eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1940/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-26
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1940/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Justyna Tomkowska, Monika Szymanowska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 lipca
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Multi-
consult Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Bonifraterska 17

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –

Skarb Państwa -
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53,
prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział
w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BBC
BEST BUILDING CONSULTANTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 155/U3 i Ł.Z. prowadzący
dzi
ałalność gospodarczą pod firmą BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Nadzory i
doradztwo budowlane Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie, Ul. Gen. Bema 42A
zgłaszających
swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1940/21 po stronie zamawiającego

orzeka:
1. Oddala
odwołanie,
2. kosztami
postępowania obciąża wykonawcę Multiconsult Polska spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Multiconsult Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Bonifraterska 17

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Multiconsult Polska spółka z ograniczoną odpo-
wied
zialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17
na rzecz za-
mawiającego – Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i


Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, prowadzący postępo-
wanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bia-
łymstoku, ul. Zwycięstwa 2
kwotę 3 934 zł 32 gr (słownie: trzy tysiące dzie-
więćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze) stanowiącą koszty po-
stępowania odwoławczego poniesione z tytułu wydatków pełnomocnika i
kosztów dojazdu.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….
Członkowie: …………………………..

…………………………..Sygn. akt KIO 1940/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.
1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski – Haćki;
2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)”
zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 2020/S 205-
499594
W dniu 16 czerwca 2021
r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania.
W dniu 28
czerwca 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca Multiconsult Polska spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17. Odwołanie zostało
wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 czerw-
ca 2021r. udzielonego przez członka zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do sa-
modzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana
zamawiającemu w dniu 28 czerwca 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1. naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy
w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy i w związku z
art. 90 ust. 1 - 3 ustawy
i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia
oferty Konsorcjum BB
C, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia oraz przez niewłaściwą ocenę wyjaśnień złożonych przez Konsor-
cjum BBC
i prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców,
2. naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy
w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy i w związku z
art. 90 ust. 1 - 3 ustawy
i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez nieuzasadnione powtórne
wezwanie Konsorcjum BBC do złożenia wyjaśnień ceny,
3. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
w związku z art. 90 ust. 1 - 3 ustawy i w związku z
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum BBC,
mimo iż jest ona niezgodna z treścią SIWZ.
Wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1.
Unieważnienia czynności oceny ofert,
2.
Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
3. Dokonanie ponownej oceny ofert,
4. Odrzucenia oferty Konsorcjum BBC.
Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust 1
ustawy
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego

wskazanych przepisów ustawy. Odwołujący jest wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11)
ustawy
i ubiega się o udzielenie zamówienia. W wyniku bezprawnych czynności zamawiają-
cego wskazanych pow
yżej odwołujący został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia.
Oferta
odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuce-
niu. Ponadto w wyniku
w/w naruszeń przepisów ustawy może dojść do następczego unie-
ważnienia postępowania, co także naraziłoby odwołującego na poniesienie szkody.
Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach
sprawy KIO 807/21:
1. Zestawieni
e kosztów zużycia paliwa przez eksploatowane przez zamawiającego samo-
chody -
dowód złożony przez zamawiającego do akt sprawy KIO 807/21, na okoliczność, że
sam koszt zużycia paliwa dla wymaganych w SIWZ 8.000km miesięcznie oscyluje w grani-
cach 2 500 złotych.
2.
Informacja publiczna z PFRON z 22 marca 2021 roku, dowód złożony przez odwołującego
do akt sprawy KIO 807/21, na okoliczność, że:
✓ Konsorcjum BBC zatrudnia tylko 1 osobę niepełnosprawną,
✓ Sformułowania wyjaśnień o stałym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są zgodne ze
stanem faktycznym;
3.
Odpisu z KRS firmy Radinvest sp. z o.o., na okoliczność, że firma ta nie zajmuje się wy-
najmem samochodów.
4. E-mail od
zamawiającego - na okoliczność, że Dacia Duster nie spełnia warunków dla
SUV klasy średniej
5.
Segmentacja rynku według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar 2020 – na
okoliczność że Dacia Duster nie spełnia warunków dla SUV klasy średniej
6. Cennik samochodu Dacia Duster -
na okoliczność ceny samochodu Dacia Duster.
Odwołujący wskazał, że w dniu 15 marca 2021 roku wniósł odwołanie na czynność oceny i
wyboru ofert z dnia 4 marca 2021 roku.
Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem KIO 807/21 uwzględniła odwołanie w części, wskazu-
jąc, iż:
a.
Uwzględnia zarzut 2 - dotyczący nieuzasadnionego zaniechania udostępnienia odwołują-
cemu
dokumentów wskazanych w odwołaniu;
b.
W związku z uwzględnieniem zarzutu 2, zgodnie z wnioskiem zawartym w odwołaniu -
pozostawia bez rozpoznania zarzut 3, który został podniesiony z ostrożności procesowej, na
wypa
dek nieuwzględnienia zarzutu nr 2 (str. 44 uzasadnienie wyroku KIO 807/21);
c.
W zakresie zarzutu 1 Izba stwierdziła, iż „w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie może
stwierdzić niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
wskazując jednocześnie „Tym samym Odwołujący będzie mógł zweryfikować kwestię wyce-

ny tych kosztów w kontekście art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych po udostępnieniu mu wyjaśnień Przystępującego” (str. 45 uzasadnienie wyroku
KIO 807/21);
d.
W zakresie zarzutu 4 Izba wskazała na sytuację analogiczną, jak dla zarzutu 2 (str. 45
uzasadnienie wyroku KIO 807/21): „Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do zarzutu nr
4 odwołania, w którym odwołujący wskazała na naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i w związku z
art. 90 ust. 1 - 3 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych przez zaniechanie
wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień ceny w zakresie pozycji 1.4. środek trans-
portu
zamawiającego”.
Zarzuty 5
– 7 odwołania KIO 807/21 pozostają poza zakresem odwołania - zamawiający do-
konał bowiem wezwania Konsorcjum BBC do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zakresem
wskazanym w wyroku KIO 807/21.
Dodatkowo o
dwołujący wskazał, że wnosząc odwołanie KIO 807/21 nie miał możliwości, że
z
amawiający wystosował powtórne wezwanie w zakresie ceny oferty, a Konsorcjum BBC
złożyło drugie wyjaśnienia w tym zakresie. Jako element niespornego stanu faktycznego
Izba wskazała: „Zamawiający wyjaśnił, że samo wezwanie jak i udzielona odpowiedź objęte
są tajemnicą przedsiębiorstwa, dlatego też nie zostały przekazane odwołującemu. Odwołują-
cy oświadczył, że o powyższym wezwaniu oraz odpowiedzi nie został w ogóle poinformowa-
ny przed rozprawą” ” (str. 38 uzasadnienie wyroku KIO 807/21).
Jak wynika z powyższego - w zakresie zarzutów 1 - 4 odwołania KIO 807/21 Izba uwzględni-
ła w całości zarzut 2 oraz wskazała w uzasadnieniu, że argumentacja faktyczna i prawna dla
zarzutów 1, 3 i 4 może być ponownie przez odwołującego podnoszona w kontekście zarzutu
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i w związku z art. 90 ust. 1 - 3 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy - a to
wobec faktu, że zarzuty te wywodzone będą z treści wyjaśnień w zakresie ceny, które zosta-
ną odwołującemu udostępnione dopiero w wyniku wykonania wyroku KIO 807/21. Stąd też
odwołujący wniósł odwołanie wyłącznie w zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i w związku
z art. 90 ust. 1 - 3 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
, opierając się na nowych okolicznościach stanu
faktycznego,
tj. treści złożonych przez Konsorcjum BBC wyjaśnień oraz faktu ponownego
wezwania w zakresie ceny (wezwanie z dnia 29.01.2021r.) oferty wystosowanego przez za-
mawiającego Personel Biurowy i Personel Pomocniczy
W SIWZ TOM II IPU
– Umowa w § 13 „Ogólne obowiązki Konsultanta” w ust. 4 - 5 odnośnie
do Personelu Biurowego i Personelu Pomocniczego Zamawiający wskazał:
„4. Zamawiający, wymaga aby zatrudnione na podstawie umowy o pracę były osoby wykonu-
jące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy oraz
Personel Pomocniczy,
tj.: czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane w
pkt. 2.1. OPZ.

5. Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
przez okres realizacji Usługi, do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia, będą zatrudnione
na podstawie umowy
o pracę w wymiarze pełnego etatu. Konsultant zobowiązuje się przez
cały okres realizacji Usługi, do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia, utrzymywać cią-
głość zatrudnienia w wymiarze pracy nie mniejszym niż wynikającym z niniejszej Umowy
(dot. Personelu Biurowego oraz Personelu Pomocniczego). W przypad
ku rozwiązania sto-
sunku pracy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, Konsultant będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia
na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umow
y o pracę, w wymiarze nie
mniejszym niż wynikający z zasad określonych w niniejszej umowie. W przypadku zmiany, o
której mowa wyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi nastąpić w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną
osobą.”
W SIWZ TOM III OPZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 2 „Wymagania” w ppkt 2.1. „Per-
sonel Konsultanta” (str. 10 – 11) Zamawiający określił dalsze szczegółowe wymagania dla
poszczególnych kategorii Personelu. Dla Personelu Biurowego Zamawiający określił nastę-
pujące warunki:
„2.1 Personel Konsultanta
Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Konsul-
tanta oraz osobom zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i procedurami kontraktowymi.
Głównym miejscem świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta będą biura Konsultanta
o którym mowa w pkt. 2.2.1 OPZ i Plac Budowy.
Konsultant na każdym etapie trwania Kontraktu zapewni Personel niezbędny do właściwego
wykonania przedmiotu zamówienia.
W celu realizacji zamówienia Konsultant zapewni odpowiedni:
1) Personel Konsultanta (Eksperci Kluczowi, Inni Eksperci),
2) Personel biurowy:
Dla okresu projektowania oraz okresu realizacji robót budowlanych min. 2 osoby, np.: sekre-
tariat, obsługa techniczno - administracyjna itp.
Dla okresu przeglądów i rozliczenia Kontraktu min 1 osobę, np.: sekretariat, obsługa tech-
niczno - administracyjna itp.),
3) Personel pomocniczy:
Dla okresu projektowani
a oraz okresu wykonywania robót budowlanych min. 2 osoby, nie-
zbędne w czasie realizacji usługi),
Dla okresu przeglądów i rozliczenia Kontraktu (min 1 osobę, inne osoby niezbędne w czasie
realizacji usługi), niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

W zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy wcho-
dzi
w szczególności:
✓ Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
✓ Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
✓ Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
✓ Obsługa urządzeń biurowych
✓ Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami
Biura Inżyniera
✓ Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
✓ Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii
(scany) zgodnie z przyjętym systemem
✓ Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, zamawiającemu i stronom trzecim
✓ Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pako-
wanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
✓ Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia
sprawy
i skierowanie do właściwej osoby
✓ Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji
✓ Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
✓ Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
✓ Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposaże-
nia technicznego
Personel Konsultanta będzie biegle posługiwał się językiem polskim w zakresie ogólnym i
technicznym. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, Konsultant zapewni przez cały
czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogól-
ną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za pracę swojego Personelu oraz Personelu biu-
rowego i pomocniczego.
Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu Konsultanta oraz Personelu Biuro-
wego
i Pomocniczego, aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczą-
ce godzin pracy zawarte w Warunkach Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie
nadzór oraz ryzyko związane z dostosowaniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywi-
stym czasem pracy Wykonawcy Robót, zmniejszeniem intensywności prac w okresach zi-
mowych itp.
Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie zama-
wiającego lub Wykonawcy Robót.

Konsultant na każdym etapie trwania Kontraktu zapewni Personel niezbędny do właściwego
wykonania przedmiotu zamówienia.
Personel biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biura Konsultanta w minimal-
nym czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na wszystkich etapach Kontraktu.”
Ponadto w „Formularzu cenowym” w uwagach zamawiającego umieszczonych pod tabelą
wskazano:
„2. Pozycja "Personel biurowy" obejmuje całość kosztów związanych z zapewnieniem osób
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura Konsultanta.”
”3. Pozycja "Personel pomocniczy" obejmuje całość kosztów związanych z zapewnieniem
wszelkich innych asystentów, którzy nie zostali wymienieni w kategorii "Inni eksperci", a któ-
rzy są niezbędni do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ.”
Postanowienie to ma zastosowanie zarówno dla części 1 Formularza „Koszty administracyj-
ne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia” jak i dla części 4
Formularza „Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności”.
Z postanowień SIWZ czytanych łącznie wynika zatem, że:
a.
Personel Biurowy i Personel Pomocniczy musi być zatrudniony na podstawie umowy o
pracę przez cały okres realizacji Umowy, na wszystkich jej etapach.
b. Personel Biurowy - jako osoby zatrudnione w biurze, odpowiedzialne za prowadzenie biu-
ra
– musi świadczyć swoje usługi przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Posta-
nowienie takie realizuje wymagania dla zatrudnienia takiej osoby na pełen etat.
Powyższe nie jest sporne między stronami, zostało potwierdzone w toku sprawy KIO 807/21.
Konsorcjum BBC wskazało następujące stawki w ofercie:
Cena jednostkowa netto w PLN za 1 miesiąc
1. Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa
Przejęcia
1.5. Personel biurowy
– 2 osoby 5 100
1.6. Personel pomocniczy
– 2 osoby 5 100
2. Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności
4.5. Personel biurowy
– 1 osoba 2 550
4.6. Personel pomocniczy
– 1 osoba 2 550
W wyjaśnieniach ceny Konsorcjum BBC wskazało, że zatrudni 4 osoby niepełnosprawne o
znacznym stopniu niepełnosprawności. W wyjaśnieniach zawarto obliczenia wskazujące, że
osoby takie będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie, co generuje koszt po stronie pra-
codawcy w wysokości 3.374 zł, jednakże ze względu na zatrudnienie osób niepełnospraw-
nych o znacznym stopniu niepełnosprawności Konsorcjum BBC otrzyma dofinansowanie w

wysokości 1950 zł miesięcznie na każdą zatrudnioną osobę, co obniża koszty - wynoszą one
tylko 1.423,44 zł. Ponadto w wyjaśnieniach wskazano uwzględnienie na etapie szacowania
ceny: a. Kosztów urlopu wypoczynkowego w wymiarze 21 dni rocznie;
b. Kosztów absencji chorobowej w wymiarze 9 dni rocznie;
Odwołujący wskazał, że Konsorcjum BBC – wobec powoływania się na zatrudnianie osób
niepełnosprawnych - miało obowiązek w sposób pełny i wystarczający wyjaśnić wszystkie
kwestie z tym związane, w tym w szczególności sposób osiągnięcia oszczędności, oraz
przedstawić dowody. Konsorcjum BBC nie zrealizowało powyższego wymogu. Wyjaśnienia
są ogólnikowe, w ogóle nie dostosowane do stanu faktycznego zawierają szereg informacji
nieprawdziwych, a ponadto -
nie dołączono dowodów na zatrudnianie aż 4 osób niepełno-
sprawnych w stopniu znacznym. Konsorcjum BBC -
jak i w innych postępowaniach - do wy-
jaśnień dołączyło tylko zaświadczenie dla 1 osoby, a dodatkowe dokumenty złożyło dopiero
w toku rozprawy KIO 807/21. Te dowody powinny zostać przez Izbę pominięte w toku rozpa-
trywania niniejszego odwołania, ze względu na prekluzje dowodową. Wszystkie dowody w
tym zakresie powinny być złożone wraz z I wyjaśnieniami w zakresie ceny. Złożenie takich
dowodów na późniejszym etapie nie jest wystarczające.
Analizując złożone wyjaśnienia w tym zakresie odwołujący wskazał na:
a. Nieprawdziwe twierdzenia konsorcjum BBC o stałym zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych
– „Firma BBC od lat postrzegana jest jako jednostka „społecznie świadoma”. W szere-
gach Organizacji na stałe zatrudnione są osoby niepełnosprawne”. Jest to twierdzenie nie-
prawdziwe, które wprost wskazuje na ogólnikowość i sztampowość złożonych wyjaśnień.
Odwołujący wystąpił do PFRON o informację publiczną o stanie zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych przez członków konsorcjum BBC. W odpowiedzi PFRON przedstawił dokument, z
którego wynika, że:
i.
„BBC Best Building Consultants Nadzory i doradztwo budowlane Ł. Ź.” zatrudniał w 2019
najpierw 2 osoby, potem
1 osobę, ale od 2020 roku w ogóle nie zatrudnia osób niepełno-
sprawnych;
ii.
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k.” zatrudnia od marca 2020 roku 1 osobę,
wcześniej w ogóle nie zatrudniała osób niepełnosprawnych.
Co więcej - okoliczność ta nie została zaprzeczona w toku postępowania KIO 807/21.
A zatem już podstawowe założenie wyjaśnień - jakoby Konsorcjum BBC stale zatrudniało
wiele osób niepełnosprawnych - jest niezgodne z rzeczywistością. Natomiast Konsorcjum
BBC buduje na tym właśnie nieprawdziwym twierdzeniu wrażenie, że jest to stały element jej
organizacji.
b
. Do wyjaśnień załączono oświadczenie 1 osoby niepełnosprawnej. Tymczasem takich
oświadczeń wraz z załącznikami powinno być 4. Zwłaszcza wobec oświadczeń Konsorcjum
BBC, że stale zatrudnia wiele osób niepełnosprawnych. Co więcej - tę samą osobę Konsor-

cjum
BBC wskazywało celem wykazywania oszczędności na wszystkich równolegle toczą-
cych się postępowaniach, w których złożyło oferty, m.in.:
i. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem
pn.
„Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79” - KIO 320/21; ii. Pełnienie
nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i
budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -
Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z wę-
złem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)” - KIO 1459/21.
Powyższe wskazuje, że Konsorcjum BBC rzeczywiście zatrudnia 1 osobę niepełnosprawną -
i dokumentami związanymi z tą 1 osobą stara się wykazywać obniżenie ceny na szeregu
różnych kontraktach, w tym tych, gdzie deklaruje zatrudnienie aż 4 osób niepełnosprawnych.
Czyni to jednak wyjaśnienia nierealnymi, ogólnikowymi.
c.
Osoba niepełnosprawna zamieszkuje w Warszawie (jak wynika z oświadczenia), biuro ma
znajdować się w Bielsku Podlaskim lub w Sokółce. Odległość Warszawa - Bielsk Podlaski to
188 km, zaś odległość Warszawa - Sokółka to 237 km. Zatem osoba ta musi wynająć miesz-
kanie w miejscu wykonywania pracy, gdyż trudno uznać, że codziennie będzie pokonywać
takie odległości. Jednocześnie Konsorcjum BBC złożyło oświadczenie, że osoba niepełno-
sprawna będzie zarabiać minimalne wynagrodzenie, a zatem „na rękę” będzie otrzymywać
niewiele ponad 2.000 złotych. Trudno uznać, aby za takie wynagrodzenie można było się
utrzymać i jeszcze wynająć mieszkanie, czy nawet pokój. Zwłaszcza gdy za takie samo wy-
nagrodzenie można znaleźć pracę w miejscu zamieszkania.
Konsorcjum BBC przedstawiało już zaświadczenia, że osoba niepełnosprawna będzie za-
mieszkiwać „u rodziny”, jednak trudno przyjąć, aby ktoś chciał przez ponad 5 lat (61 miesię-
cy
) mieszkać „kątem” u rodziny. Tego typu oświadczenia należy ocenić mając na uwadze
zasady doświadczenia życiowego i po prostu odmówić im wiary.
d.
Osoba niepełnosprawna zaś zatrudniona jest na kontrakcie realizowanym w Żyrardowie,
co wynika
z zaświadczenia dołączonego do wyjaśnień, jako Asystent Konstruktora. A zatem
nie może podjąć pracy na innym projekcie.
e.
Konsorcjum BBC wskazało, że ujęło w cenie koszty urlopu wypoczynkowego w wymiarze
21 dni rocznie. Tymczasem Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje dodatkowy urlop dla osoby
niepełnosprawnej:
i. art. 19 - dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych;
ii. art. 20 - prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (raz w
roku)

2.
w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a
także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.
Kwestie te powinny być ujęte w I wyjaśnieniach, tymczasem Konsorcjum BBC pominęło je.
Wynika to z faktu, że Konsorcjum BBC nie posiada żadnej wiedzy i doświadczenia w zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. Zamawiający w II wezwaniu zapytał o te kwestie, zaś Kon-
sorcjum BBC
w odpowiedzi wskazało na rezerwę. Nie jest to wystarczające wyjaśnienie. W
ten sposób można „naprawiać” braki składanych wyjaśnień, w każdym przypadku wskazując
na rezerwy. Rezerwa może zostać przeznaczona na koszty, których nie dało się przewidzieć
w chwili składania oferty. Tymczasem koszt w/w urlopów powinien być Konsorcjum BBC
znany i koszty te powinny być ujęte wprost w I wyjaśnieniach.
f.
Konsorcjum BBC nie omówiło w I wyjaśnieniach w ogóle kwestii wymiaru dniówki. Zgodnie
z art. 15 ust. 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej ze znacznym
stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin. Kwestia ta powinna być od razu omówiona w
I wyjaśnieniach. Tymczasem dopiero w II wyjaśnieniach, w odpowiedzi na II wezwanie za-
mawiającego, Konsorcjum BBC wskazało, że można ten czas pracy wydłużyć do 8 godzin.
Owszem można - ale tylko, gdy lekarz wyrazi na to zgodę. Konsorcjum BBC nie jest upraw-
niony do założenia, że wszystkie 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności taką
zgodę uzyskają. A zatem powinien od razu kalkulować cenę przy założeniu pracy przez 7
godzin. Co z kolei powoduje konieczność zatrudnienia kolejnej osoby na połowę etatu - aby
wypełnić wymóg 8 godzin postawiony przez zamawiającego.
g.
W I wyjaśnieniach Konsorcjum BBC w ogóle nie uwzględniło kosztów dostosowania sta-
nowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dopiero w II wyjaśnieniach kwestia zo-
stała omówiona, nota bene ze wskazaniem, że takich kosztów nie ma. Skoro Konsorcjum
BBC nie wie, jakie osoby zatrudni, to nie wie też, jakie koszty będzie musiało ponieść. W
szczególności nie może założyć, że zatrudni osoby tylko z takim rodzajem niepełnosprawno-
ści, która nie pociąga za sobą żadnych kosztów.
Reasumując - Konsorcjum BBC nie wykazało w wyjaśnieniach, że zatrudnienie osób niepeł-
noprawnych powoduje rzeczywiste oszczędności, co uzasadnia podanie w Formularzu ce-
nowym staw
ek znacznie poniżej wynagrodzenia minimalnego. Wynika to zresztą z faktu, że
zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie jest i nie powinno być źródłem oszczędności dla
pracodawców. Oferowane przez Państwo dofinansowania do zatrudniania osób niepełno-
sprawnych
mają bowiem na celu jedynie refinansowanie przez Państwo kosztów dodatko-
wych, jakie są związane z takim zatrudnieniem. Nie mają jednak na celu uzyskiwania przez
pracodawców oszczędności. Dofinansowanie takie pokrywa między innymi fakt, że osobie
niepełnosprawnej przysługuje krótszy czas pracy znacznie większy wymiar urlopu, płatne
zwolnienia w celach leczniczych, itp.

Pozycja 1.4. środek transportu zamawiającego.
Jak już wyjaśniono w toku sprawy KIO 807/21 zamawiający z niewyjaśnionych przyczyn nie
wezwał Konsorcjum BBC do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny za środek transportu za-
mawiającego. Niemniej jednak Konsorcjum BBC takie wyjaśnienia złożyło – co oświadczyło
w toku rozprawy i co zostało odnotowane w wyroku KIO 807/21. A zatem na podstawie treści
wyj
aśnień możliwe jest podnoszenie przedmiotowego zarzutu.
Wymagania SIWZ dla Środka transportu zamawiającego. Zdaniem odwołującego nie jest
możliwe spełnienie wszystkich wymagań SIWZ dla środka transportu zamawiającego w kwo-
cie wskazanej w ofercie przez Kon
sorcjum BBC. Zamawiający w SIWZ Tom I IDW bardzo
szczegółowo opisał w pkt 2.4 „Środki transportu i łączności” wymagania dla środka transpor-
tu, który ma być zapewniony przez wykonawcę zamawiającemu. „Konsultant użyczy zama-
wiającemu, 2 sztuki środków transportu do wyłącznej całodobowej dyspozycji zamawiające-
go
na czas określony poniżej:
1. samochód typu SUV (średnie) - 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej
poleceniem Kierownika Projektu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.
Konsultant zapewni
zamawiającemu ciągłość w korzystaniu ze środków transportu. W przy-
padku ujawnienia wady lub awarii Konsultant zapewni pojazd zastępczy w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia. Samochód zastępczy ma spełniać wymagania techniczne jak samochód pod-
stawowy.
Środki transportu dla zamawiającego będzie będą spełniać niżej wymienione warunki:
1. Parametry i wyposażenie pojazdu nie będą gorsze niż określone w poniższej tabeli
Lp.
Wyposażenie i parametry Samochód
SUV, 5drzwiowy
1
Napęd 4x4 (stały lub dołączany) +
2
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) +
3
System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) +
4
Lusterka zewnętrzne boczne podgrzewane sterowane elektrycznie +
5 Minimum 2 poduszki powietrzne +
6 Klimatyzacja +
7 Radio +
8
Komplet podłogowych dywaników gumowych +
9 Komplet opon zimowych, Komplet opon letnich +
10
Wspomaganie układu kierowniczego +
11 Regulowana kolumna kierownicy +
12
Zestaw głośnomówiący
13
Lampa błyskowa pomarańczowa na magnes z przedłużaczem (kogut) +
14
Polskie świadectwo homologacji +

15
Nie dopuszcza się samochodów z homologacją ciężarową (tzw. Kratka) +
16
Komplet czujników parkowania – przednie i tylne lub kamera cofania +
17
Światła przeciwmgielne przednie +
Wymaga się aby użyczone samochody posiadały ważny przegląd techniczny i ubezpieczenie
OC, AC, NNW i Assistance. Wymagane jest aby Konsultant zapewnił obsługę związaną z
eksploatacją użyczonych samochodów (usługi eksploatacyjne) oraz ponosił koszty eksploat-
acji tj. p
aliwa (rozliczanie bezgotówkowe), płynów, materiałów eksploatacyjnych, bieżących
napraw, przeglądów technicznych, sezonowej wymiany opon, przechowywania opon, prze-
dłużania ubezpieczenia, mycia samochodów cztery razy w miesiącu (dwa razy w miesiącu w
okresi
e od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności), sprzątania wnętrza samochodu raz w miesiącu. Wymaga się aby
Konsultant zapewnił samochód zastępczy na czas naprawy i przeglądu.
Zamawiający zwróci samochody Konsultantowi niezwłocznie po wystawieniu Ostatecznego
Świadectwa Płatności
Konsultant może użyczyć samochody nowe bądź używane, jednak nie starszy niż czteroletni
(4 lata liczone od pierwszej rejestracji) i z przebiegiem nie większym niż 80 tyś. km. Wiek i
przebieg samochodu będą liczone/ustalane na dzień podpisania Umowy.
Konsultant będzie ponosił wszelkie koszty, za które otrzyma zapłatę zgodnie z poz. 1.4 oraz
4.4 Formularza Cenowego, związane z utrzymaniem, w tym limit średnio 8000 kilometrów na
mi
esiąc (średnio 4000 kilometrów na miesiąc w okresie od wystawienia ostatniego Świadec-
twa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności), naprawą, przeglądami,
ubezpieczeniami w celu zapewnienia prawidłowego działania pojazdu. Poniesie również
koszty materiałów i usług eksploatacyjnych wskazanych powyżej.”
W wyjaśnieniach Konsorcjum BBC wskazało, że „na potrzeby realizacji zadania planowany
jest najem 4 aut terenowych Dacia Duster”, dołączając ofertę z firmy Radinvest Sp. z o.o.
Odwołujący zauważył, że Dacia Duster nie jest samochodem typu SUV klasy D (średniej),
który jest wymagany przez zamawiającego (OPZ p. 2.4). Zgodnie z opracowaniem Instytutu
Badań Rynku Motoryzacyjnego - Samar pt. „Segmentacja rynku Samar 2020” oraz odpowie-
dzi dealera sa
mochodowego Renault (sprzedającego samochody marki Dacia) samochód
Dacia Duster jest samochodem SUV klasy C (kompakt
owej). W załączeniu przedłożył po-
dział samochodów na grupy oraz segmenty/klasy oraz maile od zamawiającego (GDDKiA)
na podobnym kontrakcie d
otyczące spełnienia wymagań dla samochodu SUV klasy średniej.
A zatem -
oferta Konsorcjum BBC jest sprzeczna z SIWZ, gdyż zaoferowane dla zamawiają-
cego samochody nie
spełniają wymagań SIWZ. Gdyby odwołujący wiedział, że zamawiający
dopuszcza zaoferowanie
samochodów o niższym standardzie, to ująłby niższe koszty w
ofercie. Zamawiający w sposób oczywisty traktuje nierówno wykonawców, wybierając ofertę
niezgodną z SIWZ, co pozwala Konsorcjum BBC obniżać koszty realizacji, podczas gdy inni

wykonawcy ujęli w cenie oferty znacznie wyższe koszty. Ponadto oferta wynajmu 4 samo-
chodów za kwotę 8.500 złotych miesięcznie, tj. 2.125 zł za 1 samochód jest nierealna. Zda-
niem
odwołującego nie jest możliwe pokrycie wszystkich kosztów w tej cenie. Poniżej przed-
stawił minimalne koszty samego używania samochodu Dacia Duster.
Koszty eksploatacji -
bez kosztów paliwa.
Koszty przeglądów
Przeglądy - co 30 000 km. Zgodnie z wymaganym limitem samochód w okresie realizacji
robót może przejechać 46x8000 km = 368 000 km. Oznacza to, że w okresie realizacji robót
auto będzie musiało ok. 12 razy przejść przegląd, w cenie minimum ok. 700 – 800 zł każdy.
Nawet licząc 700 zł brutto – po odliczeniu 50% VAT daje to koszt jednostkowy 635 zł, czyli w
całym okresie koszt to 7 620 zł.
Koszty my
jni i sprzątania wnętrza
Najtańszy program na stacjach Orlen kosztuje 13,99 brutto - 4 mycia w miesiącu po odlicze-
niu 50% podatku VAT to ok. 50 zł miesięcznie.
Dodatkowo na sprzątanie wnętrza - trzeba oszacować na 50 zł miesięcznie. Razem koszt
myjni i s
przątania wnętrza wynosi 100 zł miesięcznie.
Ubezpieczenie
Koszt polisy na takie auto (o
dwołujący ma w swojej flocie podobne) to ok. 1 359 zł rocznie -
113,25 zł miesięcznie
Opony
Przy zakładanym przez zamawiającego przebiegu 368 000 km (46 miesięcy x 8.000 km mie-
sięcznie) będzie istniała konieczność zakupu przynajmniej 1 kompletu opon zimowych i 1
letnich (koszt ok. 2.000 zł brutto za komplet).
Do tego należy doliczyć koszty sezonowej wymiany i przechowywania opon. Nawet bez
opłaty za przechowywanie – koszt wymiany opon to ok. 120 zł. 7 wymian w okresie 46 mie-
sięcy stanowi koszt 840 zł. Czyli łączny koszt utrzymania ogumienia w sprawności to 4840 zł
brutto i 4 387,48 zł po odliczeniu 50% podatku VAT.
Materiały eksploatacyjne
Płyn do spryskiwaczy - 1 pojemnik miesięcznie 20 PLN = 920 zł.
Wycieraczki -
1 komplet rocznie 150 zł = 600 zł przez cały okres.
Odgrzybianie klimatyzacji
– rocznie 150 zł = 600 zł przez cały okres. Razem 2120 zł - 1
9
21,79 zł po odliczeniu 50% VAT
Koszt badań technicznych
99 zł brutto rocznie - co przez cały okres realizacji robót (po odliczeniu 50% podatku VAT)
stanowi koszt 448,72 zł.
Planowe naprawy

Poniżej przybliżony wykaz planowych napraw eksploatacyjnych (według średnich cen z In-
ternetu).
• Wymiana rozrządu co 100 000 km = 1122 zł x 3 = 3 366 zł,
• Wymiana klocków hamulcowych co ok. 50 000 km = 275 zł x 7 = 1 925 zł,
• Wymiana sprzęgła (koło dwumasowe) po ok. 200 000 przebiegu = 2 500 zł,
• Wymiana amortyzatorów co ok. 100 000 km = 3 x 1100 zł = 3 300 zł
• Wymiana tarcz hamulcowych co ok. 100 000 km = 3 x 770 zł = 2 310 PLN Razem: 13 401
PLN brutto
– 12 148,06 zł po odliczeniu 50% podatku VAT
Koszty eksploatacji
– koszty paliwa. Odwołujący przedstawił koszt zużycia paliwa dla tego
modelu na podstawie dowodu
D6, który przedstawił zamawiający (GDDKiA) na rozprawie w
dniu 11.05.2021 (wyrok KIO 807/21).
Według dowodu D6 średnie zużycie paliwa dla Dacia Duster to 7,5 l ON na 100 km. Średnie
ceny paliwa
w listopadzie 2020 r. ON za 4,3 zł/l brutto. Wymagany przebieg miesięczny sa-
mochodu: 8 000 km.
Koszt miesięczny: 7,5*80*4,3 = 2 580
Po odliczeniu 50% VAT (paliwo od samochodów osobowych) kwota, jaką oferent powinien
zabezpieczyć na ten cel to 2 338,78 zł miesięcznie.
Podsumowanie kosztów eksploatacji
paliwo
miesiąc 2 338,78/mc 107 583,88
przeglądy ryczałt 7 620,00
mycie i sprzątanie miesiąc 100,00 - 4 600,00
ubezpieczenie
miesiąc 113,25zł - 5 209,50
opony i wymiana
ryczałt 4 387,48
materia
ły eksploatacyjne ryczałt 1 921,79
Badania techniczne
ryczałt 448,72
Planowe naprawy
ryczałt 148,06/ naprawa - 12 148,06
RAZEM 143 919,43
Miesięcznie 3 128,68
Kwota ta nie uwzględnia dodatkowych kosztów, które należy zaplanować w okresie 46 mie-
sięcy eksploatacji jak nieprzewidziane naprawy, które przy takiej eksploatacji muszą się wy-
darzyć (choćby wymiana żarówek).
Tymczasem oferta od firmy Radinvest opiewa na kwotę 2.125 zł za 1 samochód (8 500 zł za
4 samochody). Jest oczywistym, że oferta ta jest nierealna i nierzeczywista. Powinna zostać
oceniona zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego. Koszt samego paliwa wynosi ok. 2
338 zł miesięcznie, a zatem znacznie więcej niż cala miesięczna rata najmu.
Zwłaszcza, że w wyjaśnieniach wskazano, że wszystkie samochody będą nowe, z salonu.
Koszt zakupu Dacii Duster 4x4 w najniższym wyposażeniu to 71 700 zł brutto. Auto przez 46

miesięcy i przebiegu 368 tyś. km straci na wartości co najmniej 2/3, a zatem co najmniej 47
800 złotych powinno być spłacone w miesięcznych ratach, co daje kolejne 1.039 złotych
miesięcznie a po odjęciu 50% VAT kwotę 942 zł. Ta kwestia w ogóle nie jest omawiana ani
przez Radinvest, ani p
rzez Konsorcjum BBC. Z przedstawionej oferty wynika, że firma Radi-
nvest ma na celu jedynie wzbogacenie Konsorcjum BBC.
Odwołujący wskazał, że oferta od Radinvest obejmuje także koszty paliwa, jednakże nie jest
wskazane, w jaki sposób to będzie rozliczane. Np. – czy Radinvest wystawi kartę paliwową
do płacenia za tankowanie? Czy też może Radinwet będzie miało paliwo gdzieś w „becz-
kach” w okolicach Sokółki czy Bielska Podlaskiego i tam będzie odbywało się tankowanie?
Odwołujący wskazał, że mowa tutaj o samochodach dla zamawiającego, a Konsorcjum BBC
jest zobowiązane zapewnić zamawiającemu bezgotówkowe rozliczanie kosztów paliwa. A
zatem z
amawiający będzie tankować w oparciu o karty bezgotówkowe, zapewnione przez
Konsorcjum BBC. Nie wiadomo zatem, jak za to p
aliwo zapłacić ma Radinvest. W szczegól-
ności - czy to może Konsorcjum BBC będzie wystawiać faktury firmie Radinvest za to pali-
wo? W każdym razie - nie ma możliwości, aby to Radinvest płacił za paliwo. Wszystkie te
kwestie powinny być omówione w ofercie od firmy Radinwest.
Oferta ta jest całkowicie niewiarygodna - nie zdarza się bowiem nigdy, jest to fakt powszech-
nie znany, aby firma wypożyczająca samochód, pokrywała także koszty paliwa.
Do
datkową kwestia, na którą odwołujący zwrócił uwagę, to Radinvest nie ma w swoim PKD
PKD 77.11.Z -
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. A zatem nie mo-
że nawet świadczyć takiej usługi. Dowód: Odpis pełny z KRS
Warto też wskazać na fakt, że Pan J. S. w momencie podpisywania oferty był Prezesem Za-
rządu (a nie pełnomocnikiem, jak wskazuje pieczątka). Tymczasem Pan J. S. został wskaza-
ny jako Inżynier Kontraktu. Także ten aspekt powinien być brany pod uwagę przy ocenie
dowodu. Z takiej koniunkcji faktów wynika bowiem, że Pan J. S. „wystawił” ofertę najmu sa-
moch
odu wyłącznie po to, aby ratować ofertę. W przypadku wygranej Konsorcjum BBC miał
bowiem pełnić najważniejszą funkcję – Inżyniera Kontraktu.
Zdaniem
odwołującego oferta od firmy Radinvest została sporządzona wyłącznie na potrze-
by wyjaśnień w zakresie ceny, nie odzwierciedla rzeczywistych cen rynkowych. Co więcej
firma Radinvest w ogóle nie posiada samochodów, które oferuje.
Na zakończenie odwołujący wskazał, że w toku rozprawy KIO 807/21 zamawiający złożył
dowód (oznaczony jako D6), z którego wynika, że koszty zużycia paliwa samochodów eks-
ploatowanych na innych podobnych projektach są takiej wielkości, że nie jest możliwe, aby
cena z oferty Konsorcjum BBC oraz cena z oferty Radinvest pokrywała wszystkie koszty.
Wobec takiego dowodu złożonego przez samego zamawiającego - nie jest zrozumiałe, że
przy 2 ocenie ofert kwestia ta nie została przez zamawiającego uwzględniona. Warto wska-
zać, że w wyroki KIO 807/21 Izba wskazała : „Izba stwierdziła jednak, że zarzut odwołujące-

go jest słuszny, zwłaszcza wobec przedstawienia przez zamawiającego podczas rozprawy
zestawienia kosztów zużycia paliwa przez eksploatowane przez niego samochody (dowód
D6)”.
Kwestia podwykonawstwa.
Konsorcjum BBC w ofercie w pkt 5 dotyczący podwykonawstwa wskazało, że jedynym pod-
wykonawcą będzie podmiot użyczający doświadczenia – tj. Biuro Obsługi Inwestycji „IN-
WEST -
WYBRZEŻE” Sp. z o. o. A zatem - złożyło oświadczenie, że przy realizacji zamó-
wienia nie będą powierzać innym podwykonawcom innych usług.
Tymczasem Konsorcjum BBC w wyjaśnieniach w zakresie ceny wskazało, że pozycje For-
mularza cenowego 3.1 - 3.7 powierzy podwykonawcy. Zakres pkt 3.1
– 3.7 obejmuje więk-
szość działań promocyjnych. Jednocześnie Konsorcjum BBC wskazało, że nie jest to pod-
wykonawstwo, gdyż usługi będą wykonane w ramach umowy o współpracy.
Po pierwsze wskazać należy, że Konsorcjum BBC nie wykazało w wyjaśnieniach, że taka
umowa o współpracy jest zawarta i że w związku z tym stosunek łączący podmioty nie jest
podwykonawstwem. Już samo to dyskwalifikuje wyjaśnienia w tym zakresie.
Po drugie -
z całą pewnością jest to podwykonawstwo w rozumieniu Prawa zamówień pu-
blicznych i Kodeksu Cywilnego. Istota stosunku wskazuje na podwykonawstwo - Konsorcjum
BBC zleca wykonanie istotnej części przedmiotu zamówienia.
Konsorcjum BBC n
ie było uprawnione do wykazania, że szacowało cenę oferty w oparciu o
ofertę od podwykonawcy. A to wobec oświadczenia, że podwykonawców będzie zatrudniać
tylko w zakresie wskazanym w ofercie. Aby Wyjaśnienia w zakresie ceny można było uznać
za prawidłowe, to Konsorcjum BBC powinno wykazać sposób szacowania ceny w inny spo-
sób, w tym w szczególności zobowiązane było wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt, który
umożliwi mu wykonanie zamówienia w zakresie działań promocyjnych. Takich treści Wyja-
śnienia nie zawierają. Z kolei te treści, które zawierają - jako sprzeczne z ofertą – powinny
zostać pominięte przy badaniu prawidłowości Wyjaśnień w zakresie ceny.
Takie stanowisko zajęła ostatnio Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 lipca 2020
roku, sygn. akt: KIO
682/20: „Jednocześnie Przystępujący zadeklarował w formularzu JEDZ,
że nie będzie korzystał z innych podwykonawców, jak też nie wskazał ich w formularzu ofer-
ty. Tym samym całe twierdzenia dotyczące korzystania z usług firmy Zinplast i Instal Katowi-
ce są niezgodne z deklaracjami zawartymi w ofercie i w tym zakresie nie mogą być uznane
za wiarygodne, jeśli chodzi o wycenę oferty. (…) Kwestia powierzenia wykonania części za-
mówienia podwykonawcy jest jednym z elementów wyceny, o którym mowa w art. 90 ust. 1
us
tawy Prawo zamówień publicznych. Jest też elementem istotnym dla tej wyceny. Tym sa-
mym Zamawiający powinien był ocenić wyjaśnienia również pod tym kątem, co pominął.”
Podobne stanowisko Izba zajęła w wyroku KIO 1264/21.
Biuro
zamawiającego

W wezwaniu z 5.01.2021r. z
amawiający zażądał bardzo szczegółowych wyjaśnień w zakre-
sie Biura
zamawiającego - wskazując, że należy omówić wszelkie koszty wynikające z SIWZ
oraz przedstawić dowody.
W I wyjaśnieniach w zakresie ceny Konsorcjum BBC wskazało:
„na cele biura zostaną wynajęte dwie nieruchomości na terenie lub w pobliżu miast:
• Sokółka
• Bielsk Podlaski
Założono, iż na niezbędna do wynajmu powierzchnia powinna wynosić ok. 200-230m2 - ok.
50m2-
60m2 na salę konferencyjną dla min. 40 osób oraz 3 lub 4 pokoje o powierzchni 15m2-
20m2 jako biura, do tego kuchnia i toaleta.”
Do wyjaśnień dołączono ofertę najmu 2 domów, z których jeden ma 185m2, a drugi - 220m2.
A zatem wyjaśnienia nie są zgodne z ofertą najmu. Samo Konsorcjum BBC zakłada, że mi-
nimalna powierzchnia najmu to 200m2, a tymczasem jedna z nieruchomości ma tylko
185m2.
Zamawiający nie uznał I wyjaśnień w tym zakresie za wystarczające - i w II wezwaniu zażą-
dał dalszych wyjaśnień:
1.
W pkt. 1.1. odpowiedzi Wykonawcy z dnia 22 .01.2021 r. wskazano, że „Założono, iż
na niezbędna do wynajmu powierzchnia powinna wynosić ok. 200-230m2 - ok. 50m2-
60m2 na salę konferencyjną dla min. 40 osób oraz 3 lub 4 pokoje o powierzchni
15m2-20m2 jako biura, do tego kuchnia i toaleta.
Wykonawca założył, iż taka nieru-
chomość będzie stanowiła Biuro Konsultanta oraz Biuro Zamawiającego łącznie”. W
świetle powyższego prosimy o uzasadnienie w jaki sposób wykonawca spełni waru-
nek zawarty w SIWZ dot. Zapewnienia na potrzeby zespołu Kierownika Projektu po-
mieszczenia biurowego o powierzchni co najmniej 30m2 dla każdego z zadań wraz z
zapewnieniem potrz
ebnych pomieszczeń dla Personelu Konsultanta? W przedsta-
wionej odpowiedzi z dn. 22.01.2021 r. ofercie biura nieruchomości brak wyszczegól-
nienia jaką powierzchnię mają poszczególne pokoje przeznaczone na biura. Prosimy
o wskazanie powyższej informacji.
31
W II wyjaśnieniach w zakresie ceny Konsorcjum BBC wskazało:
1.
W kwestii pytania Zamawiającego dotyczącego zapewniania dla potrzeb zespołu kie-
rownika Projektu pomieszczenia biurowego o powierzchni co najmniej 30m2 dla każ-
dego z zadań informuję, iż zwróciliśmy się do firmy pośredniczącej w najmie nieru-
chomości z prośba o sprawdzenie poprawności przedstawionej oferty. Otrzymana
odpowiedź potwierdza, iż nieruchomości przewidziane na potrzeby biur zamawiają-
cego oraz konsultanta charakteryzują się parametrami spełniającymi wymagania
SIWZ i OPZ. Odpowiedź z biura nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
pisma.

2.
W kwestii zapewniania utwardzonego dojazdu do Biur Zamawiającego, potwierdzam,
iż obie nieruchomości mają zapewniony taki dojazd. Potwierdzenie powyższego
znajduje się również w piśmie z biura nieruchomości.
3.
W kwestii zapewnienia miejsc parkingowych informuję, iż już w przedstawionej w zło-
żonych wyjaśnieniach ceny ofercie biura nieruchomości wskazane zostały wprost ilo-
ści miejsc parkingowych dla zamawiającego, spełniające z nawiązką wymagania
SIWZ i OPZ. Niemniej jednak zwróciliśmy się do biura nieruchomości o sprecyzowa-
nie tej kwestii. Otrzymana odpowiedź wskazuje, iż bezpośrednie sąsiedztwo nieru-
chomości charakteryzuje się znaczną swoboda parkowania wzdłuż okolicznych ulic
bez dodatkowych opłat. Nie przewidujemy zatem żadnych problemów z parkowaniem
aut.
Konsorcjum BBC do II wyjaśnień dołączyło kolejne pismo z biura pośrednictwa najmu, nie
pokazując jednak szczegółowo - jak właściwie ma zamiar zrealizować wymagania SIWZ.
Tymczasem w SIWZ postawiono szereg bardzo szczegółowych wymagań - w Tomie III „Opis
przedmiotu zamówienia” wymagania odnośnie biura - są one wskazane w pkt 2.2. Koszty
administracyjne i rozbite na podpunkty: 2.2.1 Biuro Konsultanta i 2.2.2 Biuro
zamawiającego.
Wymagania te obejmują:
a.
Wskazanie, że pomieszczenia biurowe mają być zgodne z zarówno z przepisami prawa
budowlanego, jak i przepisów dotyczących BHP. Tym samym jako pomieszczenia biurowe
mogą być wskazane wyłącznie pomieszczenia zgodne z przepisami prawa, posiadające po-
zwolenie na użytkowanie, zaopatrzone w media, mające dostęp do światła dziennego, itp.;
b.
Wydzielenie Sali konferencyjnej dla minimum 40 osób, odpowiednio wyposażoną, co
oznacza, że muszą się w niej zmieścić stoły i krzesła dla 40 osób, w sposób umożliwiający
wydajną i efektywną pracę w czasie odbywających się narad w toku realizacji umowy, po-
nadto pomieszczenie musi być klimatyzowane.
c.
Biuro Konsultanta mu zapewniać warunki pracy dla:
1.
Ekspertów Kluczowych;
2.
Innych ekspertów;
3. Personelu biurowego i Personelu pomocniczego
– min. po 2 osoby,
4.
Pracowników zamawiającego w wydzielonej części – Biuro zamawiającego.
d.
SIWZ wskazuje, że miejscem świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta jest właśnie
biuro Konsultanta oraz Plac Budowy. Wyłącznie w przypadku Weryfikatorów Zamawiający
dopuścił możliwość świadczenia Usługi poza Biurem Konsultanta - zgoda taka może być
wydana przez Kierownika Projektu, ale może być cofnięta w każdym czasie.
e. Wydzielenie Biura
zamawiającego o powierzchni minimum 30m2, dla którego postawiono
dalsze wymagania -
m.in. są to następujące wymagania:
i.
Pomieszczenie ma być zamykane na klucz,

ii.
Pomieszczenia mają być klimatyzowane,
iii.
Ma zapewniać dogodne warunki pracy dla min. 3 osób,
iv.
Wyposażenie m.in. w biurka (z zamykanym kontenerem) z krzesłami, szafę zamykaną na
dokumenty, szafę na ubrania, stół konferencyjny z krzesłami (dla 6 osób);
v.
Wyposażone w klimatyzację, szybki Internet, stałe łącze telekomunikacyjne,
vi. 2 komputery typu laptop,
vii.
Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne - o funkcjach: drukowania, skanowania, kopio-
wania. ,
f. Parking, w tym co najmniej 4 miejsca osobno dla
zamawiającego;
g.
Biuro nie może być dalej niż 10km od placu budowy;
Dla potrzeb
zamawiającego Konsultant zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia
realizacji Usługi wyznaczonej poleceniem Kierownika Projektu, zapewnić na potrzeby Kie-
rownika Projektu co najmniej
pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni co najmniej
30m2.
Zatem dla bezpośredniej dyspozycji Konsultanta pozostanie powierzchnia odpowiednio: a)
dom w Sokółce - 185m2 – 30m2 = 155m2
b) dom w Bielsku Podlaskim
– 220m2 – 30m2 = 180m2.
Na tym metrażu muszą się zmieścić miejsca pracy dla zespołu Konsultanta, urządzenia biu-
rowe, części socjalne oraz duża sala konferencyjna (na 40 osób), ponadto ciągi komunika-
cyjne.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
og
ólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje zasady dotyczące przestrzeni
dla pracowników. W § 19 ust. 3 wskazano, iż na każdego z pracowników jednocześnie za-
trudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej
objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez
urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
W praktyce, mając na uwadze właśnie zajęcie podłogi przez meble, urządzenia techniczne
itp. -
do jednego pokoju biurowego należy przyjmować ok. 5 m2 powierzchni na osobę. A
zatem już np. dla 20 osób trzeba liczyć minimum 100 m2.
Licząc po kolei zapotrzebowanie – Konsorcjum BBC potrzebuje:
a. na salę konferencyjną na 40 osób – co najmniej 50m2. Wskazać należy, że w ofercie naj-
mu
wprost wskazano, że parter w obu budynkach to powierzchnia przeznaczona na salę
konferencyjną.
b. Na biuro
zamawiającego – 30m2,
c. Na biura dla personelu Konsultanta
– min. 95 m2. Personel Konsultanta liczy 78 osób na 2
zadania (4 osoby personelu biurow
ego i pomocniczego, 11 osób zespołu stałego, 63 osoby
zespołu zmiennego), tj. 39 osób na każde zadania i każde biuro. 39 osób potrzebuje aż

195m2, nawet przyjmując, że dla personelu pomocniczego potrzeba tylko połowę biurek,
gdyż osoby te pracują wymiennie, to i tak potrzeba powierzchni w każdym z biur dla 19 osób
w każdym z biur, co daje 95m2.
d. Toalety
– ok. 10m2
e. Kuchnia
– ok. 15m2
f.
Ciągi komunikacyjne – co najmniej 15% powierzchni całkowitej, odpowiednio ok. 30 m2.
Jak wynika z powyższego minimalna wielkość to 230m2. A zatem biura wskazane przez
Konsorcjum BBC nie spełniają wymagań SIWZ. Oferta zatem podlega odrzuceniu na pod-
stawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy . Kolejny raz z
amawiający poprzestał na oświadczeniach,
nie badając, w jaki sposób wymagania SIWZ zostaną zrealizowane.
Co więcej - Konsorcjum BBC nie odpowiedziało na wszystkie pytania zamawiającego – w II
wezwaniu z
amawiający wymagał, aby podać, jaką powierzchnię mają poszczególne pokoje
przeznaczone na biura. W II wyjaśnieniach brak tej informacji. A zatem złożone II wyjaśnie-
nia nie są niepełne i ogólnikowe, Konsorcjum BBC uchyliło się od odpowiedzi na konkretne
pytanie. Zapewne dlatego, że odpowiedź wprost wskazywałaby na sprzeczność oferty z
SIWZ. Czyni to wyjaśnienia ogólnikowymi, co powinno skutkować odrzuceniem oferty Kon-
sorcjum BBC.
Inżynier Kontraktu
Do I Wyjaśnień załączono oświadczenie Pana J.S., zgodnie z którym Pan J. S. zobowiązał
się do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zamian za wynagrodzenie w wysokości 400 zł
za 1 d
niówkę.
Inżynier Kontraktu ma przepracować 1469 dniówek. SIWZ przewiduje, że usługa będzie
świadczona 61 miesięcy – 45 miesięcy okresu od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostat-
niego Świadectwa Przejęcia oraz 15 miesięcy od wystawienia ostatniego Świadectwa Prze-
jęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności. 1469 dniówek w okresie 61 mie-
sięcy daje 24,08 dniówki miesięcznie. Wynika z tego, że Inżynier Kontraktu musi codziennie,
przez 61 miesięcy świadczyć Usługę i co więcej – musi przebywać albo w biurze, albo na
placu budowy przez minimum 8 godzin. W innym przypadku dniówka nie zostanie zaliczona i
nie otrzyma wynagrodzenia. Tym samym Inżynier Kontraktu nie może podejmować innej
pracy
– bo po prostu nie ma na to czasu, nie ma takiej możliwości.
Tym
czasem zarobi 8.800 zł miesięcznie (400 zł x 22 dni). Od tej kwoty musi zapłacić poda-
tek dochodowy PIT oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz pokryć koszty prowadze-
nia działalności. Koszty łącznie wynoszą ok. 2900 zł, na co składa się:
1. koszty doj
azdów 4 razy w miesiącu dojazdów na trasie Radom (siedziba firmy Radinvest,
w której jest Prezesem Zarządu) – Sokółka - Radom: 776 km x 4 = 3.104 km miesięcznie –
ok. 950 zł miesięcznie

2.
koszty przejazdów w trakcie realizacji umowy – 22 dni miesięcznie, ok. 100km dziennie,
daje ok. 650 zł miesięcznie
2. koszty noclegów w okolicy – koszt co najmniej 1000 zł miesięcznie
3. telefonu, komputera
– ryczałtowy koszt 300 zł miesięcznie
• 8.800 – przychód
• 1.026 – Składki ZUS wraz z chorobowym
• Koszty – 2.900
• DOCHÓD do opodatkowania: 4.874,00 = 8.800 – 1.026
• Zaliczka na podatek PIT 19% do wpłaty do US: 926
Kwota na rękę: 8.800 (przychód na fakturze) – 2.900 (koszty) – 1.026 (składki ZUS wraz z
chorobowym)
– 926
(Zaliczka na podatek PIT 19% do wpłaty do US) = 3.948 złotych
Odwołujący podkreślił, że Inżynier Kontraktu musi posiadać bardzo szerokie doświadczenie:
a)
Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach samodzielnych lub kierowni-
czych przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji polegają-
cych na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego,
b)
Na stanowisku Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/Dyrektora Kontraktu przy realiza-
cji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad w/w Obiektu
Budowlanego
o wartości co najmniej 200 mln zł netto każde.
A zatem musi to być osoba doświadczona, realizująca uprzednio duże inwestycje. Zasady
doświadczenia życiowego przeczą temu, aby tak wysoko wyspecjalizowany ekspert w rze-
czywistości świadczył swoje usługi za kwotę 3,9 tys. zł miesięcznie na rękę. To kwota ok 180
zł dziennie.
O ile w przypadku innych ekspertów, którzy nie muszą być obecni na budowie codziennie,
można wskazywać, że mogą oni na innych budowach pracować za znacznie wyższe stawki i
w ten sposób kompensować niską stawkę na tym projekcie – to w przypadku Inżyniera Kon-
traktu taka możliwość nie zachodzi.
Warto wskazać, jakie stawki dla Inżyniera Kontraktu zaoferowali pozostali wykonawcy:
Wykonawca
Stawka dzienna dla Inżyniera Kontraktu – w PLN
Ayesa 600
BBC
500 w ofercie, 400 wg oświadczenia
DTŚ 600
ECM 650
Laftentz 504
MGGP 600
SAFEGE 650
TPF 700

ZBM 231,48
Multiconsult 600
Odwołujący wskazał, że w oświadczeniu Pan J. S. wskazał, że z dniówki 400 złotych pokryje
wszystkie koszty, że BBC nie będzie ponosić żadnych innych kosztów. A zatem w przypadku
choroby lub urlopu nie otrzyma żadnego wynagrodzenia. Tym samym jego realne zarobki są
jeszcze niższe. Odwołujący uważa, że stawka dla Inżyniera Kontraktu jest nierealna, a
oświadczenie zostało złożone na potrzeby wyjaśnień i nie odpowiada rzeczywistości. Zama-
wiający zdaje się uznał właśnie to oświadczenie za wystarczające wyjaśnienie kwestii stawki
dla Inżyniera Kontraktu. Odwołujący uważa, że samo złożenie faktur lub oświadczenia nie
może przesądzać o rynkowym charakterze przedstawionych cen. Brak jakichkolwiek kalkula-
cji, analizy cen jednostkowych pod względem ponoszonych kosztów całkowitych realizacji
zamówienia, powoduje, że faktura czy oświadczenie pozostają w sferze ogólnych deklaracji
a nie merytorycznych wyjaśnień. Nie można na podstawie samych takich oświadczeń stwier-
dzić, czy dana stawka zawiera całkowity koszt wykonania danej pozycji i odpowiada warun-
kom rynkowym zatrudniania osoby o wysokich k
walifikacjach. Podkreślił, że samo złożenie
dowodów nie zwalniało Konsorcjum BBC ze złożenia merytorycznych wyjaśnień. Prowadziło
to bowiem do składania pozornych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. To Konsorcjum
BBC jest od
powiedzialne za właściwe skalkulowanie i przygotowanie oferty, oparcie się
przez niego na oświadczeniach innych podmiotów, nie zwalnia go z obowiązku wykazania,
że koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia zostały w pełni uwzględnione w zao-
ferowa
nej cenie. Tymczasem Konsorcjum BBC w ogóle nie odniósł się merytorycznie do
złożonych oświadczeń członków zespołu, a przyjął je bezkrytycznie. Co więcej – Konsorcjum
BBC czuje się zwolnione z wszelkich kosztów obciążających zleceniodawcę, zamieszczając
we
wzorze oświadczenia, które podpisują dla niego eksperci, lakoniczne oświadczeniu, iż
„ofertowana kwota, powiększona o podatek VAT, stanowić będzie dla BBC ostateczny koszt
dniówkowy usługi”.
N
a wadliwość takiego zachowania zamawiających wskazała Izba w wyroku z dnia 28 kwiet-
nia 2021 roku, sygn. KIO 985/21
– uznając za niewiarygodną właśnie stawkę dla Inżyniera
Kontraktu: „Jak już w ustaleniach Izba podnosiła ta funkcja jest kluczowa dla prawidłowej
realizacji kontraktu, dlatego zamawiający powinien był bardziej wszechstronnie dokonać ana-
lizy oświadczenia przystępującego w tym zakresie. Nie daje się bowiem pogodzić z zasada-
mi doświadczenia życiowego, aby osoba z wyższym wykształceniem technicznym oraz bo-
gatym doświadczeniem zawodowym skłonna była świadczyć usługi na poziomie najniższego
wynagrodzenia czy nawet przeciętnego wynagrodzenia za pracę, ponosząc jednocześnie
wszystkie koszty związane ze świadczoną usługą, jak koszty materiałów biurowych, telefonu
służbowego, dojazdu do miejsca realizacji inwestycji czy Biura Konsultanta, a także koszty
podatkowe składkowe, kosztów szkoleń , w tym BHP. Tym samym Izba dostrzegła w tym

zakresie, że zamawiający zaniechał dodatkowych wyjaśnień w postaci kalkulacji szczegóło-
wej tego kosztu.”
Stawki ekspertów spoza terenu w sąsiedztwie projektu
We wszystkich oświadczeniach, których wzór zapewne przygotowało Konsorcjum BBC dało
do podpisania ekspertom, wyraźnie wskazano, że koszty dojazdu ponoszą eksperci. Duża
część personelu nie jest z okolic miejsca realizacji inwestycji. Powoduje to konieczność po-
noszenia kosztów dojazdów:
Archeolog J.A. Siemianowice
Śląskie dniówka 190 długość trasy 1044 koszt przejazdu 287
Archeolog A. W. Skulsk
dniówka 190 długość trasy 960 koszt przejazdu 264
B. B. Warszawa
dniówka 185 długość trasy 480 koszt przejazdu 132
Weryfikator + Inspektor R. B.
Żyrardów 205 580 159
Geodeta R. P.
Puławy dniówka 190 długość trasy 710 koszt przejazdu 195
Główny specjalista ds. rozliczeń K. M. Lublin dniówka 280 długość trasy 600 koszt przejaz-
du164
Sam koszt dojazdu z miejsca zamieszkania na budowę, zgodnie z liczbą kilometrów wska-
zaną powyżej w tabeli, jest albo wyższy niż stawka za cały dzień pracy, albo stanowi więk-
szość tej stawki. A zatem – każdy z w/w ekspertów musiałby po prostu dopłacać do świad-
czenia usługi.
Koszt paliwa i spalanie jakich użyto do obliczeń w ostatniej kolumnie tabeli powyżej:
Rodzaj paliwa PB
Liczba kilometrów 640
Średnie spalanie PB 6,3l/100km
Cena za 1 L (zł) 4,37
Jest to koszt pr
zebycia trasy z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia usługi. Jeśli
dany ekspert przyjeżdża na kilka dni, to dodatkowo musi jeszcze ponieść koszty noclegu.
Jednorazowy koszt noclegu, to minimum 200 złotych, wynajem mieszkania (nawet pokoju w
mieszkaniu) to minimum koszt 1000 -
1.500 złotych miesięcznie.
Zarówno koszt dojazdu, jak i koszt wynajmu mieszkania każdy z w/w ekspertów musi pono-
sić samodzielnie, gdyż w każdym oświadczeniu wskazano, że takie koszty ponosi specjali-
sta. Także w tym przypadku zamawiający zaniechał realnego sprawdzenia wyjaśnień, uzna-
jąc, że Konsorcjum BBC nie musi wykazywać realności stawek. Tymczasem Konsorcjum
BBC jest odpowiedzialne za właściwe skalkulowanie i przygotowanie oferty. Samo oparcie
się przez wykonawcę na oświadczeniach innych podmiotów, nie zwalnia Konsorcjum BBC z
obowiązku wykazania, że koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia zostały w
pełni uwzględnione w zaoferowanej cenie. Wskazał tutaj na cytowany powyżej wyrok Izby z
dnia 28 kwietnia 2021 roku, s
ygn. KIO 985/21, która ma zastosowanie także do w/w specjali-
stów.

Powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty.
Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie spoczywa na
wykonawcy. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy
obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera ra-
żąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w ramach składanych
wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę
przedmiotu zamówienia. Z powyższego wynika zasada, że zamawiający jest uprawniony
tylko do jednokrotnego wzywania do złożenia wyjaśnień, nie jest możliwe wystosowywanie
w
ielokrotnych wezwań, w których zamawiający wzywa ponownie o wyjaśnienie tych elemen-
tów, w zakresie których już uprzednio wzywał do złożenia wyjaśnień. Podkreślić bowiem na-
leży, że w pierwszym wezwaniu zamawiający precyzyjnie określił żądany zakres wyjaśnień,
zatem Konsorcjum BBC miało świadomość, co ma wyjaśnić, na jakim poziomie szczegóło-
wości.
W toku postępowania zamawiający 2 razy wzywał Konsorcjum BBC do udzielenia wyjaśnień
rażąco niskiej ceny. Treść I wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Konsorcjum BBC
w dniu 22 stycznia 2020r.,
jak i w odpowiedzi na kolejne wezwania potwierdza, że oferta
Konsorcjum BBC powinn
a zostać odrzucona jako zawierająca cenę rażąco niską. Odpo-
wiedź na pierwsze wezwanie do wyjaśnienia ceny - pomimo iż obejmuje ponad 30 stron -
jest lakoniczna, i ogólnikowa. Wbrew pozorom nie opisuje ona rzeczywistego sposobu obli-
czenia ceny, ale opiera s
ię na ogólnych i schematycznych stwierdzeniach, zupełnie niedo-
stosowanych do stanu fatycznego. Co więcej - zawiera szereg postanowień niezgodnych ze
stanem rzeczywistym (jak chociażby wielokrotnie powtarzana hipoteza o stałym zatrudnianiu
wielu osób niepełnosprawnych). Tym samym złożone wyjaśnienia w żaden sposób nie po-
twierdzają realności zaoferowanej przez Konsorcjum BBC ceny za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Należy wskazać, że brzmienie art. 90 ustawy mającego zastosowanie do tego
postępowania, wiąże się z powstaniem domniemania rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy
wezwanego do wyjaśnień, którego ciężar obalenia spoczywa na wykonawcy.
Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z
dnia 10 listopada 2017 r. KIO 2256/17.,
w wyroku z dnia 31 października 2016r. KIO 1903/16
Konsorcjum BBC zobowiązane było zatem do udowodnienia, iż zaoferowana cena ma cha-
rakter realny, znajduje odzwierciedlenie w nakładach, które należy ponieść na zrealizowanie
przedmiotu zamówienia oraz, iż zachodzą po stronie tego wykonawcy obiektywne czynniki,
które zaniżenie ceny oferty. Wykonawca powinien był przedstawić wyjaśnienia konkretne i
wyczerpujące, wraz z dołączeniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych twierdzeń i
wskazywanych wartości.

Zamawiający oceniając, czy dany wykonawca obalił domniemanie rażąco niskiej ceny, powi-
nien oceniać przede wszystkim pierwsze złożone wyjaśnienia i pomijać wszelkie nowe oko-

liczności, które pojawiają się w dalszych wyjaśnieniach. O ile bowiem dopuszczalne jest po-
nowne wzywanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, to jedynie w przypad-
ku, gdy wezwanie to obejm
uje okoliczności nowe, o które zamawiający uprzednio nie pytał, a
konieczność wyjaśnienia których pojawiła się dopiero po zapoznaniu się z treścią pierwszych
wyjaśnień. Tak też orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 października 2016
roku, KIO 1887/16.
Kwestia niedopuszczalności wielokrotnego wzywania do złożenia wyjaśnień w tym samym
zakresie została potwierdzona przez Krajową Izbę Odwoławczą, przykładowo w wyrokach:
✓ wyrok z dnia 16 stycznia 2017 roku, KIO 2465/16
✓ Wyrok z dnia 29 grudnia 2016 roku, KIO 2374/16
Takie stanowisko prezentują też Sądy powszechne:
✓ Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt: X Ga 127/08
✓ Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 czerwca 2016 roku, sygn. akt XXIII
451/16
✓ Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 lutego 2020 r. sygn. akt XXIII1435/19

W dniu 29 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 1 lipca 2021 r. do postępowania odwoławczego przystąpili po stronie zamawiającego
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia BBC BEST BUILDING CON-
SULTANTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 155/U3 i Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Nadzory i doradztwo budowlane Ł. Z. z siedzibą w
Żyrardowie, Ul. Gen. Bema 42A wnosząc o oddalenie odwołania w całości, gdyż zarzuty są
bezzasadne, a czynności zamawiającego prawidłowe.

Przystępujący ma interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego, bowiem
jego oferta w przedmiotowym postępowaniu została wybrana, jako najkorzystniejsza, zatem
w przypadku utrzymania decyzji
zamawiającego, przystępujący ma szansę na zawarcie
umowy o prze
dmiotowe zamówienie publiczne. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa
zarządu komplementariusza spółki komandytowej upoważnionego do samodzielnej
reprezentacji
komplementariusza, zgodnie z odpisami z KRS załączonymi do zgłoszenia,
jednocześnie jest to właściciel firmy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Nadzory i
doradztwo budowlane Ł. Z. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania zgłoszenia
stronom.
W dniu 21 lipca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł o oddalenie
odwołania w całości oraz o obciążenie kosztami postępowania odwoławczego

odwołującego, w tym zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów
zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
W zakresie zarzutu nr 1 -
dotyczącego naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art.
89 ust. 1 pkt 4 ustawy
i w związku z art. 90 ust. 1-3 ustawy i w związku z art. 7 ust. 1 i 3
ustawy przez
zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BBC, pomimo iż oferta ta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz przez niewłaściwą ocenę
wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum BBC i prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający
wskazał, iż zarzut ten jest całkowicie bezzasadny.
1) Personel Biurowy i Personel Pomocniczy
W złożonych wyjaśnieniach Przystępujący wskazał, że wszystkie osoby tworzące Personel
Biurowy oraz Personel Pomocniczy przez cały okres realizacji usługi będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. W okresie prac projektowych oraz
robót budowlanych personel ten składać się będzie z 4 osób łącznie, zaś w okresie
przeglądów i rozliczenia Kontraktu będą to dwie osoby.
Przystępujący wyjaśnił, iż jednym z czynników obniżających koszty wykonania zamówienia
jest zamiar zatrudnienia do jego realizacji osób niepełnosprawnych. W załączniku nr 09
przedstaw
ił przykładowe oświadczenie jednego z pracowników wraz z dokumentami
poświadczającymi stopień niepełnosprawności. W wyjaśnieniach przystępujący podał, że na
stałe zatrudnia osoby niepełnosprawne i dlatego też w kosztorysie ofertowym zastosował
niższe stawki dla ww. personelu, ponieważ zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na pełen
etat wiąże się z możliwością otrzymania dofinansowania, które znacząco zmniejsza koszty
pracodawcy. Ponadto p
rzystępujący poinformował, że uwzględnił w swoich kalkulacjach
koszt bad
ań lekarskich, szkoleń BHP oraz zastępstwa na czas urlopów i choroby oraz
przedstawił niezbędne kalkulacje w tym zakresie.
Na etapie weryfikacji oferty z
amawiający zwrócił się do oferenta o wyjaśnienie, czy
Wykonawca skalkulował w ofercie koszty Personelu Biurowego i Pomocniczego w
przypadku np. braku na rynku pracy osób niepełnosprawnych chętnych do podjęcia pracy na
przedmiotowych kontraktach lub zatrudnienia osoby niepełnosprawnej o stopniu
niepełnosprawności niekwalifikującym pracodawcy do uzyskania najwyższej możliwej
wysokości dofinansowania. Poproszono o wyjaśnienie, czy wykonawca skalkulował w
ofercie konieczność spełnienia wymogów zatrudnienia Personelu Biurowego i
Pomocniczego na umowę o pracę, w tym obowiązek zapewnienia płacy minimalnej oraz czy
w
ykonawca skalkulował w ofercie powyższe ryzyka.

W swoich wyjaśnieniach wykonawca BBC wskazał, że kwota 5 100zł wskazana w
formularzu cenowym pozwala nie tylko na zatrudnienie dwóch osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, lecz również wystarcza na zatrudnienie jednej osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności oraz jednej o umiarkowanym stopniu (w tej konfiguracji koszt
miesięczny to niecałe 3 600zł) bądź jednej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz jednej osoby zdrowej - takiej konfiguracji
koszt miesięczny to niecałe 4 800zł.
Wykonawca zatem przeanalizował możliwość zatrudnienia również osób bez
niepełnosprawności i przedstawił w wyjaśnieniach kalkulacje w tym zakresie.
Zamawiający nie wymagał na etapie składania oferty zatrudniania już osób, które
potencjalnie będą pracować jako personel biurowy lub pomocniczy. Na etapie składania
oferty nie wymagano przedstawienia do oferty dowodów zatrudnienia osób, które będą
pracowały jako personel biurowy i pomocniczy na umowę o pracę.
Dodatkowo odnosząc się do argumentacji/wątpliwości odwołującego dot. możliwości
lokalowych zatrudnionego pracownika wskazać należy są przedwczesne. Po pierwsze
bowiem w
ykonawca składając ofertę nie musiał (już) zatrudniać konkretnej osoby na
wskazane miejsce, po wtóre np. na chwilę obecną nie wiadomo czy zaistnieje problem jej
zakwaterowania. Może się bowiem zdarzyć i tak, że wykonawca zatrudni do pracy osobę
dysponującą już własnym prawem do lokalu, w którym ew. będzie zamieszkiwać. Co więcej
na rynku lokalnym odnaleźć można szereg ofert wynajmu pokoju czy mieszkania w
racjonalnych, niewygórowanych cenach. Na dowód powyższego zamawiający przedłożył
wydruki z ogólnodostępnych portali internetowych. Stąd też zarzuty odwołującego należy
uznać za bezpodstawne.
Odwołujący przytaczając przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych na str. 7 odwołania
również robi to w sposób nieprecyzyjny. Przykładowo w zakresie treści art. 20 odwołujący
(celowo bądź nie) przytacza jedynie pierwszą część ww. zapisu, pomijając jego zasadniczą
treść. Zgodnie bowiem z ww. przepisem:
Art. 20 (Płatne zwolnienia od pracy)
1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do
zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie
częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
2)
w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a
także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te
nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Tym samym, aby skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego (nie częściej niż raz w roku)
pracownik winien dysponować skierowaniem od lekarza pod którego opieką się znajduje. Na
chwilę obecną, a tym bardziej na chwilę złożenia oferty brak było przesłanek do badania czy
taki pracownik wystąpi do lekarza o wydanie odpowiedniego skierowania, czy lekarz takie
skierowanie wystawi, a także czy i ewentualnie w jakim terminie będzie obiektywnie możliwe
sko
rzystanie z takiego turnusu rehabilitacyjnego. Przecież z wiedzy ogólnodostępnej wynika,
że na turnusy rehabilitacyjne finansowane z NFZ średni czas oczekiwania to około 2 lat.
Dowód: wydruk z informacji NFZ.
W zakresie argumentacji
odwołującego dotyczącej dodatkowego urlopu wypoczynkowego
wskazał jak niżej.
Zgodnie z art. 19 ww. ustawy:
Art. 19 (Dodatkowy urlop wypoczynkowy)
1.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po
przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni
niepełnosprawności.
2.
Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu
dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów,
3.
Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni
roboczych, zamiast tego urlo
pu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1,
Jak wynika z ww. zapisu, ewentualne prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
jeżeli w ogóle, to powstanie po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do
jednego z tych stopni niepełnosprawności. Dodatkowo jeżeli dany pracownik będzie miał z
innych podstaw prawo do urlopu przekraczającego 26 dni roboczych, ww. dodatkowych
urlop nie przysługuje.
Ww. kwestie wyn
ikają z przepisów prawa, które zamawiający zna, zatem nie miał podstaw
do ich wzywania w
ykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie. W szczególności, że wykonawca
powołał się na zamiar zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a zamawiający na etapie
składania ofert nie wymagał aby te osoby już pozostawały w stosunku zatrudnienia.
Dodatkowo w zakresie turnusów rehabilitacyjnych odwołujący pomija kwestię, że są one
dofinansowywane z funduszy PFRON -
okoliczność ta również wynika z obowiązujących
przepisów i jest zamawiającemu znana. W załączeniu informacja PFRON dot.

dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych.
Kolejną kwestią poruszoną przez odwołującego jest kwestia wymiaru dniówki osób
niepełnosprawnych. Również ta okoliczność jest uregulowana w art. 16 ustawy, stąd też
z
amawiający ma świadomość prawnych ograniczeń w zakresie ilości godzin pracy osób
niepełnosprawnych oraz możliwości ich ewentualnego wydłużenia. Skoro zdaniem
odwołującego nie jest wykonawca uprawniony do założenia, że „wszystkie 4 osoby zgodę
taką uzyskają", to tym samym odwołujący nie jest uprawniony do twierdzenia okoliczności
przeciwnej. Na chwilę obecną są to tylko dywagacje odwołującego, nie poparte żadnymi
dowodami.
Ponadto o
dwołujący uporczywie pomija kwestię dofinansowania kosztów zatrudniania osób
niepełnosprawnych z PFRON. Przecież zgodnie z ustawą pracodawca zatrudniający osoby
niepełnosprawne może otrzymać na wniosek ze środków PFRON zwrot kosztów np.
adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla
tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptacji lub
nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek
pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
W związku z powyższym zamawiający nie posiadał żadnych podstaw do odrzucenia tej
oferty.
2) Środek transportu zamawiającego i koszty eksploatacji
Zamawiający w pkt 2.4 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) „Środki transportu i łączności”
szczegółowo opisał wymagania dla środka transportu, który ma być zapewniony przez
wykonawcę zamawiającemu, m.in.:
„Konsultant użyczy zamawiającemu, 2 sztuki środków transportu do wyłącznej całodobowej
dyspozycji
zamawiającego na czas określony poniżej:
1. samochód typu SUV (średnie) 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej
poleceniem Kierownika Projektu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności”,
Dodatkowo w dalszej treści OPZ zamawiający podał minimalne parametry i wyposażenie
pojazdów, które będą wymagane od użyczanych przez Konsultanta środków transportu.
W złożonych wyjaśnieniach przystępujący wskazał, że na potrzeby realizacji zadania planuje
wynająć 4 auta terenowe Dacia Duster, dołączając ofertę z firmy Radinvest Sp. z o.o.
Z uwagi na fakt, że zamawiający w określeniu swoich wymagań odnośnie środków

transportu podał określenie: „samochód typu SUV (średnie)”, a nie jak sugeruje odwołujący
„samochód typu SUV (klasy średniej)". Zamawiający w OPZ nie odwołał się do klasy
średniej, dlatego też przy takim określeniu zamawiający nie mógł wymagać od potencjalnych
wykonawców, aby w swoich ofertach przedkładali samochody klasy średniej (D), lecz
uznawał za spełniające wymagania zarówno samochody zaliczające się do klasy średniej
jak i do klasy niższej średniej, które posiadają wszystkie parametry wymagane przez
zamawiającego zawarte w tabeli w OPZ. Ponadto zamawiający zwrócił uwagę, że klasy
samochodów to umowny system klasyfikacji aut, ponieważ brak jest przepisów prawa
regulujących kwestie parametrów, wymiarów i innych czynników, jakie powinny wykazywać
przedstawiciele danych segmentów. Takie klasyfikacje nie są precyzyjne, są wręcz
poglądowe i nie odnoszą się do żadnych norm klasyfikacji aut. Dodatkowo, zamawiający w
SIWZ nie odniósł się do klasyfikacji pojazdów SAMAR, na którą powołuje się odwołujący w
odwołaniu, brak jest zatem podstaw aby weryfikacja zaproponowanego w ofercie pojazdu
opierała się o ten katalog.
Skoro zapisu „(średnie)” zamawiający nie doprecyzował w SIWZ dlatego też po upływie
terminu składania ofert nie mógł tego czynić tym bardziej ze skutkiem negatywnym dla
wykonawców.
Ponadto, w zapisach SIWZ na podobnym kontrak
cie, do którego odnosi się odwołujący,
z
amawiający również wymagał środek transportu „samochód typu SUV (średnie)". Zapis ten
został wprowadzony zmianą SWIZ. W korespondencji elektronicznej z dnia 29.12.2020 r.
skierowanej do
zamawiającego odwołujący podnosił argument o niedoprecyzowaniu
zapisów SIWZ w odniesieniu do wymagań auta oraz wskazywał, że klasyfikacja SAMAR (na
którą się teraz powołuje) nie ma umocowania w przepisach i stanowi umowną i
nieprecyzyjną klasyfikację. Argumentacja odwołującego zatem jest sprzeczna w przypadku
takich samych wymogów zamawiającego. Dowód: email z dnia 29.12.2020 r.
W odniesieniu do kalku
lacji kosztów najmu 4 szt. aut zamawiający wskazał, że w SWIZ
wskazał konieczność zapewnienia dwóch aut dla zamawiającego z limitem kilometrów 8 tys.
Nie jest narzucony natomiast limit km dla aut Konsultanta. Koszty eksploatacyjne dwóch aut,
które będzie użytkował personel Konsultanta mogą być zatem znacznie niższe, tym bardziej,
że w swojej ofercie przystępujący wykazał posiadanie również własnej floty (4 inne auta,
które mogą być rozdysponowane do wykonania przedmiotowego zamówienia).
Istotnym jest to, że przystępujący na wezwanie zamawiającego przedstawił stosowne
wyjaśnienia z wiarygodną kalkulacją, w której zostały ujęte wszystkie istotne elementy tj.
minimalne parametry i wyposażenie pojazdów wymagane przez zamawiającego w OPZ.

Odwołujący w istocie podejmuje polemikę z ofertą złożoną przez podmiot trzeci firmie BBC.
Wykonawca jednak przedłożył zamawiającemu ofertę firmy RADINVEST, zawierającą
konkretne dane i wyliczenia, które są zgodne z wymogami zastrzeżonymi w SIWZ.
Zamawiający, ani tym bardziej odwołujący nie ma kompetencji do weryfikowania
wzajemnych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a firmą z nim współpracującą, w tym badania
kto i na jakiej podstawie będzie płacił za paliwo czy też gdzie będzie się ono znajdowało.
Istotnym jest to, że przedłożona oferta firmy RADINVEST zawiera elementy wymagane
przez
zamawiającego w SIWZ, jest kompatybilna z wyjaśnieniami wykonawcy oraz mieści
się w przyjętych przez wykonawcę założeniach oferty.
Notabene o
dwołujący pomija okoliczność, że firma RADINVEST ma w swoim PKD min.
wynajem i dzie
rżawę pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
wynajem pozostałych środków transportu lądowego oraz sprzedaż hurtowa paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych.
3) Kwestia podwykonawstwa
W myśl art. 36b ust. 1 ustawy, zamawiający ma obowiązek żądać wskazania przez
wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO
192
/17), „przepis art. 36b ust. 1 skierowany jest do zamawiającego, To zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Co do wykonawców
zauważyć należy, że - w przepisie tym ustawodawca posługuje się pojęciem „zamiaru", co
wskazywałoby, że wykonawca ma podać na etapie składania oferty - w przypadkach gdy
część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, co zamawiający dopuścił - firmy,
nazwy prop
onowanych podwykonawców, które są mu na daną chwilę znane. C) Ewentualne
ograniczenie wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (podania nazw,
firm podwykonawców) - możliwe test tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie
podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postępowania o udzielenie zamówienia i samo
podwykonawstwo (podanie nazw, firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma
treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na
siebie przyjmuje i które zaciąga. Wobec powyższego informacje dotyczące
podwykonawstwa - podania ich nazw, firm - nie
stanowią treść oferty w rozumieniu
przepisów art. 87 i 89 PZp.

Brak wskazania w ofercie konkretnych podwykonawców nie kwalifikuje oferty do odrzucenia,
a przeciwnie, przekazanie takich danych zamawiającemu powinno być traktowane wyłącznie
jako informacja, a nie jednoznaczna deklaracja, stanowiąca treść oferty.
Ponad
to,
jak
zostało
wskazane
przez
Włodzimierza
Dzierżanowskiego
(Zam.Pub.Dor.2016/6/42-
47), „zamiar nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli.
w
ykonawca nie musi więc z niego skorzystać tj. zawsze może wykonać zamówienie
samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferującego potencjału podmiotu
trzeciego) korzystać. Z drugiej strony brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili
składania oferty nie może przesądzać o niemożności powstania takiego zamiaru w
przyszłości. Wprowadzenie podwykonawstwa (a w konsekwencji podwykonawców) do
umowy opartej na ofercie w której takiego zamiaru nie wyrażono, będzie wówczas oparte o
ogólne reguły wykonywania umów, w tym informowanie lub zgodę zamawiającego (w
zależności od okoliczności faktycznych i prawnych) o podwykonawstwie”.
Mając na uwadze powyższe, zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy :
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo i
miona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług”
Oznacza to, że może mieć to miejsce po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy i
zawarciu umowy.
4) Biuro
zamawiającego
W wezwaniu z dnia 05.01.2021 r. skierowanym do Konsorcjum BBC z
amawiający zwrócił się
o złożenie wyjaśnień w zakresie Biura zamawiającego:
Zwracamy się o informację czy wykonawca w swej ofercie skalkulował wszystkie wymogi
zawarte w SIWZ tj.:

W zakresie działu 1 Formularza Cenowego „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi
do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia”:
Poz. 1.1 Formularza Cenowego -
„Biuro Konsultanta" zaoferowana przez wykonawcę cena
za 1 miesiąc wynosi 4000 zł.

Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązany jest m.in. zapewnić oraz zorganizować, urządzić,
wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt biuro na potrzeby Personelu Konsultanta,
Personelu biurowego i Personelu pomocniczego. Zamawiający w SIWZ podał wymagania
m.in.
co do wyposażenia, lokalizacji Biura Konsultanta.
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie
wyjaśnień oraz przedłożenie dowodów (np. wstępnych umów najmu, dzierżawy budynku,
lokalu, itp.) na potwierdzenie że za zadeklarowaną w Formularzu Cenowym cenę
jednostkową wykonawca jest w stanie zapewnić Biuro Konsultanta zgodne z wymaganiami
zamawiającego. Jednocześnie prosił o wskazanie lokalizacji biura Konsultanta wraz z
wykazaniem, iż spełniony jest wymóg lokalizacji w odległości nie większej niż 10 km od
terenu budowy.
W piśmie z dnia 22.01.2020 r. Konsorcjum BBC udzieliło wyjaśnień i jako dowód
przedstawiło ofertę najmu dwóch domów sporządzoną w dniu 18.11.2020 r. przez firmę
NIERUCHOMOŚCI IMPERIAL z Żyrardowa.
Zamawiający po przeanalizowaniu udzielonej odpowiedzi, skierował w dniu 29.01.2021 r.
kolejne zapytania do Konsorcjum BBC, w którym poprosił o wyjaśnienie nw. kwestii:
1. W punkcie 1.1 odpowiedzi wykonawcy z d
nia 22.01.2021 r. wskazano, że „Założono, iż
niezbędna do wynajmu powierzchnia powinna wynosić ok 200-230 rn2 - ok 50-60 m2 na
salę konferencyjną dla min. 40 osób oraz 3 lub 4 pokoje o powierzchni 15-20 m2 jako biura;
do tego kuchnia oraz toaleta. Wykonawca założył, iż taka nieruchomość będzie stanowiła
Biuro Konsultanta oraz Biuro
zamawiającego łącznie”.
W świetle powyższego prosił o uzasadnienie w jaki sposób wykonawca spełni warunek
zawarty w SIWZ dot. zapewnienia na potrzeby zespołu Kierownika Projektu pomieszczenia
biurowego o powierzchni co najmniej 30m 2 dla ka
żdego z zadań wraz z zapewnieniem
potrzebnych pomieszczeń dla Personelu Konsultanta? W przedstawionej do odpowiedzi z
dn. 22.01.2021 r. ofercie biura nieruchomości brak wyszczególnienia jaką powierzchnię mają
poszczególne pokoje przeznaczone na biura. Prosił o wskazanie powyższej informacji.
W dniu 02.02.2021 r. Konsorcjum BBC poinformowało, że ponownie zwróciło się do firmy
pośredniczącej w najmie nieruchomości z prośbą o sprawdzenie poprawności
przedstawionej oferty i otrzymana odpowiedź potwierdziła, iż nieruchomości przewidziane na
potrzeby biur
zamawiającego oraz Konsultanta charakteryzują się parametrami
spełniającymi wymagania SWZ i OPZ. Firma NIERUCHOMOŚCI IMPERIAL poinformowała,
że:

Poczynione ustalenia z właścicielami nieruchomości przewidują usunięcie ścianek

działowych między dwoma wskazanym pokojami — tak żeby sprostać warunkowi
powierz
chni pomieszczenia powyżej 30m2. W obu przypadkach mam deklaracje wykonania
tych czynności przez właścicieli we własnym zakresie — celem dostosowania do wymagań.
Odpowiedź z biura nieruchomości stanowiła załącznik nr 1 do pisma przystępującego. W
związku z powyższym zamawiający nie miał żadnej podstawy na to, aby zakwestionować
powyższe wyjaśnienia przystępującego.
Ponadto z
amawiający wziął pod uwagę również fakt, że cały personel wskazany w
Formularzu cenowym nie będzie jednocześnie przebywać w biurze budowy, ponieważ jego
ilość jest zmienna w czasie trwania procesu technologicznego na budowie.
Z Formularza cenowego wynika, że najmniejsza ilość dniówek (120 dniówek) występuje w
poz. 2.2.44, a największa (1469 dniówek) w poz. 2, 1.1 — w przypadku Inżyniera Kontraktu.
Weryfikatorzy dokumentacji projektowej posiadają dniówki w ilości od 200 do 399, a ilość
dniówek w przypadku Inspektorów nadzoru wynosi od 624 do 1037. Powyższe wskazuje, że
czas zaangażowania projektantów, weryfikatorów jak i specjalistów różnych branż nie będzie
jednakowy.
Ponadto, z
amawiający wskazał w SIWZ, że dopuszcza się w trakcie realizacji Umowy, za
zgodą Kierownika Projektu, zmianę wskazanych w SIWZ i Formularzu Cenowym ilości
dniówek poszczególnych członków Personelu Konsultanta, pod warunkiem, że zmiany nie
spowodują przekroczenia maksymalnej wartości zobowiązania, zatem ilość osób
pracujących jednocześnie w biurze Konsultanta będzie „sterowana” ilością dniówek
wynikającą od bieżących potrzeb na danym etapie realizacji Kontraktu.
Mając powyższe na uwadze zamawiający stwierdził, że zarzuty odwołującego nie są
trafione.
5)
Inżynier Kontraktu
Przedstawione przez
odwołującego kalkulacje dot. wysokości wynagrodzenia dniówkowego
Inżyniera kontraktu są chybione, ponieważ dla zamawiającego wiążąca jest kwota 500 zł
zawarta w Kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Konsorcjum BBC, a nie pismo oferta
Pana J. S.
stanowiąca odpowiedź na skierowane przez przystępującego zapytanie ofertowe.
Ponadto zamawiający poinformował, że w równolegle prowadzonych postępowaniach
przetargowych wysokość dniówki Inżyniera Kontraktu w wielu przypadkach jest na poziomie
400 zł, a nawet sięga niższych kwot: 200zł, 239 zł, 250zł ,co przedstawia poniższa tabela
porównująca bieżące postępowanie z przetargiem na DK S 19 i przetargiem na DK S 61:
1. Ayesa 600 400 400
2. BBC 500

3.
DTŚ 600 550
4. ECM 650 630 600
5. Lafrenz 504
6. MGGP 600 580 500
7. Safege 650 450 800
8. TPF 700 200 250
9. ZBM 231,48 239,81 700
10. Multiconsult 600 600
11. ZDI 600
12. Eksametr 450
13. IDM 400
14. Hamilton 550
15. Transprojekt 975
Ponadto, podnoszenie kwestii kosztów dojazdów Inżyniera Kontraktu 4 razy w miesiącu na
trasie Radom -
Sokółka — Radom jest teoretyczne i zbyt spekulatywne. Wyjazdy w celach
prywatnych są indywidualną kwestą danej osoby i nie mają związku z pełnioną przez nie
funkcją przy realizacji przedmiotowego zadania. Idąc przyjętym przez odwołującego tokiem
rozumowania z
amawiający może (musi?) założyć, że część kosztów dojazdów do Radomia
ma ponosić firma Radinvest. Ponadto, Pan J. S. może również zrezygnować z funkcji
Prezesa Zarządu z uwagi na konieczność znacznego zaangażowania i braku czasu na
podjęcie innej pracy (na co wskazał odwołujący w swoim odwołaniu) w związku z funkcją
Inżyniera Kontraktu. Stąd też wywody odwołującego w zakresie kosztów jakie ewentualnie
zo
staną poniesione przez Pana J.S. są obarczone wadliwością.
6)
Stawki ekspertów
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługę Pełnienia nadzoru nad projektowaniem i
realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami W niniejszym przypadku mamy do czynienia
z
tzw. usługami miękkimi tj. usługami których zasadniczą pozycję kosztową stanowi praca
osób realizujących takie usługi uwzględniająca ich kwalifikacje, wykształcenie oraz pozycję
na rynku.
Wykonawca kalkulując cenę za tego typu usługi bierze pod uwagę przede wszystkim koszty
pracy osób je realizujących, które ze względu na specyfikę tych kosztów mogą być bardzo
różne dla poszczególnych wykonawców. Tego typu kosztów nie da się w sposób
jednoznaczny „zweryfikować” i poddać analizie poza kosztami minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Przy kosztach osobowych praca lub usługa jest warta tyle na ile wycenia ją osoba

je świadcząca, która wie najlepiej, ile jest warta praca którą ma świadczyć. Ustawodawca
zaś w tym zakresie (poza minimalnym wynagrodzeniem za pracę) nie narzuca żadnych
średnich stawek lub kosztów. Usługi obejmujące nadzory inwestorskie cechują się specyfiką
właściwą dla wszystkich usług opartych na pracy intelektualnej wykwalifikowanej kadry. O
cenie decydują w dużej mierze czynniki niezależne całkowicie od okoliczności związanych z
przedmiotem zamówienia — mogących obejmować takie elementy jak:

dogodne dla wykonawcy i osób świadczących usługę miejsce realizacji świadczenia,
zaangażowanie osób realizujących usługę w inne projekty, w tym projekty położone na
zbliżonym obszarze, dodatkowe dochody uzyskiwane przez osoby przewidziane do
świadczenia tego typu usług (zatrudnienie w ramach innych stosunków, świadczenia
emerytalne, rentowe itp.)'
znajomość miejsca świadczenia usług znajomość innych
uczestników procesu budowlanego, w tym znajomość potrzeb i specyficznych oczekiwań
podmiotu zamawiającego oraz potencjał wykonawczy podmiotu, który będzie realizował
roboty budowlane i prace projektowe.
Osoby przykładowo wskazane przez odwołującego jako nie pochodzące z okolic realizacji
inwestycji pełnią funkcję np. archeologa lub brakarza. Są to eksperci, którzy nie pełnią
funkcji podczas całego okresu realizacji inwestycji, jedynie na pewnych jej etapach, zatem
mogą posiadać również inne źródła dochodu i pełnić określone funkcje na kilku
inwestycjach.
Zamawi
ający zwrócił również uwagę, że odwołujący wskazuje na stawki zawarte w
oświadczeniach poszczególnych osób, które stanowią odpowiedź na skierowane przez
przystępującego zapytanie ofertowe. Dla zamawiającego wiążące są stawki przedstawione
w ofercie, które dla wskazanych przez odwołującego ekspertów nie odbiegają znacząco od
stawek wynikających z innych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym, co przedstawiono w poniższej tabeli:
Lp. Wykonawca Stawka w ofercie dla
Archeologa w zł, Stawka w ofercie dla Brakarza w zł,
Stawka w ofercie dla
Geodety w zł, Stawka w ofercie dla Głównego specjalisty ds. rozliczeń
w zł
1. BBC 200 200 200 300
2. Multiconsult Polska Sp. z o.o. 175 175 300 300
3. DT S.A. 180 200 200 350
4. Lafrentz Polska Sp. z o.o. 224 224 224 392
5. TPF sp. z o.o. 300 650 699 150
6. AYESA Polska Sp. z o.o. 250 400 200 400

7. MGGP S.A. 190 190 400 400
8. Safege S.A.S. 150 160 350 400
9. ECM Group Polska S.A. 250 250 500 450
10. ZBM S.A. 190,97 289,35 564,81 405,09
Nal
eży mieć również na uwadze, że zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość zmiany
ekspertów przez Konsultanta, po spełnieniu określonych warunków oraz wymagań SIWZ. W
przypadku braku „opłacalności” dla danego eksperta pełnienia funkcji z dala od miejsca
zamieszkania, Konsultant może wymienić takiego eksperta na osobę pochodzącą z okolic
miejsca realizacji usługi.
W związku z powyższym zamawiający uznał, że wyjaśnienia przystępującego są wiarygodne
i zasadne.
• W zakresie zarzutu nr 2- art. 91 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy i
w związku z art. 90 ust. 1 — 3 ustawy i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez
nieuzasadnione powtórne wezwanie Konsorcjum BBC do złożenia wyjaśnień ceny
Przepis art. 90 ust. 3 n
akazuje odrzucenie oferty, gdy wykonawca wezwany do wyjaśnienia
elementów oferty mających wpływ na jej cenę nie złożył wyjaśnień albo złożone wyjaśnienia
potwierdzają rażąco niski charakter ceny oferty. Zamawiający stwierdził, że tylko złożenie
wyjaśnień niedostatecznych, zbyt ogólnych, nieadekwatnych do wezwania zamawiającego
jest równoważne do sytuacji, w której wykonawca nie złożył wyjaśnień.
W niniejszym przypadku Konsorcjum BBC wezwane do złożenia wyjaśnień elementów oferty
mających wpływ na jej cenę, złożyło obszerne wyjaśnienia. Nie mniej jednak zamawiający
wystosował kolejne zapytanie tzw. „dopytanie” aby dochować należytej staranności w
wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości czy ewentualnych niejasności. Wystąpienie
zamawiającego o „dopytanie” było zgodne z orzecznictwem KIO, w którym wskazuje się, że
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny może dotyczyć
wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który uchyla się od
udzielenia szczegółowych informacji i przedstawia wyjaśnienia w sposób zdawkowy i
ogólnikowy.
• w zakresie zarzutu nr 3 - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 90 ust. 1
— 3 ustawy pzp i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty
złożonej przez Konsorcjum BBC, mimo iż jest ona niezgodna z treścią SIWZ.
Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ polega na niezgodności zobowiązania wykonawcy
wyrażonego w jego ofercie ze świadczeniem, zaoferowania którego oczekuje zamawiający i
które opisał w SIWZ.

Jak wskazuje orzecznictwo np. uchwała KIO z 18.9.2014 r. (KIO/KD 79/14, Legalis)
„niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty
nie odpowiada m.in. pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania
wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 PZP. W tym zakresie wskazać
należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie,
niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie
proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność
treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot
dostawy bądź też usługi, a także sposób wykonania robót budowlanych nie odpowiada
opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości,
warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w
stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego”
W niniejszym przypadku z
amawiający uznał, że oferta złożona przez Konsorcjum BBC jest
zgodna z treścią SIWZ, dlatego też nie miał żadnych podstaw prawnych, aby tę ofertę
odrzucić. Wszystkie wymienione przez odwołującego zarzuty wg zamawiającego są
bezzasadne.

W dniu 22 lipca 2021 r. przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. Odnosząc się do
zarzutów podniesionych w odwołaniu, przystępujący wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 1
Pzp2004, jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień. Z kolei zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp2004 zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia Jednocześnie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp2004 stanowi, że
z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Wszystkie cytowane wyżej przepisy należy czytać łącznie, co
oznacza,
że do odrzucenia ofert niezbędne jest uznanie ceny (jako całości) lub co najmniej
jej istotnego elementu kosztowego jako
rażąco niskiej (czyli poniżej kosztów wytworzenia /
świadczenia usługi). Nie wystarczy zatem zakwestionowanie jakiegoś elementu wyceny, czy
nawet kilku
jako zaniżonego / zaniżonych, o ile nie wpływa to na ocenę ceny jako całości lub

jej istotnego kosztu.
Powyższe potwierdza dość liczne i ugruntowane orzecznictwo KIO, w
tym np.: -wyrok z dn. 27.04.2021 r. (KIO 820/21), wyrok KIO z dnia 8.04.2019 r. (KIO
468/19).
W konsekwencji, aby uznać, że dany koszt jest istotnym, a tym samym którego
kwestionowanie
może ewentualnie doprowadzić do odrzucenia oferty, niezbędne jest aby był
on istotny
wartościowo i od niego zależało spełnienie zasadniczych celów umowy. Ponadto
sam fakt
wyodrębnienia ceny nie przesądza o jego istotności. W niniejszej sprawie nie
mamy do czynienia z tak
zdefiniowaną istotnością zakwestionowanych kosztów. Poza
sporem
powinno bowiem być, że Multiconsult nie zakwestionował ceny ofertowej jako
całości, natomiast uznał za rzekomo rażąco niskie tylko jej niektóre składniki. Co istotne
ilości wartość zakwestionowanych elementów ceny, a także ich przedmiot zdecydowanie nie
pozwala na ich uznanie za istotne
składniki, szczególnie w powiązaniu z wartością całego
zamówienia oraz przewidzianą marżą. Przystępujący zaoferował wykonanie przedmiotu
z
amówienia za łączną kwotę15.994.900,00 zł netto. Jednocześnie w wyjaśnieniach z dnia
22.01.2021
r. wskazał, że skalkulowany przez niego w ofercie zysk wynosi 2.057.005,00 zł
netto. Co istotne Odwołujący tego zysku nie kwestionuje. Z kolei Multiconsult
zakwestionował następujące składniki (do których szczegółowo przystępujący odniesie się w
dalszej części pisma):
-wynagrodzenie personelu biurowego i pomocniczego
–co do rzekomo brakującej kwoty
163.976,00 zł (co stanowi 1,02%łącznej ceny),
-koszty zapewnienia transportu
zamawiającego –co do rzekomo brakującej kwoty
98.502,56zł (co stanowi 0,62%łącznej ceny, przy założeniu, że uwagi odwołującego odnoszą
się zarówno do 2 samochodów przeznaczonych na transport dla zamawiającego),
-
działania promocyjne –bez wskazania zakwestionowanej kwoty (przewidziane z tego tytułu
wynagrodzenie stanowi 1,35%łącznej ceny),
-biuro
zamawiającego –gdzie właściwie uwagi zamawiającego dotyczą ewentualnej
zgodności z SIWZ a nie faktycznej wysokości skalkulowanego przez przystępującego
czynszu najmu,
-wynagrodzenie
Inżyniera Kontraktu –co do rzekomo brakującej kwoty 146.900,00 zł (co
stanowi 0,92%łącznej ceny),
-
stawki ekspertów spoza terenu –gdzie odwołujący ogólnie wskazał, że jego zdaniem stawki
są zbyt niskie, jednak nie sformułował szczegółowo swoich zastrzeżeń (łączne przewidziane
wynagrodzenie wskazanych w
odwołaniu ekspertów stanowi ok. 4%ceny).
W świetle powyższego przystępujący stwierdził, że –w zakresie, w którym odwołujący
przedstawił szczegółowe wyliczenia, z których wynika różnica między rzekomo zaniżonym

składnikiem a jego prawidłową, zdaniem Multiconsult, wysokością– różnice te stanowią
2,56% zaoferowanej przez
przystępującego ceny. Co więcej, nawet pomniejszając o
powyższe kwoty przewidziany przez BBC zysk(przy hipotetycznym założeniu, że wyliczenia
odwołującego są słuszne, czemu jednak przystępujący stanowczo zaprzecza), marża
przystępującego cały czas wyniesie ponad 10% ceny ofertowej (1.647.626,44zł netto), co
zdaniem
przystępującego jest rezerwą umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami
zamawiającego oraz uzyskanie bardzo godziwego zysku przez
przystępującego. W konsekwencji, przystępujący uznał, że odwołanie wniesione przez
Multiconsult nie
dotyczy istotnych składników ceny, a jedynie jej drobnych elementów, które
przy zakładanym przez przystępującego w ofercie zysku (i nie kwestionowanym przez
odwołującego), nie stanowią żadnego zagrożenia dla należytego wykonania zamówienia. To
z kolei prow
adzi do wniosku, że zamawiający prawidłowo uznał złożone przez
przystępującego wyjaśnienia dotyczące ceny za wyczerpujące i odpowiednio
udokumentowane, a
jednocześnie za niedające podstawy do odrzucenia oferty konsorcjum
BBC. Przystępujący zauważył, że odwołujący kwestionuje pozycje dotyczące personelu
biurowego i pomocniczego, którego praca, choć oczywiście niezbędna, nie jest jednak
najistotniejsza dla należytego wykonania zamówienia, albowiem ma charakter pomocniczy
wobec istoty
zamówienia. Tym samym nie są to pozycje istotne przedmiotowo. Podobnie
wygląda to w ocenie przystępującego w odniesieniu do kosztów transportu czy kosztów
biura. Zatem od prac tych
nie zależy osiągnięcie zasadniczych celów, dla których
zamówienie jest udzielane. Po drugie, sam zamawiający wskazał w formularzu cenowym, że
wartość pozycji 1.1 –1.6 (tj. koszty biura, transportu oraz personelu biurowego i
pomocniczego) nie
może przekroczyć 15% ceny oferty netto, a odwołujący kwestionuje co
jedynie
część z tych pozycji, a żadnej nie kwestionuje w całości (w przypadku personelu
biurowego i pomocniczego oraz
kosztów transportu zamawiającego kwestionuje tylko
wskazaną różnicę między ofertą przystępującego, a własnymi wyliczeniami; zaś w
przypadku biura w
ogóle nie wskazuje, w jakim zakresie kwestionuje ten składnik ceny). Jak
już wskazano powyżej, konkretne zastrzeżenia odwołującego do pozycji ujętych w części 1
formularza cenowego
przystępującego dotyczą kwoty stanowiącej ledwie 1,64% łącznej
ceny netto. W przypadk
u kolejnych zakresów uwag, to zgodnie z adnotacją zamawiającego,
działania promocyjne opisane w pozycji 3 formularza cenowego nie mogą przekroczyć 2%
ceny. Zatem
już samo to wystarczy do uznania, że działania promocyjne nie stanowią
istotnego
składnika ceny. Tym bardziej, jeżeli zauważyć, że wskazane przez
przystępującego wynagrodzenie z tego tytułu stanowi zaledwie 1,35% ceny, a odwołujący

nie kwestionuje tej kwoty jako za niskiej,
ale jedynie uznaje, że rzekomo nie została ona
prawidłowo wykazana. Zresztą także i działania promocyjne nie są takimi, od których zależy
osiągnięcie zasadniczych celów, dla których zamówienie jest udzielane. O ile wynagrodzenie
Inżyniera Kontraktu czy wskazanych w odwołaniu ekspertów można by uznać za istotne
składniki ceny, należy zwrócić uwagę na kwestionowany przez Multiconsult zakres tych
składników. W przypadku Inżyniera Kontraktu różnica między stawką dniówki zaoferowanej
przez
przystępującego i odwołującego wynosi 100 zł, w związku z czym –przyjmując, że
Multiconsult
swoją stawkę uznaje za prawidłową–zakres zastrzeżeń to niespełna 1% łącznej
ceny. W przypadku
pozostałych ekspertów nie można poczynić analogicznych porównań,
ponieważ odwołujący ani nie wskazuje, jakie stawki dla osób na wskazanych stanowiskach
sam
zaoferował ani nie wskazał, dlaczego i o ile jego zdaniem wskazane stawki są zbyt
niskie.
Reasumując, każdy z pokazanych powyżej wyników świadczy o tym, że każda z
kwestionowanych pozycji cenowych z osobna, jak i wszystkie razem i ich sumaryczna
wartość. Tym samym nie można uznać, że pozycje te są istotnymi składnikami ceny oferty.
Już ten fakt powinien skutkować oddaleniem odwołania. Powyższe stanowisko
przystępującego potwierdza również wyrok KIO z dnia24.06.2021 r. (KIO 1564/21) W
konsekwencji
przystępujący uznał, że zarzut rażąco niskiej ceny podniesiony w odwołaniu
przez Multiconsult nie dotyczy istotnych
składników ceny, a tym samym nie może prowadzić
do uwzględnienia odwołania.[rażąco niska cena –wynagrodzenie personelu biurowego i
pomocniczego]
Odnosząc się do poszczególnych składników ceny ofertowej, które odwołujący uznaje za
rażąco niskie, przystępujący wskazał co następuje.
Po pierwsze, Multiconsult kwestionuje kwotę wskazaną w ofercie jako wynagrodzenie
personelu biurowego i pomocniczego,
wskazując, że nie było możliwe oparcie się o wycenę
pracy pracowników niepełnosprawnych, a więc z uwzględnieniem dofinansowania z PFRON.
Ze stanowiskiem
odwołującego nie można się zgodzić. Przede wszystkim BBC wskazuje, że
o
dwołujący w punkcie 11 uzasadnienia jako kwotę zasadną do ustalenia wysokości
wynagrodzenia Personelu Biurowego i Personelu Pomocniczego podaje
kwotę stanowiącą
równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. (z uwzględnieniem
wszystkich
kosztów pracodawcy), tj. kwotę 3.374,00 zł. Jednocześnie, w złożonych przez
przystępującego wyjaśnienia rnc 1 (na stronie 9) BBC pisze, że „Zatem koszt zatrudnienia
takiej osoby na
pełen etat (przyjmując koszt pracodawcy dla minimalnej krajowej w 2021
roku
3.373,44 PLN)”. 25.Przystępujący jak podstawę swojej kalkulacji przyjął zatem
dokładnie taką kwotę, o jakiej pisze odwołujący, co potwierdza, że wbrew twierdzeniom,

poczynił prawidłowe założenia przy ustalaniu wysokości ceny. Co jednak istotne, a na co
wskazuje p
rzystępujący w swoich wyjaśnieniach przedłożonych zamawiającemu, podczas
kalkulowania ceny BBC
uwzględnił pewne założenia i rozwiązania, tj. zatrudnienie na
wskazanych stanowiskach osób z niepełnosprawnością(dwóch, względnie jednej w
zależności od konfiguracji dotyczącej stopnia niepełnosprawności) (szczegółowo
przedstawione i poparte dowodami w
Wyjaśnieniach rnc 1 i Wyjaśnieniach rnc 2), które
umożliwiły mu zaoferowanie wskazanej w Formularzu Cenowym miesięcznej kwoty
zatrudnienia wymaganej liczby
osób w wymaganym czasie pracy zarówno dla Personelu
Biurowego jak i dla Personelu Pomocniczego przez cały wymagany w SIWZ okres. Ponadto,
wskazane kwoty
uwzględniają, oprócz wynagrodzenia pracowników, także inne konieczne
koszty jak chociażby koszty zwolnienia lekarskiego, badań lekarskich, szkolenia bhp czy
urlopów. Wbrew twierdzeniom odwołującego, przystępujący nie miał obowiązku wykazać ani
w dacie składania oferty, ani w dniu składania wyjaśnień co do ceny,, że już zatrudnił osoby,
które być może, o ile jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i o ile podpisze
umowę z zamawiającym, będą mogły pełnić obowiązki personelu biurowego i personelu
pomocniczego na Inwestycji. Jest to powszechnym
zjawiskiem w praktyce, że w przypadku
osób, dla których nie są wymagane jakieś szczególne kwalifikacje, a tak jest bezspornie w
przypadku personelu biurowego i pomocniczego, wykonawca (o ile nie korzysta z
osób już
zatrudnionych) zawiera umowy dopiero
mając pewność, albo co najmniej bardzo wysokie
prawdopodobieństwo, że będzie realizował dane zamówienie publiczne. Jest to zjawisko tym
bardziej powszechne, że z praktyki wynika, iż postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
mogą trwać wiele miesięcy. Można to stwierdzić chociażby na gruncie niniejszej
sprawy
–Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21.10.2020 r., a termin składania ofert
upłynął w dniu27.11.2020 r. Obecnie mija 8 miesięcy od złożenia ofert, a umowa o
udzielenie
zamówienia nie została jeszcze podpisana. Gdyby przyjąć argumentację
odwołującego, przystępujący albo od 8 miesięcy musiałby zatrudniać 4 osoby z
niepełnosprawnością z przeznaczeniem na Inwestycję, gdzie nie miałby dla nich pracy ani
nie otrzymywałby środków od zamawiającego na wynagrodzenie albo osoby te od 8
miesięcy musiałyby oczekiwać w zawieszeniu, bo być może w każdej chwili przystępujący
zawarłby umowę z zamawiającym i mogliby podpisać umowę i rozpocząć pracę. Zatem
oczekiwania
odwołującego w tym zakresie sprowadzające się do tego, że przystępujący miał
wykazać zatrudnienie tych osób w swych wyjaśnieniach (a może i jeszcze wcześniej) jest
wręcz absurdalne, nielogiczne i całkowicie sprzeczne z praktyką rynkową.
Dodatkowo
zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na odwołanie z dnia 21.07.2021 r. zamawiający

także potwierdził, iż nie wymagał, aby przed ewentualnym zawarciem umowy przystępujący
miał podpisane umowy z osobami, które będą zatrudnione na stanowiskach personelu
biurowego i personelu pomocniczego. Co
więcej, przystępujący w wyjaśnieniach
szczegółowo przedstawił, jak chce pozyskać konieczne osoby i jak się to przełoży na
pozyskanie
założonych w ofercie oszczędności. Co więcej, aby wykazać, że ma
doświadczenie w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością oraz że zatrudnienie takich osób
na spornych stanowiskach jest możliwe, przedłożył dokumenty swojego pracownika, który
zg
odził się na ich ujawnienie. Podkreślił w tym miejscu, że Pan B. N., którego dokumenty
zostały złożone wraz z wyjaśnieniami, nie zostały załączone w celu wykazania, że ta
konkretna osoba ma
pracować na tej inwestycji jako jeden z członków personelu biurowego
lub pomocniczego na Inwestycji. Dokumenty p. N.
zostały przedłożone na potwierdzenie
kalkulacji ceny i poczynionych przez
przystępującego założeń. Z tego względu, uwagi
odwołującego odnoszące się do p. N., jego miejsca zamieszkania, dojazdu i jakiegoś
„mieszkania katem u rodziny” są całkowicie bezprzedmiotowe.
Na marginesie
przystępujący zauważył, że wbrew twierdzeniom Multiconsult, przystępujący
to firmy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Potwierdza to także załączony do
odwołania dokument z PFRON –wynika z niego bowiem, że nieprzerwanie od 2019 r. co
najmniej jeden z konsorcjantów zatrudnia osoby (różne, choć niekoniecznie jednocześnie
różne) z niepełnosprawnościami. Również nietrafne są dywagacje odwołującego do
pominięcia w kalkulacji ceny ofertowej kosztów przystosowania stanowiska pracy czy
kosztów utrzymania osoby z niepełnosprawnością. Po pierwsze, niezrozumiałe jest
założenie, że przystępujący będzie zatrudniał osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące
w
oddaleniu od terenu Inwestycji. Wręcz przeciwnie, w pierwszej kolejności zostaną
uwzględnione lokalni mieszkańcy, co wiązać się będzie z brakiem dodatkowych kosztów
zamieszkania czy utrzymania. Z wiedzy posiadanej przez
przystępującego wynika, że nie
ma p
roblemów z pozyskaniem pracowników, zgodnie z jego kalkulacjami, ponieważ co do
zasady osoby z niepełnosprawnością mają trudności z uzyskaniem zatrudnienia, zwłaszcza
na
umowę o pracę, zaś takich osób jest bardzo dużo, w różnym przedziale wiekowym, z
różnorodnymi dysfunkcjami i z różnym wykształceniem, szczególnie w takim przypadku, gdy
od osób takich nie wymaga się jakichś szczególnych kwalifikacji zawodowych. Jeżeli zaś
chodzi o kwest
ię dostosowania miejsca pracy, odwołujący pomija, że nie każda osoba z
niepełnosprawnością musi mieć dostosowane do siebie miejsce pracy. Z tego względu
p
rzystępujący w swojej ofercie nie musiał z góry uwzględniać takich kosztów, tym bardziej,
że z jego doświadczenia wynika brak takowej konieczności dostosowywania miejsca pracy.

Dodatkowo przywołał stanowisko KIO, przedstawione w przytoczonym już wcześniej wyroku
z dn. 24.06.2021 r. (KIO 1564/21).
Co prawda powyższe orzeczenie dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych, jednak powyższe
dywagacje
można przenieść również na grunt niniejszej sprawy, szczególnie w kontekście
dostępności pracowników o odmiennym niż zwykły statusie, choćby w kontekście braku
wymogów co do szczególnych kwalifikacji i prostego charakteru pracy. Biorąc pod uwagę
powyższe oraz złożone wyjaśnienia, przystępujący wykazał, że zaoferowana przez niego
kwota wynagrodzenia Personelu Biurowego i Personelu Pomocniczego nie jest
rażąco
niska, a tym samym zarzut
odwołującego należałoby uznać za niezasadny.
[rażąco niska cena –środek transportu zamawiającego]
W dalszej
kolejności nie można zgodzić się, z zarzutami odnoszącymi się do środków
transportu dla
zamawiającego (zresztą odwołujący kwestionuje tylko środki transportu
zamawiającego, ale już nie wykonawcy) i to zarówno w zakresie rzekomej niezgodności z
SIWZ jak i w zakresie
rzekomo rażąco niskiej ceny. Po pierwsze, całkowicie niezasadne są
zarzuty,
że zaoferowanej kwocie przystępujący nie będzie w stanie zapewnić pojazdu
zgodnego z wymaganiami
zamawiającego, a tym samym, że złożona oferta jest niezgodna z
SIWZ.39.W punkcie 2.4 OPZ, z
amawiający wskazał, że oczekuje udostępnienia mu
samochodu typu SUV (średnie). W dalszej części, zamawiający opisał minimalne parametry,
które samochód musi spełniać. Przystępujący w wyjaśnieniach wskazał, że jako transport
zamawiającego zostaną udostępnione samochody marki Dacia Duster, które posiadają co
najmniej podstawowe wymagane w SWZ parametry. Pomimo tego, o
dwołujący zarówno w
postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt KIO 807/21,jak i w niniejszej sprawie, zarzuca,
że Dacia Duster nie jest samochodem SUV (średnie), a tym samym rzekomo nie spełnia
wymagań zamawiającego. Na potwierdzenie, Multiconsult przedłożył dokument
„Segmentacja rynku Samar 2020” oraz korespondencję pana S.W. (pracownika
zamawiającego) z przedstawicielem Dacii.
Odnosząc się do przedłożonych dokumentów, przede wszystkim należy podkreślić, że
z
amawiający nie wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem „SUV (średnie)”, a zwłaszcza
nie
odesłał do żadnej konkretnej klasyfikacji samochodów. Co więcej szereg tego typu
klasyfikacji,
niezależnie od tego, że posługują się one całkowicie inną nomenklaturą, niż
„SUV (średnie)”, są klasyfikacjami dość umownymi i często niejednoznacznymi. W
konsekwencji, skoro postanowienia SIWZ
są wiążące i nie mogą być interpretowane na
niekorzyść wykonawców, niezasadne jest opieranie rzekomej niezgodności zaoferowanego
przez
przystępującego samochodu z klasyfikacją wybraną przez odwołującego, a nie przez

zamawiającego.
Co więcej, na rozprawie w dniu 11.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 807/21,
z
amawiający wyraźnie oświadczył, że uznaje on samochód marki Dacia Duster za
samochód SUV (średni), jaki wymagany jest w SIWZ i że dopuścił takie samochody na
innych zawartych kontraktach, gdzie
były postawione przez niego takie same wymagania.
z
amawiający potwierdził to również w odpowiedzi na odwołanie w niniejszej sprawie z dnia
21.07.2021 r.
Ponadto z
amawiający na ww. rozprawie wskazał, że pan S. W. nie jest osobą władną do
podejmowania w imieniu
zamawiającego wiążących decyzji dotyczących pojazdów
oferowanych przez
wykonawców. Z tego względu, korespondencja prowadzona przez tego
pracownika, zresztą na tle innej umowy, nie może być uznana za dowód w niniejszej sprawie
a
wyłącznie za prywatne oświadczenie tej osoby.
Wobec powyższego, skoro zamawiający uznaje samochód marki Dacia Duster za
spełniający warunki postawione w SIWZ, zarzuty odwołującego w powyższym zakresie
należy uznać za niezasadne.
Jeżeli zaś chodzi o koszty eksploatacji, przystępujący podkreślił, że w złożonych w toku
p
ostępowania wyjaśnieniach opisał, jaką kwotę skalkulował w ofercie z tytułu transportu
zamawiającego i transportu Konsultanta i w jego ocenie –i w ocenie zamawiającego, który te
wyjaśnienia słusznie uznał za wyczerpujące –koszty te są wystarczające. Co więcej,
zauważył, że odwołujący swoje kalkulacje opiera na założeniu, że zamawiający w trakcie
Inwestycji wykorzysta maksymalny
możliwy limit kilometrów. W punkcie 2.4 OPZ
z
amawiający wskazał bowiem, że „Konsultant będzie ponosił wszelkie koszty, za które
otrzyma zapłatę zgodnie z poz. 1.4 oraz 4.4 Formularza Cenowego, związane z
utrzymaniem, w tym limit średnio 8000 kilometrów na miesiąc (średnio 4000 kilometrów na
miesiąc w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia
Ostatec
znego Świadectwa Płatności)”. Biorąc pod uwagę, że w przeciętnym miesiącu jest
21-22 dni
roboczych, to aby wyczerpać przewidziany limit kilometrów, zamawiający każdym
pojazdem musiałby dziennie przejechać ok. 360-380 kilometrów w okresie realizacji robót
budowlanych (i odpowiednio 180-190 km w okresie kolejnym). W
przypadku miesięcy, w
których przypada dzień świąteczny w tygodniu, liczba przejechanych dziennie kilometrów
musiałaby być jeszcze wyższa. Z tego względu, mało prawdopodobnym jest, aby w każdym
miesiącu trwania zamawiający wyczerpał limit.
Wyłącznie z ostrożności przystępujący wskazał, że założony przez niego miesięczny koszt
zapewnienia jednego auta wynosi 3.000,00
zł, podczas gdy zdaniem odwołującego

miesięczny koszt jednego auta wynosi 4.070,68 zł. Przez cały okres realizacji robót
budowlanych (tj. przez 46
miesięcy) koszt jednego samochodu wynosiłby odpowiednio
138.000,00 zł (wg oferty przystępującego) i 187.251,28 zł (wg wyliczeń odwołującego).
Różnica w okresie 46 miesięcy wynosi łącznie 49.251,28 zł dla jednego pojazdu i
98.502,56zł dla 2 pojazdów wymaganych zgodnie z SIWZ.
Porównując różnicę pomiędzy ofertą przystępującego a odwołaniem z łączną ceną ofertową
(15.994.900,00 zł netto) i z zakładanym przez przystępującego zyskiem (2.057.005,00 zł
netto) widocznym jest,
że zakwestionowana przez odwołującego kwota nie może być
uznana za istotny składnik ceny, skoro przez cały okres realizacji robót mogłaby
wygenerować po stronie przystępującego dodatkowy koszt w wysokości 0,62% łącznej ceny.
[rażąco niska cena –podwykonawcy –działania promocyjne]
Jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia za działania promocyjne, to stanowisko
odwołującego dotyczy nie tyle wysokości tego wynagrodzenia a faktu (domniemanego)
oparcia kwoty wskazanej w Formularzu cenowym na ofercie niewykaz
anego wcześniej
podwykonawcy.
Co istotne, o
dwołujący nie kwestionuje samej wysokości tej składowej ceny czy, tym
bardziej, nie wskazuje na jakiekolwiek
dowody przemawiające za uznaniem jej za rażąco
niską.
Na marginesie
przystępujący wskazał, że łączna kwota wynagrodzenia za działania
promocyjne (pozycja nr 3 Formularza Cenowego) stanowi zaledwie 1,35%
łącznej ceny
ofertowej, przy czym zgodnie z wymaganiami
zamawiającego kwota ta nie mogła być
wyższa niż 2% ceny (vide adnotacja przy punkcie 3 Formularza Cenowego). Odnosząc się
do
zarzutów należy wskazać, że odwołujący błędnie interpretuje przedłożone wraz z
wyjaśnieniami rnc dokumenty, wystawione przez pana D. G., prowadzącego działalność pod
firmą „DRON&ROLL D. G.”. Odwołujący bowiem zakłada, że pan G. miałby być
podwykonawcą przystępującego. Wbrew tym twierdzeniom, pan G. współpracuje z
przystępującym, nie tylko w tym zamówieniu, na zasadach tzw. b2b(czyli samozatrudnienia),
w związku z czym będzie on wliczał się do zasobów własnych przystępującego, podobnie
jak choćby wskazani współpracownicy merytoryczni. Dlatego stosunek pomiędzy
przystępującym i panem G. należy oceniać dokładnie tak samo jak stosunki wiążące
przystępującego z ekspertami, gdzie nikt nie ma wątpliwości, że nie ma mowy o
podwykonawstwie. Co istotne brak
jest podstawy do tego, aby każdą osobą zatrudnioną w
formie tzw. samozatrudnienia traktować jako podwykonawcę. Jednocześnie przystępujący
wskazał, że pan G., jako stały współpracownik przystępującego, przedłożył ofertę, aby

p
rzystępujący mógł w sposób należyty uwzględnić w cenie ofertowej koszty działań
promocyjnych. Nie
świadczy to jednak o tym, że miałby współpracować przy Inwestycji jako
podwykonawca. Co
więcej, zamawiający może też wyrazić zgodę na takie podwykonawstwo
w oparciu o postanowienie SIWZu. Wreszcie
podkreślił, że odwołujący w żaden sposób nie
kwestionuje wskazanej kwoty jako
nieprawidłowej (za niskiej), a jedynie stara się przekonać,
że wycena podwykonawcy (choć wcale p. G. nie musi być potraktowany jako
podwyko
nawca) dyskwalifikuje te kwotę. Z powyższych względów zarzut w zakresie
dotyczącym podwykonawców winien być uznany za niezasadny.
[rażąco niska cena –biuro zamawiającego]
Odnosząc się do zarzutu rzekomo rażąco niskiej ceny w zakresie kosztu biura przystępujący
wskaza
ł jedynie, że uzasadnienie odwołania sprowadza się de facto do gołosłownego
twierdzenia,
że za zaoferowaną cenę przystępujący nie jest w stanie zapewnić biura
zamawiającego zgodnego z wymaganiami SIWZ.
Odwołujący nie wykazuje, że zgodnie z ofertą przystępującego nie będzie on w stanie
udostępnić zamawiającemu biura odpowiadającego postanowieniom SIWZ, gdyż za dowód
nie
można uznać hipotetycznych symulacji dotyczących podziału powierzchni nieruchomości
wskazanych w wyjaśnieniach przystępującego. Odwołujący nie wskazuje również, jaki
powinien być odpowiedni koszt wynajmu biura ani też jakie są na lokalnym rynku ceny
nieruchomości do wynajęcia. Jednocześnie oczekiwanie odwołującego, że przystępujący w
swoich wyjaśnieniach będzie odnosił się do każdego m2 powierzchni biura, jest absurdalne.
Przystępujący uzyskał oferty nieruchomości spełniających wymagania zamawiającego i na
tej podstawie
skalkulował cenę ofertową. Następnie, w odpowiedzi na wezwanie, przedłożył
zamawiającego pozyskane oferty, jak również udzielił dodatkowych wyjaśnień. Dokonywanie
tak szczegółowej analizy powierzchni biurowej, jak usiłuje to czynić Multiconsult, jest
całkowicie niezasadne. Powyższe jest tym bardziej niezasadne, że biorąc pod uwagę liczbę
dniówek wszystkich osób, które mają być zaangażowane na Inwestycji oraz fakt, że niektóre
osoby będą pełniły kilka funkcji, nigdy w biurze nie będzie przebywała maksymalna możliwa
zgodnie z SIWZ liczba osób, a co za tym idzie, nie musi to mieć uwzględnienia w
powierzchni biura. Co
więcej nawet podczas tej samej dniówki, uwzględniając charakter
pracy personelu, nie
muszą wszyscy jednocześnie przebywać w biurze. Z powyższych
względów, nie sposób się w bardziej obszerny sposób odnieść się do uwag odwołującego
ani też uznać ich za uzasadniony zarzut.
[rażąco niska cena –wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu]
W ofercie i
wyjaśnieniach, przystępujący wskazał, że przyjął jako wysokość dniówki dla

Inżyniera Kontraktu kwotę 500 zł netto. Dodatkowo, do wyjaśnień dołączył pismo Inżyniera
Kontraktu, który oświadczył, że będzie pełnił obowiązki za kwotę 400 zł netto. Trudno uznać,
że koszt w wysokości 400 zł dziennie (wykazany jednoznacznym oświadczeniem osoby
przewidzianej na
to stanowisko) jest niewiarygodny, skoro przeliczają go na około 22dni
pracy na miesiąc (uśredniona liczba dniówek) otrzymujemy wysokość takiego
wynagr
odzenia na poziomie 8.800 zł. Dla porównania, z odwołania Multiconsult wynika, że
przyjął dniówkę zatrudnionego Inżyniera Kontraktu w wysokości 600 zł netto, nie wskazując
przy tym analogic
znego oświadczenia Inżyniera. Porównując zatem obie te oferty nie
sposób zgodzić się ze stanowiskiem odwołującego, że wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu
jest rażąco niskie. Gdyby jednak nawet przyjąć, z czym przystępujący się jednak nie zgadza,
że Inżynier Kontraktu powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie, to przyjmując stawkę
zaoferowaną przez Multiconsult, różnica między ofertą przystępującego a odwołującego w
całym 46-miesięczym okresie realizacji robót wynosiłaby 146.900,00 zł netto, co stanowi
0,92% łącznej ceny ofertowej netto, a zatem bezspornie nie jest to kwota, która –przy
założonym zysku przez przystępującego –mogłaby uniemożliwić realizację zamówienia
przez
przystępującego.
[rażąco niska cena –eksperci spoza terenu]
Podobnie jak w przypadku zarzutu odnoszącego się do biura zamawiającego, tak i w
przypadku zastrzeżeń do wynagrodzenia niektórych, wybiórczo wskazanych ekspertów,
o
dwołujący przedstawił tylko ogólnikowe twierdzenia, nie popierając ich żadnymi dowodami
ani też nie wskazał, jakie stawki powinny być należyte.
Co do zasady, o
dwołujący ograniczył się do twierdzenia, że eksperci wskazali w osobiście
podpisanych oświadczeniach zbyt niskie stawki, które nie pokryją (albo w całości
skonsumują) konieczne koszty dojazdy lub koszty noclegu.
Po pierwsze,
założenia poczynione przez Multiconsult nie mają żadnego potwierdzenia, tym
bardziej,
że odwołujący przyjął najdroższe możliwe założenia. Przede wszystkim eksperci
mogą łączyć koszty dojazdu. Co więcej, mogą oni dojeżdżać również środkami komunikacji
publicznej, a nie
wyłącznie samodzielnie samochodem, a czas dojazdu poświęcić na
wykonanie innej pracy. Po drugie, co najmniej
część ekspertów ma pełnić swoje obowiązki w
takim wymiarze czasu,
że nie będzie to wykluczało podjęcie przez nich także innych zajęć,
które przykładowo będą mogli łączyć z dojazdami i pobytem na Inwestycji.
Po trzecie, Multiconsult
przeprowadził analizę oświadczeń załączonych do wyjaśnień
przystępującego w sposób bardzo wybiórczy i niekompletny. Odwołujący pominął
przykładowo, że obie osoby, mające pełnić obowiązki archeologa są współwłaścicielami

firmy, w
związku z czym niewątpliwie będą ponosić koszty dojazdu wspólnie. Podobnie
będzie to miało miejsce w przypadku ekspertów zatrudnionych w tej samej firmie. Ponadto
Multiconsult pominął, że np. przywołana w odwołaniu osoba, zgłoszona jako inspektor
nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, obok tej funkcji pełnić będzie również funkcję
weryfikatora dokumentacji projektowej w tej branży, więc jego wynagrodzenie będzie
odpowiednio wyższe, gdyż za każdą z nich otrzyma odrębne wynagrodzenie.
Przede wszys
tkim jednak, co najważniejsze, odwołujący całkowicie bezzasadnie przyjmuje
założenie, że wspomniane osoby faktycznie mieszkają pod podanymi przez nich adresami.
Tymczasem znaczna część z nich jest jedynie zameldowana pod wskazanymi adresami
podczas gdy zamieszkują (szczególnie w dni robocze) w miejscach aktualnego
wykonywania pracy. Nie jest to nic nadzwyczajnego dla osób, których wykonywany zawód
powoduje de facto
ciągłe zmiany rzeczywistego pobytu w zależności od miejsca
wykonywania prac
y. Tak właśnie jest z szeroko rozumianą kadrą budowlaną, która rzadko na
stałe mieszka w miejscu meldunku, bo ich miejsce pracy (budowy) są porozrzucane po
całym kraju. Najczęściej zatem mieszka się w miejscu położonym blisko realizowanych
inwestycji (najczęściej kilku inwestycji). Co do zasady, wynagrodzenie osób wskazanych w
odwołaniu wynosi 4% ceny ofertowej, jednak kwota ta nie jest podważana. Odwołujący
kwestionuje brakującą część wynagrodzenia, jednak nie wskazuje, o jaką kwotę mu chodzi,
w związku z czym nie sposób ustosunkować się obszerniej do odwołania.
[bezpodstawne dwukrotne wezwanie do złożenia wyjaśnień]
Niezależnie od powyższego nie można również podzielić zarzutu odwołującego, że
z
amawiający bezpodstawnie dwukrotnie wzywał przystępującego do wyjaśnień dotyczących
ceny. W wezwaniu z dn. 5.01.2021 r. z
amawiający wezwał przystępującego do złożenia
wyjaśnień, czy zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską, ze szczególnym
uwzględnieniem kwot wskazanych w konkretnie przywołanych pozycjach Formularza
cenowego.
Następnie, w dniu 29.01.2021 r. zamawiający zobowiązał przystępującego do złożenia nie
ogólnych wyjaśnień, a do wyjaśnienia kwestii, które wzbudziły wątpliwości zamawiającego
po zapoznaniu się z wyjaśnieniami z dnia 22.01.2021 roku. Porównując treść obu wezwań
widocznym jest,
że zamawiający nie wzywał przystępującego dwukrotnie do złożenia
wyjaśnień w tym samym zakresie, a za drugim razem zadał konkretne pytania odnoszące
się do otrzymanych już wyjaśnień. Przy czym, pytania te potwierdzają, że w pierwszych
wyjaśnieniach przystępujący ustosunkował się do wszystkich wymaganych zgodnie z
wezwaniem z dn. 5.01.2021 r. kwestii, a zatem brak było podstaw do zaniechania dalszego

dopytywania wykonawcy, skoro z
amawiający chciał wyjaśnić dodatkowe zagadnienia.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, oferty
BBC, wezwania do wyjaśnień z dnia 5 stycznia 2021 r., odpowiedzi z dnia 22 stycznia 2021
r. ponownego wezwania do wyjaśnień i udzielonej odpowiedzi, dowodów dołączonych do
odwołania, dowodów złożonych w sprawie sygn. akt KIO 807/21.

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Zamawiający określił warunek udziału w zakresie osoby przeznaczonej do pełnienia funkcji
Inżynier Kontraktu:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1.
Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących bu-
dowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu
Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto
każde na stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżynie-
ra Rezydenta
2.
Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodziel-
nych lub kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach in-
westycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgod-
nie z poniższą definicją).
albo
B)
1. Minimum 60 miesięcy doświadczenia przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją
zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwu-
jezdniowych o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde na stanowi-
sku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do
spraw realizacji inwestycji, lub
Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do
spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu
TOM II
Wzór umowy
Par. 13
Ogólne obowiązki Konsultanta
4.
Zamawiający wymaga aby zatrudnione na podstawie umowy o pracę były osoby wy-
konujące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy

oraz Personel Pomocniczy, tj.: czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane
w pkt. 2.1. OPZ.
5.
Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, przez okres świadczenia Usługi, do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia, będą
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Konsultant zobowiązu-
je się przez cały okres świadczenia Usługi, do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia,
utrzymywać ciągłość zatrudnienia w wymiarze pracy nie mniejszym niż wynikającym z niniej-
szej Umowy (dot. Personelu Biurowego oraz Personelu Pomocniczego). W przypadku roz-
wiązania stosunku pracy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Konsultant będzie zobowiązany niezwłocznie
do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę,
w wymiarze nie mniejszym niż wynikający z zasad określonych w niniejszej umowie. W przy-
padku zmiany, o której mowa wyżej, wyznaczenie danej osoby do świadczenia Usługi musi
nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia zakończenia umowy z po-
przednio zatrudnioną osobą.

Tom III Opis przedm
iotu zamówienia:
2.
Wymagania:
2.1 Personel Konsultanta
Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Konsul-
tanta oraz osobom zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i procedurami kontraktowymi.
Głównym miejscem świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta będą biura Konsultanta
o których mowa w pkt. 2.2.1 OPZ i Plac Budowy.
Konsultant na każdym etapie trwania Kontraktu zapewni Personel niezbędny do właściwego
wykonania przedmiotu za
mówienia.
W celu realizacji zamówienia Konsultant zapewni odpowiedni:
1) Personel Konsultanta (Eksperci Kluczowi, Inni Eksperci),
2) Personel biurowy:
dla okresu projektowania oraz okresu realizacji robót budowlanych min. 2 osoby np.. sekreta-
riat, obsługa techniczno - administracyjna itp.
dla okresu przeglądów i rozliczenia Kontraktu min. 1 osobę, np.: sekretariat, obsługa tech-
niczno - administracyjna itp.),
3) Personel pomocniczy:
dla okresu projektowania oraz okresu wykonywania robót budowlanych min. 2 osoby, inne
osoby niezbędne w czasie realizacji usługi, dla okresu przeglądów i rozliczenia Kontraktu

(min. 1 osobę, inne osoby niezbędne w czasie realizacji usługi),niezbędny do właściwego
wykonania przedmiotu zamówienia.
W zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy wcho-
dzi w szczególności:
Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
Obsługa urządzeń biurowych
Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biu-
ra I
nżyniera
Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (sca-
ny) zgodnie z przy
jętym systemem
Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu i stronom trzecim
Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pako-
wanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
Przyjmowanie wszystkich
interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia spra-
wy i skierowanie do właściwej osoby
Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji
Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia
technicznego.
Personel Konsultanta będzie biegle posługiwał się językiem polskim w zakresie ogólnym i
technicznym. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, Konsultant zapewni przez cały
czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogól-
ną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za pracę swojego Personelu oraz Personelu biu-
rowego i pomocniczego.
Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu Konsultanta oraz Personelu biuro-
wego i pomocniczego, aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące
godzin pracy zawarte w Warunkach
Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie
nadzór oraz ryzyko związane z dostosowaniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywi-
stym czasem pracy Wykonawcy Robót, zmniejszeniem intensywności prac w okresach zi-
mowych itp.
Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zama-
wiającego lub Wykonawcy Robót.

Konsultant na każdym etapie trwania Kontraktu zapewni Personel niezbędny do właściwego
wykonania przedmiotu zamówienia.
Personel biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biur Konsultanta w minimal-
nym czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na wszystkich etapach Kontraktu.
2.1.1. Kluczowi Eksperci
Wymagania dotyczące Personelu Kluczowego zostały podane w Tomie I, Rozdziale 1, punkt
SIWZ oraz formularzu Kryteria pozacenowe.
2.1.2. Inni Eksperci
Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani
informacji i dokumentów ich dotyczących.
Niemniej jednak Inni Eksperci, których obowiązki zawodowe wymagają posiadania odpo-
wiednic
h uprawnień zawodowych, przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa czy opłat związanych z ubezpieczeniem oc muszą legitymować się takimi do-
kumentami i być każdorazowo zgłoszeni do Kierownika Projektu co najmniej na dwa dni
przed skie
rowaniem ich do rozpoczęcia pracy wraz z przedstawieniem dokumentów o któ-
rych mowa wyżej.
Celem zapewnienia należytego wykonania usługi Konsultant zapewni na etapie realizacji
usługi ekspertów z następujących branż, zgodnie z formularzem cenowym (na obu zada-
niach):
-
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności: mostowej, drogowej (1
osoba na 2 zadania);
-
weryfikatorów dokumentacji projektowej specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba
na każde zadanie) oraz
- weryfikatora dokumentacji
projektowej o specjalności architektonicznej (1 osoba na 2 zada-
nia);
-
weryfikatorów dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej: mostowej, drogowej (1
osoba na każde zadanie);
-
weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej: kolejowej - tylko dla
zadania nr 2;
-
weryfikatorów dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instala-
cji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, elektrycznych i ele
ktroenergetycznych (1 osoba na każde zadanie);
-
Inspektorów Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba na każde za-
danie);
-
Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej (1 osoba na każde za-
danie);

-
Inspektorów Nadzoru specjalności inżynieryjnej: mostowej, drogowej (1 osoba na każde
zadanie);
-
Inspektorów Nadzoru specjalności inżynieryjnej: kolejowej - jedna osoba dla zadania
nr 2;
-
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych kanalizacyj-
nych, melioracyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba na każde zadanie);
-
Asystentów Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej: mostowej, drogowej (1
osoba na każde zadanie);
-
Asystentów Technologa (1 osoba na każde zadanie);
-
Specjalistów ds.: rozliczeń, roszczeń, nadzoru geotechnicznego, nadzoru geologicz-
nego w zakresie posadowienia obiektów budowlanych, nadzoru przyrodniczego i ochrony
środowiska, kontaktów ze społecznością i promocji, umów z podwykonawcami, dostawcami i
usługodawcami, sprawozdawczości (1 osoba na każde zadanie);
-
Specjalisty ds.: inżynierii ruchu— 1 osoba na 2 zadania;
-
Radca prawny/adwokat
— jedna osoba na 2 zadania;
-
Geodetów w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, Zespołów geodetów Archeolo-
gów (na każde zadanie);
-
Brakarza - na dwa zadania;
-
Innych według potrzeb.
Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą weryfikacji i akceptacji przez
Kierownika
Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych ekspertów najpóźniej na 14
dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.
2.2 Koszty administracyjne
2.2.1 Biuro Konsultanta
Konsultant zobowiązany jest zapewnić (np. dostarczyć, wynająć) oraz zorganizować, urzą-
dzić, wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt biura na potrzeby Personelu Konsultanta i
Personelu biurowego i pomocniczego -
oddzielne biuro na każde z dwóch zadań.
Zaplecze Konsultanta będzie odpowiadać wymaganiom:
-
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
-
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie,

Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, in-
nym, właściwym przepisom prawa.
Konsultant zapewni warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w
zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną odpowiednio do potrzeb w energię
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania
ścieków, wody opadowej i odpadów. Konsultant zapewni utrzymanie właściwego stanu tech-
nicznego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę obiektów, poszanowanie uza-
sadnionych interesów osób trzecich oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla
osób przebywających na terenie zaplecza.
Zaplecze będzie wyposażone we wszystkie elementy wymagane dla prawidłowego wykona-
nia Usługi, w szczególności Konsultant zapewni:
a)
pomieszczenia, które będą mieć okna o powierzchni umożliwiającej odpowiednie
oświetlenie i wentylację, a okna wystawione na bezpośrednie światło słoneczne podczas
godzin pracy będą wyposażone w żaluzje (rolety),
b)
ogrzewanie na skal
ę mogącą utrzymać temperaturę w biurze 20 * C,
c)
podłogi w pomieszczeniach biurowych pokryte odpowiednio wytrzymałymi wykładzi-
nami,
d)
we wszystkich toaletach ustępy ze spłuczkami i umywalki z podłączoną gorącą i zim-
ną wodą. Konsultant powinien zapewnić wystarczającą dostawę wody dla odpowiedniej ob-
sługi zaplecza. Wszystkie ustępy, umywalki, zlewy i rury odprowadzające winny być podłą-
czone do odpowiednich instalacji odprowadzających, zatwierdzonych przez lokalne władze
sanitarne i/lub wodnokanalizacyjne,
e)
wyposażenie w media: elektryczność, wod./kan., łącza telekomunikacyjne, łącza in-
ternetowe bez limitu danych o prędkości łącza co najmniej 200 Mb/s oraz wymagany odpo-
wiednimi przepisami sprzęt bhp i ppoż,
f)
drogi dojazdowe i parking, w tym dla Zamawiającego min. 4 miejsca parkingowe,
g)
salę konferencyjną dla minimum 40 osób wyposażoną w stoły, krzesła, tablicę szkol-
ną białą o rozmiarze minimum 150cm x 100 cm, rzutnik multimedialny i klimatyzację. W cza-
sie spotkań organizowanych na sali konferencyjnej w dowolnym etapie trwania umowy mu-
szą być zapewnione minimum napoje gorące (np. kawa, herbata) oraz zimne (np. woda mi-
neralna).
Wymaga się, aby Konsultant dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym i wy-
posażeniem, w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie Usługi.
Konsultant
będzie ponosić wszystkie koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwida-
cją biura Konsultanta, w szczególności:

a)
koszty zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg do-
jazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, wyposażenia biura i zabezpieczeń,
b)
koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem biura - m.in. opłaty za energię elek-
tryczną, internet, usługi telekomunikacyjne, ogrzewanie, klimatyzację, wodę, wywóz nieczy-
stości, śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za wyna-
jem pomieszczeń, koszty środków transportu,
c)
koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych,
biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego (je-
śli to konieczne),
d)
koszty ubezpieczeń.
Biura mogą być wykorzystywane wyłącznie do pełnienia Usługi.
W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej poleceniem Kierownika
Projektu, Konsultant zapewni pomieszczenia biurowe na okres projektowania, na okres wy-
konywania Robót oraz na okres 15miesięcy od wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia,
które będą w odległości nie większej niż 10 km od terenu budowy.
Zamawiający dopuszcza, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, pracę każde-
go z W
eryfikatorów dokumentacji projektowej (Eksperci Kluczowi i Inni Eksperci) poza Biu-
rem Konsultanta. Niniejsza zgoda Zamawiającego może zostać cofnięta bez podania przy-
czyn i staje się wiążąca dla Konsultanta od kolejnego okresu rozliczeniowego (miesiąca).
P
owyższe nie zwalnia Weryfikatorów jw. od uczestniczenia w spotkaniach dotyczących Kon-
traktu oraz od dokumentowania czasu pracy na zasadach opisanych w OPZ i Umowie.
2.2.2 Biuro Zamawiającego
W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej poleceniem Kierownika
Projektu, Konsultant zapewni na potrzeby zespołu Kierownika Projektu pomieszczenia biu-
rowe o łącznej powierzchni co najmniej 30 m2 osobno dla każdego Zadania, zlokalizowane
w tym samym miejscu co biura Inżyniera Kontraktu lub w bezpośrednim sąsiedztwie, sam
wyposaży biura, ubezpieczy i zapewni ochronę. Pomieszczenia biurowe (zamykane na
klucz) powinny umożliwić dogodne warunki pracy dla min. 3 osób. Pomieszczenia powinny
być wyposażone m.in. w biurka (z zamykanym kontenerem) z krzesłami, szafę zamykaną na
dokumenty, szafę na ubrania, stół konferencyjny z krzesłami (dla 6 osób), drobny sprzęt biu-
rowy. Pomieszczenia powinny być klimatyzowane.
Pomieszczenia powinny posiadać kompletną instalację elektryczną, oświetleniową, wodocią-
gową, kanalizacyjną, klimatyzacyjną i grzewczą. Do pomieszczeń doprowadzone będzie łą-
cze telekomunikacyjne oraz stałe łącze internetowe bez limitu danych o prędkości łącza co
najmniej 200 Mb/s. Pomieszczenia biurowe będą miały zapewniony dostęp do pomieszcze-
nia gospodarczego oraz toalety.

Pomieszczenia biurowe powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy i przepisy - w
szczególności w zakresie oświetlenia, ogrzewania i wentylacji, powierzchni dla pomieszczeń
przeznaczonych do pracy, bezpieczeństwa pożarowego.
Konsul
tant zapewni Zamawiającemu korzystanie z kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego
(drukarka, kopiarka, skaner -
obsługującego format A3, automatyczny skan i druk obustron-
ny), oraz zapewni bieżące utrzymanie w/w urządzeń tj. uzupełnianie papieru, tonerów/tuszy,
innych elementów i materiałów zużywających się jak również serwis i naprawę tych urzą-
dzeń. W przypadku awarii któregokolwiek z w/w urządzeń Konsultant zobowiązany jest do-
konać naprawy w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia/zgłoszenia awarii. Zamawiający
dopuszcza możliwość naprawy w czasie dłuższym niż 24 godziny, przy czym na czas trwa-
nia naprawy Konsultant zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z urządzenia za-
stępczego o parametrach równoważnych.
Przed każdym biurem Zamawiającego powinien być zapewniony parking dla co najmniej 4
samochodów dla Kierownika Projektu i innych przedstawicieli Zamawiającego. Każde biuro
musi mieć zapewnione utwardzone drogi dojazdowe (dojazd od drogi publicznej).
Konsultant zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane m. in. z: zakupem, dostar-
czeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą biura Zamawiającego, wraz z jego wyposażeniem
(meble, sprzęt itp.) wykonaniem przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenerge-
tycznych, teletechnicznych, ew. innych niezbędnych),eksploatacją i bieżącą obsługą biura
Zamawiającego (m. in.: konserwacja biura, wyposażenia i sprzętu, zakup materiałów eksplo-
atacyjnych, energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, klimatyzacji, odprowa-
dzenia ścieków, ochronę mienia, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych niezbęd-
nych, w tym wszystkie koszty rozmów telefonicznych, przesyłania faksów i łącza interneto-
wego, opłat dzierżawy, podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty sprzątania itp.), zlikwido-
waniem Biura Zamawiającego.
Przekaz
anie Biura Zamawiającego nastąpi na podstawie sporządzonych protokołów zdaw-
czo -
odbiorczych z podaniem wartości środków trwałych. W zakres środków trwałych wcho-
dzić będzie sprzęt oraz środek transportu, będą to środki trwałe obce w użytkowaniu Zama-
wiającego. Wzór Protokołu/ów zostanie ustalony z Zamawiającym.
Konsultant zapewni dla Zespołu Kierownika Projektu nowy sprzęt komputerowy przenośny
(którego Zamawiający będzie Administratorem) w ilości 4 sztuk (laptop) wraz z oprogramo-
waniem (tożsamym z oprogramowaniem będącym na wyposażeniu Konsultanta) i mobilnym
internetem wg poniższych minimalnych wskazań:
1.
Ekran

Typ wyświetlacza: Matryca aktywna matowa LED LCD Obszar aktywny: przekątna
15,6”, widescreen, matowa

Rozdzielczość: 1920 x 1080

2.
Pamięć operacyjna - 8 GB DDR3 1600 MHz, min jedno gniazdo wolne
3.
Dysk twardy
— SSD 2,5", Pojemność 500 GB
4.
Myszka bezprzewodowa
5.
Torba na laptop, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiału wodoodpornego, po-
siadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddziel-
ną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię.
Sprzęt komputerowy Zamawiającego ma pracować we własnej sieci wewnętrznej, bez do-
stępu do niej Personelu Konsultanta.
2.4 Środki transportu i łączności
Konsultant niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków
transportu i łączności (telefony komórkowe), zapewniającą sprawne pełnienie Usługi. W celu
identyfikacji pojazdów samochody Konsultanta będą odpowiednio oznakowane i wyposażo-
ne w lampy ostrzegawcze.
W terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej poleceniem Kierow-
nika Projektu Konsultant zapewni adres konta poczty elektronicznej wyłącznie na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia.
Konsultant użyczy Zamawiającemu 2 sztuki środków transportu, do wyłącznej całodobowej
dyspozycji Zamawiającego na czas określony poniżej:
1. samochód typu SUV (średnie) 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej
poleceniem Kierownika Projektu do wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności.
Konsultant zapewni Zamawiającemu ciągłość w korzystaniu ze środków transportu. W przy-
padku ujawnienia wady lub awarii Konsultant zapewni pojazd zastępczy w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia. Samochód zastępczy ma spełniać wymagania techniczne jak samochód pod-
stawowy.
Środki transportu dla Zamawiającego będzie będą spełniać niżej wymienione warunki:
1. Parametry i wyposażenie pojazdów nie będą gorsze, niż określone w poniższej tabeli
Lp.
Wyposażenie i parametry
Samochód SUV, 5-drzwiowy
1
Napęd 4x4 (stały lub dołączany)

2
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
3
System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

4
Lusterka zewnętrzne boczne podgrzewane sterowane elektrycznie

5
Minimum 2 poduszki powietrzne

6
Klimatyzacja
7
Radio
8
Komplet podłogowych dywaników gumowych

9
Komplet opon zimowych, Komplet opon letnich

10
Wspomaganie układu kierowniczego

Lp.
Wyposażenie i parametry

Samochód SUV, 5-drzwiowy
11
Regulowana kolumna kierownicy

12
Zestaw głośnomówiący

13
Lampa błyskowa pomarańczowa magnes z przedłużaczem (kogut)
14
Polskie świadectwo homologacji

15
Nie dopuszcza się samochodów homologacją ciężarową (tzw. Kratka)
16
Komplet czujników parkowania przednie i tylne lub kamera cofania
17
Światła przeciwmgielne przednie
Wymaga się aby użyczone samochody posiadały ważny przegląd techniczny i ubezpieczenie
OC, AC, NNW i Assistance. Wymagane jest aby Konsultant zapewnił obsługę związaną z
eksploatacją użyczonych samochodów (usługi eksploatacyjne) oraz ponosił koszty eksploat-
acji, tj. paliwa (rozliczanie bezgotówkowe), płynów, materiałów eksploatacyjnych, bieżących
napraw, przeglądów technicznych, sezonowej wymiany opon, przechowywania opon, prze-
dłużania ubezpieczenia, mycia samochodów cztery razy w miesiącu (dwa razy w miesiącu w
okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności), sprzątania wnętrza samochodów raz w miesiącu.
Wymaga się aby Konsultant zapewnił samochód zastępczy na czas naprawy i przeglądu.
Zamawiający zwróci samochody Konsultantowi niezwłocznie po wystawieniu Ostatecznego
Świadectwa Płatności.
Konsultant może użyczyć samochody nowe bądź używane, jednak nie starsze niż czteroletni
(4 lata liczone od pierwszej rejestracji) i z przebiegiem nie większym niż 80 tyś. km. Wiek i
przebieg samochodu będą liczone/ustalane na dzień podpisania Umowy.
Konsul
tant będzie ponosił wszelkie koszty, za które otrzyma zapłatę zgodnie z poz. 1.4 oraz
4.4 Formularza Cenowego, związane z utrzymaniem, w tym limit średnio 8000 kilometrów na
miesiąc (średnio 4000 kilometrów na miesiąc w okresie od wystawienia ostatniego Świadec-
twa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności), naprawą, przeglądami,
ubezpieczeniami w celu zapewnienia prawidłowego działania pojazdu. Poniesie również
koszty materiałów i usług eksploatacyjnych wskazanych powyżej.
Formularz cenowy
2.1.1
Inżynier Kontraktu Dniówka
1 469
2.2.40
Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji - Zadanie 1 Dniówka
798

Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji - Zadanie 2 Dniówka
798
2.2.41
Zespół geodetów - Zadanie 1
Dniówka
798
2.2.42
Zespół geodetów - Zadanie 2
Dniówka
798

Radca Prawny/Adwokat - Zadanie 1 i 2
Dniówka
844

Archeolog - Zadanie 1
Dniówka
435

Archeolog - Zadanie 2
Dniówka
435

2.2.44 Brakarz - Zadanie 1 i 2
Dniówka
126

Formularz cenowy BBC z :
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:
Zadanie 1: Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski -
Haćki
Zadanie 2: Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka (z węzłem)

2.2.14.2
drogowej - Zadanie 2
Dniówka
812
220,00 178 640,00
2.2.15 kolejowej
Dniówka
450
220,00 99 000,00
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
2.2.16.1
telekomunikacyjnych - Zadanie 1
Dniówka
624
210,00 131
040,00
2.2.16.2
telekomunikacyjnych - Zadanie 2
Dniówka
624
210,00 131
040,00 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2.2.17.1
Dniówka
800
2 10,00 168 000,00
-
Za
danie 1 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2.2.17.2
Dniówka
800
2 10,00 168 000,00
-
Zadanie 2
2.2.18.1
melioracyjnych - Zadanie 1
Dniówka
669
210,00 140 490,00
2.2.18.2
melioracyjnych - Zadanie 2
Dniówka
669
210,00 140 490,00
2.2.19.1
elektrycznych i elektroenergetycznych - Zadanie 1
Dniówka
785

210,00
164 850,00
2.2.19.2
elektrycznych i elektroenergetycznych - Zadanie 2
Dniówka
785
2
10,00 164 850,00

Asysten
t Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej: 210,00
2.2.20.1
mostowej - Zadanie 1
Dniówka
812
190,00 154 280,00 2.2.20.2

mostowej - Zadanie 2
Dniówka
812
190,00 154 280,00 2.2.21.1 dro-
gowej - Zadanie 1
Dniówka
812
190,00 154 280,00 2.2.21.2 drogowej
-
Zadanie 2
Dniówka
812
190,00 154 280,00
2.2.22.1
Asystent Technologa - Zadanie 1
Dniówka
812
190,00 154
280,00
2.2.22.2
Asystent Technologa - Zadanie 2
Dniówka
812
190,00 154
280,00
Specjalista ds.
2.2.23.1
rozliczeń - Zadanie 1 Dniówka
950
200,00 190 000,00 2.2.23.2

rozliczeń - Zadanie 2 Dniówka
950
200,00 190 000,00

2.2.24.1
roszczeń - Zadanie 1 Dniówka
585
200,00 117 000,00 2.2.24.2

roszczeń - Zadanie 2 Dniówka
585
200,00 117 000,00
2.2.25.1
technologii i materiałów - Zadanie 1 Dniówka
800
200,00 160
000,00 2.2.25.2
technologii i materiałów - Zadanie 2 Dniówka
800
200,00

160 000,00
2.2.26.1
nadzoru geotechnicznego - Zadanie 1
Dniówka
785
200,00

157 000,00
2.2.26.2
nadzoru geotechnicznego - Zadanie 2
Dniówka
785
200,00

157 000,00
nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia obiektów
2.2.27.1
Dniówka
349
2 00,00 69 800,00
budowlanych - Zadanie 1 nadzoru geologiczne
go w zakresie posadowienia obiektów
2.2.27.2
Dniówka
349
2 00,00 69 800,00
budowlanych - Zadanie 2
2.2.28.1
nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska - Zadanie 1 Dniówka
788

200,00 157 600,00
2.2.28.2
nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska - Zadanie 2 Dniówka
788

200,00 157 600,00
2.2.29
inżynierii ruchu - Zadanie 1 i 2
Dniówka
789
200,00 157 800,00
2.2.30.1
kontaktów ze społecznością i promocji - Zadanie 1 Dniówka
854

200,00
170 800,00 2.2.30.2
kontaktów ze społecznością i promocji - Zadanie 2

Dniówka
854
200,00 170 800,00
2.2.31.1
umów z podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami - Zadanie 1

Dniówka
714
200,00 142 800,00 2.2.31.2
umów z podwykonawcami,
dostawcami, usługodawcami - Zadanie 2 Dniówka
714
200,00 142 800,00
2.2.32.1
sprawozdawczości - Zadanie 1
Dniówka
1 281 200,00 256
200,00
2.2.32.2
sprawozdawczości - Zadanie 2
Dniówka
1 281 200,00 256
200,00
Inni:
2.2.40
Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji - Zadanie 1 Dniówka
798

200,00 159 600,00

Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji - Zadanie 2 Dniówka
798

200,00 159 600,00
2.2.41
Zespół geodetów - Zadanie 1
Dniówka
798
350,00 279 300,00
2.2.42 Zespół geodetów - Zadanie 2 Dniówka 798 350,00 279 300,00 Radca Praw-
ny/Adwokat -
Zadanie 1 i 2 Dniówka 844 250,00 211 000,00

Archeolog - Zadanie 1
Dniówka
435
200,00 87 000,00

Archeolog - Zadanie 2
Dniówka
435
200,00 87 000,00
2.2.44 Brakarz - Zadanie 1 i 2
Dniówka
126
200,00 25 200,00

Inni eksperci: Razem 9 256 350,00

Usługi Nadzoru: Razem
13 875 990,00
Działania promocyjne
3
(nie więcej niż 2 % ceny netto)
3.1
Broszura informacyjna
3.1.1 Broszura Informacyjna - Zadanie 1 sztuka 1500 5,00 7 500,00
2.1.2 Broszura Informacyjna - Zadanie 2 sztuka 1500 5,00 7 500,00
3.2
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót
3.2.1
miesiąc
28
9 00,00 25 200,00
do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia - Zadanie 1
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót
3.2.2 mie
siąc
28
9 00,00 25 200,00
do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia - Zadanie 2
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do
wystawienia Ostatecznego Świadectwa

3.3
Płatności
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia ostatniego
3.3.1
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności - Zadanie 1
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia ostatniego
3.3.2
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności - Zadanie 2

ryczałt X
1 000,00 1 000,00

ryczałt X
1 000,00 1 000,00
3.4
Ma
teriały filmowe do emisji w internecie w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia

Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od rozpoczęcia
3.4.1
realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia - Zadanie 1

Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od rozpoczęcia
3.4.2
realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia -
Zadanie 2
miesiąc
28
9 00,00 25 200,00
miesiąc
28
9 00,00 25 200,00
3.5
Materi
ały filmowe do emisji w internecie w okresie od wystawienia ostatniego Świa-
dectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności
3.5.1
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od wystawienia ostatniego Świa-
dectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności - Zadanie 1 ryczałt X
1 000,00 1 000,00
3.5.2
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od wystawienia ostatniego Świa-
dectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności - Zadanie 2 ryczałt X
1 000,00 1 000,00
3.6
Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, realizacja, utrzymanie) w
okresie od rozpoczęcia realizacji umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia
3.6.1 Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, realizacja, utrzymanie) w
okresie od rozpoczęcia realizacji umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia -
Zadanie 1
miesiąc
45
8 50,00 38 250,00
3.6.2 Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, realizacja, utrzymanie) w
okresie od rozpoczęcia realizacji umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia -
Zadanie 2
miesiąc
45
8 50,00 38 250,00
3.7
Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności
3.7.1 Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności - Zadanie 1 ryczałt X
1 500,00 1 500,00
3.7.2 Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności - Zadanie 2 ryczałt X
1 500,00 1 500,00
3.8
Wizyt
y studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia
3.8.1 Wizyt
y studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 1 sztuka 4
2 000,00 8 000,00
3.8.2 Wizyt
y studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 2 sztuka 4
2 000,00 8 000,00

Działania promocyjne: Razem
215 300,00
4
Koszty administracyjne od wy
stawienia ostatniego Świadectwa
Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności

4.1
Biuro Konsultanta
4.1.1
Biuro Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.1.1) - Zadanie 1 miesi
ąc
15
2 000,00
30 000,00
4.1.2
Biuro Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.1.2) - Zadanie 2
miesiąc
15
2 000,00
30 000,00
4.2
Środki transportu Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny
jednej jednostki czasu dla pozycji 1.2)
miesiąc
15
2 500,00
37 500,00
4.3
Biuro Zamawiającego
4.3.1
Biuro Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej
jednostki czasu dla pozycji 1.3.1) - Zadanie 1
miesiąc
15
1 500,00
22
500,00
4.3.2
Biuro Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej
jednostki czasu dla pozycji 1.3.2) - Zadanie 2
miesiąc
15
1 500,00
22
500,00
4.4
Środek transportu Zamawiającego
4.4.1
Środek transportu Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 %
ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4.1) - Zadanie
1
miesiąc
15
1 500,00
22 500,00
4.4.2
Środek transportu Zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 %
ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4.2) - Zadanie
2
miesiąc
15
1 500,00
22 500,00
4.5
Personel biurowy (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.5)
miesiąc
15
2 550,00
38 250,00
4.6
Personel pomocniczy (cena jednej jednostki
czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej
jednostki czasu dla pozycji 1.6)
miesiąc
15
2 550,00
38 250,00

Koszty administracyjne: Razem
264 000,00
5
Majątkowe prawa autorskie

(nie więcej niż 1% wartości wyliczonej w pozycji A niniejszego formularza)
5.1
Wyn
agrodzenie za Majątkowe prawa autorskie
ryczałt x
20 410,00

Koszty nabycia praw autorskich majątkowych: Razem

A
Cena netto łącznie 15 994 900,00
B
Podatek VAT 23,00%
3 678 827,00
C
Cena oferty brutto
19 673 727,00

(słownie złotych wartość oferty brutto: dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy
tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i zero groszy)
Uwagi Zamawiającego
1
Ko
szty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa
Przejęcia
1.
Dział obejmuje całość kosztów administracyjnych związanych z prawidłową realizacją
Usługi zgodnie z Umową i OPZ.
2.
Pozycja "Personel biurowy" obejmuje całość kosztów związanych z zapewnieniem
osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura Konsultanta.
3.
Pozycja "Personel pomocnic
zy" obejmuje całość kosztów związanych z zapewnie-
niem wszelkich innych asystentów, którzy nie zostali wymienieni w kategorii "Inni eksperci", a
którzy są niezbędni do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ.
4.
W przypadku, gdy U
sługa obejmuje kilka zadań (Kontraktów) Koszty administracyjne
należy uwzględnić w osobnych Formularzach Cenowych dla każdego zadania.
5.
Wynagrodzenie z tytułu rozliczenia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi
do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia przysługuje za jeden miesiąc kalendarzo-
wy, w wysokości określonej w Formularzu Cenowym z zastrzeżeniem, że w przypadku nie-
pełnego miesiąca, wynagrodzenie za dany miesiąc będzie wypłacane proporcjonalnie do
liczby dni kalendarzowych, w kt
órych wykonywana była Usługa.
2
Usługa nadzoru i zarządzania
1. Każda pozycja w dziale "Usługi nadzoru" obejmuje całość kosztów zatrudnienia i wyna-
grodzenia poszczególnych rodzajów ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania
Usługi zgodnie z Umową i OPZ.
2.1
Eksperci kluczowi
1.
Liczba Ekspertów kluczowych jest równa liczbie wymaganych osób na konkretne sta-
nowiska.
2.
Oferent wycenia koszt pełnienia Usługi przez poszczególne osoby przewidziane na
konkretne stanowiska Ekspertów kluczowych.
2.2
Inni eksperci
1.
Liczba Innych ekspertów może nie być równa liczbie wymaganych osób na dane sta-
nowisko.
2.
Oferent wycenia koszt pełnienia Usługi przez Innych ekspertów określonego rodzaju
bez względu na liczbę osób.
3.
Liczba osób będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania, które będzie określone
na podstawie harmonogramu sporządzanego przez Konsultanta (HPPK) i zatwierdzonego
przez
zamawiającego
3
Działania promocyjne

1.
Dz
iał obejmuje całość kosztów związanych z prawidłową realizacją Działań promo-
cyjnych wynik
ających z Umowy i OPZ.
2.
W przypadku, gdy U
sługa obejmuje kilka zadań (Kontraktów) Działania promocyjne
należy uwzględnić w osobnych Formularzach Cenowych dla każdego zadania.
3.
Wynagrodzenie z tytułu rozliczenia kosztów w trybie miesięcznym, w wysokości okre-
ślonej w Formularzu Cenowym, w przypadku niepełnego miesiąca, obliczone będzie za dany
miesiąc proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których wykonywana była Usługa.
4
Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wysta-
wienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (pozycja 4)
1. Uwagi analogiczne jak w Dziale 1.

Pierwsze
wezwanie do wyjaśnień zaoferowanej przez BBC ceny z dnia 5 stycznia 2021 r:
zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przed-
miotu zamówienia oraz czy oferta uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, zwra-
ca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w
szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ce-
ny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowią-
zujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Cena oferty wynosi 19 673 727,00 zł i jest niższa o 30,1% od wartości zamówienia.
Taki procentowy poziom odniesienia ceny oferty w stosunku do wartości zamówienia po-
większonej o podatek VAT daje zamawiającemu podstawę do przyjęcia, iż oferta mogła zo-
stać nienależycie skalkulowana lub zaniżona poniżej kosztów tego zamówienia.
Zamawiający prosił o wyjaśnienie czy oferta uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w
SIWZ, a zaoferowana cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym r
ównież wszelkie koszty towarzyszące jej wykonaniu.
W tym o informację czy wykonawca w swej ofercie skalkulował wszystkie wymogi zawarte w
SIWZ tj.:

I. W zakresie działu 1 Formularza Cenowego „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi
do wystawienia ost
atniego Świadectwa Przejęcia”:
1.
Poz. 1.1 Formularza Cenowego -
„Biuro Konsultanta” zaoferowana przez wykonawcę
cena za 1 miesiąc wynosi 4000 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązany jest m.in. zapewnić oraz zorganizować, urządzić,
wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt biuro na potrzeby Personelu Konsultanta, Perso-
nelu biurowego i Personelu pomocniczego. Zamawiający w SIWZ podał wymagania m.in. co
do wyposażenia, lokalizacji Biura Konsultanta.
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwracam się z prośbą o złożenie wyja-
śnień oraz przedłożenie dowodów (np. wstępnych umów najmu, dzierżawy budynku, lokalu,
itp.) na potwierdzenie że za zadeklarowaną w Formularzu Cenowym cenę jednostkową wy-
konawca
jest w stanie zapewnić Biuro Konsultanta zgodne z wymaganiami zamawiającego.
Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji biura Konsultanta wraz z wykazaniem, iż speł-
niony jest wymóg lokalizacji w odległości nie większej niż 10 km od terenu budowy.
Dodatkowo
zamawiający prosił o przedstawienie w jaki sposób została skalkulowana cena
jednostkowa uwzględniając wymagania SIWZ, tj. rozbicie ceny jednostkowej na poszczegól-
ne składniki, tj. w szczególności:
-
koszty zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg dojazdo-
wych i
wewnętrznych, miejsc parkingowych, wyposażenia biura i zabezpieczeń,
-
koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem biura – m.in. opłaty za energię elektrycz-
ną, internet, usługi telekomunikacyjne, ogrzewanie, klimatyzację, wodę, wywóz nieczystości,
śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za wynajem po-
mieszczeń, koszty środków transportu,
-
koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur,
placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego (jeśli to
konieczne),
-
koszty ubezpieczeń.
-
zapewnienie sali konferencyjnej dla minimum 40 osób wyposażoną w stoły, krzesła, tablicę
szkolną białą o rozmiarze minimum 150cm x 100 cm, rzutnik multimedialny i klimatyzację,
zg
odnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2.
Poz. 1.2 Formularza Cenowego
– „Środki transportu Konsultanta” zaoferowana przez
wykonawcę cena za 1 miesiąc wynosi 5 000,00 zł
Zgodnie z SIWZ Konsultant wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków transportu
i łączności (telefony komórkowe), zapewniającą sprawne pełnienie Usługi. Należy zatem
wskazać jakie (typ) i ile środków transportu wykonawca przewidział do realizacji w celu za-
pewnienia sprawnego pełnienia Usługi. Dodatkowo ile i dla kogo (kto z Personelu Konsultan-

ta, Personelu biurowego i Personelu pomocniczego) zostaną zapewnione telefony komórko-
we (środki łączności).
3.
Poz. 1.3 Formularza Cenowego -
„Biuro zamawiającego” zaoferowana przez wyko-
nawcę cena za 1 miesiąc wynosi 3 000,00 zł.
Zgodnie z SIWZ K
onsultant zobowiązany jest m.in. pokryć wszystkie koszty związane m. in.
z: zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza zamawiającego, wy-
konaniem przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicz-
nych, ew. inn
ych niezbędnych), eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza zamawiającego (m.
in.: konserwacja zaplecza, wyposażenia i sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, ener-
gii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, klimatyzacji, odprowadzenia ścieków,
o
chronę mienia, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych niezbędnych, w tym wszyst-
kie koszty rozmów telefonicznych, przesyłania faksów i łącza internetowego, opłat dzierżawy,
podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty sprzątania itp.), zlikwidowaniem Biura zamawiają-
cego,
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień oraz przedłożenie dowodów (np. wstępnych umów najmu, dzierżawy budynku, lokalu,
itp.) na potwierdzenie, że za zadeklarowaną w Formularzu Cenowym cenę jednostkową wy-
konawca
jest w stanie zapewnić Biuro zamawiającego zgodne z wymaganiami.
4.
Poz. 1.5 Formularza Cenowego -
„Personel Biurowy” zaoferowana przez wykonawcę
cena za 1 miesiąc wynosi 5 100,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant w celu realizacji zamówienia zapewni odpowiedni Personel Biu-
rowy dla okresu projektowania oraz okresu realizacji robót budowlanych min. 2 osoby np.:
sekretariat, obsługa techniczno - administracyjna itp. niezbędny do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia. Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu biurowego,
aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte
w Warunkach Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko
związane z dostosowaniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywistym czasem pracy
wykonawcy
Robót, zmniejszeniem intensywności prac w okresach zimowych itp. Personel
biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biur Konsultanta w minimalnym czasie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na wszystkich etapach Kontraktu.
W związku z wymaganiami zamawiającego, aby Personel Biurowy był zatrudniony na umo-
wę o pracę oraz z obowiązującym prawem zapewnienia minimalnego wynagrodzenia, za-
mawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wyceny oraz wskazanie, czy i w jaki
sposób oferta wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z zatrudnieniem na umowę
o pracę i minimalnym wynagrodzeniem np. koszty zastępstw podczas nieobecności pracow-
ników lub ich urlopów, koszty pozapłacowe itp.

5.
Poz. 1.6 Formularza Cenowego
– „Personel Pomocniczy” zaoferowana przez wyko-
nawcę cena za 1 miesiąc wynosi 5 100,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant w celu realizacji zamówienia zapewni odpowiedni Personel Po-
mocniczy dla okresu projektowania oraz okresu wykonywania rob
ót budowlanych min. 2
osoby, inne osoby niezbędne w czasie realizacji usługi, dla okresu przeglądów i rozliczenia
Kontraktu (min. 1 osobę, inne osoby niezbędne w czasie realizacji usługi), niezbędny do wła-
ściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu Pomocniczego, aby uwzględnić go-
dziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Kon-
traktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z dostoso-
wa
niem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywistym czasem pracy wykonawcy Robót,
zmniejszeniem intensywności prac w okresach zimowych itp.
W związku z wymaganiami zamawiającego, aby Personel Pomocniczy był zatrudniony na
umowę o pracę oraz z obowiązującym prawem zapewnienia minimalnego wynagrodzenia,
zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wyceny oraz wskazanie, czy i w jaki
sposób oferta wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z zatrudnieniem na umowę
o pracę i minimalnym wynagrodzeniem, np. koszty zastępstw podczas nieobecności pra-
cowników lub ich urlopów, koszty pozapłacowe itp.
II. W zakresie działu 2 Formularza Cenowego „Usługa nadzoru i zarządzania” - sumaryczna
zaoferowana przez
wykonawcę cena za Usługę Nadzoru wynosi 13 875 990,00 zł
Zamawiający w celu dokonania weryfikacji przeprowadzonej przez wykonawcę analizy i
uwzględniania w cenie odpowiedniej ilości wszystkich ekspertów i specjalistów tak, aby za-
pewnić sprawną i terminową realizację umowy zwrócił się z prośbą o przedstawienie przy-
kładowego Harmonogramu Pracy Personelu Konsultanta (HPPK) dla okresu projektowania
(weryfikacja i koordynacja prac projektowych).
Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wchodzące w skład
Personelu Kluczowego Konsultanta oraz Inni Eksperci zatwierdzeni przez Kierownika Projek-
tu w HPPK do wykonywania Umowy (z wyłączeniem Innych Ekspertów, których planowany
czas pracy określony w zatwierdzonym HPPK, w danym miesiącu kalendarzowym, nie prze-
kraczał 50% planowanego czasu pracy Inżyniera Kontraktu) oraz, że w okresie trwania
Umowy nie będą podejmowały czynności kolidujących lub uniemożliwiających wykonywanie
obowiązków w ramach Umowy, chyba że zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwraca się z prośbą o wskazanie jakie
założenie przyjął wykonawca w tym zakresie, tj. należy wskazać czy i jaki Personel Konsul-
tanta (wskazać stanowiska) będzie podejmował inne zajęcia zarobkowe w okresie świadcze-
nia Usługi.
III. W zakresie działu 3 Formularza Cenowego „Działania promocyjne”:

1.
Poz. 3.1 Formularza Cenowego -
„Broszura Informacyjna" zaoferowana przez wyko-
nawcę cena za 1 sztukę wynosi 5,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązany jest m.in. do wydania po dwie broszury informacyj-
ne na każdym z Zadań (format: A4 składany do A5, kolor(4+4), papier: kreda błyszcząca,
gramatura 250g), - co oznacza przygotowanie merytoryczne i graficzne, przygotowanie
(DTP) do druku oraz druk.
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnienie w zakresie sposobu wyceny powyższej pozycji Formularze Cenowego wraz z przed-
łożeniem dowodów (np. ofert, wstępnych umów na świadczenie przedmiotowej usługi itp.) na
potwierdzenie prawidłowości zadeklarowanej w Formularzu Cenowym ceny za 1 sztukę.
2.
Poz. 3.2 Formularza Cenowego -
„Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczę-
cia realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia” zaoferowana przez
wykonawcę cena za 1 miesiąc wynosi 900,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant zo
bowiązany jest m.in. w okresie od rozpoczęcia robót budowla-
nych do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia Konsultant będzie wykonywał w każ-
dym tygodniu co najmniej 20 różnych zdjęć „wykonanych z poziomu ziemi" (minimum 300
dpi).
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień w zakresie sposobu wyceny powyższej pozycji Formularza Cenowego wraz z przedło-
żeniem dowodów (np. ofert, wstępnych umów na świadczenie przedmiotowej usługi itp.) na
potwierdzenie prawidłowości zadeklarowanej w Formularzu Cenowym ceny za 1 miesiąc.
3.
Poz. 3.3 Formularza Cenowego „Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawie-
nia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności”
zaoferowana przez
wykonawcę cena ryczałtowa wynosi 1 000,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązany jest do wykonania jednorazowo, w terminie uzgod-
nionym z
zamawiającym, co najmniej 50 różnych zdjęć „z powietrza" (tzw. lotniczych, mini-
mum 300 dpi) oraz jednorazowo, w terminie uzgodnionym z
zamawiającym, co najmniej 10
różnych zdjęć „z poziomu ziemi" (minimum 300dpi).
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień w zakresie sposobu wyceny powyższej pozycji Formularza Cenowego wraz z przedło-
żeniem dowodów (np. ofert, wstępnych umów na świadczenie przedmiotowej usługi itp.) na
potwierdzenie prawidłowości zadeklarowanej w Formularzu Cenowym ceny ryczałtowej.
4.
Poz. 3.4 Formularza Cenowego „Materiały filmowe do emisji w Internecie w okresie
od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia” zaofero-
wana przez
wykonawcę cena za każdy miesiąc wynosi 900,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant wykona w każdym tygodniu jeden materiał filmowy w formacie
do emisji w Internecie (o długości od minimum 60 sekund do maksymalnie 120 sekund).

Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień w zakresie sposobu wyceny powyższej pozycji Formularza Cenowego wraz z przedło-
żeniem dowodów (np. ofert, wstępnych umów na świadczenie przedmiotowej usługi itp.) na
potwierdzenie prawidłowości zadeklarowanej w Formularzu Cenowym ceny za 1 miesiąc.
5.
Poz
. 3.5 Formularza Cenowego „Materiały filmowe do emisji w Internecie w okresie
od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności” zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa wynosi 1 000,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant wykona w terminie uzgodnionym z
zamawiającym, jednorazowo
materiał filmowy w formacie do emisji w Internecie (o długości od minimum 60 sekund do
maksymalnie 120 sekund).
Wobec powyższych wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o zło-
żenie wyjaśnień w zakresie sposobu wyceny powyższej pozycji Formularza Cenowego wraz
z przedłożeniem dowodów (np. ofert, wstępnych umów na świadczenie przedmiotowej usługi
itp.) na potwierdzenie prawidłowości zadeklarowanej w Formularzu Cenowym ceny ryczałto-
wej.
6.
Poz. 3.6 Formularza Cenowego -
„Informacyjna strona internetowa kompleksowo
(projekt, realizacja. utrzymanie) w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia” zaoferowana przez wykonawcę cena za każdy miesiąc
wynosi 850,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant stworzy i będzie prowadził w okresie realizacji Kontraktu stronę
internetową (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem Kontraktu, nie może za-
wierać nazw komercyjnych) informującą szczegółowo o postępie robót realizowanych w da-
nym okresie, aktualizowane w okresie od podpisania umowy na nadzór do wystawienia na
Kontrakcie ostatniego Świadectwa Przejęcia co najmniej raz na tydzień.
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień w zakresie sposobu wyceny powyższej pozycji Formularza Cenowego wraz z przedło-
żeniem dowodów (np. ofert, wstępnych umów na świadczenie przedmiotowej usługi itp.) na
potwierdzenie prawidłowości zadeklarowanej w Formularzu Cenowym ceny za 1 miesiąc.
7.
Poz. 3.7 Formularza Cenowego -
„Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w
okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności” zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa wynosi 1 400,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant stworzy i będzie prowadził w okresie realizacji Kontraktu stronę
internetową (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem Kontraktu, nie może za-
wierać nazw komercyjnych) informującą szczegółowo o postępie robót realizowanych w da-
nym okresie, aktualizowane w okresie pomiędzy wystawieniem ostatniego Świadectwa Prze-
jęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności co najmniej jeden raz - w okresie
ustalonym z
zamawiającym

Dodatkowo w zakresie dzia
łu 3 zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy wszyst-
kie w/w pozycje określone w części dotyczącej działu 3 Formularza cenowego „Działania
promocyjne” zawierają spełnienie wszelkich wymagań stawianych wykonawcy w SIWZ i wy-
tycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami be-
neficjenta Projektów dla POIiŚ.
IV. W zakresie działu 4 Formularza Cenowego „Koszty administracyjne od wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności":
1. Poz. 4.1 Formularza Cenowego -
„Biuro Konsultanta” zaoferowana przez wykonawcę ce-
na za 1 miesiąc wynosi 2 000,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązany jest m.in. zapewnić oraz zorganizować, urządzić,
wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt biuro na potrzeby Personelu Konsultanta, Perso-
nelu biurowego i Personelu pomocniczego. Zamawiający w SIWZ podał wymagania m.in.
wyposażenia Biura Konsultanta.
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień oraz przedłożenie dowodów (np. wstępnych umów najmu, dzierżawy budynku, lokalu,
itp.) na potwierdzenie że za zadeklarowaną w Formularzu Cenowym cenę jednostkową wy-
konawca
jest w stanie zapewnić Biuro Konsultanta zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Dodatkowo
zamawiający prosił o przedstawienie w jaki sposób została skalkulowana cena
jednostkowa uwzględniając wymagania SIWZ, tj. rozbicie ceny jednostkowej na poszczegól-
ne składniki, tj. w szczególności:
-
koszty zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg do-
jazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, wyposażenia biura i zabezpieczeń,
-
koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem biura – m.in. opłaty za energię elek-
tryczną, internet, usługi telekomunikacyjne, ogrzewanie, klimatyzację, wodę, wywóz nieczy-
stości, śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za wyna-
jem pomieszczeń, koszty środków transportu,
-
koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych,
biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego (je-
śli to konieczne),
-
koszty ubezpieczeń.
-
zapewnienie sali konferencyjnej dla minimum 40 osób wyposażoną w stoły, krzesła,
tablicę szkolną białą o rozmiarze minimum 150cm x 100 cm, rzutnik multimedialny i klimaty-
zację, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2.
Poz. 4.2 Formularza Cenowego
– „Środki transportu Konsultanta” zaoferowana przez
wykonawcę cena za 1 miesiąc wynosi 2 500,00 zł
Zgodnie z SIWZ Konsultant wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków transportu
i łączności (telefony komórkowe), zapewniającą sprawne pełnienie Usługi. Należy zatem

wskazać jakie (typ) i ile środków transportu wykonawca przewidział do realizacji w celu za-
pewnienia sprawnego pełnienia Usługi. Dodatkowo ile i dla kogo (kto z Personelu Konsultan-
ta, Personelu biurowego i Personelu pomocniczego) zostaną zapewnione telefony komórko-
we (środki łączności).
3.
Poz. 4.2 Formularza Cenowego -
„Biuro zamawiającego” zaoferowana przez wyko-
nawcę cena za 1 miesiąc wynosi 1 500,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant zobowiązany jest m.in. pokryć wszystkie koszty związane m. in.
z: zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza zamawiającego, wy-
konaniem przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicz-
nych, ew. innych niezbędnych), eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza zamawiającego (m.
in.: konserwacja zaplecza, wyposażenia i sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, ener-
gii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, klimatyzacji, odprowadzenia ścieków,
ochronę mienia, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych niezbędnych, w tym wszyst-
kie koszty rozmów telefonicznych, przesyłania faksów i łącza internetowego, opłat dzierżawy,
podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty sprzątania itp.), zlikwidowaniem Biura zamawiają-
cego,
Wobec wymagań zamawiającego zawartych w SIWZ zwrócił się z prośbą o złożenie wyja-
śnień oraz przedłożenie dowodów (np. wstępnych umów najmu, dzierżawy budynku, lokalu,
itp.) na potwierdzenie, że za zadeklarowaną w Formularzu Cenowym cenę jednostkową wy-
konawca
jest w stanie zapewnić Biuro zamawiającego zgodne z wymaganiami.
4.
Poz. 4.3 Formularza Cenowego -
„Personel Biurowy” zaoferowana przez wykonawcę
cena za 1 miesiąc wynosi 2 550,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant w
celu realizacji zamówienia zapewni odpowiedni Personel
Biurowy dla okresu projektowania oraz okresu realizacji robót budowlanych min. 2 osoby np.:
sekretariat, obsługa techniczno - administracyjna itp. niezbędny do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia. Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu biurowego,
aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte
w Warunkach Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko
związane z dostosowaniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywistym czasem pracy
wykonawcy
Robót, zmniejszeniem intensywności prac w okresach zimowych itp. Personel
biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biur Konsultanta w minimalnym czasie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na wszystkich etapach Kontraktu.
W związku z wymaganiami zamawiającego, aby Personel Biurowy był zatrudniony na umo-
wę o pracę oraz z obowiązującym prawem zapewnienia minimalnego wynagrodzenia, za-
mawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wyceny oraz wskazanie, czy i w jaki
sposób oferta wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z zatrudnieniem na umowę

o pracę i minimalnym wynagrodzeniem np. koszty zastępstw podczas nieobecności pracow-
ników lub ich urlopów, koszty pozapłacowe itp.
5.
Poz. 4.6 Formularza Cenowego
– „Personel Pomocniczy” zaoferowana przez wyko-
nawcę cena za 1 miesiąc wynosi 2 550,00 zł.
Zgodnie z SIWZ Konsultant w celu realizacji zamówienia zapewni odpowiedni Personel Po-
mocniczy dla okresu
projektowania oraz okresu wykonywania robót budowlanych min. 2
osoby, inne osoby niezbędne w czasie realizacji usługi, dla okresu przeglądów i rozliczenia
Kontraktu (min. 1 osobę, inne osoby niezbędne w czasie realizacji usługi), niezbędny do wła-
ściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu Pomocniczego, aby uwzględnić go-
dziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Kon-
traktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z dostoso-
waniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywistym czasem pracy wykonawcy Robót,
zmniejszeniem intensywności prac w okresach zimowych itp.
W związku z wymaganiami zamawiającego, aby Personel Pomocniczy był zatrudniony na
umow
ę o pracę oraz z obowiązującym prawem zapewnienia minimalnego wynagrodzenia,
zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wyceny oraz wskazanie, czy i w jaki
sposób oferta wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z zatrudnieniem na umowę
o
pracę i minimalnym wynagrodzeniem, np. koszty zastępstw podczas nieobecności pra-
cowników lub ich urlopów, koszty pozapłacowe itp.
Oceniając przedłożone przez wykonawcę wyjaśnienia wraz z dowodami na ich potwierdze-
nie,
zamawiający będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, a w szczególności oszczęd-
ność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjają-
ce warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy oraz wpływ pomocy publicz-
nej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Ocena wyjaśnień dokonywana przez zamawiającego ma na celu ustalenie, czy cena skalku-
lowana była rzetelnie i czy w związku z tym wykonawca będzie w stanie zrealizować zamó-
wienie. Przedstawione przez
wykonawcę wyjaśnienia muszą być merytoryczne, a wykonaw-
ca
musi dostarczyć wystarczający materiał do sformułowania przez zamawiającego oceny
zaoferowanej w ofercie kwoty, za którą wykonawca ma zamiar wykonać przedmiot zamówie-
nia. Dlatego prosimy o przesłanie wszelkich informacji oraz dowodów, które uzna za istotne,
na temat sposobu obliczenia
ceny zamówienia.

W dn
iu 22 stycznia 2021 r. BBC wyjaśnił, co następuje:
Oświadczył, że przedstawiona cena jest wynikiem rzetelnej wyceny wykonawcy oraz świa-
domego działania, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją całości zamówienia oraz

mieści się w granicach prawa, tj. nie jest skierowana przeciwko jakimkolwiek innym podmio-
tom, nie jest ceną dumpingową i zawiera w sobie zrównoważony zysk.
Oświadczył ponadto, iż przedstawiona oferta uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
wszystkie związane z tym niezbędne do poniesienia koszty.
Poniżej przedstawił wyjaśnienia, w tym dowody, w zakresie elementów mających wpływ na
wysokość ceny.
Wykonawca zwrócił dodatkowo uwagę na fakt, iż oferta BBC w przedmiotowym postępowa-
niu stanowi 86,09% średniej arytmetycznej wszystkich ofert.
Tylko na podstawie powyższych informacji należy postawić uzasadniona tezę, iż zaoferowa-
na przez
wykonawcę cena jest ceną rynkową, realistyczną, zapewniającą wykonanie umowy
zgodnie z zapisami SIWZ, OPZ oraz umowy.
Poniżej wykonawca przedstawił wyczerpujące i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wszyst-
kich elementów składających się na wysokość zaoferowanej ceny ofertowej, zgodnie z pi-
smem
zamawiającego z dnia 05/01/2021:
1 Spis treści
1. Kalkulacja kosztów w zakresie działu 1 Formularza Cenowego- „Koszty administracyjne
od
rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia”
2. Kalkulacja kosztów w zakresie działu 3 Formularza Cenowego- „działania promocyjne”
3. Kalkulacja kosztów w zakresie działu 4 Formularza Cenowego- „Koszty administracyjne
od
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności”
4. Wyjaśnienia BBC dodatkowe
5. Szczególne uwarunkowania i obiektywne czynniki, które wpłynęły na wysokość zaofero-
wanej ceny
6. Uzasadnienie dotyczące objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa niniejszego pisma wraz z
załącznikami
1. Kalkulacja kosztów w zakresie działu 1 Formularza Cenowego-
„Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Prze-
jęcia”
Wykonawca
to profesjonalny podmiot mający doświadczenie na rynku usług związanych z
pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, co daje podstawy do racjonalnych i prawidłowych
wycen ofert opartych o praktykę na zrealizowanych zadaniach.
1.1.
Biuro Konsultanta i
zamawiającego

Zgodnie z wymaganiami SIWZ wykonawca
zobowiązany jest zapewnić ( np. dostarczyć, wy-
nająć) oraz zorganizować, urządzić, wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt, biuro na po-
trzeby Personelu Konsultanta i Personelu Biurowego i Pomocniczego, z zastrzeżeniem, że
biuro to będzie zlokalizowane w odległości maksymalnie 10 kilometrów od terenu budowy.
wykonawca
założył, iż na cele biura wynajęte zostaną dwie nieruchomości na terenie lub w
pobliżu miast:

Sokółka
Bielsk Podlaski
Założono, iż niezbędna do wynajmu powierzchnia powinna wynosić ok 200÷230m2 – ok
50m2÷60m2 na salę konferencyjną dla min. 40 osób oraz 3 lub 4 pokoje o powierzchni
15m2÷20m2 jako biura; do tego kuchnia oraz toaleta. Wykonawca założył, iż taka nierucho-
mość będzie stanowiła Biuro Konsultanta oraz Biuro zamawiającego łącznie, zarówno w
okresie projektowania jak i realizacji robót. Weryfikacja rynku nieruchomości w tych lokaliza-
cjach wykazała, iż nieruchomości o zadanych parametrach wynająć można od kwoty 3’000zł
netto miesięcznie. Ponadto zwróciliśmy się do agencji nieruchomości o zbadanie rynku pod
względem najmu nieruchomości spełniających wszystkie wymagania zarówno dla Biura
Konsultanta jaki i Biura
zamawiającego na zasadzie ryczałtu za miesiąc – uwzględniającego
wszystkie kosztu
eksploatacyjne takie jak: opłaty za energię elektryczną, Internet, usługi te-
lekomunikacyjne,
ogrzewanie, klimatyzację, wodę, wywóz nieczystości, śmieci, ochronę
mienia, ubezpieczenie
nieruchomości. Pozyskana oferta, z której zamierzamy skorzystać,
wprost potwierdza
zasadność kwoty przyjętej w formularzu ofertowym (oferta biura nieru-
chomości – załącznik nr 02) oraz wskazuje lokalizację proponowanych biur w miastach: So-
kółka oraz Bielsk Podlaski. Środki łączności: w trakcie przygotowywanie oferty wykonawca
założył, iż standardowo każdy ze specjalistów zatrudnianych na kontrakcie w ramach Perso-
nelu Konsultanta posiada własny telefon z abonamentem do wykorzystania na potrzeby rea-
lizacji kontraktu (co znajduje
odzwierciedlenie z załączonych ofertach zespołu), zatem do
wyceny zależy założyć zakup 4 kart z abonamentem – dla Personelu Biurowego oraz Po-
mocniczego (oferta firmy PLAY - 6
załącznik nr 03). Nie wyceniono zakupu samych telefo-
nów, ponieważ BBC ma ich na stanie wystarczającą ilość ( oświadczenie dyrektora finanso-
wego
– załącznik nr 04). W związku z planowanym najmem nieruchomości istniejących, po-
siadających dojazd oraz miejsca parkingowe, nie zachodzi potrzeba ponoszenia kosztów
instalacji urządzeń sanitarnych, dróg dojazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych
oraz ich późniejszej likwidacji. Nieruchomości Konsultant zamierza wyposażyć we własne
meble biurowe, które posiada na stanie oraz niezbędny sprzęt elektroniczny typu drukarki,
skanery, urządzenie wielofunkcyjne również pozostające na stanie firmy ( oświadczenie dy-
rektora finansowego dot. posiadanych
mebli i sprzętu elektronicznego– załącznik nr 05). Na
potrzeby funkcjonowania obu biur zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ wykonawca

założył w ofercie zakup 2 sztuk rzutników multimedialnych oraz 4 sztuk klimatyzatorów.
Zgodnie z oferta
sklepu RTV EURO AGD (zał. nr 6) koszt tych urządzeń to: 2x893,5 zł netto
+ 4x 730,89 zł netto = 4710,57 zł netto. Zatem przyjęcie kwoty 5 000zł netto w ofercie uzna-
jemy za zasadne. Nie mniej jednak wykonawca
założył kwotę 15’000zł na wszelkie ewentu-
alne braki lub
potrzeby uzupełnienie wyposażenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji
zadania oraz
na transport własnego sprzętu z magazynu firmowego na teren budowy.
Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca
ma zapewnić dla Zespołu Kierownika Projektu nowy
sprz
ęt komputerowy przenośny, w ilości 4 sztuk, wraz z oprogramowaniem i mobilnym Inter-
netem, o minimalnych parametrach:
1. ekran:

Typ wyświetlacza: matryca aktywna matowa LED LCD

Obszar aktywny: przekątna 15,6’’, widescreen, matowa

Rozdzielczość: 1920x1080
2. Pamięć operacyjna – 8 GB DDR3 1600 MHz, min jedno gniazdo wolne
3. Dysk twardy
– SSD 2,5’’, pojemność 500GB 4. Myszka bezprzewodowa 5. Torba 7
Koszt zakupu takiego laptopa to wydatek od 2’500 zł netto ( od 3’075zł brutto) – za-
łącznik nr 6 to przykładowa oferta popularnego sklepu RTV EURO AGD. Do tej kwoty
wykonawca
założył 500zł netto na zakup myszki (ceny zaczynają się od 40 zł netto)
oraz torby ( ceny od 100zł netto) oraz Internetu mobilnego ( router - ok 50zł, abona-
ment 25zł, zgodnie z załącznikiem nr 3).
Zatem przewidywany koszt wymaganego, nowego sprzętu mobilnego dla zamawiającego to:
4 x 3’000zł= 12’000zł netto. Podsumowując, przewidywane koszty najmu i utrzymania obu
biur kształtują się następująco:

Najem:7 500,00 zł x 46 miesięcy + 3 500,00 zł x 15 miesięcy = 397 500,00 zł netto

Transport oraz doposażenie: 15 000zł netto

Rzutniki oraz klimatyzatory: 5 000zł netto

Sprzęt dla zamawiającego: 12 000zł netto
Oraz podsumowując kwoty wskazane w formularzu cenowym dla Biura Konsultanta i zama-
wiającego: (4 000,00 zł + 4 000,00 zł+3 000,00 zł+3 000,00 zł)*46 + (2 000,00 zł + 2 000,00
zł + 1 500,00 zł + 1 500,00 zł)*15 =749 000,00zł netto Otrzymujemy różnicę: 319 500,00zł,
która stanowi nie tylko realny zysk Konsultanta, lecz również zapewnia znaczną rezerwę na
dodatkowe koszty, które mogą pojawić się w trakcie trwania inwestycji.
1.2.
Środki transportu Konsultanta oraz zamawiającego:
W piśmie z dnia 05/01/2021 zamawiający poruszył również kwestię zapewnienia Środków
transportu K
onsultanta. Wyjaśnił, iż na potrzeby realizacji zadania planowany jest najem
czterech aut terenowy
ch Dacia Duster. Przewidział najem tych aut od firmy Radinvest, z któ-
rą utrzymujemy stałą współpracę na podstawie umowy ramowej ( nie jest zatem ta firma

podwykonawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Najem aut odbywać się będzie na zasa-
dach ryczałtowych – w comiesięcznej, stałej kwocie zawarte będą wszystkie koszty związane
z eksploatacją auta, m.in.: koszty przeglądów technicznych, ubezpieczenia OC, AC, NNW i
Assistance, koszty obsługi związanej z eksploatacją, koszty paliwa, płynów, 8 materiałów
eksploatacyjnych, bieżących napraw, wymiany i przechowywania opon, przedłużenia ubez-
pieczenia, sprzątanie wnętrza raz w miesiącu, mycie z zewnątrz 4 razy w miesiącu oraz za-
pewnienie auta zastępczego w przypadku awarii (oferta firmy Radinvest– załącznik nr 07).
Dwa auta zostaną użyczone zamawiającemu do wyłącznej, całodobowej dyspozycji ,zgodnie
z
wymaganiami SIWZ oraz OPZ, natomiast pozostałe dwa będą stanowić Środki Transportu
Konsultanta. Wszystkie auta będą nowe – z salonu.
Zatem podsumowując przewidywane koszty środków transportu: 8 500zł x 46 miesięcy + 4
250 zł x 15 miesięcy = 454 750,00 zł Oraz podsumowując kwoty wskazane w formularzu
cenowym
dla Środków Transportu Konsultanta i zamawiającego: (5 000zł + 3 000zł + 3
000zł) x 46 miesięcy + (2 500 zł+ 1 500zł+ 1 500zł) x 15 miesięcy = 588 500,00 zł Otrzymu-
jemy różnicę: 133 750,00zł, która stanowi nie tylko realny zysk Konsultanta, lecz również
za
pewnia znaczną rezerwę na dodatkowe koszty, które mogą pojawić się w trakcie trwania
inwestycji.
Zaznaczyć należy również, iż Konsultant dysponuje własną flotą samochodową i w razie po-
trzeby jest w stanie niezwłocznie skierować dodatkowe auta na potrzeby realizacji inwestycji
( oświadczenie dyr. Finansowego – załącznik nr 8) W kwestii telefonów komórkowych infor-
muję, iż Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy zostanie wyposażony w smartfony
znajdujące się na stanie magazynowym BBC, do których zostaną zakupione karty SIM wg
oferty play (zał nr 03). Przewidywany koszt abonamentów: 4 karty x 61 miesięcy x 15zł śred-
ni abonament = 3 660zł Członkowie zespołu eksperckiego ( zarówno kluczowi, jak i pozosta-
li) mają natomiast w swojej ofercie i ustaleniach z BBC założone korzystanie z własnych tele-
fonów. Fakt ten odzwierciedlony jest literalnie w złożonych oświadczeniach ekspertów.
1.3. Biuro
zamawiającego 9 Konsultant zamierza nająć dwie nieruchomości o parametrach
spełniających łącznie wymagania dla Biura zamawiającego oraz Biura Konsultanta. Biura
zlokalizowane będą w Sokółce oraz w Bielsku Podlaskim ( załącznik nr 2 – oferta najmu biu-
ra). Szczegółowe wyjaśnienia zawarte zostały powyżej, w punkcie 1.1.
1.4. Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy
Informuję, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkie
osoby tworzące Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy przez cały okres realizacji
usługi będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. W okresie
prac
projektowych oraz robót budowlanych personel ten składać się będzie z 4 osób łącznie,
zaś w okresie przeglądów i rozliczenia Kontraktu będą to dwie osoby. Firma BBC od lat po-
strzegana jest jako jednostka „społecznie świadoma”. W szeregach Organizacji na stałe za-

trudnione są osoby niepełnosprawne, dla których praca, poza wymiarem stricte finansowym,
ma szczególne znaczenie w zakresie integracji społecznej oraz podniesienia własnej warto-
ści. W załączniku nr 09 znajdą państwo przykładowe oświadczenie jednego z naszych pra-
cowników wraz z dokumentami poświadczającymi stopień niepełnosprawności ( pracownik
zgodził się na ujawnienie danych). Dla wykonawcy, poza satysfakcją wynikającą z umożli-
wienia osobom niepełnosprawnym samodzielnego utrzymania, istotne są również korzyści
finansowe przewidziane przez
Ustawodawcę. Otóż zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na
pełen etat wiąże się z możliwością otrzymania dofinansowania, które znacząco zmniejsza
koszty pracodawcy. Do każdej zatrudnionej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych wynosił w 2020 roku 1950,00 zł. Zatem koszt zatrudnienia takiej osoby na pełen
etat (przyjmując koszt pracodawcy dla minimalnej krajowej w 2021 roku 3’373,44 PLN) to
kwota od 1’423,44 PLN. Zatrudnienie zatem dwóch pracowników biurowych na pełen etat to
koszt pracodawcy od
2’846,88 zł zaś zatrudnienie czterech (jako członkowie Personelu Biu-
rowego oraz
Pomocniczego) to koszt od 5’693,76 zł. Założona więc w ofercie kwota łączna
10’200 PLN 10 netto jest w pełni wystarczająca, biorąc pod uwagę planowane powierzenie
zadań osobom niepełnosprawnym. Należy dodać, iż w trakcie sporządzania oferty uwzględ-
niono także dodatkowe aspekty związane z zatrudnieniem Personelu Biurowego oraz Po-
mocniczego na podstawie umowy o
pracę w pełnym wymiarze godzin.
Założona została rezerwa na koszty takie jak:

Zastępstwa na czas choroby

Zastępstwa na czas urlopów
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Koszty absencji chorobowej przyjęto w oparciu o ogólnodostępne dane
opracowane
przez
ZUS
(https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-
tematyczne/absencja-chorobowa)
oraz o dane własne, wynikające z prowadzonej ponad 5
lat działalności.
Z danych tych wynika, że przeciętna absencja chorobowa w ciągu roku wynosi 9 dni. Zatem:
9 dni * 4 pracowników * 4 lata = 192 dniówki = 7 miesięcznych wynagrodzeń Koszty absencji
urlopowej przyjęto dla minimalnego czasu należytego urlopu, tj. 21 dni rocznie, który to wy-
nosi 21/12=1,75 dnia urlopu na miesiąc. Zatem 1,75 dnia*4 pracowników*12 miesięcy*4 la-
ta= 336 dniówek = 16 miesięcznych wynagrodzeń Koszty badań lekarskich: 4 pracowników *
2 badania * 200 zł = 1600zł Koszty szkoleń BHP: 4 pracowników *150zł = 600zł 2.
Usługa nadzoru i zarządzania
Zamawiający w piśmie z dnia 05/01/2021 wezwał do przedstawienia przykładowego HPPK
na
okres projektowania. Przykładowe HPPK na oba zadania znajdują się w załączniku nr 16

oraz 17 do niniejszego pisma. 3. Kalku
lacja kosztów w zakresie działu 3 Formularza Ceno-
wego-
„działania promocyjne”
11
W zakresie zadań Konsultanta dotyczących działań promocyjnych na każdym z zadań
należy m.in.:

Wydanie dwóch broszur informacyjnych o Kontrakcie

Wykonywanie zdjęć naziemnych i lotniczych

Wykonanie materiałów filmowych do emisji w Internecie
Wykonanie i prowadzenie strony internetowej
Cały powyżej wymieniony zakres Konsultant rozważa zlecić podmiotowi profesjonalnemu, z
którym na stałe utrzymuje współprace na podstawie umowy ramowej ( nie jest zatem ta firma
podwykonawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Oferta wykonawcy stanowi załącznik nr
10.
Ponadto w zakresie zadań Konsultanta, w ramach działań promocyjnych, jest organiza-
cja wizyt studyjnych dla dziennikarzy, w i
lości 4 spotkań. Dla porównywalnego zadania pozy-
skaliśmy we wrześniu br. ofertę przewoźnika, firmy: S.A. Przewozy Autokarowe, która w swo-
im taborze posiada m.in. autokar
MAN A01, z 54 miejscami siedzącymi oraz autokar MAN
A13 z 50 miejscami siedzącymi. Pozyskana oferta na 1 dzień transportowania grupy po tere-
nie budowy oraz z/do biura budowy
wynosi 600,00 PLN netto za 1 dzień ( oferta przewoźnika
– załącznik nr 11). Przewoźnik w rozmowie telefonicznej podtrzymał wartość oferty. Z prze-
woźnikiem tym na stałe utrzymujemy współpracę na podstawie umowy ramowej ( nie jest
zatem ta firma podwykonawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Osobą do kontaktu z
dziennikarzami, posiadającą merytoryczna wiedzę na temat inwestycji będzie specjalista do
spraw kontaktów ze społecznością i promocji, którego dniówka wyceniona została w ofercie
na 190,00 PLN netto.
W zakresie obowiązków Konsultanta jest również zapewnienie dzien-
nikarzom środków ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze). W tym temacie nie
przewiduje się ponoszenia dodatkowych kosztów bowiem Konsultant ma na stanie znacznie
większą ilość tych środków niż wymagana przez zamawiającego (oświadczenie dyrektora
finansowego -
załącznik nr 12). Należy zatem uznać, iż kwota 2’000 PLN netto za jedną wizy-
tę studyjną została przez Konsultanta skalkulowana należycie.
12
Jednocześnie wykonawca wyjaśnia i potwierdza, iż w ofercie zawarte zostały wszystkie
pozycje
dotyczące działu 3 Formularza Cenowego „Działania Promocyjne” oraz że zawierają
one
spełnienie wszelki wymagań stawianych wykonawcy w SIWZ i OPZ.
4. Kalkulacja kosztów w zakresie działu 4 Formularza Cenowego- „Koszty administracyjne
od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności”
4.1. Biuro Konsultanta oraz zamaw
iającego Szczegóły dotyczące kosztów związanych z
najmem oraz utrzymaniem Biura Konsultanta oraz Biura
zamawiającego zostały wyjaśnione
bardzo dokładnie w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. Należy zauważyć, iż uzyskana

oferta z agencji nieruchomości na najem nieruchomości zakłada zmniejszenie kwoty czynszu
w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności – czyli w okresie zmniejszonego obłożenia biura pracownikami.
4.2. Środki transportu Konsultanta oraz zamawiającego Szczegóły dotyczące kosztów zwią-
zanych z najmem oraz utrzymaniem Środków Transportu Konsultanta zamawiającego zosta-
ły wyjaśnione bardzo dokładnie w punkcie 1.2 niniejszego opracowania. Należy zauważyć, iż
uzyskana oferta najmu aut zakłada zmniejszenie limitu kilometrów w okresie od wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności – czyli
w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na użytkowanie aut.
4.3. Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy
Szczegóły dotyczące kosztów związanych
zatrudnieniem Personelu Pomocniczego oraz
Personelu Biurowego zostały wyjaśnione bar-
dzo dokładnie w punkcie 1.4 niniejszego opracowania.
5. Wyjaśnienia BBC dodatkowe
5.1. Kryteria pozacenowe:
W złożonej przez BBC ofercie znalazły się również deklaracje w zakresie kryteriów pozace-
nowych. Niniejszym przedstawił podstawy opracowania oferty BBC w zakresie kryteriów po-
zacenowych.
Podkryterium 1.1
– ortofotomapy.
Przyjęto koszty zgodnie z załączoną ofertą (załącznik nr 13- oferta firmy Dron&Roll)
Podkryterium 1.2
– udział w większej ilości badań. Informuję, iż udział w zwiększonej ilości
badań jest całkowicie standardowym działaniem na zadaniach wykonywanych dla GDDKiA i
każdy z członków zespołu eksperckiego jest tego świadom oraz uwzględnił to w swojej wy-
cenie.
Podkryterium 1.3
– help desk. Przyjęto koszty zgodnie z załączoną ofertą (załącznik nr 14-
oferta firmy firmy pikselownia)
Podkryterium 1.4
– szkolenia. Przyjęto koszty zgodnie z załączoną ofertą (załącznik nr 15-
oferta firmy MK Consulting)
5.2. Stawka minimalna
– według rozporządzenia rady ministrów z dnia 15/09/2020 W związ-
ku z wymogiem
zamawiającego zawartym w treści SIWZ oraz OPZ, dotyczącym wymogu
zapewnienia zgodności wynagrodzeń ze stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, tj.:

minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł

minimalna stawka godzinowa w wysokości 18,30 zł. niniejszym przedstawiam kalkulację
minimalnej dniówki w zależności od formy współpracy:
a. Umowa zlecenie, podpisana:

z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie mniejsze od płacy
minimalnej

pomiędzy pracownikiem a firmą, w której jest zatrudniony

z osobą nie będącą nigdzie zatrudnioną

(kolejna umowa) w przypadku, gdy przychód z poprzedniej umowy zlecenie jest
mniejszy od minimalnego wynagrodzenia
Minimalna kwota brutto wynosi 8x 18,30zł =
146,40zł, natomiast koszty pracodawcy kształtują się następująco:
b. Umowa zlecenie, podpisana:

z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie większe bądź równe
płacy minimalnej

uczniem lub studentem do 26 roku życia

(kolejna) w przypadku, gdy przychód z poprzedniej umowy zlecenie jest większy
lub równy minimalnemu wynagrodzeniu Minimalna kwota brutto wynosi 8x 18,30zł =
146,40zł, natomiast koszty pracodawcy kształtują się następująco:
Powyższe dane pochodzą z kalkulatora wynagrodzeń dostępnego w Internecie:
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/wyniki
c. Umowa cywilno-
prawna, skutkująca wystawieniem przez eksperta faktury Biorąc pod
uwagę kwoty brutto dla wynagrodzeń z punktów a) oraz b) kalkulator wynagrodzeń
wskazuje następujące kwoty jako wartości netto: Wariant a): 16 Wariant b) Przyjmu-
jąc niższą z tych kwot jako minimalną wartość, jaką pracownik powinien dostać do rę-
ki ”za dzień pracy możemy wyliczyć minimalną wartość netto faktury, którą może wy-
stawić ekspert współpracujący na podstawie umowy cywilno- prawnej. Zakładając
wyższy z progów podatkowych ( 19% podatek dochodowy) oraz opłacanie pełnego
ZUS ( wartość w styczniu 2021: 1431,48zł otrzymujemy wartość dla miesięcznego
wynagrodzenia
93,22zł x 21 dni = 1957,62 zł „do ręki” Wartość faktury spełniająca
wszystkie powyższe założenia powinna zatem opiewać na kwotę 3 500zł netto, która
to
kwota
została
zaczerpnięta
z
kalkulatora
internetowego:
https://samozatrudnienie.kalkulator-plac.eu/oblicz-zysk#a
A zatem w przypadku rozliczania eksperta za pomocą faktury, minimalna wartość dniówki na
fakturze to: 3 500zł/21 dni = 166,67zł netto Podsumowując powyższe wyliczenia minimal-
nych stawek dniówkowych, otrzymujemy następujące zestawienie:

Umowa zlecenie, wariant a: 176,39zł
Umowa zlecenie, wariant b:
146,40zł 18
Umowa cywilno-
prawna, rozliczenie na podstawie faktury: 166,67 zł
Niniejszym podkreślam, iż w ofercie BBC wszystkie wskazane stawki dniówkowe są wyższe
niż każda z wyliczonych powyżej.

5.3. Inne elementy mające wpływ na wartość oferty Zamawiający w piśmie z dnia 05/01/2021
zawarł również prośbę o przedstawienie także innych informacji mających wpływ na wartość
przestawionej oferty.
Zdaniem Konsultanta kluczowym elementem prowadzonej działalności
nadzorczej są ludzie – eksperci, którzy stanowią zespół Konsultanta ( zarówno zespół klu-
czowy jak i pozostali
specjaliści). To na podstawie ich ofert współpracy oraz doświadczenia
Konsultanta zbudowana
została oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu, zatem wła-
ściwe wydaje się przedstawienie ofert eksperckich w niniejszym piśmie – stanowią one
zbiorczo załącznik nr 1
5.4. Podsumowanie przewidywanych kosztów i zysków Poniższa tabela, stworzona na for-
mularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty BBC jednoznacznie i klarownie wskazuje
przewidywane
koszty oraz zyski Konsultanta wynikające wprost z pozycji formularza:

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. czasu/ ilości/ rozliczenia Liczba
jednostek przewidywany koszt BBC OFERTA BBC Przewidywany ZYSK (5-4a)*4 1 2 3 4 4a
5 6 1 Koszty a
dministracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa
Przejęcia
1.1 Biuro Konsultanta
1.1.1 Biuro Konsultanta -
Zadanie 1 miesiąc 46 1 875,00 zł 4 000,00 zł 97 750,00 zł
1.1.2 Biuro Konsultanta -
Zadanie 2 miesiąc 46 1 875,00 zł 4 000,00 zł 97 750,00 zł
1.2 Środki transportu Konsultanta miesiąc 46 4 250,00 zł 5 000,00 zł 34 500,00 zł
1.3 Biuro
zamawiającego
1.3.1 Biuro
zamawiającego - Zadanie 1 miesiąc 46 1 875,00 zł 3 000,00 zł 51 750,00 zł 19
1.3.2 Biuro
zamawiającego - Zadanie 2 miesiąc 46 1 875,00 zł 3 000,00 zł 51 750,00 zł
1.4 Środek transportu zamawiającego
1.4.1
Środek transportu zamawiającego - SUV (średnie) miesiąc 46 2 125,00 zł 3 000,00 zł
40 250,00 zł
1.4.2
Środek transportu zamawiającego - SUV (średnie) miesiąc 46 2 125,00 zł 3 000,00 zł
40 250,00 zł
1.5 Personel biurowy miesiąc 46 3 500,00 zł 5 100,00 zł 73 600,00 zł
1.6 Personel pomocniczy miesiąc 46 3 500,00 zł 5 100,00 zł 73 600,00 zł 561 200,00
2 Usługa nadzoru i zarządzania
2.1 Eksperci kluczowi
2.1.1 Inżynier Kontraktu Dniówka 1 469 400,00 zł 500,00 zł 146 900,00 zł
2.1.2.1 Inżynier Rezydent - Zadanie 1 Dniówka 1 394 350,00 zł 440,00 zł 125 460,00 zł
2.1.2.2 Inżynier Rezydent - Zadanie 2 Dniówka 1 394 350,00 zł 440,00 zł 125 460,00 zł
2.1.3.1
Główny specjalista ds. rozliczeń - Zadanie 1 złożony z ofertą na punkty Dniówka 1
195 280,00 zł 300,00 zł 23 900,00 zł

2.1.3.2
Główny specjalista ds. rozliczeń - Zadanie 2 złożony z ofertą na punkty Dniówka 1
195 280,00 zł 300,00 zł 23 900,00 zł
2.1.4.1 Główny specjalista ds. roszczeń - Zadanie 1 Dniówka 1 050 280,00 zł 300,00 zł 21
000,00 zł
2.1.4.2 Główny specjalista ds. roszczeń - Zadanie 2 Dniówka 1 050 280,00 zł 300,00 zł 21
000,00 zł
2.1.5.1 Technolog -
Zadanie 1 Dniówka 950 300,00 zł 330,00 zł 28 500,00 zł
2.1.5.2 Technolog -
Zadanie 2 Dniówka 950 300,00 zł 330,00 zł 28 500,00 zł
2.1.6.1
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej - Zadanie 1 złożony z
ofertą na punkty Dniówka 1 037 300,00 zł 330,00 zł 31 110,00 zł
2.1.6.2
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej - Zadanie 2 złożony z
ofertą na punkty Dniówka 1 037 300,00 zł 330,00 zł 31 110,00 zł 606 840,00
2.2 Inni eksperci
Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności:
2.2.1 mostowej -
Zadanie 1 i 2 Dniówka 399 250,00 zł 350,00 zł 39 900,00 zł
2.2.2 drogowej -
Zadanie 1 i 2 Dniówka 399 250,00 zł 350,00 zł 39 900,00 zł
Weryfikator dokumentacji
projektowej specjalności:
2.2.3 architektonicznej - Zadanie 1 i
2 Dniówka 200 210,00 zł 235,00 zł 5 000,00 zł
2.2.4.1 konstrukcyjno - budowlanej -
Zadanie 1 Dniówka 297 210,00 zł 235,00 zł 7 425,00 zł
2.2.4.2 konstrukcyjno - budowlanej -
Zadanie 2 Dniówka 297 210,00 zł 235,00 zł 7 425,00 zł
Weryfikator dokumentacji projektowej specjaln
ości inżynieryjnej:
2.2.5.1 mostowej -
Zadanie 1 Dniówka 399 195,00 zł 210,00 zł 5 985,00 zł
2.2.5.2 mostowej -
Zadanie 2 Dniówka 399 195,00 zł 210,00 zł 5 985,00 zł
2.2.6.1 drogowej -
Zadanie 1 Dniówka 399 195,00 zł 210,00 zł 5 985,00 zł
2.2.6.2 drogowej -
Zadanie 2 Dniówka 399 195,00 zł 210,00 zł 5 985,00 zł
2.2.7 kolejowej -
Zadanie 2 Dniówka 285 195,00 zł 210,00 zł 4 275,00 zł
Weryfikator dokumentacji
projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
2.2.8.1 telekomunikacyjnych -
Zadanie 1 Dniówka 285 190,00 zł 210,00 zł 5 700,00 zł
2.2.8.2 telekomunikacyjnych -
Zadanie 2 Dniówka 285 195,00 zł 210,00 zł 4 275,00 zł
2.2.9.1 cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Zadanie 1
Dniówka 285 195,00 zł 210,00 zł 4 275,00 zł
2.2.9.2 cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Zadanie 2
Dniówka 285 195,00 zł 210,00 zł 4 275,00 zł
2.2.10.1 elektrycznych i elektroenergetycznych - Zadanie 1
Dniówka 285 195,00 zł 210,00 zł
4 275,00 zł
2.2.10.2 elektrycznych i elektroenergetycznych - Zadanie 2
Dniówka 285 195,00 zł 210,00 zł
4 275,00 zł

Inspektor Nadzoru
specjalności:
2.2.11.1 konstrukcyjno - budowlanej -
Zadanie 1 Dniówka 725 205,00 zł 230,00 zł 18 125,00

2.2.11.2 konstrukcyjno - budowlanej -
Zadanie 2 Dniówka 725 205,00 zł 230,00 zł 18 125,00

Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej:
2.2.12.1 mostowej -
Zadanie 1 Dniówka 1037 210,00 zł 225,00 zł 15 555,00 zł
2.2.12.2 mostowej - Zad
anie 2 Dniówka 1037 210,00 zł 225,00 zł 15 555,00 zł
Inspektor Nadzoru
specjalności inżynieryjnej:
2.2.13.1 mostowej -
Zadanie 1 Dniówka 812 200,00 zł 220,00 zł 16 240,00 zł
2.2.13.2 mostowej -
Zadanie 2 Dniówka 812 200,00 zł 220,00 zł 16 240,00 zł
2.2.14.1 drogowej -
Zadanie 1 Dniówka 812 200,00 zł 220,00 zł 16 240,00 zł
2.2.14.2 drogowej -
Zadanie 2 Dniówka 812 200,00 zł 220,00 zł 16 240,00 zł
2.2.15 kolejowej Dniówka 450 210,00 zł 220,00 zł 4 500,00 zł
Inspektor Nadzoru
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
2.2.16.1 telekomunikacyjnych -
Zadanie 1 Dniówka 624 190,00 zł 210,00 zł 12 480,00 zł
2.2.16.2 telekomunikacyjnych -
Zadanie 2 Dniówka 624 190,00 zł 210,00 zł 12 480,00 zł
2.2.17.1 cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Zadanie 1
Dniówka 800 190,00 zł 210,00 zł 16 000,00 zł
2.2.17.2 cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Zadanie 2
Dniówka 800 190,00 zł 210,00 zł 16 000,00 zł
2.2.18.1 melioracyjnych -
Zadanie 1 Dniówka 669 190,00 zł 210,00 zł 13 380,00 zł
2.2.18.2 melioracyjnych -
Zadanie 2 Dniówka 669 190,00 zł 210,00 zł 13 380,00 zł
2.2.19.1 elektrycznych i elektroenergetycznych - Zadanie 1
Dniówka 785 190,00 zł 210,00 zł
15 70
0,00 zł
2.2.19.2 elektrycznych i elektroenergetycznych - Zadanie 2
Dniówka 785 190,00 zł 210,00 zł
15 700,00 zł
Asystent Inspektora
Nadzoru specjalności inżynieryjnej:
2.2.20.1 mostowej -
Zadanie 1 Dniówka 812 180,00 zł 190,00 zł 8 120,00 zł
2.2.20.2 mostowej -
Zadanie 2 Dniówka 812 180,00 zł 190,00 zł 8 120,00 zł
2.2.21.1 drogowej -
Zadanie 1 Dniówka 812 180,00 zł 190,00 zł 8 120,00 zł
2.2.21.2 drogowej -
Zadanie 2 Dniówka 812 180,00 zł 190,00 zł 8 120,00 zł
2.2.22.1 Asystent Technologa -
Zadanie 1 Dniówka 812 180,00 zł 190,00 zł 8 120,00 zł
2.2.22.2 Asystent Technologa -
Zadanie 2 Dniówka 812 180,00 zł 190,00 zł 8 120,00 zł
Specjalista ds.
2.2.23.1 rozliczeń - Zadanie 1 Dniówka 950 185,00 zł 200,00 zł 14 250,00 zł
2.2.23.2 rozliczeń - Zadanie 2 Dniówka 950 185,00 zł 200,00 zł 14 250,00 zł

2.2.24.1 roszczeń - Zadanie 1 Dniówka 585 185,00 zł 200,00 zł 8 775,00 zł
2.2.24.2 roszczeń - Zadanie 2 Dniówka 585 185,00 zł 200,00 zł 8 775,00 zł
2.2.25.1 technologii i materiałów - Zadanie 1 Dniówka 800 185,00 zł 200,00 zł 12 000,00 zł
2.2.25.2 technologii i materiałów - Zadanie 2 Dniówka 800 185,00 zł 200,00 zł 12 000,00 zł
2.2.26.1 nadzoru geotechnicznego - Zadanie 1
Dniówka 785 185,00 zł 200,00 zł 11 775,00 zł
2.2.26.2 nadzoru geotechnicznego -
Zadanie 2 Dniówka 785 185,00 zł 200,00 zł 11 775,00 zł
2.2.27.1 nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia
obiektów budowlanych - Zadanie
1
Dniówka 349 185,00 zł 200,00 zł 5 235,00 zł
2.2.27.2 nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia
obiektów budowlanych - Zadanie
2
Dniówka 349 185,00 zł 200,00 zł 5 235,00 zł
2.2.28.1 nadzoru przyrodniczego i
ochrony środowiska - Zadanie 1 Dniówka 788 185,00 zł
200,00 zł 11 820,00 zł
2.2.28.2 nadzoru przyrodniczego i
ochrony środowiska - Zadanie 2 Dniówka 788 185,00 zł
200,00 zł 11 820,00 zł
2.2.29 inżynierii ruchu - Zadanie 1 i 2 Dniówka 789 185,00 zł 200,00 zł 11 835,00 zł
2.2.30.1 kontaktów ze społecznością i promocji - Zadanie 1 Dniówka 854 185,00 zł 200,00 zł
12 810,00 zł
2.2.30.2 kontaktów ze społecznością i promocji - Zadanie 2 Dniówka 854 185,00 zł 200,00 zł
12 810,00 zł
2.2.31.1
umów z podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami - Zadanie 1 Dniówka 714
185,00 zł 200,00 zł 10 710,00 zł
2.2.31.2
umów z podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami - Zadanie 2 Dniówka 714
185,00 zł 200,00 zł 10 710,00 zł
2.2.32.1 sprawozdawczości - Zadanie 1 Dniówka 1 281 185,00 zł 200,00 zł 19 215,00 zł
2.2.32.2 sprawozdawczości - Zadanie 2 Dniówka 1 281 185,00 zł 200,00 zł 19 215,00 zł
Inni:
2.2.40 Geodeta w zakresie
geodezyjnej obsługi inwestycji - Zadanie 1 Dniówka 798 190,00
zł 200,00 zł 7 980,00 zł
Geodeta w zakresie
geodezyjnej obsługi inwestycji - Zadanie 2 Dniówka 798 190,00 zł
200,00 zł 7 980,00 zł
2.2.41 Zespół geodetów - Zadanie 1 Dniówka 798 330,00 zł 350,00 zł 15 960,00 zł
2.2.42 Zespół geodetów - Zadanie 2 Dniówka 798 330,00 zł 350,00 zł 15 960,00 zł
Radca Prawny/Adwokat -
Zadanie 1 i 2 Dniówka 844 220,00 zł 250,00 zł 25 320,00 zł
Archeolog -
Zadanie 1 Dniówka 435 190,00 zł 200,00 zł 4 350,00 zł
Archeolog -
Zadanie 2 Dniówka 435 190,00 zł 200,00 zł 4 350,00 zł
2.2.44 Brakarz -
Zadanie 1 i 2 Dniówka 126 185,00 zł 200,00 zł 1 890,00 zł 764 405,00 1 371
245,00

3
Działania promocyjne
3.1 Broszura informacyjna
3.1.1 Broszura Informacyjna -
Zadanie 1 sztuka 1500 4,50 zł 5,00 zł 750,00 zł
2.1.2 Broszura Informacyjna -
Zadanie 2 sztuka 1500 4,50 zł 5,00 zł 750,00 zł
3.2
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia
ostatniego
Świadectwa Przejęcia
3.2.1
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia
ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 1 miesiąc 28 850,00 zł 900,00 zł 1 400,00 zł
3.2.2
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia
ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 2 miesiąc 28 850,00 zł 900,00 zł 1 400,00 zł
3.3 Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia
do wystawienia Ostatecznego
Świadectwa Płatności
3.3.1
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia
do wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności - Zadanie 1 ryczałt X 900,00 zł 1 000,00
zł 100,00 zł
3.3.2
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia
do wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności - Zadanie 2 ryczałt X 900,00 zł 1 000,00
zł 100,00 zł
3.4 Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia
3.4.1
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do
wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 1 miesiąc 28 900,00 zł 900,00 zł
0,0
0 zł
3.4.2
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do
wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 2 miesiąc 28 900,00 zł 900,00 zł
0,00 zł
3.5 Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od wystawienia ostatniego Świadec-
twa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności
3.5.1
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od wystawienia ostatniego Świadec-
twa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności - Zadanie 1 ryczałt X
900,00 zł 1 000,00 zł 100,00 zł
3.5.2
Materiały filmowe do emisji w internecie w okresie od wystawienia ostatniego Świadec-
twa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności - Zadanie 2 ryczałt X
900,00 zł 1 000,00 zł 100,00 zł
3.6 Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, realizacja, utrzymanie) w okresie
od rozpoczęcia realizacji umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia

3.6.1 Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, realizacja, utrzymanie) w okre-
sie od
rozpoczęcia realizacji umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia - Za-
danie 1
miesiąc 45 850,00 zł 850,00 zł 0,00 zł
3.6.2 Informacyjna strona internetowa kompleksowo (projekt, realizacja, utrzymanie) w okre-
sie od
rozpoczęcia realizacji umowy do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia - Za-
danie 2
miesiąc 45 850,00 zł 850,00 zł 0,00 zł
3.7 Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności
3.7.1 Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności - Zadanie 1 ry-
czałt X 1 400,00 zł 1 500,00 zł 100,00 zł
3.7.2 Informacyjna strona internetowa - aktualizacja w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności - Zadanie 2 ry-
czałt X 1 400,00 zł 1 500,00 zł 100,00 zł
3.8 Wizyt
y studyjne w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia
3.8.1 Wizyty studyjne w okresie od
rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 1 sztuka 4 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł
3.8.2 Wizyty studyjne w okresie od
rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia - Zadanie 2 sztuka 4 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł
Działania promocyjne: Razem 8 900,00
4 Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia
Ostatecznego
Świadectwa Płatności
4.1 Biuro Konsultanta
4.1.1 Biuro Konsultanta (cena jednej
jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.1.1) - Zadanie 1
miesiąc 15 875,00 zł 2 000,00 zł 16 875,00 zł
4.1.2 Biuro Konsultanta (cena jednej
jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.1.2) - Zadanie 2
miesiąc 15 875,00 zł 2 000,00 zł 16 875,00 zł
4.2
Środki transportu Konsultanta (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jed-
nej jednostki czasu dla pozycji 1.2)
miesiąc 15 2 125,00 zł 2 500,00 zł 5 625,00 zł
4.3 Biuro
zamawiającego
4.3.1 Biuro
zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.3.1) - Zadanie 1
miesiąc 15 875,00 zł 1 500,00 zł 9 375,00 zł
4.3.2 Biuro
zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.3.2) - Zadanie 2
miesiąc 15 875,00 zł 1 500,00 zł 9 375,00 zł
4.4 Środek transportu zamawiającego

4.4.1
Środek transportu zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 %
ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4.1) - Zadanie 1
miesiąc 15 1 062,50 zł 1 500,00 zł
6 562,50 zł
4.4.2
Środek transportu zamawiającego (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 %
ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.4.2) - Zadanie 2
miesiąc 15 1 062,50 zł 1 500,00 zł
6 562,50 zł
4.5 Personel biurowy (cena jednej
jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki
czasu dla pozycji 1.5)
miesiąc 15 1 750,00 zł 2 550,00 zł 12 000,00 zł 27
4.6 Personel pomocniczy (cena jednej jednostki czasu nie
więcej niż 50 % ceny jednej jed-
nostki czasu dla pozycji 1.6)
miesiąc 15 1 750,00 zł 2 550,00 zł 12 000,00 zł 95 250,00
5 Majątkowe prawa autorskie
5.1 Wynagrodzenie za Majątkowe prawa autorskie ryczałt x 0,00 zł 20 410,00 zł 20 410,00 zł
20 410,00
A zysk netto łącznie 2 057 005,00 B Podatek VAT 0,23 473 111,15 C zysk brutto
łącznie 2 530 116,15
Poniżej przedstawił zestawienie kosztów, które nie mają swojej pozycji w Formularzu Ceno-
wym, lecz zostały zidentyfikowane na etapie przygotowywania oferty:
L.p. rodzaj kosztu wartość netto
1 transport wyposażenia oraz zapas na doposażenie biur 15 000,00 zł
2 zakup rzutników oraz klimatyzatorów 5 000,00 zł
3 zakup sprzętu dla zamawiającego 12 000,00 zł
4 abonam
enty do telefonów Personelu Pomocniczego oraz Biurowego 3 660,00 zł
5 koszt absencji chorobowych 35 100,00 zł 6 koszt absencji urlopowych 62 400,00 zł
7 koszt badan lekarskich 1 600,00 zł
8 koszt szkoleń BHP 600,00 zł
9 ortofotomapy 42 000,00 zł
10 helpdesk 8 500,00 zł
11 szkolenia 3 000,00 zł
12 polisa OC 150 000,00 zł
13 GNW 18 000,00 zł
14 koszty Zarządu 15 000,00 zł
15 partycypacja w kosztach utrzymania biura BBC
12 000,00 zł
RAZEM: 383 860,00 zł
Podsumowując: przewidywany zysk wynikający z poszczególnych pozycji Formularza Ofer-
towego wynosi 2 057 005,00 zł netto, natomiast zidentyfikowane dodatkowe koszty wynoszą
383 860 zł netto. Różnic między tymi kwotami równa jest 1 673 145,00 zł netto Różnica ta
stanowi rozsądna marżę Konsultanta, jak również znaczną rezerwę na ewentualne koszty,
które mogą pojawić się w trakcie realizacji Zadania. Powyższe dowodzi, iż zaoferowana

przez
wykonawcę cena ofertowa została skalkulowana w sposób rzeczywisty oraz nie sta-
nowi podstaw do uznania jej za
cenę rażąco niską.
6. Szczególne uwarunkowania i obiektywne czynniki, które wpłynęły na wysokość zaofero-
wanej ceny
Niezależnie od powyższych wyjaśnień, wykonawca poniżej wskazuje na uwarun-
kowania
i czynniki, które wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny i które pozwalają wyko-
nawcy na
zaoferowanie ceny odbiegającej od szacunkowej wartości zamówienia. BBC to
profesjo
nalny podmiot mający duże doświadczenie na rynku usług nadzoru i zarządzania
kontraktami, co daje podstawy do racjonalnych i prawidłowych wycen ofert opartych o prak-
tykę na zrealizowanych zadaniach. Zważywszy na powyższe wyjaśnienia zapewnił, że jest
Wykon
awcą, o uznanej pozycji na rynku i wieloletnim stażu w realizacji usług. Działa w opar-
ciu o rachunek ekonomiczny, w celu
osiągnięcia zysków z prowadzonej działalności. Przed-
stawiona przez niego cena oferty odpowiada rynkowym kosztom realizacji przedmiotu za-
mówienia. Zrealizuje wymogi zamawiającego w zakresie wykonania wszystkich usług zgod-
nie z wymogami wskazanymi w dokumentacji przetargowej.
Reasumując, cena oferty nie
może być uznana za rażąco niską. Oferowana przez wykonawcę cena zabezpiecza wszyst-
kie wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca
z tytułu nale-
żytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Poniżej
przywołał dodatkowe okoliczności sprzyjające przedstawieniu korzystnej oferty cenowej:
• na wysokość ceny oferty i jej atrakcyjność (przy zachowaniu jednak rzetelności jej oblicze-
nia) wpłynęło posiadanie przez wykonawcę kompletnej kadry, która w przypadku wyboru
jego oferty przystąpi niezwłocznie do realizacji ww. zadania;
• wykonawca posiada wewnętrzne procedury i doświadczenia pozwalające na efektywność
kosztową prowadzonych przez siebie projektów, co wpływa na atrakcyjność składanych
przez
wykonawcę ofert;
• wykonawca jest zaangażowany w prowadzone projekty, co powala na optymalizację kosz-
tów stałych przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności jakościowej i czasowej;
Zapewnienia w zakresie skalkulowanej ceny ofertowej :
• cena oferty uwzględnia pełny zakres przedmiotu zapytania ofertowego oraz wszelkie mate-
riały 30 i sprzęt potrzebne do zrealizowania zakresu przedmiotowego zadania;
• oferta uwzględnia kalkulacje kosztów pracy nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za
pracę oraz obwieszczenia rady ministrów z dnia 15/09/2020.
• oferta została przygotowana zgodnie z zapytaniem ofertowym, warunkami umowy oraz z
uwzględnieniem wszystkich udzielonych przez zamawiającego wyjaśnień;
• wykonawca szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zapytania ofertowego;
• wykonawca uwzględnił wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu
zamówienia;

• oferta została skalkulowana w wysokości umożliwiającej rzeczywistą (terminową i jako-
ściową) realizacje zamówienia;
• cena ofertowa wykonawcy zapewnia uzyskanie wszelkich rezultatów zamówienia wskaza-
nych w procesie przetargowym;
• oferta skalkulowana jest powyżej kosztów i posiada realny zysk wykonawcy;
Stosownie do powyższego i w odniesieniu do dalszego zapytania zamawiającego BBC
oświadczył, iż złożona przez oferta jest rzetelna, wyklucza ryzyko poniesienia przez wyko-
nawcę strat i została sformułowana w sposób w pełni zgodny z obowiązującym prawem, w
tym w szczególności wymaganiami zawartymi w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji.
BBC był przekonany, że powyższe wyjaśnienia w sposób całkowity wyczerpują ocze-
kiwania
zamawiającego.
Załączniki:
1. Zestaw oświadczeń członków zespołu
2. Oferta najmu nieruchomości.
3. Oferta PLAY
– 4 abonamenty oraz 2 x Internet mobilny
4. Oświadczenie dyrektora finansowego o posiadanych smartfonach
5. Oświadczenie dyrektora finansowego o posiadanych meblach biurowych i sprzęcie
6. Oferta RTV EURO AGD
7. Oferta Radinvest
– najem aut
8. Oświadczenie dyrektora finansowego o posiadanej flocie samochodowej
9.
Oświadczenie pracownika – B. N.
10. Oferta na działania promocyjne – Dron&Roll
11. Oferta najmu autokaru na potrzeby wizyt studyjnych
12. Oświadczenie dyrektora finansowego o zasobach środków ochrony osobistej
13. Oferta ortofotomapy
14. Oferta Help-desk
15. Oferta szkolenia
16. Przykładowy HPPK na okres projektowania
W dniu 17 listopada 2020 J. S.
złożył oświadczenie, że w wypadku wyboru oferty firmy BBC,
jako najkorzystniejszej w ww. postępowaniu, jest zdecydowany podjąć pracę na tym kontrak-
cie, na podstawie umowy cywilno‐ prawnej, jako:
inżynier kontraktu za kwotę 400,00 PLN netto za dniówkę.
Oświadczył, iż ofertowana kwota, powiększona o należny podatek VAT, stanowić będzie dla
BBC
ostateczny koszt dniówkowy mojej usługi, uwzględniający wszelkie warunki zawarte w
SIWZ i OPZ, w tym m.in. koszty:
-
Dojazdów do/z miejsca świadczenia usług ( wyłączające konieczność zakwaterowania)
-
Użytkowania własnego komputera wraz z oprogramowaniem

-
Użytkowaniem własnego telefonu
-
Użytkowaniem własnych środków ochrony osobistej
Oświadczył, iż w okresie trwania umowy nie będzie podejmował czynności kolidujących z
wykonywaniem obowiązków na tym zadaniu.
Zastrzegł natomiast, że wynagrodzenie będzie ulegało zwiększeniu w wypadku waloryzacji
wynagrodzenia BBC.
A
nalogiczne oświadczenia BBC złożył dla następujących stanowisk:
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych za kwotę 195,00 PLN netto za dniówkę.
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych za kwotę 190,00 PLN netto za
dniówkę.
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej 210 zł. netto/dniówka
Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej 200zł. netto/dniówka
Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej 200zł. netto/dniówka
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej 195 zł. net-
to/
dniówka
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycz-
nych i elektroenergetycznych 190 zł. netto/ dniówka
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 195zł. netto/dniówka
Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 190zł. netto/dniówka
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 195zł. net-
to/dniówka
Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności drogowej 250zł. netto/dniówka
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności drogowej 195zł. netto/dniówka
Specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami 185zł. netto/dniówka
Inżynier Rezydent 350zł. netto/dniówka
Specjalista ds. technologii
i materiałów 185zł. netto/dniówka
Technolog 300zł netto /dniówka
Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomu-
nikacyjnych 190zł netto/dniówka
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych 195zł netto/dniówka
Główny specjalista ds. rozliczeń 280zł. netto/dniówka

Specjalista ds. rozliczeń 185zł. netto/dniówka
Specjalista ds. roszczeń 185 zł. netto/dniówka
Specjalista ds. inżynierii ruchu 185zł netto/dniówka
Specjalista ds. kontaktów ze społecznością i promocji 185 zł. netto/dniówka
Asystent technologa 180 zł. netto/dniówka
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska 185 zł. netto/dniówka
Asystent inspektora nadzoru spe
cjalności inżynieryjnej drogowej 180 zł. netto/dniówka
Asystent inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej 180 zł netto/dniówka
Główny Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej 300zł.
Archeolog 190zł. netto/dniówka
Brakarz 185 zł netto/dniówka
Inspektor nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej 205 zł. netto/dniówka
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności konstrukcyjno-budowlanej 210zł. net-
to/dniówka
Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji 190 zł. netto/dniówka

Z oferty Nieruchomości Imperial z 18 listopada 2020 r. wynika, że BBC zaoferowano wyna-
jem domów w Mieście Sokółka i Bielsk Podlaski
Dom
w Sokółce ma powierzchnię 185m2, położony przy brukowanej drodze dojazdowej, na
terenie posesji niezależne miejsca parkingowe dla 4 aut, przed posesją kolejne 2 miejsca
parkingowe. Na parterze przestronny widny salon na 40 osób może pełnić rolę Sali konfe-
rencyjnej na 40 osób, kuchnia, toaleta, gabinet. Na piętrze 3 pokoje z łazienką i kuchnią.
Dom w Bielsku Podlaskim ponad 220 m2 przy szutrowej drodze dojazdowej. Na terenie po-
sesji niezależne miejsca parkingowe na 5 aut przed posesją na kolejne 3. Na parterze prze-
stronny widny salon na salę konferencyjną na 40 osób, toaleta, kuchnia oraz 2 pokoje. Na
piętrze 4 pokoje z łazienką i toaletą.
Oferowane domy posiadają:
-
podłączenia do wszystkich mediów: woda, gaz, prąd, szambo
- instalacja grzewcza,
-
bezprzewodowe łączeni internetowe bez limitu danych z przepustowością ponad 200Mb/s
- instalacja alarmowa.
Koszt
najmu w okresie projektowania i budowy 7500zł + VAT x 46 miesięcy = 345 000zł.
+VAT
W okresie zmniejszonego obciążenia pracowniczego ( z zachowaniem praw do zmniejszenia
użytkowanej powierzchni ) 3500zł. +VAT x 15 miesięcy = 52 500zł. + VAT
Oferta zawiera:

-
wszelkie koszty eksploatacyjnej m. in. opłaty za energię elektryczną, internet, usługi tele-
komunikacyjnej, ogrzewanie, klimatyzację, wodę wywóz nieczystości, śmieci,
-
sprzątanie raz w tygodniu,
- koszt systemu alarmowego.
Oferta nie zawiera:
- wypo
sażenia w urządzenia wielofunkcyjne,
-
wyposażenia w meble biurowe, stoły konferencyjne,
-
wyposażenia w tablice i rzutnik multimedialny,
-
wyposażenia w klimatyzację.
Z oferty Play wynika koszt łączny abonamentu 108,76 zł. plus VAT miesięcznie, w tym inter-
net 50 GB/m-
c i pakiet Biznes Unlimited na 24 miesiące, internet 5GB, nielimitowane połą-
czenia, smsy itp., dodatkowo opłata za uruchomienie internetu 2 zł. i pakietu Biznes Unlimi-
ted 60zł.
Z oświadczenia Dyrektora ds. Finansów BBC wynika, że w BBC znajdują się smartfony w
ilości większej niż wymagana na potrzeby tego kontraktu, a także stoły konferencyjne na 40
osób dwa zestawy, krzesła konferencyjne 40 sztuk – dwa zestawy, biurka 20 szt, fotele
20szt, szafy na dokumenty 15 szt, regały 15 szt, kontenerki 20szt. A także liczne drukarki,
skanery, monitory i 2 urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C 284e
Z oferty internetowej wynika, że Laptop L340-15IRHH gaming można nabyć za 3099zł.
Z oferty internetowej wynika, że klimatyzator ACM 1010 można nabyć za 899zł.
Z oferty internetowej ART. 26100 LED Wifi Android 6.0 projektor multimedialny można nabyć
za 1099zł.
Z oferty Radinvest z 16 listopada 2020 wynika, że firma ta oferuje najem 4 aut Dacia Duster,
ze szczegółowo wskazanym wyposażeniem w cenie 8500+VAT x 46 m-cy = 391 000+VAT z
założonym limitem 8000 km/m-c i 4250zł. +VAT x 15 m-cy = 63 750zł. + VAT z limitem 4000
km/m-
c. W cenę wliczone są koszty przeglądów technicznych, ubezpieczenie OC, AC NNW,
Assistance, koszt obsługi związanej z eksploatacją, koszty paliwa, materiałów eksploatacyj-
nych, bieżących napraw, wymiany i przechowania opon, przedłużenia ubezpieczenia, sprzą-
tania wnętrza 1 w miesiącu i mycia z zewnątrz 4 x w miesiącu, zapewnienie auta zastępcze-
go w razie awarii.
Z oświadczenia Dyrektora ds. Finansów wynika, że BBC posiada 4 auta: Citroen Berlingo, 2
x Ford Focus, Opel Astra ze skanami dowodów rejestracyjnych.
Załączono również oświadczenia, zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy oraz zaświad-
czenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym dla osoby Asystenta kontraktu.
Z oferty Dron&Roll z 13 listopada 2020 wynika, że oferuje on broszurę informacyjną za
6
750zł., zdjęcia naziemne i lotnicze za 28 miesięcy za 23 800zł., w ryczałcie 900zł., materia-

ły filmowe na 28 miesięcy 25 200zł., w ryczałcie 900zł., informację na stronie internetowej za
45 miesięcy 38 250zł. w ryczałcie na aktualizację 1400zł. razem 194 400zł.
Z oferty H. S.
z 6 września 2020r. wynika, że za 600zł. /dziennie oferuje ona wynajem busa
dla 30 osób do przewozu dziennikarzy po terenie budowy obwodnicy Lipska 6,5 km w odle-
głości od biura ok. 10km przez 8h dziennie. BBC zaplanowało 4 takie wyjazdy.
Z oświadczenia
Dyrektora ds. Finansów wynika, że BBC posiada kaski i kamizelki ochronne z logotypem
BBC dla grupy 30 osób.
Z oferty z 17 listopada 2020 wynika, że jest to oferta na wykonywanie zdjęć cyklicznych –
ortofotoraport :
- pierwsze opracowanie ortofotomap
– 6000zł. + VAT,
- drugie opracowanie ortofotomap
– 4 800zł. + VAT
-
kolejne opracowanie 4000zł. + VAT,
Końcowe opracowanie 2000zł. +VAT.
Propozycja cenowa Pikselowni na przygotowanie Help Desk wraz z bieżącą obsługą przez
czas trwania inwestycji 8
500zł.
Ofe
rta szkoleń MS Consulting 1 200zł. za jedno szkolenie bez wynajmu Sali konferencyjnej i
cateringu.
Przedstawiono także harmonogram dniówek poszczególnych osób zaangażowanych na kon-
trakcie.
W ramach II wyjaśnień zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie następujących kwestii:
1.
W punkcie 1.1 odpowiedzi wykonawcy
z dnia 22.01.2021 r. wskazano, że ”Założono,
iż niezbędna do wynajmu powierzchnia powinna wynosić ok 200-230 m2 – ok 50-60 m2 na
salę konferencyjną dla min. 40 osób oraz 3 lub 4 pokoje o powierzchni 15-20 m2 jako biura;
do tego kuchnia oraz toaleta. Wykonawca założył, iż taka nieruchomość będzie stanowiła
Biuro Konsultanta oraz Biuro
zamawiającego łącznie”.
Zamawiający poprosił o uzasadnienie w jaki sposób wykonawca spełni warunek zawarty w
SIWZ dot. zapewnienia na potrzeby zespołu Kierownika Projektu pomieszczenia biurowego
o powierzchni co najmniej 30m2 dla każdego z zadań wraz z zapewnieniem potrzebnych
pomieszczeń dla Personelu Konsultanta? W przedstawionej do odpowiedzi z dn. 22.01.2021
r. ofercie biura nieruchomości brak wyszczególnienia jaką powierzchnię mają poszczególne
pokoje przeznacz
one na biura. Prosił o wskazanie powyższej informacji.
2.
W załączonej do odpowiedzi wykonawcy z dnia 22.01.2021 r. ofercie wynajmu nieru-
chomości wskazano, że nieruchomości mające pełnić funkcję Biura Inżyniera zlokalizowane
są przy brukowanej drodze dojazdowej (Sokółka) oraz szutrowej drodze dojazdowej (Bielsk
Podlaski). Prosimy o potwierdzenie spełnienia warunku zawartego w SIWZ, że „Każde biuro
musi mieć zapewnione utwardzone drogi dojazdowe (dojazd od drogi publicznej).”

3.
W ww. ofercie najmu nieruchomości wskazano, że na terenie posesji w Sokółce będą
4 miejsca parkingowe +
2 miejsca przed posesją. Prosił o wskazanie, w jaki sposób wyko-
nawca
spełni warunek zawarty w SIWZ „Przed każdym biurem zamawiającego powinien być
zapewniony parking dla co najmniej 4 samochodów dla Kierownika Projektu i innych przed-
stawicieli
zamawiającego” mając na uwadze jeszcze pojazdy Konsultanta.
4.
W punkcie 1.4 odpowiedzi wykonawcy
z dnia 22.01.2021 r. wskazano, że wykonawca
planuje zatrudnić do realizacji zadania (Personel Biurowy i Pomocniczy) osoby niepełno-
sprawne oraz zgodnie z § 48 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), pracodawca zatrudniający pracowników niepełno-
sprawnych ma obowiązek zapewnienia technicznych i organizacyjnych wymagań miejsc ich
pracy, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca zamierza dostosować biuro Konsul-
tanta, stanowiska pracy oraz pojazdy do stopnia niepełnosprawności osoby zatrudnionej.
Powyższy obowiązek dotyczy m.in. zapewnienia odpowiedniej do rodzajów niepełnospraw-
ności pracowników szerokości i sposobu otwierania drzwi, dodatkowego wyposażenia umoż-
liwiającego poruszanie się tych pracowników po schodach lub dotarcie do stanowiska pracy
z pominięciem schodów, korzystanie z toalet i umywalek - poprzez dostosowanie tych urzą-
dzeń higieniczno – sanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników
wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi.
Te same wymagania dotyczą przystosowania samych stanowisk pracy, w tym narzędzi, do
możliwości pracowników niepełnosprawnych.
5.
W nawiązaniu do odpowiedzi w punkcie 1.4 oraz mając na uwadze zapisy §15 usta-
wy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) dot. czasu pracy osoby niepełnosprawnej oraz
art. § 19 dot. wymiaru urlopu, prosił o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca – w przypadku
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wypełni wymagania zawarte w SIWZ „Perso-
nel biurowy ma za zadan
ie zapewnić pracę i dostępność biur Konsultanta w minimalnym
czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na wszystkich etapach Kontraktu” oraz
wymogu zawartego w §13 pkt 5 wzorca Umowy na usługę Nadzoru, tj. zatrudnienia Perso-
nelu Biurowego i Pomocn
iczego w wymiarze pełnego etatu. Czy w związku z powyższym
wykonawca
wziął pod uwagę przysługujący osobie niepełnosprawnej, zaliczonej do znacz-
nego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, krótszy wymiar czasu pracy oraz
większy wymiar urlopu wypoczynkowego?
6.
W nawiązaniu do odpowiedzi zawartej w pkt 1.4 prosił o wyjaśnienie, czy wykonawca
skalkulował w ofercie koszty Personelu Biurowego i Pomocniczego w przypadku braku za-
trudnienia osób niepełnosprawnych (np. braku na rynku pracy osób niepełnosprawnych
chętnych do podjęcia pracy na przedmiotowych kontraktach) lub zatrudnienia osoby niepeł-

nosprawnej o stopniu niepełnosprawności niekwalifikującym pracodawcy do uzyskania naj-
wyższej możliwej wysokości dofinansowania. Prosił o wyjaśnienie, czy wykonawca skalkulo-
wał w ofercie konieczność spełnienia wymogów zatrudnienia Personelu Biurowego i Pomoc-
niczego na umowę o pracę, w tym obowiązek zapewnienia płacy minimalnej. Czy wykonaw-
ca
skalkulował w ofercie powyższe ryzyka?
7.
W nawiązaniu do przedstawionych oświadczeń, zamawiający zwrócił uwagę, że wy-
konawca
w ofercie „Kryteria pozacenowe” Formularz 2.2 wskazał na stanowisko Głównego
Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej na odcinek 2 (Kuźnica – węzeł So-
kółka Północ) Pana J. K. . Natomiast w zestawie oświadczeń członków zespołu załączonym
do pisma z dnia 22.01.2021 r. w zakresie stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru specjal-
ności inżynieryjnej drogowej na odcinek 2 przedstawiono oświadczenie Pana A. P. Prosimy o
wyjaśnienie zmiany zaproponowanej osoby na ww. stanowisko.
W ramach dodatkowych wyjaśnień BBC wskazał, że:
1.
W kwestii pytania
zamawiającego dotyczącego zapewnienia dla potrzeb zespołu Kie-
rownika Projektu pomieszczenia biurowego o powierzchni co najmniej 30m2, dla każdego z
zadań, poinformował iż zwrócił się do firmy pośredniczącej w najmie nieruchomości z prośbą
o sprawdzenie poprawności przedstawionej oferty.
Otrzymana odpowiedź potwierdza, iż nieruchomości przewidziane na potrzeby biur zamawia-
jącego oraz Konsultanta charakteryzują się parametrami spełniającymi wymagania SIWZ i
OPZ.
Odpowiedź z biura nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do pisma.
2.
W kwestii zapewnienia utwardz
onego dojazdu do Biura Zamawiającego potwierdził, iż
obie nieruchomości mają zapewniony taki dojazd.
Potwierdzenie powyższego znajduje się również w piśmie z biura nieruchomości.
W kwestii zapewnienia miejsc parkingowych poinform
ował, iż już w przedstawionej w złożo-
nych wyjaśnieniach ceny ofercie biura nieruchomości wskazane zostały wprost ilości miejsc
parkingowych dla
zamawiającego, spełniające z nawiązką wymagania SIWZ i OPZ. Niemniej
jednak zw
rócił się do biura nieruchomości o sprecyzowanie tej kwestii.
Otrzymana odpowiedź wskazuje, iż bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości charakteryzuje
się znaczną swobodą parkowania wzdłuż okolicznych ulic, bez dodatkowych opłat Nie prze-
widuje
zatem żadnych problemów z parkowaniem aut.
4.
W kwestii zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności BBC zauwa-
żył, iż niepełnosprawność nie oznacza z definicji ograniczeń w poruszaniu się. Jest cały kata-
log chorób, które kwalifikują do orzeczenia znaczącego stopnia niepełnosprawności, choć
nie powodują ograniczeń w przemieszczaniu się. Są to m.in. choroby takie jak :

choroby układu oddechowego i krążenia

choroby układu pokarmowego


choroby układu moczowo-płciowego
W
wieloletnim doświadczeniu BBC w prowadzonej działalności miał okazję zatrudniać nie-
jednokrotnie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które niczym nie «wyróżniały
się » od innych pracowników – nie wymagały specjalnych udogodnień, były w pełni sprawne
ruchomo. Czego takie osoby w rzeczywistości potrzebują w miejscu pracy to świadomość
otoczenia o ich kondycji, wrażliwość na ewentualne oznaki pogorszenia zdrowia, wyrozumia-
łość i akceptacja.
Przykładem może być były pracownik, świetny konstruktor, cierpiący na cukrzycę typu 1.
Choroba zmuszała go do mierzenia poziomu cukru oraz przyjmowania odpowiedniej dawki
insuliny po każdym posiłku. Jedynym « dostosowaniem » jakiego potrzebował ze strony oto-
czeni
a to przeszkolenie każdego z pracowników z zasad zachowania w razie znacznego
pogorszenia jego kondycji.
Powszech
ne wśród społeczeństwa przekonanie, że osoby niepełnosprawne to osoby mające
problemy z poruszaniem się jest zatem bardzo mylące i niesprawiedliwe dla wielu spośród
tych osób. Sprawia bowiem, iż wielu pracodawców boi się kosztów związanych z dostoso-
waniem
miejsc pracy czy zakupem odpowiednich narzędzi pracy dla osób niepełnospraw-
nych (co zostało również wyartykułowane w piśmie zamawiającego), nie mając świadomości,
iż w wielu przypadkach są to czynności całkowicie zbędne.
Podsumowując, dotychczasowe doświadczenie BBC we współpracy z osobami niepełno-
sprawnymi wykazuje, iż nie ma potrzeby specjalnego dostosowywania biura lub miejsca pra-
cy dla tyc
h osób. Niemniej jednak wskazał, iż, zgodnie ze złożonymi w dniu 22/01/2021 wy-
jaśnieniami ceny, w kalkulacji oferty przyjęty został zapas w wysokości 15’000zł netto na
ewentualne doposażenie biura oraz wykazaliśmy łączną różnicę między planowanymi kosz-
tami, kwotami wskazanymi w formularzu cenowym w kwocie 319'500 zł netto, która to kwota
zawiera nie tylko zysk wykonawcy
, jak również znaczną rezerwę na dodatkowe wydatki mo-
gące pojawić się w trakcie realizacji zadania.
5.
W zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej poinformował, iż czas pracy osób
niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) w szczególności art. 15 oraz art.
16 W zgodzie z zapisami przywołanego artykułu 15:
Art.15 :
1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo.
2.Czas pracy osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Oraz artykułu 16:
Art.16 :

1)(…)
1) przepisów art. 15 nie stosuje się gdy:
2)
gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pra-
cowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę
Potwierdzam poprawność przyjętych założeń dotyczących zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych jako członków Personelu Biurowego oraz Pomocniczego.
Osoby niepełnosprawne, z którymi BBC współpracował lub współpracuje aktualnie, mają
odpowiednie, wystawione na własny wniosek, zgody lekarskie na świadczenie pracy w peł-
nym, 8 godzinn
ym, wymiarze czasu w ramach wypłacanego wynagrodzenia.
W kwestii większego wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującemu osobie niepełno-
sprawnej oraz związanymi z tym kosztami, zwrócił uwagę na przedstawioną w wyjaśnieniach
z dnia 22/01/2021 kalkulację zysków przewidzianych z pozycji formularza ofertowego doty-
czących Personelu Biurowego oraz Pomocniczego. Kwota 147'200 zł netto pozostawia swo-
bodę zatrudnienia tymczasowo dodatkowej osoby, w ramach ewentualnego zastępstwa.
6.
W kwestii ryzyka nieznalezienia
osób niepełnosprawnych, chętnych do podjęcia
współpracy informuję, iż :

Analiza oraz znajomość rynku pracy osób niepełnosprawnych w żaden sposób nie
wskazuje na problemy poruszone przez
zamawiającego

BBC już na dzień dzisiejszy dysponuje odpowiednimi osobami, które w miarę potrzeb
mogą zostać przesunięte na omawiany kontrakt

Kwota 5’100zł wskazana w formularzu cenowym pozwala nie tylko na zatrudnienie
dwóch osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, lecz również wystarcza na zatrudnie-
nie:
o
Jedn
ej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jednej o umiarkowanym
stopniu. W tej konfiguracji koszt miesięczny to niecałe 3’600zł
o
Jednej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jednej osoby zdrowej. W
takiej konfiguracji koszt miesięczny to niecałe 4’800zł.

Poniższa tabelka uszczegóławia powyższe dane :

koszt pracodawcy
minimalna krajowa, bez dopłat
2 800,00 zł 3 373,44 zł
dopłata PFRON, znaczny stopień 1 950,00 zł 1 423,44 zł
dopłata PFRON, umiarkowany stopień
1 200,00 zł 2 173,44 zł
Koszty zatrudnienia, w zależności od konfiguracji, wyglądają następująco :

koszt miesięczny
budżet wg
formularza cenowego
różnica miesięczna różnica łączna
2x osoba o znacznej niepełnosprawności 2 846,88 zł 5 100,00 zł 2 253,12 zł 120
541,92 zł

1 os. o
znacznej niepełnosprawności + 1 os. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 596,88 zł 5 100,00 zł 1 503,12 zł 80 416,92 zł
1 os. o znacznej niepe
łnosprawności + 1 os. zdrowa
4 796,88 zł 5
100,
00


303,12 zł
16 216,92 zł
Podsumowując, ryzyko wskazane przez zamawiającego, choć przez BBC oceniane jako zni-
kome, jes
t uwzględnione w cenie oferty.
7.
W kwestii przedłożonych w wyjaśnieniach ceny oferty oświadczeniach potencjalnych
członków zespołu BBC poinformował, iż w ramach dowodów na poprawność przyjętych sta-
wek dniówkowych na poszczególne stanowiska przedstawił wszystkie oświadczenia, którymi
dyspo
nowaliśmy na dzień składania oferty. Niektóre oświadczenia dublują się – tzn. na po-
szczególne stanowiska mamy więcej niż jednego zainteresowanego eksperta. Jest to natu-
ralne następstwo przeprowadzonej procedury przygotowania oferty. Dodał, że po dzień dzi-
s
iejszy zgłaszają się eksperci zainteresowani podjęciem współpracy na tym Kontrakcie.
Podtrzymał, iż Pan J. K. jest osobą przewidywaną na stanowisko Głównego Inspektora Nad-
zoru specjalności inżynieryjnej drogowej na odcinek 2, natomiast załączone dodatkowo
oświadczenie Pana A. P. stanowi dowód na poprawność przyjętej stawki dniówkowej na to
stanowisko.
W świetle powyższych wyjaśnień oświadczył, iż złożona przez BBC oferta jest rzetelna, wy-
klucza ryzyko poniesienia przez
wykonawcę strat i została sformułowana w sposób w pełni
zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności wymaganiami zawartymi w prze-
pisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ma-
teriałach przetargowych zamawiającego.
Z dodatkowej informacji Nieruc
homości Imperial z 2 lutego 2021 r. wynika, że w obu lokali-
zacjach zaplanowano pokoje na piętrze, właściciele wyrazili zgodę na usunięcie dwóch ścia-
nek, aby sprostać wymogowi pomieszczenia min. 30m2 na koszt właściciela, parkowanie w
bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości nie stanowi problemu, nieruchomości nie są w
terenie silnie zurbanizowanym, dojazd do obu nieruchomości utwardzonymi drogami.

Zestawienie zamawiającego dotyczące kosztów spalania w posiadanych przez niego autach:
Dacia Duster koszt przejechania 8000 km 2 933,60 z
ł, i 2453,60zł. Hyundai Tucson –
2
689,60zł., Nissan Quashquai – 2617, 60zł., Skoda Kodiaq – 3052, 80zł., Nissan X-Trail –
3
259,20zł.

Z odpisu pełnego firmy Radinvest nie wynika prowadzenie działalności w zakresie wynajmu
pojaz
dów osobowych.
Z e-
maila do zamawiającego wynika, że zamawiający otrzymał informację, że Dacia Duster
jest SUV-
em kompaktowym nie zaliczanym do klasy średniej.

Z sedymentacji rynku Sama
r wynika, że Ducia Duster jest SUVem terenowo-rekreacyjnym
zaliczanym do klasy C
– niższej średniej.
Z cennika Dacia Duster wynika, że można ją kupić od 48 900zł.
Z informacji na temat wykazywanego zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wnioskach o
wypłatę dofinansowania od stycznia 2019 do stycznia 2021 r. wynika, że przystępujący za-
trudniał 1 – 2 osób za które otrzymywał dofinansowanie w wysokości 1 531, 22 zł. a następ-
nie 1950zł. za 1 osobę i 2 925 za dwie osoby
Z faktury FV/AN/286/2D/D141 wynika, że odwołujący nabył Skodę Kodiaq Ambition 2.0
TDI/110 kW (150 KM) 4x4 6 biegową z przekładnią manualną za cenę 131 800zł.
Dowody złożone przez zamawiającego:
Z e-maila D. W. do S. W.
wynika, że w dniu 29 grudnia 2020 r. odwołujący kwestionował sta-
nowisko zamawiającego, co do zaproponowanego samochodu podnosząc, że zamawiający
opisał samochód typu SUV (średnie), a więc nawet nie odwołał się do klasy średniej, nie do-
precyzował należycie przedmiotu umowy, więc teraz nie ma podstaw do kwestionowania
zaproponowanego przez Konsultanta samochodu, tym bardziej, że klasy samochodów to
umowny system klasyfikacji aut. Umowny bo nie istnieją żadne przepisy regulujące kwestię
parametrów, wymiarów i innych czynników, jakie powinny wykazywać przedstawiciele da-
nych segmentów. Te klasyfikacje nie są precyzyjne. Powinny być podane przykłady, ewen-
tualnie odwołanie do klasyfikacji SAMAR.
Z oferty na stronie olx wynika, że w centrum Sokółki można wynająć pokój umeblowany w
cenie 500zł., w Bielsku Podlaskim w cenie 550zł.
Z informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że po otrzymaniu pisemnej informacji
o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego czeka się na pisemne powiadomienie o
terminie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania to ok. 2 lata.
Z korespondencji e-
mail pomiędzy E. K., a J. J. z dnia 16 czerwca 2021 r. wynika, że Agen-
cja pracy tymczasowej Hm system jest w stanie zapewnić w ciągu kilku dni 4 pracowników z
orzeczeniem o niepełnosprawności do prac ogólnobiurowych.
Ocena mat
eriału dowodowego dokonana przez Izbę:
Co do Biura Zamawiającego i Biura Konsultanta
Izba ustaliła, że odwołujący w tym zakresie podniósł zarzut niezgodności treści oferty z tre-
ścią siwz wywodząc, że jedynie budynek o powierzchni 230 m2 spełnia wymagania zama-
wiającego opisane w siwz w tym salę konferencyjną na 40 osób i pomieszczenie dla perso-
nelu zamawiającego o powierzchni 30 m2, a także pomieszczenia dla personelu konsultanta
oraz kuchnię, toalety i ciągi komunikacyjne. Odwołujący twierdził, że przede wszystkim za-
proponowany dom w Sokółce o powierzchni 185 m2 tych wymagań nie spełnia. Izba ustaliła,
że zamawiający w pierwszych wyjaśnieniach nie wzywał przystępującego do wykazywania

powierzchni poszczególnych pomieszczeń, zaś w drugim wezwaniu skupił się na pomiesz-
czeniu 30 m2 dla jego personelu oraz miejscach parkingowych.
Z wyjaśnień przystępującego wynika, że dom ten ma na parterze salon, który może być
przeznaczony na salę konferencyjną i gabinet. Pomiędzy przystępującym i odwołującym nie
ma sporu co do tego, że taka sala powinna mieć minimum 50m2. Przystępujący wskazał na
50-60m2, odw
ołujący wskazał na 50 m2. Co do pomieszczenia dla personelu zamawiające-
go, to Izba ustaliła, że zamawiający opisał ten wymóg w taki sposób:
„Konsultant zapewni na potrzeby zespołu Kierownika Projektu pomieszczenia biurowe o
łącznej powierzchni co najmniej 30 m2 osobno dla każdego Zadania, zlokalizowane w tym
samym miejscu co biura Inżyniera Kontraktu lub w bezpośrednim sąsiedztwie, sam wyposa-
ży biura, ubezpieczy i zapewni ochronę. Pomieszczenia biurowe (zamykane na klucz) po-
winny umożliwić dogodne warunki pracy dla min. 3 osób. Pomieszczenia powinny być wypo-
sażone m.in. w biurka (z zamykanym kontenerem) z krzesłami, szafę zamykaną na doku-
menty, szafę na ubrania, stół konferencyjny z krzesłami (dla 6 osób), drobny sprzęt biurowy.
Pomieszczenia powinny być klimatyzowane.”
W ocenie Izby z tego postanowienia siwz nie wynika, że zamawiający wymagał jednego po-
mieszczenia biurowego o powierzchni 30m2 dla swojego personelu, ale łącznie pomieszcze-
nia dla personelu miały mieć taką powierzchnię. Tym samym w ocenie Izby wadliwe jest sta-
nowisko odwołującego, że miało być to jedno pomieszczenie. We wskazanej przez przystę-
pującego nieruchomości łącznie znajdują się 4 pokoje – gabinet na parterze i trzy pokoje na
piętrze, nadto są dwie toalety i kuchnia i łazienka. Zamawiający w sposób bardzo szczegó-
łowy sformułował wezwanie, jednak nie sformułował żądania, aby przystępujący podał po-
wierzchnię każdego z pomieszczeń.. Tym samym w ocenie Izby nie można było uznać, że
przystępujący nie złożył wyjaśnień na wezwanie zamawiającego, przeciwnie takie wyjaśnie-
nia dwukrotnie złożył i poparł je dowodami w postaci oświadczeń biura nieruchomości. Za-
równo z oświadczeń przystępującego jak i przedłożonych dowodów nie wynika, aby zaofe-
rowane pomieszczenia nie spełniały wymagań zamawiającego. Jedyną nieścisłością pomię-
dzy dowodami, a oświadczeniem przystępującego jest to, że przystępujący wskazał ogólny
metraż jako 200-230 m2, a domy mają metraż 185 i 220 m2. Jednak to na podstawie dowo-
dów sam zamawiający był w stanie zweryfikować. W ocenie Izby zaistniała rozbieżność po-
między dowodami, a wyjaśnieniami nie powoduje, że wyjaśnienia te potwierdzają, że zaofe-
rowana nieruchomość nie spełnia wymagań siwz. Odwołujący natomiast poza własnymi wy-
liczeniami zakładającymi toalety o powierzchni 10m2, kuchnię o powierzchni 15 m2 i ciągi
komunikacyjne o powierzchni 30m2 nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie tezy, że
domu o powierzchni 185m2 nie m
ożna zaaranżować w sposób spełniający wymagania za-
mawiającego.

Na podstawie
zgromadzonego materiału dowodowego nie było podstaw do stwierdzenia, że
treść oferty przystępującego nie odpowiada treści siwz.
W zakresie samochodu przeznaczonego
dla zamawiającego Dacia Duster, odwołujący rów-
nież sformułował zarzut niezgodności treści oferty z treścią siwz podnosząc, że Dacia Du-
ster jest samochodem kompaktowym, a nie klasy średniej.
Izba ustaliła, że zamawiający w siwz sformułował następujący wymóg „samochód typu SUV
(średnie)”, przy czym w toku postępowania nie doszło do uregulowania, co zamawiający ro-
zumiał pod pojęciem „średnie”, czy odnosił to do wielkości pojazdu, klasy, półki cenowej, czy
zużycia paliwa. W ocenie Izby przy tak sformułowanym wymogu nie można ustalić, czy Da-
cia Duster jest,
czy nie jest samochodem typu SUV (średnie). Izba wzięła także pod uwagę,
że nawet w klasyfikacji Samar złożonej przez odwołującego Dacia Duster jest klasyfikowana
jako klasa średnia niższa. Izba pominęła w tym zakresie dowód z faktury na zakup pojazdu
Skoda Kodiaq,
ponieważ dowód ten jest nieprzydatny dla wykazania okoliczności istotnych
dla rozstrzygnięcia, kiedy istota sporu dotyczy tego, czy z bieżącej siwz wynika wymóg
przedstawienia pojazdu klasy średniej według sedymentacji rynku SAMAR. Izba doszła do
przekonania, że takiego wymogu wywieść z wiążącej dokumentacji postępowania się nie da i
dlatego oceniła, że zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza, że treść oferty przystę-
pującego nie odpowiada treści siwz.
Izba u
staliła, że w odniesieniu do pozostałych objętych odwołaniem elementów wyjaśnień
przystępującego odwołujący postawił zarzuty wadliwej oceny złożonych wyjaśnień dokonanej
przez zamawiającego i zarzucił zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego jako potwier-
dzającej, że zawiera ona ceny rażąco niskie.
W odniesieniu do personelu biurowego i pomocniczego Izba ustaliła, że przystępujący w
pierwszych wyjaśnieniach wskazał na wymóg siwz dwóch pracowników biurowych i 2 pra-
cowników pomocniczych, a w okresie przeglądów i rozliczeń po jednej osobie personelu biu-
rowego i pomocniczego. Dalej przystępujący wskazał maksymalną dopłatę za osobę o
znacznym stopniu niepełnosprawności i podał ile wynosi koszt zatrudnienia 2 osób z taką
niepełnosprawnością, a ile 4 osób i dołączył oświadczenie zaświadczenie o niepełnospraw-
ności dla p. Niewczasa jako asystenta, ale nie wskazał, że ta osoba będzie osobą zatrudnio-
ną jako personel pomocniczy czy biurowy. Tym samym Izba oceniła, że stanowisko odwołu-
jącego co do kosztów dojazdu tej osoby nie dotyczy wyjaśnień złożonych przez przystępują-
cego. Przystępujący w pierwszych wyjaśnieniach wskazał, że na koszt zatrudnienia persone-
lu biurowego i pomocniczego przeznaczył kwotę dwukrotnie wyższą, niż koszt jaki by poniósł
gdyby zatrudnił wyłącznie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jednocześnie
wskazał, że wziął pod uwagę koszty szkoleń, urlopów i 9 dni przeciętnego chorobowego. W
drugich wyjaśnieniach przedstawił informacje o możliwym braku potrzeby dostosowywania
miejsca pracy, a t
akże o czasie pracy osób niepełnosprawnych, w tym ze znacznym i śred-

nim stopniem niepełnosprawności, a także przedstawił wyliczenia kosztów w różnych konfi-
guracjach 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba ze znacznym i z
umiarkowanym stopnie
m niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności i osoby w pełni sprawnej.
Przystępujący wskazał na swoje doświadczenie we współpracy z osobami niepełnospraw-
nymi, z którego wynika, że uzyskują one zgody lekarskie na pracę w wymiarze 8h, nadto
wskazał, że założona nadwyżka pozwala tymczasowo zatrudnić dodatkowego pracownika na
czas absencji osoby niepełnosprawnej, co w ocenie Izby wyjaśnia także, w jaki sposób przy-
stępujący mógłby sobie poradzić z ewentualnym wystąpieniem o dodatkowy urlop lub turnus
rehabilitacyjny. Izba wzięła pod uwagę wyciąg z informacji PFRON przedstawiony przez od-
wołującego, jednak uznała, że wiarygodne jest również oświadczenie przystępującego, że
zestawienie to nie uwzględnia pracowników pozyskiwanych przez agencje pracy tymczaso-
wej.
Nadto dowód ten dotyczy obecnego zatrudniania, a więc jest nieprzydatny dla oceny
kalkulacji ceny dotyczącej przyszłego kontraktu i może być oceniony jedynie jako dane histo-
ryczne.
Przystępujący w ocenie Izby wykazał, że możliwe jest pozyskanie osób niepełno-
sprawnych do pracy na tym kontrakcie. Izba wzięła pod uwagę także fakt, iż zakres obowiąz-
ków personelu biurowego i pomocniczego zamawiający zdefiniował w jeden sposób, tym
samym dała wiarę wyjaśnieniom przystępującego, że w przypadku braku zgody lekarskiej na
świadczenie pracy powyżej 7 godzin w okresie przeglądów i rozliczeń wymóg otwarcia biura
w godzinach 8-
16 mógłby być zrealizowany przy wykorzystaniu personelu pomocniczego.
W zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy wcho-
dzi
w szczególności:
✓ Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu,
✓ Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
✓ Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej,
✓ Obsługa urządzeń biurowych,
✓ Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami
Biura Inżyniera,
✓ Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta,
✓ Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii
(scany)
zgodnie z przyjętym systemem,
✓ Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, zamawiającemu i stronom trzecim,
✓ Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pako-
wanie, adresowanie, opłacenie, nadanie),

✓ Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia
sprawy
i skierowanie do właściwej osoby,
✓ Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji,
✓ Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom,
✓ Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań,
✓ Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposaże-
nia technicznego.
W ocenie
Izby wyjaśnienia przystępującego zostały złożone, wykazują, że przystępujący jest
w stanie w deklarowanej stawce zatrudnić wymagany przez zamawiającego personel,
w
różnych konfiguracjach przez zatrudnieniu od 2 do 4 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Przystępujący również nie uchylał się od złożenia wyjaśnień i wyjaśniał
zamawiającemu jak skalkulował stawkę i dlaczego w jego ocenie jest ona realna. Izba nie
podziela stanowiska odwołującego, że przystępujący zobowiązany jest do wyjaśnienia
każdych potencjalnie mogących wystąpić kosztów. W ocenie Izby wykonawca ma wyjaśnić,
że realnie jest w stanie za zaoferowaną stawkę wykonać zamówienia zgodnie z siwz i
według Izby takie wyjaśnienia zostały złożone.
W zakresie kosztów pojazdów dla zamawiającego, zestawienia sporządzonego przez
zamawiającego wynika, że zamawiający korzysta z dwóch Dacii Duster i mają one różne
spalanie, które może wskazywać na koszty paliwa przy 8 000 km na poziomie od ok 2 400
do 2900
zł. Izba wzięła jednak pod uwagę, że informacja, że zamawiający posiada Dacie
Duster i że badał koszty paliwa dla tych pojazdów nie była znana przystępującemu w dacie
składania wyjaśnień, tym samym mógł przyjąć inne niższe poziomy spalania. Nie mniej
jednak niewątpliwie są to to koszty wyższe niż 2 125 zł. na jeden samochód jak wynika, to z
oferty Radinvest. Ni
e można jednak ani na podstawie oferty Radinvest, ani zestawienia
zamawiającego ustalić, jaka jest pojemność silnika tych pojazdów, czy są to pojazdy, których
spalanie można porównywać. Nie mniej jednak Izba ustaliła, że w wyjaśnieniach
przystępujący w tym zakresie oparł się wyłącznie na ofercie Radinvest nie podejmując nawet
próby wykazania, że w zaoferowanej cenie dla się pokryć wszystkie koszty określone przez
zamawiającego w siwz związane z korzystaniem przez zamawiającego z pojazdu.
Rację ma odwołujący, że przystępujący nie przedstawił w wyjaśnieniach, że przyjął niższy niż
opisany przez zamawiającego limit miesięczny, co do przejechanych kilometrów, ani nie
przedstawił w wyjaśnieniach dlaczego limit podany przez zamawiającego uważa za
zawyżony. Tym samym nie można dać wiary jego wyjaśnieniom na etapie procedury
odwoławczej, iż przyjął mniejszą eksploatację miesięczną pojazdu. Jednakże Izba w tym
zakresie przyjęła argumentację przystępującego, co do tego, że pojazd dla zamawiającego
nie jest istotnym elementem oferty
, ponieważ odwołujący nie wykazał okoliczności

przeciwnej. Jak również, wbrew stanowisku odwołującego, możliwe jest wykonywanie
nadzoru inwestorskiego bez zapewnienia pojazdu dla zamawiającego, jak wynika z
zestawienia,
na które powoływał się odwołujący, zamawiający posiada własne pojazdy,
którymi może wykonywać kontrolę nad przystępującym, a także przystępujący posiada
własne pojazdy, które może przekazać zamawiającemu. Odwołujący nie wykazał, że pojazdy
te
nie mogłyby zostać zaoferowane zamawiającemu, a Ford Focus i Opel Astra według
SAMAR
są klasyfikowane do klasy średniej niższej, tak jak Dacia Duster. Izba wzięła pod
uwagę, że wartość tej pozycji to około 500 000 zł, a więc około 3% wartości całej oferty
przystępującego, z tego też względu Izba oceniła, że zaniżenie wyłącznie tej pozycji nie
mogło świadczyć o złożeniu oferty zawierającej rażąco niską cenę.
W odniesieniu do oferty Dron&Roll, to w istocie zarzut nie dotyczy ceny rażąco niskiej, ale
tego, czy przystępujący miał prawo powołać się na ofertę tego podmiotu w sytuacji, gdy nie
wskazał działań promocyjnych jako zakresu podwykonawstwa. W tym zakresie Izba ustaliła,
że sam zamawiający wzywał przystępującego do przedstawienia oferty lub umowy o
współpracy, a przystępujący oświadczył, że łączy go z Dron&Roll stała umowa ramowa, która
nie stanowi podwykonawstwa i załączył ofertę. Tym samym w ocenie Izby wypełni wezwanie
zamawiającego w sposób przez niego wymagany. Co więcej przystępujący wykazał w tym
zakresie konsekwencję, gdyż w przypadku firmy Radinvest złożył analogiczne oświadczenie,
również składając ofertę, a nie umowę o współpracy. Izba ustaliła, że treść oferty i złożonych
wyjaśnień nie jest ze sobą sprzeczna, a także przystępujący nie deklarował
podwykonawstwa innej firmy w oferc
ie w zakresie działań promocyjnych, jego stanowisko w
zakresie dwóch podmiotów jest spójne. Ponadto, zamawiający nie zastrzegł obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę działań promocyjnych. Co oznacza, że nie ma
sprzeczności między ofertą, a wyjaśnieniami. Przystępujący nie traktował udziału firmy
Dron&Roll jako podwykonawstwa, o czym informował zamawiającego w wyjaśnieniach, a
zatem nie
wskazał go w ofercie. Izba stanęła na stanowisku, że w tej sytuacji nie zostało
wykazane, że przystępującego z firmą Dron& Roll nie wiąże umowa współpracy. Izba zatem
nie znalazła podstaw do podważenia w tym zakresie złożonych wyjaśnień.
Co do Inżyniera Kontraktu Izba ustaliła, że zaoferowana stawka 500 zł stanowi 88,79%
średniej wszystkich złożonych ofert i taką samą stawkę zaoferował jeszcze jeden
wykonawca, a jeden wykonawca zaoferował stawkę na poziomie 231,48 zł. Izba wzięła także
pod uwagę, że w przywołanej przez odwołującego sprawie sygn. akt KIO 985/21 Izba uznała
za niewiarygodną stawkę 300 zł , a więc niższą o 200 zł od zaoferowanej przez
przystępującego, nadto w tamtej sprawie z oświadczenia osoby kierowanej na stanowisko
Inżyniera Kontraktu, ani w wyjaśnień nie wynikało kto ponosi koszty zakwaterowania,
dojazdów, czy sprzętu, takiego jak komputer czy komórka. Natomiast w rozpoznawanym
sporze
z oświadczenia wprost wynika za jakie koszty odpowiada Inżynier, przy czym koszt

zakwaterowania jest kosztem ponoszonym przez
przystępującego. W ocenie Izby te
okoliczności nie pozwalają identycznie ocenić tych dwóch stanów faktycznych. Izba wzięła
również pod uwagę, że stawka 500 zł nie odbiega znacząco od innych stawek w tym
postępowaniu, a dodatkowo zamawiający wskazał, powołując konkretne postępowania, że
nie odbiega także od stawek oferowanych w dwóch podobnych postępowaniach. Tym
samym Izba doszła do przekonania, że zgromadzony materiał dowodowym nie pozwala na
ustalenie, że dniówka Inżyniera Kontraktu stanowi cenę rażąco niską.
Co do kosztów osób, które w oświadczeniach wskazały siedzibę firmy, lub adres odległy od
miejsca wykonywania usługi, to Izba ustaliła, że odwołujący nie kwestionował wysokości
przyjętej stawki, jedynie podnosił, że jeśli te osoby będą dojeżdżać, to stawki są nierealne,
czego nie udowodniono
. Izba oceniła tę kwestię przez pryzmat doświadczenia życiowego, a
także tego, że stawki wskazanych osób są zbliżone do stawek wskazanych przez
pozostałych wykonawców. Z doświadczenia życiowego wynika, że miejsce prowadzenia
działalności, tak jak w przypadku archeologów czy geodetów, nie przesądza o tym, gdzie
rzeczywiście te osoby mieszkają z zamiarem stałego pobytu. Również miejsce wskazane
jako adres nie zawsze odpowiada rzeczywistemu miejscu pobytu. Nadto nie wiadomo, gdzie
mieszka
personel pozostałych wykonawców, co byłoby niezbędne, aby dokonać analizy, czy
stawki podawane przez wykonawców różnią się między sobą w zależności od tego, gdzie
dany specjalista mieszka
. W ocenie Izby zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że
stawki zaoferowane
przez przystępującego są stawkami, które w przedmiotowym
postępowaniu mają charakter rynkowy, a nie zostało wykazane, że rzeczywiście osoby na
kwestionowanych stanowiskach będą dojeżdżać ze znacznych odległości do miejsca
świadczenia usługi i to wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotowego kontraktu. W
konsekwencji Izba ustaliła, że w tym zakresie nie można uznać zaoferowanych stawek jako
rażąco niskich.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne, o których mowa w art.
525 ust. 1
– 3 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się okoliczności, które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.
Zarzut naruszen
ia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 89 ust. 1
pkt 4 ustawy
i w związku z art. 90 ust. 1 - 3 ustawy i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez
zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BBC, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz przez niewłaściwą ocenę wyjaśnień złożo-

nych przez Konsorcjum BBC
i prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę
uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców

Zarzut nie potwierdził się. Odwołujący miał dostęp do pełnej treści złożonych przez przystę-
pującego oświadczeń i dowodów i zakwestionował te wyjaśnienia w zakresie kosztów pojaz-
du zamawiającego, personelu biurowego i pomocniczego, kosztów Inżyniera Kontraktu,
udziału firmy Dron&Roll, kosztów personelu dojeżdżającego. Izba analizując zgromadzony
materiał dowodowy ustaliła, że mogły istnieć jeszcze ewentualne wątpliwości jedynie w za-
kresie kosztów pojazdu zamawiającego Izba ustaliła, że zgromadzony materiał dowodowy,
wskazuje na to, że koszty paliwa mogą przekraczać koszty najmu, jakie ma płacić przystępu-
jący Radinvest, jednak nie znalazła podstaw do uznania, że zestawienie kosztów paliwa
przedstawione przez zamawiającego ma mieć rozstrzygający charakter, zwłaszcza skoro nie
są znane dane techniczne pojazdów użytkowanych przez zamawiającego i oferowanych
przez Radinvest
. Nie mniej jednak Izba ustaliła, że koszt tej pozycji stanowi jedynie około 3%
wartości samej oferty, a odwołujący nie kwestionował, że przystępujący wykazał 4 pojazdy
będące jego własnością, za pomocą których może również świadczyć przedmiotowe zamó-
wienia
, tym samym nie wykazał, że nieskorzystanie z oferty Radinvest pozbawi zamawiają-
cego możliwości korzystania z pojazdów przystępującego. Nadto w ocenie Izby, to że zama-
wiający zamierza kontrolować jakość wykonania zamówienia przez przystępującego nie
oznacza, że jedynym sposobem takiej kontroli jest najęcie pojazdu od wykonawcy. Tym sa-
mym w ocenie Izby wykonanie tego obowiązku nie jest realizacją istotnej części zamówienia.
Co do pozostałych elementów kwestionowanych przez odwołującego, to w ocenie Izby
zgromadzony materiał dowodowy nie dał postaw do ustalenia, że w tych elementach cena
oferty przystępującego jest rażąco niska. Tym samym nie dał podstaw do oceny, że zama-
wiający popełnił błąd w ocenie złożonych przez przystępującego wyjaśnień. Z tego względu
zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 89 ust. 1
pkt 4 ustawy
i w związku z art. 90 ust. 1 - 3 ustawy i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez
nieuzasadnione powtórne wezwanie Konsorcjum BBC do złożenia wyjaśnień ceny

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba stoi na stanowisku, że dopuszczalne są ponow-
ne wyjaśnienia w sytuacji, gdy wykonawca mimo, że rzetelnie udziela odpowiedzi na wezwa-
nie zamawiającego odmiennie od zamawiającego ocenia elementy istotne zamówienia i nie
przedstawia wyjaśnień w zakresie oczekiwanym przez zamawiającego – przy wezwaniu
ogólnym, lub przy wezwaniu szczegółowym pozostają jeszcze elementy, które co do zasady
zostały wyjaśnione, ale nie aż tak szczegółowo jak oczekiwał tego zamawiający lub w obu

przypadkach, gdy na s
kutek złożonych wyjaśnień ujawnią się inne nowe wątpliwości. W oce-
nie Izby w niniejszej sprawie ponowne wezwanie dotyczyło drugiego z trzech wymienionych
przypadków. Pierwotnie zamawiający skupiał się ogólnie na kosztach Biura tak zamawiają-
cego jak i konsu
ltanta, później uznał, że musi pogłębić swoją wiedzę, co do pomieszczeń
zamawiającego i to w ocenie Izby nie zbyt zgodnie z literalnym brzmienie siwz oraz o kwestię
miejsc parkingowych
i dróg dojazdowych, o które wcześniej nie pytał. Zamawiający nie wie-
dzi
ał wcześniej o woli zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z tego względu kierował dalsze
zapytania o dostosowanie miejsca pracy, czas pracy i ryzyko niepozyskania osób niepełno-
sprawnych, ta kwestia była wyłącznie wynikiem pozyskania przez zamawiającego informacji
jak wykonawca zamierza zapewnić obsadę personelu biurowego i pomocniczego. Co więcej
wykonawca w pierwszych wyjaśnieniach wskazał na szereg okoliczności, które wziął pod
uwagę kalkulując ofertę jak szkolenia, urlopy, absencję chorobową i przewidziane na to kon-
to nadwyżki, a zamawiający jedynie żądał doprecyzowania wskazanych informacji. Wreszcie
ostatnia kwestia dotycząca osoby na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej i dotyczyła tylko poprawności wskazania danej osoby, a więc była to
okoliczności budząca wątpliwości wynikająca z samych pierwszych wyjaśnień. Tym samym
zamawiający nie wystosował wezwania w celu zastąpienia niezłożonych wyjaśnień, a jedynie
doprecyzowywał kwestie wynikające z złożonych wyjaśnień, co w ocenie Izby nie narusza,
ani art. 90 ust. 1 ani zasady równego traktowania. Tym samym zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 90 ust. 1
- 3 ustawy
i w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej
przez Konsorcjum BBC, mimo iż jest ona niezgodna z treścią SIWZ

Zarzut nie został udowodniony i nie potwierdził się. Izba ustaliła, że w zakresie zbyt niewiel-
kiej powierzchni domu w Sokółce w stosunku do wymagań zamawiającego odnośnie Biura
Zamawiającego i Biura Konsultanta, to odwołujący nie wykazał, że przyjęte przez niego zało-
żenia są prawidłowe tj. że konieczna jest nieruchomość o 230 m2. Przystępujący natomiast
przedłożył ofertę Biura Nieruchomości i jej ponowne oświadczenie, że pomieszczenia speł-
niają wymagania zamawiającego, nawet w sytuacji, że jedno pomieszczenie dla personelu
zamawiającego ma mieść powierzchnię 30m2, co więcej wskazano, kto poniesie koszty wy-
burzenia ścianki i ma to być właściciel. Izba wzięła pod uwagę, że zamawiający postawił
wymogi użytkowe, a nie dane techniczne dotyczące powierzchni, tym samym brak dowodu,
co do tego, że na powierzchni 185 m2 nie da się zrealizować wymagań zamawiającego ob-
ciążał odwołującego. Co do samochodu dla zamawiającego, to Izba ustaliła, że postanowie-
nia siwz nie były jednoznaczne w tym zakresie i nie odsyłały do sedymentacji rynku wg Sa-

mar, tym samym z tego powodu nie było możliwe odrzucenie oferty odwołującego. W konse-
kwencji zarzut należało oddalić.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a ter-
min na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego i zasądzając od
odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania obejmujących wydatki
pełnomocnika w maksymalnej dopuszczonej wysokości tj. 3 600zł. oraz koszty dojazdu w
kwocie 334, 32zł., zgodnie ze złożoną fakturą.Przewodniczący: ………………………………….
Członkowie: …………………………………..

…………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie