eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1480/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1480/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika w Warszawie w
dniu 14 czerwca
2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
dniu 17 maja 2021 r. przez wykonawc
ę Schulke Polska spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132
w postępowaniu prowadzo-
nym przez
zamawiającego – Copernicus Podmiot Leczniczy spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1

przy udziale wykonawcy Alpinus
Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Garbary 5
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie
sygn. akt KIO 1480/21 po stronie zamawiającego

postanawia:
1. Umorzyć postępowanie.
2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)na rzecz wykonawcy Schul-
ke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 132
ty
tułem zwrotu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….


Sygn. akt KIO 1480/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę środków dezynfekcyjnych, zadanie częściowe nr 13 zostało wszczęte ogłoszeniem
zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. za nu-
merem 2020/S 252-635038.
W dniu 6
maja 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej w pa-
kiecie nr 13 oferty wykonawcy Alpinus Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie.
W dniu 17 maja 2021 r.
Schulke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132
wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 17 maja 2021
r. przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezenta-
cji.
Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 17 maja 2021 r.
Odwołujący zaskarżył:
1) brak odrzucenia oferty wykonawcy Alpinus Chemia sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujaw-
skim (oferta nr 3) w zakresi
e zadania częściowego nr 13, mimo iż oferta ta jest niezgodna z
warunkami
zamówienia, jako że zaoferowany produkt nie posiada fabrycznie zamontowanej
pompki dozującej jak również nie wykazuje skuteczności bójczej zgodnej z wymaganiami
SWZ;
2) brak odrzucen
ia oferty wykonawcy Biachem sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (oferta nr
11) w zakresie zadania częściowego nr 13, mimo iż oferta ta jest niezgodna z warunkami
zamówienia, jako że zaoferowany produkt nie wykazuje skuteczności bójczej zgodnej z wy-
maganiami SWZ;
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1) naruszenie art. 7 pkt 1 w z w. z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy tj. zasady uczciwej konkurencji i
przejrzystości postępowania poprzez zaniechanie odrzucenia ofert nr 3 (Alpinus Chemia sp.
z o.o.) i oferty nr 11 (Bia
chem sp. z o.o.) w zakresie zadania częściowego nr 13, mimo iż
treść tych ofert jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania w całości;
2.
nakazanie z
amawiającemu:
a.
unieważnienie czynności wyboru ofert w zakresie zadania częściowego nr 13,
b.
ponownej oceny ofert;
c.
odrzucenia oferty nr 3 (Alpinus Chemia sp. z o.o.) i oferty nr 11 (Biachem sp. z o. o.)
oraz wyboru oferty odwołującego;

3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w treści od-
wołania na fakty tam wskazane;
4.
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów zastępstwa proceso-
wego i dojazdu na rozprawę powiększonych o wysokość opłaty skarbowej uiszczonej od
udzielonego pełnomocnictwa, według norm przepisanych.
Dodatkowo odwołujący zastrzegł prawo złożenia dodatkowego materiału dowodowego na
rozprawie.

W dniu 18 maja 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 20 maja 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
swój udział wykonawca Alpinus Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Solcu Kujawskim, ul. Garbary 5 wskazując, że jako wykonawca wybrany w pakiecie nr 13
ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, tj. oddalającym odwołanie. Zgło-
szenie zostało wniesione przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do
samodzielnej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS. Do przystąpienia dołączono dowody
przekaz
ania kopii zgłoszenia stronom.

W dniu 10 czerwca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, a której oświadczył,
że uwzględnia odwołanie w całości.
Zamawiający wskazał, iż zarzuty podniesione przez odwołującego są w pełni uzasadnione i
zasługują na uwzględnienie w całości. Mając na uwadze powyższe zdaniem zamawiającego
dalsze prowadzenie pos
tępowania jest bezprzedmiotowe, a zatem zamawiający wniósł o:
1) umorzenie postępowania w całości oraz
2) zniesienie wszelkich kosztów postępowania.

Zamawiający i przystępujący nie stawili się na posiedzenie z udziałem stron wyznaczone na
14 czerwca 2021 r. godz. 9:30, prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia.
Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne, o których mowa w
art. 522 ust. 1
– 3 ustawy.

Izba nie dopatrzyła się okoliczności, które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z ustaleń stanu faktycznego zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w cało-
ści, a do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca Al-
pinus Chemie, jednakże nie stawił się na posiedzenie z udziałem stron prawidłowo powia-
domiony o terminie posiedzenia, tym samym nie skorzystał z przysługującego mu prawa do
wniesienia sprzeciwu. . Taki stan faktyczny nadaje się do subsumpcji pod normę art. 522 ust.
2 ustawy, zgodnie z którą jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w cało-
ści zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowa-
nie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 2437) w
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości
koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy
zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu - w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, co znalazło
odzwierciedlenie w pkt. 2 sentencji.Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie