eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1505/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1505/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Luiza Łamejko, Robert Skrzeszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 1 lipca 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 19 maja 2021 r. przez wykonawcę Comarch Healthcare S.A., ul. Aleja
Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny
P
ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik działający w imieniu własnym oraz
w imieniu i na rzecz: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
w Sosnowcu, Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Katowickie Centrum Onkologii, ul.
Raciborska 26, 40-
074 Katowice, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Józefa
Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul.
Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom,
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, ul. Armii
Krajowej 101, 43-316 Bielsko-
Biała, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200
Częstochowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana
Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
w Bytomiu, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska
62, 41-
940 Piekary Śląskie, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-
514 Katowice, Górnośląskie Centrum
Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.
Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –


Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii
Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Beskidzkie Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im.
Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała

przy udziale:
A. Stapro Poland Sp. z o.o., T
yniec Mały ul. Tarnopolska 2, 55-040 Kobierzyce

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego
B. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Comarch Healthcare S.A., ul. Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
kwoty
13 50
0 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………


Sygn. akt: KIO 1505/21
U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku dzi
ałający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Wojewódzki Szpital
Specja
listyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital
Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Szpital
Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny z siedzibą w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. pro
f. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, Beskidzkie
Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla
części wspólnej projektu
ECAREMED
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”.
W postępowaniu tym wykonawca Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie
(dalej: „Odwołujący”) w dniu 19 maja 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 2 czerwca 2021 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie.
W dniu 18 czerwca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że w związku
z uwzględnieniem zarzutów odwołania w odpowiedzi na odwołanie udzielonej przez
Zamawiającego, cofa odwołanie. Odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu od odwołania.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie