eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1848/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1848/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2021 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego
do Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Społeczne Przedsiębiorstwo
Usługowe Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia
Socjalna, ul. Dworcowa 2; 66-
470 Kostrzyn nad Odrą,
w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7; 72-200 Nowogard,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, un
ieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty
odwołującego.

2. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego Zakład Karny w Nowogardzie,
ul. Zamkowa 7; 72-200 Nowogard
i:
2.1. zalic
za w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Społeczne Przedsiębiorstwo
Usługowe Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego
Spółdzielnia Socjalna, ul. Dworcowa 2; 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
tytułem
wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7; 72-200
Nowogard
na rzecz wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna,
Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna, ul. Dworcowa
2; 66-
470 Kostrzyn nad Odrą
kwotę 12 28936 gr (słownie: dwanaście tysięcy

dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści sześć groszy) stanowiącą
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu: wpisu od odwołania,
wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz dojazdu
na rozprawę.

Stosownie do art. 579 us
t. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………


sygn. akt: KIO 1848/21
Uzasadnienie

Zamawiający – Zakład Karny w Nowogardzie prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa środków ochrony
indywidual
nej przeznaczonych do przeciwdziałania zakażeniom SARS-Cov-2. Skierowana
do zatrudniających osoby pozbawione wolności lub zwolnionych z zakładów karnych”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 31 maja 2021 r., pod nr
2021/BZP 00069488.
Dnia 16 czerwca 2021
roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia 21 czerwca 2021 roku, wykonawc
y wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo
Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna (dalej „Odwołujący”) wnieśli odwołanie do
Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
przez nieuprawnione uznanie, że treść oferty nie
spe
łnia warunków zamówienia tj. odrzucenie oferty odwołującego,
2. art. 225
(omyłka odwołującego, powinno być 253 – przyp. Izby) ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, przez brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty o
dwołującego,
a w związku z tym pozbawienie go możliwości weryfikacji poprawności badania oferty
przez z
amawiającego,
3. art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
przez prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania równego traktowania
wykonawców oraz przejrzystości, wskutek przeprowadzenia badania ofert
z przekroczeniem literalnego brzmienia SWZ.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz
nakazanie z
amawiającemu:
1)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
2)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty odwołującego,
3) zwrotu na rzecz o
dwołującego kosztów postępowania odwoławczego.
Interes odwołującego.
Odwołujący wskazał, że jest wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Znajduje się
na pier
wszej pozycji w rankingu ofert podlegających ocenie, przy uwzględnieniu
unieważnienia czynności jej odrzucenia. Jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans.
W wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, zamawiający odrzucił ofertę odwołującego
z postępowania. Interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku,

albowiem może ponieść on szkodę w postaci utraconych korzyści jakie osiągnąłby
w przypadku uzyskania zamówienia. Gdyby zamawiający przeprowadził postępowanie
zgodnie z
ustawą Pzp, oferta odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą, co
skutkowałoby udzieleniem odwołującemu zamówienia.

Odwołujący wskazał, iż w przesłanym dnia 16.06.2021 r. rozstrzygnięciu postępowania,
z
amawiający poinformował o odrzuceniu ofert, w tym w stosunku do oferty odwołującego
poinf
ormował jedynie ogólnikowo, iż „Oferta została odrzucona na mocy artykułu 226 ust. 5
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
warunków zamówienia. Nie wszystkie oferowane artykuły posiadają cechy zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) (...)
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
Odwołujący wskazał, iż w decyzji zamawiającego nie sposób doszukać się uzasadnienia
faktycznego odnośnie odrzucenia oferty. Nie można uznać za takie uzasadnienie jednego
ogólnikowego zdania nie naprowadzającego na konkretne niezgodności oferty z treścią
SWZ. Tylko precyzyjne wymienienie tychże niezgodności daje możliwość wniesienia
odwołania odnoszącego się do ewentualnych innych błędnych ustaleń zamawiającego, które
skutkowały uznaniem, iż nie wszystkie oferowane artykuły posiadają cechy zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia. W rozmowie telefonicznej zamawiający wskazał, iż uzasadnienie
faktyczne opisane w jego decyzji jest wystarczające, a w przypadku wniesienia odwołania
będzie wskazywał, że podał wystarczające uzasadnienie faktyczne, przy czym dalsze
szczegółowe informacje może dostarczyć w postępowaniu odwoławczym. Takie
procedowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy uznać za niedopuszczalne.
Zdaniem odwołującego, zamawiający dokonał badania i oceny ofert w sposób sprzeczny
i nieprzewidziany w dokumentach zamówienia, czym naruszył zasadę przejrzystości.
W SWZ, w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, zawarł wymagania zgodności
OPZ z normami. Jednakże nie skonkretyzowano przedmiotowych środków dowodowych,
które miały być złożone na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania
z
amawiającego. Również punkt 8 SWZ (opis sposobu przygotowania oferty) nie zawierał
dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą. Przepis ustawy Pzp (art. 107) stanowi,
iż jeżeli dokumenty - przedmiotowe środki dowodowe mają być złożone wraz z ofertą to
z
amawiający winien to wymaganie wskazać w sposób skonkretyzowany. Zamawiający nie
wskazał swoich oczekiwań także w punkcie 5.4) ogłoszenia, w części dotyczącej

przedmiotowych środków dowodowych. Stąd odwołujący powstrzymał się z załączeniem
przypadkowych dokumentów do oferty. Zamawiający pozostawił w tym zakresie dowolność.
Nie żądał również próbek i fotografii. Dlatego też, na wezwanie zamawiającego złożono
dokumenty przedstawiane powszechnie w obrocie jako potwierdzające spełnianie norm.
Zamawiający uznał te dokumenty za prawidłowe, jednak w odniesieniu do nieznanego
parametru jednego z oferowanych towarów uznał, iż jest on nieprawidłowy.
Zamawiający wypełniając formularz ogłoszenia o zamówieniu, pominął wartości m.in. dla
punktów 5.6, 5.7 oraz 5.8. Jeden z tych punktów to sekcja „wykaz przedmiotowych środków
dowodowych”. Szereg uchybień po stronie zamawiającego nie może prowadzić do
negaty
wnych konsekwencji dla wykonawców. Odwołujący zaoferował towar zgodny z OPZ,
a z
amawiający nie doprowadził do sprawdzenia tego w sposób miarodajny. Odwołujący,
mimo braku obowiązku wykazał, iż oferowane towary są zgodne z OPZ. Kwestionowanie
przez zamawia
jącego spełnienia wymagań nie jest poparte żadnym uzasadnieniem.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie
odwołania. Zamawiający wskazał, iż wbrew twierdzeniom odwołującego najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Hermes (…), której wartość opiewała na kwotę 165.252,00 zł. Oferta
o
dwołującego opiewała na kwotę 189.048,00 zł i była drugą pod względem cenowym. Na
uwagę zasługuje fakt, iż obie oferty w takim samym zakresie nie spełniały wymogów opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie oferowany fartuch ochronny jednorazowy nie posiadał
dodatkowego górnego zapięcia na przylepiec. Tym samym był niezgodny z zapisami SWZ.
Fakt ten był dla zamawiającego o tyle istotny, iż we wcześniejszym postępowaniu
dotyczącym tego samego asortymentu zamawiający odrzucił wszystkie dziesięć złożonych
ofert. Była wśród nich również firma, którą w obecnym postępowaniu wybrano jako
najkorzystniejszą. Przedstawiciel odwołującego po otrzymaniu powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, skonta
ktował się z zamawiającym telefonicznie z prośbą
o wyjaśnienie decyzji. Pracownik zamawiającego udzielił wszelkich wyjaśnień na zadawane
pytania i wyjaśnił pojawiające się wątpliwości. Poinformował przy tym, że na wniosek
w
ykonawcy możemy udzielić szczegółowych wyjaśnień. Innych wniosków z prośbą
o szczegółowe wyjaśnienie, w tym także pisemnych odwołujący nie składał. Pracownik
z
amawiającego w rozmowie telefonicznej nie powoływał się na to, że dostarczy
szczegółowych informacji w postępowaniu odwoławczym.
Zamawiający w pkt 15 ppkt 6 SWZ wskazał, że żąda dokumentów potwierdzających
spełnianie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Faktycznie zostawiając
w
ykonawcom dowolność w sposobie udokumentowania spełniania warunków OPZ. Na
całkowitą przejrzystość postępowania wskazuje fakt, iż zamawiający chcąc wybrać
najkorzystniejszą ofertę wezwał 3 z 5 wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Oferta

o
dwołującego wymagała uzupełnienia trzech braków formalnych, a jednym z nich były
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań OPZ. W wezwaniu do uzupełnienia
wyszczególniono certyfikaty, karty produktu i inne dokumenty potwierdzające spełnianie
OPZ.
Odwołujący przesyłając uzupełniane dokumenty nie dowiódł, że produkty spełniają
wymogi zawarte w OPZ w związku z czym zamawiający sam zweryfikował oferowany przez
odwołującego fartuch ochronny i ustalił, że nie posiada on dodatkowego zapięcia na
przylepiec, które dla zamawiającego jest bardzo istotne. Zamawiający nie wskazał fotografii
jako dokumentu potwierdzającego spełnianie OPZ, ale wykazał inne dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków OPZ. W związku z powyższym zamawiający nie może
ponosić odpowiedzialności za niekompletne lub nierzetelne uzupełnienie dokumentów przez
w
ykonawcę.
Odnosząc się do kolejnego wątku rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, iż wbrew
twierdzeniom o
dwołującego zamawiający podał uzasadnienie faktyczne podjętej decyzji.
Wykonawca ma pełne prawo, aby posiadać wiedzę, jakimi przesłankami kierował się
z
amawiający odrzucając jego ofertę. Uzasadnienie faktyczne musi przedstawiać przyczyny,
jakie legły u podstaw decyzji zamawiającego. W analizowanym przypadku taka sytuacja
miała miejsce. Przedstawiona informacja jest zwięzła.
Mając powyższe na uwadze, unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego
i powtórzenie czynności oceny i wyboru oferty, nie będą miały wpływu na wynik
postępowania, ponieważ oferta nadal nie spełnia warunków opisu zamówienia. Ponadto
oferta o
dwołującego nie jest najkorzystniejsza o czym wspomniano w pierwszej części
niniejszego pisma. Należy przypuszczać, iż złożenie odwołania ma jedynie na celu
utrudnienia zawarcia umowy i funkcjonowania z
amawiającego, koszty postępowania
powinien ponieść odwołujący.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 528 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp
, co uprawniało go do złożenia odwołania.

U
względniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła,
iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie.


W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są zasadne.
Zarzut dotyczący naruszenia przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, przez
nieuprawnione uznanie, że treść oferty nie spełnia warunków zamówienia tj. odrzucenie
oferty od
wołującego, Izba uznała za zasadny.
Przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi,
że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści SWZ podał, że w zakresie
części 4 przedmiotem zamówienia jest fartuch ochronny jednorazowy barierowy, zgodność
z normami:
-
deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności
z
wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745,
-
EN 13795, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec,
- oznakowanie znakiem CE.
W ust. 15 pkt 6 SWZ zamawiający podał, że będzie żądał dokumentów potwierdzających
spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zmówienia – jednakże zamawiający
tych dokume
ntów (przedmiotowych środków dowodowych) nie opisał.
Zamawiający, pismem z dnia 7 czerwca 2021 roku, wezwał odwołującego, do
uzupełnienia dokumentów, w tym m.in. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. certyfikatów, karty
produktów lub innych dokumentów potwierdzających powyższe.
Odwołujący uzupełnił żądanie zamawiającego przedstawiając stosowne certyfikaty i karty
produktów.
W okolicznościach przedmiotowej sprawy istotne jest ustalenie, na jakiej podstawie
i w jakim zakresie zamawiający uznał, że oferta odwołującego jest niezgodna z treścią SWZ.
Z całą pewnością informacji takiej nie da się uzyskać z informacji zamawiającego
o odrzuceniu oferty, albowiem zamawiający w sposób bardzo ogólny podał, że „Oferta
została odrzucona na mocy artykułu 226 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść
oferty nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia. Nie wszystkie oferowane
artykuły posiadają cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia
”. Dopiero w odpowiedzi
na odwołanie zamawiający sprecyzował, że „Odwołujący przesyłając uzupełniane dokumenty
nie dowiódł, że produkty spełniają wymogi zawarte w OPZ w związku z czym zamawiający


sam zweryfikował oferowany przez odwołującego fartuch ochronny i ustalił, że nie posiada
on dodatkowego zapięcia na przylepiec, które dla zamawiającego jest bardzo istotne
”, co
oznacza, że niezgodność treści oferty odwołującego dotyczy rzekomego braku, w fartuchu
ochronnym, dodatkowego zapięcia na przylepiec, co zamawiający ustalił samodzielnie.
Izba wskazuje, że zamawiający w treści odpowiednio Ogłoszenia oraz SWZ odwołał się
w opisie przedmiotu zamówienia do odpowiednich norm regulujących wymagania względem
określonego produktu. Oznacza to, iż przedstawienie przez odwołującego, na wezwanie
zamawiającego odpowiedniego certyfikatu dla produktu, którym jest fartuch ochronny, który
został wystawiony w oparciu o ustalone w określonej normie zasady oznacza, iż spełnia on
wymagania zamawiającego w zakresie opisanego „dodatkowego zapięcia na przylepiec”.
Odwoływanie się przez zamawiającego do samodzielnego ustalenia bez uwzględnienia
wytycznych ustalonych w opisanej przez zamawiającego normie jest bezzasadne.
Zamawiający winien bowiem ustalić, na podstawie otrzymanego od odwołującego certyfikatu,
czy produkt oferowany przez odwołującego odpowiada normie opisanej przez
zamawiającego. W Normie Europejskiej EN 13795 podano informacje dotyczące właściwości
fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych, do
jednorazowego i do wielokrotnego użytku, stosowanych jako wyroby medyczne dla
pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia w celu zapobieżenia przenoszeniu
czynników infekcyjnych między pacjentami i personelem medycznym podczas operacji
c
hirurgicznych i innych zabiegów inwazyjnych. W niniejszej Normie Europejskiej określono
metody badań do oceny ustalonych właściwości obłożeń chirurgicznych, fartuchów i odzieży
dla bloków operacyjnych oraz podano wymagania użytkowe dla tych wyrobów.
Na roz
prawie odwołujący złożył, jako dowód, wydruk zdjęć oferowanego przez siebie
fartucha, z którego jednoznacznie wynika, że posiada on dodatkowe zapięcie na przylepiec.
Z powyższego jednoznacznie zatem wynika, że odwołujący spełnił wymagania SWZ, a co
za tym
idzie czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty odwołującego, uznac
należało za bezzasadną.

Zarzut dotyczący naruszenia przepisu art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, przez brak
uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty o
dwołującego, a w związku z tym pozbawienie
go możliwości weryfikacji poprawności badania oferty przez zamawiającego, Izba uznała za
zasadny.
Wskazany przepis stanowi, iż niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
O ile zamawiający w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone podał uzasadnienie prawne swojej decyzji, o tyle

uzasadnienia faktycznego, zamawiający nie podał. Nie można bowiem uznać, za zgodne
z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, stwierdzenie zamawiającego, że „(…). Nie
wszystkie oferowane artykuły posiadają cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia
”.
Wyżej cytowane uzasadnienie zamawiającego, z pewnością nie może być uznane za
uzasadnienie faktyczne czynności zamawiającego. Zamawiający winien bowiem
szczegółowo wyjaśnić i uzasadnić dlaczego wynik badania oferty odwołującego zakończył
się jego negatywną oceną. W szczególności zamawiający powinien podać konkretnie, który
produkt i w jakim zakresie nie odpowiada treści SWZ. Nie jest bowiem zadaniem
odwołującego domyślanie się jakie były intencje zamawiającego i przewidywanie możliwych
scenariuszy
badania oferty przez zamawiającego.
Jak słusznie wskazała Izba w wyroku z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1290/17 „(…)
zarówno przepis art. 51 ust. 1a PrZamPubl, jak i art. 92 ust. 1 PrZamPubl, stanowiące
realizację kluczowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak
jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej
konkurencji, nakłada na zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw
faktycznych i prawnych, co zabezpiecza prawo wykonawcy do uz
yskania pełnej i rzetelnej
wiedzy na temat przyczyn podjęcia określonych czynności przez zamawiającego. To na
podstawie takiej kompletnej informacji wykonawca, który nie zgadza się z wynikiem oceny,
może podjąć decyzję o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej, gdyż pozwala ona
wykonawcy sformułować zarzuty w odwołaniu i polemizować ze stanowiskiem
zamawiającego co do zgodności z ustawą czynności zamawiającego. Także Izba przez
pryzmat tego uzasadnienia i powołanych w nim okoliczności faktycznych oraz
przedstawionej argumentacji dokonuje
– w pierwszej kolejności – oceny prawidłowości
podjętych przez zamawiającego czynności z zastrzeżeniem, że takiej ocenie mogą podlegać
tylko okoliczności zakomunikowane wykonawcy w decyzji zamawiającego. Nie mogą
natomiast w
płynąć na rozstrzygnięcie sprawy – zasadniczo – okoliczności, które
zamawiający podnosi dopiero w postępowaniu odwoławczym. Wykonawca nie może bowiem
domyślać się, przykładowo: faktycznych i prawnych przesłanek wykluczenia go
z postępowania. Prowadziłoby to do uniemożliwienia wykonawcy podjęcia obrony na drodze
postępowania odwoławczego.”. Wyrok powyższy wydany został na podstawie „starych”
przepisów ustawy Pzp, ale zachowuje on swoją aktualność również obecnie.
Zdaniem Izby, wyżej wskazane wadliwe czynności zamawiającego, doprowadziły do
naruszenia przepisów art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, przez prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania równego
traktowania wykonawców oraz przejrzystości, wskutek przeprowadzenia badania ofert
z przekroczeniem literalnego brzmienia SWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575
ustawy Pzp
oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437), uwzględniając koszty odwołującego związane z wpisem od odwołania,
wynagrodzeniem jednego
pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz
dojazdem na rozprawę.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie