eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1340/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1340/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2021 r. na rozprawie w Warszawie
odwołania
w
niesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez
wykonawcę MCX Pro Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez Gmina Miasta Gdyni
– Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-
364 Gdynia


orzeka:

1. A. umarza
postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisanych w pkt 1, 2a,
3b, 3c i 5
odwołania.
1. B. oddala
odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów odwołania oznaczonych w
petitum odwołania jako zarzuty 1b, 1c, 2b i 4.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę MCX Pro Sp. z o. o., ul. Gotarda 9,
02-683 Warszawa

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15
000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez MCX
Pro Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania.
3. zasądza od MCX Pro Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa na rzecz
Gminy Miasta Gdyni

kwotę 4 797 zł 52 gr (słownie: cztery tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt siedem złotych 52 grosze) tytułem zwrotu poniesionych
uzasadnionych kosztów, w tym 3 600 zł z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i w
pozostałym zakresie koszów stawiennictwa na posiedzenie.

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1340/21
Uzasadnienie

Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni działający w imieniu Gminy Miasta Gdyni prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne postępowanie o
udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa systemu mobilnej
kontroli pojazdów wraz z samochodami elektrycznymi oraz serwisowanie systemu do
automatycznej kontroli stref płatnego parkowania w Gdyni, pod sygnaturą EZP.271.4.2021,
zwanego dalej
: „Postępowaniem” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 23
kwietnia
2021
r.
w
Dz.U./S
S79,
w
witrynie
TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200491-2021:TEXT:PL:HTML.

Odwołujący: MCX Pro sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa wniósł odwołanie wobec
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektu umowy obowiązującej w
postępowaniu.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że w toku postępowania naruszono następujące
przepisy ustawy Pzp:
1. art. 99 ust. 1 i 2, 4 w zw. z art. 17 ust. 1
pkt 1 i 2 Pzp przez sformułowanie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz bez
uwzględnienia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a
także w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców w części dotyczącej:
a)
Zaniechania określenia procedury testowej – zarzut cofnięty.
b)
Określenia w Załączniku nr A do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w pkt.
3.1 konieczności przewidzenia przez wykonawcę potrzeby rozbudowy posiadanej przez
Zamawiającego szyny danych (posiadającej otwarte standardy typu WebAPI, WebService) o
elementy umożliwiające uruchomienie i niezakłócone funkcjonowanie systemu do e-kontroli,
podczas gdy określenie to jest nieprecyzyjne i niejednoznaczne i nie pozwala wykonawcy na
właściwą ocenę pracochłonności, a co za tym idzie możliwego czasu dostawy,
c)
Określenie w Załączniku nr 1 do OPZ i w Załączniku nr 2 do OPZ, poszczególnych
parametrów technicznych oraz wyposażenia fabrycznego nowego samochodu osobowego o
napędzie 100% elektrycznym, a także charakterystyki stacji ładowania pojazdów
elektrycznych, w sposób który łącznie nie jest możliwy do spełnienia przez wykonawcę,
podczas gdy przejrzyste i proporcjonalne
opisanie przedmiotu zamówienia jest kluczowe dla
realizacji przedmiotu zamówienia, a zastrzeżenie świadczenia niemożliwego do spełnienia
stanowi o nieważność umowy w tym zakresie.

2.
art. 99 ust. 7 Pzp oraz art. 8 Pzp w zw. z art. 16, art. 17 Pzp poprzez sporządzenie
projektu umowy w spos
ób naruszający zasady prowadzenia postępowania i zaniechania
przygotowania dokumentacji postępowania w sposób jednoznaczny, proporcjonalny i
przejrzysty oraz wystarczający dla realizacji celu zamówienia, poprzez:
a)
dot.
§ 13 ust. 1 projektu umowy – zarzut cofnięty.
b)
określenie przez Zamawiającego w § 13 ust. 4 projektu umowy, iż Zamawiający
nabywa prawa, o których mowa w § 13 ust. 1 projektu umowy na wskazanych polach
eksploatacji oraz na określonych w § 13 w ust. od 5 do 9 projektu umowy warunkach nabycia
tych praw autorskich, podczas gdy w SWZ Zamawiający nie wskazał konieczności
przeniesienia praw własności intelektualnej do systemu mobilnej kontroli (e-kontroli)
pojazdów oraz oprogramowania do zarządzania systemami mobilnej kontroli pojazdów, choć
charakter i cel realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga przeniesienie praw autorskich,
a jedynie udzielenie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji w określonym
zakresie lub świadczenia usługi w modelu SaaS (Software as a Service),
3.
art. 8
Pzp w zw. z art. 16, art. 17 Pzp oraz w zw. z art. 353¹ Kodeksu cywilnego
poprzez sporządzenie projektu umowy w sposób naruszający zasady prowadzenia
postępowania oraz przygotowanie dokumentacji postępowania w sposób niejednoznaczny,
nieproporcjonalny i n
ieprzejrzysty oraz niewystarczający dla realizacji celu zamówienia,
poprzez:
a)
określenie przez Zamawiającego w § 1 ust. 14 i ust. 15 projektu umowy, uprawnienia
Zamawiającego do ograniczenia realizacji zakresu przedmiotu umowy w przypadku
zaniechania po
boru opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Gdyni oraz zastrzeżenia
możliwości obniżenia wynagrodzenia z tego tytułu do 20% w zakresie wykonywania usługi
utrzymania (ETAP II), o której mowa w § 1 ust. 2 ust. b) projektu umowy, podczas gdy
ustawa, na k
tórą Zamawiający się powołuje tj.: z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.
1842), w art. 15
r, stanowi jedynie o możliwości informowania się przez Strony o okoliczności
związanych z COVID-19 i wpływających na realizację zamówienia oraz możliwości zmiany
umowy.
b)
określenie w § 8 ust. 7 b projektu umowy - zarzut uwzględniony.
c)
określenie w § 8 ust. 7c projektu umowy - zarzut uwzględniony.
4.
art. 433 pkt. 2 Pzp
przez zastrzeżenie w § 11 ust. 1k kary umownej za zwłokę dłuższą
niż 5 dni roboczych w dostosowaniu systemu e-kontroli SPP do zmieniających się przepisów
prawa, w tym do zmian prawa mie
jscowego w zakresie dotyczącym SPP - w wysokości 500
zł brutto, za każdy dzień zwłoki, podczas gdy przewidziana kara umowna została
przewidziana za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z

prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, a zagrożony karą obowiązek po stronie
wykonawcy nie wynika z innych postanowień projektu umowy;
5.
art. 436 pkt 4b Pzp
– zarzut uwzględniony.
IV.
Odwołujący wniósł nakazanie zamawiającemu modyfikacji treści SWZ i załączników
do SWZ oraz projektu umowy przez:
1. w odniesieniu do SWZ:
a)
zmianę wymagania z Załącznika nr A do SWZ – OPZ pkt. 2.2. przez dopuszczenie
możliwości zweryfikowania oczekiwanej skuteczności przedmiotu zamówienia poprzez
przeprowadzenie procedury testowej;
b)
określenia przez Zamawiającego w SWZ precyzyjnej procedury testowej, mającej na
celu weryfikację posiadania przez potencjalnych wykonawców rozwiązania oraz oferowanych
technologii spełniających oczekiwania Zamawiającego określone szczegółowo w
przedmiocie zamówienia przed dokonaniem ostatecznego wyboru przez Zamawiającego;
c)
zmianę wymagania z Załącznika nr A do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.
3.1. poprzez przedłożenie specyfikacji technicznej oraz architektury serwerowej szyny
danych Zamawiającego, ponieważ określenie, iż szyna danych posiada otwarte standardy
typu WebAPI, WebService, a Zamawiający ma dostarczyć zwirtualizowane środowisko jest
niewystarczające do oszacowania czasochłonności prac wykonawcy, mających wpływ na
określenie przez oferenta czasu dostawy systemu;
d)
zmianę opisu parametrów technicznych oraz wyposażenia fabrycznego nowego
samochodu osobowego o napędzie 100% elektrycznym, a także charakterystyki stacji
ładowania pojazdów elektrycznych, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ (Opis
Przedmiotu
Zamówienia) oraz w Załączniku nr 2 do OPZ, w sposób spójny, przejrzysty i
precyzyjny tak, żeby wykonawca miał faktyczną możliwość realizacji przedmiotu zamówienia
w tym zakresie.
W dodatkowym piśmie podtrzymał wniosek o zmianę parametrów z zał 1oraz 2 do OPZ.
2.
w odniesieniu do projektu umowy:
a)
modyfikację postanowień z § 13 projektu Umowy w celu sprecyzowania, że
wykonawcy lub podwykonawcom będą przysługiwały prawa autorskie do utworów
stanowiących przedmiot umowy lub uprawnienia do rozporządzania nimi w tym zakresie, w
szczególności w zakresie systemu mobilnej kontroli (ekontrola) oraz oprogramowania do
zarządzania systemami mobilnej kontroli pojazdów, a także odpowiednie dostosowanie
pozostałych postanowień umowy, poprzez wskazanie, że świadczenie wykonawcy polega na
realizacji usługi udostępnienia kompleksowego rozwiązania informatycznego do
rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów parkujących na zasadzie udzielenia licencji
lub świadczenia usługi w modelu SaaS (Software as a Service);

b) usun
ięcie postanowień § 1 ust. 14 i 15 Umowy oraz wskazanie w tym miejscu
ewentualnego uprawnienia stron do podniesienia okoliczności związanych z COVID-19 i
wpływających na realizację zamówienia oraz możliwości zmiany umowy w tym zakresie;
c)
modyfikację postanowień § 8 ust. 7b umowy przez doprecyzowania rodzaju wad i
usterek, które nie dają się usunąć, lecz nie uniemożliwiają użytkowania wyposażenia albo
systemu e-kontroli zgodnie z przeznaczeniem;
d)
w § 8 ust. 7c umowy usunięcie postanowienia w części dotyczącej uprawnienia
Zamawiającego do powierzenia wykonania innemu podmiotowi na koszt wykonawcy
naprawienia wad lub usterek, które nie dają się usunąć i uniemożliwiają użytkowania
wyposażenia albo systemu e-kontroli zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie
użytkowania;
e)
usunięcia kary umownej zastrzeżonej przez w § 11 ust. 1k projektu umowy;
f)
w § 14 ust. 4 umowy po pkt. d dodanie pkt. e) o następującym brzmieniu „jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”,
UZASADNIENIE

1. Zarzuty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
Odnośnie zarzutu z pkt 1 pkt a /…/ zarzut został cofnięty.

Parametry dwóch dostarczonych serwerów spełniające minimalne wymagania na jeden
serwer: co najmniej 1 procesor 8 rdzeniowy z
możliwością rozbudowyo 1 dodatkowy, pamięć
64 GB, 3 dyski systemowe, 4x1 Gbit LAN, FC Ctrl 8Gb/s, odpowiedni system operacyjny.
Minimalne parametry macierzy dyskowej: interfejs 8Gbit/s, 6x600GB SAS, 2 zasilacze, 2
kontrolery FC 8Gb/s. Środowisko wirtualizacji powinno być odporne na awarię jednego z
serwerów. wykonawca skonfiguruje dostarczone urządzenia w taki sposób, aby były w pełni
ze sobą zintegrowane, połączone oraz współpracujące bez żadnych konfliktów sprzętowych.
Zamawiający musi doprecyzować wymagania i przedłożyć specyfikację techniczną oraz
specyfikację architektury serwerowej Szyny danych, ponieważ określenie, iż szyna danych
posiada otwarte standardy typu WebAPI, WebService, a Zamawiający ma dostarczyć
zwirtualizowane środowisko jest niewystarczające do oszacowania czasochłonności prac,
które są częścią prac mających wpływ na określenie przez oferenta czasu dostawy systemu.

Odnośnie zarzutu z pkt 1c Zamawiający w Zał 1 do OPZ przedstawił parametry techniczne i
elementy
wyposażenia fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie 100%
elektrycznym oraz dalej w Zał 2 do OPZ szczegółową charakterystykę stacji ładowania
pojazdów elektrycznych. Wymagania obydwu tych dokumentów nie pozwalają na znalezienie
przez wykonawcę produktów, które łącznie będą spełniały oczekiwania, wynikającego
bezpośrednio z OPZ. Na rynku nie ma produktów, które łącznie odpowiadałyby opisanemu w
tym zakresie przedmiotowi zamówienia. Niezbędne jest wskazanie zakresu możliwego do
wykonania.
Zamawiający powinien opisać przedmiot w zamówienia w taki sposób, aby

wymagania w nim zawarte wzajemnie się nie wykluczały i dawały możliwość zaoferowania
rozwiązania optymalnego. Opis warunków powinien być dokonywany przez pryzmat celu, a
więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania.
Zastosowane warunki mają być z jednej strony konieczne, a z drugiej wystarczające.

2. Zarzuty dotyczące projektu umowy
Wskazanie w projekcie umowy postanowień wskazujących na uprzywilejowanie
Zamawiającego w stosunku zobowiązaniowym stanowi naruszenie zasady równowagi stron,
pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz równowagi kontraktowej,
a także stanowi nadużycie uprawnienia do ukształtowania istotnych postanowień umowy.
W
ykonawca żąda takiej zmiany § 13 projektu umowy, z której jasno wynika, iż wykonawcy
lub podwykonawcom będą przysługiwały prawa autorskie do utworów stanowiących
przedmiot umowy lub uprawnienia do rozporządzania nimi w tym zakresie, w szczególności
w zakresie systemu mobilnej kontroli (e-
kontrola) oraz oprogramowania do zarządzania
systemami mobilnej kontroli pojazdów. Dostosowanie pozostałych postanowień umowy
powinno wskazywać, że świadczenie wykonawcy polega na realizacji usługi udostępnienia
kompleksowego rozwiązania informatycznego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
pojazdów parkujących na zasadzie udzielenia licencji przez wykonawcę na rzecz
Zamawiającego lub świadczenia usługi w modelu SaaS (Software as a Service). Powyższe
założenie jest wystarczające dla pełnego i właściwego realizowania przedmiotu zamówienia
oraz celu umowy przez wykonawcę, a także jest jedynym możliwym modelem realizacji
przedmiotu zamówienia, co więcej jest uzasadnione ekonomicznie dla Zamawiającego,
ponieważ udzielenie licencji czy świadczenie usługi w modelu SaaS wiąże się ze
zdecydowanie mniejszymi kosztami dla Zamawiającego niż przeniesienie praw autorskich.

Odnośnie zarzutu z pkt 3 ppkt a) Odwołania – wskazania w § 1 ust. 14 i ust. 15 projektu
umowy, uprawnienia Zamawiającego do ograniczenia realizacji zakresu przedmiotu umowy
w przypadku zaniechania poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Gdyni
spowodowanego wydaniem polecenia w trybie art. 11 ustawy z 02.03.2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
2020, poz. 1842) jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Należy zauważyć, że
art. 11 w/w ustawy utracił moc z dniem 5.09.2020 r., zgodnie z art. 36 ust. 1 niniejszej
ustawy,
w związku z czym powołanie się na ten artykuł oraz wywodzenie z niego
uprawnienia dla Zamawiającego jest niemożliwe i niezgodne z obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 1 ust. 15 projektu umowy Zamawiający zastrzegł możliwości obniżenia wynagrodzenia z
tego tytułu do 20% w zakresie wykonywania usługi utrzymania (ETAP II), o której mowa w §
1 ust. 2 ust. b) projektu umowy, podczas gdy ustawa, na którą Zamawiający chciał się

powołać, tj.: z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842), w art. 15r, stanowi jedynie o
możliwości informowania się przez Strony o okoliczności związanych z COVID-19 i
wpływających na realizację zamówienia oraz możliwości zmiany umowy w tym zakresie.
W związku z powyższym jednoznacznie należy stwierdzić, że żądania i zastrzeżenia
Zamawiającego są nadmiarowe, niezgodne z prawem oraz w istotny i niekorzystny sposób
kształtują sytuację wykonawcy. Strony mogą co najwyżej zastrzec w umowie uprawnienie do
wzajemnego informowania się o okolicznościach związanych z COVID-19 i wpływających na
realizację zamówienia oraz możliwości zmiany umowy w tym zakresie.
Odnośnie zarzutu z pkt 4 Odwołania – zastrzeżenie przez Zamawiającego kary umownej w §
11 ust. 1 pkt. k) za zwłokę dłuższą niż 5 dni roboczych w dostosowaniu systemu e-kontroli
SPP do zmieniających się przepisów prawa, w tym do zmian prawa miejscowego w zakresie
dotyczącym SPP - w wysokości 500 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, stanowi naruszenie 433
pkt 2 Pzp, ponieważ przewidziana kara umowna została przewidziana za zachowanie
wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu umowy, a zagrożony karą obowiązek po stronie wykonawcy nie wynika z innych
postanowień projektu umowy czy SWZ.
Zgodnie z art. 433 pkt 2 Pzp „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać
naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub
pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem.” Na podstawie umowy o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ustalenie kary umownej za
zwłokę nie jest uzasadnione ani okolicznościami, ani zakresem zamówienia. Strony co
najwyżej mogą zastrzec w umowie, że wykonawcy w przypadku wprowadzenia przez
ustawodawcę zmian, które będą bezpośrednio wpływały na systemu ekontroli SPP mogą
ustalić zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian przez wykonawcę na mocy
oddzielnego porozumienia stron.

W odpowiedzi na odwołanie Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni dalej
zwanym „Zamawiającym”, nie uwzględnia w całości zarzutów Odwołującego.
W
przedmiocie zaniechania określenia w OPZ procedury testowej Zamawiający
doprecyzował zapisy powyższego punktu, który otrzymał następujące brzmienie: „System e-
kontroli musi prawidłowo odczytać minimum 80% nr rejestracyjnych pojazdów,
zaparko
wanych w sposób umożliwiający całościowe odczytanie tablicy rejestracyjnej pojazdu
przez samochód e-kontroli oraz ustala położenie min. 80% pojazdów z dokładnością do 30
cm przy sygnale fix GPS RTK pojazdu e-
kontroli”.

W odniesieniu do określenia w Załączniku nr A do SWZ — (OPZ), w pkt. 3.1 konieczności
przewidzenia przez wykonawcę potrzeby rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego szyny
danych (posiadającej otwarte standardy typu WebAPI, WebService) o elementy
umożliwiające uruchomienie i niezakłócone funkcjonowanie systemu do e-kontroli, podczas
gdy określenie to jest nieprecyzyjne i niejednoznaczne i nie pozwala wykonawcy na właściwą
ocenę pracochłonności, a co za tym idzie ocenę możliwego czasu dostawy, Zamawiający
zamieścił w dniu 10.06.2021r wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (dokumenty wraz z w
załączeniu), w którym wyjaśnił, że Zamawiający wskazał niezbędne komponenty do
rozbudowy szyny danych, celem jej niezakłóconego i efektywnego funkcjonowania. Ponadto
Zamawiający wskazał, że dokumentacja szyny danych zostanie udostępniona Wykonawcy
po zawarciu umowy, z racji wrażliwości danych zawartych w ww. dokumentacji. Zamawiający
przewidział okres 70 dni na instalacje wskazanych komponentów, co w opinii
Zamawiającego stanowi wystarczający czas na przeprowadzenie prac instalacyjno -
wdrożeniowych.
Zamawiający nie uwzględnia.
W odniesieniu do w Załączniku nr 1 i 2 do OPZ, poszczególnych parametrów technicznych
oraz wyposażenia fabrycznego nowego samochodu osobowego o napędzie 100%
elektrycznym, a także charakterystyki stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w sposób
który nie jest możliwy do łącznego spełnienia przez wykonawcę, podczas gdy przejrzyste i
proporcjonalne opisanie przedmiotu zamówienia jest kluczowe dla realizacji przedmiotu
zamówienia, a zastrzeżenie świadczenia niemożliwego do spełnienia stanowi o nieważność
umowy w tym zakresie, Zamawiający zamieścił w dniu 10.06.2021r wyjaśnienie treści SWZ
nr 1 oraz Zmianę treści SWZ nr 2 (dokumenty w załączeniu), składając wyjaśnienia do
poszczególnych parametrów technicznych oraz wyposażenia fabrycznego nowego
samochodu. Zamawiający dopuścił samochód o współczynniku znormalizowanego zużycia
paliwa (energii) do 175 Wh/km, podczas gdy zamawiający przewidywał w dokumentach
zamówienia w/w współczynnik do 165 Wh/km, jak również zostały doprecyzowane zapisy
związane ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych, które uszczegóławiają parametry
techniczne stacji ładowani.
Wobec powyższego Zamawiający nie uwzględnia zarzutu.
W odniesieniu do określenia przez Zamawiającego w § 13 ust. 1 projektu umowy, że
wykonawca oświadcza, że w całości będą mu przysługiwać osobiste majątkowe i osobiste
prawa autorskie do utworów wykonywanych w ramach realizacji ETAPU I umowy, podczas
gdy osobiste prawa majątkowe do Utworów przynależą do ich twórcy będącego osobą
fizyczną zgodnie z art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., a zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia m.in. z
udziałem podwykonawców, Zamawiający zamieścił w dniu 10.06.2021r., Zmianę treści SWZ

(dokumenty w załączeniu) i wprowadził nową treść § 13 ust. 1 „Wykonawca oświadcza, że w
całości będzie uprawniony z tytułu praw autorskich majątkowych do wszelkich opracowań
materiałów, utworów, danych i informacji oraz programów komputerowych, kodów
źródłowych, praw do znaków towarowych łub wzorów użytkowych bądź innych praw
własności intelektualnej wykonanych w ramach realizacji ETAPU I umowy”. Wobec
powyższego Zamawiający uwzględnia w całości powyższy zarzut Odwołującego MCX Pro
sp. z o.o.
W odniesieniu do określenia przez Zamawiającego w § 13 ust. 4 projektu umowy, iż
Zamawiający nabywa prawa, o których mowa w 13 ust. 1 projektu umowy na wskazanych
polach eksploatacji oraz na określonych w 13 w ust. od 5 do 9 projektu umowy warunkach
nabycia tych praw autorskich, podczas gdy w SWZ Zamawiający nie wskazał konieczności
przeniesienia praw własności intelektualnej do systemu mobilnej kontroli (e-kontroli)
pojazdów oraz oprogramowania do zarządzania systemami mobilnej kontroli pojazdów, choć
charakter i cel realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga przeniesienie praw autorskich,
a jedynie udzielenie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji w określonym
zakresie lub świadczenia usługi w modelu SaaS (Software as a Service), Zamawiający
zamieścił w dniu 10.06.2021r wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1
(dokumenty wraz z potwierdzeniem w załączeniu), w którym wyjaśnił, że istnieje konieczność
przeniesienia w formie licencji przez wykonawcę na rzecz zamawiającego praw własności
intelektualnej do systemu mobilnej kontroli ( e-
kontroli ) pojazdów oraz oprogramowania do
zarządzania systemami mobilnej kontroli pojazdów, a Zamawiający będzie korzystał z tych
u
tworów na zasadzie licencji lub usługi SaaS.
Zamawiający uwzględnia w całości powyższy zarzut Odwołującego Firmy MCX Pro sp. z o.o.
W odniesieniu do określenia przez Zamawiającego w § 8 ust. 7b projektu umowy możliwości
obniżenia wynagrodzenia należnego wykonawcy o 5% wynagrodzenia umownego brutto za
ETAP I, w przyp
adku wystąpienia wad lub usterek, które nie dają się usunąć, ale nie
uniemożliwiają użytkowania wyposażenia albo systemu e-kontroli zgodnie z
przeznaczeniem, podczas gdy brak jednoznacznego i precyzyjnego określenia rodzaju tych
wad czy usterek może powodować znaczne nadużycia w możliwości skorzystania z tego
uprawnienia przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy 8 ust. 7 pkt) b projektu
umowy.
Zamawiający nie uwzględnia w/w zarzutu.
W odniesieniu do
§ 8 ust. 7c projektu umowy (zarzut 3c) Zamawiający uwzględnia zarzut.
W odniesieniu do zastrzeżenia w § 11 ust. 1k kary umownej za zwłokę dłuższą niż 5 dni
roboczych w dostosowaniu systemu e-
kontroli SPP do zmieniających się przepisów prawa, w
zakresie dotyczącym SPP - w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, podczas gdy
przewidziana kara umowna została przewidziana za zachowanie wykonawcy niezwiązane

bezpośrednio lub pośrednio z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, a zagrożony
karą obowiązek po stronie wykonawcy nie wynika z innych postanowień umowy,
Zamawiający zamieścił w 10.06.2021r., Zmianę treści SWZ nr 2 i wprowadził dodatkową
zamiennie nową treść w § 5 wzoru, przez dodanie ustępu 13 o treści: „W przypadku zmiany
przepisów prawa, a tym zmiany prawa miejscowego w zakresie dotyczącym SPP,
Wyko
nawca zobowiązuje się do dostosowania systemu e - kontro/i SPP w terminie 5 dni
roboczych od dnia pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o tych zmianach". Zamawiający uwzględnia zarzut.
W odniesieniu do zastrzeżenia nie dodania w § 14 ust. 4 umowy po pkt d pkt e: „jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”, podczas
gdy postanowienie w tym zakresie zostało przewidziane w art. 436 pkt. 4b Pzp. Zamawiający
nie uwzględnia zarzutu ponieważ zapis jest w umowie w § 14 ust. 4 „Strony przewidują
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 b w przypadku
zmiany
, dalej po pkt d) „na zasadach i w sposób określony w ust. 5-15, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ ma koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę”.
Załączono dokonane zmiany treści swz z 20 maja 2021 r., wyjaśnienie treści swz z dnia 10
czerwca 2021 r. oraz treść zmiany SWZ nr 2 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione w pismach procesowych,
jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołania w zakresie podtrzymanych
zarzutów nie zasługują na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie co do podniesionych zarzutów zostało ujęte w sentencji wyroku w punktach
A i B z uwagi na fakt, iż część zarzutów odwołania została przez zamawiającego
uwzględniona. W takim wypadku ma zastosowanie przepis art. 522 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku uwzględnienia przez części zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części
dotyczącej tych zarzutów.
W zakresie zarzutów wymienionych w odwołaniu i opatrzonych numerami pkt 1b, 1c, 2b i 4
skład orzekający podziela stanowisko zamawiającego. Należy zauważyć, że oświadczenie
zamawiającego wyrażone w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym przedstawiane w piśmie procesowym w sprawie odwoławczej, z uwagi
na treść ma walor co najmniej równy oświadczeniom stanowiącym wyjaśnienia treści
postanowień specyfikacji warunków zamówienia, jest również porównywalny z
oświadczeniami wskazanymi powyżej, do których odnosi się art. 522 ust. 4 ustawy pzp. W
tym kontekście za wiarygodne i wiążące uznaje się zadeklarowanie okresu min. 70 dni na

instalacje opisanych komponentów zwłaszcza, że termin ten stanowi również wielkość
ocenianą w ramach kryteriów oceny ofert. Wskazana tu ocena odnosi się w szczególności do
zarzutu oznaczonego numerem 1 b).
Odmienne oceny stron wynikające ze znajomości rynku przedmiotu zamówienia, w tym
twierdzenie odwołującego o braku dostępnych pojazdów spełniających łącznie postawione
wymogi
z jednoczesnym twierdzeniem przeciwnym zamawiającego nie mają wpływu na
ocenę zasadności zarzutów odwołania opartych na stwierdzeniu naruszenia zasad
zamówień publicznych, w tym uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i
udzielenia optymalnego zamówienia w wyniku prawidłowego dokonania opisu przedmiotu
zamówienia i zgodnego przepisami wyboru oferty najkorzystniejszej. Tym samym zarzuty
obejmujące wymogi techniczne i technologiczne zamawiającego, w tym np. kwestionowany
opis wymogu
wyłącznika awaryjnego ocenionego przez zamawiającego jako wymóg
bezwzględny nie uchybiają powołanym zasadom.
W zakresie zarzutu podniesionego
do treści projektu umowy w odniesieniu do reguł
udostępniania i przenoszenia autorskich praw majątkowych odwołujący zasadnie wskazał na
poprawne odniesienie przedmiotowych zapisów ust. 4 do ustępu 2. Powyższe można także
wywnioskować z istniejących po znowelizowaniu zapisów § 13 projektu umowy. Przyjmując
nawet niezbędność, po myśli odwołującego, zmiany zapisu, stwierdzić należy, że
uwzględnienie lub odmowa uwzględnienia nie miałyby wpływu na wynik postępowania. Nie
bez znaczenia jest także przepis art. 554 ust. 6 ustawy pzp zabraniający Izbie wprowadzenia
do umowy postanowienia o określonej treści, co w okolicznościach rozpatrywanych mogłoby
mieć miejsce w sytuacji uwzględnienia zarzutu odwołania.
Za uzasad
niony potrzebami zamawiającego i zgodny z zasadami ustawy pzp Izba uznaje
wymagany pięciodniowy termin, od dnia zawiadomienia przez wykonawcę, dostosowania
systemu
po zaistniałych zmianach przepisów prawa, również prawa miejscowego. Warto
zauważyć, że realiach procesu prawodawczego jest naturalne, że co do zasady termin od
ustalenia treści przepisu prawa do wejścia w życie, znacząco przekracza okres 5 dni.

W świetle powyższego orzeczono, jak w sentencji uznając, że zamawiający w prowadzonym
przez siebie p
ostępowaniu nie naruszył przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
wskazanych w odwołaniu.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz.
2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie