eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1181/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-05-24
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1181/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 24 maja 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Siemens
Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

przy udziale wykonawcy
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego
postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz
ędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00
gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu,Stosownie do 580 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………..……Sygn. akt: KIO 1181/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie usta
wy Prawo zamówień publicznych,
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Dostawę, montaż i uruchomienie
kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz wyposażenie do pracowni przeznaczyniowej
diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycz
nym we Wrocławiu”.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 6 kwietnia 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 kwietnia 2021 r. pod numerem 2021/S 069-174722.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołujący może
cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Art. 568 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publiczn
ych stanowi, że w przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowania
odwoławcze w formie postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 9
ust. 1 pkt 3
lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Zgodnie z dyspozycją art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyroku oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art.
575 ustawy Prawo zamówień publicznych strony
oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku.

§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orzek
a o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości. Z § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu o
wartości równej progom unijnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, lub przekraczającej
te progi, wynosi 15
000 złotych. Tym samym Izba postanowiła o zwróceniu 90% wpisu w
wysokości 13.500 złotych.


Przewodniczący: ………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie