegółowego przedmiotu negocjacji, a wyznaczają jedynie ich granice zawarte
w art. 278 ustawy Pzp.

N
ie zasługiwała na uwzględnienie argumentacja Odwołującego, iż o braku
przypisania szczególnej rangi spornemu kosztorysowi ofertowemu miała przesądzać
okoliczność, że ww. dokument został wyszczególniony w katalogu dokumentów
podlegających uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego. Wskazać należy, iż o tym, czy
dany dokument podlega uzupełnieniu co do zasady decydują przepisy prawa, natomiast sam
fakt umieszczenia kosztorysów ofertowych wśród dokumentów podlegających uzupełnieniu
nie wskazuje na jego irrelewantny charakter.

Izba nie podzieliła także stanowiska Odwołującego jakoby argumentacja
Zamawiającego zawarta w odpowiedzi na odwołanie wykraczała poza uzasadnienie
faktyczne i prawne czynności odrzucenia oferty Odwołującego. Wskazać należy, iż podstawą
odrzucenia oferty
Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp był brak
załączenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego w branży drogowej, który w ocenie
Zamawiającego stanowił treść oferty, co Zamawiający uzasadnił – powołując się m.in. na
stosowne postanowienia dokumentacji zamówienia - w decyzji z dnia 5 sierpnia 2021 r.
Przedstawione przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie stanowisko referowało do
ww. okoliczności faktycznej, a liczba przywołanych postanowień SWZ potwierdzających, że
sporny
kosztorys ofertowy stanowił treść oferty stanowi wyłącznie argumentację dotyczącą
tej samej okoliczności faktycznej. Innymi słowy, Zamawiający nie przedstawił w odpowiedzi
na odwołanie i nie prezentował w toku rozprawy innych okoliczności faktycznych
uzasadniających czynność odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp
, a odwoływał się do okoliczności stwierdzonej już w piśmie z dnia
5 sierpnia 2021 r.

Konkludując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż w okolicznościach
przedmiotowej sprawy brak jest podstaw do uznania,
że wymagane przez Zamawiającego
kosztorysy of
ertowe nie miały charakteru istotnych postanowień i nie stanowiły treści oferty.
Dokonana przez Odwołującego analiza postanowień dokumentów zamówienia
przeprowadzona została wybiórczo, prowadząc do nieprawidłowych wniosków. Tym samym
czynność odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
była prawidłowa.

W konsekwencji
powyższych ustaleń za nietrafione należało uznać stanowisko
Odwołującego dotyczące naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp polegającego na
zaniechaniu wezwania Wy
konawcy do przedłożenia spornego kosztorysu ofertowego. Nie
jest bowiem dopuszczalne uzupełnianie treści oferty po upływie terminu składnia ofert.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O ko
sztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysok
ości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie