eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2005/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2005/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Członkowie: Andrzej Niwicki, Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Kwadrans, Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 3 i 10 sierpnia 2021 r.
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez Odwołującego – Warbud
Spółka Akcyjna
, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul.
Św. Anny 12, 31-008 Kraków
przy udziale
wykonawcy RE-Bau
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie, ul.
Armii Krajowej 19, 30-150
Kraków zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynność z dnia
24.06.2021 r.
polegającą na wyborze oferty RE-Bau Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej i
nakazuje odrzucić ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jako
niezgodną z siwz.
2
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Wykonawcę RE-Bau Sp. z o.o. i:
2.1 z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr. (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od
odwołania;

2.2. zasądza od Wykonawcy RE-Bau Sp. z o.o. na rzecz Odwołującego – Warbud S.A.
kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wpisem od odwołania oraz
wynagrodzeniem pełnomocnika Odwołującego.

Stosownie do 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
……………………………….

……………………………….Sygn. akt: KIO 2005/21

U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego –
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie na modernizację i rozbudowę
istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I
(nr ref.: 141.2711.43.2020),
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.07.2020 r.,

2020/S 137-
335988, wobec zaniechania
czynności odrzucenia oferty RE-Bau Sp. z o.o., wniesione
zostało 5 lipca 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie Warbud S.A. (sygn.
akt KIO 2005/21).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty RE-Bau sp. z o.o.
pomimo, że jej treść niezgodna z treścią siwz;
2) art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez prowadzenie z
RE-
Bau negocjacji dotyczących treści oferty Wykonawcy polegających na kilkukrotnym
wzywaniu do wyjaśnień tych samych elementów, co doprowadziło do niedozwolonego
uzupełnienia i zmian treści oferty tego Wykonawcy po jej złożeniu;
3) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie
oceny oferty Odwołującego i RE-Bau w zakresie kryterium „koncepcja” w sposób
niezgodny z opisem t
ego kryterium wynikającym z siwz, a w konsekwencji zaniżenie
punktacji przyznanej ofercie Odwołującego, przy jednoczesnym zawyżeniu punktacji
ofercie RE-
Bau, co również świadczy o nierównym traktowaniu wykonawców przez
Zamawiającego.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórnej czynności badania i oceny
ofert i odrzucenie oferty RE-
Bau, ewentualnie zmniejszenie ilości punktów przyznanych
ofercie RE-Bau prz
y jednoczesnym zwiększeniu ilości punktów przyznanych ofercie
Odwołującego i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w dniu 24.06.2021 r. poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Jednym z pozaceno
wych kryteriów oceny ofert była koncepcja, na potrzeby, której
wykonawcy mieli przedłożyć wizualizacje 3D poszczególnych pomieszczeń, elewacji,

zagospodarowania terenu oraz tabele (przypisane do każdego pomieszczenia) ze
szczegółowym opisem elementów wykończeniowych oraz wyposażenia.
Oferta wybrana
– RE-Bau powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Ustawy Pzp
, jako niezgodna z treścią siwz, ewentualnie nie powinna zostać uznana za
najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z opisem kryteriów (pkt 13 siwz, ppkt 6.1 do 6.11) tabele oferowanych materiałów
powinny określać „Rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych i wyposażenia
dostarczonych przez Wykonawcę, z podaniem danych pozwalających na ich jednoznaczną
identyfikację i weryfikację takich jak: nazwa własna, typ, model, symbol, producenta, wymiar
itp.” Oferta RE-Bau nie pozwala na jednoznaczne określenie wielu kluczowych materiałów, a
także zawiera rozwiązania niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w siwz.
Odwołujący odniósł się do każdego z pomieszczeń wskazując na te elementy, które
prowadzić powinny do uznania, iż oferta nie jest zgodna z wymaganiami siwz – PFU.
Poniższe zestawienie elementów treści oferty wskazuje na zasadniczą podstawę zarzutów
wobec oceny oferty RE-
Bau Sp. z o.o., których rozwiniecie prezentowane jest w odwołaniu.
- Tapeta
Clean Vinyl Newmor: stanowi opis grupy produktów (nie spełnia wymagania
jednoznacznej identyfikacji produktu) oraz świadczy o niezgodności z siwz, w której
wymagano pokrycia ścian tapetą z włókna szklanego pomalowanej farbą antybakteryjną
(pomieszczenia laboratoryjne A 4.34, A 4.35 oraz A 4.36, pomieszczenie B 4.72.,
pomieszczenie B 5.67).
-
Wykładziny: produkt Marmoleum Forbo Sphera EC: nie spełnia wymagania jednoznacznej
identyfikacji produktu (grubość, odmiana) oraz Produkt Marmoleum i Sphera EC to dwa
różne rodzaje wykładziny. Marmoleum nie spełnia wymaganej rezystancji elektrostatycznej,
podczas gdy Sphera EC spełnia. Podobna sytuacja dotyczy pomieszczeń, w których
połączono dwa różne produkty, tj. Marmoleum Forbo Allura, które również nie występują jako
jeden produkt, a dwa różne (pomieszczenia laboratoryjne A 4.34, A 4.35 oraz A 4.36,
pomieszczenia A 0.9, A 0.13., A 0.14, sala konferencyjna A 3.35 wraz z pomieszczeniem
socjalnym A 3.36., pomieszczenie biurowe, pomieszczenie B 4.72., pomieszczenie B 5.67).
Ponadto Zamawiający dla pomieszczenia biurowego wymagał wykładziny dywanowej, co
również czyni ofertę niezgodną z siwz. Wykonawca w wyjaśnieniach dopuścił się próby
zmiany treści oferty wskazując na podstawowe rozwiązanie materiałowe (293 – wykładzina
dywanowa), aby następnie próbować wykazać przydatność wykładziny PCV Forbo Allura.
Bezspornym pozostaje fakt, iż wykładzina PVC na powierzchniach biurowych daje zupełnie
inny komfort pracy, niż wymagana wykładzina dywanowa.

- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne: brak informacji
, Zamawiający nie ma wiedzy jakie oprawy
będą zastosowane, a nawet czy budynki będą wyposażone w takie systemy. Prowadzi to do
niezgodn
ości oferty z siwz. Nie ma możliwości uzupełnienia tej treści oferty w świetle art. 87
ust. 1 ustawy Pzp., a do wyjaśnień załączona karta oprawy Multilume Hydro LED 600x600
TW 23604 48 W/4220 - Fagerhults nie ma zadeklarowanej oprawy o numerze katalogowym
23604 spełniającej deklarowany parametr mocy – 48W. Podane w karcie katalogowej
wartości mocy: średnia (41W), startowa (40W) oraz końcowa (43W) nie spełniają
zadeklarowanej w ofercie mocy. Wykonawca dwukrotnie zmieniał zaoferowane oprawcy, co
jest niedopuszczalne (pomieszczenia laboratoryjne A 4.34, A 4.35 oraz A 4.36).
-
Detektor obecności Lutron LRF3-OCR2B nie spełnia wymogu w zakresie zasilania
elektrycznego 230V (PFU pkt 25.5). Zasilany jest baterią 3V. Ponadto posiada mniejszy
zakres pracy niż wymagany od 5 do 2000 luxów. Pracuje w zakresie od 0 do 1600 luxów.
Również nie został spełniony parametr zakresu temperatur w jakich pracować powinno
urządzenie (od -20 do 40 st. C) gdzie producent potwierdza zakres od 0 do 40 st. C.
Niezgodność dotyczy również promienia detekcji strefy przejść ( wymagane 12,00 m), gdyż
urządzenie posiada maksymalny promień detekcji 7,9 m (pomieszczenia laboratoryjne A
4.34, A 4.35 oraz A 4.36, toalety, hol).
-
Czujnik oświetlenia Lutron LRF3-DCRB-WH nie spełnia wymogu w zakresie zasilania
elektrycznego 230V (PFU pkt 25.5). Zasilany jest baterią 3V. Ponadto posiada mniejszy
zakres pracy niż wymagany od 5 do 2000 luxów. Pracuje w zakresie od 0 do 1600 luxów.
Również nie został spełniony parametr zakresu temperatur w jakich pracować powinno
urządzenie (od -20 do 40 st. C) gdzie producent potwierdza zakres od 0 do 40 st. C
(pomieszczenia laboratoryjne A 4.34, A 4.35 oraz A 4.36, hol).
-
Szkło: brak informacji na temat, wykonawca opisał jedynie system aluminiowy okien. Przy
tak dużej powierzchni szklenia (min. 30% powierzchni fasady) rodzaj szkła, jego
przezierność, izolacyjność mają zasadnicze znaczenie dla oferty. Lakoniczny opis parapetów
wew.
– „konglomerat” nie pozwala na identyfikację produktu, przy dostępnych na rynku
dziesiątkach rodzajów konglomeratów (pomieszczenia laboratoryjne A 4.34, A 4.35 oraz A
4.36, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie B 4.72, hol, elewacje).
- Meble laboratoryjne i blaty robocze:
oferta zawiera jedynie nazwę producenta Koettermann
i serii Exploris, w
ramach której dostępnych jest wiele mebli i nie wiadomo jakie zostały
zaoferowane. Zamawiający wymagał podania wymiaru o czym mowa jest w nagłówku tabeli
(pomieszczenia laboratoryjne A 4.34, A 4.35 oraz A 4.36, pomieszczenia zabiegowe dla
zwierząt, pomieszczenie B 5.67).

-
Wyposażenie sanitarne: brak wyspecyfikowanego w ofercie (pomieszczenia laboratoryjne A
4.34, A 4.35 oraz A 4.36, toalety). Hans Grohe jest szeroko znanym na rynku producentem
armatury, w którego ofercie znajduje się dziesiątki produktów. Zamawiający wskazał na ten
brak we wniosku o złożenie wyjaśnień. Wskazanie w wyjaśnieniach wizualizację, która
miałaby pozwalać na określenie kształtu jak i standardu proponowanej ceramiki, jest w
ocenie Odwołującego chybionym argumentem. Produkty o tym samym kształcie i
standardzie mogą znacząco różnić się ceną ze względu na zastosowane rozwiązania
niemożliwe do określenia bez sprecyzowania oferowanego modelu.
-
Płytki ceramiczne: Zamawiający wymagał płytek ceramicznych do wysokości opaski
drzwiowej. Wyko
nawca zaoferował tapetę oraz wykończenie szkłem, co czyni ofertę
niezgodną z siwz w zakresie materiału. Ponadto, w stosunku do załączonej wizualizacji,
Wykonawca w wyjaśnieniach rozszerzył zakres wykończenia pomieszczeń w częściach
narożnych narażonych na wilgoć o elementy pierwotnie nieprzewidziane w ofercie
(wykończenie szkłem St. Gobain Estriano) ( toalety).
- Oprawy: opis oprawy Downlight Pleaid 18W
i strumieniu świetlnym 1678lm nie pozwala na
jednoznaczną identyfikację proponowanego urządzenia, producent na stronie nie potwierdza
dostępności tak opisanego produktu. Jednocześnie załączona do wyjaśnień karta
katalogowa oprawy Pleiad G4 125 nr 73267-
402 o innych, niż zadeklarowanym parametrze
strumienia świetlnego prowadziła do zmiany treści oferty. Ponadto, Zamawiający wymagał
dla opraw o stałej temperaturze barwowej sprawności co najmniej 120 lm/W, tymczasem
zaoferowana oprawa Pleiad ma sprawność na poziomie 100 lm/W (toalety; pomieszczenia
A.0.9, A.0.13., A.0.14, sala konferencyjna A 3.35 wraz z pomieszczeniem socjalnym A3.36,
pomieszczenie B 4.72.).
- Oprawy: opis oprawy Telescope Aqua LED
nie pozwala na jednoznaczną identyfikację
proponowanego urządzenia – na stronie internetowej występuje kilkadziesiąt wariantów tak
opisanej oprawy, co czyni ofertę niezgodną z siwz (toalety).
- Oprawy: opis oprawy Multilume slim Delta 36W
i strumieniu świetlnym 3400lm IP44 nie
pozwala na jednoznaczną identyfikację proponowanego urządzenia - na stronie internetowej
występuje kilkadziesiąt wariantów tak opisanej oprawy, przy czym żaden z nich nie spełnia
łącznie obu zadeklarowanych parametrów, tj. mocy 36W i strumienia świetlnego 3400 lm
(pomieszczenie A 0.9, A0.13, A 0.14, pomieszczenie B 4.72).
- Oprawy: opis oprawy Multilume Hydro Anti-Ligature LED 600x600 TW 48W i strumieniu
świetlnym 4200 lm nie pozwala na jednoznaczną identyfikację proponowanego urządzenia -
na stronie internetowej występuje kilkadziesiąt wariantów tak opisanej oprawy, przy czym
żaden z nich nie spełnia łącznie obu zadeklarowanych parametrów, tj. mocy 48W i

strumienia świetlnego 4200 lm. Do wyjaśnień załączona została karta katalogowa innej
oprawy Multilume Hydro 23655, która ma inne niż zadeklarowane parametry mocy i
strumienia świetlnego. Według informacji ze strony producenta opraw firma Fagerhults nie
ma w ofercie opraw tego typu o mocy 48W i strumieniu świetlnym 4200 lm. (pomieszczenia
zabiegowe dla zwierząt)
- Oprawy: oprawa UV-C STERILON SQUARE
nie spełnia kryteriów technicznych dla opraw
oświetlenia podstawowego. W karcie katalogowej brak podstawowych informacji
wymaganych w PFU, np. co do posiadanych certyfikatów , sprawności świetlnej, minimalnej
żywotności zasilacza oprawy, współczynnika oddawana barw, co dyskwalifikuje ten produkt
do zastosowania w projekcie (niezgodność z pkt 6.12.2). (pomieszczenia zabiegowe dla
zwierząt)
- Oprawy: oprawa Skywalker Beta Opti black 930 CLO 51W 4900lm 3000K l/D.
Załączona do
wyjaśnień z 20.04.2021 r. karta katalogowa oprawy Skywalker Beta Opti nr 16073-402
posiada inne niż deklarowane w ofercie parametry strumienia świetlnego. Wskazuje to na
niedozwoloną zmianę treści oferty. Ponadto, oprawa jest niezgodna z wymaganą
sprawnością co najmniej 120 lm/W, tymczasem posiada ona 107 lm/W. Według informacji na
stronie producenta firma Fagerhults nie ma w ofercie opraw
tego typu o strumieniu świetlnym
4900 lm. (sala konferencyjna A 3.35 wraz z pomieszczeniem socjalnym A3.36.).
- Oprawy: opis oprawy Downlight Pleaid 165 27,5W 2800lm
nie pozwala na jednoznaczną
identyfikację proponowanego urządzenia (kilka wariantów uniemożliwia identyfikację
produktu
– niezgodne z siwz). Załączona do wyjaśnień z 20.04.2021 r. karta katalogowa
oprawy Pleiad G4 165 nr 73318-
402 posiada inne, niż deklarowane w ofercie parametry
strumienia świetlnego. Wskazuje to na niedozwoloną zmianę treści oferty. Ponadto, oprawa
jest niezgodna z wymaganą sprawnością co najmniej 120 lm/W, tymczasem posiada ona
117 lm/W. Według informacji na stronie producenta firma Fagerhults nie ma w ofercie opraw
tego typu o mocy 27,5W i strumieniu świetlnym 2800 lm.( sala konferencyjna A 3.35 wraz z
pomieszczeniem socjalnym A3.36.).
- Oprawy: oprawa Multilume Hydro Anti-ligature LED 37W 4088lm.
Załączona do wyjaśnień z
20.04.2021 r. karta katalogowa oprawy Multilume Hydro Anti-ligature 23660-402 posiada
inne niż deklarowane w ofercie parametry strumienia świetlnego. W karcie podane są trzy
parametry mocy, tj. średnia (35W), startowa (31) i końcowa (38W) – żadna nie spełnia
zadeklarowanej mocy, zaś strumień świetlny ma wartość 4402 lm. Według informacji na
stronie producenta firma Fagerhults nie ma w ofercie opraw tego typu o mocy 37W i
strumieniu świetlnym 4088 lm. (sala konferencyjna A 3.35 wraz z pomieszczeniem socjalnym
A3.36).

- Oprawy: oprawa Dwide Delta VTB 600x600 HL 940 CLO 22203-402 35W 3716lm. Oprawa
o podanym nume
rze katalogowym nie spełnia wymogów w zakresie sprawności, tj. co
najmniej 120 lm/W, gdyż posiada sprawność 118 lm/W. (pomieszczenie biurowe).
- Grzejnik: o oznaczeniu CV 22/600/400 jest grzejnikiem standardowym z zasilaniem dolnym
z profilowaną płytą czołową, co jest niezgodne z wymaganiem PFU pkt 20.1, w którym
grzejnik miał mieć płaską płytę czołową (toalety).
- Blaty granitowe
nie zostały opisane (łazienki dla budynku A).
-
opis produktu wskazany jako „Kamień naturalny granit płomieniowany – płyty
wie
lkoformatowe” uniemożliwia jednoznaczną identyfikację produktu, chociażby jego
wymiary.
Załączona do oferty wizualizacja wskazuje na zastosowanie tańszego materiału
prawdopodobnie o strukturze drewna (obszar przed ladą recepcji). Przy skąpym opisie
„Kamień naturalny granit płomieniowany – płyty wielkoformatowe” nie ma możliwości
identyfikacji materiału, co czyni ofertę niezgodną z siwz. (hol).
- Z
godnie z tabelą załączoną do oferty wykonawca oferuje jedynie „płyty meblarskie”, a na
wizualizacji pojawiają się inne elementy: siedziska, lada recepcji, sofa, ale brak możliwości
jakiejkolwiek identyfikacji tych elementów co powoduje niezgodność oferty z siwz (hol).
- Oprawy:
oprawa Downlight wstropowy IP 44 Pleiad G4 18W 1683lm 3000 K DALI biały
odbłyśnik rozsył medium.
Załączona do wyjaśnień karta katalogowa Pleiad G4 125 nr 73267-
402 wskazuje na sprawność 100 lm, tymczasem Zamawiający wymagał sprawności co
najmniej 120 lm/W (hol).
-
Ogrzewanie podłogowe: Zamawiający wymagał zastosowania ogrzewania podłogowego,
natomiast Wykonawca wskazał grzejniki płytowe Purmo stanowiące element typowego
centralnego ogrzewania. Oferta jest niezgodna z siwz. Dopiero w wyjaśnieniach Wykonawca
wskazał w jaki sposób zostanie zrealizowane wodne ogrzewanie podłogowe, co stanowi
niedo
zwoloną zmianę treści oferty po jej złożeniu przez dodanie elementów wymaganych w
siwz, których wcześniej nie było ujętych w ofercie (hol).
- Elewacje:
Odwołujący wskazał na różnice występujące pomiędzy tabelą – opisem, a
wizualizacją „Zagospodarowania terenu widok z lotu ptaka”, na której nie ma widocznych
elementów osłony urządzeń zlokalizowanych na dachu budynku – dach nie jest otoczony
żadną attyką żelbetową. Zamiast niej narysowano przezierną siatkę. Dodatkowo w koncepcji
brakuje informacji na temat do
branego rodzaju osłon urządzeń zlokalizowanych na dachu. W
tym zakresie oferta jest niezgodna z siwz. Analiza wizualizacji wskazują na brak elementów
ograniczających promieniowane słoneczne w łączniku od strony południowej, co było
wymagane w siwz, co czyn
i ofertę niezgodną z siwz. Pozostałe, mniej „szklane” elewacje

mają zaprojektowane pilastry, łamacze światła, a nawet sam łącznik od strony zachodniej
posiada łamacze światła.
- Zagospodarowanie terenu: w
tabeli nr 11 wykonawca podał ilości dla prawie wszystkich
oferowanych materiałów z wyjątkiem elementów oświetlenia i iluminacji budynku – wpisując
„ilość wg. Koncepcji i projektu wykonawczego”. Stanowi to o niezgodnej z siwz próbie
manipulacji ilościami w przypadku kosztownych elementów oświetlenia i iluminacji i prowadzi
do niezgodności z siwz.

Odnosząc się do niedozwolonej zmiany treści oferty w wyjaśnieniach, prowadzącej do
niezgodności oferty z siwz Odwołujący wskazał na schemat działania wykonawcy, który
pomimo sankcji odrzucenia oferty podawał różne informacje, tłumacząc je omyłką lub
odwołując złożone oświadczenia. Dopiero w drugim wyjaśnieniu na wezwanie z 20.04.2021
r. wykonawca złożył prawidłowo wypełnione tabele. Niezależnie od zarzutu niedozwolonej
zmiany Odwołując wskazał na błędne sporządzenie tabel, które częściowo zawierają nowe
lampy, o innych numerach katalogowych, a także lampy, które nie spełniają parametrów
zadeklarowanych w ofercie (moc, strumień świetlny, sprawność), czy w końcu lampy, które
nie są produkowane. Tą niezgodność wykonawca tłumaczył rzekomo niejednoznaczną
odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 457, która miała wprowadzać „pewną
niespójność w zakresie wymagań, co do opraw oświetleniowych” oraz „miała charakter
ogólny i nie dotyczyła opraw w pomieszczeniach, dla których wymagana sprawność została
bardzo szczegółowo i zrozumiale określona w PFU, a wymagania PFU w tym zakresie nie
zostały w toku udzielania wyjaśnień zmodyfikowane”. Odwołujący zacytował pytanie nr 457 i
odpowiedź Zamawiającego, która w jego ocenie zmieniała wymagania dla wszystkich opraw.
Odwołujący, jak i pozostali wykonawcy uwzględnili tę zmianę w ofertach.
W odniesieniu do zmiany wykonania okładzin ściennych w stosunku do wymaganej w siwz
tapety z włókna szklanego wraz z malowaniem specjalnymi farbami na rzecz tapety
winylowej Newmor Odwołujący przedstawił konsekwencje tej zmiany wynikające z innych
właściwości materiałów i możliwości ich pomalowania farbami. Różnice, w ocenie
Odwołującego wskazują, że zamiennik proponowany przez wykonawcę w znaczny sposób
po
garsza istotne parametry wymaganego w siwz rozwiązania, co prowadzi do niezgodności
oferty z siwz.
Jako zarzut ewentualny
Odwołujący wskazał na błędną ocenę koncepcji przedstawiając
oceny przyznane ofercie Re-
Bau i ofercie własnej, której ocena miała być zaniżona.
Pierwotna treść siwz, w której przewidziano ocenę koncepcji z uwzględnieniem, m.in. jej
walorów estetycznych, atrakcyjności wizualnej i kolorystycznej, a także cech innowacyjności,

po zmianie z 19.08.2021 r. uległa zmianie na potrzeby oceny w kryterium pozacenowym.
Podstawą oceny były wizualizacje 3D dla 9 pomieszczeń, elewacji oraz zagospodarowania
terenu
, które przedstawiać miały wymagane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe. Do
wizualizacji należało dołączyć wykaz elementów wykończeniowych pomieszczeń oraz
wyposażenia według przygotowanego wzorca. Obowiązkiem było wypełnienie kolumny:
„Rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych i wyposażenia dostarczanych przez
wykonawcę z podaniem danych pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację i
w
eryfikację takich jak: nazwa własna, typ, model, symbol producenta, wymiary, itp.”.
Zamawiający rozróżnił sposób oceny wizualizacji dla poszczególnych punktów, tj.:
- dla pkt 6.1-
6.8 siwz możliwe było przyznanie 0 lub 0,5 pkt, co zostało powiązane z oceną
standardu oferowanych przez wykonawców materiałów;
- dla pkt 6.9-
6.11 siwz możliwe było przyznanie 0, 1 i 2 pkt, uzależnione od standardów
jakościowych (minimalne – 0, średnie – 1, wysokie – 2), nie zaś od walorów estetycznych,
atrakcyjności wizualnej i kolorystycznej, a także cech innowacyjności.
Po analizie ocen, Odwołujący uznał, iż doszło do złamania tych zasad, co przedstawił
szczegółowo w odwołaniu dla przykładowych niezgodności w poszczególnych
pomieszczeniach.

Zamawiający w piśmie z 15.07.2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie i uwzględnił w całości
zarzuty podniesione przez Odwołującego.

Do postępowania odwoławczego przystąpił w terminie wykonawca Re-Bau Sp. z o.o. W
piśmie z 19.07.2021 r. wykonawca wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przez Zamawiającego. W piśmie z 2.08.2021 r. odniósł się do podstaw zarzutów, które w
jego ocenie nie zasługują w całości na uwzględnienie.
Z
godność swojej oferty z siwz uzasadniał wykładnią siwz w świetle udzielanych przez
Zamawiającego odpowiedzi na pytania nr 53, 82, 432, którymi dopuszczone zostały zmiany
w projekcie względem PFU, jeżeli wpłyną korzystnie na realizację i późniejsze użytkowanie
obiektu lub o nie gorszych funkcjonalnościach, niż określone w siwz lub jeżeli wpłyną na
poprawę funkcjonalności. Zmiany zaproponowane w koncepcji miały charakter taki by
„wpływały korzystnie na realizację i późniejsze użytkowanie obiektu”. Oceny korzystnego
wpływu dokonywał projektant biorąc pod uwagę szereg aspektów dobierając rozwiązania, co
wynikało z analizy wielowymiarowego ekosystemu, jaki stanowi projektowany obiekt,
procesu jego realizacji i późniejszej eksploatacji. Przystępujący przedstawił szczegółową

analizę zmian zaproponowanych w koncepcji względem opisanych w PFU mającą
uzasadniać ich przyjęcie, jako wpływających korzystnie całościowo na realizację i późniejsze
użytkowanie obiektu. Dotyczy to w szczególności tapet winylowych zaproponowanych w
zastępstwie tapet z włókna szklanego wymagających malowania farbą, które zdaniem
Przystępującego stanowią rozwiązanie przestarzałe. Wskazał na odmienne stanowisko
Zamawiającego jakie prezentował w tym zakresie w sprawie KIO 16/21 doceniając w piśmie
z 8.02.2021 r. rozwiązanie zaproponowane przez RE-Bau Sp. z o.o. Podobny argument
został przywołany w odpowiedzi na zarzut dotyczący zastąpienia materiałów na ścianach w
toalecie (tapeta zmywalna i szkło miejsce płytek ściennych).
W odniesieniu do uzyskanej oceny w kryterium „Koncepcja” wskazał, iż punktacja
przyznawana przy ocenie koncepcji zakładała, iż samo spełnienie przez koncepcję
podstawowych wymogów określonych w PFU było niewystraczające dla uzyskania
dodatkowych punktów, a premiowane były te rozwiązania, które wykraczały poza
podstawowy standard (pismo Zamawiającego do KIO z 08.02.2021). Wskazał na wyjaśnienia
Zamawiającego składane w sprawie KIO 16/21 odnosząc się do koncepcji, której stopień
szczegółowości nie pozwala na precyzyjne i kompletne wyspecyfikowanie wszystkich
proponowanych i niezbędnych w pomieszczeniu materiałów i wyposażenia. Oferenci w
zamkniętej tabeli mieli okazję wymienić materiały czy wyposażenie, za które spodziewali się
uzyskać punkty w kryterium koncepcja. Z tego powodu opis modelu, typu serii należało
wymienić celem identyfikacji jej przez Zamawiającego pod kątem oceny jego trwałości i
jakości. Wyraźnie jednak należy podkreślić, że Zamawiający nie oczekiwał pełnej
specyfikacji materiałowej i żaden z oferentów takiej nie przedłożył.

Wykonawca traktował obowiązek związany z wypełnieniem tabeli w rozumieniu nadanym
brzmieniem nagłówka, w którym Zamawiający wymagał określenia „Rodzaju zastosowanego
materiału”, więc nie konkretnego produktu. W odniesieniu do opraw wskazana została
rodzina opraw oświetleniowych, a więc konkretny rodzaj opraw, dodatkowo opatrzony
uwagą, że oprawy te będą „o parametrach fotometrycznych zgodnych z założeniami PFU”.
W odniesieniu do elementów systemu sterowania oświetleniem (czujki, detektory)
wykonawca wskazał na odpowiedzi Zamawiającego na pytania do siwz, w tym w
szczególności na pytanie nr 500, w której wskazał, iż wymaga, aby zaproponowany system
sterowania oświetleniem był zgodny z wymaganiami co do realizowanych funkcji. Podane
parametry służą jako przykład dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Zamawiający dopuszcza
inne rozwiązania, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności zgodnie z PFU.
W

ykonawca wielokrotni podkreślał jedynie wstępny charakter założeń przypisanych w
koncepcji, w którym to dokumencie ni dokonuje się określenia precyzyjnych specyfikacji, co
odbywa się na etapie projektowania, tłumacząc w ten sposób brak podania wszystkich

wytkniętych przez Odwołującego informacji (np. okna z parapetami, wyposażenia
sanitarnego, armatury).
Odwołujący złożył dodatkowe pismo zawierające kontrargumentację wobec prezentowanych
w odpowiedzi
na odwołanie wniosków Przystępującego.

Stanowisko Izby.
Do rozpoznania
zarzutów w odwołaniu zastosowanie znajdowały przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), obowiązującej
w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zwana dalej Ustawą
Izba nie stwierdziła wystąpienia przesłanek z 528 ust. 1 Pzp do odrzucenia odwołania.
Przystępujący na posiedzeniu kwestionował terminowość wniesienia odwołania w zakresie
zarzutu związanego z oceną zgodności oferty (koncepcji) Przystępującego, na którego
podniesienie termin
rozpocząć miał bieg w momencie przekazania zawiadomienia o wyniku
oceny ofert.
Odrzucając oferty wykonawców, znana była ilość punktów przyznanych ofercie
RE-
Bau Sp. z o.o., która to ocena nie uległa zmianie na późniejszym etapie postępowania,
po rozpoznaniu odwołań wniesionych na czynność oceny ofert. W dniu 24.06.2021 r.
Zamawiający przekazał wykonawcom zawiadomienie o wyniku postępowania wraz z
uzasadnieniem oceny koncepcji oferty RE-B
au Sp. z o.o., co stanowiło wykonanie wyroku
KIO o sygn. akt KIO 9/21, KIO 16/21, KIO 61/21, KIO 136/21 z 31.03.2021 r.
Zamawiający
po wyroku Izby skierował do wykonawców, w tym RE-Bau Sp. z o.o. wezwania do
wyjaśnienia treści oferty i dopiero po ich otrzymaniu zakończył czynność związane z oceną
oferty RE-
Bau Sp. z o.o., co do której nie stwierdził podstaw do jej odrzucenia i utrzymał
poprzedni wynik oceny w kryterium „Koncepcja”.
W oparciu o te okoliczności Izba uznała, iż obecne odwołanie Warbud S.A, który nie był
uczestnikiem postępowania odwoławczego w sprawach połączonych, wniesione zostało w
terminie, którego początek biegu wyznaczała czynność wyboru oferty RE-Bau Sp. z o.o.,
która kończyła proces badania i oceny tej oferty. Chociaż już wcześniej wykonawcy mogli
powziąć wiedzę, że oferta RE-Bau Sp. z o.o. nie została odrzucona, to dla skutecznego
podważenia jej oceny konieczne stało się przekazanie uzasadnienia oceny koncepcji, co do
której obecnie podnoszone są zarzuty w odwołaniu Warbud S.A. Nie budzi wątpliwości, iż
Zamawiający prowadził dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia treści oferty RE-Bau
Sp. z o.o., co oznaczało, iż nie zakończył weryfikacji tej oferty w momencie odrzucenia
innych ofert z postępowania. Dopiero zawiadomienie o wyborze oferty RE-Bau Sp. z o.o.

kończyło ten proces i pozwalało Warbud S.A. zgłosić zarzuty wobec decyzji o wyborze, jak
również zasadności przydzielonych tej ofercie punktów w kryterium „Koncepcja”.

Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba w pierwszej kolejności zobowiązana była do
oceny wypełnienia przesłanek z art. 505 ust. 1 Pzp, tj. istnienia po stronie Odwołującego
interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku
kwestionowanych czynności Zamawiającego. Ponieważ przedmiotem zarzutów jest
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, a żądania odwołania zmierzają do podważenia
wyniku postępowania, interes w uzyskaniu zamówienia na moment wniesienia odwołania w
zasadzie nie powinien budzić wątpliwości. Najdalej idący zarzut może prowadzić do
odrzucenia oferty RE-
Bau Sp. z o.o., co otworzy drogę Odwołującemu do uzyskania
przedmiotowego zamówienia.
W świetle powyższego Izba uznała, że spełnione zostały przesłanki materialno-prawe do
merytorycznego rozpoznania odwołania.

W oparciu
o przedłożoną dokumentację postępowania, w szczególności treść koncepcji RE-
Bau Sp. z o.o., wyjaśnienia tego wykonawcy oraz uzasadnienie oceny jego oferty Izba
ustaliła okoliczności faktyczne istotne z punktu widzenia zarzutów.
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą procedurą obejmować będzie zarówno usługi
projektowe jak i roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
opisanego, jako „Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie
Prokocimiu
– etap I”.
Zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą wizualizacji 3D pomieszczeń wraz
z wypełnioną tabelą zastosowanych materiałów wykończeniowych pomieszczenia oraz
wyposażenia dostarczanego przez wykonawcę z rozbiciem na: ściany, sufity, podłogi,
oświetlenie i osprzęt, drzwi, okna z parapetami, dygestoria, urządzenia i wyposażenie, meble
laboratoryjne i blaty, i inne wyposażenie instalacyjne (ujęte w siwz). Zgodnie z opisem tabeli
wykonawcy mieli przedstawić informacje opisujące: „Rodzaj zastosowanych materiałów
wykończeniowych i wyposażenia dostarczanych przez Wykonawcę, z podaniem danych
pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację i weryfikację takich jak: nazwa własna, typ,
model, symbol, producenta, wymiary itp.”. W pkt 13 ppkt 6.15 siwz Zamawiający wprost
wskaza
ł na obowiązek:

a)
wypełnienia wzorów tabel zamieszczonych w SIWZ i zadeklarowania oferowanych
rozwiązań materiałowych,
b)
przedsta
wienia rozwiązań funkcjonalnych, które należało wskazać na wizualizacji
pomieszczeń.

Ponadto k
oncepcje dla pomieszczeń wskazanych w pkt. od 1 do 8 miały zostać poddane
ocenie indywidulanej przez członków Komisji Przetargowej, którzy mieli przyznawać punkty
według następującej metodologii: 0 pkt — koncepcja jest poprawna merytorycznie, tj.
uwzględnia wymagane przez Zamawiającego dla danego pomieszczenia dane i informacje,
zastosowane rozwiązania funkcjonalne są poprawne, a zastosowane materiały
wykończeniowe i wyposażenie spełniają minimalne standardy jakościowe obowiązujące na
rynku budowlanym; 0,5 pkt - koncepcja jest poprawna mery
torycznie, tj. uwzględnia
wymagane przez Zamawiającego dla danego pomieszczenia dane i informacje,
zastosowane rozwiązania funkcjonalne są poprawne, a zastosowane materiały
wykończeniowe i wyposażenie są klasyfikowane przez rynek budowlany jako wysokiej
ja
kości i trwałości.
Zgodnie z pkt 1.12. 4 siwz koncepcja stanowiła dokument składany na potrzeby oceny
zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z treścią siwz i jej załączników (w tym
Program Funkcjonalno-
Użytkowy) oraz oceny zaproponowanych rozwiązań i materiałów w
kryterium oceny ofert.
Udzielając odpowiedzi na pytania składane do postanowień siwz, Zamawiający w
odpowiedziach powołanych przez Przystępującego (nr 51, 53, 82, 432) w odniesieniu do
wymagań opisujących przedmiot zamówienia, które stanowiły podstawę do przyjęcia przez
wykonawców odpowiednich rozwiązań projektowych dopuścił wprowadzenie takich zmian w
projekcie (względem Programu Funkcjonalno-Użytkowego), które wpłyną korzystnie na
realizację i późniejsze użytkowanie obiektu.
Przystępujący dodatkowo na rozprawie wskazał
na przykładowe odpowiedzi na pytania związane z parametrami elementów wyposażenia, w
których Zamawiający wskazywał na ich późniejsze określenie na etapie prac projektowych
(pytania nr 101
– 105).

Dokonując oceny koncepcji RE-Bau Sp. z o.o. Zamawiający w świetle opisu kryterium oceny
uznał przedstawiony materiał za merytorycznie poprawny, co było podstawą dla poddania
tego dokumentu ocenie i punktacji. Oznaczało zatem, iż Zamawiający uznał, iż dokument ten
uwzględnia wymagania dla danego pomieszczenia i jest zgodny z tymi wymaganiami
określonymi w PFU (karty pomieszczeń).

Zamawiający oceniając koncepcje innych wykonawców odrzucił oferty, w których dopatrzył
się niezgodności przyjętych w koncepcji rozwiązań wobec wymagań PFU. Dotyczy to m.in.
ofert: Hochtief Polska S.A. (z uwagi na brak uwzględnienia w pomieszczeniach
laboratoryjnych A 4.34 oraz A 4.35 rozwiązań dla obszaru pracy cichej oraz brak śluzy
wejściowej z lampą UV i umywalką przed wejściem do Modułu hodowli), Mostostal S.A. (z
uwagi na brak uwzględnienia w pomieszczeniach laboratoryjnych A 4.34 oraz A 4.35
rozwiązań dla obszaru pracy cichej oraz brak śluzy).

W wyroku z 31.03.2021 r. (sygn. akt KIO 9/21, KIO 16/21, KIO 61/21, KIO 136/21) Izba
rozstrzygając o charakterze koncepcji wskazała na jej podwójny charakter, co miało stać na
przeszkodzie jej uzupełnienia w formule wyjaśnienia treści oferty (str. 11 uzasadnienia).

W świetle powyższego Izba uwzględniła odwołanie.

Na skutek sprzeciwu RE-Bau Sp. z o.o.
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w
całości zarzutów odwołania, sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie. Izba pominęła
stanowisko Zamawiającego, jakie ten prezentował na potrzeby postępowania odwoławczego
w sprawach połączonych (sygn. akt KIO 16/21) uznając, iż składane wcześniej wyjaśnienia
były wynikiem odmiennej oceny stanu faktycznego sprawy. Izba zobowiązana była
uwzględnić nowe stanowisko Zamawiającego, w którym przyznał się do błędnej oceny oferty
RE-
Bau Sp. z o.o. i zaprzeczył ocenom prezentowanym wcześniej przez członków komisji
przetargowej, jako aktualne stanowisko w sprawie.
Decydującym o wyniku postępowania odwoławczego był zarzut zaniechania odrzucenia
oferty wybranej,
jako niezgodnej z siwz. Uwzględnienie bowiem w tym zakresie odwołania
miało wprost konsekwencje dla stwierdzenia wadliwości oceny oferty w kryterium
pozacenowym, niezależnie od słuszności podnoszonych w tym zakresie zarzutów. Oferta
podlegająca odrzuceniu nie mogła bowiem, w świetle ustalonych zasad oceny podlegać
weryfikacji w kryteri
um „Koncepcja”, gdyż punkty mogły być przyznane jedynie koncepcji
poprawnej merytorycznie. Stwierdzenie zatem, iż koncepcja nie potwierdzała zgodności
rozwiązań z wymaganiami siwz (PFU) prowadziło również do podważenia wyniku oceny
oferty wybranej w kryter
ium „Koncepcja”, bez konieczności szczegółowego odnoszenia się
do kwestii podniesionych w uzasadnieniu tego
zarzutu odwołania.
Wskazując zatem na podstawę do odrzucenia oferty RE-Bau Sp. z o.o. na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 Ustawy
Izba uznała, iż sposób opracowania koncepcji nie spełniał oczekiwań
Z
amawiającego, gdyż w części dotyczącej wskazania materiałów niezbędnych dla oceny

wykonawca nie wypełnił oczekiwania podania opisu pozwalającego na jednoznaczną
identyfikację przyjętego w koncepcji produktu. Co ważne koncepcja była dokumentem
wymaganym nie tylko dla przeprowadzenia oceny ofert, ale przede wszystkim dokumentem,
na podstawie,
którego Zamawiający oceniał zgodność oferowanych rozwiązań z siwz.
Wykonawca nie mógł zatem poprzestać na wskazaniu ogólnych opisów, identyfikujących, np.
daną linię produktów, jeżeli nie wszystkie dostępne w tej linii produkty spełniały parametry
wskazane w PFU. Przy takim opisie nie jest bowiem możliwe ustalenie, który produkt został
przyjęty na potrzeby koncepcji, a tym samym nie można potwierdzić jego zgodności z PFU.
Przykładem naruszającym obowiązek identyfikacji produktu jest sposób oznaczenia
wykładzin Marmoleum, których specyfikacja techniczna jest różna w zależności od rodzaju
(grubość, rezystencja elektryczna, giętkość i ugięcie, waga). Przedstawione przez
Odwołującego karty produktów wskazują na różne produkty występujące pod nazwą
handlową „marmoleum”, „Sphera EC”, „allura”. Użycie zlepku tych nazw nie pozwala na
jednoznaczną identyfikację zaproponowanego materiału.
Już tylko na tej podstawie zasadnym było żądanie odrzucenia oferty, która nie poddawała się
ocenie, gdyż nie zawierała niezbędnych informacji, których uzupełnienie po terminie
składania ofert prowadziłoby do zmiany treści oferty. Brak identyfikacji szeregu materiałów
wskazanych w odwołaniu nie mógł być zatem uzupełniony, a tym samym próba
wprowadzenia zmiany w ramach wyjaśnienia treści oferty o elementy pozwalające
zidentyfikować rozwiązanie nie mogła wywoływać skutków dla oferty. Rozumienie
dokumentu PF
U jakie prezentował Przystępujący w piśmie zawierającym odpowiedź na
odwołanie, a następnie na rozprawie, nie znalazło uznania. Po pierwsze odpowiedzi na
pytania przywoływane przez wykonawcę referowały do możliwości wprowadzenia zmian
względem PFU, czy też doprecyzowania szczegółowych parametrów - na etapie projektu, a
nie opracowywania koncepcji. Koncepcja miała być dokumentem pozwalającym poznać
założenia i je ocenić w zestawieniu z parametrami opisującymi przedmiot zamówienia i nie
stanowiła projektu, który dopiero będzie udziałem wykonawcy, z jakim zawarta zostanie
umowa. Dopuszczenie zmian na etapie projektowania nie stanowiło zatem okoliczności
wpływającej na znaczenie i charakter dokumentu składanego wraz z ofertą. Nie miały zatem
znaczenia wnioski prezentowane przez P
rzystępującego co do skutku, jakie dla losów tego
projektu miałoby wskazanie w koncepcji konkretnych produktów, materiałów, czy też
wyposażenia, które z jednej strony pozwalały ocenić treść oferty pod kątem spełnienia
wymagań z PFU, a na etapie projektowym mogłyby zostać zastąpione rozwiązaniami, które
wpłyną korzystnie na realizację i późniejsze użytkowanie obiektu.
W oparciu o powyższe Izba uznała, że zastąpienie rozwiązań narzuconych w PFU również
prowadziło do niezgodności treści oferty z siwz. Koncepcja RE-Bau Sp. z o.o. przyjmowała

odmienne rozwiązania od tych wskazanych w karcie pomieszczeń – budynek laboratoryjny A
– opis ściany (pkt 18.1), gdzie Zamawiający wskazał na malowanie farbą antybakteryjną na
tapecie z włókna szklanego, matowymi lub pół-jedwabistymi: kolorystyka według projektu
architektury wnętrz. W koncepcji wykonawca wskazał na rodzaj okładziny, tj. tapety
winylowe, które z uwagi na ich odmienne parametry nie są malowane farbą antybakteryjną. Z
uwagi na przeznaczenie o
biektu Zamawiający takim opisem wykonania narzucił standard, co
do którego nie dopuścił zmian na etapie opracowywania dokumentu koncepcji.
Przystępujący próbując podważyć zarzut kierowany przez Odwołującego odwołał się do
wykładni postanowień siwz w kontekście odpowiedzi, które jak wskazano powyżej, nie
dotyczyły tego elementu oferty. Szereg odpowiedzi, jakich udzielał Zamawiający do opisu
przedmiotu zamówienia nie miał odniesienia do samej koncepcji, który to dokument ma
odmienny cel i znaczenie. Nie stano
wi projektu, który będzie dopiero opracowywany na
etapie realizacji umowy, którego założenia będą mogły odbiegać od wymagań PFU, co
zostało wprost przez Zamawiającego wyrażone w dokumentacji postępowania (odpowiedzi
na pytania, wzór umowy). Nie dotyczy to jednak koncepcji, na podstawie, której Zamawiający
dokonywał oceny ofert i który to dokument służył porównaniu ofert. Aby ocena miała wymiar
obiektywny Zamawiający wskazał, iż tylko dokumenty merytorycznie poprawne będą
oceniane. Naruszenie wytycznych wpro
st zawartych w PFU musiało zatem prowadzić do
wniosku, iż oferta jest niezgodna z siwz, jak miało to miejsce w przypadku innych ofert.
Dopuszczenie do oceny oferty, która prezentowała koncepcję opracowaną z naruszeniem
wytycznych, tak co do zakresu danych,
jak i merytorycznie niezgodną z siwz, prowadziłoby
do wypaczenia ocen i wyboru oferty z naruszeniem ustalonych zasad.
W świetle powyższego Izba pominęła dowody i stanowiska stron odnoszące się do
wykazania porównywalności rozwiązania zaproponowanego przez RE-Bau Sp. z o.o. –
właściwości tapet winylowych Newomr.
Podobnie należało ocenić pozostałe wskazane w odwołaniu niezgodności koncepcji oferty
RE-Bau Sp. z o.o.
Izba przyjęła w tym zakresie argumentację prezentowaną w odwołaniu. Z
uwagi na skutek, jaki dl
a oferty miało stwierdzenie wadliwości warstwy merytorycznej
koncepcji, Zamawiający nie miał podstaw do jej oceny w kryterium „Koncepcja”. Tym samym
również w tym zakresie odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji.

O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie przepisów § 8 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437). Izba zaliczyła do kosztów postępowania
wpis wniesion
y przez Odwołującego w wysokości 20.000,00 zł. oraz koszty pełnomocnika
Odwołującego w wysokości 3.600,00 zł.

Przewodniczący: ……………………….
Członkowie: ……………………….

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie