eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1487/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-19
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1487/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 r. przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w
Wysokim Mazowieckim


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
unieważnienia postępowania oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
2. K
osztami postępowania obciąża Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w
Wysokim Mazowieckim
i:

1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr.
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od Zamawiającego: Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokim
Mazowieckim
na rzecz
wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
kwotę 13 600 zł 00 gr. (słownie: trzynaście
tysi
ęcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z
tytułu uiszczonego wpisu oraz wynagrodzenia wykonawcy.

Stosownie do 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1129) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
……………………Sygn. akt KIO 1487/21
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckim prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie
zamówienia na: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2077B Plewki – Szepietowo Janówka -
Dzikowiny

”.

War
tość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku
Mazowieckim (zwany
dalej: „Odwołującym”) w dniu 17 maja 2021 r. (data wpływu do
Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność unieważnienia
postępowania na podstawie art. 310 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na niezasadne
unieważnienie postępowania.

Odwołujący podniósł następujące zarzuty wobec zaskarżonej czynności
Zamawiającego:
1) naruszenia art. 260 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uzasadnienia prawnego i
faktycznego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) naruszenia art. 310 ustawy Pzp
poprzez bezzasadne powołanie się przez Zamawiającego na
powyższy przepis, pomimo, iż nie zaistniał przypadek, że środki publiczne, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na lej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, unieważnienie czynności
unieważnienia postępowania i nakazanie Zamawiającemu kontynuowania procedury
udzielania zamówienia publicznego, w tym nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i
oceny ofert z uwzględnieniem faktu, że Odwołujący jako jedyny złożył ofertę nie podlegającą
odrzuceniu oraz w przypadku ustanowienia przez Odwołującego pełnomocnika i wstąpienia
przez niego do postępowania - zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego
kosztów postępowania odwoławczego zgodnie ze spisem kosztów.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ,
jak również oświadczenia i stanowiska stron złożone w trakcie
rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba us
taliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego
odwołania.

Izba stwie
rdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Do Izby w terminie przewidzianym w ustawie nie wpłynęło zgłoszenie przystąpienia
żadnego z wykonawców.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska str
on postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż
odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.


Pismem z dnia 13 maja 2021 r. Zamawiaj
ący zawiadomił Odwołującego o
unieważnieniu postępowania. Zamawiający oparł swoje zawiadomienie na podstawie art.
310 ustawy Pzp,
nie podał jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego swojej czynności.

Zgodzić należało się z Odwołującym, że zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy Pzp o
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i
prawne. Jak niejednokrotnie wskazywano w orzecznictwie wraz z zawiadomieniem o
unieważnieniu postępowania zamawiający przesyła uzasadnienie faktyczne i prawne swojej
decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne pozwala wykonawcy na poznanie podstaw
unieważnienia postępowania, odnoszących się do okoliczności konkretnej sprawy. Jeśli
Zamawiający nie dysponuje środkami – bądź środki nie zostały mu przyznane – to powinien
powyższą okoliczność wskazać w uzasadnieniu unieważnienia. Podawanie podstaw

faktycznych
– dopiero na rozprawie – należy uznać za spóźnione – a co istotne nie pozwala
wykonawcom zweryfikowania takiej decyzji i w przyszłości polemizowania z nią. Podanie
uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania nie jest jedynie
dopełnieniem wymagania formalnego żart. 260 ust. 1 ustawy PZP, lecz stanowi element
konstytutywny decyzji o unieważnieniu postępowania i wymaga konkretnego odniesienia się
do okoliczności danej sprawy co warunkuje realizację podstawowych zasad postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, takich jak jawność postępowania oraz równe
traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji. Zgodzić należało się z
Odwołującym, że uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania powinno być na tyle
jasne i czytelne, aby nie wprowadzało wykonawcy w błąd jak również nie może rodzić
jakichkolwiek wątpliwości, gdyż wykonawca co do tej czynności powinien uzyskać
wyczerpujące informacje, które legły u podstaw unieważnienia postępowania a nadużycie
in
stytucji unieważnienia postępowania przez zamawiającego stanowa rażące naruszenie
przepisów ustawy -- Prawo zamówień publicznych. Czynność unieważnienia postępowania
przez zamawiającego musi być pozbawiona uznaniowości.


W ocenie Izby niewątpliwie Zamawiający nie podał uzasadnienia faktycznego
unieważnienia tego postępowania, zaś dopiero na rozprawie podał okoliczności, które
odnoszą się do tego postępowania a które można by uznać jako uzasadnienie faktyczne
niniejszej decyzji. W ocenie Izby niepodanie uzasadnienia faktycznego decyzji o
unieważnieniu postępowania odbiera wykonawcy możliwość weryfikacji zasadności podjętej
przez zamawiającego decyzji i w konsekwencji możliwości wniesienia środka ochrony
prawnej na czynność podjętą w toku postępowania. Wobec powyższego należało uznać za
zasadny zarzut Odwołującego, jednocześnie wskazując że dopiero po poznaniu
uzasadnienia faktycznego
– przekazanego wszystkim wykonawcom jednocześnie
wykonawca będzie mógł podważać zasadność podjętej decyzji, dlatego też Izba uznała
zarzut niezasadnego unieważnienia postępowania na wskazanej podstawie faktycznej i
prawnej będzie możliwy do zweryfikowania dopiero po poznaniu pełnego i wyczerpującego
uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji. Wobec powyższego Izba nakazała
Zamawiaj
ącemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz powtórzenie
czynności badania i oceny ofert. Wobec powyższego, o kosztach postępowania orzeczono
jak w sentencji.
Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie