eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1459/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1459/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Jolanta Markowska, Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 r. przez
wykonawcę: SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de I’lle 15-27, 92022 Nanterre
CEDEX

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,


przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie: Konsorcjum w
składzie: BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp.k., Ł. Z. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo
Budowlane
Ł. Z., ul. Gen. Bema 42A, 96-300 Żyrardów

zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1459/21 po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
umarza postępowanie w zakresie zarzutu:

- nr 1
odwołania, tj. naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z
art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z
§2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. z dnia 29 czerwca 2020 r., Dz.U. z 2020 r.
poz. 1282), poprzez zaniechanie wezwania wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego: Konsorcjum w składzie BBC Best Building
Consultants sp. z o.o. sp.k., Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC

Best Buildi
ng Consutlants Nadzory i Doradztwo Budowlane Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie
do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt 7.2 ppkt
3) lit. a SIWZ;
2. uwz
ględnia odwołanie w zakresie:

- zarzutu nr 2
odwołania, tj. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 2 i 3
Pzp
poprzez wadliwą ocenę wyjaśnień rażąco niskiej ceny i zaniechanie odrzucenia
oferty
złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego: Konsorcjum w składzie BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp.k., Ł.
Z. prowad
zącego działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building Consutlants
Nadzory i Doradztwo Budowlane
Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie;
-
zarzutu nr 3 odwołania, tj. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego: Konsorcjum w składzie BBC Best Building Consultants sp. z
o.o. sp.k.,
Ł. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building
Consutlants Nadzory i Doradztwo Budowlane
Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie.
i
nakazuje
zamawiającemu
unieważnienie
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie
oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego: Konsorcjum w składzie BBC Best Building Consultants
sp. z o.o. sp.k.,
Ł. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BBC Best
Building Consutlants Nadzory i Doradztwo Budowlane
Ł. Z. z siedzibą w
Żyrardowie;
3.
kosztami
postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie: Konsorcjum w składzie: BBC Best Building Consultants sp. z o.o.
sp. k.,
Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building
Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane
Ł. Z., ul. Gen. Bema 42A, 96-300
Żyrardów,
i:

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:
SAFEGE S.A.S. 15-
27 rue du Port, Parc de I’lle 15-27, 92022 Nanterre
CEDEX

tytułem wpisu od odwołania,

3.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Konsorcjum w składzie: BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp. k.,
Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building
Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane
Ł. Z., ul. Gen. Bema 42A,
96-
300 Żyrardów
na rzecz wykonawcy: SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port,
Parc de I’lle 15-27, 92022 Nanterre CEDEX
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiem
naście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust.1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący
………………………………

Członkowie: ……………………………..

………………………………

Sygn. akt: KIO 1459/21
Uzasadnienie


Zamawiający - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie
, w imieniu i na rzecz którego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, w trybie
przetargu
nieograniczone
go, którego przedmiotem jest „Pełnienie nadzoru nad
projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn „Projekt i budowa
drogi ekspresowej S19 Lublin -
Lubartów od węzła „Lubartów Północ" (wraz z
węzłem) do
węzła „Lublin Rudnik" (bez węzła)". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu
13 listopada 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 222-
545343.

W dniu 6 maja 2021 r. Za
mawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
– Konsorcjum BBC Best Building Consultants spółka z o.o. sp.k., Ł. Z. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building Consutlants Nadzory i Doradztwo
Budowlane
Ł. Z. z siedzibą w Zawierciu, zwane dalej „Konsorcjum BBC”, jako
najkorzystniejszej.

Wykonawca, SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre (Francja) wniósł odwołanie w
dniu 17 maja 2021 r. w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11
września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „nPzp”, niemniej jednak,
zgodn
ie z art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), zarzuty sformułował, przyjmując za
podstawę przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „Pzp" na podstawie art. 92 ust. 2 ww. przepisów
w
prowadzających.
Odwołujący zarzucił naruszenie w postępowaniu następujących przepisów ustawy
Pzp:
1.
art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w
z
w. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z §2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (tj. z dnia 29 czerwca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1282), poprzez zaniechanie
wezwania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego –

Konsorcjum
BBC do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt 7.2
ppkt 3) lit. a SIWZ, mimo iż przedstawione w odpowiedzi na wezwanie dokumenty nie
potwierdzają należytego wykonania zamówienia zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia;
2.
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 Pzp,
poprzez wadliwą ocenę
wyjaśnień rażąco niskiej ceny i zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BBC mimo, iż
wykonawca ten nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1 -3
Pzp,
a w konsekwencji cena oferty Konsorcjum BBC jest ceną rażąco niską;
3.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez
Konsorcjum BBC, mimo iż jest ona niezgodna z treścią SIWZ.
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem zarzutów
postawionych w odwołaniu;
3.
odrzucenia oferty Konsorcjum BBC;
4.
ewentualnie wezwania Konsorcjum BBC do uz
upełnienia dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej.
Odwołujący wyjaśnił, że jest wykonawcą biorącym udział w postępowaniu, którego
oferta pod względem punktacji podanej w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej
została sklasyfikowana na drugim miejscu. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego ww.
przepisów ustawy, interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku.
Prawidłowe działania Zamawiającego powinny prowadzić do wykluczenia Konsorcjum BBC z
postępowania oraz odrzucenia jego oferty, ewentualnie wezwania do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań opisanych w SIWZ. W takim przypadku
szanse na uzyskanie zamówienia miałby Odwołujący. Objęte odwołaniem czynności
Zamawiającego prowadzą zatem do możliwości poniesienia szkody przez Odwołującego -
polegającej na uniemożliwieniu uzyskania zamówienia publicznego.
I.
Zarzut dotyczący spełniania warunku udziału w postępowaniu - doświadczenie.
Zgodnie z pkt 7.2 ppkt 3) lit. a SIWZ,
Zamawiający w celu wykazania przez
wykonawców spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej wymagał następującego doświadczenia:
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad
realizacją co najmniej:
-
1 zadania
polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub


ulicy min GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000, 00 PLN netto;
-
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co
najmniej 50 m mierzon
ej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu;
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych
warunków (...)"


W pkt 9.7 ppkt 1) lit.c
) SIWZ wskazano, że w celu potwierdzenia spełniania przez
w
ykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien na wezwanie w trybie
art. 26 ust. 1 Pzp przedłożyć:
„wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykon
ane łub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
"

W odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp,
Konsorcjum BBC przedstawiło
wykaz usług, w którym na potwierdzenie spełniania sformułowanego w postępowaniu
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wskazano
usługę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej 5-7 na
odcinku granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - węzeł drogowy
- kolejowy
w Skarżysku
- Kamienna”.

Na potwierdzenie należytego wykonania ww. usługi Konsorcjum BBC przedstawiło
oświadczenie własne, iż usługa była zrealizowana należycie oraz Świadectwo Przejęcia
Robót z dnia 2 czerwca 2020 r. Żaden z ww. przedstawionych dokumentów nie potwierdza
należytego wykonania prac zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Z
łożone oświadczenie własne Konsorcjum BBC ogranicza się do lakonicznego
pot
wierdzenia należytego wykonania. Wykonawca w żaden sposób nie wykazał ani nawet
nie podjął próby uprawdopodobnienia, że zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie mógł uzyskać poświadczenia

należytego wykonania od odbiorcy usług, podczas gdy składanie oświadczenia własnego
przez wykonawcę, zamiast dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia
pochodzących od odbiorców prac, stanowi wyjątek od zasady ogólnej i nie może być
interpretowane w sposób rozszerzający. Posiłkowanie się przez wykonawcę oświadczeniem
własnym zamiast referencją lub innym dowodem wymaga udokumentowania wystąpienia
obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiły uzyskanie oświadczenia oraz przedstawienie
dowodów potwierdzających podjęcie działań mających na celu ich pozyskanie. Z
dokumentacji postępowania udostępnionej przez Zamawiającego wynika, że Konsorcjum
BBC tych obiektywnych okoliczności nie wykazało.
Z
łożone przez Konsorcjum BBC Świadectwo Przejęcia Robot z dnia 2 czerwca 2020
r. dotyczy robót budowlanych wykonanych przez Budimex S.A., które były nadzorowane
przez Konsorcjum BBC, a nie usług nadzoru świadczonych przez ten podmiot. Świadectwo
Przejęcia Robót stanowi potwierdzenie wykonania robót budowlanych, a nie usług
Konsor
cjum BBC, który był Inżynierem Kontraktu/Konsultantem na ww. inwestycji.
Świadectwo Przejęcia zostało podpisane przez Pana J. S. działającego z ramienia Inżyniera
Kontraktu (Konsorcjum BBC) i
nie potwierdza należytego wykonania zamówienia opisanego
w wykaz
ie usług złożonego w niniejszym postępowaniu.

Odwołujący podkreślił, że usługa nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S-
7 na odcinku granica województw mazowieckiego/ świętokrzyskiego
- węzeł
drogowy
-
kolejowy w Skarżysku - Kamienna” była podawana przez Konsorcjum BBC
również w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia, w których Krajowa Izba
Odwoławcza uznawała składane w tym zakresie dokumenty m.in. Świadectwo Przejęcia
Robót z dnia 6 czerwca 2020r. za niewystarczające - por, wyrok Izby w sprawie KIO 321/21.

Wedle najlepszej wiedzy Odwołującego, w trakcie realizacji przedmiotowego
zamówienia na Konsorcjum BBC zostały nałożone kary umowne, co świadczy o tym, iż
odbiorca usługi, który jak wynika z praktyki wystawia tego typu poświadczenia, nie może
potwierdzić należytego wykonania usług przez Konsorcjum BBC.
II. Zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny i niezgodności oferty Konsorcjum BBC z SIWZ.

W toku postępowania Zamawiający trzykrotnie wzywał Konsorcjum BBC do
udzielenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny - wezwania z dnia 4 stycznia 2021 r., z dnia 20
stycznia 2021 r., z dnia 9 lutego 2021 r. Treść wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum BBC
w dniu 13
stycznia 2021 r., jak i w odpowiedzi na kolejne wezwania potwierdza, że oferta
ww. wykonawcy powinna zostać odrzucona jako zawierająca cenę rażąco niską. Szczególnie
odpowiedź na pierwsze wezwanie do wyjaśnienia ceny jest lakoniczna, ogólnikowa, a tym
sam
ym w żaden sposób nie potwierdza realności zaoferowanej przez ten podmiot ceny za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał na brzmienie art. 90 Pzp oraz
domniemanie
rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy wezwanego do wyjaśnień, którego

ciężar obalenia spoczywa na wykonawcy.

Konsorcjum BBC zobowiązane było zatem do udowodnienia, iż zaoferowana cena
ma charakter realny, znajduje odzwierciedlenie w nakładach, które należy ponieść na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz, że zachodzą po stronie tego wykonawcy
obiektywne czynniki, które uzasadniają zaniżenie ceny oferty. Wykonawca powinien był
przedstawić wyjaśnienia konkretne i wyczerpujące, wraz z dołączeniem dowodów na
potwierdzenie podnoszonych twierdzeń i wskazywanych wartości.

Obowiązkiem Zamawiającego była prawidłowa ocena złożonych wyjaśnień, tj. z
uwzględnieniem zgodności oferty z przedmiotem zamówienia oraz konieczności wykazania
przez w
ykonawcę okoliczności, które są tylko dla niego indywidualne, a jednocześnie nie
zachodzą w przypadku pozostałych wykonawców ubiegających się o tego rodzaju
zamówienia o podobnej skali i wartości. Wyjaśnienia powinny być wyczerpujące i
szczegółowe, odnoszące się do konkretnych okoliczności złożonej oferty, a także zawierać
wskazanie konkretnych elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny (co
znajduje potwierdzenie w orzecznictwie np. wyrok KIO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie o
sygn. KIO 2185/14).
Czynniki obniżające koszty powinny mieć charakter obiektywny i nie być
wspólne dla pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu (wyrok Sądu
Okręgowego w Rzeszowie sygn. akt I Ca 117/12, wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
sygn. akt IV Ca 1299/09, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt XIX 179/13). Nie
jest wystarczające złożenie wyjaśnień wymieniających jedynie wysokość ponoszonych
kosztów, bez udowodnienia prawidłowości ich ujęcia stosownymi, dołączonymi do wyjaśnień
dowodami (np. ofertą handlową).

W treści wezwania do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny z dnia 4
stycznia 2021 r. w trybie art. 90 ust. 1 Pzp oraz art. 87 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraźnie
wskazał, że oczekuje złożenia wyjaśnień wraz z dowodami w odniesieniu do kalkulacji całej
ceny ofertowej, jak również sformułował szczegółowe pytania do wykonawcy dotyczące
kalkulacji poszczególnych pozycji Formularza Cenowego. Zamawiający podkreślił, że
oczekuje wyjaśnień m.in. w następującym zakresie:
a.
Poz. 1.1 Formularza Cenowego
„Biuro Konsultanta” - zaoferowana przez Konsorcjum
BBC cena za jeden miesiąc to 2500 zł. Zamawiający wskazał m.in. że oczekuje złożenia
dowodów, wskazania lokalizacji biura Konsultanta na okres prowadzenia i realizacji robót
wraz z wykazaniem, że spełniony jest wymóg lokalizacji w określonej odległości. Dodatkowo,
o Zamawiający poprosił o „przedstawienie, w jaki sposób została skalkulowana cena
jednostkowa uwzględniając wymagania OPZ, tj. rozbicie ceny jednostkowej na poszczególne
składniki
. tj.:
-
koszty zainstalowania
wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg
dojazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, wyposażenia biura i zabezpieczeń,


-
koszty eksploatacyjne
związane z użytkowaniem biura - m.in. opłaty za energię
elektryczną, internet, usługi telekomunikacyjne, ogrzewanie, klimatyzację, wodę, wywóz
nieczystości, śmieci, odprowadzanie ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za
wynajem pomieszczeń, koszty środków transportu,

-
koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych,
biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego
(jeśli to konieczne),

-
koszty ubezpieczeń.
b.
analogiczne zapytanie zostało sformułowane do poz. 1.3 Formularza Cenowego:
„Biuro Zamawiającego” - Zamawiający w wezwaniu wskazał m.in., że oczekuje wskazania
lokalizacji biura oraz rozbicia ceny jednostkowej na poszczególne składniki wraz ze
wskazaniem kosztów zakupu, dostarczenia, zainstalowania lub dzierżawy zaplecza
Zamawiającego, wykonania przyłączy, eksploatacji i bieżącej obsługi zaplecza
Zamawiającego (m.in. konserwacji zaplecza, wyposażenia i sprzętu, zakupu materiałów
eksploatacyjnych, mediów, łącza telefonicznego i internetowego, ubezpieczeń, podatków,
koszty sprzątania ochrony etc).
c.
Analogiczne zapytania jak w odniesieniu do poz. 1.1 i 1.3 Formularza Cenowego
dotyczyło poz. 4.1 i 4.3 Formularza Cenowego (koszty utrzymania Biura Konsultanta i
Zamawiającego w okresie od wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia do wydania
Ostatecznego Świadectwa Płatności);
d.
w zakresie kryteriów pozacenowych - (kryteria jakości) - poz. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 -
Zamawiający wezwał do potwierdzenia uwzględnienia kosztów związanych z tymi pozycjami,
przedłożenia m.in. „szczegółowej kalkulacji dla każdego podryterium” oraz wskazania w
jakiej pozycji koszty te zostały uwzględnione.

Udostępniona przez Zamawiającego treść wyjaśnień ceny złożonych przez
Konsorcjum BBC w dniu 13 stycznia 2021 r. pozwala na stwierdzenie, że podmiot ten nie
sprostał obowiązkowi obalenia domniemania o niedoszacowaniu ceny oferty. Przede
wszystkim, wykonawca nie udzielił odpowiedzi w całym wskazanym przez Zamawiającego
zakresie, co
oznacza, że nie złożono wyjaśnień, a powyższe powinno skutkować
odrzuceniem oferty.

W odpowiedzi na wezwanie m.in.
w zakresie Biura Konsultanta i Zamawiającego.
Konsorcjum BBC wskazało ogólnikowo, że będzie to najem domu jednorodzinnego o
nieokreślonej konkretnie lokalizacji, nieokreślonej powierzchni użytkowej i nieokreślonym
układzie pomieszczeń. Dołączona do wyjaśnień oferta zawiera jedynie stwierdzenie agenta
nieruchomości o jego przekonaniu, że układ pomieszczeń „pozwoli połączyć funkcje „biura
Konsultanta” oraz „biura Zamawiającego” w spójną całość”.


Konsorcjum BBC zaniechało zatem m.in. podania lokalizacji biura mimo, iż treść

wezwania literalnie wskazywała taki obowiązek. Nie ulega wątpliwości fakt, że ogólne
zapewnienie o wynajmie biura
„na przedmieściach miasta Lubartów” nie stanowi wypełnienia
wezwania Zamawiającego.

Brak jest wskazania w wyjaśnieniach oferowanej powierzchni pomieszczenia
mającego stanowić Biuro Zamawiającego (zgodnie z SIWZ ma mieć ono powierzchnię co
najmniej 30 m2). Załączony dowód w postaci oferty handlowej nie potwierdza, że
rzeczywiście w oferowanej cenie zawiera się wynajem lokalu zgodnego z SIWZ. Przeciwnie -
wynika z niego, że wykonawca nie przewidział w wynajmowanej nieruchomości
pomieszczenia o ww. powierzchni,
co wynika z analizy treści wyjaśnień. Wykonawca
wskazał, że wielkość pomieszczeń biurowych w lokalu mieści się w granicach 15-20 m2:
Powyższe świadczy nie tylko o nierzetelności wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ale i o
niezapewnieniu wymagań SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Przypomnienia wymaga, że
podstawą wezwania z dnia 4 stycznia 2021 r. był również art. 87 ust. 1 Pzp, który dotyczy
w
yjaśnienia treści oferty. Skoro wykonawca zadeklarował niezgodny z opisem przedmiotu
zamówienia sposób realizacji zamówienia, to nie sposób pominąć tak złożonego
oświadczenia.

Konsorcjum BBC nie przedstawiło również rozbicia ceny jednostkowej zaoferowanych
pozycji Formularza Cenowego w zakresie Biura Konsultanta i Zamawiającego na wskazane
w wezwaniu składniki.

Konsorcjum BBC nie przestawiło szczegółowej kalkulacji dotyczącej wezwania
odnoszącego się do kryteriów pozacenowych. Konsorcjum BBC ograniczyło się do
powołania na ofertę handlową, co jednak nie czyniło zadość żądaniu Zamawiającego.
Konsorcjum BBC nie określiło również, w której pozycji Formularza Cenowego koszty
związane z kryteriami pozacenowymi zostały uwzględnione (deklaracja o zaoferowaniu
dodatkowych usług w ramach kryteriów oceny ofert była podawana na odrębnym
formularzu). Również w tym zakresie Konsorcjum BBC nie wypełniło zatem wezwania i mimo
dołączenia do wyjaśnień oferty handlowej nie jest wiadome, w jaki sposób ceny podane w jej
treści mają przełożenie na kalkulację wykonawcy. Otrzymanie oferty handlowej nie jest
koronnym” dowodem potwierdzającym rzetelność kalkulacji, gdyż wykonawca powinien
wykazać, że w sposób prawidłowy uwzględnił wycenę w złożonym Formularzu Cenowym.
N
ie stanowi szczegółowej kalkulacji/rozbicia cenowego dołączenie do wyjaśnień ceny tabeli
Formularza Cenowego pomniejszonej o określoną wysokość. Udzielona odpowiedź była w
ww. zakresie nieprecyzyjna i niepełna.

Zamawiający w kolejnym wezwaniu skierowanym do Konsorcjum BBC w dniu 20
stycznia 2021 r. wskazał wprost, że wyjaśnienia z dnia 13 stycznia 2021 r. „nie rozwiały
wątpliwości Zamawiającego
”, oraz że żąda potwierdzenia uwzględnienia w wycenie m.in.
kosztów zakupu wszelkich niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów, papieru,

tonerów i tuszy, kosztów naprawy i serwisu urządzeń biurowych m.in. (drukarki, kopiarki,
skanery), kosztu zakupu nowego sprzętu komputerowego przenośnego w ilości 2 sztuk wraz
z oprogramowaniem, uwzględnienia zapewnienia serwera FTP. Z treści wezwania z dnia 20
stycznia 2021 r. wynika, że wystosowanie kolejnego wezwania było efektem niekompletności
oraz nieprecyzyjności pierwszej odpowiedzi. Już w pierwszym wezwaniu Zamawiający żądał
przedstawienia kosztów funkcjonowania Biura Konsultanta oraz Zamawiającego, w tym m.in.
kosztów jego zorganizowania, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia
wyposażenia, natomiast Konsorcjum BBC nie przedstawiło wyjaśnień ani dowodów w ww.
zakresie.

Ponowne wezwanie do wyjaśnień oraz następnie kolejne były zatem bezpodstawne i
stanowiły de facto negocjacje treści wyjaśnień z wykonawcą. Co więcej, w odpowiedzi na
drugie wezwanie do wyjaśnień ceny w zakresie potwierdzenia uwzględnienia w wycenie
kosztów materiałów biurowych, eksploatacyjnych, laptopów etc. Konsorcjum BBC
ograniczyło się ponownie do lakonicznego potwierdzenia i wskazania, że „koszty te zawarte
są we wskazanej na wstępie różnicy wynikającej z przewidywanych kosztów i przychodów
dotyczących formularza cenowego”
. Tak udzielona odpowiedź w żaden sposób nie
potwierdza prawidłowości kalkulacji ceny ofertowej. Pomija również fakt, że wymagany
sprzęt/ wyposażenie należy serwisować, utrzymywać, przetransportować do wynajmowanej
nieruchomości, a następnie usunąć. Gdyby oczekiwaniem Zamawiającego było ogólne
zapewnienie wykonawcy o uwzględnieniu w wycenie kosztów, to nie ulega wątpliwości fakt,
że nie zdecydowałby się formułować tak szczegółowych wezwań. Analogiczna ogólnikowa, a
zatem niewystarczająca odpowiedź dotyczyła pkt 6.

W zakresie w
ymagania dostarczenia 2 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz
mobilnym Internetem, zgodnie z pkt 2.2.2 OPZ, w
yjaśnienia złożone w odpowiedzi na
pierwsze wezwanie całkowicie pomijały ww. kwestię, mimo iż jest to znaczny koszt
wyposażenia i sprzętu, o który zapytał Zamawiający już w pierwszym wezwaniu.
Zamawiający bezzasadnie wezwał ponownie ww. wykonawcę do udzielenia kolejnych
wyjaśnień w ww. zakresie, a nawet mimo ponownego wezwania Konsorcjum BBC
oświadczyło zdawkowo, że uwzględniło koszty związane z zapewnieniem ww. sprzętu.
Ponownie mamy do czynienia z negocjacjami treści wyjaśnień, jak również z ogólnikowymi
odpowiedziami wykonawcy w ww. zakresie. Już bowiem w wezwaniu z dnia 4 stycznia 2021
r. Zamawiający oczekiwał przedstawienia poprawnych, szczegółowych wyjaśnień wraz z
rozbiciem ceny w tym obszarze.

W odniesieniu do powierzchni B
iura Zamawiającego Konsorcjum BBC oświadczyło
lakonicznie, że spełnia wymóg zapewnienia 30m2 - co stoi w sprzeczności z wyjaśnieniami z
dnia 13 stycznia 2021 r. Jeżeli z pierwszych wyjaśnień ceny wynikało, iż wymóg zapewnienia
pomieszczenia o powierzchni 30m2 nie został spełniony, to nieuprawnione było wezwanie

Zamawiającego do potwierdzenia spełniania wymagań w tym zakresie (pkt 4 wezwania z
dnia 20 stycznia 2021 r.).
Takie działanie stanowiło kolejny przypadek negocjowania
wyjaśnień z Konsorcjum BBC i zmiany ich treści w stosunku do pierwotnej wersji.

Akceptacja tak sformułowanych wyjaśnień i kierowanie kolejnych wezwań było
niedopuszczalne (wyrok Izby z dnia 26 lipca
2019 r. KIO 1323/19, utrzymany wyrokiem Sądu
Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 r. sygn. akt XXIII1435/19). Ogólnikowość
złożonych wyjaśnień nie może stanowić podstawy do kierowania do wykonawcy kolejnego
wezwania do udzielenia dalszych wyjaśnień w trybie art. 90 Pzp (tak wyrok z dnia 7 listopada
2017 r., sygn. akt: KIO 2221/17).
Brak udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pierwsze
wezwanie do wyjaśnień ceny uzasadnia konieczność zastosowania art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.

N
iezależnie od powyższego, Odwołujący wskazał, że złożone wyjaśnienia są
nieprawidłowe i potwierdzają zaniżenie ceny ofertowej przez Konsorcjum BBC.

W wezwaniu z dnia 9 lutego 2021 r (trzecie wezwanie) wskazano, że Zamawiający
oczekuje przedstawienia uzasadnienia dla skalkulowanych stawek w zakresie poz. 2.2.34
Formularza Cenowego (zespól geodetów nr 1 - cena 350 zł netto za dniówkę za 3 osoby)
oraz poz. 1.4 i 1.5 Formularza Cenowego (Personel biurowy oraz Personel pomocniczy -
każda z tych pozycji za 6000 zł za miesiąc pracy za dwie osoby). Powyższe stawki świadczą
o skalkulowaniu wynagrodzenia poniżej wysokości minimalnego miesięcznego
wynagrodzenia za pracę, które wynosi wraz z kosztami pracodawcy ok 3374 zł.
W odpowiedzi z dnia 15 lutego 2021 r.
Konsorcjum BBC wskazało, że skalkulowanie
stawek pracy ww. członków zespołu wykonawcy na poziomie wynikającym z Formularza
Cenowego było możliwe w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON przez
wykonawcę oraz podmioty współpracujące z wykonawcą.

Złożone w tym obszarze wyjaśnienia potwierdzają w ocenie Odwołującego błędną
kalkulację oraz są niewiarygodne. Zgodnie z §1 wzoru umowy „Definicje”, Zamawiający
zdefiniował pojęcie „Dniówki” określając ją jako „jednostkę rozliczeniową a czasu
świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta wskazana w Formularzu Cenowym,
stanowiąca podstawę rozliczania Usługi zgodnie z Umową, przy czym pod pojęciem dniówki
rozumie się przepracowanie w danej dobie co najmniej 8 godzin, przy czym przepracowanie
dodatkowej godzin
y lub godzin ponad obwiązujący dobowy wymiar 8 godzin pracy nie będzie
wpływał na zwiększenie wynagrodzenia Konsultanta”. Z powyższego jednoznacznie wynika,
że dniówka została określona przez Zamawiającego jako minimum 8 godzin.

Skoro Konsorcjum BBC powołało się na wykorzystanie przy realizacji zamówienia
możliwości pracy osób niepełnosprawnych, dla których wliczono dofinansowanie z PFRON
należy odnieść się do wymagań, jakie powinien spełnić podmiot zatrudniający takie osoby, a
które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dowodach dołączonych do wyjaśnień ceny z dnia
15 lutego 2021 r. Konsorcjum BBC po
twierdziło, że przy realizacji zamówienia zostanie
zatrudniona osoba ze z
nacznym stopniem niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy
„Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo”.
W konsekwencji, skoro osoba wskazana przez
Konsorcjum BBC posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a Zamawiający wyraźnie
zdefiniował, że dniówka na przedmiotowym kontrakcie stanowi 8 godzin, to biorąc pod
uwagę powołany powyżej przepis, Konsorcjum BBC powinno przewidzieć, iż będzie
zobowiązane oddelegować do pracy większą ilość osób niż minimum wymagane w treści
SIWZ -
tzn. zatrudnić większą ilość pracowników, aby pracowali zmianowo łącznie 8 godzin
dziennie. Z treści wyjaśnień nie wynika, że Konsorcjum BBC przewidziało ww. sytuację -
przeciwnie, w odniesieniu do personelu z poz. 1.4 i 1.5 Formularza Cenowego Konsorcjum
BBC skalkulowało minimalną ilość osób wskazaną przez Zamawiającego (dwie osoby).
Zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i s
połecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania
profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą
wyrazi na to zgodę osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może wykonywać
pracę w systemie 8-godzinnym, jednak Konsorcjum BBC nie przedstawiło w treści wyjaśnień
ww. okoliczności. Ponadto, zgodnie z ust. 16 ust. 2 ww. ustawy, koszty przeprowadzenia
takich badań ponosi pracodawca, co również nie zostało wskazane w wyjaśnieniach
złożonych Zamawiającemu. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może wiązać się również
z wydłużonym okresem urlopowym, stosownie do treści art. 19 ust. 1-3 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, osoba o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu
uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku oraz w celu
wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w
celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą
być wykonane poza godzinami pracy. Konsorcjum BBC natomiast okres absencji wylicza jak
dla osoby bez orzeczenia niepełnosprawności.

Bez wątpienia zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jako czynnik obniżający koszty,
nie powinno być uznane za wiarygodne.

Odwołujący wskazał nadto, że zespół geodetów powinien liczyć 3 osoby, natomiast
personelu pomocniczego i personelu biurowego powinno być minimum po 2 osoby.
Konsorcjum BBC dołączyło do wyjaśnień dowód mający potwierdzać, że jedna osoba ze

znacznym stopniem niepełnosprawności może podjąć pracę na stanowisku związanym z
obsługą administracyjną (poz. 1.4 lub 1.5 Formularza Cenowego), natomiast brak jest w
wyjaśnieniach informacji odnośnie pozostałych osób wymaganych przez Zamawiającego.

Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że zatrudnienie całego zespołu ma wiązać się z
otrzymaniem dofinansowania z PFRON. Wyjaśnienia w tym zakresie są niewiarygodne,
bowiem wykonawca, który powołuje się na tak istotną okoliczność jak otrzymanie
dofinansowania, powinien wobec konkretnego wez
wania Zamawiającego, ww. okoliczność
wykazać w odniesieniu do całego zespołu, którego to dotyczy.

Ponadto, orzeczenie o
niepełnosprawności dołączone do wyjaśnień zostało wydane
na okres do 30 września 2021 r. Po tym czasie wykonawca nie może mieć pewności, że
orzeczenie o niepełnosprawności zostanie utrzymane na takich samych warunkach. Nie
można więc kalkulować stawek wynagrodzenia dla całego zespołu administracyjnego na cały
okres umowy z uwzględnieniem dofinansowania z PFRON. Dodatkowo, jest to tylko jedno z
orzeczeń o niepełnosprawności, mimo iż zespół wykonawcy powinien liczyć w tym zakresie
minimum 4 osoby. Analogiczne
wnioski należy odnieść do zespołu geodetów i oferty
dołączonej do wyjaśnień ceny.

Co więcej, w treści oferty oraz JEDZ Konsorcjum BBC nie wskazywało, że będzie
realizować zamówienie z wykorzystaniem podwykonawców, natomiast do wyjaśnień
przedłożyło oferty Geoimpuls oraz GEO-WAWA, z których wynika, że zespól geodetów może
być oddelegowany z ww. podmiotów, tj. Konsorcjum BBC de facto zamierza korzystać z
podwykonawstwa w ww. zakresie. Powyższe prowadzi do zmiany oświadczenia zawartego w
ofercie wykonawcy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga również w wielu przypadkach
dostosowania miejsca pracy do potrzeb takich os
ób. Pracodawca jest w takim przypadku
obowiązany zapewnić niezbędne, racjonalne usprawnienia w miejscu wykonywania pracy. Z
treści wyjaśnień nie wynika, że Konsorcjum BBC przewidziało ww. okoliczności i koszty z tym
związane, co dodatkowo czyni złożone wyjaśnienia niewiarygodnymi.

W odniesieniu do ko
sztów związanych z organizacją Biura Konsultanta/
Zamawiającego poza sprzecznością wyjaśnień z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi
w wezwaniu oraz abstrahując od faktu, że złożone wyjaśnienia potwierdzają niezgodność
oferty Konsorcjum BBC z SIWZ, dodatkowo, b
iorąc pod uwagę, że oferta handlowa
dołączona do wyjaśnień została skalkulowana na kwotę 4000 zł netto przez 45 miesięcy +
2500 zł przez 15 miesięcy, to średni czynsz najmu wynosi 3625 zł netto. Zakładając realnie,
że jeżeli dom ma powierzchnię użytkową 150-200 m
2
,
to opłata w przeliczeniu na 1m
2

miałaby wynieść 24-18 zł netto/m
2
, a zate
m kalkuluje się tu stawkę typową raczej dla
obiektów magazynowych, zaniedbanych obiektów, wymagających gruntownego remontu i
doposażenia, a nie w pełni przystosowanych do zamieszkania czy pracy wolnostojących

budynków. W treści oferty handlowej wskazano, że pomniejszona stawka z 4000 zł do 2500
zł w „okresie zmniejszonego obłożenia pracownikami” jest z zachowaniem prawa do
zmniejszenia wynajmowanej powierzchni
. W ocenie Odwołującego, deklaracja ta jest
pozorna.
Zgodnie z ofertą handlową parter przeznaczony będzie na salę konferencyjną, a na
piętrze znajdują się 3 pomieszczenia (w tym 1 na Biuro Zamawiającego). To oznacza, że nie
może mieć miejsca ewentualne zmniejszenie wynajmowanej powierzchni związane z
obniżeniem stawki. Podkreślenia wymaga, że w „okresie zmniejszonego obłożenia
pracownikami”,
co prawdopodobnie ma dotyczyć 15-miesięcznego okresu gwarancyjnego,
nie jest możliwa rezygnacja z sali konferencyjnej, ani Biura Zamawiającego, zatem jedynie
Konsorcjum BBC może mieć na myśli zwolnienie jednego z dwóch pozostałych pomieszczeń
na piętrze, lokując tym samym wszystkich pozostałych pracowników tylko w jednym
pomieszczeniu biurowym. Jednakże, jak było wskazane powyżej, informacja o możliwości
wynajęcia „zwolnionego” pomieszczenia innemu podmiotowi jest mało prawdopodobna,
ponieważ pomieszczenie znajduje się nie w typowym budynku biurowym z ogólnodostępnym
wejściem, holem i wspólną łazienką, tylko na piętrze budynku jednorodzinnego. Zamawiający
tak określił wymagania dla biura, by nie miały do niego wstępu osoby postronne m.in. z
uwagi na ochronę danych osobowych, których przetwarzanie Zamawiający powierza
Konsultantowi. Należy zatem racjonalnie przyjąć, że w okresie gwarancyjnym Konsorcjum
BBC w dalszym ciągu będzie zobowiązane do ponoszenia opłat w wysokości 4000 zł
miesięcznie.

Ponadto, istotne wątpliwości budzą koszty biura skalkulowane przez Konsorcjum
BBC w okresie gwarancyjnym. W
wyjaśnieniach Konsorcjum BBC nie wykazało zasadności
znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania biura w okresie gwarancyjnym. W Formularzu
Cenowym Konsorcjum BBC na prowadzenie biura w okresie gwarancyjnym przewidziano 15
x 1250 zł + 15 x 1500 zł, razem 41 250 zł netto. Tymczasem, według wyjaśnień z dnia 13
stycznia 2021 r.,
na samo wynajęcie i utrzymanie lokalu przewidziano 15 x 2500 zł = 37 500
zł, zatem pozostaje bardzo niewielka kwota 3750 zł na pozostałe koszty związane z
prowadzeniem biura. Kwota ta jest niewystarczająca - sam abonament telefoniczny i Internet
dla Zamawiającego, według oferty Play, dołączonej do wyjaśnień ceny Konsorcjum BBC z
dnia 13 stycznia 2021 r.,
w okresie 15 miesięcy wyniesie ok. 3075 zł. Kwota niecałych 675 zł
nie jest wystarczająca na pokrycie pozostałych kosztów biurowych takich jak np. koszt
wydruków, serwisu urządzeń, artykułów biurowych, spożywczych, higienicznych, kosztów
administracyjnych etc.

Nie są również wystarczające wyjaśnienia ceny w zakresie, w jakim odnoszą się do
kalkulacji środków transportu, opierające się na ofercie handlowej firmy Radinvest.
Zamawiający w treści wezwania z dnia 4 stycznia 2021 r. wskazał, że oczekuje
przedstawienia sposobu wyceny tej pozycji Formularza Cenowego wraz z przedłożeniem

dowodów (np. kalkulacji kosztów nabycia i utrzymania środków transportu). W odpowiedzi na
tak sformułowane wezwanie Konsorcjum BBC poinformowało, że zamierza wynająć dwa
auta Dacia Duster, czego dowodem jest oferta handlowa dołączona do wyjaśnień.
Odwołujący podniósł, że złożona oferta pochodzi od firmy, której głównym zakresem
działalności nie jest wynajem aut - ceny rynkowe wynajmu tego typu pojazdu z
uwzględnieniem wymagań opisanych przez Zamawiającego są zdecydowanie wyższe.
Należy zatem uznać, że kalkulacja oparta na zaniżonej ofercie handlowej nie jest
wystarczająca do wykazania realności dokonanej wyceny.
Z
daniem Odwołującego, wyjaśnienia złożone przez Konsorcjum BBC nie spełniają
wymagań określonych w art. 90 Pzp, a zatem oferta tego wykonawca podlegają odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 4 Pzp, jak również na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - Konsorcjum BBC Best Building
Consultants sp. z o.o. sp.k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane
Ł. Z. z siedzibą w Zawierciu, zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego w
niniejszej sprawie po stronie Zamawiającego.

Zamawiający pismem z dnia 14 czerwca 2021 r. w odpowiedzi na odwołanie
wniesione w dniu 17 maja 2021 r. przez SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre we Francji,
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.

Pismem z dnia 16 czerwca 2021 r. Konsorcjum BBC na podstawie art. 523 ust. 1
nPzp
złożyło sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów zawartych w
odwołaniu w części dotyczącej zarzutów naruszenia:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 Pzp,
poprzez wadliwą ocenę wyjaśnień
rażąco niskiej ceny i zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, który nie złożył
wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1 – 3 Pzp,
2.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez
Przystępującego jako niezgodnej z treścią SWZ.
Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów wskazanych w
pkt 1 i 2 i umorzenie postępowania w pozostałym zakresie oraz zasądzenie od
Odwołującego na rzecz Przystępującego kosztów postępowania odwoławczego.

[zarzut rażąco niskiej ceny i zarzut niezgodności oferty z treścią swz]
Odnosząc się do zarzutu lakonicznego i ogólnikowego charakteru złożonych
wyjaśnień, Przystępujący wskazał, że każde ze złożonych pism w odpowiedzi na
wezwania Zamawiającego dot. zaoferowanej ceny, liczyło kilkanaście lub kilkadziesiąt

stron wraz z załącznikami (dowodami). Wyjaśnienia te zawierały treść merytoryczną,
pozbawioną zbędnie rozbudowanej warstwy teoretycznej i opisowej. Przystępujący nie
zgodzi
ł się z Odwołującym, że nie dochował należytej staranności w zakresie
przedstawienia rzetelnych i merytorycznych wyjaśnień co do sposobu skalkulowania
zaoferowanej ceny. Przystępujący wskazał, że w wyjaśnieniach odniósł się szczegółowo
do każdej poruszonej przez Zamawiającego kwestii, przedstawiając stosowne dowody na
potwierdzenie realności ceny ofertowej. Przystępujący zauważył, że w przypadku każdej z
kwestionowanych przez Odwołującego pozycji formularza cenowego, sam Odwołujący
zaoferował ceny zbliżone bądź nawet niższe niż Przystępujący. Tym samym, jeżeli zarzut
braku realności zaoferowanej ceny miałby dotyczyć oferty Przystępującego, to musiałby
dotyczyć również oferty Odwołującego, jak również większości pozostałych wykonawców,
którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu.
Oferta Pr
zystępującego (11 677 374,00 zł brutto) w żaden sposób nie wybiegała
poza poziom cenowy wyznaczony w niniejszym postępowaniu na podstawie cen
wszystkich złożonych ofert. Oferta Przystępującego stanowiła 84,76% średniej
arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, które nota bene pozostawały znacznie niższe
niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (17 479 124,10 zł
brutto). Między ofertą przedstawiającą najwyższą cenę (15 608 429,40 zł), a kwotą
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia była różnica aż 1 870 694,70 zł.

[brak wskazania lokalizacji, powierzchni użytkowej Biura Konsultanta i Zamawiającego
oraz brak rozbicia ceny na poszczególne składniki]
W zakresie zaoferowanych przez Przystępującego pozycji cenowych dot. Biura
Konsultanta oraz Biura Zamawiającego, Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach
wskazywał, że na potrzeby realizacji zamówienia zamierza wynająć jedną nieruchomość o
parametrach spełniających łącznie wymagania dla Biura Zamawiającego oraz Biura
Konsultanta. Jednocześnie na potrzeby niniejszego zamówienia zwrócił się o
odpowiednią ofertę najmu do profesjonalnie działającego biura nieruchomości, któremu
została przekazana pełna dokumentacja niniejszego postępowania w zakresie wymogów
lokalizacyjnych i powierzchniowych. Uzyskana w ten sposób oferta (załączona do
wyjaśnień z dnia 13.01.2021 r.) w pełni odpowiadała wymogom postępowania, co
podkreślono w jej treści.
Przystępujący wskazał, że Zamawiający nie zdefiniował pojęcia „lokalizacji” (nie
wymagał podania dokładnego adresu) ani jak liczyć odległość 5 km od terenu
prowadzenia robót (roboty mają być prowadzone na określonym odcinku). Dlatego też
informację o planowanej lokalizacji Biura Konsultanta oraz Biura Zamawiającego na

przedmieściach miasta Lubartów uznać należy za spełniającą wymagania
Zamawiającego.
Jeśli chodzi o kwestię powierzchni Biura Zamawiającego, to cytowany przez
Odwołującego fragment wyjaśnień z dnia 13.01.2021 r. zawiera informację o założeniach
do wyceny i to w istotnym przybliżeniu. Natomiast w dalszej części wyjaśnień
Przystępujący wskazał, że zwrócił się do agencji nieruchomości o zbadanie rynku, czego
efektem jest załączona do wyjaśnień oferta. Oferta ta zawiera już bardziej
skonkr
etyzowaną treść i wynika z niej, że powierzchnia zaoferowanego domu wynosi ok.
235 m
2
, a na piętrze budynku zlokalizowane są 3 pokoje oraz łazienka z toaletą. Ponieważ
budynek obejmuje wyłącznie parter i I piętro, powierzchnia budynku na piętrze (117,5 m
2
)
musi zapewniać co najmniej jeden pokój o powierzchni min. 30 m
2
. Oferta us
zczegóławia
więc kwestię powierzchni. Niemniej jednak minimalny wymóg powierzchni Biura
Zamawiającego niewątpliwie jest spełniony.
Z
a bezpodstawne uznać należy zdaniem Przystępującego zarzuty braku rozbicia
ceny za Biuro na poszczególne elementy składowe, związane z kosztami utrzymania
nieruchomości. Przystępujący w swoich wyjaśnieniach jednoznacznie wskazał, że
uzyskana oferta wynajmu nieruchomości ma charakter ryczałtowy, uwzględnia wszystkie
koszty eksploatacyjne, takie jak energia elektryczna, Internet, usługi telekomunikacyjne,
ogrzewanie, klimatyzacja, woda, wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia,
ubezpieczenie nieruchomości, czy też miejsca parkingowe Potwierdza to również
pozyskana z biura nieruchomości oferta, w której wskazano, że poza ceną ryczałtową
pozostaje: wyposażenie budynku w urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie budynku w
meble biurowe, stoły konferencyjne itp., wyposażenie salonu w tablice i rzutnik
multimedialny. Przy czym Przystępujący zapewnił stosownymi oświadczeniami
załączonymi do wyjaśnień, że wszelkie wyposażenie sprzętowo – meblowe zapewnione
będzie z wykorzystaniem jego własnych zasobów magazynowych.
Zmniejszenie czynszu najmu w okresie gwarancji wynika natomiast
z warunków
otrzymanej oferty. Zmniejszenie tej stawki jest jak najbardziej realne
– najem jest
długotrwały (45 + 15 miesięcy), więc wynegocjowanie obniżenia stawki po ponad 4 latach
najmu oraz w okresie, kiedy nieruchomość będzie wykorzystywana w mniejszym zakresie
(mniejsza ilość osób użytkujących), nie powinno budzić wątpliwości w kontekście
prawidłowości skalkulowania ceny.
[zarzut dot. kosztów związanych z kryteriami pozacenowymi]
W zakresie kosztów związanych z kryteriami pozacenowymi Przystępujący
wskaz
ał, że celem wyjaśnienia sposobu skalkulowania ww. kosztów rzeczywiście posłużył

się pozyskanymi ofertami handlowymi (oferta firmy Dron&Roll - załącznik nr 11, oferta
firmy Pikselowania -
załącznik nr 12, oferta firmy MK Consulting - załącznik nr 13).
W
yjaśnienie wątpliwości Zamawiającego, w jaki sposób skalkulowano ww. koszty,
poprzez odesłanie do pozyskanych ofert cenowych, nie powinno budzić wątpliwości.
Przedkładanie dowodów w zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest na gruncie ustawy
Pzp oczekiwane ze strony
zamawiających, trudno zatem czynić Przystępującemu zarzut z
posłużenia się ww. kalkulacjami.
Jednocześnie ww. oferty pochodzą od podmiotów, które łączy z Przystępującym
stała współpraca ramowa (zlecenie), a tym samym Przystępujący nie przewidział
podwykonawstwa w zakresie realizacji usług, związanych z pozacenowymi kryteriami
oceny ofert.
[zarzut dot. kosztów Personelu Biurowego, Personelu Pomocniczego i Zespołu geodetów]
Przystępujący wskazał, że zastrzeżenia Odwołującego względem wyceny kosztów
Personelu Biurowego, Personelu Pomocniczego oraz Zespołu geodetów wydają się
kuriozalne, biorąc pod uwagę to, że sam Odwołujący zaoferował w tym zakresie ceny bardzo
zbliżone lub znacząco niższe do cen Przystępującego:
-
poz. 1.5. formularza cenowego - Personel Biurowy (oferta Safege S.A.S.
– 7.000,00
zł netto/miesiąc, oferta Przystępującego – 6.000,00 zł netto)
-
poz. 1.6 formularza cenowego - Personel Pomocniczy (oferta Safege S.A.S. 7.000,00
zł netto/miesiąc, oferta Przystępującego – 6.000,00 zł netto)
-
poz. 2.2.34 formularza cenowego
– Zespół geodetów (oferta Safege S.A.S. 200,00 zł
netto/dniówka, oferta Przystępującego – 350,00 zł netto/dniówka).
Tym samym, nie do zaakceptowania jest stanowisko, jakoby zaoferowane przez
Przystępującego ceny nie miały charakteru realnego i nie odpowiadały standardom
rynkowym. Tymczasem Odwołujący podniósł zarzut, że zaoferowane stawki świadczą o
skalkulowaniu wynagr
odzenia poniżej wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
za pracę, które wraz z kosztami pracodawcy wynoszą ok. 3374,00 zł. Zarzut ten jest zupełnie
chybiony.
W przedstawionych wyjaśnieniach Przystępujący wykazywał, że za zaoferowaną
cenę w poz. 2.2.34 jest w stanie zatrudnić Zespół geodetów na umowę o pracę lub zlecenie.
Przystępujący wyjaśnił, że posłużył się wypracowanymi w dotychczasowej współpracy
stawkami dziennymi wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez stałych
współpracowników Przystępującego. Podmioty te zatrudniają osoby niepełnosprawne, do
wynagrodzenia których otrzymują dofinansowanie z PFRON w wysokości 1.950,00 zł, co
powoduje, że jest możliwe zatrudnienie Zespołu Geodetów przy stawce dziennej
zaoferowanej przez Przystępującego z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z

przepisów prawa. Przy tym, definicja „dniówki”, odnosząca się do 8 godzinnego dnia pracy,
to definicja odpowiadająca standardowo obowiązującym regułom czasu pracy, stosowanym
przez pracodawcę, zgodnie z Kodeksem Pracy, w pełnym wymiarze etatu. Wbrew
stanowisku O
dwołującego, w przypadku osób niepełnosprawnych jest możliwe
stosowaniem norm czasu pracy, o których mowa wyżej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy
o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (na
wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników
lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę). Dlatego
też, nie jest uzasadniony zarzut niezgodności oferty Przystępującego z treścią SIWZ tylko
dlatego, że przepisy prawa dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych przewidują
ograniczenia czasu pracy. Ograniczenia te nie prowadzą bowiem do uznania, że osoba
niepełnosprawna ze względu na obowiązujące przepisy, jest zatrudniona w niepełnym
wymiarze czasu pracy.
Nie jest również uzasadniony zarzut niezgodności oferty z treścią SIWZ w związku z
brakiem zadeklarowania przez Przystępującego podwykonawstwa w zakresie usług
geodezyjnych.
Przystępujący wyjaśnił, że łączy go stała współpraca ramowa (zlecenie) z
podmiotami, od których pozyskał stosowne oświadczenia załączone do wyjaśnień. W ocenie
Przystępującego, nie był on zobowiązany do ujęcia Zespołu geodetów jako usług
realizowanych w ramach podwykonawstwa.
Przystępujący zauważył, że wyjaśnienia opisywały przykładowy sposób kalkulacji
ceny, a pozyskane oferty służyły rozpoznaniu rynku, nie są zaś zobowiązaniem do
współpracy. Przystępujący może zastosować przy realizacji niniejszego zamówienia inne
formy
współpracy z zespołem geodetów aniżeli zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
czy też umowę zlecenia. Przystępujący dysponuje bowiem stosownymi ofertami
współpracy w ramach b2b od osób z odpowiednimi uprawnieniami, prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą, które zadeklarowały chęć współpracy i realizacji
zamówienia za stawkę godzinową, mieszczącą się w cenie wskazanej w pozycji 2.2.34.
W przypadku Personelu Biurowego i Personelu Pomocniczego
także w pełni
możliwe jest zatrudnienie wymaganej ilości osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. W wyjaśnieniach z dnia 15.02.2021 r. Przystępujący wskazał, że
koszt pracodawcy, zawierający nie tylko składowe wynikające ze wspomnianego
r
ozporządzenia Rady Ministrów lecz również takie elementy jak zastępstwa, badania, czy
szkolenia to kwota 3 561,17 zł dla dwóch pracowników – w przypadku zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Powyższe potwierdza, że przyjęta w formularzu cenowym kwota 6
000,00 zł jest w pełni wystarczająca na pokrycie kosztów pracowników, stanowi również
rezerwę i marżę Konsultanta.

Przystępujący wskazał, że dysponuje oświadczeniem agencji pracy tymczasowej
HM System, z którego wynika możliwość zapewnienia w ciągu kilku dni pracowników z
orzeczeniem o niepełnosprawności do prac ogólno-biurowych.
Przystępujący wskazał, że w wieloletnim doświadczeniu prowadzonej działalności
miał okazję zatrudniać niejednokrotnie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
które nie wymagały żadnych specjalnych udogodnień, były w pełni sprawne ruchowo.
Przystępujący zwyczajowo dostosowuje pomieszczenia biurowe, które są dostosowane
dla niepełnosprawnych i nie ma potrzeby dokonywania większych nakładów w tym
zakresie.
[zarzut zaniżenia kosztów na funkcjonowanie biura w okresie gwarancji]
Przystępujący wskazał, że w okresie gwarancji nie przewiduje żadnych
zintensyfikowanych działań, które powodowałyby znaczne koszty związane z
utrzymaniem sprzętu, czy też wykorzystywaniem materiałów biurowych. Gotowość
świadczeń usług w przypadku ewentualnego zgłaszania wad i usterek ma miejsce już po
realizacji przedmiotu zamówienia sensu stricto, co standardowo oznacza „wyciszanie
działań” wykonawcy. Tym samym, przewidziana kwota 3 750,00 zł na ewentualne koszty
związane z utrzymaniem biura w okresie 15 mies. gwarancji wydaje się zupełnie
wystarczająca. W nagłych przypadkach, gdy koszty z tym związane będą większe,
Przystępujący dysponuje znaczną rezerwą środków, która pokryje ewentualne,
nieprzewidziane koszty utrzymania biura w okresie gwarancji.
[zarzut dotyczący kalkulacji aut]
K
alkulacja przedstawiona przez Przystępującego w zakresie wynajmu
samochodów jest znacznie bardziej realna niż kalkulacja Odwołującego, który w pozycji
1.4 formularza cenowego przedstawił stawkę 1.300,00 zł/miesięcznie. Brak określonej
specjalizacji w działalności danego podmiotu, związanej z usługami wynajmu
samochodów, nie może umniejszać wiarygodności taj oferty ani zobowiązania do
świadczenia usługi. Zarzut tym bardziej wydaje się kuriozalny, że zgodnie z wiedzą
Przystępującego sam Odwołujący niejednokrotnie korzystał z usług tego podmiotu.
Ponadto,
Przystępujący dysponuje dodatkowymi ofertami najmu, potwierdzającymi
rynkowy charakter zaoferowanej ceny w pkt 1.4 formularza ofertowego.

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony
i
uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.), do postępowań o
udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się
przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwa
nej dalej „Pzp”.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.), do postępowań
odwoławczych wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie
zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej
nPzp.
Oba ww. przepisy mają zastosowanie w niniejszej sprawie, z uwagi na datę
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z uwagi datę wniesienia
odwołania.

Odwołanie zostało rozpoznane w granicach zawartych w nim zarzutów (art. 555
nPzp) podtrzymanych na rozprawie z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności
postępowania (art. 534 ust. 1 nPzp) oznacza obowiązek stron i uczestników postępowania
odwoławczego do wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki
prawne.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do
wniesienia odwołania, stosownie do art. 505 ust. 1 nPzp, jako wykonawca, który ubiega się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Konsorcjum BBC
skutecznie przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, wypełniając wymogi określone w art. 525 ust. 3 Pzp.Z
uwagi na uwzględnienie odwołania w zakresie poniższego zarzutu przez
Zamawiającego i niewniesienie sprzeciwu w tym zakresie przez Konsorcjum BBC, które
przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Izba umorzyła
postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z 82 ust. 4 pkt 2

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. z dnia 29 czerwca 2020 r., Dz.U. z
2020 r. poz. 1282), poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum BBC do uzupełnienia
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt 7.2 ppkt 3) lit.a SIWZ, mimo iż
przedstawione w odpowiedzi na wezwanie dokumenty nie potwierdzają należytego
wykonania zamówienia zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia.

Izba
stwierdziła zasadność zarzutu naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89
ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 Pzp,
poprzez wadliwą ocenę wyjaśnień rażąco
niskiej ceny i zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BBC mimo, iż wykonawca ten nie
złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1 -3 Pzp, a w
konsekwencji
– mimo, że cena oferty Konsorcjum BBC jest ceną rażąco niską.

Za zasadny należało uznać także zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez
zaniechanie
przez Zamawiającego odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum BBC, której
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem rozpoznania przez Izbę w niniejszym postępowaniu nie była kwestia
zasadności wezwania Konsorcjum BBC do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp i
art. 87 ust. 1 Pzp. Argumentację Przystępującego w powyższym zakresie Izba uznała na
obecnym etapie za spóźnioną, w związku z faktem, że Przystępujący nie kwestionował tego
wezwania i nie wnosił odwołania na tę czynność w ustawowym terminie.

W toku postępowania Zamawiający powziął wątpliwości co do rzetelności kalkulacji
ceny oferty P
rzystępującego i w związku z tym trzykrotnie wzywał Konsorcjum BBC do
udzielenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Pierwsze wezwanie zostało wystosowane do
wykonawcy w dniu 4 stycznia 2021 r., kolejne
– w dniu 20 stycznia 2021 r. oraz trzecie
wezwanie w dniu 9 lutego 2021 r.

Treść wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum BBC w dniu 13 stycznia 2021 r., jak i w
odpowiedzi na kolejne wezwania,
potwierdza, że oferta ww. wykonawcy powinna podlegać
odrzuceniu
, gdyż złożone wyjaśnienia nie obaliły domniemania, że oferta Konsorcjum BBC
zawiera cenę rażąco niską. Złożone wyjaśnienia nie dają podstaw do oceny, że
Przystępujący złożył wyjaśnienia przekonujące i kompletne, potwierdzające zarazem, że
cena oferty ma realne uzasadnienie w kalkulacji kosztów, przyjętych do wyceny oferty.

Pierwsze wezwanie Zamawiającego skierowane do Konsorcjum BBC w trybie art. 90
ust. 1 Pzp oraz art. 87 ust. 1 Pzp zawiera wskazanie konkretnego zakresu informacji

oczekiwanych przez Zamawiającego w ramach żądanych wyjaśnień. W treści wezwania do
udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny z dnia 4 stycznia 2021 r. Zamawiający
wyraźnie wskazał, że oczekuje złożenia wyjaśnień wraz z dowodami w odniesieniu do
kalkulacji całej ceny ofertowej, jak również sformułował szczegółowe pytania do wykonawcy
dotyczące kalkulacji poszczególnych pozycji Formularza Cenowego. Zamawiający podkreślił
w treści ww. wezwania, że oczekuje szczegółowych wyjaśnień m.in. w następującym
zakresie:
-
Poz. 1.1 Formularza Cenowego
„Biuro Konsultanta” - zaoferowana przez Konsorcjum
BBC cena za jeden miesiąc to 2500 zł. Zamawiający wskazał m.in. że oczekuje złożenia
dowodów, wskazania lokalizacji biura Konsultanta na okres prowadzenia i realizacji robót
wraz z wykazaniem, że spełniony jest wymóg lokalizacji w określonej odległości. Dodatkowo,
Zamawiający poprosił o „przedstawienie, w jaki sposób została skalkulowana cena
jednostkowa uwzg
lędniając wymagania OPZ, tj. rozbicie ceny jednostkowej na poszczególne
składniki
. tj.:
-
koszty zainstalowania
wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg
dojazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, wyposażenia biura i zabezpieczeń,
-
koszty eksploatacyjne
związane z użytkowaniem biura - m.in. opłaty za energię
elektryczną, internet, usługi telekomunikacyjne, ogrzewanie, klimatyzację, wodę, wywóz
nieczystości, śmieci, odprowadzanie ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za
wynajem pomieszczeń, koszty środków transportu,
-
koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych,
biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego
(jeśli to konieczne),
-
koszty
ubezpieczeń.

Ten sam zakres zapytani
a Zamawiający sformułował wobec poz. 1.3 Formularza
Cenowego
„Biuro Zamawiającego”. Zamawiający w wezwaniu określił jednoznacznie m.in.,
że oczekuje wskazania lokalizacji biura oraz rozbicia ceny jednostkowej na poszczególne
składniki wraz ze wskazaniem kosztów zakupu, dostarczenia, zainstalowania lub dzierżawy
zaplecza Zamawiającego, wykonania przyłączy, eksploatacji i bieżącej obsługi zaplecza
Zamawiającego (m.in. konserwacji zaplecza, wyposażenia i sprzętu, zakupu materiałów
eksploatacyjnych, mediów, łącza telefonicznego i internetowego, ubezpieczeń, podatków,
koszty sprzątania ochrony etc).

Analogiczne
szczegółowe zapytania, jak w odniesieniu do poz. 1.1 i 1.3 Formularza
Cenowego,
zostały sformułowane w wezwaniu także wobec poz. 4.1 i 4.3 Formularza
Cenowego, tj. w zakresie koszt
ów utrzymania Biura Konsultanta i Zamawiającego w okresie
od wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia do wydania Ostatecznego Świadectwa
Płatności.

Zgodnie z treścią wezwania, Zamawiający oczekiwał także wyjaśnień w zakresie
Formularza 2.2 Kryteria Pozacenow
e (Kryterium Jakość), tj. wyjaśnienia sposobu wyceny
podkryterium w poz. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.
Zamawiający wezwał Konsorcjum BBC do
szczegółowego wyjaśnienia sposobu kalkulacji wraz z przedłożeniem szczegółowej kalkulacji
dla każdego podkryterium i uwzględnienia kosztów związanych z tymi pozycjami, oraz
wskazania w jakiej pozycji Formularza Cenowego
koszty te zostały uwzględnione.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp,
obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Wykonawca powinien, zatem,
zgodnie z wezwaniem i obowiązkiem wynikającym z
pr
zepisów ustawy Pzp, przedstawić wyjaśnienia konkretne, szczegółowe i wyczerpujące,
wraz z dołączeniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych twierdzeń i wskazywanych
wartości. W pierwszej kolejności składane przez wykonawcę wyjaśnienia powinny czynić
zadość treści wezwania, chociaż wyraźnie podkreślenia wymaga fakt, że Zamawiający nie
graniczył Przystępującemu zakresu wyjaśnień wyłącznie do kwestii zaznaczonych w
wezwaniu.

Odp
owiedź Konsorcjum BBC na powyższe szczegółowe wezwanie (sformułowane na
8 stronach pisma z dnia 4 stycznia 2021 r.) zawiera informacje
, które należało ocenić jako
lakoniczne i ogólne, zdawkowo jedynie odnoszące się do szczegółowych i jednoznacznych
pytań Zamawiającego. Treść wyjaśnień ceny oferty złożonych przez Konsorcjum BBC w dniu
13 stycznia 2021 r. pozwala na stwierdzenie, że wykonawca nie udzielił odpowiedzi w całym
wskazany
m przez Zamawiającego zakresie.
Zgodnie z wymaganiami SIWZ, wykonawca zobowiązany jest zapewnić (np.
dostarczyć, wynająć) oraz zorganizować, urządzić, wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt,
biuro na potrzeby Personelu Konsultanta i Personelu Biurowego i Pomocniczego, z
zastrzeżeniem, że biuro to będzie zlokalizowane w odległości maksymalnie 5 kilometrów od
terenu budowy.

Co do
„biura Konsultanta” oraz „biura Zamawiającego” Konsorcjum BBC wskazało w
sposób ogólny, że przyjęło do wyceny oferty najem domu jednorodzinnego „na
przedmieściach miasta Lubartów”. Dołączona do wyjaśnień oferta zawiera jedynie
stwierdzenie agenta nieruchomości o jego przekonaniu, że układ pomieszczeń „pozwoli
połączyć funkcje „biura Konsultanta” oraz „biura Zamawiającego” w spójną całość”.

Przystępujący załączył do wyjaśnień ofertę i wskazał, że „Pozyskana oferta, z której
zamierzamy skorzystać, wprost potwierdza zasadność kwoty przyjętej w formularzu
ofertowym (oferta biura nieruchomości – załącznik nr 02)”.

Konsorcjum BBC nie podało zatem konkretnej lokalizacji biura. Ogólne zapewnienie o
wynajmie biura
„na przedmieściach miasta Lubartów” nie wypełnia obowiązku podania

lokalizacji. Podanie lokalizacji powinno służyć bowiem możliwości weryfikacji przez
Zamawiającego zapewnienia wymaganej odległości od terenu budowy. W tym przypadku
taka weryfikacja nie jest możliwa.

Ponadto, Przystępujący wskazał w wyjaśnieniach koszt wynajęcia budynku jako
kwotę „od 4000 zł” i taką też minimalną kwotę przyjął do wyceny oferty, która, biorąc pod
uwagę wzrost cen na rynku nieruchomości, pewnie zostanie zwiększonau w momencie
realizacji zamówienia – oferta Biura Nieruchomości IMPERIAL jest z dnia 23 listopada 2020
r.

W
wyjaśnieniach Przystępujący nie wskazał oferowanej powierzchni pomieszczenia
mającego stanowić Biuro Zamawiającego (zgodnie z SIWZ ma mieć ono powierzchnię co
najmniej 30 m2). Załączony dowód w postaci oferty handlowej także nie potwierdza, że
rzeczywiście w oferowanej cenie zawiera się wynajem lokalu zgodnego z SIWZ. Wykonawca
wskazał jedynie, że wielkość pomieszczeń biurowych w lokalu, jaki zamierza wynająć mieści
się w granicach 15-20 m2, a zatem nie przewidział w wynajmowanej nieruchomości
pomieszczenia o wymaganej powierzchni.
Powyższe świadczy, w ocenie Izby, nie tylko o nierzetelności wyjaśnień rażąco niskiej
ceny
oraz ich pobieżnym charakterze, ale i o niespełnieniu wymagań SIWZ co do
oferowanego sposobu realizacji zamówienia(art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Wyjaśnienia złożone
przez Konsorcjum BBC
potwierdziły brak spełnienia wymagań SIWZ w powyższym zakresie.

Konsorcjum BBC
nie przedstawiło w wyjaśnieniach również rozbicia ceny
jednostkowej zaoferowanych pozycji Formularza Cenowego w zakresie Biura Konsultanta i
Zamawiającego wskazanego w wezwaniu.

Konsorcjum BBC
nie przestawiło, wbrew treści wezwania, szczegółowej kalkulacji
dotyczącej kryteriów pozacenowych. W tym obszarze Konsorcjum BBC ograniczyło się do
powołania na ofertę handlową, co jednak nie czyni zadość żądaniu Zamawiającego
postawionemu w treści wezwania. Konsorcjum BBC nie określiło również, w której pozycji
Formularza Cenowego koszty związane z kryteriami pozacenowymi zostały uwzględnione w
Formularzu Cenowym.

Konsorcjum BBC nie wypełniło zatem wezwania w powyższym zakresie, mimo
dołączenia do wyjaśnień oferty handlowej wykonawca nie wyjaśnił, w jaki sposób ceny
podane w jej treści mają przełożenie na kalkulację ceny oferty. Udzielone wyjaśnienia były
nieprecyzyjne i niepełne, niewyczerpujące, przy czym na rozprawie sam Przystępujący
przyznał, że wyjaśnienia zawierały pewne sprzeczności.

W kolejnym wezwaniu z skierowanym do Konsorcjum BBC z dnia 20 stycznia 2021 r.
Zamawiający potwierdził wprost, że złożone wyjaśnienia z dnia 13 stycznia 2021 r. „nie
rozwiały wątpliwości Zamawiającego
”, oraz że żąda potwierdzenia uwzględnienia w wycenie
m.in. kosztów zakupu wszelkich niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów, papieru,

tonerów i tuszy, kosztów naprawy i serwisu urządzeń biurowych m.in. (drukarki, kopiarki,
skanery), „w piśmie w odpowiedzi na zadane pytania nie wskazano spełnienia wymagań
SIWZ tj. zapewnienie pomieszczenia biurowego na potrzeby Kierownika Projektu o
powierzchni ci najmniej 30m2 zlokalizowanego w tym samym miejscu co biura Inżyniera lub
w bezp
ośrednim sąsiedztwie”,
kosztu zakupu nowego sprzętu komputerowego przenośnego
w ilości 2 sztuk wraz z oprogramowaniem, uwzględnienia zapewnienia serwera FTP,
stosownie do postanowienia w pkt 2.2.2 OPZ
„Konsultant zapewni dla Zespołu Kierownika
Projektu
nowy
sprzęt komputerowy przenośny (którego Zamawiający będzie
Administratorem) w ilości 2 sztuk (laptop) wraz z oprogramowaniem (tożsamym z
oprogramowaniem będącym na wyposażeniu Konsultanta) i mobilnym internetem wg
poniższych minimalnych wskazań (...)”.

Z
treści wezwania z dnia 20 stycznia 2021 r. wynika zatem, że wystosowanie
kolejnego wezwania wynikało z niekompletności oraz nieprecyzyjności pierwszej odpowiedzi
udzielonej przez Konsorcjum BBC
. Już w pierwszym wezwaniu bowiem Zamawiający żądał
przedstawie
nia kosztów funkcjonowania Biura Konsultanta oraz Zamawiającego, w tym m.in.
kosztów jego zorganizowania, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia
wyposażenia, natomiast Konsorcjum BBC nie przedstawiło wyjaśnień ani dowodów w ww.
zakresie. Ponowne w
ezwanie do wyjaśnień w powyższym zakresie było zatem
niedopuszczalne.
Tym bardziej, że kolejne wyjaśnienia ograniczyły się do potwierdzenia i
wskazania, że „koszty te zawarte są we wskazanej na wstępie różnicy wynikającej z
przewidywanych kosztów i przychodów dotyczących formularza cenowego”
Taka odpowiedź
wykonawcy
nie potwierdza prawidłowości kalkulacji ceny oferty. Konsorcjum BBC
oświadczyło jedynie zdawkowo, że uwzględniło koszty związane z zapewnieniem
wymaganego
sprzętu. Przystępujący nie wyjaśnił kosztów wynikających z faktu, że
wymagany sprzęt/wyposażenie należy serwisować, utrzymywać, przetransportować do
wynajmowanej nieruchomości, a następnie usunąć.

Nie są również wystarczające wyjaśnienia Konsorcjum BBC w zakresie, w jakim
odnoszą się do kalkulacji środków transportu oparte na ofercie handlowej firmy Radinvest.
Zamawiający w treści wezwania z dnia 4 stycznia 2021 r. wskazał, że oczekuje
przedstawienia sposobu wyceny tej pozycji Formularza Cenowego wraz z
przedłożeniem
dowodów (np. kalkulacji kosztów nabycia i utrzymania środków transportu). W odpowiedzi na
tak sformułowane wezwanie Konsorcjum BBC poinformowało, że zamierza wynająć dwa
auta Dacia Duster, czego dowodem jest oferta handlowa dołączona do wyjaśnień. Tego
samego aspektu dotyczyło również kolejne wezwanie Zamawiającego, co potwierdza że
wcześniejsze wyjaśnienia nie przekonały Zamawiającego o prawidłowości kalkulacji kosztów
w tym zakresie. .

W ocenie Izby,
Zamawiający bezzasadnie wezwał ponownie Konsorcjum BBC do

u
dzielenia kolejnych wyjaśnień we wskazanym wcześniej zakresie. Akceptacja wyjaśnień
zawierających
niekompletne
informacje
i
kierowanie
kolejnych
wezwań
było
niedopuszczalne. Ogólnikowość i niekompletność złożonych wyjaśnień nie może stanowić
podstawy do kierowania do wykonawcy kolejnego wezwania do udzielenia dalszych
wyjaśnień w trybie art. 90 Pzp.

Należy też zauważyć, że w kolejnym wezwaniu z dnia 9 lutego 2021 r Zamawiający
oczek
iwał przedstawienia przez wykonawcę uzasadnienia dla skalkulowanych stawek w
zakresie poz. 2.2.34 Formularza Cenowego (zespól geodetów nr 1 - cena 350 zł netto za
dniówkę za 3 osoby) oraz poz. 1.4 i 1.5 Formularza Cenowego (Personel biurowy oraz
Personel pomocniczy -
każda z tych pozycji za 6000 zł za miesiąc pracy za dwie osoby).
Powyższe stawki świadczą o skalkulowaniu wynagrodzenia poniżej wysokości minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które wynosi wraz z kosztami pracodawcy ok 3374
z
ł.

W odpowiedzi z dnia 15 lutego 2021 r. K
onsorcjum BBC wskazało, że skalkulowanie
stawek pracy ww. członków zespołu wykonawcy na poziomie wynikającym z Formularza
Cenowego było możliwe w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON przez
wykonawcę oraz przez podmioty z nim współpracujące. Również w tym obszarze złożone
wyjaśnienia z dnia 15 lutego 2021 r. są niepełne i niewiarygodne. Konsorcjum BBC nie
przedstawiło szczegółowej kalkulacji potwierdzającej spełnienie wymagań przy zatrudnieniu
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym np. oddelegowania większej liczby
osób na potrzeby 8 godz. dniówki, określonej przez Zamawiającego. Z treści złożonych
wyjaśnień nie wynika, że Konsorcjum BBC przewidziało w odniesieniu do personelu z poz.
1.4 i 1.5 Formularza Cenowego i
uwzględniło w ofercie wymaganą ilość osób w celu
spełnienia wymagań Zamawiającego. Konsorcjum BBC przedstawiło bowiem koszty
minimalnej
ilości osób wskazaną w SIWZ, nie wykazując, w jaki sposób wymagania te
zostaną spełnione przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym
stopniem niepełnosprawności. Konsorcjum BBC nie wykazało w treści wyjaśnień
okoliczności, o których mowa w art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. że osoby zatrudnione uzyskają od lekarza
przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarza
sprawującego opiekę nad tą osobą, zgodę wykonywanie pracy w systemie 8-godzinnym.
Istotny jest też fakt, którego nie należy pominąć w tych okolicznościach, że zatrudnienie osób
niepełnosprawnych wymaga w wielu przypadkach dostosowania miejsca pracy do potrzeb
takich os
ób. Z treści wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum BBC nie wynika, że wykonawca
przewidział ww. okoliczności i koszty z tym związane, co podważa wiarygodność złożonych
wyjaśnień.

Konsorcjum BBC wskaz
ywało na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, natomiast

ostatecznie nie została wskazana ilość osób z niepełnosprawnością, która będzie
oddelegowana do realizacji za
dań w powyższym zakresie, określonym przez
Zamawi
ającego. Do wyjaśnień, co prawda, Konsorcjum BBC dołączyło dowód mający
potwierdzać, że jedna osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może podjąć pracę
na stanowisku związanym z obsługą administracyjną (poz. 1.4 lub 1.5 Formularza
Cenowego), natomiast brak jest informacji
odnośnie pozostałych osób, wymaganych przez
Zamawiającego, a jednocześnie ze złożonych wyjaśnień wykonawcy wynika, że zatrudnienie
całego zespołu ma wiązać się z otrzymaniem dofinansowania z PFRON. Wykonawca nie
wykazał tej okoliczności w stosunku do pozostałych osób (całego zespołu).

Analogicznie
należy ocenić wyjaśnienia dotyczące zespołu geodetów i oferty
dołączonej do wyjaśnień ceny, z których wynika, że zespól geodetów może być
oddelegowany z firmy Geoimpuls oraz GEO-WAWA.
Konsorcjum BBC nie wyjaśniło
powyższych kwestii, związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W
yjaśnienia Przystępującego złożone na rozprawie, że kalkulacja w zakresie kosztów
zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dofinansowania PFRON została stworzona na
podstawie założeń przyjętych przez Przystępującego, że jest możliwość zatrudnienia osób
niepełnosprawnych za taką cenę, dowodzą w ocenie Izby, że Przystępujący przyjął
powyższy koszt bez analizy wszystkich aspektów tego zatrudnienia.

Konsorcjum B
BC, mimo konkretnego wezwania do udzielenia wyjaśnień ceny oferty
nie przedstawiło wiarygodnych wyjaśnień wielu istotnych czynników kosztowych związanych
z utworzeniem, prowadzeniem i zakończeniem prowadzenia biura Konsultanta/
Zamawiającego - w tym, realny koszt wynajmu lokalu, przetransportowania do niego
wyposażenia (mebli, sprzętu), kosztów utrzymania biura, zasadności znacznego obniżenia
kosztów funkcjonowania biura w okresie gwarancyjnym, ewentualnego dostosowania biura
do pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Istotne wątpliwości budzą koszty
skalkulowane przez Konsorcjum BBC w okresie gwarancyjnym. Konsorcjum BBC nie
wykazało w wyjaśnieniach realnych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Izba uznała za spóźnione dowody złożone przez Przystępującego na rozprawie:
-
oświadczenie biura nieruchomości Imperial z dnia 14.01.2021r.,
-
oświadczenia osób niepełnosprawnych z dnia 15.06.2021 r.,
-
informację z agencji pracy tymczasowej z dnia 29.04.2021 r.,
-
zaświadczenie z dnia 19.03.2021 o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
-
oświadczenie agencji pracy tymczasowej z dnia 16.06.21 r.,
-
oświadczenia osób niepełnosprawnych z dnia 15.06.21 r.,
- odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1043/20 z dnia 16.11.2020r.,
-
odpowiedź PFRON na wniosek z dnia 12.03.2021 r. o udostępnienie informacji publicznej,
- wydruk oferty na najem mieszkania o powierzchni 180 m
2

w odległości 5 km od Lubartowa.

W ocenie Izby,
należy tu podkreślić, że potwierdzenie rzetelności i aktualności założeń
przyjętych w wyjaśnieniach powinno wynikać z treści wyjaśnień i materiałów dowodowych
przedłożonych Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W
postępowaniu odwoławczym Izba dokonuje bowiem oceny czynności Zamawiającego
podjętej w stosunku do wyjaśnień i załączonych dowodów przedłożonych w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego.

Reasumując powyższe, w ocenie Izby, Zamawiający nie dokonał prawidłowej oceny
złożonych wyjaśnień, w tym z uwzględnieniem zgodności oferty z treścią SIWZ oraz
konieczności wykazania przez wykonawcę okoliczności uzasadniających wysokość
zaoferowanej ceny.
Brak udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pierwsze wezwanie do
wyjaśnień ceny uzasadniało bowiem konieczność zastosowania wobec oferty Konsorcjum
BBC art.. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji, na podstawie art. 553 nPzp oraz na podstawie art. 554 ust. 1 pkt 1 i art. 554 ust.
3 pkt 1 lit.a i b nPzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 5 pkt 1 i 2 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2020 r.
2437).

Przewodniczący:
......................................

......................................

......................................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie