eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1460/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-22
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1460/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka, Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posied
zeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 22 czerwca 2021 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 roku
przez odwołującego: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
(ul. Szamocka 3/5, 01-748
Warszawa),

- przy udziale wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(ul.
Marcina Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego,


postanawia:

1.

umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: T- Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa) kwoty 13.500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
.

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..Sygn. akt: KIO 1460/21

Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w dniu 17 maja 2021 r. na podstawie art. 513 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.; dalej: „Pzp”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „System telefonii stacjonarnej IP dla C/ZUS oraz podległych
jednostek terenowy
ch ZUS”, znak postępowania: TZ/271/3/21 - dalej: „Postępowanie”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 5 maja 2021 r. w Dzienniku
Urzędowym UE pod numerem 2021/S 087-224398. Zarzuty podniesione w odwołaniu
dotyczą treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Wnoszący odwołanie wykonawca: T- Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(O
dwołujący) zarzucił Zamawiającemu, że w toku przedmiotowego Postępowania naruszył
następujące przepisy ustawy Pzp:

1.
art. 99 ust. 1 i 4 w zw. z art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, niedostatecznie wyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i oszacowanie jej
kosztów, a także naruszający uczciwą konkurencję, w zakresie, w jakim w Zamawiający
nie wskazał dokładnej lokalizacji DC2 (drugiego z obiektów Data Center) ograniczając
się do wskazania, że DC2 będzie zlokalizowany w ośrodku jednego z wiodących
dostawców obiektów kolokacji w aglomeracji warszawskiej, podczas gdy dla kalkulacji
ceny oferty i jej sporządzenia istotne znaczenie ma, jaka konkretnie będzie lokalizacja
tego obiektu (ust. 4.1. pkt 4 lit. b) załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
-
dalej jako: „OPZ”),

2.
art. 99 ust. 1 w zw. z art. 16 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, niedostatecznie wyczerpujący oraz nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i oszacowanie jej
kosztów, a także naruszający uczciwą konkurencję, w zakresie, w jakim Zamawiający
wskazał, że wdrożenie i uruchomienie komponentów centralnych Systemu zostanie
zakończone w terminie maksymalnie 17 tygodni od dnia podpisania umowy, w sytuacji
gdy Zamawiający nie podał dokładnej lokalizacji DC2 (drugiego z obiektów Data Center)
ograniczając się do wskazania, że DC2 będzie zlokalizowany w ośrodku jednego z

wiodących dostawców obiektów kolokacji w aglomeracji warszawskiej oraz nie wskazał,
kiedy ta informacja zostanie podana (ust. 6.4. pkt 4 lit. d),

3. art. 240 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 Pzp poprzez opisanie kryterium oceny ofert
„maksymalny czas na zakończenie całości wdrożenia” w związku z brakiem wskazania
dokładnej lokalizacji Data Center 2 oraz terminu, w jakim ta lokalizacja zostanie podana
wykonawcy, w sposób niejednoznaczny oraz uniemożliwiający weryfikację ofert oraz
prowadzący do ich nieporównywalności, a zarazem w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,

4. art. 353 1 w. zw. z art. 5 oraz art. 487 5 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp
poprzez sporządzenie wzoru umowy w sposób naruszający zasady współżycia
społecznego i równowagę stron umowy oraz nadmiernie obciążający wykonawcę w
zakresie, w jakim:
a.
Zamawiający przewidział nadmiernie wysokie bonifikaty w przypadkach opisanych w
§ 5 ust. 4 i 8 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (dalej
jako: „Wzór umowy”) oraz nadmiernie wysokie kary umowne w przypadkach
określonych w § 6 ust. 1-17 Wzoru umowy,
b.
Zamawiający nie wprowadził we Wzoru umowy procedury reklamacyjnej, która
umożliwiałaby wykonawcy zgłoszenie zastrzeżeń, co do zasadności nałożenia kar
umownych i bonifikat oraz ich wysokości, a także usunięcie naruszeń przed ich
nałożeniem,

5.
art. 436 pkt 3 Pzp poprzez brak określenia łącznej maksymalnej wysokości bonifikat
(które są de facto karami umownymi), których może dochodzić Zamawiający,

6.
art. 439 Pzp poprzez brak zawarcia we Wzorze umowy postanowień dotyczących zasad
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania
zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SWZ i Załączników, w sposób
uwzględniający argumentację odwołania zawartą w jego uzasadnieniu, tj.:

1.
modyfikację ust. 4.1. pkt 4 lit. b) OPZ poprzez wskazanie dokładnej lokalizacji DC2,
ewentualnie, jeżeli nie jest to możliwe modyfikację OPZ poprzez zadeklarowanie, że

Zamawiający zapewni i nieodpłatnie udostępni wykonawcy, z którym zostanie zawarta
umowa w sprawie zamówienia publicznego łącze światłowodowe 2j, biegnące od DC2 do
jednego z neutralnych punktów wymiany ruchu IP, zlokalizowanych w aglomeracji
warszawsk
iej, posiadającego przyłącza od minimum trzech wiodących operatorów
telekomunikacyjnych w Polsce, zaś zmiana punktu wymiany ruchu IP po wyłonieniu
operatora DC2, będzie wymagała zgody wykonawcy,
2.
modyfikację ust. 6.4. pkt 4 lit. d) OPZ poprzez wskazanie, że 17-tygodniowy termin
zakończenia wdrożenia i uruchomienie komponentów centralnych Systemu będzie liczony
od dnia udostępnienia wykonawcy informacji na temat dokładnej lokalizacji Data Center 2,
3.
modyfikację opisu kryterium oceny ofert „maksymalny czas na zakończenie całości
wdrożenia” poprzez wskazanie, że termin, jaki wykonawca zadeklaruje w zakresie tego
kryterium będzie liczony od udostępnienia wykonawcy informacji na temat dokładnej
lokalizacji Data Center 2,
4.
zmianę wysokości kar umownych i bonifikat przewidzianych we Wzorze umowy poprzez
ich obniżenie:
a.
zmniejszenie bonifikat, o których mowa w 5 5 ust. 4 Wzoru umowy do poziomu nie
większego niż:
‒ PI - 3000 PLN,
‒ P2 - 2000 PLN,
‒ P3 - 2000 PLN,
‒ P4 - 300 PLN,
b.
zmniejszenie bonifikat, o których mowa w S 5 ust. 8 Wzoru umowy do poziomu nie
większego niż:
‒ System - 2000 PLN,

‒ Łącze SIP Trunk - 0,5% wartości średniej miesięcznej faktury brutto za usługi
telekomunikacyjne dla wszystkich Jednostek organizacyjnych Zamawiającego
(abonamenty oraz połączenia telefoniczne),
‒ Linia analogowa - 3% wartości średniej miesięcznej faktury brutto za usługi
telekomunikacyjne dla danej linii analogowej ewentualnie
‒ 0,2% wartości średniej miesięcznej faktury brutto za usługi telekomunikacyjne dla
danej Jednostki organizacyjnej;
c. zmniejs
zenie kar umownych, o których mowa w 5 6 ust. 1-17 Wzoru umowy do
poziomu nie większego niż 50%;

5.
wprowadzenie do Wzoru umowy postanowienia, zgodnie z którym każdorazowe
naliczenie kar umownych i bonifikat przewidzianych w umowie zostanie poprzedzone
przep
rowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu

umożliwienie wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz
odniesienie się przez Wykonawcę do podanych przez Zamawiającego podstaw
naliczenia kar umownych,
6. wprowadzenie obok wskazanego w S 6 ust. 23 Wzoru umowy limitu kar umownych limitu
dla łącznej maksymalnej wysokość bonifikat, których Zamawiający może dochodzić na
podstawie umowy na poziomie 10 % wynagrodzenie brutto wykonawcy ,
7.
wprowadzenie do Wzoru umowy postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Wykonawca T-
Mobile wskazał, że (…) ma interes we wniesieniu odwołania. W wyniku
naruszeni
a przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy, interes Odwołującego w uzyskaniu
zamówienia doznał uszczerbku, gdyż objęta odwołaniem czynność Zamawiającego
(ukształtowane w Postępowaniu warunki zamówienia) uniemożliwia Odwołującemu
ubieganie się o udzielenie zamówienia i przygotowanie prawidłowej oferty, a tym samym,
wybór jego oferty i uzyskanie przedmiotowego zamówienia może okazać się niemożliwe.
Wskazujemy, iż uwzględnienie odwołania doprowadzi do eliminacji dokonanego przez
Zamawiającego nadmiernie rygorystycznego i nieproporcjonalnego do przedmiotu
zamówienia ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców, w tym Odwołującego, którzy
będą mogli złożyć ofertę z realną szansą na uzyskanie zamówienia. Wskazujemy nadto, iż
objęta odwołaniem czynność Zamawiającego prowadzi do możliwości poniesienia szkody
przez Odwołującego polegającej na uniemożliwieniu Odwołującemu złożenia oferty i
ubiegania się o udzielenie zamówienia. Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania,
gdyż sprzeczna z ustawą ww. czynność Zamawiającego w sposób negatywny oddziałuje na
możliwość udziału Odwołującego w postępowaniu i uzyskania przed Odwołującego
przedmiotowego zamówienia”.


Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
przystąpienie zgłosił
wykonawca Integrated Solutions Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie wnosząc o
uwzględnienie odwołania.

Odwołujący
w piśmie z dnia 21 czerwca 2021 r. (data wpływu do akt sprawy
21
/06/2021) oświadczył, że na podstawie art. 520 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych cofa wniesione odwołanie i wniósł o zwrot kwoty wpisu uiszczonego
od odwołania na rachunek bankowy z którego został zapłacony.Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp r.
: „Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu
zamknięcia rozprawy
”.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone w piśmie z
dnia 21 czerwca 2021 r.
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego i
odwołanie zostało na podstawie wskazanego art. 520 ust. 1 ustawy Pzp skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy
dla której termin został wyznaczony na dzień 22
czerwca 2021 r.

Zgodnie zatem z art. 568 pkt 1 cytowanej ustawy, Izba postanowiła o umorzeniu
postępowania odwoławczego. Wskazany art. 568 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, że w
przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowania odwoławcze w formie
postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba miała na uwadze art. 557
ustawy
Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2437). Zgodnie z dyspozycją wskazanego art. 557 w wyroku oraz w postanowieniu
kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania
odwoławczego. Z kolei zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) wskazanego rozporządzenia w
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia
odwołania, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin
rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego,
odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Tym samym Izba, uwzględniając wskazane przepisy,
nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu od odwołania uiszczonego w
przedmiotowej sprawie w
wysokości 15.000 zł.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

………………..…………..
………………..…………..
………………..…………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie