eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1213/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-23
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1213/21


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 21 czerwca 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22
kwietnia 2021 r.

przez wykonawcę Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
w postępowaniu
prowadzony
m przez zamawiającego Gmina Nowodwór, ul. Nowodwór 71A, 08-503
Nowodwórpostanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych
na rzecz wykonawcy
Sanito
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Puławska 476, 02-884 Warszawa
kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy)
, uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 464) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………
Członkowie
………………………

………………………


Sygn. akt: KIO 1213/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Nowodwór, ul. Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór wszczął
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Instalacje solarne,
fotowoltaiczne oraz piece na pellet sposobem na produkcję energii dla mieszkańców Gminy
Nowodwór«. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 22.02.2021 r. pod poz. o nrze 2021/S 036-089536
. Postępowanie jest
prowadzone zgodnie z przepisami
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021
r. poz. 464)
zwanej dalej w skrócie NPzp.

Zamawia
jący w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Sanito Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 476, 02-884
Warszawa pismem z 8 czerwca 2021 r.
, które to pismo wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 7 czerwca 2021 r., przed otwarciem posiedzenia Izby, złożył oświadczenie
o
uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zgodnie z art. 521 ust. 1
i art. 522 ust. 1 NPzp.
Do postępowania odwoławczego przystąpił wykonawca FlexiPower Group Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Pabianicach, ul.
Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
w terminie zakreślonym w art. 525 ust. 1 i 2 NPzp.
Wykonawca
FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytow
a z siedzibą w Pabianicach, ul. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 18.06.2021 r.
przekazał informację do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o nie wnoszeniu sprzeciwu do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
W związku z powyższymi faktami, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 522 ust. 2 NPzp, w przypadku uwzględnienia
przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć
postępowanie pod warunkiem, że uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w ca-
łości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów,
ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub
unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym
w odwołaniu, zgodnie z art. 522 ust. 2 NPzp.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron, o czym orzekła postanowieniem na podstawie art. 553 zdanie
drugie NPzp.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31
grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437)
w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości koszty, o których
mowa w § 5 pkt 2 znosi się wzajemnie, gdy uczestnik postępowania odwoławczego nie
wniósł sprzeciwu – w takim przypadku Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu kwoty 15 000 złotych to jest wpisu od odwołania.

Przewodni
czący:
………………………
Członkowie
………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie