eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1755/21, KIO 1758/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-04
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1755/21
KIO 1758/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: C, Ryszard Tetzlaff

złonkowie:
Irmina Wiktoria Pawlik

Danuta Dziubińska

Protokolant: Piotr
Cegłowski


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 i 30 lipca 2021 r. w Warszawie
odwołań
wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:


A. w dniu 11 czerwca 2021 r. przez
wykonawcę: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22,
03 - 236 Warszawa
(sygn. akt: KIO 1755/21)
B. w dniu 11 czerwca 2021 r.
przez wykonawców: Konsorcjum Firm: 1) Egis Poland
Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170 avenue Thiers, 69006
LYON (partner konsorcjum); z adresem dla lidera: ul. Domaniewska 39A, 02-672
Warszawa
(sygn. akt: KIO 1758/21)

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa
przy udziale:

A.
wykonawców Konsorcjum Firm:1) SYSTRA S.A. (lider konsorcjum), rue Henry
Farman 72-
76, 75015 Paryż, 2) S. B. (Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK
Mosty S.C. S. B., J. B.), ul. Antoniego Wiwulskiego 12, 51-
629 Wrocław, 3) J. B.
(Biuro Projektowo Konsultingowe BPK Mosty S.C. S. B., J. B.), ul. Antoniego
Wiwulskiego 12, 51-
629 Wrocław; adres do korespondencji: SYSTRA S.A.,
Oddział w Polsce, ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław
zgłaszających swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1755/21 po stronie
odwołującego

B.
wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o. (Lider konsorcjum);
2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska; adres dla
siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa; Konsorcjum Firm:
1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170
avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem dla siedziby
lidera: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa; Konsorcjum Firm: 1) Fehlings
Krug Polska Sp. z o.o.

(lider konsorcjum), 2) Infrares Sp. z o.o., ul.
Świętojerska
5/7, 00-236 Warszawa; adres dla siedziby lidera: ul. Szlak 65, 31-
153 Kraków

i
Konsorcjum Firm: 1) IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o.,
2) IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Avda. Zarandoa 23,
48015 Bilbao, Hiszpania, 3) BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451
Poznań; z adresem dla siedziby lidera: ul. Ślężna 104, lok. 1, 53-111 Wrocław

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO
1755/21

po stronie zamawiającego

C.
wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Fehlings Krug Polska Sp. z o.o. (lider
konsorcjum), 2) Infrares Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; adres
dla siedziby lidera: ul. Szlak 65, 31-
153 Kraków; Konsorcjum Firm:1) SYSTRA
S.A. (lider konsorcjum), rue Henry Farman 72-
76, 75015 Paryż, 2) S. B. (Biuro
Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty S.C. S. B., J. B.), ul. Antoniego
Wiwulskiego 12, 51-
629 Wrocław, 3) J.y B. (Biuro Projektowo Konsultingowe
BPK Mosty S.C. S. B., J. B.), ul. Antoniego Wiwulskiego 12, 51-
629 Wrocław;
adres do korespondencji: SYSTRA S.A., Oddział w Polsce, ul. Komandorska 12,
50-
022 Wrocław
i TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO
1758/21

po stronie odwołującego

D.
wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o. (Lider konsorcjum);
2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska; adres dla
siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

zgłaszających swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1758/21 po stronie
zamawiającego


orzeka:


1A. Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21:
1)
umarza postępowanie w zakresie zarzutów zaniechania poprawienia występującej
w ofertach
Konsorcjum Firm: 1) IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o.,
2) IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Avda. Zarandoa 23, 48015
Bilbao, Hiszpania, 3) BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań; z adresem
dla siedziby lidera: ul. Ślężna 104, lok. 1, 53-111 Wrocław i Konsorcjum Firm:
1) Fehlings Krug Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), 2) Infrares Sp. z o.o.,
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; adres dla siedziby lidera: ul. Szlak 65, 31-153
Kraków omyłki rachunkowej powodującej niezgodność ofert ze Specyfikacji Istotnych
W
arunków Zamówienia, powodującą istotną zmianę treści oferty, z uwagi na ich
wycofanie;
2)
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

2. kosztami postępowania obciąża TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez TPF Sp. z o.o.,
ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od zasądza od TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa na
rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
kwotę
1 600
zł 00 gr
(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
należną część kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez
Z
amawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika;
2.3.
zasądza od TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa na rzecz
wnoszących sprzeciw - kwotę 2 000 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące złotych zero
groszy)
, w tym kwotę 400 zł 00 gr (słownie: czterysta złotych zero groszy) na rzecz
Konsorcjum Firm: 1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail
S.A., 168 et 170 avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem
dla lidera: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa;

kwotę 800 zł 00 gr (słownie:
osiemset
złotych zero groszy)

na rzecz Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o.
(Lider konsorcjum); 2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17,
00-
203 Warszawa; 3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253
Gdańska; adres dla siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

oraz kwotę 800 zł 00 gr (słownie: osiemset złotych zero groszy) na rzecz
Konsorcjum Firm: 1) Fehlings Krug Polska Sp. z o.o.

(lider konsorcjum),


2) Infrares Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; adres dla siedziby
lidera: ul. Szlak 65, 31-
153 Kraków
stanowiącą należną część kosztów
postępowania odwoławczego poniesionych przez wnoszących sprzeciw tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.

1
B. Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1758/21:
1) uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego doświadczenia p. M. Pricopa
(projektant branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych –
pozacenowe kryterium oceny ofert), jakie
miał zdobyć w ramach zadania pod nazwą:
a) Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku
Biadoliny
– Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii
kolejowej E30/C-
E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – w zakresie dotyczącym
udziału w opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie szlaku
Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 km,
b) Modernizacja linii kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź
Widzew
– Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna
przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa
układu drogowego infrastruktury wokół multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna –
budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ
torowy -
w zakresie dotyczącym liczby szlaków
i
nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje
Zamawiającemu wykluczenie z postępowania Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o.
(Lider konsorcjum); 2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa; 3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska; adres
dla siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 200
4 r. Prawo zamówień publicznych.
2) W pozosta
łym zakresie oddala odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o. (Lider
konsorcjum); 2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska; adres dla
siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

w części 2/3 i Konsorcjum
Firm: 1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170 avenue
Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem dla lidera: ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa


w części 1/3 i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum Firm:
1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170
avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem dla lidera:
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o. (Lider konsorcjum);
2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska; adres dla
siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
na rzecz Konsorcjum
Firm: 1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170
avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem dla lidera:
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

kwotę

11 2
00 zł 00 gr
(słownie:
jedenaście tysięcy dwieście złotych zero groszy) stanowiącą należną część kosztów
postępowania odwoławczego poniesionych przez Odwołującego;
2.3.
zasądza od Konsorcjum Firm: 1) Arcadis Sp. z o.o. (Lider konsorcjum);
2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska; adres dla
siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
na rzecz PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

kwotę 2 400 zł 00 gr
(słownie: dwa tysiące czterysta złotych zero groszy) stanowiącą należną część
kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez

Zamawiającego tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika;
2.4.
zasądza od

Konsorcjum Firm: 1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum);
2) Egis Rail S.A., 168 et 170 avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum);
z adresem dla lidera: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
na rzecz PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

kwotę 1 200 zł 00
gr

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych zero groszy)

stanowiącą należną część
kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez Zamawiającego tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok – w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 1755/21
Sygn. akt: KIO 1758/21

U z a s a d n i e n i e


Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:
"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk – Trakiszki
(granica
państwa)

dokumentacja
projektowa”.
Numer
referencyjny:
9090/IRZU/14219/03780/20/P;

zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 05.08.2020 r. pod nr 2020/S 150 - 368920 przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa zwany dalej:
„Zamawiającym”. Do ww.
postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 200
4 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej
dalej:
„Pzp”) ilekroć w treści uzasadnienia mowa o przepisach materialnych. W zakresie, zaś
odwołania co do wymogów proceduralnych zdefiniowanych w Dziale IX ustawy z dnia 11
w
rześnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie wskazana ustawa. Przy
czym, także w tym zakresie wiążący będzie oznaczenie Pzp.
W dniu 01.06.2021 r.
Zamawiający (za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego)
Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej - Konsorcjum Firm:
1) Arcadis Sp. z o.o. (Lider konsorcjum); 2) Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska
17, 00-
203 Warszawa; 3) Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańska;
adres dla siedziby lidera: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa zwane dalej:
„Konsorcjum Arcadis” albo „Arcadis” albo „Przystępującym po stronie Zamawiającego
w sprawie KIO 1755/21 oraz w sprawie KIO 1758/21”
. Drugą pozycje w rankingu zajęło
Konsorcjum Firm: 1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170
avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem dla siedziby lidera:
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

zwane dalej:
„Konsorcjum Egis” albo „Egis” albo
„Przystępującym po stronie Zamawiającego w sprawie KIO 1755/21” albo „Odwołującym
w sprawie KIO 1758/21”
. Trzecią pozycje w rankingu zajęło Konsorcjum Firm: 1) Fehlings
Krug Polska Sp. z o.o.

(lider konsorcjum), 2) Infrares Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236
Warszawa; adres dla siedziby lidera: ul. Szlak 65, 31-
153 Kraków

zwane dalej:
„Konsorcjum

Fehlings”
albo „Fehlings” albo„Przystępującym po stronie Zamawiającego w sprawie KIO
1755/21
albo „Przystępującym po stronie Odwołującego w sprawie KIO 1758/21”. Czwartą
pozycje
w rankingu zajęło Konsorcjum

Firm: 1) IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo

Sp. z o. o., 2) IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Avda. Zarandoa 23,
48
015 Bilbao, Hiszpania, 3) BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań;
z adresem dla siedziby lidera:
ul. Ślężna 104, lok. 1, 53-111 Wrocław zwane dalej:
„Konsorcjum IDOM” albo „IDOM” albo „Przystępującym po stronie Zamawiającego w sprawie
KIO 1755/21”
.

Piątą pozycje w rankingu zajęło

TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 - 236
Warszawa zwane dalej:
„TPF Sp. z o.o.” albo „Odwołującym w sprawie KIO 1755/21” albo
„Przystępującym po stronie Odwołującego w sprawie KIO 1758/21”. Szóstą pozycje
w rankingu zajęło Konsorcjum Firm:1) SYSTRA S.A. (lider konsorcjum), rue Henry Farman
72-
76, 75015 Paryż, 2) S. B. (Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty S.C. S. B., J. B.),
ul. Antoniego Wiwulskiego 12, 51-
629 Wrocław, 3) J. B. (Biuro Projektowo Konsultingowe
BPK Mosty S.C. S. B., J. B.),

ul. Antoniego Wiwulskiego 12, 51-
629 Wrocław; adres do
korespondencji: SYSTRA S.A
., Oddział w Polsce, ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław
zwane dalej:
„Konsorcjum SYSTRA” albo „Przystępującym po stronie Odwołującego w
sprawie KIO 1755/21 oraz
w sprawie KIO 1758/21”.

Na mocy zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z 23.06.2021 r. sprawy
o sygn.
akt: KIO 1755/21, sygn. akt: KIO 1758/21 zostały skierowane do łącznego
rozpatrzenia.
Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21:
W dniu 11.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
wykonawca TPF Sp. z o.o.
wniósł odwołanie na czynność Zamawiającego z 01.06.2021 r.
Kopie odwołania Zamawiający otrzymał tego samego dnia (za pomocą platformy zakupowej
Zamawiającego). Zarzucił:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z p
ostępowania Konsorcjum Arcadis, mimo iż Konsorcjum Arcadis przedstawiło informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane pr
zez Zamawiającego, poprzez wskazanie:
i. w Załączniku 6a – „wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” zadań nie
spełniających zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”,
celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu
ii. w Załączniku 8 – wykaz personelu, na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie
z pkt
19.7.2 IDW „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”
w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowe obiekty budowlane” zadań nie spełniających
zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej liczby punktów;
2. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z postępowania Konsorcjum Egis, mimo iż Konsorcjum Egis przedstawił informacje

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Załączniku 8 – wykaz personelu,
na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt
19.7.2 IDW „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowe
obiekty budowlane” zadań nie spełniających zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej
liczby punktów;
3. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z
postępowania Konsorcjum Fehlings mimo iż Konsorcjum Fehlings przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Załączniku 8 – wykaz personelu,
na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt
19.7.2 IDW „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowe
obiekty budowlane” zadań nie spełniających zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej
liczby punktów;
4. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z postępowania Konsorcjum IDOM mimo iż Konsorcjum IDOM przedstawił informacje
wprowadza
jące w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Załączniku 8 – wykaz personelu,
na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt
19.7.2 IDW „Dodatkowe wsparcie
kluczowego perso
nelu zespołu projektowego” w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowa sieć
trakcyjna” zadań nie spełniających zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej liczby
punktów;
5. art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp, w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp poprzez poprawienie
występującej w ofercie Konsorcjum Arcadis omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
SIWZ
, powodującą istotną zmienię treści oferty.
6. Art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp, w zw. z art. 89. Ust. 1 pkt. 2 i 6 Pzp poprzez zaniechanie
poprawienia występującej w ofertach Wykonawców IDOM i Fehlings omyłki rachunkowej
powodującej niezgodność ofert ze SIWZ, powodującą istotną zmianę treści oferty
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty Arcadis jako najkorzystniejszej;
2. dokonania ponownie czynności badania i oceny ofert;
3. wykluczenia Wykonawcy Arcadis z postępowania oraz odrzucenia oferty złożonej przez
Arcadis;
4. wykluczenia Wykonawcy Egis z postępowania oraz odrzucenia oferty złożonej przez Egis;
5. w
ykluczenia Wykonawcy Fehlings z postępowania oraz odrzucenia oferty złożonej przez
Fehlings;

6. wykluczenia Wykonawcy IDOM z postępowania oraz odrzucenia oferty złożonej przez
IDOM;
7. odrzucenie ofert Wykonawców Arcadis, Fehlings oraz IDOM jako niezgodnych z SIWZ;
8. dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zarzut 1.
Zamawiający określił w 8.5.2 SIWZ następujący warunek udziału w postępowaniu
w odniesieniu do Koordynatora Projektu/Głównego Projektanta:
„Doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich
dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa [2]
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej każda obejmująca projekt
budowlany, przy czym każde opracowanie musi obejmować minimum pięć [5] branż –
torową, urządzeń srk, sieci trakcyjnej, mostową, teletechniczną dla budowy lub przebudowy
zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej o prędkości projektowanej min. 160 km/h.
Łącznie dokumentacje powinny obejmować w swym zakresie co najmniej trzy [3] szlaki
o długości minimum 7 km każdy oraz trzy [3] stacje kolejowe.
Każda ze stacji powinna docelowo posiadać przynajmniej po 20 rozjazdów każda
oraz:
-
dwa [2] tory główne zasadnicze;
-
dwa [2] tory główne dodatkowe;
-
co najmniej cztery [4] krawędzie peronowe.
W oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę.
Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskano co n
ajmniej jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.
Uprawnienia budowlane do:
-
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub
-
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub
-
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.”

Arcadis w odpowiedzi na wezwanie z
13.05.2021 r. w trybie art. 26 ust 1 Pzp złożył
w dniu 24.05.2021 r. Załącznik nr 6a do IDW - Wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia zawierający następujące doświadczenie kandydata na stanowisko Koordynatora
Projektu/Głównego Projektanta:

7. odrzucenie ofert Wykonawców Arcadis, Fehlings oraz IDOM jako niezgodnych z SIWZ;
8. dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zarzut 1.
Zamawiający określił w 8.5.2 SIWZ następujący warunek udziału w postępowaniu w
odniesieniu do Koordynatora Projektu/Głównego Projektanta:
„Doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich
dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa [2]
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej każda obejmująca projekt
budowlany, przy czym każde opracowanie musi obejmować minimum pięć [5] branż –
torową, urządzeń srk, sieci trakcyjnej, mostową, teletechniczną dla budowy lub przebudowy
zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej o prędkości projektowanej min. 160 km/h.
Łącznie dokumentacje powinny obejmować w swym zakresie co najmniej trzy [3] szlaki o
długości minimum 7 km każdy oraz trzy [3] stacje kolejowe.
Każda ze stacji powinna docelowo posiadać przynajmniej po 20 rozjazdów każda
oraz:
-
dwa [2] tory główne zasadnicze;
-
dwa [2] tory główne dodatkowe;
-
co najmniej cztery [4] krawędzie peronowe.
W oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę.
Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskano co najmniej jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.
Uprawnienia budowlane do:
-
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub
-
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub
-
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.”

Arcadis w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13.05.2021 r. w trybie art. 26 ust 1 Pzp
złożył w dniu 24.05.2021 r. Załącznik nr 6a do IDW - Wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia zawierający następujące doświadczenie kandydata na stanowisko Koordynato

L.p

Imię i
Nazwisk o
osoby

Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia

Stanow
isko, na
które
osoba
jest
propon
owana

Podstawa

dysponowani

a

(np. umowa o
pracę lub inny
stosunek
cywilnoprawny
potwierdzając

y

bezpośrednio
ść
dysponowani

a)

Podmiot na
rzecz którego
usługi były
wykonane

Okres
trwania od
data (m-c,
rok)

do data (m-
c, rok)
(wykonan
ej usługi)

Zajmowa

ne

stanowisk

o

(w
czasie
wykonani a
usługi)

Opis doświadczenia w
poszczególnych okresach
potwierdzający spełnianie
warunków (poszczególnych
wykonanych usług)

Kwalifikacje

zawodowe

oraz

wymagane
uprawnienia
(podać
wykształceni e
oraz pełny
zakres
uprawnień
oraz nr i datę

wydania)

1.

A. B.

JPL Project
Sp. z o.o. Al.

Niepodległo
ści 58, 02626

Warszawa

12.2010r

10.2014r

Koordyna

tor

Projektu/

Projektan

t

Sprawdz

ający

Doświadczenie w kierowaniu
zespołem projektowym
(Kierownik Pracowni
Torowej) oraz koordynacji
prac projektowych
(Koordynator Projektu), który
opracował wielobranżowy
projekt budowlany i
wykonawczy obejmujący
m.in. bra
nże: torową,
drogową, obiekty
inżynieryjne, obiekty
kubaturowe,
elektroenergetykę, sieć
trakcyjną, perony,
telekomunikację i srk, w
ramach realizacji umowy na
zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych dla
przebudowy infrastruktury
kolejowej na dwutorowej
zelektryfikowanej linii
kolejowej o prędkości
projektowanej min 160 km/h:
Linia Kolejowa nr 91 Kraków

- Medyka - Granica
państwa na odcinku Dębica

-
Sędziszów Małopolski w
km 111,500-133,600.

Przebudowa dotyczyła:

-
Szlak Dębica - Ropczyce

od km 111.500 do km
122.100 -
długość 10,6 km

- Szlak Ropczyce -
Sędziszów Małopolski od km

124.900 do km 130.100 -
długość 5,2 km - Stacji
Ropczyce od km 122.100 do
km 124.900 (posiadająca 2
tory główne zasadnicze, 3
tory główne dodatkowe i 4
krawędzie peronowe, min. 20
rozja
zdów,

-
Stacji Sędziszów
Małopolski od km 130.100

do km 133.600 (posiadająca
2 tory główne zasadnicze, 2
tory główne dodatkowe i 4
krawędzie peronowe), min.
20 rozjazdów.

Uprawnienia

do

projektowani a
bez

ograniczeń

w

specjalności
linie, węzły i
stacje
kolejowe Nr

uprawnień
ONB3-K-
21/98 z dnia
19.06.1998r

Koordy

nator

Projekt

u/Głów

ny

Projekt

ant

Arcadis Sp. z
o.o. -

dysponowani

e

bezpośrednie -
umowa o
pracę.

Odwołujący podnosił, że Arcadis w punkcie 2 w/w wykazu przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje przez niego

Dla wyżej wymienionej
dokumentacji projektowej
uzyskano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę.

2.

JPL Project
Sp. z o.o. Al.

Niepodległo
ści 58, 02626

Warszawa

10.2013r

02.2017r

Koordyna

tor

Projektu,

Projektan

t

Doświadczenie w koordynacji
prac projektowych
(Koordynator Projektu) oraz
kierowaniu zespołem
projektowym (Kierownik
Pracowni), który opracował
wielobranżowy projekt
obejmujący m.in.

branże: torową,
elektroenerge
tykę, sieć
trakcyjną, obiekty
kubaturowe, obiekty
inżynieryjne (projekty
budowlane i wykonawcze), w
ramach realizacji umowy na
Opracowanie dokumentacji
projektowej zelektryfikowanej
dwutorowej linii kolejowej o
prędkości projektowanej min.
160 km/h i mater
iałów
przetargowych w ramach
projektu POIiŚ 7.1-73 pn.:
„Modernizacja linii kolejowej
Nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk na
odcinku Otwock - Lublin -
Prace Przygotowawcze
(dokumentacja projektowa i
materiały przetargowe)” -
odcinek Pilawa -
Dęblin w km
55,600 - 107,283.
Przebudowa dotyczyła: -
Szlak Garwolin -
Łaskarzew

- 59.500km -72.970km -

długość 13.470km,

- Stacja Sobolew od km
79.505 do km 81.357

(posiadająca 2 tory główne
zasadnicze, 2 tory główne
dodatkowe i 4 krawędzie
peronowe), min 20
rozjazd
ów,

- Szlak Sobolew -
Życzyn od
km 81.357 do km 90.530 -
długość 9,173 km - Szlak
Życzyn - Dęblin - od km
94.080 do km 101.520 - 7,44
km długości,

-
Stacja Dęblin od km
101.520 do km 107.283
(posiadająca 2 tory główne
zasadnicze, 5 torów
głównych dodatkowych i 5
krawędzi peronowych), min
20 rozjazdów.

Dla wyżej wymienionej
dokumentacji projektowej
uzyskano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę.

Odwołujący podnosił, że Arcadis w pkt 2 w/w wykazu przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje przez niego podejmowane.
Informacje nie mające potwierdzenia w stanie faktycznym dotyczą: a. Liczby rozjazdów na
stacji Sobolew, b.
Minimalnej prędkości projektowej na w/w zadaniu.
Ad
a) Liczba rozjazdów na stacji Sobolew
Zamawiający w pkt 8.5.2 SIWZ w odniesieniu do doświadczenia kandydata na
stanowisko Koordynatora Projektu/Głównego Projektanta wymagał między innymi
doświadczenia w kierowaniu zespołem który opracował projekt 3 stacji przy czym (…) Każda
ze stacji powinna docelowo posiadać przynajmniej po 20 rozjazdów (…). Arcadis w ramach
zadania nr 2 zamieszczonego w w/w wykazie tj. „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa
– Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace Przygotowawcze
(dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)” – odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600
– 107,283 wskazało stację Sobolew oświadczając, jednocześnie, że stacja posiada min. 20
rozjazdów. Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Odwołującego, pozyskaną ze strony
Zamawiającego tj. Projektem Budowlanym Stacji Sobolew na podstawie, którego została
pozyskana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zrealizowane roboty budowlane – w/w
stacja posiada jedynie 17 rozjazdów. Co więcej na wspomnianym planie widnieje podpis
Pana A. B.
jako Koordynatora Projektu tak więc nie ma wątpliwości, że osoba ta doskonale
zdawała sobie z tego sprawę. Mimo to Wykonawca Arcadis podał w wykazie informacje nie
mające potwierdzenia w stanie faktycznym wprowadzające Zamawiającego w błąd.
Ad b) Minimalna prędkość projektowa
Zamawiający w pkt 8.5.2 SIWZ w odniesieniu do doświadczenia kandydata na
stanowisko Koordynatora Projektu/Głównego Projektanta wymagał między innymi
doświadczenia w kierowaniu zespołem który opracował dokumentację projektową dla
budowy lub przebudowy zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej o prędkości
projektowanej min. 160 km/h.
W pkt 2 w/w wykazu Arcadis umieścił doświadczenie Pana A. B. polegające na
kierowaniu ze
społem projektowym który opracował dokumentację pn.: „Modernizacja linii
kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
– Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin –
Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)” – odcinek
Pilawa
– Dęblin w km 55,600 – 107,283 oświadczając jednocześnie, że zadanie obejmuje
(…) Opracowanie dokumentacji projektowej zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o
prędkości projektowanej min. 160 km/h (…)
Tymczasem jak wynika z dokumentacji pozyskanej przez Odwołującego – Projekt
Budowany
– Wykaz Prędkości – minimum prędkości projektowanej dla wskazanego przez
Arcadis zadania wynosi 100 km/h dla ruchu pasażerskiego. W tym miejscu odwołania
stosowna tabel.

Nie ma zatem wątpliwości, że Arcadis w ramach doświadczenia Pana A. B.
zdobytego w ramach zadania
„Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa
– Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace Przygotowawcze (dokumentacja
projektowa i materiały przetargowe)”
– odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283
przedstawił dwie informacje nie mające potwierdzenia w stanie faktycznym mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego.
Zamawiający określił w 19.7.2 pkt. 1) SIWZ następujące warunki udziału
w postępowaniu w ramach Kryterium 2 Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu
projektowego:
„1) Zespół branżowy – Kolejowe obiekty budowlane
Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Uprawnienia: Wymagane uprawnieni
a budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Kwalifikacje (doświadczenie): w okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem
terminu złożenia ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży, co najmniej
jedną [1] dokumentację projektową (każda obejmująca projekt budowlany) dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej długości
co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze).
Dokumentacja powinna obejmować w swym zakresie co najmniej dwa [2] szlaki
i jedną [1] stację kolejową. Stacja powinna docelowo obejmować przynajmniej:
-
Dwa [2] tory główne zasadnicze,
-
Dwa [2] tory główne dodatkowe,
- Dwie [2
] krawędzie peronowe,”

W tym miejscu Odwołujący zwrócił uwagę, że warunek wskazany przez
Zamawiającego w pkt 19.7.2 pkt. 1) SIWZ różni się od tego, który Zamawiający wyznaczył
w pkt 8.5.2 pkt. 2 SIWZ w odniesieniu do Koordynatora w branży kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych (podstawowy warunek udziału w postępowaniu). W pkt
8.5.2 pkt. 2 SIWZ Zamawiający umieścił:
W okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert
opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie [2] dokumentacje
projektowe każda obejmująca projekt budowlany dla budowy lub przebudowy łącznie co
najmniej 20 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej.
Dokumentacje łącznie powinny obejmować w swym zakresie co najmniej:
- dwa [2] szlaki,
- dwie [2] stacje kolejowe.
Każda ze stacji powinna docelowo posiadać przynajmniej:
-
dwa [2] tory główne zasadnicze;

-
dwa [2] tory główne dodatkowe;
-
dwie [2] krawędzie peronowe.
W oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę.
Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskano co najmniej jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.
Uprawnienia budowlane do projektowan
ia bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Istotna różnica między pkt 19.7.2 pkt. 1) a 8.5.2 pkt. 2 dotyczy długości wymaganego
odcinka objętego dokumentacją przy czym w pkt 19.7.2 pkt. 1) Zamawiający wymagał
wykazania projektu obejmującego co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze), w pkt 8.5.2
pkt. 2 zaś co najmniej 20 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej.
Nie ma zatem wątpliwości, że Zamawiający w pkt 19.7.2 pkt. 1) doprecyzował, jaki
rodzaj torów musi obejmować dokumentacja (10 km tory główne zasadnicze), aby przyznane
zostały dodatkowe punktu w ramach kryterium pozacenowego. Tory główne zasadnicze są
bowiem torami umieszczonymi tylko i wyłącznie w obrębie stacji kolejowej.
Zgodnie bowiem z przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a w szczególności
zgodnie z Instrukcją o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 §5 ust. 3 „Na stacjach tory kolejowe
dzielą się na tory: główne, specjalnego przeznaczenia i boczne. Tory przystosowane do jazd
pociągowych nazywają się torami głównymi. Dzielą się one na tory główne zasadnicze i tory
główne dodatkowe. Tory główne będące przedłużeniem torów szlakowych nazywają się
torami głównymi zasadniczymi, natomiast pozostałe tory główne torami głównymi
d
odatkowymi”
. Ponadto zgodnie z §3 ust. 5 niniejszej instrukcji „Stacja jest to posterunek
zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co
najmniej jeden tor główny dodatkowy”
, a zgodnie z § 2 ust. 5 „Szlak jest to część linii
kolejowej między dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi”
. Z powyższych
zapisów wynika, że tory główne zasadnicze występują wyłącznie w ramach stacji kolejowej
natomiast pomiędzy stacjami (posterunkami zapowiadawczymi) występują tory szlakowe.
Autorem przedmiotowej instrukcji jest PKP PLK S.A. Centrala Biuro Eksploatacji
i Obsługi Pasażerskiej, dlatego też w przedmiotowej kwestii Odwołujący wystąpił do Centrali
Spółki PKP PLK S.A. Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej w formalnym trybie
wskazanym na stronie internetowej Zamawiającego o potwierdzenie z następującym
pytaniem:
„Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz Państwa obowiązującymi instrukcjami
zagadnienie "torów głównych zasadniczych" odnosi się wyłącznie do torów zlokalizowanych
w ramach stacji kolejowej(pomiędzy semaforami wjazdowymi/ wyjazdowymi), które to
stanowią przedłużenie torów szlakowych. Zwracam się także z uprzejmą prośbą


o potwierdzenie, że tory główne zasadnicze nie są torami szlakowymi. Z góry dziękuję za
udzielenie odpowiedzi”
. Na przedmiotowe wystąpienie Odwołujący otrzymał oficjalną
odpowiedź od Pana W. B. Naczelnika Wydziału ruchu kolejowego Biura Eksploatacji i
Obsługi Pasażerskiej Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. potwierdzającą zgłoszone
zapytanie. Arcadis wraz z ofertą złożył Załącznik nr 8 „Wykaz personelu na potrzeby
weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pk
t. 19.7.2 IDW”
zawierający następujące
doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w branży kolejowej w zakresie
k
olejowych obiektów budowlanych: 1) Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych: Imię i nazwisko osoby: M. P.

Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia

Podstawa

dysponowani

a

(np. umowa o
pracę lub inny

stosunek

cywilno

prawny

potwierdzają

cy

bezpośredni

ość

dysponowani

a)

Nazwa i
adres
firmy

Okres
trwania od
data (m-c,
rok)

do data (m-
c, rok)
(wykonan ej
usługi)

Zajmowan

e

stanowisko (w
czasie
wykonania
usługi)

Opis doświadczenia w poszczególnych
okresach potwierdzający spełnianie
warunków

(poszczególnych wykonanych usług)
Zgodnie z 19.7.2 IDW

Wymagane
uprawnienia
(podać pełny
zak
res uprawnień
oraz nr i datę
wydania)

BPK

Projektant

Doświadczenie jako

Uprawnienia

Arcadis Sp.

Katowice

05.2011 r

w zakresie

projektant opracowujący Projekty

budowlane

z o.o., zasób

Sp. z o.o.

branży

budowlane i wykonawcze dla

bez

własny,

ul.

08.2014r

torowej

dwutorowej zelektryfikowanej linii

ograniczeń do

umowa

Wolnego

kolejowej powyżej 10 km w ramach

projektowania

cywilno-

12, 40-

zadania pn.: „Modernizacja linii

oraz

prawna

857

kolejowej Kraków - Medyka - granica

kierowania,

Katowice

państwa na odcinku Biadoliny - Tarnów

nadzorowania

w km 61,300 - 80,200 w ramach

i kontrolowania

projektu "Modernizacja linii kolejowej

budowy i

E30/C-
E30, odcinek Kraków -

robót,

Rzeszów, etap III”. -

kierowania i

prace projekto
we w branżach: tory,

kontrolowania

mosty, drogi, urządzenia srk, sieć

konstrukcyjnyc

trakcyjna, elektroenergetyka,
telekomunikacja, perony, konstrukcyjno-
budowlana, odwodnienie, instalacje
sanitarne, urządzenia ochrony środowiska w
zakresie:

- szlak Biadoliny -
Bogumiłowice km
61,3-68,9 (7,6 km nawierzchni - szlak

dwutorowy),

-
stacja Bogumiłowice - km 68,971,100 (2,2
km nawierzchni torowej), dwa tory główne
zasadnicze i dwa tory główne dodatkowe,
trzy krawędzie peronowe.

-
szlak Bogumiłowice - Tarnów Mościce km
71,1-72,8 (1,7 km nawierzchni - szlak
dwutorowy),

-
szlak Tarnów Mościce - Tarnów km
75,050-76,400 (1,35 km nawierzchni -

szlak dwutorowy).

Dla ww. dokumentacji uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę.

h elementów
budowlanych oraz
oceniania i
badania stanu

technicznego w
zakresie linii,
węzłów i stacji

kolejowych,
peronów, ramp
oraz typowych
przepustów i
mostów; wydane
przez Urząd

Wojewódzki w
Katowicach; nr
uprawnień: UW
1952/94

Infrares Sp. z
o.o. ul.

Świętojerska
5/7, 00-236
Warszaw a

04.2014r

06.2015r

Koordynat

or

Projektu/
Projektant w
zakresie
branży torowej

Doświadczenie jako Projektant oraz
Koordynator Projektu w kierowaniu
zespołem projektowym opracowującym
Projekty budowlane i wykonawcze dla
dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej
powyżej 10km w ramach zadania pn.:
„Budowa połączenia kolejowego MPL
„Kraków -Balice” z Krakowem, odcinek
Kraków Główny - Mydlniki - Balice”. - prace
projektowe w branżach: tory, mosty, drogi,
urządzenia srk, sieć trakcyjna,
elektroenergetyka, telekomunikacja, perony,
konstrukcyjno-budowlana, odwodnienie,
instalacje sanitarne, urządzenia ochrony
środowiska w zakresie:

-
odcinek Kraków Główny - Kraków Mydlniki
(km 1,189 - 7,100) 5,911 km budowa linii
dwutorowej wraz z rozbudo
wą stacji Kraków
Główny, p.odg Kraków Łobzów i stacji
Kraków Mydlniki

-
szlak Kraków Mydlniki - Kraków
Lotnisko (km 7,100 - 10,235) (3,135 km

nawierzchni - szlak dwutorowy),

-
szlak Kraków Mydlniki - Kraków

Batowice km 0,276 - 2,586,

-
stacja Kraków Lotnisko - 4 km
nawierzchni torowej, dwa tory główne

zasadnicze, dwa tory główne dodatkowe,
dwie krawędzie peronowe. Dla ww.
dokumentacji uzyskano decyzję pozwolenia
na budowę.

BPK

Katowice Sp.
z o.o. ul.

Wolnego 12,
40857

Katowice

04.2010r

12.2010r

Projektant/
Koordynat or
Projektu

Doświadczenie jako Projektant oraz
Koordynator Projektu w kierowaniu
zespołem projektowym opracowującym
Projekty budowlane, powyżej 10km w
ramach zadania pn. „Modernizacja układu
torowego na liniach nr 1, 137, 139 i
infrastruktury służącej do obsługi
podróżnych w obrębie stacji Katowice” ETAP
III (przebudowa peronów nr 2,3,4 )

- stacja Katowice -
sześć torów głównych
zasadniczych, cztery tory główne dodatkowe
oraz tor żeberkowy zakończony kozłem
oporowym nr 111 -
o łącznej długości 4,800
km i cztery perony dwukrawędziowe.

- linia nr 1 szlak Katowice Zawodzie -
Katowice km 315,653 - 318,686 (3,033 km
nawierzchni - szlak dwutorowy)

- linia nr 137 szlak Katowice - Katowice

Towarowa KTC km 0,000 - 2,913 (2,913 km
nawierzchni - szlak dwutorowy)

- linia nr 139 szlak Katowice -
Brynów

km 0,000 - 3,193 (3,193 km nawierzchni -
szlak dwutorowy)

Dla ww. dokumentacji uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę.

Infrares Sp. z
o.o., ul.

Świętojers ka
5/7, 00-236
Warszaw a

01.2014r

06.2014r

Projektant/

Koordynat

or

Doświadczenie jako Projektant oraz
Koordynator Projektu w kierowaniu
zespołem projektowym opracowującym
Projekty budowlane i wykonawcze w ramach
zadania pn. „Przebudowa kompleksu
dworcowego Gliwice -
układ peronowo -
torowy” Projekt przebudowy układu
torowego z odwodnieniem na LK 137 oraz
LK 141.

- linia nr 137 szlak Zabrze - Gliwice -
Szobiszowice km 27,100 - 28,530

(1,430 km nawierzchni - szlak dwutorowy)

-
linia nr 141 szlak Gliwice Sośnica -
Gliwice km 21,250 - 25,927 (4,677 km

nawierzchni - szlak dwutorowy)

-
linia nr 147 szlak Maciejów Północny

- Gliwice km 7,920 - 13,400 (5,480 km
nawierzchni - szlak dwutorowy)- stacja

Gliwice -
jedenaście torów - osiem głównych
zasadniczych, dwa tory główne dodatkowe
oraz tory pozostałe - o łącznej długości
4,530 km i cztery perony dwukrawędziowe.

Dla ww. dokumentacji uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę.

Infrares Sp. z
o.o., ul.

Świętojers ka
5/7,

01.2014r

09.2014r

Projektant

Doświadczenie jako projektant opracowujący
Projekty budowlane i wykonawcze dla
dwutorowej zelektryfikowanej linii

00-236

Warszaw

a

kolejowej powyżej 10km w ramach zadania
pn. Modernizacja linii kolejowej Warszawa -
Łódź

etap II, Lot B 2-
odcinek Łódź Widzew - Łódź
Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz
budową części podziemnej dworca Łódź
Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i
przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych.

Przebudowa układu drogowego
infrastruktury wokół multimodalnego dworca
Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego
węzła przesiadkowego nad i pod ul.
Nowowęglową - Układ torowy.

-
linia nr 17 i Kolej Dużych Prędkości
szlak Łódź Fabryczna - Łódź Widzew

km - 0,200 - 2,250 (2,450 km nawierzchni -
szlak czterotorowy razem 4,9 km toru),

-
szlak Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska, szlak
który ma początek w osi stacji Łódź
Fabryczna,

-
stacja Łódź Fabryczna cztery tory
główne zasadnicze i cztery tory główne
dodatkowe o łącznej długości 5,424 km

i cztery perony dwukrawędziowe.

Dla ww. dokumentacji uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę.

Odwołujący podnosił, że Arcadis w pkt 1 i 2 w/w wykazu przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje przez niego
podejmowane, co skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów ofercie Arcadis. Jak
bowiem
wskazano na wstępie Zamawiający wymagał aby każda dokumentacja obejmowała
co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze), tory główne zasadnicze są to zaś tory
znajdujące się tylko i wyłącznie w obrębie stacji kolejowych (co potwierdził także
Zamawiający w Odpowiedzi BEiOP).
Arcadis na potwierdzenie powyższego wskazał:
• w pkt 1 - stacja Bogumiłowice – km 68,9-71,100 (2,2 km nawierzchni torowej), dwa tory
główne zasadnicze (…)
• w pkt 2 - stacja Kraków Lotnisko – 4 km nawierzchni torowej, dwa tory główne zasadnicze
(…)
W zakresie p
ktu 1 wykazu Odwołujący podnosi, że stacja Bogumiłowice obejmuje
obszar od km 68,9 do km 71,1 linii kolejowej tj. ok 2,2 km długości i posiada wyłącznie dwa
tory główne zasadnicze, tak więc całkowita długość torów głównych zasadniczych dla tej
stacji a tym samym dla zakresu dokumentacji wskazanego w wykazie to maksymalnie ok. 4,4
km, tak więc znacznie mniej od wymaganych 10 km. Analogiczna sytuacja ma miejsce
w pozycji 2 wykazu w odniesieniu do stacji Kraków Lotnisko która obejmuje ok 4 km długości
linii kolejowej i posiada dwa tory główne zasadnicze, tak więc całkowita długość torów
głównych zasadniczych dla tej stacji a tym samym dla zakresu dokumentacji wskazanego
w wykazie to ok. 8 km, tak więc mniej od wymaganych 10 km. Wykonawca Arcadis w sposób
w
pełni świadomy wskazał w poz. 1 i 2 w/w wykazu doświadczenie Pana M. P., oświadczając
tym samym, że wypełnia ono warunek postawiony przez Zamawiającego w punkcie 19.7.2
pkt. 1)
SIWZ. Tym samym była to w pełni świadoma próba wprowadzenia Zamawiającego w
błąd – jak się okazuje skuteczna, gdyż Wykonawcy Arcadis zostały przyznane punkty za
wszystkie wskazane w/w wykazie pozycje.
Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą KIO nie jest bowiem konieczne zaistnienie
skutku w postaci wprowadzenia w błąd Zamawiającego, wystarczające jest samo
potencjalne wprowadzenie w błąd poprzez podanie informacji nieprawdziwych – tak
w sporze pomiędzy Odwołującym a Zamawiającym PKP Polskie Linie Kolejowe SA orzekła
KIO w wyroku z 04.09.2020, KIO 1938/20:
„Skład orzekający rozpoznając niniejszą sprawę
podziela stanowisko, zgodnie z którym warunkiem uznania zaistnienia podstawy wykluczenia
wykonawcy z postępowania wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 17 uPzp nie jest stwierdzenie, iż
w danym przypadku faktycznie doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego, lecz że
wystarczające jest, aby ten skutek mógł zostać wywołany wskutek przedstawienia przez
wykonawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością. Izba nie podziela stanowiska
zamawiającego, iż stwierdzenie zaistnienia ww. podstawy wykluczenia wykonawcy


z postępowania wyłączone jest w przypadku posiadania przez danego zamawiającego
informacji, na podstawie których jest on w stanie zweryfikować prawdziwość informacji
przekazanych przez wykonawcę. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prezentowane
jest stanowisko, iż dla stwierdzenia przesłanki przedstawienia informacji wprowadzających
w błąd zamawiającego bez znaczenia pozostaje okoliczność czy zamawiający opierając się
na własnej wiedzy był w stanie zweryfikować, czy też nie określone informacje (tak np. Izba
w wyroku z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1676/19).”
Takie samo stanowiska Izba
zaprezentowała we wcześniejszych wyrokach o sygn. akt: KIO 2351/19, KIO 104/20.
Podobnie
– por. KIO 271/19; KIO 830/19, KIO 1124/19.
Także SO w W-wie w wyroku z 20.07.2018 r., sygn. akt: XXIII Ga 849/18 wskazuje na
irrelewantność skutku w postaci wprowadzenia w błąd Zamawiającego – wystarczające jest
samo podanie informacji sprzecznych z rzeczywistością. Tak więc, nawet jeżeli Zamawiający
na podstawie przedmiotowych przez Arcadis wyjaśnień uznał, że podanie nieprawdziwych
informacji nie jest wynikiem zamierzonego działania (w zakresie czego Odwołujący ma
wątpliwości), to i tak takie działanie jest co najmniej lekkomyślnością lub niedbalstwem,
a nawet rażącym niedbalstwem. Arcadis, jako podmiot w pełni profesjonalny, niewątpliwie
przed złożeniem oferty powinien dokonać dokładnej weryfikacji składanych przez siebie
informacji w szczególności kluczowych z punktu weryfikacji oferty przez Zamawiającego jak:
informacje składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy też
kryteriów selekcji.
Kwestia wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
w przypadku wskazania dla specjalistów informacji nie mających potwierdzenia
w rzeczywistości była w ostatnim okresie badana przez KIO – Izba uznawała za słuszne
wykluczenia w takich sytuacjach, co znalazło swoje potwierdzenie w następujących
wyrokach: wyrok z 13.02.2018 r., sygn. akt: KIO 185/18, wyrok z 15.03.2018 r., sygn. akt:
KIO 380/18, jak i wyrok z 09.04.2018 r., sygn. akt: KIO 531/18
Zarzut 2.
Jak już wskazano w zarzucie 1 Zamawiający określił w 19.7.2 pkt. 1) SIWZ
następujące warunki udziału w postępowaniu w ramach Kryterium 2 Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego: „1) Zespół branżowy – Kolejowe obiekty
budowlane
Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Uprawnienia: Wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Kw
alifikacje (doświadczenie): w okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem
terminu złożenia ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży, co najmniej
jedną [1] dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany dla budowy lub


przebudow
y nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej długości
co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze).
Dokumentacja powinna obejmować w swym zakresie co najmniej dwa [2] szlaki i
jedną [1] stację kolejową. Stacja powinna docelowo obejmować przynajmniej:
-
Dwa [2] tory główne zasadnicze,
-
Dwa [2] tory główne dodatkowe,
-
Dwie [2] krawędzie peronowe,”
.
Konsorcjum Egis wraz z ofertą złożyło Załącznik nr 8 „Wykaz personelu na potrzeby
weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 19.7
.2 IDW”
zawierający następujące
doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w branży kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych: 1) Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych: Imię i nazwisko osoby: V. A.

Nazwa i adres
firmy

Okres trwania
od data (m-c,
rok) -

do data (mc,
rok)
(wykonanej
usługi)

Zajmowane
stanowisko (w
czasie
wykonania
usługi)

Opis doświadczenia w
poszczególnych okresach
potwierdzający spełnianie
warunków

(poszczególnych wykonanych
usług) Zgodnie z 19.7.2 IDW

Wymagane
uprawnienia
(podać pełny
zakres

uprawnień oraz nr i
datę wydania)

Podstawa
dysponowania (np.
umowa o pracę lub
inny stosunek
cywilno-prawny
potwierdzający
bezpośredniość
dysponowania)

Egis Rail SAS

2010 - 2017

Projektant

1.Opracowanie dokumentacji
projektowej dla szybkiej lini
kolejowej Sud Europe Atlantique
(SEA) ” w Francji
Dokumentacja
projektowa obejmującą projekt
budowlany dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej
dla dwutorowej linii
zelektryfikowanej
o łącznej długości
co najmniej 10 km (tory główne
zasadnicze). Długość:

302 km Szlaki:

1 Tours-Angouleme 2 Angouleme -
Bordeaux Stacja kolejowa:
Vilognon Stacja kolejowa obejmuje:

2 tory główne zasadnicze,

2 tory główne dodatkowe,

2 krawędzie peronowe,

Prz
episy obowiązujące w kraju
realizacji inwestycji nie przewidują
konieczności uzyskania decyzji,
która byłaby odpowiednikiem
polskiej decyzji o pozwoleniu na
budowę dla realizacji inwestycji
kolejowej

Uprawniony do
projektowania bez

ograniczeń w
specjalności
kolejowej na
podstawie
przepisów
obowiązujących we
Francji.
Tymczasowy wpis
do Izby Inżynierów
Budownictwa

Umowa o Pracę

Egis Rail SAS

2014 - 2016

Projektant

2. „GCC railway” w Arabii
Saudyjskiej


Dokumentacja

Uprawniony do
projektowania bez

Umowa o Pracę

projektowa obejmującą projekt
budowlany dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej
dla dwutorowej linii
zelektryfikowanej o łącznej długości
co najmniej 10 km (tory główne
zasadnicze). Długość:

145 km Szlaki:

1 .Al. Khafjii - Damman 2.Damman
- Salwa Stacja kolejowa:

Al Khafjii Stacja kolejowa obejmuje:

2 tory główne zasadnicze,

2 tory główne dodatkowe,

2 krawędzie peronowe,

Przepisy obowiązujące w kraju
realizacji inwestycji nie przewidują
konieczności uzyskania decyzji,
która byłaby odpowiednikiem
polskiej decyzji o pozwoleniu na
budowę dla realizacji inwestycji
kolejowej

ograniczeń w
specjalności
kolejowej na
podstawie
przepisów
obowiązujących we
Francji.
Tymczasowy wpis
do Izby Inżynierów
Budownictwa

Egis Rail SAS

2014 -

2015

Projektant

3. linia „K” (Paris Nord - Crepy en
Valois)


Dokumentacja projektowa
obejmującą projekt budowlany dla
budowy lub przebudowy
nawierzchni kolejowej dla
dwutorowej linii zelektryfikowanej o
łącznej długości co najmniej 10 km
(tory główne zasadnicze). Długość:

61 km Szlaki:

1.Paris Nord - Seine Saint Denis
2.Seine Saint Denis - Crepy en
Valois

Uprawniony do
projektowania bez

ograniczeń w
specjalności
kolejowej na
podstawie
przepisów
obowiązujących we
Francji.
Tymczasowy wpis
do Izby Inżynierów
Budownictwa

Um
owa o Pracę

Stacia kolejowa: Ormoy
Stacja kolejowa obejmuje:
2 tory główne zasadnicze,
2 tory główne dodatkowe,
2 krawędzie peronowe,
Przepisy obowiązujące w kraju
realizacji inwestycji nie przewidują
konieczności uzyskania decyzji, która
byłaby odpowiednikiem polskiej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla
realizacji inwestycji kolejowej

Egis Rail SAS

2014 -

2015

Projektant

4. Projekt linii szybkiej kolei Nakhon
Ratchasima- Nong Khai w Tajlandii (355 km)

Dokumentacja projektowa obejmującą projekt
budowlany i wykonawczy dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej
linii zelektryfikowanej o łącznej długości co
najmniej 10 km (tory główne zasadnicze).
Długość: 355 km Szlaki:
1. Nakhon Ratchasima - Bua Yai (82km)
2. Bua Yai - Nong Khai (273km) Stacja kolejowa:
NONG KHAI Stacja kolejowa obejmuje:2 tory
główne zasadnicze,5 tory główne dodatkowe, 8
krawędzie peronowe, Przepisy obowiązujące w

kraju
realizacji
inwestycji
nie
przewidują
konieczności

uzyskania decyzji, która byłaby
odpowiednikiem polskiej decyzji o pozwoleniu na
budowę dla realizacji inwestycji kolejowej
Uprawniony do
projektowania bez

ograniczeń w
specjalności
kolejowej na
podstawie
przepisów
obowiązujących we
Francji.
Tymczasowy wpis
do Izby Inżynierów
Budownictwa

Umowa o Pracę

Odwołujący podnosił, że Konsorcjum Egis w punkcie 2 w/w wykazu tj. „GCC railway”
w Arabii Saudyjskiej przedstawiło informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje przez niego podejmowane. Zamawiający bowiem
wyraźnie wskazał w pkt 19.7.2 pkt. 1) SIWZ, że przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy za
wykazanie się doświadczeniem dodatkowej osoby Projektanta w branży kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy
lub
przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej
długości co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze). Tymczasem jak wynika z informacji
podanych przez samego Wykonawcę w/w dokumentacji spółkę Egis Rail SAS (artykuł ze
strony wykonawcy:
https://www.egis-middle-east.com/egis-in-action/projects/preparation-detailed-
engineering-design-gcc-railway-project-kingdom-saudi
) wskazana dokumentacja dotyczy linii
niezelektryfikowanej. W tym miejscu pisma zrzut ze wskazanej strony.
Tekst oryginalny:
„(…) The project consists of a 492 km line, linking Kuwait border to
Ras Al.-Khair junction in KSA and from Dammam junction to UAE border including link to
Qatar border. The GCC railway project in KSA is a mixed freight and passenger non

el
ectrified railway line.(…)”
Tłumaczenie: „(…) Projekt składa się z linii o długości 492 km,
łączącej granicę Kuwejtu z węzłem Ras Al-Khair w KSA oraz od węzła Dammam do granicy
ZEA, w tym łącze z granicą z Katarem. Projekt kolejowy GCC w KSA to mieszana towarowo-
pasażerska niezelektryfikowana linia kolejowa.(…)”
.
Co więcej w ogólnie dostępnych źródłach internetowych można odnaleźć
potwierdzenie powyższych informacji oraz szczegółowe uzasadnienie w zakresie decyzji
inwestora d
otyczącej braku elektryfikacji: • https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Railway.
W tym miejscu pisma zrzut ze wskazanej strony internetowej.
Tłumaczenie: Tabor. Na kolei GCC będą wykorzystywane lokomotywy spalinowe.
Pociągi pasażerskie będą kursować z prędkością 220 km/h, natomiast pociągi towarowe do
prędkości 80-120 km/h.[14] Co istotne informacje o braku elektryfikacji oraz rodzaju
stosowanego taboru na projektowanej linii potwierdza również sam inwestor GCC na swojej
stronie internetowej:
https://www.gcc-sg.org/ar- sa/CooperationAndAchievements/Projects/Railway/Pages/AboutProject.aspx.

W tym miejscu pisma zrzut ze wskazanej strony internetowej wraz z tłumaczeniem.
Tak więc w świetle przedstawionych powyżej informacji nie ma wątpliwości, że
wskazana przez Konsorcjum Egis w pozycji 2 doświadczenia Pana V. A. dokumentacja
„GCC railway” w Arabii Saudyjskiej dotyczyła linii niezelektryfikowanej, a sam Wykonawca
podając informacje nie mające potwierdzenia w stanie faktycznym wprowadził
Zamawiającego w błąd.

Zarzut 3.
Konsorcjum Feh
lings wraz z ofertą złożyło Załącznik nr 8 „Wykaz personelu na
potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 19.7.2 IDW” zawierający
następujące doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w branży kolejowej
w zakresie kolejowych ob
iektów budowlanych: 1) Projektant w branży kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych: Imię i nazwisko osoby: mgr inż. I. K.
Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia

Podstawa
dysponowania (np.
umowa o pracę lub
inny stosunek
cywilno-prawny
potwierdzający
bezpośredniość
dysponowania)

Nazwa i adres
firmy

Okres trwania
od data (m-c,
rok) -

do data (mc,
rok)
(wykonanej
usługi)

Zajmowane
stanowisko (w
czasie
wykonania
usługi)

Opis doświadczenia w
poszczególnych okresach
potwierdzający spełnianie warunków

(poszczególnych wykonanych usług)
Zgodnie z 19.7.2 IDW

Wymagane
uprawnienia
(podać pełny
zakres uprawnień
oraz nr i datę
wydania)

Torpol SA ul.

Mogileńska 10G
Poznań

od

.02.2013 do
07.2018

projektant

Przebudowa i budowa układów
torowych na linii kolejowej E75 Rail
Baltica na odcinku Warszawa
Rembertów-Zielonka-Tłuszcz.
Zadanie dotyczy linii dwutorowej
oraz zelektryfikowanej - Szlak
Zielonka-
Wołomin km16,450 -
20,200

-
Stacja Wołomin km 20,200

do 24,450

-
Budowa linii dwutorowej nr 21
km 12,136 do 19,652 w

tym budowa szlaku Modernizacja
stacji kolejowej Wołomin
obejmowała dwa tory główne
zasadnicze, 5 torów głównych
dodatkowych, cztery krawędzie
peronowe Zakres: projekty
koncepcyjne, projekty budowlane
wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę,

Uprawnienia

budowlane

do

projektowania

w

specjalności

linie

kolejowe, węzły i
stacje nr ONB1-
907/26/75 z dnia

25.02.1975 r.

Umowa cywilno
prawna

Odwołujący podnosił, że Konsorcjum Fehlings w pkt 1 i 2 w/w wykazu przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
przez niego podejmowane. Zamawiający bowiem wymagał, aby każda dokumentacja
obejmowała co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze), tory główne zasadnicze są to zaś
tory znajdujące się tylko i wyłącznie w obrębie stacji kolejowych.
Konsorcjum Fehlin
gs na potwierdzenie powyższego wskazał:
• w pkt 1 - stacja Wołomin – km 20,200 do 24,450 (…) Modernizacja stacji kolejowej
Wołomin obejmowała dwa tory główne zasadnicze (…)
• w pkt 2 - przebudowa stacji Tarnów km 68,900 – 71,00 obejmująca 2 tory główne
zas
adnicze (…)
W zakresie punktu 1 wykazu Odwołujący podnosi, że stacja Wołomin obejmuje
obszar od km 20,2 do km 24,45 linii kolejowej tj. ok 4,25 km długości i posiada dwa tory
główne zasadnicze, tak więc całkowita długość torów głównych zasadniczych dla tej stacji
a tym samym dla zakresu dokumentacji wskazanego w wykazie to ok. 8,5 km, tak więc
znacznie mniej od wymaganych 10 km. Analogiczna sytuacja ma miejsce w pozycji 2 wykazu
w odniesieniu do stacji Tarnów która obejmuje ok 2,1 km długości linii kolejowej (od km 68,9
do km 71) i posiada dwa tory główne zasadnicze, tak więc całkowita długość torów głównych
zasadniczych dla tej stacji a tym samym dla zakresu dokumentacji wskazanego w wykazie to
ok. 8 km, tak więc mniej od wymaganych 10 km. Wykonawca Fehlings wskazał w poz. 1 i 2
w/w wykazu doświadczenie Pana I. K., oświadczając tym samym, że wypełnia ono warunek
postawiony przez Zamawiającego w pkt 19.7.2 pkt. 1) SIWZ. Tym samym była to próba
wprowadzenia Zamawiającego w błąd. Odwołujący w tym miejscu pragnie zwrócić uwagę, że
Zamawiający nie przyznał Konsorcjum Fehlings punktów w w/w kryterium ze względu na
fakt, iż z przedstawionego opisu nie wynikało, że wskazany Projektant posiada uprawnienia

projekty wykonawcze i
dokumentacja powykonawcza

OHL ZS A.S. ul.
Żurawia 6/12 00-
503 Warszawa

Od

08.08.2013 r.
do

15.10.2015

r.

projektant

Modernizacja linii kolejowej E30 na
odcinku Kraków - Rzeszów:

Zadanie dotyczy linii dwutorowej
oraz zelektryfikowanej - przebudowa
szlaku kolejowego Biadoliny -
Bogumiłowice km 61,300 - 68,900

- przebudowa
szlaku
Tarnów
Mościce - Tarnów km 75,050

- 76,200

-
przebudowa stacji Tarnów

km 68,900 -
71,00 obejmująca 2 tory
główne zasadnicze, 8 torów
głównych dodatkowych, 3 perony
dwukrawędziowe i jeden peron
jednokrawędziowy Zakres: projekty
koncepcyjne, projekty budowlane
wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę, projekty
wykonawcze i dokumentacja
powykonawcza

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w
zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Zdaniem Odwołującego Zamawiający nie był do
takiej czynności uprawniony ze względu, na fakt że Konsorcjum Fehlings podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

Zarzut 4.
Za
mawiający określił w 19.7.2 pkt 1) SIWZ następujące warunki udziału
w postępowaniu w ramach Kryterium 2 Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu
projektowego:
„1) Zespół branżowy – Kolejowa sieć trakcyjna
Projektant w branży kolejowej sieci trakcyjne.
Uprawnienia: Wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Kwalifikacje (doświadczenie): W okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem
terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w zakresie kolejowej sieci
trakcyjnej co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (każda obejmująca projekt
budowlany) dla budowy lub przebudowy zasilania i sieci trakcyjnej na zelektryfikowanej,
dwutorowej linii kolejowej.
Dokumentacja powinna obejmować w swym zakresie co najmniej:
-
dwa [2] szlaki, w tym jeden [1] szlak o długości min. 8 km,
-
jedną [1] stację kolejową.
Stacja powinna docelowo posiadać przynajmniej:
-
dwa [2] tory główne zasadnicze;
-
dwa [2] tory główne dodatkowe.
Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskano jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.”.

Idom wraz z ofertą złożył Załącznik nr 8 „Wykaz personelu na potrzeby weryfikacji
kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 19.7.2 IDW”
zawierający następujące doświadczenie
osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w bran
ży kolejowe sieci trakcyjne:

Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia

Podstawa
dysponowania
(np. umowa o
pracę lub inny
stosunek cywilno-
prawny

potwierdzający

bezpośredniość

dysponowania)

Nazwa i adres
firmy

Okres trwania od
data (m-c, rok) -

do data (m-c, rok)

(wykonanej

usługi)

Zajmowane

stanowisko (w
czasie
wykonania
usługi)

Opis doświadczenia w
poszczególnych okresach
potwierdzający spełnianie
warunków

(poszczególnych wykonanych
usług) Zgodnie z 19.7.2 IDW

Wymagane
uprawnienia
(podać pełny
zakres
uprawnień oraz
nr i datę
wydania)

IDOM

Consulting,

Engineering,

Architecture,

S.A.U.

Avda.

Zarandoa 23
48015 Bilbao,
Hiszpania

07.2014

07.2015

Projektant
branżowy w
zakresie
kolejowej sieci

trakcyjnej

W okresie ostatnich dziesięciu lat
przed u
pływem terminu złożenia
ofert opracował w charakterze
projektanta w zakresie kolejowej
sieci
trakcyjnej
dokumentację
projektową obejmująca
projekt
budowlany i wykonawczy (Projekt
wykonawczy za wyjątkiem branży
srk i teletechniki) dla budowy lub
przebudowy
zasilania
i
sieci
trakcyjnej
na
zelektryfikowanej
dwutorowej
linii
kolejowej,
obejmująca w swym zakresie co
najmniej dwa szlaki, w tym jeden
szlak o długości 8 km oraz jedną
stację kolejową, zawierającą dwa
tory główne zasadnicze i dwa tory
główne dodatkowe w ramach
projektu pod nazwą: „Desarrollo y
de la ingenieria de detalle de las
obras
civiles
y
sistemas
ferroviarios para el mejoramiento
integral
de
la
infraestructura
ferroviaria.
Tramo
Santiago
-
Rancagua (Chile)” (tłumaczenie:
„Dokumentacja inżynieryjna oraz
wykonawcza dla wykonania robót i
zabudowy systemów SRK w
ramach integralnej modernizacji
infrastruktury kolejowej. Odcinek:
Santiago
-
Rancagua
(Chile)
wykonanego dla Empresa de los
Ferrocarriles del Estado (EFE)
[Zarządca infrastruktury kolejowej
w Chile].

Dokumentacja ta obejmowała w
swym zakresie:

Stacja San Bernardo: 3 perony i 5
krawędzi peronowych, 2 tory
główne zasadnicze i 2 dodatkowe
w systemach urządzeń stacyjnych
srk.

Min dwa szlaki w tym jeden o
długości min. 8 km.:

Szlak Alameda - San Bernardo (ok.
16 km), szlak San Bernardo - Buin
Zoo.

Posiada

uprawnienia

budowlane

do

projektowania
bez ograniczeń
w specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji oraz

urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetyc
znych
w
zakresie
kolejowej sieci

trakcyjnej,
decyzja nr 8816
z dna
15.03.1994 r.

Umowa o pracę

Wskazana usługa nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego i nie
obejmuje swym zakresem 2 szlaków. Zgodnie z definicją zawartą w załączniku do uchwały
Nr 693/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 marca 2017, załącznik
„Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1” Szlak został zdefiniowany jako:
§ 2 [Podział sieci kolejowych pod względem technicznym], pkt. 5. „Szlak jest to część linii
kolejowej między:
1) Dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadaczami;
2) Ostatnim posterunku zapowiadaczami i końcowym punktem linii”
Zgodnie z dalszymi zapisami w/w instrukcji § 3 [Posterunki ruchu]:
pkt. 3
Posterunek zapowiadawczy jest to posterunek mający możliwość zmiany kolejności jazdy
pociągów wprawianych na tor szlakowy przyległy do tego posterunku.
Pkt. 4
Do posterunków zapowiadawczych należą stacje i posterunki odgałęźne. Pkt. 5
Stacja jest to posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego
zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą
rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub
kierunek jazdy. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki
zapowiadawcze. Stacja, na której układ torów umożliwia jedynie krzyżowanie i wyprzedzanie
pociągów, nazywa się mijanką.”
.

Opracowanie obejmowało stacje:

Stacja Alameda znajduje się na
0+000

Stacja San Bernardo znajduje się
na 16+000

Stacja Buin Zoo znajduje się na
29+700

Sta
cja Buin znajduje się na 31+800

Stacja Linderos znajduje się na
42+200

Stacja Paine znajduje się na
43+500

Stacja Hospital znajduje się na
47+000

Stacja San Francisco de Mostazal
znajduje się na 60+100

Stacja Graneros znajduje się na
69+900

Stacja Rancagua
znajduje się na
81+800

Zgodnie z tak przyjętą przez Zamawiającego definicją, na wskazanym przez
Wykonawcę IDOM odcinku linii kolejowej znajdują się stację Alameda, główna stacja
kolejowa ora stacja Bernardo, co
znaczy iż przedmiotowa linia kolejowa nie ma dwóch
szlaków kolejowych w swoim zakresie, a jedynie jeden szlak miedzy stacją Alamendą,
a stacją Bernardo, oraz część szlaku pomiędzy stacja Bernardo a przystankiem osobowym
Biun Zoo. Przy
stanek osobowy Biun Zoo, mimo nomenklatury obowiązującej w Chile, gdzie
nosi nazwę „Estacion” , nie spełnia wymogów „Instrukcji o prowadzeniu pociągów Ir-1”
i według jej zapisów stanowi przystanek osobowy nie będący wyznacznikiem szlaku.
Było to również przedmiotem badania przez KIO w sprawie o sygn. akt: KIO 444/20
oraz KIO 708/20.
Zamawiający powziął wątpliwości co do poprawności danych zawartych w wykazie
osób i skierował do Wykonawcy następujące wezwanie: „W związku z zarzutami zawartymi
w odwołaniu PORR S.A. z dnia 07.02.2020 r, że doświadczenie osoby wskazanej na
stanowisko Głównego projektanta nie spełnia wymogów Zamawiającego, z uwagi na
konieczność wyjaśnienia powyższych okoliczności, wzywam do złożenia wyjaśnień poprzez
o
dniesienie się do zarzutów odwołania, tj:
a) Wyjaśnienie czy osoba wskazana na stanowisko Głównego projektanta wykonała projekt
budowlany i projekt wykonawczy dla branży srk w ramach inwestycji pn.:
Korytarz północno-północno zachodni. Odcinek Venta de Ba nos - Palencia - Leon?
b) Wyjaśnienie czy Stacja Villada PK276+537 została zaprojektowana przez osobę
wskazaną na stanowisko Głównego projektanta?
c) Wyjaśnienie czy Stacja Villada PK276+537 jest stacją postojowo-techniczną (a nie
pasażerską) na której nie ma żadnych peronów, a tym samym stacja nie posiada 3 krawędzi
peronowych?
d) Wyjaśnienie czy spółka IDOM wykonała dokumentację projektową dla całych szlaków
Palencia -
Villada i Włada - Leon czy wyłącznie na części tych szlaków (wybranych sekcjach)
tj.: Onzonilla -
Palanąuinos, Rio Cea - Bercianos del Real Camino oraz Grijota - Becerril de
Campos, tym samym czy osoba wskazana w ofercie (opracowująca ww dokumentację
z ramienia firmy IDOM) opracowała dokumentację wyłącznie na części tych szlaków?
e) Wyjaśnienie czy Buin Zoo jest stacją w rozumieniu instrukcji IR-1 tj.. pociągi mogą
rozpoczynać i kończyć jazdy, krzyżować się i wyprzedzać, zmieniać skład lub kierunek jazdy
i w związku z tym może być początkiem lub końcem szlaku San Bemardo - Buin Zoo?”

Wykonawca na przedmiotowe wezwanie odpowiedział uzupełniając Wykaz osób:
„W załączeniu Intercor przekłada Wykaz osób w zakresie spełnienia warunków
udziału, o których mowa w pkt 8.6.2 a) poz. 6 Główny projektant IDW poprawiony w zakresie
opisu doświadczenia Głównego projektanta, które pierwotnie zostało wskazane w sposób
nieprecyzyjny.


Równocześnie Odwołujący dokonał samooczyszczenia wyjaśniając, że błędne dane
w Wykazie osób były wynikiem braku zweryfikowania przez pracowników przekazanego
doświadczenia Głównego Projektanta przez IDOM. Wskazał, że wdrożył działania na
przyszłość, które mają zapewnić rzetelność wykonawcy oraz zapobieganie występowaniu
podobnych nieprawidłowości w przyszłości.”

Aby zobrazować różnicę pomiędzy stacja kolejową a przystankiem przedstawiamy
poniżej schemat obu obiektów z którego jednoznacznie wynika, że przystanek osobowy nie
jest przystosowany do wyprzedzania, zmiany składu oraz rozpoczynania i kończenia biegu
pociągów, a więc nie wypełnia przesłanek opisanych w instrukcji Ir-1.
W tym miejscu pisma znajdował się schemat i różnice między stacją a posterunkiem.
Aby zobrazować wygląd przystanku Biun Zoo, po jego przebudowie której
dokumentację przygotowywał Wykonawca IDOM, poniżej przedstawiamy nagranie z kabiny
poc
iągu, przejeżdżającego wzdłuż całej linii kolejowej będącej przedmiotem opracowania.
W minucie 25:46 pociąg wjeżdża na przystanek Biun Zoo. Z przedmiotowego przejazdu
pociągu jednoznacznie widać, iż jest to przystanek osobowy.
https://youtu.be/zqxXwmcmIoo?t=1546.
Poniżej w tym miejscu pisma zdjęcie ze wskazanego wyżej filmy.
Nadmienił, iż zgodnie z przypisem zawartym w IDW pkt. 19.7.2: „ Ocena kryterium
Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego zostanie dokonana na
podstawi
e złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 8 do IDW – (wykaz nie
podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ani wyjaśnieniom w trybie art. 26 ust. 4 i art. 87.
ust. 1 Ustawy).
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wyżej wymienionego
Załącznika nr 8, w kryterium Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu
projektowego otrzyma 0 pkt.”.
Wobec wykazania przez Wykonawcę IDOM, szlaku Bernardo
– Biun Zoo, który to zgodnie z Instrukcją Ir-1 nie stanowi szlaku, a tylko jego część, gdyż nie
jest zakończony posterunkiem zapowiadawczym (stacją) Wykonawca IDOM świadom był
złożenia oświadczenia mijającego się z prawdą. Co więcej świadom był, że wskazana usługa
nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego. W zakresie usługi jedynymi
stacjami jest Alameda oraz Bernardo, wszystkie pozostałe wskazane przez Wykonawcę
Idom stacje stanowią w rzeczywistości przystanki osobowe.
Istotna jest okoliczność, że przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art.
24 ust. 1 pkt 17 Pzp ziszczają się w każdej sytuacji, w której możliwe jest, że Zamawiający
może zostać wprowadzony w błąd, w ogóle nie musi dojść do takiego wprowadzenia w błąd.
Już samo podanie informacji, które mogłyby u Zamawiającego spowodować mylne
wyobrażenie – niezależnie od tego, jaki skutek te informacje spowodują – jest wystarczające,

aby uznać, że ziściła się przesłanka wykluczenia z postępowania. Tak też uznała KIO
w wyroku z 27.03.2018 r., sygn. akt: KIO 444/18.
Odwołujący wskazał, że kwestia wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 17 Pzp w przypadku wskazania dla specjalistów informacji nie mających potwierdzenia
w rzeczywistości była już badana przez KIO, gdzie uznawała za prawidłową czynność
wykluczenia wykonawców, co znalazło swoje potwierdzenie w następujących wyrokach: •
wyrok z 13.02.2018 r., sygn. akt: KIO 185/18, wyrok z 15.03.2018 r., sygn. akt: KIO 380/18 •
wyrok z 09.04.2018 r., sygn. akt: KIO 531/18
Zarzut 5.
Zgodnie z zapisami IDW, pkt. 12.2 Opis Sposobu obliczania ceny „Sposób
przedstawienia w ofercie ceny ofertowej określony jest w Formularzu Ofertowym, Załączniku
nr 1, Załączniku nr 1A oraz Załączniku nr 1B do Formularza Ofertowego. W Załączniku nr 1A
oraz Załączniku nr 1B do Formularza ofertowego należy dokonać rozbicia procentowego
ceny oferty, zgodnie z podziałem dokonanym przez Zamawiającego.”
. Zgodnie z rzeczowy
podziałem w formularzy stanowiącym zał. 1A należało w poz. 12 „Pełnienie nadzoru
autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych”
wkalkulować 5,9 % wartości umowy.
Ponadto zgodnie z pkt. 12.3 IDW
„W załączniku nr 1C należy podać ceny jednostkowe za
jedną godzinę pobytu na budowie w ramach pełnienia nadzorów autorskich nad
dokumentacją w rozbiciu na specjalności. Stawki jednej godziny pobytu określone dla
poszcze
gólnych branż w Załączniku nr 1C będą podstawą rozliczeń za wykonanie usługi
nadzoru autorskiego.”.
W zał. 1A, w poz. 12 Arcadis wskazał kwotę stanowiącą
wynagrodzenie za Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych
w
wysokości 2 914 128,00 PLN netto. Jednocześnie w zał. 1C wskazał jako stawkę
godzinową będącą podstawa rozliczeń kwotę 295,35 PLN netto zgodnie z tabela poniżej:

Lp.
Specjalność
Cena za jedną godzinę
pobytu (netto)
Cena ofertowa netto
za:
1
In
żynieryjna kolejowa w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych
295,35
2100 godzin pobytu:
607 110,00 PLN
2
Inżynieryjna mostowa
295,35
1260 godzin pobytu:
364 266,00 PLN
3
Inżynieryjna kolejowa w zakresie
sterowania ruchem kolejowym
295,35
1260 godzin pobytu:
364 266,00 PLN
4
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych
295,35
420 godzin pobytu:
121 422,00 PLN
5
Konstrukcyjno-budowlana
295,35
420 godzin pobytu:
121 422,00 PLN
6
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urz
ądzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
295,35
420 godzin pobytu:
121 422,00 PLN

Tym samym cena ofertowa, jaką przedstawił Arcadis za Pełnienie nadzoru
autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych wynosi 2 977 128,00 PLN netto
i jest o 63 000,00 PLN netto wyższa niż wskazana w załączniku 1A oraz niezgodna
z wymaganiami IDW pkt. 12.2
Zamawiający pismem z 01.02.2021 Zamawiający poinformował Wykonawcę Arcadis
o oczywistych omyłkach rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
poprawek:
„Wykonawca w Załączniku nr 1A do Formularza Ofertowego i Załączniku nr 1C do
Formularza Ofertowego za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót
budowlanych przyjął wartość netto w kwocie 2 914 128,00 zł.
W załączniku nr 1C do Formularza Ofertowego Wykonawca wycenił jedną godzinę
pobytu na budowie personelu, jednakową w każdej specjalności, na kwotę netto 295,35 zł.
Kwota ta w przemnożeniu przez ilość godzin wskazanych przy każdej specjalności nie daje
kwoty podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 1A do Formularza Ofertowego.
Zamawiający w trakcie analizy przedmiotowej oferty zweryfikował, iż przyjęta przez
Wykonawcę kwota za jedną godzinę jest kwotą błędnie wyliczoną. Po dokonaniu podzielenia
ceny ofertowej netto za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych
w kwocie 2 914 128,00 zł, przez liczbę godzin pobytu dla wszystkich specjalności w ilości
10080, daje cenę za jedną godzinę pobytu w wysokości 289,10 zł netto.
Po uwzględnieniu konsekwencji dokonanych poprawek oczywistych omyłek
rachunkowych, dokonano poprawek w Załączniku nr 1C do Formularza Ofertowego w części
dotyczącej ceny za jedną godzinę pobytu.”

7
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
295,35
1680 godzin pobytu:
485 688,00 PLN
8
Instalacyjna w zakresie sieci trakcyjne i
zasilanie
295,35
1260 godzin pobytu:
364 266,00 PLN
9
Inżynieryjna drogowa
295,35
1260 godzin pobytu:
364 266,00 PLN

RAZEM
2 977 128,00

Zdaniem Odwołującego uchylony przepis art. 88 Pzp może być dyrektywą w zakresie
sposobu poprawiania omyłek rachunkowych w przypadku mnożenia cen jednostkowych
i liczby jednostek miar
– jak mamy co czynienia w niniejszej sprawie. Otóż w przypadku, gdy
obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar,
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową. I takiej
tez poprawy powinien dokonać Zamawiający.
Zgodnie z orzecznictwem KIO punktem odniesienia przy ocenie dopuszczalności
dokonania poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości oferowanego przez
wykonawcę Arcadis świadczenia. Okoliczność, że zmiana miałaby dotyczyć elementów
przedmiot
owo istotnych umowy (essentialia negotii) lub elementów uznanych za istotne
przez zamawiającego, a nawet fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana
ceny oferty, nie stanowi okoliczności uniemożliwiających dokonanie poprawy na postawie
art. 87 u
st. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Znaczenie ma bowiem, czy poprawienie omyłki w sposób
istotny zmienia treść oferty w znaczeniu treści oświadczenia woli wykonawcy, a nie czy tkwi
w jej istotnych postanowieniach. Zamawiający jest zobowiązany poprawić omyłkę
w szczególności wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych
elementów składających się na ofertę. W załączniku 1C Wykonawca Arcadis podał kwotę
jednostki rozliczeniowej w ramach pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania
robót budowlanych. Zamawiający samodzielnie dokonał korekty 9 pozycji do czego w opinii
Odwołującego nie był uprawniony. Dlaczego dokonał samoistnie korekty stawek
godzinowych w 9 pozycjach, a nie np. tylko w pierwszej. Taki sposób korekty zgodnie
z przyjętą metodyką Zamawiającego również byłby dopuszczalny. Zmiana stawki
rozliczeniowej za godzinę pobytu projektanta stanowi zmianę oświadczenia woli złożonego
przez Wykonawcę Arcadis, do której Zamawiający nie był uprawniony. Zamawiający nie
posiadał wystarczających danych aby samodzielnie skorygować stawki godzinowej dla aż 9
projektantów. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku KIO
z 22.06.2017 r., sygn. akt: KIO 1145/17).
Zarzut 6.
Zgodnie z zapisami IDW, pkt. 12.2 Opis Sposobu obliczania ceny
„Sposób
przedstawienia w ofercie ceny ofertowej określony jest w Formularzu Ofertowym, Załączniku
nr 1, Załączniku nr 1A oraz Załączniku nr 1B do Formularza Ofertowego. W Załączniku nr 1A
oraz Załączniku nr 1B do Formularza ofertowego należy dokonać rozbicia procentowego
ceny oferty, zgodnie z podziałem dokonanym przez Zamawiającego.”
. Zgodnie z rzeczowym
podziałem w formularzu stanowiącym załącznik 1A należało w pozycji 12 „Pełnienie nadzoru
autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych” wkalkulować 5,9 % wartości umowy.
Ponadto zgodnie z pkt. 12.3 IDW
„W załączniku nr 1C należy podać ceny
jednostkowe za jedną godzinę pobytu na budowie w ramach pełnienia nadzorów autorskich


nad dokument
acją w rozbiciu na specjalności. Stawki jednej godziny pobytu określone dla
poszczególnych branż w Załączniku nr 1C będą podstawą rozliczeń za wykonanie usługi
nadzoru autorskiego.”
W załączniku 1A, w poz. 12 Wykonawcy wskazali kwotę stanowiącą
wynagrodzen
ie za Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych
w następujących wysokościach:

Jednocześnie w załączniku 1C wskazali oni jako stawkę godzinową będącą podstawa
rozliczeń następujące kwoty netto zgodnie z tabela poniżej:

Wykonawca
Kwota w poz. 12
%

wartości oferty


IDOM
3 811 400,00
5,9 %
Fehlings
3 050 423,90
5,9 %

IDOM
Fehlings
Lp
Specjalność
Cena za
jedną
godzinę
pobytu
(netto)
Cena ofertowa netto
za:
Cena za
jedną
godzinę
pobytu
(netto)
Cena ofertowa netto
za:
1
Inżynieryjna kolejowa w
zakresie kolejowych
obiektów budowlanych
378,11
2100 godzin pobytu:
302,62
2100 godzin pobytu:

794 031,00 PLN
635 502,00 PLN
2
Inżynieryjna mostowa 378,11
1260 godzin pobytu:
302,62
1260 godzin pobytu:

476 418,60 PLN
381 301,20 PLN
3
Inżynieryjna kolejowa w
zakresie
sterowania
ruchem kolejowym
378,11
1260 godzin pobytu:
302,62
1260 godzin pobytu:

476 418,60 PLN
381 301,20 PLN
4
Instalacyjna w zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
telekomunikacyjnych
378,11
420 godzin pobytu: 302,62
420 godzin pobytu:

158 806,20 PLN
127 100,40 PLN
5

378,11
420 godzin pobytu: 302,62
420 godzin pobytu:

Zgodnie z przyjętymi jednostkami za godzinne pełnienia nadzoru autorskiego, kwoty
przyjęte przez Wykonawców w pozycji 12 Załącznika 1A winy wynosić:

Konstrukcyjno-
budowlana

158 806,20 PLN
127 100,40 PLN
6
Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych
378,11
420 godzin pobytu: 302,62
420 godzin pobytu:

158 806,20 PLN
127 100,40 PLN
7
Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
378,11
1680 godzin pobytu:
302,62
1680 godzin pobytu:

635 224,80 PLN
508 401,60 PLN
8
Instalacyjna w zakresie
sieci
trakcyjne
i
zasilanie
378,11
1260 godzin pobytu:
302,62
1260 godzin pobytu:

476 418,60 PLN
381 301,20 PLN
9
Inżynieryjna drogowa
378,11
1260 godzin pobytu:
302,62
1260 godzin pobytu:

476 418,60 PLN
381 301,20 PLN

Suma
3 811 348,80 PLN

3 050 409,60 PLN

Po dokonaniu poprawienia omyłki rachunkowej, do której Zamawiający był
zobligowany przepisem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp wartości cen ofertowych dla pełnienia
nadzoru autorskiego wynosi u obu Wykonawców 5,64 % wartości oferty wobec czego
stanowi ona o niezgodności ofert Wykonawców Fehlings i Idom z zapisami SIWZ, w zakresie
pkt. 12.2 IDW. Zgodnie z uchylony przepisem art. 88 Pzp który, może być dyrektywą
w zakresie sposobu poprawiania omyłek rachunkowych w przypadku mnożenia cen
jednostkowych i liczby jednostek miar
– jak mamy co czynienia w niniejszej sprawie. Otóż
w przypadku, gdy obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę
jednostkową. I takiej tez poprawy powinien dokonać Zamawiający i uwzględnić wszystkie jej
konsekwencje.

Zamawiający w dniu 14.06.2021 r. wezwał (za pomocą platformy zakupowej
Zamawiającego) wraz kopią odwołania, w trybie art. 524 Pzp, uczestników postępowania
przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 17.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum SYSTRA
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została
przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: Konsorcjum
SYSTRA.

W dniu 17.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Arcadis
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: Konsorcjum
Arcadis.

W dniu 16.06.2021 r. (w
pływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Egis
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów dotyczących
Wykonawca
Kwota w poz. 12
% wartości oferty
IDOM
3 811 348,80
5,64 %
Fehlings
3 050 409,60
5,64 %

Konsorcjum
Egis
. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz
Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego: Konsorcjum Egis.

W dniu 16.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Fehlings
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów dotyczących
Konsorcjum Fehlings
. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz
Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego: Konsorcjum Fehlings.

W dniu 17.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum IDOM
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania

w zakresie zarzutów dotyczących
Konsorcjum IDOM.
Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz
Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego: Konsorcjum IDOM.

W dniu 19.07.2021 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum Arcadis
złożyło pismo w toku postępowania odwoławczego wnosząc o oddalenie odwołania.

Odnośnie przedstawienie informacji wprowadzających w błąd - Załącznik 6a -
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Odwołujący podnosił, że Konsorcjum
w pkt 2 wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia przedstawiło informacje
wprowadzające Zamawiającego w błąd. Zdaniem Odwołującego wprowadzające w błąd
miałyby być następujące informacje (i) liczba rozjazdów na stacji Sobolew; (ii) minimalna
prędkość projektowana wskazana w ramach doświadczenia Pana A. B. . Odwołujący
zakwestionował podane przez Konsorcjum doświadczenie Pana A. B. zdobyte w ramach
zadania
„Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk na
odcinku Otwock - Lublin -
Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały
przetargowe)"

. Zdaniem Odwołującego doświadczenie to nie spełnia wymagań
Zamawiającego, ponieważ minimum prędkości projektowanej dla wskazanego zadania
wynosi 100 km/h (nie zaś 160 km/h jak wymagał Zamawiający), a także ze względu na to, że
stacja Sobolew ma 17 rozjazdów (podczas gdy Zamawiający wymagał 20). Zarzut dot. liczby
rozjazdów na stacji Sobolew. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w pkt
8.5.2. SIWZ, kandydat na Koordynatora Projektu / Głównego Projektanta powinien mieć
doświadczenie w kierowaniu zespołem, który opracował projekt 3 stacji, przy czym każda ze

stacji powinna posiadać co najmniej 20 rozjazdów. Konsorcjum wykazało wspomniane
minimum doświadczenia, ponieważ w ofercie wskazano 3 stacje z co najmniej 20
rozjazdami, tj. Dęblin, Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Informacja o stacji Sobolew nie
ni
weczy faktu, że Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, a co za tym idzie nie
mogła mieć wpływu na decyzję Zamawiającego. Zarzut dot. minimalnej prędkości
projektowanej wskazanej w ramach doświadczenia Pana A. B. . Wbrew twierdzeniom
Odwołującego, prędkość konstrukcyjna dla wspomnianego zadania wynosi 160 km/h i tym
samym spełnia wymagania Zamawiającego. Obrazuje to tabela przedstawiona poniżej w
piśmie, będąca wyciągiem z Załącznika do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z 9 lutego 2009 r.
„Wykaz linii Id-12 (D-29)". Załączył dowód Wyciąg z
Załącznika do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 lutego
2009 r.
„Wykaz linii Id-12 (D-29)" – str. 11 i 140. Jednocześnie wskazał, że dane
przedstawi
one przez Odwołującego odnoszące się do prędkości pociągów na niektórych
stacjach linii kolejowej LK7 (nie zaś całej linii). W tym kontekście - okresowo niższe prędkości
są powszechną cechą wynikającą z konstrukcji linii kolejowych i nie mają one wpływu na
oznaczenie prędkości całej trasy. Tak jak wskazano wyżej - dla określenia prędkości
określonej linii kolejowej wiążący jest Załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 lutego 2009 r.
„Wykaz linii Id-12 (D-29)" - a dokument ten
wskazuje jednoznacznie, że prędkość dla linii LK7 (Warszawa Wschodnia osobowa -
Dorohusk) wynosi 160km/h, nie zaś 100 km/h jak wskazuje Odwołujący.

Informacje wprowadzające w błąd - Załącznik 8 – wykaz personelu. Odwołujący
podnosił, że Konsorcjum w pkt 1 i 2 wykazu personelu (Załącznik 8) przedstawiło
informacje wprowadzające w błąd. Zamawiający wymagał, żeby każda dokumentacja
obejmowała co najmniej 10 km torów głównych zasadniczych. Przystępujący na
potwierdzenie powyższego wskazał: (i) w punkcie 1 - stacja Bogumiłowice - km 68,9-71,100
(2,2 km nawierzchni torowej), dwa tory główne zasadnicze, (ii) w pkt 2 - stacja Kraków
Lotnisko -
4 km nawierzchni torowej, dwa tory główne zasadnicze. Zdaniem Odwołującego,
żaden z powyższych przypadków nie spełnia warunku SIWZ, o którym mowa w pkt 2.1. -
w przypadku stacji Bogumiłowice Konsorcjum miałoby wykazać maksymalnie ok. 4,4 km,
a w przypadku stacji Kraków Lotnisko - ok. 8 km. Przedłożone przez Konsorcjum
doświadczenie spełnia wymagania Zamawiającego dotyczące długości torów głównych
zasadniczych. Zdaniem (/Id-12_D29_Wykaz_linii.pdf (plk-
sa.pl) (dostęp: 9.07.2021)/).
Przystępującego, przy obliczaniu długości torów głównych zasadniczych objętych
poszczególnymi projektami należało wziąć pod uwagę nie tylko długość torów na samych
stacjach, ale także długość szlaków (odcinków między poszczególnymi stacjami).
Szczegółowe wyliczenia dla projektów Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka -

granica państwa na odcinku Biadoliny - Tarnów w km 61,300 - 80,200 w ramach projektu
"Modernizacja linii kolejowej E30/C-
E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III oraz Budowa
połączenia kolejowego MPL „Kraków -Balice"
z Krakowem, odcinek Kraków Główny -
Mydlniki - Balice przeds
tawił w piśmie w tym miejscu w tabeli. Podkreślił, że przyjęcie
interpretacji Odwołującego (dotyczącej możliwości uwzględnienia jedynie długości torów
zasadniczych w obrębie stacji kolejowych) nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym
z punktów SIWZ. Ponadto, przyjęcie interpretacji Odwołującego prowadziłoby do sytuacji,
w której niewiele projektów realizowanych w Polsce spełniałoby warunki określone przez
Zamawiającego. Co więcej, wspomniana interpretacja powodowałaby, że znakomita
większość projektów przedłożonych w ramach doświadczeni i przez inne podmioty startujące
w tym przetargu nie zostałaby oceniona pozytywnie (nie otrzymałaby punktów).

Nieuprawniona korekta oczywistych omyłek rachunkowych. Zdaniem Odwołującego,
Zamawiający dokonał nieuprawnionych zmian stawek rozliczeniowych wskazanych przez
Konsorcjum w formularzu ofertowym. Jak wskazuje Odwołujący, w załączniku 1A, w poz. 12
formularza ofertowego Konsorcjum wskazało kwotę 2 914 128,00 PLN netto jako
wynagr
odzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych.
Jednocześnie, w załączniku 1C Przystępujący wskazał stawkę godzinową 295,35 PLN netto
jak podstawę powyższych rozliczeń. Tym samym cena przedstawiona przez Konsorcjum jest
o 63 0
00,00 PLN netto wyższa niż wskazana w załączniku 1A. Wobec tego - Zamawiający
poprawił stawkę godzinową na 289,10 PLN netto. Zdaniem Odwołującego zmiana była
nieuprawniona -
zmiana stawki rozliczeniowej za godzinę pobytu projektanta stanowi zmianę
oświadczenia woli złożonego przez Konsorcjum, do której Zamawiający nie był uprawniony.
Ponadto zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie posiadał wystarczających danych aby
samodzielnie skorygować stawkę godzinową dla 9 projektantów. Wbrew twierdzeniom
Odwołującego, korekta omyłki w zakresie ceny jest zgodna z przepisami Pzp. Zgodnie
bowiem z art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek -
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający dokonał korekty oczywistych omyłek rachunkowych Konsorcjum i poinformował
o tym Konsorcjum. Jak wskazał Zamawiający w piśmie skierowanym do Konsorcjum
z 01.02.2021 r. (znak: IRZUa-0816-CEF/E75/26/20) -
„Zamawiający w trakcie analizy
przedmiotowej oferty zweryfikował, iż przyjęta przez Wykonawcę kwota za jedną godzinę jest
kwotą błędnie wyliczoną. Po dokonaniu podzielenia ceny ofertowej netto za pełnienie
nadz
oru autorskiego w trakcie trwania robotów budowlanych w kwocie 2 914 128,00 zł przez
liczbę godzin pobytu w wysokości 289,10 zł netto"
. Załączył jako dowód pismo
Zamawiającego z 01.02.2021 r. znak: IRZUa-0816-CEF/E75/26/20. Wbrew twierdzeniom

Odwołującego, Zamawiający miał wystarczające dane, żeby samodzielnie dokonać korekty
omyłki rachunkowej Konsorcjum - omyłkę tę bowiem można było z łatwością zidentyfikować
na podstawie prostej analizy arytmetycznej. Dopuszczalność (a w zasadzie obowiązek)
przeprowadze
nia korekty omyłek rachunkowych znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
KIO. Przykładowo wskazał na uchwałę KIO z 12.01.2011 r., sygn. akt: KIO/KD 2/11.

W dniu 19.07.2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Konsorcjum IDOM
złożyło pismo wnosząc o oddalenie zarzutów odwołania dotyczących jego oferty.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Naruszenie to miało polegać
na zaniechaniu zamawiającego wykluczenia z postępowania Przystępującego, który
rzekomo przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie
w załączniku nr 8 – wykaz personelu, na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie
z pkt. 19.7.2 IDW
„Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”
w zakresie
„Zespół branżowy – Kolejowa sieć trakcyjna” zadań nie spełniających
postanowień SIWZ, celem uzyskania maksymalnej liczby punktów. Zarzut ten jest całkowicie
bezzasadn
y. Zarzut Odwołującego sprowadzał się do tego, że wskazana przez IDOM
w załączniku nr 8 do formularza ofertowego usługa wykonana przez osobę wskazaną na
stanowisko Projektanta w branży kolejowej nie spełnia wymagań Zamawiającego, a ściślej –
opracowana przez niego dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem dwóch
szlaków kolejowych. Nie jest to twierdzenie prawdziwe. Wpierw zaznaczył, że Odwołujący
nie kwestionuje, że wskazana w załączniku usługa obejmuje jeden szlak o minimalnej
długości 8 km i jedną stację kolejową posiadającą dwa tory główne zasadnicze i dwa tory
główne dodatkowe. Zarzut sprowadza się jedynie do kwestii czy projekt obejmował dwa
szlaki. Odwołujący odniósł się jedynie do kwestii czy Biun Zoo można zakwalifikować jako
stację czy jako przystanek osobowy. Ta druga opcja, w ocenie Odwołującego,
powodowałaby, że projekt wskazany w załączniku nie obejmował dwóch szlaków.
Podkreślił, że informacje zawarte w załączniku – wykazie osób stanowią integralną
całość. Dokument ten nie może być badany w sposób wybiórczy, a właśnie w taki sposób
potraktował go Odwołujący, dokonując fragmentarycznej interpretacji części oferty
w oderwaniu od pozostałych informacji zawartych w dokumencie, co doprowadziło do
postawienia przez niego bezzasadnego zarzutu. TPF nie wzięło pod uwagę, że w załączniku
nr 8, w kolumnie dotyczącej opisu doświadczenia IDOM wskazało wszystkie stacje
i przystanki osobowe położone na trasie Alameda – Rancagua, których projekt został
wykonany przez projektanta wskazanego przez IDOM, wraz z kilometrem ich położenia.
Oczywistym jest, że wskazanie stacji miało na celu wykazanie spełnienia warunku
określonego przez Zamawiającego, który to warunek został spełniony. Trasa, której projekt

został stworzony przez osobę wskazaną przez IDOM w załączniku nr 8, ma ponad 80
kilometrów długości, a wzdłuż niej jest wiele przystanków spełniających definicję stacji
zawartą w „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1”. Obok niezakwestionowanych
przez TPF stacji Alameda oraz San Bernardo, są to m.in. stacje Paine, Graneros czy
Rancagua. Stacje te widać wyraźnie na filmie nagranym z trasy pociągu. Co prawda film, na
który powołuje się Odwołujący jest już niedostępny na serwisie YouTube, ale pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=QYjasQ7Fej4

znajduje się podobny film, gdzie od 9:15 minuty
nagrania pociąg wjeżdża na stację Graneros, a od 33:05 – na stację Paine. W tym miejscu
pisma znajdowały się dwa zdjęcia ze wskazanego filmu. Oznaczało to, że projekt wskazany
przez IDOM na potrzeby niniejszego postępowania, był znacznie dłuższy od wymaganego
i posiadał więcej od wymaganych przez Zamawiającego dwóch szlaków (Alameda – San
Bernardo i przykładowo Graneros-Rancagua). Nie sposób przyjąć interpretacji
Odwołującego, że projekt ten składał się jedynie z jednego i części szlaku. Zwrócił uwagę, że
cały odcinek objęty projektem dotyczył linii Santiago – Rancagua. Rancagua jest stacją
końcową projektowanego odcinka, co wynika z samej nazwy postępowania. Co więcej sama
wielkość
miejscowości
Rancagua
(ponad
200
tys.
mieszkańców
/https://pl.wikipedia.org/wiki/Rancagua/
) oraz schemat tej stacji widoczny chociażby na Google
Maps, jak zrzut z ww. filmy świadczą o tym, że bezsprzecznie jest to stacja. Poniżej
znajdował się zrzut z Google Maps.
(źródło:
https://www.google.com/maps/place/Rancagua/@-
34.1715392,70.7532592,16.77z/data=!4m5!3m4!1s0x966343181f0df431:0x98e2ccc3c3ba9a25!8m2!3d-
34.1705261!4d-70.7527312)
.
Poniżej
znajdowało
się
również
zdjęcie
(źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=QYjasQ7Fej4
)
Jeżeli więc Alameda i San Bernardo nie są kwestionowane przez Odwołującego jako
stacje, to oczywistym jest, że wraz ze stacją końcową muszą one tworzyć co najmniej dwa
szlaki, a tym samym spełniać ten warunek postawiony przez Zamawiającego. Zatem
Zamawiający dysponował kompletem informacji, które pozwoliły na trafną ocenę, że osoba
wskazana na stanowisko Projektanta w branży kolejowej spełniła wszystkie kryteria
niezbędne do przyznania punktacji za wymagane doświadczenie. Co istotne informacje te
zostały zawarte i wynikały w całości z wykazu osób. Nie powinno być zatem żadnych
wątpliwości co do tego, że IDOM nie podał nieprawdziwych informacji, które wprowadzałyby
zamawia
jącego w błąd, skoro ww. osoba posiada przywołane doświadczenie.
Z daleko posuniętej ostrożności zwrócił uwagę, że nawet przy przyjęciu, iż informacje
podane w wykazie osób były w jakiś sposób niepełne (czemu Przystępujący stanowczo
przeczy) to i tak w ok
olicznościach faktycznych niniejszej sprawy, nie może to prowadzić do
wykluczenia IDOM z postępowania. W orzecznictwie wskazuje się, że wykluczenie
z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp wymaga wykazania
ponad wszelką wątpliwość, że wykonawca złożył informacje nieprawdziwe, błędne (m.in.

wyrok z 10.12.2019 r., sygn. akt: KIO 2361/19). Należy wykazać, że nawet odczytując ofertę
IDOM w sposób wybiórczy, posługując się interpretacją zaproponowaną przez Odwołującego
nie sposób uznać, że Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd. Z całą pewnością
wskazana przez IDOM osoba dysponuje wymaganym doświadczeniem, uzyskanym
w ramach realizacji wskazanego projektu.
Zauważył, że Odwołujący nie kwestionuje wykonania przez osobę wskazaną przez
IDOM na projektanta całego projektu. TPF w żaden sposób nie podważa wykonania projektu
ponad 80 km trasy rozdzielonego wskazanymi stacjami. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku
z 08.12.2020 r., sygn. ak
t: KIO 2937/20) w podobnej sprawie wskazała, że ponieważ
wymogiem w zakresie doświadczenia objęte było opracowanie dokumentacji obejmującej
dwa szlaki o długości co najmniej 8 km, to nie sposób uznać, że osoba, która opracowała
dokumentację obejmującą jeden szlak o długości 82km (niekwestionowany) oraz cały
odcinek o długości 273 km, składający się z czterech szlaków, z których każdy miał długość
przekraczającą 8km, wymogu tego nie spełnia. Interpretacja prezentowana przez
Odwołującego prowadziłaby do wniosku, że wykonawca, który wykazał się doświadczeniem
większym niż wymagane w świetle parametrów oceny nie otrzymałby za to doświadczenie
punktów, tylko z tego względu, że podał szerszy zakres zrealizowanej dokumentacji
projektowej niż wynikający z opisu kryterium. Odwołujący nie przedstawił argumentacji
mającej wykazać, że wymóg podania szlaku był istotny z perspektywy oceny doświadczenia
Projektanta-
Koordynatora w jakimś innym, szerszym kontekście niż to, aby pokazać, że
osoba wskazana na to stanowisko oprac
owała dokumentację projektową obejmującą szlak o
wymaganej długości (co najmniej 8km). W świetle powyższego wyroku, widać, że nawet
przy braku wymienienia stacji (co IDOM uczynił), należy uznać, że Przystępujący spełnił
określony wymóg i Zamawiający słusznie przyznał mu w tym zakresie punkty.
Na marginesie, Przystępujący odniósł się do nieprawdziwych twierdzeń
Odwołującego, według których status stacji Buin Zoo był przedmiotem badania przez KIO
sygn. akt: KIO 444/20 oraz KIO 708/20.
Po pierwsze, wspomniane postępowania dotyczyły
innego wykonawcy, a podjęte w jego toku działania przez Intercor nie mogą wpływać na
aktualną sytuację IDOM. Po drugie, wbrew twierdzeniom TPF, Izba w tamtym postępowaniu
nie badała czy Buin Zoo jest stacją czy przystankiem osobowym. Wyraźnie wynika to z treści
wyroku
– Izba pominęła argumentację wykonawcy PORR S.A. dotyczącą inwestycji w Chile
oraz kwestii, czy inwestycja stanowi szlak, czy też nie, gdyż obie kwestie nie były podstawą
wykluczenia Odwołującego, a w konsekwencji zarzuty odwołań nie dotyczyły tejże tematyki.
Skład orzekający nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu
(s. 20 wyroku z 29.05.2020 r.). Oczywiście fakt ten nie zmienia poczynionych powyżej uwag,
z których jednoznacznie wynika, że podniesiony przez TPF zarzut jest bezzasadny.

Odnośne zarzut naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp. Odwołujący zarzucił również
Zamawiającemu naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 6 Pzp
poprze
z zaniechanie poprawienia występującej w ofercie IDOM omyłki rachunkowej
powodującej niezgodność oferty z SIWZ, pociągającej za sobą istotną zmianę treści oferty.
Zarzut ten jest oczywiście bezzasadny. W pkt 33 odwołania TPF zamieścił tabelę, która
miała odzwierciedlać stawkę godzinową podaną w załączniku 1C do formularza ofertowego
IDOM za pobyt na budowie w ramach pełnienia nadzorów autorskich nad dokumentacją.
Wskazana jednak w pkt. 6 tabeli cena za jedną godzinę pobytu (a tym samym i cena
ofertowa) jest
inna od tej rzeczywiście podanej przez IDOM w załączniku 1C do formularza
ofertowego. W odwołaniu TPF wskazał kwotę 378,11 zł, gdy w rzeczywistości w ofercie
IDOM została wskazana kwota 378,23 zł. Również cena ofertowa nie wynosi, tak jak wskazał
Odwołujący, 158.806,20 zł, a 158.857,40 zł, tak jak zostało wskazane w formularzu
ofertowym IDOM. Wszystkie kwoty wskazane przez IDOM w załączniku 1C stanowią łącznie
5,9% wartości oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 12.2 IDW. Zamawiający
słusznie więc nie dokonywał żadnej poprawki w ofercie IDOM, ponieważ Przystępujący nie
popełnił żadnej omyłki rachunkowej. Rzekoma omyłka rachunkowa istnieje jedynie
w przypadku ceny wskazanej przez TPF w odwołaniu, która nie ma odzwierciedlenia
w ofercie IDOM.

Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1758/21:
W dniu 11.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Egis
wniósł odwołanie na czynność Zamawiającego z 01.06.2021 r. Kopie
odwołania Zamawiający otrzymał tego samego dnia (za pomocą platformy zakupowej
Zamawiającego). Zarzucił naruszenie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
Konsorcjum z udziału w postępowaniu pomimo tego, że Konsorcjum przedstawiło w swojej
ofercie informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego w zakresie dotyczącym
doświadczenia Pana M. P. (projektant branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych
– pozacenowe kryterium oceny ofert), jakie miał on zdobyć w ramach zadania
pod nazwą:
a) Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny –
Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30,
odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – w zakresie dotyczącym udziału w opracowaniu
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie szlaku Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3
– 68,9 km,

b) Modernizacja linii kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź Widzew –
Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla
odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego
infrastruktury wokół multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego
węzła przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ torowy - w zakresie dotyczącym
liczby szlaków i długości torów,
c) Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków
Główny – Mydlniki – Balice – w zakresie dotyczącym liczby decyzji o pozwoleniu na budowę.
Informacje wskazane przez Konsorcjum mogą mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, bowiem przekazywane były na
potrzeby uzyskania pun
któw w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert;
względnie (w przypadku nieuwzględnienia powyższego zarzutu)
2) art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez
dokonanie błędnej oceny oferty Konsorcjum i przyznanie jej maksymalnej liczby punktów
(18) za wykazanie się dziewięcioma dokumentacjami projektowymi w ramach pozacenowego
kryterium oceny ofert
„Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”,
w sytuacji, gdy Konsorcjum,:
a) wbrew postanowieniom SIWZ
, nie wykazało, że na potrzeby uzyskania punktów w wyżej
wymienionym kryterium oceny ofert, dysponuje w sposób bezpośredni projektantem
w branży kolejowej sieci trakcyjnej, tj. Panem J. S., co powinno skutkować zaniechaniem
przyznania przez Zamawiającego ofercie Konsorcjum dodatkowych 8 punktów w ramach
przedmiotowego kryterium,
b) na potwierdzenie doświadczenia Pana J. S., wykazało cztery zadania, z czego dla trzech
zadań wydano więcej niż jedną decyzję o pozwoleniu na budowę, a Konsorcjum nie
wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych danych dotyczących zakresu
opracowanych dokumentacji w ramach poszczególnych decyzji o pozwoleniu na budowę,
jakie były wydawane dla każdego z trzech zadań, w związku z czym Zamawiający nie miał
możliwości dokonania oceny, czy zakres opracowań objętych poszczególnymi decyzjami
o pozwoleniu na budowę spełnia wymogi SIWZ, co z kolei powinno skutkować
automatycznym zaniechaniem przyznania dodatkowych pun
któw ofercie Konsorcjum dla tak
wskazanych przez Konsorcjum zadań,
c) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wskazało doświadczenie zdobyte jako
projektant opracowujący Projekty budowlane i wykonawcze dla zelektryfikowanej linii
kolejowej w
ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica
państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu
„Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” w zakresie
szlak Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 (7,6 km nawierzchni – szlak dwutorowy),

stacja Bogumiłowice – km 68,9-71,100 (2,2 km nawierzchni torowej), dwa tory główne
zasadnicze i dwa tory główne dodatkowe, trzy krawędzie peronowe; szlak Bogumiłowice –
Tarnów Mościce km 71,1-72,8 (1,7 km nawierzchni – szlak dwutorowy); szlak Tarnów
Mościce – Tarnów km 75,050 – 76,400 (1,35 km nawierzchni – szlak dwutorowy), gdy
tymczasem Pan M. P.
nie opracował w charakterze projektanta dokumentacji projektowej
(obejmującej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) na odcinku szlak Biadoliny –
Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 a w konsekwencji zdobyte w ramach przedmiotowej inwestycji,
obejmuje doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej
o długości nieco
ponad 3 km, a nie 10 km, jak wymagał Zamawiający,
d) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wykazało zadanie: Budowa połączenia
kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice,
przy czym dla wyżej wymienionego zadania została wydana więcej niż jedna decyzja o
pozwoleniu na budowę, a Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu pełnych,
szczegółowych danych dotyczących zakresu opracowanych dokumentacji, objętych
poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę. Wobec powyższego Zamawiający nie
miał możliwości dokonania oceny, czy zakres opracowań objętych poszczególnymi
decyzjami o pozwoleniu na budowę, spełnia wymogi SIWZ, co powinno skutkować
automatycznym zaniechaniem przyznania punktów dla przedmiotowego zadania;
e) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wskazało zadanie: Modernizacja układu
torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych
w obrębie stacji Katowice, gdy tymczasem zadanie to było realizowane w okresie
wcześniejszym niż 10 lat przed upływem terminu złożenia oferty, a co najmniej (wbrew
postanowieniom SIWZ
) Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych
danych dotyczących terminu realizacji wyżej wymienionego opracowania, które w sposób
jednoznaczny potwierdzałyby, że Pan M. P. posiada deklarowane doświadczenie, co
powinno skutkować zaniechaniem przyznania przez Zamawiającego ofercie Konsorcjum
dodatkowych 2 punktów w ramach przedmiotowego kryterium,
f) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P. ,wskazało zadanie: Modernizacja linii
kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna oraz
budow
a części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy
i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego infrastruktury
wokół multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła
prze
siadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ torowy, gdy tymczasem opracowana
dokumentacja projektowa obejmuje tylko 1 szlak (a nie 2, jak wymagał Zamawiający),
a łączna długość torów (główne zasadnicze) jest mniejsza niż wymagane przez
Zamawiającego 10 km, co powinno skutkować zaniechaniem przyznania przez

Zamawiającego ofercie Konsorcjum dodatkowych 2 punktów w ramach przedmiotowego
kryterium za to opracowanie. Powyższe skutkować powinno przyznaniem ofercie
Konsorcjum co najwyżej 2 punktów w ramach kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego”
.
Wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert, a
w ramach tej czynności nakazanie
Zamawiającemu wykluczenia Konsorcjum z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp względnie (w przypadku uznania przez Izbę braku podstaw do wykluczenia Konsorcjum
z postępowania) nakazanie ponownego przeliczenia punktów przyznanych ofercie
Konsorcjum w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” i przyznanie temu wykonawcy co najwyżej
2 punktów w ramach tego kryterium.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji
przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica
państwa) – dokumentacja projektowa” oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (Faza
I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które stanowi Prawo Opcji nr 2 Zamawiającego
(Faza II). Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji stacji towarowej „Ełk
BIS” w czterech wariantach inwestycyjnych. Realizacji stacji towarowej „Ełk BIS” będzie
realizowana w ramach Prawa Opcji nr 1 Zamawiającego. W rozdziale 19.7 SIWZ
Zamawiający zastrzegł, że dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
1) całkowita cena brutto – waga 80%;
2) dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego – waga 20%.
W pkt 19.7.2. SIWZ Zamawiający doprecyzował zasady, według których przyznawać
będzie punkty w ramach kryterium „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu
projektowego
”, wskazując że:
Zamawiający w ramach kryterium przyzna punkty za wykazanie się przez
Wykonawcę dodatkową osobą (spoza zespołu branżowego) wspierającą kluczowy personel
zespołu projektowego. Każda z badanych ofert może otrzymać maksymalnie 20 pkt w tym
kryterium.
Zamawiający w ramach kryterium przyzna punkty za wykazanie się przez
Wykonawcę dodatkową osobą (spoza zespołu branżowego przedstawionego przez
Zamawiającego w OPZ pkt 6.2.3. tabela nr 2) wspierającą kluczowy personel zespołu
projektowego. Jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem dodatkowych osób – projektantów
w Zespołach branżowych takich jak: „Kolejowe obiekty budowlane” oraz „Kolejowa sieć
trakcyjna”
(po jednym projektancie dla każdej z branż) posiadających uprawnienia

i
doświadczenie zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej w pkt 1 i 2, to za każdego
takiego projektanta, który wykaże się zrealizowaniem w ciągu ostatnich dziesięciu [10] lat
dokumentacji projektowej, zgodnej z wymaganiami podanymi poniżej w pkt 1 i 2, otrzyma
2 punkty za każdą dokumentację projektową wykonaną przez tego projektanta. Za każdego
projektanta można otrzymać maksymalnie 10 punktów (jeśli projektant wykaże się
opracowaniem 5-
ciu dokumentacji projektowych spełniających kryteria). Zamawiający
zweryfikuje pierwszych pięć dokumentacji wykazanych dla danego projektanta
i spełniających kryteria, pozostałe nie będą podlegały weryfikacji i punktacji.
Każda z ofert w ramach kryterium może uzyskać od 0 do 20 punktów.
Pkt 1. Zespół branżowy – Kolejowe obiekty budowlane
Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Uprawnienia: Wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Kwalifikacje (doświadczenie): w okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem
terminu złożenia ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży, co najmniej
jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy)
dla budowy lub przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej
o łącznej długości co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze).
Dokumentacja powinna obe
jmować w swym zakresie co najmniej dwa [2] szlaki
i jedną [1] stację kolejową. Stacja powinna docelowo obejmować przynajmniej:
− Dwa [2] tory główne zasadnicze,
− Dwa [2] tory główne dodatkowe, − Dwie [2] krawędzie peronowe,
Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskaną jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę
Pkt 2. Zespół branżowy – Kolejowa sieć trakcyjna Projektant w branży kolejowej sieci
trakcyjnej.
Uprawnienia: Wymagane uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Kwalifikacje (doświadczenie): W okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem
terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w zakresie kolejowej sieci
trakcyjnej co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub
projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy zasilania i sieci trakcyjnej na
zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej.
Dokumentacja powinna obejmować w swym zakresie co najmniej: − dwa [2] szlaki,
w tym jeden [
1] szlak o długości min. 8 km, − jedną [1] stację kolejową.

Stacja powinna docelow
o posiadać przynajmniej: − Dwa [2] tory główne zasadnicze;
− Dwa [2] tory główne dodatkowe.
Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskano jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.
Łączna liczna punktów w kryterium Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu
zespołu projektowego – K2 będzie stanowiła sumę przyznanych punktów za opracowanie
dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub projekt wykonawczy) przez
dodatkowych projektantów w ww. dwóch branżach.
Ocena kryterium Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego
zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 8
do IDW
– (wykaz nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ani wyjaśnieniom w trybie
art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1 Pzp
). W przypadku, jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty
wyżej wymienionego Załącznika nr 8, w kryterium Dodatkowe wsparcie kluczowego
personelu projektowego otrzyma 0 pkt.
Zamawiający zastrzega, iż wskazanie niepełnych informacji lub samo powielenie
brzmienia kryterium bez wskazania szczegółowych danych, będzie skutkowało
nieprzyznaniem ofercie punktów. Zamawiający zastrzega, że złożenie Wykazu
zawierającego niepełny zakres informacji, uniemożliwiający w sposób jednoznaczny
potwierdzenie, że dana osoba posiada doświadczenie w ww. zakresie będzie skutkowało
zaniechaniem przyznania dodatkowych punktów. Zamawiający nie przewiduje możliwości
samodzielnego pozyskania niezbędnych informacji na postawie posiadanych dokumentów.
Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich w celu uzyskania
punktów w kryterium „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”.
Zamawiający bardzo szczegółowo i rygorystycznie opisał zasady przyznawania
punktów w ramach kryterium K2. Zasady te znane były wszystkim wykonawcom, którzy
analizując postanowienia SIWZ, podejmowali decyzję o złożeniu swojej oferty
w Postępowaniu bądź rezygnowali z takiego zamiaru. W związku z czym Zamawiający jest
zobligowany jest do przestrzegania własnych postanowień zawartych w SIWZ. W ramach
pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu
projektowego” Konsorcjum wskazało łącznie 9 dokumentacji, za które Zamawiający przyznał
Konsorcjum 18 pkt
, czyli maksymalną liczbę, jaką mógł przyznać za wykazanie tej liczny
opracowań.
Informacje wprowadzające w błąd – zadanie 1 z Wykazu personelu. W myśl przepisu
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przywołał wyrok KIO z 02.12.2019 r., sygn. akt:
KIO 2325/19.

Zdaniem Odwołującego w zaistniałym stanie faktycznym, wszystkie przesłanki,
o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp zostały spełnione. Ze zgromadzonych
w toku postępowania dokumentów wynika bowiem, że:
1) Konsorcjum przedstawiło Zamawiającemu informacje niezgodne z rzeczywistością,
wprowadzające Zamawiającego w błąd:
Szczegółowa analiza oferty Konsorcjum i dołączonych do niej dokumentów, w tym
w szczególności wypełnionego i złożonego wraz z ofertą załącznika nr 8 do SIWZ – Wykaz
personelu, na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 19.7.2. IDW prowadzi
do wniosku, że Konsorcjum, deklarując Zamawiającemu, że Pan M. P. zdobył doświadczenie
jako projektant opracowujący Projekty budowlane i wykonawcze dla zelektryfikowanej linii
kolejowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica
państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu
„Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” w zakresie
szlak Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 (7,6 km nawierzchni – szlak dwutorowy),
stacja Bogumiłowice – km 68,9-71,100 (2,2 km nawierzchni torowej), dwa tory główne
zasadnicze i dwa tory główne dodatkowe, trzy krawędzie peronowe; szlak Bogumiłowice –
Tarnów Mościce km 71,1-72,8 (1,7 km nawierzchni – szlak dwutorowy); szlak Tarnów
Mościce – Tarnów km 75,050 – 76,400 (1,35 km nawierzchni – szlak dwutorowy), wskazał
informację nieprawdziwą, wprowadzającą Zamawiającego w błąd.
Z informacji uzyskanych przez Odwołującego wynika bowiem, że Pan M. P., wbrew
złożonemu Zamawiającemu oświadczeniu, nie opracowywał projektu budowlanego
i wykonawczego w zakresie szlaku Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 km, a projekt
budowlany i wykonawcy w tym zakresie opracowali:
− Pan K. R. (projektant),
− Pan A. O. (opracowujący),
− Pan I. K. (sprawdzający).
Nie polega więc na prawdzie oświadczenie złożone przez Konsorcjum wraz z ofertą,
jakoby Pan M. P.
posiadał doświadczenie jako projektant opracowujący projekty budowlane i
wykonawcze dla dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej powyżej 10 km w ramach
zadania Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku
Biadoliny
– Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej
E30/C-
E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, obejmujące prace projektowe w branżach:
tory, mosty, drogi, urządzenie srk, sieć trakcyjna, elektroenergetyka, telekomunikacja,
perony, konstrukcyjno-
budowalna, odwodnienie, instalacje sanitarne, urządzenia ochrony

środowiska w zakresie szlaku Biadoliny - Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 km, skoro nie
opracowywał projektu w tym zakresie.
Jednoznacznie więc Konsorcjum przekazało Zamawiającemu w tym zakresie
informacje nieprawdziwe.
Przywołał wyrok KIO z 10.12.2019 r., sygn. akt: KIO 2378/19.
Przedstawieni
e przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością stanowi
więc główną przesłankę wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. „Nieprawdziwość informacji” jest
przy tym kategori
ą faktu, a nie prawa, jak w przedmiotowej sprawie. Informacja
przedstawiona przez wykonawcę może być albo prawdziwa albo nieprawdziwa. Klasyfikując
daną informację, nie sposób bowiem zaliczyć danej informacji jednocześnie do obu kategorii:
informacja nie m
oże być prawdziwa i nieprawdziwa jednocześnie.
W zaistniałym stanie faktycznym Pan M. P. obiektywnie nie opracowywał projektu
budowlanego i wykonawczego w zakresie szlaku Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9
km, więc nie może przypisywać sobie doświadczenia, którego w rzeczywistości nie zdobył.
Definiując pojęcie „informacji nieprawdziwej” należy także odwołać się do
orzecznictwa sądowego. Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 5 kwietnia 2002 r., definiował
pojęcie „informacji prawdziwych” z uwzględnieniem znaczenia tego pojęcia zawartego
w różnych aktach normatywnych, wskazując że: „Pojęcia "prawda", "prawdziwy", bądź ich
zaprzeczenia występują w Prawie prasowym w art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 31 pkt 1 i
art. 41, a
także wielokrotnie w innych aktach normatywnych, a wśród nich w kodeksie
cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, 815 § 3), w kodeksie postępowania cywilnego (np. art. 3,
103 § 2, art. 252, 253, 254 § 1 i 2, art. 268, 304, 333 § 2, art. 339 § 2, art. 485 § 2, art. 913 §
2, art. 1045), w kodeksie karnym (np. art. 132, 213 § 1, 2 i 3, art. 303 § 1, art. 312) oraz
w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 § 2, art. 188 § 1 i art. 190 § 1). We wszystkich
tych przypadkach pojęcie "prawda" rozumiane jest tak, jak w języku potocznym, a więc jako
zgodność (adekwatność) myśli (wypowiedzi - w znaczeniu logicznym) z rzeczywistością
(z "faktami" i "danymi"). Odpowiada to - na gruncie filozoficznym - tzw. klasycznej koncepcji
prawdy.
W tym sensie wypowiedź o rzeczywistości jest prawdziwa tylko wtedy, gdy głosi tak,
jak jes
t w rzeczywistości.” (wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt: II CKN 1095/99).
Przywoła wyrok KIO z 06.06.2019 r., sygn. akt: KIO 830/19. W zaistniałym stanie faktycznym
mamy zatem niewątpliwie do czynienia z informacjami nieprawdziwymi.
Przedstawione przez Konsorcjum informacje (niezgodne z rzeczywistością) mogą
mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Zdaniem Odwołującego nie
może budzić jakichkolwiek wątpliwości, że wyżej wymienione informacje należą do informacji
mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, bowiem dotyczą
informacji dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert, w oparciu o które Zamawiający
dokonuje wyb
oru oferty najkorzystniejszej zwłaszcza, że waga tego kryterium to aż 20%.

Powyższe znajduje zresztą oparcie w orzecznictwie KIO. Przywołał wyrok KIO z 31.07.
2018 r., sygn. akt: KIO 1401/18.
Przedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa.
W
ocenie Odwołującego w zaistniałych okolicznościach sprawy działanie
Konsorcjum należy zakwalifikować co najmniej jako niedbalstwo (choć okoliczności sprawy,
w tym w szczególności profesjonalny charakter działalności Wykonawcy i fakt, że informacje
były wskazywane przez Wykonawcę celem uzyskania punktów w ramach pozacenowych
kryteriów oceny ofert, wskazują raczej na to, że Wykonawca działał w wyniku
lekkomyślności, o ile nie umyślnie). Przywołał wyrok KIO z 10.12.2019 r., sygn. akt: KIO
2378/19.
Dla przypisania wykonawcy odpowiedzialności na podstawie rzeczonego przepisu
wystarczającym jest możliwość przypisania mu winy nieumyślnej, która zgodnie z nauką
prawa cywilnego może przybrać formę lekkomyślności lub niedbalstwa. Działanie lub
zaniechanie nieumyślne może być przypisane wykonawcy, który nie dochował należytej
staranności. Z kolei zgodnie z definicją zawartą w art. 355 § 1 k.c. należyta staranność to
staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju. Oznacza to, że dłużnik ma
obowiązek zachowywać stosowną pilność, uwagę, ostrożność, zdrowy rozsądek oraz troskę
o zrealizowanie swojego zamiaru / J. Gudowski, komentarz do art. 355 pkt 5 kc, [w:]
Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1–2, Warszawa 2013./.
Staranność ta wyznacza zatem sposób, w jaki dłużnik powinien wykonać zobowiązanie / G.
Bieniek, komentarz do art. 355 pkt 1 kc, [w:] Kodeks…, dz. cyt., t. 1–2. /.
Przyjmując nawet najlżejszą kwalifikację czynu Konsorcjum, zdaniem Odwołującego
pr
ofesjonalny wykonawca, który składa ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego z pewnością jest w stanie zweryfikować i potwierdzić, czy personel, na
doświadczenie którego się powołuje, posiada wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje
i do
świadczenie czy też nie, zwłaszcza jeżeli jest to personel, którym stanowi „zasób własny”
wykonawcy. Konsorcjum, składając ofertę w postępowaniu, deklarowało m.in. poprzez
wykazanie swojego potencjału, swojego doświadczenia, że jest podmiotem profesjonalnym,
stąd też od takiego podmiotu wymaga się szczególnej staranności przy składaniu wszelkich
oświadczeń w toku postępowania, zwłaszcza w zakresie dotyczącym pozacenowych
kryterium oceny ofert. W tym stanie rzeczy uznał, że spełnione zostały przesłanki
wpro
wadzenia w błąd Zamawiającego, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp,
co prowadzi do konieczności wykluczenia Konsorcjum z postępowania na wyżej wymienionej
podstawie.
Odwołujący zwrócił także uwagę, że z uwagi na to, że wyżej wymienione informacje
składane były wraz z ofertą, na potrzeby pozacenowych kryteriów oceny ofert, to na tym
etapie nie mogą one podlegać jakimkolwiek uzupełnieniom bądź modyfikacjom, co zresztą

wyraźnie zaznaczał sam Zamawiający na str. 28 SIWZ. W tym stanie rzeczy uznać należy,
że spełnione zostały przesłanki wprowadzenia w błąd Zamawiającego, o których mowa
w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, co prowadzi do konieczności wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na wyżej wymienionej podstawie.
Informacje wprowadzające w błąd – zadanie 5 z Wykazu personelu.
W ocenie Odwołującego Konsorcjum przedstawiło Zamawiającemu nieprawdziwe
informacje, wprowadzające Zamawiającego w błąd, również w odniesieniu do doświadczenia
Pana M. P., jakie
miał on zdobyć w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja linii kolejowej
Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna oraz budowa
części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów
oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego infrastruktury wokół
multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ torowy.
Odwołujący przypomina w tym miejscu, że uzyskanie dodatkowych punktów za
doświadczenie projektanta branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
wymagało wykazania, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu złożenia
ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży, co najmniej jedną dokumentację
projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej długości
co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze). Dokumentacja powinna obejmować w swym
zakresie co najmniej dwa szlaki i jedną stację kolejową. Stacja powinna docelowo
obejmować przynajmniej:
− Dwa [2] tory główne zasadnicze,
− Dwa [2] tory główne dodatkowe,
− Dwie [2] krawędzie peronowe.
Opisując doświadczenie Pana M. P. Konsorcjum oświadczyło:
Doświadczenie jako projektant opracowujący Projekty budowlane i wykonawcze dla
dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej powyżej 10km w ramach zadania pn.
Modernizacja linii kolejowej Warszawa -
Łódź etap II, Lot B 2- odcinek Łódź Widzew - Łódź
Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź
Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych.
Przebudowa układu drogowego infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna
-
budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ
torowy. -
linia nr 17 i Kolej Dużych Prędkości szlak Łódź Fabryczna – Łódź Widzew km -
0,200
– 2,250 (2,450 km nawierzchni – szlak czterotorowy razem 4,9 km toru), - szlak Łódź
Fabryczna
– Łódź Kaliska, szlak który ma początek w osi stacji Łódź Fabryczna, - stacja
Łódź Fabryczna cztery tory główne zasadnicze i cztery tory główne dodatkowe o łącznej

długości 5,424 km i cztery perony dwukrawędziowe. Dla ww. dokumentacji uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę. Zdaniem Odwołującego w zaistniałym stanie faktycznym, wszystkie
przesłanki, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp zostały spełnione również
i w tym przypadku. Konsorcjum przedstawiło Zamawiającemu informacje niezgodne
z rzeczywistością, o czym świadczą następujące okoliczności:
1)
powołana przez Konsorcjum dokumentacja projektowa „Warszawa - Łódź etap II, Lot B 2-
odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna” obejmuje wyłącznie 1 szlak i 1 stację - Łódź
Fabryczna (i to w dodatku nie całą, gdyż projekt nie zawiera lewej części głowicy
rozjazdowej, która docelowo ma być wyjazdem w kierunku stacji Łódź Kaliska, a która jest
dopiero w trakcie realizacji
– projektuj i buduj);
2)
przedmiotowa dokumentacja projektowa zawiera 1 stację Łódź - Fabryczna oraz 1 szlak
Łódź Fabryczna – Łódź Widzew. Stwierdzenie „szlak Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska, szlak
który ma początek w osi stacji Łódź Fabryczna” jest oświadczeniem nieprawdziwym, bowiem
w tym miejscu nie ma takiego szlaku.
Odwołując zwraca też uwagę, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji pod pojęciem szlaku, należy rozumieć stanowiące część linii
kolejowej między sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi lub posterunkiem
zapowiadawczym i końcowym punktem linii, których to wymogów powołana przez
Konsorcjum dokumentacja nie spełnia. Szlak Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska, to w założeniu
powinien być odcinek linii kolejowej między stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska (którego
na etapie projektowania nie było i nadal nie ma), a konkretnie między semaforami
wjazdowymi na sąsiednie stacje. W przedstawionym projekcie z uwagi na fakt, że nie ma
zaprojektowanej głowicy rozjazdowej od strony stacji Łódź Kaliska, nie ma też
zaprojektowanych semaforów wjazdowych – ten szlak nie istniał nawet jako projektowany.
Szlak ten miał dopiero zostać zaprojektowany w innym zamówieniu. Oś stacji Łódź
Fabryczna 0+000 znajduje się na długości peronów, a co za tym idzie stwierdzenie, że „szlak
ma początek w osi stacji Łódź Fabryczna” oznacza, że perony leżą z prawej strony
(kilometraż rosnący) na stacji a z lewej (kilometraż malejący) na szlaku;
3) w ramach przedmiotowej dokumentacji tory główne zasadnicze obejmują odcinek
o łącznej długości 4,9 km a nie 10 km (2 linie dwutorowe, po 2,45) – w pkt 19.7.2 IDW
Zamawiający opisał wymagania, które powinny zostać spełnione przez wykonawców
w celu uzyskania dodatkowych punktów na etapie oceny ofert. Wyraźnie zastrzegł przy tym,
że do punktacji zaliczy projekt, w którym jest minimum 10 km torów głównych zasadniczych,
linii zelektryfikowanej, dwutorowej. Odwołujący wyjaśnia w tym miejscu, że tory główne
zasadnicze na stacji, to tory które stanowią przedłużenie torów szlakowych. Na stacji Łódź
Fabryczna są łącznie 4 tory główne zasadnicze. Cała przedmiotowa dokumentacja na stacji

i szlaku zawiera 4 tory główne zasadnicze i 4 tory szlakowe – czyli dwa odcinki dwutorowe
od km -0+142 do km 2+250
– łącznie 4,784 km a nie 4,9 jak wskazał oferent. Wynika z tego
że do wymaganych przez Zamawiającego 10 km brakuje ponad 5 km;
4) w ramach przedmiotowej dokumentacji tory główne zasadnicze zaczynają się w km minus
0+141,81 a nie w minus 0+200
– czyli o 58 metrów bliżej, co daje rzeczywistą odległość
4,668 km a nie 4,9 jak oświadczyło Konsorcjum. Odwołujący wyjaśnia w tym miejscu, że
pozostałe tory na stacji, to tory główne dodatkowe, których łączna długość to około 2,6 km
toru pojedynczego. Zapisane w ofercie „ stacja Łódź Fabryczna cztery tory główne
zasadnicze i cztery tory główne dodatkowe o łącznej długości 5,424 km i cztery perony
dwukrawędziowe” powielają ilość torów głównych zasadniczych z punktu oferty „linia nr 17
i Kolej Dużych Prędkości szlak Łódź Fabryczna – Łódź Widzew km - 0,200 – 2,250 (2,450
km nawierzchni
– szlak czterotorowy razem 4,9 km toru”
, a dodatkowe zgodnie z zapisami
warunków tory główne dodatkowe nie mogą się wliczać do wymaganego przez
Zamawiającego zakresu.
Jednoznacznie
więc
Konsorcjum
przekazało
Zamawiającemu
informacje
nieprawdziwe odnośnie liczby szlaków i długości torów, a co najmniej manipulowało
informacjami i przedstawiło je Zamawiającemu w taki sposób, który miał wywrzeć wrażenie,
że opracowanie spełnia wymogi Zamawiającego i obejmuje 2 szlaki i co najmniej 10 km
torów głównych zasadniczych, gdy w rzeczywistości warunki te nie są spełnione. W tym
miejscu Odwołujący przywołuje uzasadnienie prawne dla stawianego zarzutu, zawarte w pkt
poprzednim niniejszego odwołania.
Informacje wprowadzające w błąd – zadanie 2 z Wykazu personelu.
W ocenie Odwołującego Konsorcjum przedstawiło Zamawiającemu nieprawdziwe
informacje również w odniesieniu do doświadczenia Pana M. P., jakie miał on zdobyć w
ramach zadania pod nazwą: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z
Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice.
Zdaniem Odwołującego w zaistniałym stanie faktycznym, wszystkie przesłanki,
o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp zostały spełnione również i w tym
przypadku.
Konsorcjum
przedstawiło
Zamawiającemu
informacje
niezgodne
z rzeczywistością składając w Wykazie personelu oświadczenie, że dla „ww. dokumentacji
uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę”
. Konsorcjum użyło liczby pojedynczej przy
słowie decyzja, co oznacza, przekazanie Zamawiającemu jednoznacznej informacji, że dla
przedmiotowego opr
acowania wydana została 1 decyzja o pozwoleniu na budowę.
Tymczasem, według najlepszej wiedzy Odwołującego dla tego zadania wydana została nie
jedna, a dwie decyzje o pozwoleniu na budowę, co z kolei ma istotne znaczenie z punktu
widzenia oceny doświadczenia Pana M. P., co z kolei ma wpływ na możliwość prawidłowej
oceny oferty Konsorcjum przez Zamawiającego. W związku z nieprzekazaniem

Zamawiającemu informacji o tym, że dla przedmiotowego opracowania zostały wydane dwie
decyzje o pozwoleniu na bud
owę, Zamawiający nie miał możliwości zbadania, czy zakres
opracowań objętych poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, spełnia wymogi
SIWZ. Powyższe ma więc bezpośrednie przełożenie na punktację oferty Konsorcjum,
bowiem Zamawiający wyraźnie zastrzegł w SIWZ, że Za jedną [1] dokumentację projektową
uważa się dokumentację na podstawie której pozyskaną jedną [1] decyzję o pozwoleniu na
budowę. Skoro tak, to Zamawiający miał obowiązek ocenić, jaki był zakres opracowana
objętego poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę i czy odpowiada on wymogom
z SIWZ. Takiej możliwości jednak Zamawiający został pozbawiony, bowiem Konsorcjum nie
ujawniło informacji o tym, że w ramach tego opracowania mamy do czynienia z dwiema
decyzjami o pozwoleniu na budowę. Zamawiający nie mógł więc przeanalizować zakresu
każdej z tym decyzji i dokonać prawidłowej oceny, czy Konsorcjum powinno otrzymać w tym
zakresie dodatkowy punkt. Oświadczenie co do tego, że w ramach wyżej wymienionego
zadania wydana została 1 decyzja o pozwoleniu na budowę nie odpowiada więc
rzeczywistości i niewątpliwie jest informacją wprowadzającego Zamawiającego w błąd.
O tym, jak doniosłe z punktu widzenia oceny ofert wykonawców ma to znaczenie świadczą
dodatkowo zapisy SIWZ. Odwołujący zwraca uwagę na istotną różnicę w formułowaniu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osób i warunków
przyznawania punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, jakiej dokonał
Zamawiający, co zdecydowanie nie było przypadkiem.
Zgodnie z zapisami pkt 8.5.2. SIWZ (warunek udziału w postępowaniu): „Za jedną [1]
dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której pozyskano co
najmniej jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.”

Zgodnie z zapisami pkt 19.7.2. SIWZ (w
arunek przyznania punktów w ramach
pozacenowego kryterium oceny ofert):
„Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się
dokumentację na podstawie której pozyskano jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę”.

Jest to istotna różnica, której nie sposób nie dostrzec. Warunek udziału
w p
ostępowaniu pozwalał na sumowanie zakresów poszczególnych decyzji o pozwoleniu na
budowę, co z kolei wykluczają jednoznaczne wymogi Zamawiającego odnoszące się do
dodatkowych punktów. W związku z tym, że warunki uzyskania punktów były bardzo
rygorystyczne, to przekazanie Zamawiającemu informacji wprowadzających go w błąd
odnośnie liczby decyzji o pozwoleniu na budowę musi skutkować sankcją w postaci
wykluczenia Konsorcjum Arcadis
z postępowania. Odwołujący zwraca przy tym uwagę, że
w przypadku innych zadań (o czym będzie jeszcze mowa poniżej), Konsorcjum dokonywało
rozróżnienia i przekazywało Zamawiającemu jednoznaczny komunikat o większej liczbie
decyzji o pozwoleniu na bud
owę, czego w tym przypadku jednak nie uczyniło. W tym miejscu

Odwołujący przywołuje uzasadnienie prawne dla stawianego zarzutu, zawarte w niniejszym
odwołania powyżej.
Błędna ocena oferty Konsorcjum
Niezależnie od twierdzeń wskazanych w punkcie II, III i IV niniejszego odwołania
i związanych z nimi zarzutami dotyczącymi podstaw do wykluczenia Konsorcjum
z p
ostępowania, Odwołujący zwraca także uwagę, że Zamawiający dokonał błędnej oceny
oferty Konsorcjum w rama
ch pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego”, przyznając ofercie Konsorcjum zbyt dużą
liczbę punktów. W ocenie Odwołującego, brak było podstaw do przyznania tej ofercie aż 18
punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednym z dopuszczalnych
pozacenowych kryteriów oceny ofert wskazanych wprost w ustawie jest organizacja,
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli
mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, co wynika wprost z treści art.
91 ust. 2 pkt 5 Pzp.
W orzeczni
ctwie podkreśla się przy tym, że: „w przypadku kryteriów oceny ofert
ustawodawca przesądził, że muszą one odnosić się do przedmiotu zamówienia, być z nim
związane (tak w art. 91 ust. 2 i 2c p.z.p.). Z istoty kryteriów oceny ofert wynika dodatkowo, że
mają one prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5
p.z.p.), wobec czego przyznawanie punktów w poszczególnych kryteriach musi być wyrazem
stwierdzenia konkretnej przewagi oferty najwyżej w danym kryterium ocenionej nad
p
ozostałymi.”
(wyrok KIO z 30.10.2017 r., sygn. akt: KIO 2146/17).
Odwołujący przypomina w tym miejscu, że oferty wykonawców miały otrzymać
dodatkowe punkty w przypadku, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem dodatkowych
osób – projektantów w Zespołach branżowych takich jak: „Kolejowe obiekty budowlane” oraz
„Kolejowa sieć trakcyjna” (po jednym projektancie dla każdej z branż) posiadających
uprawnienia i doświadczenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Za każdego takiego
projektanta, który wykaże się zrealizowaniem w ciągu ostatnich dziesięciu lat dokumentacji
projektowej, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca miał otrzymać 2 punkty za
każdą dokumentację projektową wykonaną przez tego projektanta. Konsorcjum co prawda
wskazało w swojej ofercie dwóch projektantów (Pan J. S. i Pan M. P.) i aż 9 opracowań, jakie
mieli oni zrealizować, jednak informacje dotyczący tych osób lub zdobyte przez nich
doświadczenie nie pozwalały na przyznanie ofercie Konsorcjum 18 punktów w ramach
pozacenowego Kryterium oceny ofert.

W pierwszej kolejności Odwołujący wskazuje na niemożność przyznania ofercie
Konsorcjum 8 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert w związku
z deklaracją Konsorcjum co do dysponowania osobą projektanta – J. S., bowiem Konsorcjum
nie dysponuje tą osobą w sposób bezpośredni, a tego właśnie wymagał Zamawiający.
Kwestia ta jest na tyle istotna, że była ona przedmiotem pytań do SIWZ. Jeden z
wykonawców zwrócił się bowiem do Zamawiającego z następującym zapytaniem:
Pytanie 90
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie poprawności zapisów
stanowiących podstawę przygotowania oferty. Zamawiający z pkt. 19.7.2 IDW opisał
wymagania które powinny zostać spełnione przez Wykonawcę w celu uzyskania
dodatkowych punktów na etapie oceny ofert w zakresie Kryterium 2: Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego maks. 20 pkt. Zgodnie z zapisami niniejszego
punktu Wykonawca, aby uzyskać dodatkowe punkty powinien wykazać się dodatkową osobą
(spoza zespołu projektowego wskazanego w pkt. 6.2.3 OPZ). Zamawiający w zapisach IDW
w żaden sposób nie określa ani nie ogranicza na jakiej podstawie Wykonawca ma
dysponować osobami wspierającymi zespół projektowy (co za tym idzie Wykonawca może
dysponować niniejszymi osobami w sposób bezpośredni jak i pośredni). Jak również zgodnie
z zapisami pkt. 22.1 IDW który umożliwia powierzenie części lub całości Zamówienia
Podwykonawcom.
Aby uzyskać dodatkowe punkty w ocenie ofert Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia załącznika nr 8 do IDW WYKAZ PERSONELU, NA POTRZEBY
WERYFIKACJI KRYTERIUM OCENY OFERT ZGODNIE Z PKT. 197.2. IDW zgodnie z
zamieszczonym na stronie wzorem.
Zgodnie z niniejszym załącznikiem Wykonawca ma wskazać podstawę dysponowania
daną osobą, a w tym miejscu Zamawiający zastrzega że Wykonawca ma wskazać dokument
potwierdzający bezpośredniość tego dysponowania. W związku z faktem że niniejszy
załącznik nie podlega wyjaśnieniom oraz uzupełnieniem Wykonawca wskazuje że treść
załącznika nr 8 do IDW jest niespójna z zapisami treści samego IDW, w tym w szczególności
ogranicza Wykonawcy powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, do czego ma
prawo na podstawie pkt. 22.1 IDW.
Co więcej Wykonawca wskazuje że zapis w pkt 6.2.3. OPZ „wykonawca może
wyznaczyć dodatkowo inny personel, jeśli uważa go za konieczny do prawidłowej realizacji
zadania opisanego w niniejszym OPZ. Dodatkowy personel nie będzie brany pod uwagę
przy ocenie oferty
.” Biorąc pod uwagę zapisy pkt 19.7.2. IDW, jest niepoprawny.
Wykonawca wnioskuje o analizę dokumentów stanowiących podstawę do
przygotowania oferty, a w szczególności ujednolicenie ich zapisów. Powyższy przypadek
może stanowić kluczową wartość w ocenie ofert wpływającą na późniejszy wybór

wykonawcy, z kt
órym podpisana zostanie umowa na wykonanie prac. Jest to również
ograniczenie możliwości współuczestnictwa w postępowaniu dla podmiotów mniejszych
posiadających bogate doświadczenie zawodowe, lecz które nie mogą złożyć oferty
samodzielnie. W związku z faktem, że wskazana nieścisłość dotyczy elementu kluczowego
dla oceny ofert, Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej
7 dni. Na tak postawione pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji pkt 19.7.2. IDW. Zgodnie z tą
modyfikacją Zamawiający doprecyzowuje, że w celu uzyskania punktów w kryterium
„Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego” Wykonawca powinien
dysponować personelem wskazanym w pkt 19.7.2. bezpośrednio.
Ponadto Zamawiający informuje, że pytający błędnie skorelował personel wymieniony
w pkt. 19.7.2. IDW z „dodatkowym” personelem opisanym w pkt. 6.2.3. OPZ. Personel
wyznaczony przez Wykonawcę na podstawie wymienionego przez pytającego zapisu OPZ
ma
charakter posiłkowy w stosunku do personelu wymaganego do realizacji zamówienia i
skorzystanie z niego zależy wyłącznie od decyzji Wykonawcy. Należy zauważyć, że zapis
„Dodatkowy personel nie będzie brany pod uwagę przy ocenie oferty” jednoznacznie
wskazuj
e, że jest to inny personel niż ten wskazany w pkt. 19.7.2. IDW.
Odpowiedź na zadane przez wykonawcę pytanie znalazła też swoje odzwierciedlenie
w zmianie SIWZ. Już sama treść postawionego przez wykonawcę pytania wskazuje, że
wyjaśnienie kwestii dopuszczalności pośredniego dysponowania dodatkowym personelem
miała dla wykonawców kluczowe znaczenie, od której mogło zależeć możliwość ubiegania
się o dodatkowe punkty w ramach przedmiotowego kryterium bądź brak takiej możliwości. To
z kolei w oczywisty sposób przekłada się na punktację przyznaną wykonawcy,
a w konsekwencji także i na możliwość uzyskania przez niego zamówienia. Skoro więc
Zamawiający wyraźnie podkreślił, że w celu uzyskania punktów w kryterium „Dodatkowe
wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” Wykonawca powinien dysponować
personelem wskazanym w pkt 19.7.2. bezpośrednio, to na obecnym etapie jest związany
własnymi wymogami i sformułowanymi przez siebie postanowieniami SIWZ.
Tymczasem Konsorcjum nie d
ysponuje osobą J. S. w sposób bezpośredni
a pośredni. Fakt ten potwierdza zresztą samo Konsorcjum, które w załączniku nr 8 do IDW –
Wykaz personelu, w kolumnie 6, w części dotyczącej J. S. wskazało „Multiconsult Sp. z o.o.
– dysponowanie pośrednie, umowa cywilno- prawna”
.
Z pewnej ostrożności Odwołujący wyraźnie przy tym podkreśla, że zgodnie
z jednoznacznymi zapisami SIWZ, wykonawca nie ma również możliwości skorygowania
własnego oświadczenia w tym zakresie, bowiem Zamawiający wprost wskazał, że Ocena
kryterium Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego zostanie
dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 8 do IDW

– (wykaz nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ani wyjaśnieniom w trybie art. 26
ust. 4 i art. 87 ust. 1 Pzp
). Postąpienie wbrew powyższemu zapisowi SWIZ, stanowiłoby więc
naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i zasady równego traktowania wykonawców
w postępowaniu. Równolegle Odwołujący wskazuje, że niezależnie od podniesionej na
wstępie kwestii braku bezpośredniego dysponowania przez Konsorcjum osobą Pana J. S., w
przypadku trzech pierwszych opracowań, jakie w Wykazie personelu Konsorcjum wskazało
na potrzeby uzyskania punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, i
tak nie byłoby możliwe przyznanie Konsorcjum po dwa punkty za każdą z dokumentacji
z uwagi na to, że Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych danych
dotyczących zakresu opracowanych dokumentacji wobec kilku decyzji o pozwoleniu na
budowę, jakie były wydawane w ramach każdego z trzech zadań.
Tymczasem, Zamawiający wyraźnie zastrzegł w SIWZ, że Za jedną [1] dokumentację
projektową uważa się dokumentację na podstawie której pozyskaną jedną [1] decyzję
o pozwoleniu na budowę. Skoro tak, to Zamawiający powinien ocenić, jaki był zakres
opracowana objętego poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę. Takiej
możliwości jednak Zamawiający został pozbawiony, bowiem Konsorcjum nie przedstawiło
zakresu opracowań dla każdej z decyzji o pozwoleniu na budowę. Konsorcjum przedstawiło
te dane zbiorczo, niejako sumując zakresy opracowań objętych poszczególnymi decyzjami
o pozwoleniu na budowę. Skoro Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że złożenie Wykazu
zawierającego niepełny zakres informacji, uniemożliwiający w sposób jednoznaczny
potwierdzenie, że dana osoba posiada doświadczenie w ww. zakresie będzie skutkowało
zaniechaniem przyznania dodatkowych punktów, to przy tak skonstruowanym oświadczeniu
Konsorcjum jak to, zawarte w Wykazie personelu, nie ma możliwości dokonania oceny, czy
zakres opracowań objętych poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, spełnia
wymogi SIWZ. Powyższe powinno więc skutkować automatycznym zaniechaniem
przyznania punktów dla 3 pierwszych zadań, które wskazało Konsorcjum.
W dalszej kolejności Odwołujący zarzucił, że także zadeklarowane przez Konsorcjum
doświadczenie, jaki miałby się legitymować Pan M. P. nie daje podstaw do przyznania
Konsorcjum aż 10 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert.
Po pierwsze
, Odwołujący ponownie wskazuje, że Konsorcjum, celem uzyskania
dodatkowych punktów (pozycja 1 Wykazu personelu), oświadczyło, że Pan M. P. legitymuje
się doświadczeniem zdobytym jako projektant opracowujący Projekty budowlane i
wykonawcze dla zelektryfikowanej linii kolejowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii
kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300
– 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków –
Rzeszów, etap III” w zakresie szlak Biadoliny – Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 (7,6 km
nawierzchni
– szlak dwutorowy), stacja Bogumiłowice – km 68,9-71,100 (2,2 km nawierzchni

torowej), dwa tory główne zasadnicze i dwa tory główne dodatkowe, trzy krawędzie
peronowe; szlak Bogumiłowice – Tarnów Mościce km 71,1-72,8 (1,7 km nawierzchni – szlak
dwutorowy); szlak Tarnów Mościce – Tarnów km 75,050 – 76,400 (1,35 km nawierzchni –
szlak dwutorowy), gdy tymczasem Pan M. P.
nie opracował w charakterze projektanta
dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) na
odcinku szlak Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9. Powyższe zostało szeroko opisane
powyżej i okoliczności faktyczne tam wskazane zachowują pełną aktualność.
Powyższe prowadzi więc do wniosku, że nawet w przypadku przyjęcia przez Izbę, że
brak jest podstaw do wykluczenia Kon
sorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (choć
Odwołujący uważa, że są ku temu podstawy), to brak jest podstaw do przyznania ofercie
Konsorcjum 2 punktów za to opracowanie. Nie zostało bowiem wykazane, że w ramach
wyżej wymienionego zadania Pan M. P. opracował dokumentację projektową (obejmującą
projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy nawierzchni
kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej długości co najmniej 10 km (tory
główne zasadnicze), obejmującą swym zakresem co najmniej dwa szlaki i jedną stację
kolejową. Według najlepszej wiedzy Odwołującego doświadczenie Pana M. P. zdobyte w
ramach przedmiotowej inwestycji, obejmuje doświadczenie w opracowaniu dokumentacji
projektowej dla budowy lub przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii
zelektryfikowanej o długości nieco ponad 3 km, a nie 10 km, jak wymagał Zamawiający, a
zatem nie są spełnione wymogi postawione przez Zamawiającego, które uzasadniałyby
przyznanie Konsorcjum dodatkowych 2 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny
ofert.
Po drugie
, Odwołujący zarzuca, że Zamawiający nie miał podstaw do przyznania
Konsorcjum dodatkowych 2 punktów w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert z uwagi
na
to, że Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych danych
dotyczących zakresu opracowanych dokumentacji wobec kilku decyzji o pozwoleniu na
budowę, jakie były wydawane w ramach wykazanego przez Konsorcjum kolejnego zadania
tj.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków
Główny – Mydlniki – Balice. Również i w przypadku tego zadania zostały wydane dwie
decyzje o pozwoleniu na budowę. Powyższe zostało szeroko opisane w pkt IV niniejszego
odwołania i okoliczności faktyczne tam wskazane zachowują pełną aktualność. Konsorcjum
ponownie nie wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych danych dotyczących
zakresu opracowanych dokumentacji, objętych poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na
budowę. Wobec powyższego Zamawiający nie miał możliwości dokonania oceny, czy zakres
opracowań objętych poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, spełnia wymogi
SIWZ, co powinno skutkować automatycznym zaniechaniem przyznania punktów dla
przedmiotowego zadania. Jak już to zostało wcześniej wskazane, Zamawiający wyraźnie

zastrzegł w SIWZ, że Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na
podstawie której pozyskaną jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę. Skoro tak, to
Zamawiający powinien ocenić, jaki był zakres opracowana objętego poszczególnymi
decyzjami o pozwoleniu na budowę. Takiej możliwości jednak Zamawiający został
pozbawiony, bowiem Konsorcjum nie przedstawiło zakresu opracowań dla każdej z decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Po trzecie
, Odwołujący zwraca uwagę na niemożność przyznania ofercie Konsorcjum
kolejnych dwóch punktów w ramach trzeciego opracowania wskazanego dla Pana M. P., a
odnoszącego się do zadania: Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i
infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice. W ocenie
Odwołującego, Konsorcjum nie może otrzymać punktów za wskazanie tego zadania, bowiem
było ono realizowane przez Pana M. P. w okresie wcześniejszym niż 10 lat przed upływem
terminu złożenia oferty. Zamawiający wymagał z kolei, aby doświadczenie projektantów
zostało zdobyte w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu złożenia ofert. Z
drugiej strony, Odwołujący zwraca uwagę na niemożność przyznanie ofercie Konsorcjum
punktów w ramach w ramach trzeciego opracowania wskazanego dla Pana M. P., a
odnoszącego się do zadania: Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i
infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice, wobec niepodania
prze
z Konsorcjum pełnych danych dotyczących okresu trwania wykonanej przez Pana M. P.
usługi, które pozwalałyby Zamawiającemu na potwierdzenie, że usługa ta była wykonana w
okresie 10 lat przed upływem terminu złożenia oferty. Odwołujący ponownie ponosi w tym
miejscu, że Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że złożenie Wykazu zawierającego niepełny
zakres informacji, uniemożliwiający w sposób jednoznaczny potwierdzenie, że dana osoba
posiada doświadczenie w ww. zakresie będzie skutkowało zaniechaniem przyznania
dodatkowych punktów. Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego pozyskania
niezbędnych informacji na postawie posiadanych dokumentów. W sytuacji, gdy data
wykonania usługi (według deklaracji samego Konsorcjum) przypada na grudzień 2010 r., a
termin składania ofert to 30 grudnia 2020 r., to dla potwierdzenia, że dane opracowanie
spełnia wymogi Zamawiającego nie jest wystarczające ograniczenie się przez wykonawcę do
wskazania miesiąca i roku wykonania opracowania przez projektanta, a koniecznym jest
wskazanie konkretnej daty (dzień, miesiąc i rok), w której usługa została wykonana. W tym
szczególnym przypadku jest to bowiem jedyny sposób, aby potwierdzić, czy wykonawca
może uzyskać dodatkowe punkty w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, czy też
nie. Odwołujący podkreśla przy tym, że wymogi postawione przez Zamawiającego były
bardzo wymagające i wykonawcy mieli trudność z wykazaniem się żądanym
doświadczeniem, co potwierdzają liczne pytanie ze strony wykonawców, którzy zabiegali o
to, aby termin ten wydłużyć, nawet o dłuższy okres czasu niż 10 lat. Z uwagi na wyrażoną w

art. 7 ust. 1 Pzp potrzebę równego traktowania wszystkich wykonawców ubiegających się o
zamówienie, Zamawiający winien był dostrzec, że doświadczenie zadeklarowane przez
Konsorcjum jest wątpliwe. Jeżeli Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że podawana w Wykazie
personelu informacje muszą umożliwiać Zamawiającemu jednoznaczne potwierdzenie, że
dana osoba posiada doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego, to takiego
jednoznacznego potwierdzenia Zamawiający nie otrzymać z uwagi na możliwość, że usługa
została wykonana wcześniej niż 30 grudnia 2010 r. np. w dniu 1 lub 15 grudnia 2010 r., co
czyniłoby ją starszą niż wymóg Zamawiającego. Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu
pełnych, szczegółowych danych dotyczących terminu realizacji wyżej wymienionego
opracowania, które w sposób jednoznaczny potwierdzałyby, że Pan M. P. posiada
deklarowane doświadczenie, co powinno skutkować zaniechaniem przyznania przez
Zamawiającego ofercie Konsorcjum dodatkowych 2 punktów w ramach przedmiotowego
kryterium.
Po czwarte
, Odwołujący zwraca uwagę na niemożność przyznania ofercie
Konsorcjum kolejnych dwóch punktów w ramach trzeciego opracowania wskazanego dla
Pana M. P.
, a odnoszącego się do zadania: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź
etap II, Lot B 2
– odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej
dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi
podróżnych. Przebudowa układu drogowego infrastruktury wokół multimedialnego dworca
Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul.
Nowowęglową – Układ torowy. W ocenie Odwołującego, Konsorcjum nie może otrzymać
punktów za wskazanie tego zadania, bowiem opracowana dokumentacja projektowa
obejmuje tylko 1 szlak (a nie 2, jak wymagał Zamawiający), a łączna długość torów (główne
zasadnicze) jest mniejsza niż wymagane przez Zamawiającego 10 km. Powyższe zostało
szeroko
opisane powyżej i okoliczności faktyczne tam wskazane zachowują pełną
aktualność. Powyższe prowadzi więc do wniosku, że nie są spełnione wymogi postawione
przez Zamawiającego, które uzasadniałyby przyznanie Konsorcjum dodatkowych 2 punktów
w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert.
W ocenie Odwołującego, za zasadne należy
uznać zarzuty formułowane przez Odwołującego dotyczące błędnej oceny oferty Konsorcjum
i przyznania jej maksymalnej liczby punktów (dla 9 opracowań) w ramach pozacenowego
kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego” w
sytuacji, gdy Konsorcjum nie wykazało, że wskazane przez tego wykonawcę dodatkowe
osoby
– projektanci w Zespołach branżowych takich jak: „Kolejowe obiekty budowlane” i
„Kolejowa sieć trakcyjna” posiadają doświadczenie, które uzasadniałoby przyznanie ofercie
Konsorcjum 18 punktów w ramach wyżej wymienionego pozacenowego kryterium oceny
ofert. To z kolei winno skutkować powinno przyznaniem ofercie Konsorcjum co najwyżej 2

punktów w ramach kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu
zespołu projektowego”
.
Zamawiający w sposób nieprawidłowy zbadał i ocenił ofertę Wykonawcy, która z całą
pewnością nie może być uznana za ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu. Wykonawca
nie powinien otrzymać w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” aż 18 pkt, czyli maksymalnej liczby punktów,
jakie Zamawiający przewidywał dla wykazania się doświadczeniem w opracowaniu 9
dokumentacji projektowych. Co więcej, Odwołujący wykazał, że Konsorcjum przekazało
Zamawiającemu nieprawdziwe informacje celem uzyskania punktów w ramach
pozacenowego kryterium oceny ofert, a zatem powinien zostać wykluczony z udziału
w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 14.06.2021 r. wezwał (za pomocą platformy zakupowej
Zamawiającego) wraz kopią odwołania, w trybie art. 524 Pzp, uczestników postępowania
przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 16.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Fehlings
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: Konsorcjum
Fehlings.

W dniu 17.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum SYSTRA
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została
przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W konsekwencji Izba uznała skuteczność
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: Konsorcjum
SYSTRA.

W dniu 17.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) TPF Sp.
z o.o.
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
wnosząc o uwzględnienie odwołania.

W konsekwencji Izba uznała skuteczność przystąpienia
do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego:

TPF Sp. z o.o.

W dniu 17.06.2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)

Konsorcjum Arcadis
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania. W konsekwencji Izba uznała skuteczność
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: Konsorcjum
Arcadis.

W dniu 19.07.2021 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum Arcadis
złożyło pismo w toku postępowania odwoławczego wnosząc o oddalenie odwołania.

Przedstawienie informacji wprowadzających w błąd - zadanie 1 z Wykazu Personelu.
Przystępujący wskazał w ofercie, że: Pan M. P. zdobył doświadczenie w projektach
budowlanych i wykonawczych dla dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej powyżej 10 km
w ramach zadania Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na
odcinku Biadoliny -
Tarnów w km 61,300 - 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii
kolejowej E30/C-
E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Odwołujący zarzucił, nie
przywołując w tym zakresie żadnych dowodów, że projekt szlaku Biadoliny-Bogumiłowice
opracowany był jedynie przez: Pana K. R., Pana A. O. i Pana I. K. . Zdaniem Odwołującego
miałoby to przesądzać o niemożliwości przypisania Panu M. P. udziału w powyższym
projekcie - a co z
a tym idzie wynikającego z tego doświadczenia. W odpowiedzi na
powyższy zarzut, Przystępujący podkreślił, że w ramach w/w inwestycji Pan M. P. w
przedmiotowym projekcie uczestniczył w charakterze projektanta, biorąc udział w
opracowywaniu dokumenta
cji projektowej. Załączył jako dowód: Oświadczenie Pana M. P. z
26.11.2020 r. Podkreślił, że Odwołujący nie wskazuje na jakiej podstawie twierdzi, iż Pan M.
P.
nie opracował przedmiotowego projektu poprzestając na stwierdzeniu „z informacji
uzyskanych przez Odwołującego", co samo w sobie powinno spowodować oddalenie
przedmiotowego zarzutu. Gołosłowne twierdzenia niepoparte żadną argumentacją, a przede
wszystkim żadnymi dowodami, nie mogą być brane pod uwagę w niniejszym postępowaniu.
Ni
ezależnie od tego, Przystępujący wyjaśnił, że Pan M. P. realizował przedmiotowy projekt
podczas swojej współpracy z BPK Katowice sp. z o.o. w zakresie szczegółowo wskazanym
w ofercie Przystępującego, który spełniał wszystkie wymagania wskazane w SIWZ. W 2014
roku BPK Katowice sp. z o.o. zakończyło swoją działalność, a projektowanie w ramach
zadania „Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku
Biadoliny -
Tarnów w km 61,300 - 80,200" zostało ukończone przez inne biuro projektowe.
Niezależnie jednak od powyższych wyjaśnień w zakresie stanu faktycznego - należy
wskazać, że SIWZ nie precyzuje, że projektantem jest tylko osoba ostatecznie podpisana
pod dokumentacją. Jak wynika z pkt 19.7.2. SIWZ „projektant musi posiadać następujące
kwalifikacje: w okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu złożenia ofert
opracował w charakterze projektanta w danej branży, co najmniej jedną (1) dokumentację
projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub


przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej długości
co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze)"
. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane
brzmienie SIWZ absolutnie nieuprawnione byłoby uznanie, że pojęcie projektanta jest
równoznaczne z osobą która podpisuje projekt budowlany czy wykonawczy. Jak wynika
z powyższego warunkiem dla przyznania punktów jest uczestnictwo danej osoby w projekcie
i faktyczne wykonywanie czynności w charakterze projektanta, nie zaś sprawowanie funkcji
głównego projektanta (i związana z tym wzmianka w projekcie budowlanym
i wykonawczym). Przeciwna interpretacja -
to jest uznanie, że jedynie główny projektant
może przypisywać sobie doświadczenie za opracowanie projektu byłaby rażąco niezgodna
z treścią SIWZ oraz prowadziłaby do nieuprawnionego zawężenia. Takie rozumienie
postawionego przez Zamawiającego wymogu doświadczenia jest jedynym możliwym
i spójnym z celami stawiania wykonawcom wymogów w zakresie doświadczenia –
w przypadku doświadczenia liczy się przede wszystkim to, czy dana osoba je rzeczywiście
zdobyła i będzie mogła z niego skorzystać przy realizacji nowego projektu, a nie np. czy
widnieje lub nie w dokumentacji projektowej jako osoba, która się pod ostatecznym
projektem podpisała. Wobec powyższego, stwierdził, że podając w ofercie w/w
doświadczenie Pana M. P., Przystępujący podał informację prawdziwą i zgodną
z wymaganiami SIWZ, a co za tym idzie nie wprowadził Zamawiającego w błąd
(w szczególności na skutek lekkomyślności czy niedbalstwa). Przytoczył wyrok KIO
z 14.03.2014 r., KIO 395/14. Odno
sząc się natomiast do zarzutu Odwołującego dotyczącego
wprowadzania w błąd: w orzecznictwie KIO wskazuje się, że informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, to informacje nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością, a których
podanie pr
zez wykonawcę skutkuje mylnym przekonaniem zamawiającego co do istniejącej
rzeczywistości (wyrok KIO z 10.12.2019 r., sygn. akt KIO 2378/19) - żadna z tych przesłanek
nie wystąpiła w niniejszej sprawie. KIO wskazuje również, że „(...) ustawodawca w art. 24
ust. 1 pkt 17 Pzp wskazuje, iż wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, gdy
spełnione są następujące przesłanki: po pierwsze zostanie wykazane, iż wykonawca
przekazał w toku postępowania przetargowego informacje wprowadzające zamawiającego
w błąd; po drugie działanie takie było wynikiem co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa
wykonawcy; po trzecie takie działanie winno mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawi
ającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”
(wyrok KIO z 15.04.2019 r.,
s
ygn. akt: KIO 595/19). Z ostrożności Przystępujący wskazał, że gdyby nawet stwierdzić, że
omawiane powyżej doświadczenie nie jest zgodne z SIWZ (czemu Przystępujący zaprzecza)
-
to mogłoby to prowadzić jedynie do nieprzyznania Przystępującemu dwóch (2) punktów
w tym zakresie. Odmienna interpretacja SIWZ przez Przystępującego, a co za tym idzie
uwzględnienie określonego doświadczenia w ofercie w żadnym wypadku nie może
prowadzić do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

P
rzedstawienie informacji wprowadzających w błąd - zadanie 5 z Wykazu personelu.
W ocenie Odwołującego Konsorcjum przedstawiło Zamawiającemu nieprawdziwe informacje,
wprowadzające Zamawiającego w błąd, również w odniesieniu do doświadczenia Pana M.
P.
, jakie miał on zdobyć w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja linii kolejowej
Warszawa -
Łódź etap II, Lot B 2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna oraz budowa
części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów
ora
z obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego infrastruktury wokół
multimedialnego dworca Łódź - Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego
nad i pod ul. Nowowęglową - Układ torowy. Zgodnie z wymaganiami SIWZ dla uzyskania
dodatkowyc
h punktów konieczne było przedstawienie doświadczenia dotyczącego
budowy lub przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej
o łącznej długości co najmniej 10 km (tory główne zasadnicze). Dokumentacja powinna
obejmować w swym zakresie co najmniej dwa szlaki i jedną stację kolejową. Stacja powinna
docelowo obejmować przynajmniej: (i) dwa (2) tory główne zasadnicze, (ii) dwa (2) tory
główne dodatkowe oraz (iii) dwie (2) krawędzie peronowe. Zdaniem Odwołującego,
doświadczenie przedstawione przez Konsorcjum: obejmuje tylko jeden (1) szlak; długość
torów głównych zasadniczych objętych tym zadaniem nie przekracza wymaganych
10 km.
Zarzut (liczba szlaków). Wbrew twierdzeniom Odwołującego, doświadczenie podane
przez Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ - w szczególności obejmuje dwa
(2) szlaki: (i) szlak Łódź Widzew - Łódź Fabryczna linii dwutorowej nr 17; (ii) szlak Łódź
Widzew -
Łódź Fabryczna linii dwutorowej nr 458. Nie ma wątpliwości co do klasyfikacji
wskazanych szlaków. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji, przez
szlak rozumie się części linii kolejowej między sąsiednimi
posterunkami zapowiadawczymi lub posterunkiem zapowiadawczym i końcowym punktem
linii.
Zarzut (wymagana długość torów). Doświadczenie przedłożone przez Konsorcjum to
projekt obejmujący: (i) szlak Łódź Widzew - Łódź Fabryczna linii dwutorowej nr 17; (ii) szlak
Łódź Widzew - Łódź Fabryczna linii dwutorowej nr 458 oraz (iii) stację Łódź Fabryczna.
Długość torów zasadniczych należy wyliczyć w oparciu o długości torów stacji i szlaków.
Szczegółowe wyliczenia w tym zakresie znajdowało się w tym miejscu pisma się w tabeli.
Biorąc pod uwagę przyjęty przez Przystępującego sposób liczenia łącznej długości torów
(który jest w pełni zgodny z zapisami SIWZ), nie ma wątpliwości, że suma długości torów
wyn
iosła ponad 10 km (ponieważ w rzeczywistości wynosi ponad 12 km), co za tym idzie
przedstawione doświadczenie spełnia wymogi Zamawiającego.

Informacje wprowadzające w błąd - zadanie 2 z Wykazu personelu. W ocenie
Odwołującego Konsorcjum przedstawiło Zamawiającemu nieprawdziwe informacje

w odniesieniu do doświadczenia Pana M. P. w ramach zadania: Budowa połączenia
kolejowego MPL „Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice.
Konsorcjum użyło liczby pojedynczej przy słowie decyzja, co oznacza,
przekazanie Zamawiającemu jednoznacznej informacji, że dla przedmiotowego opracowania
wydana została 1 decyzja o pozwoleniu na budowę. Zdaniem Odwołującego dla tego
zadania wydana została nie jedna, a dwie decyzje o pozwoleniu na budowę, co
z kolei ma przekładać się na niemożność uznania przedstawionego doświadczenia Pana M.
P.
. W pierwszej kolejności Przystępujący wskazał, że interpretacja Odwołującego
dotycząca warunku z pkt 19.7.2.: „Za jedną (1) dokumentację projektową uważa się
dokumentację na podstawie której pozyskano jedną (1) decyzję o pozwoleniu na budowę"

jest błędna. Celem tak sformułowanego warunku jest uniemożliwienie wykonawcom
sztuczneg
o mnożenia doświadczeń poprzez rozdzielanie pozwoleń na budowę uzyskanych
w ramach jednego projektu, a nie uniemożliwienie wskazania doświadczenia, które zostało
zdobyte w projektach, na podstawie których wydano więcej niż jedną decyzję o pozwoleniu
na bud
owę. Biorąc pod uwagę takie rozumienie istoty omawianego warunku, rzekome
zatajanie przez Konsorcjum drugiego pozwolenia na budowę byłoby nieracjonalne, ponieważ
przedłożenie drugiego pozwolenia na budowę mogłoby ewentualnie zapewnić Konsorcjum
dodatkowe punkty. Na marginesie -
SIWZ nie przewidywał konieczności przedłożenia
pozwolenia na budowę, a ocena tego doświadczenia była również jasna dla Zamawiającego
-
nie wezwał on Konsorcjum do uzupełnienia braków czy przedłożenia pozwoleń na budowę
(które nota bene by wtedy otrzymał). Podkreśli również, że Konsorcjum nie wprowadziło
Zamawiającego w błąd przekazując informację o uzyskaniu pozwolenia na budowę na
podstawie wykonanej przez Pana M. P.
dokumentacji. Konsorcjum wskazało jedynie, że „dla
ww. do
kumentacji uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę"
. Biorąc nawet pod uwagę, że
dla tego zadania wydane zostały dwa (2) pozwolenia na budowę, to przytoczone wyżej
zdanie jest prawdziwe. Wbrew opinii Odwołującego nie jest to bowiem jednoznaczne ze
stwierdzeniem -
„dla ww. dokumentacji uzyskano tylko jedną (1) decyzję o pozwoleniu na
budowę"
. Zdanie to potwierdza, że wydano co najmniej jedną decyzję o pozwoleniu na
budowę, co było konieczne dla spełnienia warunku z SIWZ. Jednocześnie przypominał, że
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, którego żąda Odwołujący,
następuje w przypadku gdy: wykonawca (a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa,
(b) przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, (c) mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Podkreślił, że niezależnie od tego, że informacje dotyczące decyzji były
prawdziwe, to nie mia
ły i wyjściowo nie mogły mieć również wpływu na ocenę formularza
ofertowego Konsorcjum (a co za tym idzie na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu). Nie jest bowiem jasne i nie wynika to z wywodu przedstawionego przez

Odwołującego - jak ocena tego doświadczenia (czy nawet całej oferty Konsorcjum) miałaby
się zmienić ze względu na przedłożenie drugiego pozwolenia na budowę.

Błędna ocena oferty Konsorcjum. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający dokonał
błędnej oceny oferty Konsorcjum w zakresie „Dodatkowego wsparcia kluczowego personelu
zespołu projektowego"
poprzez nieuprawnione przyznanie 18 pkt. W tym kontekście,
Odwołujący zakwestionował przyznanie ofercie Przystępującego 8 pkt w związku
z deklaracją Konsorcjum co do dysponowania bezpośredniego osobą projektanta J. S.,
ponieważ zdaniem Odwołującego, Konsorcjum nie dysponuje osobą J. S. w sposób
bezpośredni. Ma to wynikać z treści oferty Konsorcjum - które w załączniku 8 do IDW -
Wykaz personelu, w kolu
mnie 6 wskazało „Multiconsult sp. z o.o. - dysponowanie pośrednie,
umowa cywilno-prawna"

. Odwołujący zarzucił Konsorcjum również, że w doświadczeniu
Pana J. S.
Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych danych
dotyczących zakresu opracowanych dokumentacji wobec kilku decyzji o pozwoleniu na
budowę, jakie były wydawane w ramach każdego z trzech zadań. Ponadto, Odwołujący
zakwestionował przyznanie przez Zamawiającego ofercie Przystępującego łącznie 10
punktów ze względu na rzekome braki w doświadczeniu Pana M. P., w tym w odniesieniu
do:
 projektu Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku
Biadoliny -
Tarnów w km 61,300 - 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej
E30/C-
E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III, ponieważ zdaniem Odwołującego, Pan M.
P.
nie opracowywał w charakterze projektanta dokumentacji projektowej (obejmującej projekt
budowlany lub wykonawczy) na odcinku szlak Biadoliny -
Bogumiłowice km 61,3 - 68,9.
 projektu „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek
Kraków Główny - Mydlniki - Balice"
, ponieważ zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie miał
podstaw do przyznania Konsorcjum 2 punktów w ramach pozacenowych kryteriów oceny
ofert z uwagi na to, że Konsorcjum nie wykazało pełnych, szczegółowych danych w zakresie
pozwoleń na budowę wydanych w ramach zadania Budowa połączenia kolejowego MPL
„Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice.
 projektu „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej
do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice"
. Odwołujący wskazał, że Konsorcjum nie
może otrzymać punktów za wskazanie tego zadania, bowiem było ono realizowane przez
Pana M. P.
w okresie wcześniejszym niż 10 lat przed upływem terminu złożenia oferty.
Zdaniem Odwołującego, przeszkodą w uznaniu doświadczenia Pana M. P. miałoby być
wskazanie w ofercie jedynie miesiąca i roku jako daty realizacji usługi.
 projektu modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź etap II, Lot B 2 - odcinek Łódź
Widzew -
Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna
przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu

drogo
wego infrastruktury wokół multimedialnego dworca Łódź - Fabryczna - budowa
zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – układ torowy.
W ocenie Odwołującego, Przystępujący nie może otrzymać punktów za opisane powyżej
zadanie. Dokumentacja projektowa miałaby obejmować tylko 1 szlak (a nie 2, jak wymagał
Zamawiający), a łączna długość torów (główne zasadnicze) miałaby nie przekraczać
wymaganych przez Zamawiającego 10 km.

Zarzut (bezpośrednie dysponowanie osobą projektanta J. S.). W odpowiedzi na
zarzut Odwołującego, należy wskazać, że doszło w tym wypadku do oczywistej omyłki
pisarskiej, która jednak pozostaje bez wpływu na możliwość prawidłowego odczytania treści
oferty Przystępującego. Przystępujący co prawda omyłkowo wskazał w tym miejscu na
dysponowanie pośrednie, jednak z całego opisu „dysponowanie pośrednie, umowa cywilno-
prawna"
-
wynika, że mamy do czynienia ze stosunkiem dysponowania bezpośredniego.
Przystępujący wyraźnie wskazał bowiem i doprecyzował, że podstawą współpracy z Panem
J. S. jest umowa cywilno-
prawna. Odpowiada to stanowi faktycznemu, ponieważ w
rzeczywistości Multiconsult w momencie składania ofert dysponował osobą Pana J. S.
bezpośrednio. Jak wskazuje UZP: „W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się
przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest
stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na
dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z
dysponowaniem bezpośrednim. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego
stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usłuż,
umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej
działalność
gospodarczą
itd."

/Dopuszczalność
żądania
przez
zamawiającego
przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu
trzeciego (Dopuszczalność żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę
dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego - UZP (uzp.gov.pl)./.
Wskazanie, że podstawą dysponowania jest umowa cywilno-prawna wskazuje więc
jednoznacznie, że jest to dysponowanie bezpośrednie. Na marginesie jedynie zaznaczył, że
c
ała tabela, w której umieszczony omyłkowy zapis zakłada wyłącznie możliwość
przedstawienia współpracy opartej na dysponowaniu bezpośrednim - kolumna nr 8
zatytułowana jest bowiem „Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę lub inny stosunek
cywilno-
prawny potwierdzający bezpośredniość dysponowania)"
. Wpisywanie więc do tabeli
osoby, którą Przystępujący dysponuje jedynie pośrednio byłoby działaniem zupełnie
nieracjonalnym.

Zarzut (liczba decyzji w ramach doświadczenia J. S.). W pierwszej kolejności
Przystępujący chciałby wskazać, że interpretacja Odwołującego dotycząca warunku z pkt

19.7.2.:
„Za jedną (1) dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie,
której pozyskano jedną (1) decyzję o pozwoleniu na budowę"
jest błędna. Celem tak
sformułowanego warunku jest uniemożliwienie wykonawcom sztucznego mnożenia
doświadczeń poprzez rozdzielanie pozwoleń na budowę uzyskanych w ramach jednego
projektu, a nie uniemożliwienie wskazania doświadczenia, które zostało zdobyte
w projektach, na podstawie, których wydano więcej niż jedną decyzję o pozwoleniu na
budowę. Biorąc pod uwagę takie rozumienie istoty omawianego warunku, wskazanie
projektów, w ramach których wydano więcej niż jedno pozwolenie na budowę nie jest
niezgodne z SIWZ i nie wprowadza Zamawiającego w błąd. Wbrew temu co twierdzi
Odwołujący, całościowe przedstawienie dokumentacji przez Konsorcjum - to jest wykazanie
wszystkich decyzji uzyskanych w ramach jednego projektu -
pokazuje Zamawiającemu pełny
obraz projektu. Dopiero sztuczne „rozbicie" poszczególnych decyzji na oddzielne
doświadczenia mogłoby nastręczać Zamawiającemu trudności w ocenie projektów. Co
więcej, SIWZ nie przewidywał konieczności przedłożenia pozwolenia na budowę, a ocena
tego doświadczenia była również jasna dla Zamawiającego - nie wezwał on Konsorcjum do
uzupełnienia braków czy przedłożenia pozwoleń na budowę (które nota bene by wtedy
otrzymał). Na marginesie, wskazał, że przedłożenie projektów oddzielnie (według kryterium 1
dokumentacja = 1 pozwolenie na budowę) mogłoby ewentualnie zapewnić Konsorcjum tylko
dodatkowe punkty.

Zarzut (modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka). Aktualne pozostają w tym
zakresie wyjaśnienia Przystępującego opisane w punkcie powyżej, ponieważ powyższy
zarzut jest tożsamy z zarzutem omawianym w ww. punkcie.

Zarzut (budowa połączenia kolejowego MPL „ Kraków - Balice" z Krakowem).
Aktualne pozostają w tym zakresie wyjaśnienia Przystępującego opisane w punkcie 3
powyżej, ponieważ powyższy zarzut jest tożsamy z zarzutem omawianym w ww. punkcie.

Zarzut (modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury
służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice). Przedstawiony przez
Przystępującego opis doświadczenia w przedmiotowym zakresie jest całkowicie jasny, a jego
treść nie budzi wątpliwości. W swojej ofercie, Przystępujący wskazał, że data wykonania
usługi przypadła na grudzień 2010 r. Termin składania ofert w przedmiotowym przetargu
mijał 30.12.2020 r. Oczywistym jest, że sformułowanie „grudzień 2010 r." obejmuje swoim
zakresem cały miesiąc (w tym 30 oraz 31 grudnia) - a tym samym mieści się w okresie 10 lat
jakiego wymagał Zamawiający. Powyższe rozumienie jest również zgodne z zasadami
prawidłowej pisowni -jedynie gdyby doświadczenie nie obejmowało całego miesiąca, to
należałoby to doprecyzować. Na marginesie należy wskazać, że sam Zamawiający

konstruując SIWZ wymagał dla wykazania tego doświadczenia podania jedynie miesiąca
oraz roku realizacji projektu.

Zarzut (modernizacja linii kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź
Widzew
– Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna).
Aktualne pozostają w tym zakresie wyjaśnienia Przystępującego opisane w punkcie powyżej,
ponieważ powyższy zarzut jest tożsamy z zarzutem omawianym w ww. punkcie.
Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21, sygn. akt: KIO 1758/21:
W dniu 19.07.2021 r. (e-
mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający
wobec wniesienia odwołań do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. art. 521 Pzp,
dwie oddzielne odpowiedzi na odwołanie, w których uwzględnił część zarzutów, a pozostałe
oddalił. Kopia została przekazana Odwołującemu oraz Przystępującym.
W zakresie odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21. Zamawiający uwzględnił
odwołanie w części. W pozostałym oddalił odwołanie i wnosił o przyznanie kosztów procesu
na rzecz Zamawiającego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zarzut dotyczący liczby
rozjazdów na stacji Sobolew – ZARZUT NIEUWZGĘDNIONY. Zamawiający potwierdził, iż
stacja Sobolew posiada jedynie 17 rozjazdów. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że
Arcadis pomimo tego faktu spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią
warunku udziału w postępowaniu w pkt 8.5.2 IDW: ”Łącznie dokumentacje powinny
obejmować w swym zakresie co najmniej trzy szlaki o długości 7 km każdy oraz trzy stacje
kolejowe. Każda ze stacji powinna docelowo posiadać po 20 rozjazdów oraz dwa tory
główne zasadnicze, dwa tory główne dodatkowe oraz co najmniej 4 krawędzie peronowe.”

Arcadis wskazał na Koordynatora Projektu/ Głównego Projektanta Pana A. B. i
wykazał dla niego dwie dokumentacje projektowe: „Opracowanie dokumentacji projektowej
zelektryfikowanej dwuto
rowej linii kolejowej o prędkości projektowanej min. 160 km/h
i materiałów przetargowych w ramach projektu POIiŚ 7.1-73 pn.: „Modernizacja linii kolejowej
Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
– Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace
Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)”
. W ramach powyższej
dokumentacji były opracowywane trzy szlaki:
• Garwolin – Łaskarzewo o dł. 13, 470 km,
• Sobolew – Życzyn o dł. 9,173 km,
• Życzyn – Dęblin o dł. 7,44 km. Szlaki te spełniają wymagania Zamawiającego wskazane
w pkt 8.5.2. IDW. Ponadto w ramach opracowywanej dokumentacji, Pan A. B.
opracował
dokumentację dla stacji Dęblin, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Arcadis
wskazał dla Pana A. B. jeszcze drugą dokumentację pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych dla przebudowy infrastruktury kolejowej na dwutorowej zelektryfikowanej linii
kolejowej o prędkości projektowanej min 160 km/h: Linia Kolejowa nr 91 Kraków – Medyka –


Granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500-133,600.”.
Wskazana powyżej dokumentacja posiada dodatkowo dwie stacje tj. stację Ropczyce oraz
stację Sędziszów, które obie spełniają wymagania Zamawiającego. Wobec powyższego
wskazane
przez Arcadis dokumentacje spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w pkt 8.5.2. IDW, tym samym Aracadis spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zarzut dotyczący minimalnej prędkości projektowej - ZARZUT NIEUWZGĘDNIONY.
Odwołujący podnosił, iż jakoby dokumentacja projektowa na inwestycji pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o prędkości
projektowanej min. 160 km/h i materiałów przetargowych w ramach projektu POIiŚ 7.1-73
pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na
odcinku Otwock
– Lublin – Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały
przetargowe)”
nie dotyczyła linii kolejowej o prędkości projektowanej min. 160 km/h.
Zamawiający nie zgodził się z taką argumentacją Odwołującego. Wskazana powyżej
dokumentacja została wykonana dla kategorii linii M160. Sam Odwołujący nawet przedłożył
stosowny dowód: dowód nr 2, pkt 3 – parametry techniczne – M160. W nomenklaturze
Zamawiającego oznaczenie M160 oznacza prędkość linii. W tym przypadku będzie to 160
km/h. Wskazana dokumentacja projektowa dotyczy 43,75 km dla prędkości projektowej 160
km/h. Wobec tego faktu, Zamawiający nie może uznać zarzutu Odwołującego za zasadny.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż niemalże niemożliwe jest uzyskanie zakładanej
prędkości dla całego odcinka linii kolejowej. Zawsze pojawią się odcinki o mniejszej
prędkości, co nie oznacza, że linia przestaje być projektowaną linią o określonej prędkości
(w tym przypadku 160 km/h).
Zarzut dotyczący doświadczenia Pana M. P. – ZARZUT UWZGLĘDNIONY.
Zamawiający dokonując ponownej weryfikacji doświadczenia Pana M. P. stwierdził, że
Arcadis oświadczył nieprawdę jakoby Pan M. P. opracowywał projekty budowlane i
wykonawcze dla inwestycji:
„ Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa
na odcinku Biadoliny -
Tarnów w km 61,300 - 80,200 w ramach projektu "Modernizacja linii
kolejowej E30/C-
E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III”
. W ramach przedmiotowej
inwestycji Pan M. P.
opracowywał jedynie projekty wykonawcze. Ponadto dokumentacja nie
dotyczyła – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – co najmniej 10 km torów głównych
zasadniczych. Stanowisko Odwołującego dotyczące definicji torów głównych zasadniczych
jest prawidłowe.
Zarzut dotyczący doświadczenia Egis – ZARZUT NIEUWZGLĘDNIONY.
Zamawiający dokonując oceny doświadczenia Pana V. A. oparł się na przedstawionym
wykazie personelu. Zamawiający nie posiadał innych informacji, potwierdzających, że linia ta

jest linią niezelektryfikowaną. Zamawiający wskazał, iż linia GCC railway w Arabii Saudyjskiej
jest niezwykle rozległą linią i brak elektryfikacji nie musi dotyczyć całości jej długości.
Zarzut dotyczący doświadczenia Fehlings – ZARZUT UWZGLĘDINONY.
Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji wskazanego doświadczenia Pana I. K. . Zgodnie
z przekazanymi informacjami przez jeden z zespołów Zamawiającego wynika, iż wskazane
przez Fehlings stacje Wołomin oraz Tarnów nie posiadają wymaganych, co najmniej 10 km
torów głównych zasadniczych. Wykonawca nie wskazał innych stacji w ramach dokumentacji
projektowych, które mogłyby spełniać ww. wymóg Zamawiającego w zakresie torów
głównych zasadniczych. Wobec powyższego zarzut ten został uwzględniony przez
Zamawiającego.
Zarzut dotyczący doświadczenia IDOM – ZARZUT NIEUWZGLĘDNIONY. Wbrew
stanowisku Odwołującego, wyroki wskazane w Odwołaniu nie odnosiły się bezpośrednio do
stacji/przystanku Buin Zoo. Wykluczenie wykonawcy
z tamtego postępowania zostało
dokonane w oparciu o szereg innych okoliczności. Z treści wyroku w sprawie o sygn. akt:
KIO 444/20:
„Odwołujący sam przyznał w złożonych wyjaśnieniach że stacja Villada nie
posiada trzech krawędzi peronowych, lecz Główny Projektant opracował również
dokumentację dla stacji Palanquinos, która posiada trzy krawędzie peronowe. Niemniej
z zebranego materiału dowodowego wynika, iż stacja Palanquinos posiada dwie krawędzie
peronowe, co potwierdza korespondencja z 27 marca 2020 r., gdzie na pytanie
Zamawiającego czy stacja Palanquinos położona na kilometrze 326,895 posiada
przynajmniej dwa tory przejezdne (tory główne) i trzy krawędzie peronowe? ADIF udzielił
następującej odpowiedzi: Stacja Palanquinos posiada dwa tory główne, dwie krawędzie
peronowe i jedną kładkę nadziemną (Odcinek jest dwutorowy i zelektryfikowany).”
Liczbę
krawędzi potwierdzają również załączone do pisma procesowego wykonawcy PORR S.A.
zdjęcia lotnicze stacji Palanquinos. Również sam list referencyjny z kwietnia 2020 r.,
przedłożony przez Odwołującego, referuje jedynie do możliwości dostępu do trzech krawędzi
peronów. Natomiast warunek udziału w postępowaniu dotyczył budowy lub przebudowy
jednej stacji kolejowej położonej na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej posiadającej
przynajmniej dwa tory główne zasadnicze i trzy krawędzie peronowe. Zamawiający nie
określił warunku dotyczącego jedynie dostępu do trzech krawędzi, jak to zostało ujęte
w liście referencyjnym z kwietnia 2020 r. Uwzględniając przywołane wyżej okoliczności stanu
faktycznego skład orzekający przyjął, że Odwołujący przedstawił Zamawiającemu informacje
wprowadzające go w błąd nie tylko na etapie składania wykazu osób, lecz również przy
procedurze wyjaśniającej. Izba uznała, że ad casum Odwołujący działał w warunkach
rażącego niedbalstwa. Ponadto w ramach przedstawionej informacji w wykazie osób przez
IDOM, zostały wykazane liczne stacje na przedmiotowej inwestycji. Zgodnie ze wskazywaną

przez IDOM nazwą dokumentacji, ostatnią stacją opracowywaną przez IDOM była stacja
Rancagua. Stacja ta
– co widać m.in. na zdjęciach satelitarnych (dostępnych publicznie), jest
stacją spełniającą wymagania Zamawiającego w zakresie stacji (kończącej dany szlak).
Długość szlaku pozostaje bez znaczenia, wobec wykazania przez IDOM szlaku o długości
ponad 8 km (Alameda
– San Bernardo). Zgodnie z treścią pktu 19.7.2. IDW, brak było
wymagań Zamawiającego dotyczących długości drugiego szlaku.
Zarzut
dotyczący
korekty
omyłki
rachunkowej
Arcadis

ZARZUT
NIEUWZGLĘDNONY. Zamawiający dokonał poprawy omyłki rachunkowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami (a nie tak jak żąda Odwołujący na podstawie uchylonych
przepisów). Arcadis wskazał na jednakową stawką roboczogodziny w każdej z pozycji za
pełnienie nadzoru autorskiego. Nie ulega zatem wątpliwości, że Arcadis za wykonanie
pełnienia nadzoru autorskiego – bez znaczenia, który z ekspertów miałby się stawić – żądał
takiej samej stawki. Po dokonanych przeliczeniach prze
z Zamawiającego, Zamawiający
zauważył oczywistą omyłkę rachunkową i dokonał jej poprawy zgodnie z zasadami
rachunkowymi. Pozycje od 1 do 9 w tabeli ceny ofertowej netto po ich zsumowaniu dają cenę
w wysokości 2.914,128,00 zł. Ta cena pojawia się w kolejnych załącznikach do oferty
Arcadis. W związku z tym faktem, nie budzi wątpliwości Zamawiającego jaką cenę ofertową
za pełnienie nadzoru autorskiego wskazał Arcadis. W pozycji „cena za jedną godzinę pobytu”
Arcadis wskazał kwotę 295,35 zł netto. Po przemnożeniu stawki przez liczbę godzin kwota
uzyskana w wyniku mnożenia jest odmienna od wskazanej przez Arcadis w innych
pozycjach w ofercie. Zamawiający dokonał podziału zaoferowanej ceny przez liczbę godzin
i dokonał odpowiedniej korekty stawki Arcadis. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonanie
takiej korekty nie powoduje w jakimkolwiek stopniu zmiany ceny Arcadis
– w dalszym ciągu
ceną zaoferowaną w tej pozycji jest 2.914.128,00 zł. Według Zamawiającego posiadał on
komplet informacji pozwalających na dokonanie korekty. Zdaniem Izby: „Aby dokonać
poprawy oczywistej omyłki rachunkowej zamawiający powinien mieć wszelkie informacje
umożliwiające jednoznaczne ustalenie faktu, że w sposób błędny przeprowadzono w ofercie
działanie matematyczne, a prawidłowe obliczenia doprowadzą do ustalenia prawidłowej ceny
oferty. Zamawiający jest zobowiązany dokonać korekty takich obliczeń i poinformować
wykonawcę o tym fakcie.”
(wyrok z 13.08.2020 r., sygn. akt: KIO 1313/20). Poprawienie
omyłki rachunkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia dalszych zmian będących jej
konsekwencją rachunkową. Przeszkodą dla wprowadzenia zmian w treści oferty, będących
wynikiem zastosowania trybu, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 p.z.p., nie jest ani liczba
występujących omyłek, ani też ich znaczenie. Poprawa omyłek rachunkowych może zatem
mieć istotny wpływ na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny. (wyrok z 27.12.2018
r., sygn. akt: KIO 2538/18)

Zarzut dotyczący omyłek rachunkowych IDOM oraz Fehlings – ZARZUT
NIEUWZGLĘDNIONY. Zamawiający nie dopatrzył się błędów rachunkowych w ofercie
IDOM. Jednocześnie Zamawiający wskazuje co następuje: wskazane przez Zamawiającego
wartości procentowe za każdy z etapów, oznacza, że tych wartości żaden z wykonawców nie
może przekroczyć. Zamawiający ustalił maksymalne wynagrodzenie wykonawców jakie oni
mogą uzyskać za realizację danego etapu umowy. Zamawiający nie widzi podstaw aby
wynagrodzenie danego wykonawcy było mniejsze niż procentowy podział. Zwrócił uwagę, że
zarzut nie dotyczy zaoferowania w
innych pozycjach cen przekraczających wskazany przez
Zamawiającego próg procentowy. Dotyczy jedynie zaoferowania ceny niższej od
wskazanego przez Zamawiającego progu procentowego. Następnie Zamawiający wskazał,
iż zarzut Odwołującego jest błędnie sformułowany, gdyż odnosi się on do poprawienia
omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 w zakresie istotności zmian oferty. Zamawiający
wskazał na ugruntowane stanowisko Izby (pkt VII. 4 Odpowiedzi na Odwołanie) – dokonanie
zmiany na podstawie ww. przepisów może prowadzić do istotnej zmiany oferty i nie może
być to powodem automatycznego odrzucenia oferty danego wykonawcy. Ewentualna omyłka
rachunkowa Fehlings nie ma wpływu na odrzucenie oferty tego wykonawcy.
W zakresie odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 1758/21. Zamawiający uwzględnił
odwołanie w części

w zakresie zarzutu nr 1 oraz 2. W pozostałym oddalił odwołanie i wnosił
o przyznanie kosztów procesu na rzecz Zamawiającego, w tym kosztów zastępstwa
procesowego.
Zarzut numer 1
– wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp – ZARZUT
W CZĘŚCI UWZGLĘDNIONY. Zamawiający w toku ponownych czynności weryfikujących
doświadczenie Pana M. P., stwierdził co następuje:
• w odniesieniu do zarzutu 1 a oraz 2 c – Zamawiający ustalił, że Pan M. P. nie uczestniczył
przy pracach: szlak Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 (7,6 km nawierzchni, szlak
dwutorowy), szlak Bogumiłowice – Tarnów Mościce km 71,1 – 72,8 (1,7 km nawierzchni,
szlak dwutorowy), stacja Tarnów Mościce km 72,8 – 75,05 (2,25 km nawierzchni linii
dwutorowej), stacja Tarnów km 76,400 – 80,200 (3,8 km nawierzchni linii dwutorowej);
• w odniesieniu do zarzutu 1 b oraz 2 f – Zamawiający ustalił, iż przedmiotowy projekt nie
obejmował szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska, który został wskazany przez konsorcjum
Arcadis sp. z o.o., Multiconsult Polska sp. z o.o., i Transprojekt Gdański sp. z o.o. w wykazie
personelu.
• w odniesieniu do zarzutu 1 c – Zamawiający w zakresie liczby pozwoleń na budowę
przedstawił swoje stanowisko w pkt II.3 i II.4 odpowiedzi na odwołanie. W związku
z potwierdzeniem przez Zamawiającego informacji wskazanych w odwołaniu, iż konsorcjum
Arcadis sp. z o.o., Multiconsult Polska sp. z o.o., i Transprojekt Gdański sp. z o.o. wskazało

w
wykazie personelu informacje nieprawdziwe, to Zamawiający zobowiązany jest do
wykluczenia ww. konsorcjum z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Zarzut nr 2
– zmiana ilości punktów oferty Wykonawcy – ZARZUT W CZĘŚCI
UWZGLĘDNIONY. Odwołujący podnosił zarzut wskazany w Odwołaniu jako zarzut nr 2 jako
zarzut ewentualny w przypadku nie uwzględnienia pierwszego zarzutu. Zamawiający nie
podziela w całości stanowiska Odwołującego. Zamawiający w pkt 1 dotyczący zarzutu
określonego jako 2c, 2f zajął stanowisko o uwzględnieniu odwołania w tym zakresie.
Jedocześnie Zamawiający stał na stanowisku – w odniesieniu do zarzutu nr 2a – iż błędne
jest stanowisko Odwołującego w tym zakresie. Z treści tabeli oraz informacji tam
zamieszczonych wynika bezpośrednie dysponowanie Panem J. S. . Umowa cywilnoprawna
ma charakter dysponowania bezpośredniego. Wykonawca nie wykazywał podwykonawców
lub zasoby podmiotów trzecich w tym zakresie, które mogłyby pozwolić na stwierdzenie, że w
rzeczywistości dysponowanie tą osobą przez wykonawcę będzie pośrednie. Odnosząc się
do zarzutu Odwołującego w pkt 2b, 2d - ilość wydanych pozwoleń na budowę nie odgrywa
kluczowej roli dla przedmiotowej sprawy. Zamawiający stwierdza, że w tym zakresie nie
dopatrzył się uchybień konsorcjum Arcadis sp. z o.o., Multiconsult Polska sp. z o.o.,
Transprojekt Gdański sp. z o.o. Zamawiającemu ustalając warunek udziału w postępowaniu
oraz kryteria oceny ofert zależało, aby osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadały
d
oświadczenie przy pracy nad dokumentacją, która uzyskała pozwolenie na budowę, gdyż
będzie to przedmiotem niniejszego zamówienia. Uzyskanie większej ilości pozwoleń nie
powinno doprowadzać do wykluczania wykonawców z postępowania, bo de facto czym
większa ilość pozwoleń, tym większe doświadczenie wykonawców, w tym zakresie.
Wykonawca nie uzyskał większej ilości punktów za przedstawioną inwestycję. Zamawiający
uznał całość inwestycji jako jedną dokumentację.
Zarzut nr 2e - Zamawiaj
ący ustalił termin składania ofert w przedmiotowym
Postępowaniu na 30 grudnia 2020 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Wykonawcę zadanie pn. „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139
i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice”
zakończyło się
w grudniu 2010 r. Zdaniem Zamawiającego przedmiotowa inwestycja została wskazana
w sposób właściwy przez wykonawcę i nie upłynął okres ponad 10 lat przed terminem
składania ofert.Skład
orzekający
Krajowej
Izby
Odwoławczej
po zapoznaniu
się
z p
rzedstawionymi poniżej dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk
Stron
oraz Przystępujących /Konsorcjum SYSTRA nie stawiło się na obu rozprawach/


oraz W
noszących sprzeciw do sprawy o sygn. akt: KIO 1755/21 oraz KIO 1758/21
złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy, ustalił i zważył, co następuje.


Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skutkujących odrzuceniem odwołań na podstawie art. 528 Pzp, a Wykonawcy posiadają
legitymację procesową w rozumieniu art. 505 ust. 1 Pzp uprawniającą do ich złożenia.
Ponadto warto zaznaczyć, że wykonawca TPF Sp. z o.o. (Odwołujący w sprawie o sygn.
akt: KIO 1755/21)
w rankingu złożonych ofert zajął piąte miejsce, w wypadku więc
potwierdzenia wszystkich
zarzutów, ma szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.
Natomiast wykonawca Konsorcjum Egis

(Odwołujący w sprawie o sygn. akt: KIO 1758/21)

w rank
ingu złożonych ofert zajął drugie miejsce, w wypadku więc potwierdzenia zarzutów,
ma szans
ę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie, w zakresie sprawy o sygn. akt: KIO 1755/21 Zamawiający uwzględnił
zarzut dotyczący konsorcjum Arcadis w zakresie doświadczenia p. M. P., co do stacji
Bogumiłowice oraz stacji Kraków - Lotnisko. Jeżeli chodzi o Konsorcjum Fehlings, to
Zamawiający uwzględnił zarzuty analogiczne w stosunku do stacji Wołomin oraz Tarnów
względem p. I. K. . W zakresie sprawy o sygn. akt: KIO 1758/21 uwzględnił zarzuty
dotyczące Konsorcjum Arcadis, tj. zarzut 1a i 1b, jak również 2c i 2f, nie uwzględnił zarzutu
1c oraz 2a, 2b, 2d i 2e. Konsorcjum Arcadis wniosło sprzeciw na posiedzeniu, tak do
uwzględnionych zarzutów przez Zamawiającego w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21, jak
również w sprawie o sygn. akt: KIO 1758/21. Podobnie, Konsorcjum Fehlings wniosło
sprzeciw w zakresie zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego w sprawie o sygn. akt:
KIO 1755/21. Dodatkowo,
Odwołujący TPF Sp. z o.o. w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21
wycofał zarzut 6, tak wobec konsorcjum IDOM, jak i konsorcjum Fehlings.

Podczas rozprawy w dniu 30.07.2021 r. Konsorcjum Egis w sprawie o sygn. akt: KIO
1755/21
wniosło także sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu
dotyczącego jego oferty w piśmie z 29.07.2021 r. będącym odpowiedzią na pismo
Odwołujący TPF Sp. z o.o. z 26.07.2021 r.


Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 542 ust. 1 Pzp dopuścił w niniejszej
sprawie dowody z: doku
mentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej w formie
elektronicznej w sprawie sygn. akt: KIO 1755/21, KIO 1758/21
(na dwóch płytach CD, na
drugiej przekazanej 30.07.2021 r.
załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia), w tym
w
szczególność postanowień SIWZ, w tym Instrukcji dla Wykonawców (tom I SIWZ), Opisu
Przedmiotu Zamówienia (tom III SIWZ), załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia,
treści złożonych wraz z ofertami załączników nr 8 – wykazów personelu, na potrzeby

weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19.7.2 IDW przez Konsorcjum Arcadis,
Konsorcjum Egis, K
onsorcjum Fehlings oraz Konsorcjum IDOM oraz treści Załączniku 6a –
„wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” złożonego celem spełnienia warunków
udziału w postępowaniu przez Konsorcjum Arcadis. Podobnie, załącznika nr 1A oraz 1 C do
Formularza ofertowego Konsorcjum Arcadis.

Do sprawy o sygn. akt: KIO 1755/21:
Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego

do sprawy o sygn. akt: KIO 1755/21
załączone do odwołania przez TPF Sp. z o.o. na okoliczności wskazane w piśmie dotyczące
wskazanych zarzutów celem ich uwzględnienia:
1) w
yciąg z projektu budowlanego - Plan Sytuacyjny Stacja Sobolew;
2) w
yciąg z projektu budowlanego - Wykaz Prędkości;
3) o
dpowiedź BEiOP /

kolejowego Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A./;
4) dowód z prezentacji multimedialnej -
https://youtu.be/zqxXwmcmIoo?t=1546

– przystanek
Buin Zoo.
Dodatkowo
Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego złożone na rozprawie
/20.07.2021 r./ przez TPF Sp. z o.o. /
Odwołujący

do sprawy o sygn. akt: KIO 1755/21/:
 wyciąg z dokumentacji projektowej na okoliczność, że prędkość na stacji Dęblin
projektowana jest do 100 km/h.
Izba zaliczyła również w poczet materiału dowodowego do sprawy o sygn. akt: KIO
1755/21
załączone do pisma procesowego złożonego przed otwarciem posiedzenia przez
Konsorcjum Arcadis na okoliczności wskazane w piśmie dotyczące wskazanych zarzutów
celem ich oddalenia:
1) p
ismo Zamawiającego z dnia 1 lutego 2021 r. znak: IRZUa-0816-CEF/E75/26/20;
2) w
yciąg z Załącznika do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 9 lutego 2009 r. „Wykaz linii Id-12 (1)-29)” — strony 11 i 140.
Ponadto
Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego do sprawy o sygn. akt: KIO
1755/21 złożone na rozprawie /20.07.2021 r./ przez Konsorcjum Egis:
1) wyjaśnienia p. V. A. (wersja w j. angielskim wraz z tłumaczeniem);
2) opracowa
nie Projektu Wykonawczego. Wstępne opracowanie A8 na okoliczność
wykazania, że podczas prac projektowych na linii przez p. V. A. przyjęto założenia
projektowe konieczne do zelektryfikowanie jej w przyszłości (wersję w języku angielskim z
tłumaczeniem).

Izba zaliczyła także w poczet materiału dowodowego do sprawy o sygn. akt: KIO
1755/21
załączone do pisma procesowego złożonego przed otwarciem posiedzenia przez
Konsorcjum IDOM na okoliczności wskazane w piśmie dotyczące wskazanych zarzutów
celem ich oddalenia:
1) dowód z prezentacji multimedialnej -
https://www.youtube.com/watch?v=QYjasQ7Fej4
-
stacje Paine, Graneros czy Rancagua.
Nadto, w poczet materiału dowodowego zaliczono dołączone do pism procesowego
z 26.07.2021 r. przez
TPF Sp. z o.o. /Odwołującego w sprawie KIO 1755/21/ na okoliczności
wskazane
w niniejszym piśmie:
1) w
yciąg ze strony Egis wraz z tłumaczeniem;
2) k
orespondencja z Saudi Railways Organization wraz z tłumaczeniem;
3) t
łumaczenie opracowania „Wstępne opracowanie”;
4) instrukcja Iet-
107 pt. „Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej
z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych – wyciąg”;
5) w
yciąg z dokumentacji budowlanej Egis – Przebudowa linii kolejowej 182.
W
poczet materiału dowodowego zaliczono także złożone na rozprawie
/30.07.2021 r./ przez Konsorcjum Egis:
1)
wyciąg z dokumentacji projektowej, tj. opracowania projektu budowlanego wraz
z tłumaczeniem na potwierdzenie, że wstępne opracowanie złożone na rozprawie
20.07.2021 r. stanowi
ło załącznik do dokumentacji projektowej;
2)
oświadczenie p. E. G. wraz z jego tłumaczeniem na okoliczność, że projekt budowlany
obejmował elektryfikację.

Do sprawy o sygn. akt: KIO 1758/21:
Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego

do sprawy o sygn. akt: KIO 1758/21
załączone do odwołania przez Konsorcjum Egis na okoliczności wskazane w piśmie
dotyczące wskazanych zarzutów celem ich uwzględnienia:
1) k
opie załącznika nr 8 – wykaz personelu, na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert
zgodnie z pkt 19.7.2 IDW Konsorcjum Arcadis;
2) w
ydruk odpowiedzi na pytania i zmian postanowień SIWZ z 24.11.2020 r.
Izba zaliczyła również w poczet materiału dowodowego do sprawy o sygn. akt: KIO
1758/21
załączone do pisma procesowego złożonego przed otwarciem posiedzenia przez
Konsorcjum Arcadis
na okoliczności wskazane w piśmie dotyczące wskazanych zarzutów
celem ich oddalenia:
1) o
świadczenie p. M. P. z 26.11.2020 r.

Ponadto
Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego do sprawy o sygn. akt: KIO
1758
/21 złożone na rozprawie /30.07.2021 r./ przez Konsorcjum Egis:
1)
korespondencję z Zamawiającym, jak również strony tytułowe dokumentacji projektowej
wraz z nazwiskami osób, które wykonały projekt na okoliczność, że p. M. P. nie był
projektantem na szlaku Biadoliny-
Bogumiłowice;
2)
wyciąg z dokumentacji projektowej rysunek techniczny, jak i oświadczenie projektanta
odnośnie realizacji tego szlaku także z rysunkiem technicznym na okoliczność, że

na szlaku
Łódź Widzew- Łódź Fabryczna nie istnieją dwa szlaki oraz w zakresie długości torów;
3)
korespondencję z Zamawiającym w zakresie zadania dotyczącego Katowic,
a dotyczącego również p. M. P. .
Ponadto Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego do sprawy o sygn. akt: KIO
1758
/21 złożone na rozprawie /30.07.21 r./ przez Zamawiającego:
1)
wyciągi z projektu budowlanego na wykazanych liniach, tzn. dotyczy szlaku Biadoliny-
Bogumiłowice oraz całego odcinka Kraków –Rzeszów, etap III na tą okoliczność braku
doświadczenia p. P. .
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby miał na uwadze
zakres zaskarżenia w obu odwołaniach, odpowiedzi na odwołania, pisma Konsorcjum
Arcadis w obu sprawach, pismo Konsorcjum Egis oraz Konsorcjum IDOM do sprawy o sygn.
akt: KIO 1755/21, pismo z 26.07.2021 r. Odwołującego TPF Sp. z o.o. do sprawy o sygn. akt:
KIO 1755/21, odpowiedzi na niniejsze pismo Ko
nsorcjum Egis oraz Zamawiającego,
stanowiska i
oświadczenia stron oraz Przystępujących, w tym także Przystępujących którzy
wnieśli sprzeciw w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21 oraz KIO 1758/21, a także stanowiska
złożone ustnie do protokołu.
Odnosząc się do podniesionych w treści odwołań zarzutów stwierdzić należy, że
z pośród odwołań o sygn. akt: KIO 1755/21, jak i KIO 1758/21 na uwzględnienie zasługuje
częściowo tylko drugie, pierwsze podlega oddalaniu.

Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21:
TPF Sp. z o.o.
sformułowało w odwołaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z p
ostępowania Konsorcjum Arcadis, mimo iż Konsorcjum Arcadis przedstawiło informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie:
i. w Załączniku 6a – „wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” zadań nie
spełniających zapisów SIWZ, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu

ii. w Załączniku 8 – wykaz personelu, na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie
z pkt 19.7.2 IDW
„Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”
w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowe obiekty budowlane” zadań nie spełniających
zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej liczby punktów;
2. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z postępowania Konsorcjum Egis, mimo iż Konsorcjum Egis przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Załączniku 8 – wykaz personelu,
na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19.7.2 IDW
„Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego”
w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowe
obiekty budowlane”
zadań nie spełniających zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej
liczb
y punktów;
3. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z
postępowania Konsorcjum Fehlings mimo iż Konsorcjum Fehlings przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Załączniku 8 – wykaz personelu,
na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19.7.2 IDW
„Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego”
w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowe
obiekty budowlane” zadań nie spełniających zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej
liczby punktów;
4. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z postępowania Konsorcjum IDOM mimo iż Konsorcjum IDOM przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Załączniku 8 – wykaz personelu,
na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z pkt
19.7.2 IDW „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” w zakresie „Zespół branżowy – Kolejowa sieć
trakcyjna” zadań nie spełniających zapisów SWIZ, celem uzyskania maksymalnej liczby
punktów;
5. art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp, w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp poprzez poprawienie
występującej w ofercie Konsorcjum Arcadis omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
SIWZ
, powodującą istotną zmienię treści oferty.
6. Art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp, w zw. z art. 89. Ust. 1 pkt. 2 i 6 Pzp poprzez zaniechanie
poprawienia występującej w ofertach Wykonawców IDOM i Fehlings omyłki rachunkowej
powodującej niezgodność ofert ze SIWZ, powodującą istotną zmianę treści oferty

Izba dokonała następujących ustaleń:W zakresie
odwołania o sygn. akt: KIO 1755/21, Izba przywołuje stan faktyczny
wynikający z treści odwołania oraz załączników wskazanych w nim i załączonych do niego.
W szczególności Izba wskazuje na przytoczoną w odwołaniu o sygn. akt: KIO 1755/21 (co
ma także znaczenie dla sprawy o sygn. akt: KIO 1758/21) treść pkt 8.5.2 SIWZ w zakresie
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do Koordynatora Projektu/Głównego
Projektanta oraz pkt 19.7.2 pkt 1 SIWZ, co do Kryterium 2 Dodatkowe wsparcie kluczowego
personelu zespołu projektowego – 1) Zespół branżowy – Kolejowe obiektu budowlane.
Podobnie przytoczona
została pełna treść Załączniku 6a - „wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia” zadań celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
Załącznika 8 - wykazu personelu, na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert zgodnie z
pkt. 19.7.2 IDW „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”
w zakresie „Zespół branżowy - Kolejowe obiekty budowlane” celem uzyskania maksymalnej
liczby punktów dla Konsorcjum Arcadis, Konsorcjum Egis, Konsorcjum Fehlings oraz
Konsorcjum IDOM. Wskazano również postanowienia pkt 12.2 Opis Sposobu obliczania
ceny, jak i pkt 12.3 IDW. W formie tabelarycznej wskazano treść, czyli poszczególne
wartości załącznika nr 1 C do Formularza ofertowego (stawki godzinowe) oraz załącznika nr
1 A poz. 12 Konsorcjum Arcadis, jak i Konsorcjum IDOM oraz Konsorcjum Fehlings.
W ramach odwołania o sygn. akt: KIO 1758/21 wskazano postanowienia także pkt 19.7.2
pkt 2 SIWZ. Nadto,
stan faktyczny wynikający z treści odpowiedzi na odwołanie, w tym
częściowe uwzględnienie zarzutów przez Zamawiającego. Dodatkowo, Izba wskazuje na
okoliczności i stan faktyczny wskazany w piśmie przez Konsorcjum Arcadis oraz Konsorcjum
IDOM. Nadto, Izba przytacza
fragmenty pisma procesowego Konsorcjum Egis złożonego na
posiedzeniu w dniu 20.07.2021 r.:
„(…) stanowczo zaprzecza (…), aby w zakresie
dotyczącym doświadczenia Pana V. A. zdobytego w ramach opracowania wyżej
wymienionych dokument
acji przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd.
W szczególności zaprzecza, jakoby przekazał Zamawiającemu informacje wprowadzające
w błąd w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „GCC
railway” realizowanego w Arabii Saudyjskiej. Przystępujący zaprzecza również, jakoby
względem niego zostały spełnione przesłanki wykluczenia go z Postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
(…) „(…) wykluczenie wykonawcy na tej podstawie prawnej
wymaga przede wszystkim uprzedniego przyrównania podanych przez wykonawcę
informacji do stanu rzeczywistego. Za informacje wprowadzające w błąd mogą być bowiem
uznane informacje, które wywołują u zamawiającego mylne wyobrażenie o rzeczywistości.
Z
taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia na gruncie przedmiotowej sprawy, bowiem
wszystkie informacje podane przez Przystępującego w wykazie personelu polegają na
prawdzie. (…)”
(…) „Przystępujący w treści załącznika nr 8 opisał doświadczenie Pana V. A.
zdobyte w ramach zadania „GCC railway” wskazując, że dotyczyło ono opracowania


dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany dla budowy lub przebudowy
nawierzchni kolejowej dwutorowej Iini
i zelektryfikowanej o łącznej długości co najmniej 10
km (tory główne zasadnicze). Oświadczenie to jest zgodne z rzeczywistością. Opracowana
dokumentacja projektowa dotyczyła linii zelektryfikowanej. (…) Odwołujący błędnie formułuje
zarzuty w odniesieniu do informacji odnoszących się do fazy realizacyjnej zadania.
Przystępujący oświadcza w tym miejscu, że projekt branży torowej wykonany w ramach
zadania „GCC Railway” przez Pana V. A. obejmował linię zelektryfikowaną. Projekt był i jest
kompletny pod względem merytorycznym. Inwestycja jest realizowana fazami. Faza druga,
obejmująca realizację linii zelektryfikowanej, jest przesunięta w czasie z przyczyn
niezależnych od projektanta ani wykonawcy, co nie zmienia faktu, że wykonane przez Pana
V. A.
opracowanie dotyczyło linii zelektryfikowanej. Etapowanie realizacji przez inwestora
pozostaje więc bez wpływu na ocenę zakresu prac wykonanych na etapie projektowania
przez Pana V. A.
. Na etapowość inwestycji wskazuje też następujące zdanie zawarte w
dowodzie przedłożonym przez Odwołującemu (informacja prasowa ze strony internetowej
Egis Raił SA) „The bridge abutments allow for doubling the lines in the future”, które można
przetłumaczyć w następujący sposób: „Przyczółki mostowe pozwalają na podwojenie linii w
przyszłości” co wskazuje, że opracowana dokumentacja projektowa była projektowana w taki
sposób, aby pewne rozwiązania zrealizować dopiero w przyszłości. Stąd też odwoływania
się do etapu realizacyjnego inwestycji, jako potwierdzenia zakresu dokumentacji projektowej
uznać należy za bezcelowe i nie mogące świadczyć o przekazaniu przez Przystępującego
informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd. (…) Skoro więc wskazane przez
Przystępującego informacje dotyczące GCC Railway są zgodne z prawdą, to po pierwsze
nie jest
spełniona podstawowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust. I pkt 17 Pzp (przedstawienie informacji wprowadzających w błąd), ale
także pozostałe dwie przesłanki. (…)”
. W tym kontekście wskazując, że Izba na rozprawie
20.07.2021 r.
zarządziła wymianę pism oraz przedstawienie pisemnych stanowisk
w zakresie zarzutów dotyczących konsorcjum Egis, a w szczególności wstępnego
opracowania A8 dotyczącego zakwestionowanego zadania w Królewskiej Arabii Saudyjskiej.
W konsekwencji,
Odwołujący TPF Sp. z o.o. złożyło pismo z 26.07.2021 r. w ramach którego
m.in.
wskazało: „(…) Odwołujący wskazuje, że przekazany dokument nie jest tą
dokumentacją, którą Konsorcjum Egis wskazało w w/w Załączniku nr 8 w poz. 2,
w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryteriów pozacenowych. Wskazana
w w/w wykazie dokumentacja, zgodnie z przedstawionym opisem, jest projektem
budowlanym. Tymczasem złożony przez Konsorcjum Egis dokument to jedynie koncepcja
i wstępne opracowanie dla dużego projektu „Projekt kolejowy GCC w KSA”. (…) Zgodnie
z informacjami zawartymi na stronie firmy EGIS SAS (artykuł ze strony wykonawcy:
https://www.egis-middle-east.com/egis-in-action/projects/preparation-detailed-


engineeringdesign-gcc-railway-project-kingdom-
saudi) przedmiotowa dokumentacja składała
się z dwóch faz: a. Faza pierwsza „Phase 1: Preliminary Design” , tj. Wstępne
opracowanie; b. „Phase 2: Detailed Engineering Design”, tj. Projekt budowlany.
Złożony przez konsorcjum Egis Dowód – Wstępne opracowanie jest jedynie elementem
Fazy 1, tj. częścią studyjną dokumentacji projektu, nie stanowi Projektu budowlanego, tj.
dokumentacji wskazanej w w/w załączniku nr 8. Przedmiotowe wymaganie stanowi jasno:
„dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany) dla budowy lub przebudowy”.
(…) Analizując treść Dowodu – Wstępne opracowanie, należy wskazać, że wynika z jego
treści w sposób bezsporny, że przedmiotowa linia kolejowa nie jest linią zelektryfikowaną.
Przyznaje to samo Konsorcjum Egis tłumacząc pkt. 3.1.2.1 dokumentacji w taki sposób, że
pominęło w swoim tłumaczeniu jeden istotny wyraz „potential”, który zmienia znaczenie
całości przekazu. (…) Prawidłowe tłumaczenie przedmiotowego zwrotu zawiera zwrot „dla
potencjalnej przyszłej elektryfikacji”. Z prawidłowo przetłumaczonego brzmienia w/w pkt
wynika wprost, że elementy konieczne dla zelektryfikowania linii mogą się pojawić
w przyszłości (jako potencjalne i przyszłe), ale według stanu obecnego - nie zostały
zaprojektowane. (…) Dalej w pkt. 3.1.2.2 czytamy: (tu przytacza – dopisek autora). (…) Jak
wynika z powyższego - nie jest wiadome, jak przebiegać będzie sieć trakcyjna, nie znana
jest
lokalizacja słupów, na których zawieszana jest sieć trakcyjna (konstrukcje wsporcze).
A tym samym bezspornym jest, że projekt branży sieci trakcyjnej nie powstał, a więc i cała
dokumentacja projektowa wykonana przez Pana V. A. nie obejmuje zelektryfikowanej linii
kolejowej. Również w spisie treści, w którym wyszczególniono elementy zawarte w
Dowodzie
– Wstępne opracowanie, próżno jest szukać elementów związanych z
opracowaniem elektryfikacji. Z kolei sam projektant w swoim oświadczeniu stwierdza:
„Przygotowana przeze mnie dokumentacja projektowa do projektu „GCC railway”
obejmowała elektryfikację linii kolejowej, jednak prace budowlane na podstawie mojej
dokumentacji projektowej zostaną zrealizowane w 2 etapach: budowa linii bez elektryfikacji
(przy użyciu lokomotyw spalinowych) oraz elektryfikacja linii w przyszłości (w tym projekt
sieci trakcyjnych)”. Powyższe wskazuje, że etap drugi prac budowalnych, obejmuje zarówno
wykonanie robót budowlanych jak i opracowanie dokumentacji projektowej sieci trakcyjnej tj.
zelektryfikowania linii kolejowej. Oczywistym jest, że prace 2 etapu będą realizowane
w jakimś zakresie na podstawie dokumentacji przygotowanej w 1 etapie. Co nie zmienia
faktu, że jeśli zapadnie decyzja o elektryfikacji linii, to trzeba będzie dokumentację dla takiej
zelektryfikowanej linii wykonać, ponieważ obecnie taka dokumentacja nie istnieje. Wynika
to wprost ze stwierdzenia, że projekt sieci trakcyjnej zostanie zrealizowany w przyszłości,
przez wyko
nawcę robót budowlanych. Zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego - jeśli
dokumentacja spełniająca wymagania SIWZ powstałaby w zakresie wskazanego przez
Konsorcjum Egis opracowania, to oczywistym jest, że Konsorcjum Egis zamiast


przedstawienia Dowodu
– Wstępne opracowanie, przedłożyłoby po prostu odpowiedni
projekt budowalny (na który wskazuje w w/w wykazie), na który Konsorcjum Egis powołuje
się w celu uzyskania dodatkowych punktów. Konsorcjum Egis przedstawiło jedynie Dowód –
Wstępne opracowanie, czyli opis i wytyczne przeznaczone jedynie dla branży torowej,
a więc wyznaczenie trasy i robót ziemnych przyszłej inwestycji. Stąd też wniosek wskazany
w pkt 1 pisma jest uzasadniony. Odwołujący podkreśla, że jest to jedyny możliwy sposób
p
rzeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie, gdyż Inwestor w tym projekcie
nie odpowiedział na pytania Odwołującego (o czym w dalszej części pisma). W dalszej
części swego oświadczenia Pan V. A. oświadcza: „In terms of design studies, during the
project, the future electrification had to be anticipated on order not to have a new investment,
therefore the design documentation covered the needs for an electtification of the linie,
including the interface between catenary system and all theother filds. This "anticipation" was
part of our scope of works as per the extractc of the contractual guideline presented below.”
W tłumaczeniu: „Jeśli chodzi o studium projektowe, w trakcie realizacji projektu należało
przewidzieć przyszłą elektryfikację, aby nie musieć dokonywać nowej inwestycji, dlatego też
dokumentacja projektowa obejmowała potrzeby zelektryfikowania linii, w tym oddziaływania
pomiędzy siecią trakcyjną a wszystkimi pozostałymi branżami. To "przewidywanie" było
częścią naszego zakresu robót, zgodnie z fragmentem wytycznych kontraktowych
przedstawionych poniżej. Stwierdzenie projektanta o braku konieczności dokonywania nowej
inwestycji dotyczy tylko i wyłącznie takiego wykonania obiektów inżynierskich, aby można
było zaprojektować elektryfikację linii w przyszłości bez konieczności gruntownej
przebudowy tych obiektów inżynierskich. Potwierdziło to również Konsorcjum Egis w piśmie
procesowym z dnia 19.07.2021r. wskazując na pkt. 14 „Przyczółki mostowe pozwalają na
podwojenie linii w przys
złości”. (…) W pkt. 1.2.4 oświadczenia powołano się na „Wspólne
wytyczne projektowe”, nie podano i nie wskazano natomiast z jakiego dokumentu są to
wytyczne, nie wiemy jakiej dokumentacji dotyczą. Umieszczono jedynie urywek strony. Jeśli
p
rzedmiotowa dokumentacji dotyczyła by rzekomego projektu nic nie stało na przeszkodzie
aby ją przedstawić. Co więcej Konsorcjum Egis nie przetłumaczyło w pełni przypisu
umieszczonego pod tabelką. (…) Gdzie MS to państwa członkowskie. W tekście angielskim
nie ma informacji o przewidzeniu „opcji”, a tym bardziej wprowadzenia opcji w dokumentacji
– choć takiego tłumaczenia dokonało Konsorcjum Egis. W dokumencie jest tylko informacja
o możliwości, w przyszłości rozważenia jej wprowadzenia. Tym samym Konsorcjum Egis
przedstawiło nieprawidłowe tłumaczenie – w celu próby wykazania swoich tez. Takie
zachowanie Konsorcjum Egis nie powinno zyskać aprobaty Izby. Konsorcjum Egis celowo
dopiero na rozprawie przedłożyło obszerne dokumenty w języku angielskim, aby
uniemożliwić Odwołującemu pełne zapoznanie się ze złożonymi dowodami i wykazanie
nieprawidłowych tłumaczeń. Nota bene Konsorcjum Egis nie przedłożyło tłumaczenia


przy
sięgłego. (…) W dalszej części przedmiotowego oświadczenia Pan V. Al. zamieścił
fragmenty z jakiejś nie wykazanej ani opisanej przez Przystępującego dokumentacji:
„Wyciąg z koncepcji układów szynowych. 5.7 Wymagania dotyczące przyszłej elektryfikacji.
Przyszły Wykonawca systemów kolejowych jest zobowiązany do uwzględnienia przyszłej
elektryfikacji torów wzdłuż całej linii za pomocą sieci trakcyjnej 25kV AC. Obejmuje to
uwzględnienie głównie wymagań dotyczących miejsca na ewentualne podstacje trakcyjne
prądu przemiennego, układy zasilania, uziemienia i łączenia, badania zgodności
elektromagnetycznej, sieci trakcyjnej obejmującej słupy, przewody jezdne, przewody
przekaźnikowe, wsporniki itp.” Już w Dowodzie – Wstępne opracowanie projektant jasno
zaznaczył, że elektryfikacja będzie spoczywała na przyszłym wykonawcy, łącznie z
przygotowaniem projektu budowlanego. Wyżej wymienione wymagania stanowią o zakresie
projektu budowlanego. (…) Zamawiający w dokumencie Instrukcja Iet-107 pt. „Wytyczne
projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej
z uwzględnieniem standardów i wymogów
dla linii interoperacyjnych”, będącym częścią OPZ (aktywny link w załączniku nr 1 do OPZ)
określił następujący zakres projektu budowlanego sieci trakcyjnej: „5.4.2. W projekcie
budowlanym sieci trakcyjnej w
części opisowej lub rysunkowej należy podać: a) opis
techniczny; b)
stan istniejącej sieci trakcyjnej i jej otoczenia w przepadku
przebudowy; c) typ projektowanej sieci trakcyjnej; d) konstrukcje wsporcze i rodzaje
fundamentów; e) zestawienie konstrukcji wsporczych, fundamentów i głowic
fundamentowych z uwzględnieniem montażu i demontażu; f) rozwiązania i osprzęt sieci
trakcyjnej; g) plan sytuacyjny w czytelnej skali; h) schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej o
ile przewidziane są stacje, posterunki rozgałęźne lub punkty zasilania w rejonie podstacji
trakcyjnych; i) system ochrony od porażeń; j) system ochrony od prądów błądzących i
oddziaływania na środowisko; k) zestawienie podstawowych zespołów i materiałów do
montażu”. Przedłożony przez Konsorcjum Egis Dowód – Wstępne opracowanie nie obejmuje
żadnego z w/w elementów. Z Dowodu – Wstępne opracowanie jasno wynika, że nie
wiadomo nawet, jaka będzie lokalizacja sieci trakcyjnej, gdzie będą znajdować się
konstru
kcję wsporcze, jak będzie wyglądało zasilanie sieci trakcyjnej, jaki będzie typ
przewodu jezdnego, itd. Skoro projektant wykonujący dokumentację branży torowej nie ma
wiedzy, gdzie przebiegać ma sieć trakcyjna, to oczywistym jest że w stworzonej przez niego
dokumentacji nie określono, w jaki sposób zostanie rozwiązana sieć trakcyjna, jaki zostanie
zastosowany osprzęt oraz jaki będzie jej przebieg. Braki te w sposób jednoznaczny określają
przedmiotową linię jako niezelektryfikowaną. Aby przedstawić różnicę pomiędzy Dowodem –
Wstępne opracowanie a projektem budowlanym zelektryfikowanej linii kolejowej
przedstawiamy w załączeniu opracowanie – projekt budowlany wykonany przez Egis w
ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie na rzecz
Zamawiającego tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt budowlany sporządzony przez


Egis zawiera w swoim zakresie szczegółowy i bardzo dokładny opis zastosowanych
rozwiązań, szczegółowe parametry sieci i jej umiejscowienie. W części rysunkowej zawiera
plany sytuacyjne, które precyzyjnie wskazują ulokowanie konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej. Dopiero tak przygotowane opracowanie, zawierające szereg rozwiązań
technicznych pozwala wykonawcy robót budowlanych przystąpić do realizacji prac.
Konsorcjum Egis podnosząc argumentację, że elektryfikacja linii kolejowej odbędzie się w
drugim etapie robót budowlanych, pomija fakt, że to przyszły wykonawca będzie musiał
opracować również projekty elektryfikacji (sieci trakcyjnej). Na bazie Dowodu – Wstępne
opracowanie nie ma możliwości wykonania żadnych prac budowlanych związanych z
zelektryfikowaniem linii, wobec czego nie można stwierdzić, że Konsorcjum Egis wykazało
doświadczenie dla dokumentacji dla linii zelektryfikowanej. Przedmiotowa linia będzie linią
zelektryfikowana, jeśli przyszły wykonawca wykona w przyszłości projekt takiej elektryfikacji.
(…)”.
W odpowiedzi Zamawiający uwzględnił sporny zarzut i wskazał co następuje w piśmie
z 29.07.2021 r.:
„(…) Dot. złożonego przez Przystępującego Egis oświadczenia Pana V. A.: •
w piśmie nie ma żadnej wzmianki jaki odcinek linii kolejowej w ramach projektu „CICC
Railway” został zaprojektowany jako zelektryfikowany. Takie informacje są kluczowe w celu
sprawdzenia czy wymóg Zamawiającego zgodnie z IDW pkt.19.7.2 Pkt.2 został spełniony
jak poniżej tj.: „Kwalifikacje (doświadczenie): W okresie ostatnich dziesięciu 1101 lat przed
upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w zakresie kolejowe
siec
i trakcyjne co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (każda obejmująca projekt
budowlany) dla budowy lub przebudowy zasilania i sieci trakcyjnej na zelektryfikowanej,
dwutorowej linii kolejowej. Dokumentacja powinna obejmo
wać w swym zakresie co najmniej:
• dwa [2] szlaki, w tym jeden [1] szlak o długości 8 km, • jedna [1] stacje kolejową. Stacja
powinna docelowo posiadać przynajmniej: • dwa [2] tory główne zasadnicze; • dwa [2] tory
główne dodatkowe.
• w piśmie w pkt. 1.2.4 jest zapis który sugeruje, iż przewiduje się w przyszłości
zaprojektowanie sieci trakcyjnej. "Uwaga: UP stosujące trakcją spalinową może rozważyć
przewidzenie opcji jej zmianę na trakcję elektryczną w przyszłości. Oznacza to zasadniczo
zaprojektowanie/
dobranie skrajni obiektów mostowych umożliwiające przyszła instalację linii
nośnej sieci trakcyjnej.” Powyższy zapis wskazuje wyłącznie, że obiekty inżynieryjne mają
mieć taką skrajnię, by w razie czego była możliwość zamontowania sieci trakcyjnej
w przyszłości i nie wynika z tego, że sieć trakcyjna już została zaprojektowana.
• w piśmie pkt. dot. wyciągu z planu suwnic - zapis odnosi się wyłącznie do suwnic, które
mają mieć zainstalowaną sieć trakcyjną. Np. suwnice pomostowe mają być instalowane
w halach konserwacyjnych czyli w obiekcie punktowy i nie jest to szlak czy stacja.
• punkt 5.7 Wymagania przyszłej elektryfikacji zdanie mówiące o tym, że przyszły
wykonawca systemów kolejowych jest zobowiązany do uwzględnienia przyszłej elektryfikacji


torów wzdłuż całej linii za pomocą górnej sieci trakcyjnej 25kV AC. Obejmuje to
uwzględnienie głównie wymagań dotyczących miejsca na ewentualne podstacje trakcyjne,
układy zasilania, uziemienia i łączenia, badania zgodności elektromagnetycznej, sieci
trakcyjnej. Skoro projekt sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem został opracowany, to miejsca
lokalizacji podstacji trakcyjnych powinny być znane. Z treści można wnioskować, że to
przyszły wykonawca ma zaprojektować ten zakres.
Dot. wstępnego opracowania GCC railway
• str. 2-3 - wg spisu treści nie wynika, że zakres opracowania obejmuje również sieć
trakcyjną z zasilaniem. • str. 4 pkt. 2.1 Skrajnia normatywna - opis wskazuje jedynie, że
należy przyjąć skrajnie pantografu dla przyszłej elektryfikacji i dodatkową skrajnie pionową
pod wiaduktami (chodzi o to by wiadukt, który zostanie wybudowany był na tyle wysoki by
możliwe było w przyszłości zamontowanie pod tym wiaduktem sieci trakcyjnej). Zapis nie
wskazuje, że projekt sieci trakcyjnej został opracowany - a taki był m.in. Zamawiającego.
• str. 5 pkt. 1.2.2 - podczas projektowania układu torowego czy wiaduktów przyjęto skrajnię,
która umożliwi w przyszłości posadowienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych. cyt. „Na
potrzeby
posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej przewidziano przestrzeń”
i dalej „ponieważ nieznane jest rozmieszczenie na planie konstrukcji wsporczych” - nie
wskazano, że zaprojektowano sieć trakcyjną lecz przewidziano jedynie przestrzeń. (…)
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający jest zdania, że dokumentacja przekazana przez
Przystępującego Egis nie dotyczyła - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego -
dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany linii dwutorowej zelektryfikowanej.
Przedstawione dokumenty stanowią jedynie wstępne ustalenia, podstawę do właściwego
zaprojektowania i wykonania projektu budowlanego pod sieć trakcyjną, którą ma wykonać
inny wykonawca. Zamawiający nie może uznać przedstawionej dokumentacji za spełniającą
jego wymagania.
(…)”.
Z kolei Konsorcjum Egis w odpowiedzi w piśmie z 29.07.2021 r.: „(…)
Zamawiający nie postawił wymogu, aby owa budowa lub przebudowa zelektryfikowanej linii
kolejowej została rozpoczęta, a tym bardziej, aby została zakończona. Odwołujący prowadzi
analizę komunikatów prasowych dotyczących realizacji prac budowlanych pierwszy fazy
inwestycji (okoliczność bezsporna), pomijając, że przedmiotem sprawy jest dokumentacja
projektowa wykonana przez Pana V. A. dla nowej, dwutorowej
linii, która będzie
zelektryfikowana.
Zamawiający nie postawił także wymogu, aby owa budowa lub
przebudowa dotyczyła sieci trakcyjnej. (…) Odwołujący nie kwestionuje wykonania przez
Pana V. A. dokumentacji projektowej dla budowy nawierzchni kolejowej w ramach inwestycji
„GCC railway”. (…) Na rozprawie w dniu 20 lipca 2021 r. Przystępujący złożył m.in.
dokument „The GCC Railway Projekt in KSA Preparation ef the Detailed Engineering
Design. Preliminiary Deliverahle AS. Design of Alingnment and Earth
works” (zwane dalej za
Odwołującym „wstępne opracowanie”). Przystępujący potwierdza zdanie Odwołującego z pkt


5 Pisma procesowego, że dokumentacja ta nie jest projektem budowlanym, który jest
elementem drugiej fazy przedsięwzięcia. Odwołujący jednakże całkowicie wypacza sens
przedmiotowego dokumentu, cel jego złożenia przez Przystępującego. Przypomnieć należy,
że Odwołujący nie zarzuca. że Pan V. A. nie wykonał projektu budowlanego dla budowy
nawierzchni kolejowej linii (tj. dokumentacji z fazy dru
giej przedsięwzięcia), zarzuca jedynie,
że wykonana przez Pana V. A. dokumentacja nie dotyczy linii zelektryfikowanej, opierając
się przy tym na ogólnych, uproszczonych, skrótowych doniesieniach prasowych. Na tej
zasadzie Przystępujący złożył dowód przeciwny - już bowiem ze wstępnych opracowań
wykonanych dla budowy tej linii kolejowej wynika, że linia ta będzie zelektryfikowana
(ponownie podkreślenia wymaga, że mówimy tu o dokumentacji na budowę nawierzchni
dwutorowej linii zelektryfikowanej, cz
yli obiektu, który jeszcze nie istnieje). Przyznaje to
zresztą sam Odwołujący, podkreślając wybrane fragmenty opracowania, gdzie wprost jest
mowa elektryfikacji linii (pkt 6 -
9 pisma procesowego Odwołującego z dnia 26.07.2021 r.).
Bez prawnego znaczenia p
ozostają przy tym różnice w tłumaczeniach dokumentu (nota
bene Odwołujący sam także nie składa tłumaczenia przysięgłego, co zarzuca
Przystępującemu w pkt 8 pisma procesowego), skoro każda wersja tłumaczenia wstępnego
opracowania wskazuje na e
lektryfikację linii. Należy zwrócić w szczególności uwagę na
celowo pomijane przez Odwołującego, jak sądzi Przystępujący, fragmenty wstępnego
opracowania w tłumaczeniu Odwołującego (vide załącznik nr 3 do pisma procesowego
Odwołującego z dnia 26.07.2021 r.): pkt 3.1.2, pkt 3.1.2.1, pkt 3.1.2.2., gdzie wprost mowa
jest o elektryfikacji linii, konieczności odpowiedniego zaprojektowania skrajni czy lokalizacji
sieci trakcyjnej dla przyszłej elektryfikacji linii. Innymi słowy, spór - w granicach zarzutu
odwołania — winien koncentrować się na tym, czy dokumentacja projektowa wykonana
przez Pana V. A.
dla budowy nawierzchni obejmuje linię zelektryfikowaną. Złożone przez
Przystępującego na rozprawie w dniu 20.07.2021 r. dowody jednoznacznie potwierdzają
twierdzenia przeciwne do twierdzeń Odwołującego. Odwołujący nie udowodnił, że
opracowanie dokumentacji „GCC Railway” w Arabii Saudyjskiej: Al. KhafJii - Damman Salwa
nie objęło dwutorowej linii zelektryfikowanej o łącznej długości co najmniej 10 km. Ciężar
dowodu w tym zakresie spoczywa na Odwołującym. Odwołujący próbuje całkowicie
wypaczyć tę zasadę, chcąc cały ciężar dowodu przerzucić na Przystępującego i Izbę. (…)
Stan zaawansowania robót w ramach realizacji budowy przedmiotowej linii kolejowej jest w
tej sprawie bez znaczenia, ale Przystępujący wyjaśnia, że inwestycja jest przewidziana na
etapy pośrednie, a początkowa faza obejmuje budowę nawierzchni kolejowej gotowej do
elektryfikacji. Oznacza to, że dokumentacja opracowana przez Pana V. A. od początku
obejmowała linie kolejową zelektryfikowaną, spełniającą wszystkie wymogi prawne oraz
wynikające z norm i standardów budowalnych. (…) Jak wyżej wskazano, Odwołujący nie
poparł swojego zarzutu żadnym dowodem. Odwołujący ograniczył się tylko do wybiórczej i


fragmentarycznej analizy dowodów przedłożonych przez Przystępującego, nie wykazując
samodzielnej inicjatywy dowodowej, poza odwołaniem do fragmentów stron internetowych.
Odwołujący przedstawia fragmenty odnoszące się wyłącznie do zrealizowanego etapu
budowy (tj. braku pełnej elektryfikacji linii na dzień dzisiejszy), lecz nie odnosi się w żaden
sposób do rzekomego braku zelektryfikowania tej linii kolejowej w dokumentacji projektowej.
(…) Jak wskazują analitycy od początku przedsięwzięcia: "The UAE intend to go for diesel
p
ower on iłs proposed Etihad Rail network with the option to electrify the route at some
unspecified future date l ” (tłum. Odwołującego: Zjednoczone Emiraty Arabskie zamierzają
zastosować napęd spalinowy w proponowanej przez siebie sieci kolejowej Etihad Rail
(Zarządca arabskiej sieci kolejowej) z możliwością elektryfikacji trasy w bliżej nieokreślonym
terminie w przyszłości). Niewątpliwie prace te będą realizowane w oparciu o projekt
budowlany opracowany przez Pana V. A. .
(…) Odwołujący na str. 6 pisma procesowego
sugeruje, jakoby linia kolejowa była niezelektryfikowana, a dopiero w toku nowej inwestycji
zostanie zaprojektowana jej elektryfikacja. Twierdzenie to nie polega na prawdzie.
Niezależnie bowiem od stopnia zaawansowana robót dokumentacja opracowana przez Pana
V. A.
obejmowała linię kolejową zelektryfikowaną. (…) Odwołujący nie przedstawił tłumaczeń
przysięgłych. Niestety, uznaje, że „project” to „projekt budowlany”, gdy tymczasem Słownik
Angielsko-
Polski Cambridge wskazuje na: „projekt, przedsięwzięcie, zamierzenie,
inwestycja”. Zatem na str. 21 odwołania i również w kolejnych przykładach, gdzie
Odwołujący sugeruje, że „projekt budowlany” nie obejmuje elektryfikacji, w rzeczywistości to
„inwestycja, zamierzenie” na chwilę obecną nie jest zelektryfikowane. (…)”
.
Do pozostałych kwestii Izba odniesie się w ramach poszczególnych zarzutów.
Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania (art. 552 ust.1 Pzp),
oceniając wiarygodność i moc dowodową, po wszechstronnym rozważeniu zebranego
materiału (art. 542 ust. 1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.
Zarzuty dotyczące Konsorcjum Arcadis.
Odnośnie pierwszego zarzutu, Izba uznała w/w zarzut za niezasadny.
Izba w tym zakresie przychyliła się do stanowiska tak Konsorcjum Arcadis, jak
i Zamawiającego. Warunek udziału z pkt 8.5.2 SIWZ spełnia Konsorcjum Arcadis, gdyż
wykazało się 3 wymaganymi stacjami każda po 20 rozjazdów. W konsekwencja spór dotyczy
stacji Sobolew (będącej niejako wykazaną stacją dodatkową), ponad wymagane 3 stacje
każda po 20 rozjazdów. W konsekwencji nie można uznać zaistnienia wszystkich trzech
przesłanek art. 24 ust.1 pkt 17 Pzp w stosunku do wykazanej stacji Sobolew skoro
informacja w tym zakresie nie ty
lko nie ma wpływu, ale też nie mogła mieć wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego. Podobnie w wyroku S.O w Szczecinie z 09.07.2018 r.,

sygn. akt: VIII Ga 329/18:
„Niejako na marginesie wskazać też trzeba, że gdyby Konsorcjum
(...) od początku na wykazanie doświadczenia zawodowego A. I. proponowanego na
Inżyniera Kontraktu podawało budowę drogi ekspresowej (...) oraz budowę oczyszczalni (...)
w S. (
a zatem dwa zadania spełniające wymogi SIWZ), to nieprawdziwa informacja przy
pierwszym z nich nie mi
ałaby wpływu na ocenę doświadczenia w oparciu o oba zadania,
a w konsekwencji nie zaistniałby wówczas podstawa do wykluczenia Konsorcjum (...)
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p.”
. Nadto, należy zauważyć, że
w przepisie jest mowa o istotnym wpływie. Podobnie

w wyroku S.O w Katowicach
z 13.09.2019 r., sygn. akt: XIX Ga 953/19:
„(…) odczytanie normy zawartej w pkt 17
nakazuje ustalić, czy doszło w realiach konkretnej sprawy do wprowadzenia w błąd, a jeśli
tak, to czy był to błąd istotny. Każda z tych kwestii wymagała odrębnego
ustosunkowania.(…)”
. Z całą więc pewnością skoro informacja nie ma wpływu, to tym
bardziej nie może mieć istotnego wpływu.
B
iorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie drugiego zarzutu, Izba uznała w/w zarzut za niezasadny.
W tym wypadku, Izba uznała, że wiążące jest wskazanie kategorii linii 160 km/h
(M160
– w pkt 5.3 Parametry techniczne projektowanej linii kolejowe) w dowodzie złożonym
przez Odwołującego na rozprawie. Potwierdza bowiem ten dowód stanowisko Konsorcjum
Arcadis z pisma procesowego
złożonego przed otwarciem posiedzenia oraz dowody
załączone przez Konsorcjum Arcadis do tego pisma, jak i stanowisko Zamawiającego
z odpowiedzi na odwołanie oraz rozprawy. Dowody przedstawione przez Konsorcjum
Arcadis do
pisma procesowego złożonego przed otwarciem posiedzenia dodatkowo
potwierdza
ją dozwoloną projektowaną prędkość linii. Fakt okresowego ograniczenia
prędkości przy mijaniu stacji w żadnym wypadku nie powoduje utraty waloru projektowania
linii kolejowej dla prędkości 160 km/h.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie trzeciego i czwartego zarzutu, Izba uznała w/w zarzuty za niezasadne.
W tym zakresie kluczow
ą kwestią jest zaistnienie łącznie wszystkich trzech
przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp: 1) przedstawienie informacji wprowadzającej
zamawiającego w błąd; 2) przedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub
niedbalstwa; 3) informacja ma lub może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu. W tym wypadku nie zaszła pierwsza z przesłanek, gdyż
informacja podana w wykazie nie wprowadza w błąd, nie ma bowiem rozbieżności między
treścią wykazu a rzeczywistością. Konsorcjum Arcadis bowiem nie twierdzi, że stacja
Bogumiłowice liczy 10 km /tj. długość torów/ (wskazał: „stacja Bogumiłowice – km 68,9-71,

100 (2,2 km nawierzchni torowej, dwa tory główne zasadnicze”) podobnie nie twierdzi, że
st
acja Kraków Lotnisko liczy 10 km /tj. długość torów/ (wskazał: „stacja Kraków Lotnisko – 4
km nawierzchni torowej, dwa tory główne zasadnicze”
). Podane zostały informacje
prawdziwe. Spór wyniknął z tego, że konsorcjum Arcadis inaczej odczytuje kryterium:
Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego z pkt 19.7.2 pkt 1 SIWZ
uznając, że wymóg nie odnosi się tylko do torów głównych zasadniczych, czyli długości
torów na samych stacjach, ale również długości szlaków. Inaczej mówiąc spór zaistniał nie
w warstwie wynikającej z treści wykazu, ale w sposobie osiągniecia, tj. przeliczenia informacji
zawartych w wykazie dla osiągniecia oczekiwanego poziomu kilometrażu. Inaczej wymóg
został odczytany przez Odwołującego oraz Zamawiającego, a inaczej przez Konsorcjum
Arcadis, ale także przez Konsorcjum Fehlings (o czym w następnym zarzucie poniżej). Tak
jedna ze stron wskazywała na swoje argumenty za rozumieniem zawężającym (m.in.
Instrukcja Ir-
1, czy też wtrącenie zawarte w nawiasie odnoszące się do torów głównych
zasadniczych), druga zaś za rozszerzającym (brak ograniczenia wprost tylko do torów
głównych zasadniczych, a wtrącenie oznacza, że nie należy wliczać torów głównych
dodatkowych, brak bezpośredniego odniesienia, czy też odesłania do instrukcji Ir-1, jak
również konstrukcja wymogu, który odwoływał się również do dwóch szlaków i jednej stacji
kolejowej, czy też do szlaków poprzez sformułowanie: „dla dwutorowej linii
zelektryfikowanej”
).
W konsekwencji
Konsorcjum Arcadis nie złożyło nieprawdziwej informacji – jest ona
zgodna ze stanem rzeczywistym, a spór dotyczy odmiennego rozmienia wymogu w zakresie
wskazanego kryterium. W takiej sytuacji
– przyjęcie odrębnego rozmienia postanowień SIWZ
i podanie informacji nawiązującej do tej wykładni nie stanowi wprowadzenia w błąd
Zamawiającego. Izba wskazuje dodatkowo w tym zakresie na orzecznictwo, które zapadło co
prawda w poprzednim stanie prawnym, ale jest nadal aktualne - za wyrokiem KIO
z 13.05.2015 r., sygn. akt: KIO 842/15, KIO 862/15:
„W tym wypadku, należy dodatkowo
podnieść, że jakiekolwiek niejednoznaczności w opisie przedmiotu zamówienia w ramach
postanowień SIWZ, także działają na korzyść Wykonawców i nie pozwalają na definitywne
stwierdzenie złożenia nieprawdziwej informacji. W tym kontekście Izba przywołuje
orzecznictwo -
wyrok KIO z 14.01.2015 r., sygn. akt: KIO 2826/14, czy też wyrok KIO
z 15.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1343/14: "Identycznie należy odnieść się do kwestii złożenia
niep
rawdziwej informacji wobec nieprecyzyjności postanowień SIWZ będących ewentualną
podstawą stwierdzenia takiej nieprawdziwości. W tym zakresie Izby wskazuje na wyrok
z dnia 14.04.2011 r., sygn. akt: KIO 706.11: "Art. 24 ust. 2 pkt 3 stanowi,
że zamawiający
wyklucza z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające
wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania. Czynność wykluczenia na podstawie


przywołanego przepisu może być dokonana w razie kumulatywnego spełnienia dwóch
przesłanek: złożenia nieprawdziwych informacji oraz wpływu informacji na wynik
postępowania. Wpływ może mieć charakter bezpośredni (verba legis "mające wpływ"), gdy
wprost rzutuje na wynik postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty lub pośredni (verba
legis "mogące mieć wpływ"), gdy na danym etapie postępowania wybór oferty jeszcze nie
nastąpił, lecz informacje mają znaczenie dla możliwości uzyskania zamówienia przez
danego wykonawcę. Informacja są nieprawdziwe kiedy prezentują stan inny, niż
w rzeczywistości. Niezgodność powinna mieć charakter obiektywny w danych
okolicznościach faktycznych i prawnych. Nie można mówić o nieprawdziwości informacji,
w sytuacji, gdy postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia
mogą być rozbieżnie interpretowane, a wykonawca działający z należytą starannością
rozumie je inaczej, niż zamawiający.". Podobnie Izba stwierdziła w wyroku KIO z dnia
28.11.2012 r., sygn. akt: KIO 2548/12, czy też w wyroku KIO z dnia 03.09.2013 r., sygn. akt:
KIO 2005/13."

. Niniejsze stanowisko zostało także przedstawione w wyroku KIO
z 06.07.2016 r., sygn. akt: KIO 1089/16, sygn. akt: KIO 1090/16, czy też wyrok KIO
z 19.07.2016 r., sygn. akt: KIO 1201/16.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie piątego zarzutu, Izba uznała w/w zarzut za niezasadny.
W załączniku nr 1C do Formularza Ofertowego w pkt 1 jest podana całkowita cena
oferty pełnienia nadzoru autorskiego netto. Ta sama cena znajduje się w załączniku nr 1A do
Formularza Ofertowego w poz. 12. W konsekwencji ceny jednostkowe
stanowią sumę
wskazanej wartości w załączniku nr 1C do Formularza Ofertowego pkt 1 ceny całkowitej
(całkowita cena ofertowa pełnienia nadzoru autorskiego/netto/). W konsekwencje odmienne
stanowisko Odwołującego przedstawione na rozprawie, że załącznik nr 1C do Formularza
Ofertowego
nie miał sumy jest niezgodne z jego treścią. Dodatkowo ceny jednostkowe za
pełnienie nadzoru zostały podane w sposób jednakowy, tzn. ich wartości, w każdej pozycji,
inaczej np. niż u Konsorcjum IDOM. W efekcie, Zamawiający w żadnym wypadku nie
zniekształcił woli Konsorcjum Arcadis w ofercie poprzez poprawienie występującej w ofercie
Konsorcjum Arcadis
omyłki. W ocenie Izby, sposób poprawy był oczywisty i niebudzący
jakichkolwiek wątpliwości oraz wynikał z danych zawartych w samej ofercie, pozwalało to
Zamawiającemu na dokonanie samodzielnej korekty bez zniekształcania woli Konsorcjum
Arcadis.
Zamawiający dysponując de facto sumą cen jednostkowych mógł ją podzielić na
ceny jednostkowe za jedną godzinę pobytu (netto). Nadto, ceny jednostkowe w tym wypadku
musiały być takie same, gdyż taką wolę wyartykułowało pierwotnie Konsorcjum Arcadis
w
załączniku nr 1C do Formularza Ofertowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Za
rzuty dotyczące Konsorcjum Egis.

Odnośnie zarzutu dotyczącego Konsorcjum Egis, Izba uznała w/w zarzut za
niezasadny.
W tym wypadku istotna jest o
koliczność, że Odwołujący w prezentowanym w toku
rozprawy stanowisku wy
kracza poza zakres odwołania, tzn. przekracza granice zarzutu,
gdyż w odwołaniu Odwołujący referował jedynie do tego, że linii nie jest zelektryfikowana, nie
odnosił się do tego, że osoba wskazana p. V. A. nie wykonała dokumentacji projektowej
obejmującej linie zelektryfikowaną. Ten zarzut pojawił się w piśmie Odwołującego TPF Sp.
z o.o. z 26.07.2021 r. będącym wynikiem zarządzonej wymiany pism. Na tą też okoliczność
zost
ały załączone dowody do tego pisma. Przy czym, należy zauważyć, abstrahując od
wskazanej okoliczności, że zasadnie podnosiło Konsorcjum Egis w swoim piśmie będącym
odpowiedzią na stanowisko TPF Sp. z o.o. oraz na rozprawie 30.07.2021 r., że w zarzucie
nie
chodziło o projektanta w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej, ale o projektanta który
wykonał dokumentacje projektową dla budowy lub przebudowy nawierzchni kolejowej dla
dwutorowej linii zelektryfikowanej. Izba zgadza się w tym zakresie z Konsorcjum Egis,
wskazując że trafne było stanowisko wyrażone na rozprawie 30.07.2021 r. przez to
konsorcjum, co do widocznych różnic między postanowieniami SIWZ – tj. pkt 19.7.2 pkt 2,
a pkt 1. W tym zakresie, Zamawiający błędnie odnosił się do pkt 19.7.2 pkt 2, zamiast pkt 1
SIWZ w swoim stanowisku pisemnym będącym odpowiedzią na pismo TPF Sp. z o.o.
z 26.07.2021 r., gdzie uwzględnił niniejszy zarzut. Podobnie błędne i wykraczające poza
zakres zarzutu było stanowisko Zamawiającego odnoszące się do braku w złożonych przez
Konsorcjum Egis ustaleń co do sieci trakcyjnej. Podobnie, analogiczne stanowisko TPF Sp.
z o.o. przedstawione w jego piśmie z 26.07. 2021 r.
Jednocześnie, należy zauważyć, że Konsorcjum Egis wykazało nie tylko poprzez tzw.
O
pracowanie Projektu Wykonawczego. Wstępne opracowanie A8, ale również wyciąg
z dokumentacji projektowej, tj. opracowania projektu budowlanego wraz z tłumaczeniem, jak
i
oświadczeniem p. E. G. wraz z jego tłumaczeniem, że p. V. A. przyjął założenia projektowe
konieczne do zelektryfikowania
wskazanej linii w przyszłości (wymiary linii do elektryfikacji,
uwzględnił obrys wagonu, jak również dodatkowe zabezpieczenia strefy zagrożenia, tzn.
wolną przestrzeń, skrajnie pionową – niweletę), czyli że opracował dokumentacje projektową
na przebudowę nawierzchni kolejowej obejmującej linie zelektryfikowaną. Inaczej mówiąc
jako projektant, tworząc dokumentacje projektową uwzględnił stosowne ustalenia, wymogi
pod przyszłą elektryfikację linii kolejowej. Okoliczność, że nie została ona jeszcze

zelektryfikowana jest w konsekwencji irrelewantna. Tym bardziej, że kwestia sieci trakcyjnej
nie wynika
ła z pkt 19.7.2 pkt 1 SIWZ, a okoliczność ta wykracza poza granice zarzutu.
B
iorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Zarzuty dotyczące Konsorcjum Fehlings.
Odnośnie zarzutów dotyczących Konsorcjum Fehlings (zarzut dotyczący stacji
Wołomin oraz zarzut dotyczący stacji Tarnów), Izba uznała w/w zarzuty za niezasadne.
W
tym zakresie kluczową kwestią jest zaistnienie łącznie wszystkich trzech
przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp: 1) przedstawienie informacji wprowadzającej
zamawiającego w błąd; 2) przedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub
niedbalstwa; 3)
informacja ma lub może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu. W tym wypadku nie zaszła pierwsza z przesłanek, gdyż
informacja podana w wykazie nie wprowadza w błąd, nie ma bowiem rozbieżności między
treścią wykazu a rzeczywistością. Konsorcjum Fehlings bowiem nie twierdzi, że stacja
Wołomin liczy 10 km /tj. długość torów/ (wskazał: „stacja Wołomin – km 20,200-24,459 (…)
Modernizacja stacji kolejowej Wołomin obejmowała dwa tory główne zasadnicze (…)”
)
podobnie nie twi
erdzi, że stacja Tarnów liczy 10 km /tj. długość torów/ (wskazał:
przebudowa stacja Tarnów km 68,900-71,00 obejmująca 2 tory główne zasadnicze (…)”).
Podane zostały informacje prawdziwe. Spór wyniknął z tego, że konsorcjum Fehlings inaczej
odczytuje kryte
rium: Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego z pkt
19.7.2 pkt 1 SIWZ uznając, że wymóg nie odnosi się tylko do torów głównych zasadniczych,
czyli długości torów na samych stacjach, ale również długości szlaków. Inaczej mówiąc spór
zai
stniał nie w warstwie wynikającej z treści wykazu, ale w sposobie osiągniecia, tj.
przeliczenia informacji zawartych w wykazie dla osiągniecia oczekiwanego poziomu
kilometrażu. Inaczej wymóg został odczytany przez Odwołującego oraz Zamawiającego,
a inaczej przez Konsorcjum Fehlings, ale
także przez Konsorcjum Arcadis (o czym
w zarzucie powyżej). W pozostałym zakresie Izba odsyła do argumentacji analogicznej oraz
wskazanego orzecznictwa przy analogicznych zarzutach dotyczących Konsorcjum Arcadis.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Zarzuty dotyczące Konsorcjum IDOM.
Odnośnie zarzutu dotyczącego Konsorcjum IDOM, Izba uznała w/w zarzut za
niezasadny.
W tym zakresie Od
wołujący kwestionował wykazanie się usługą obejmującą swym
zakresem 2 szlaki. Kwestionował szlak San Bernardo – Buin Zoo. Stwierdzając, że stacja
Buin Zoo to nie stacja, ale przystanek.

W ocenie Izby w wykazie Konsorcjum IDOM znajduje się informacja umożliwiająca
weryfikacj
ę w zakresie przedmiotowego wymogu. W konsekwencji nie ma konieczności
wzywania do wyjaśnień i ingerowania w treść samego wykazu. Należy bowiem podzielić
stanowisko Konsorcjum IDOM z rozprawy,
że w wykazie podano odcinek Santiago –
Rancagua (Chile)
, a zgodnie z nomenklaturą i podziałem, w ramach każdego odcinka
znajdują się szlaki, a w ramach szlaków znajdują się odstępy. W konsekwencji należy uznać,
że w ramach odcinka Santiago- Rancagua znajdują się szlaki, które biegną do wskazanych
w wykazie stacji takich jak Alameda, San Bernardo, Paine, Graneros czy Rancagua.
W konsekwencji oprócz niekwestionowanego przez Odwołującego szlaku Alameda – San
Bernardo mamy
także przykładowo szlak Graneros – Rancagua. Potwierdza to przywołany
dowód
przez
Konsorcjum
IDOM
z
prezentacji
multimedialnej
-
https://www.youtube.com/watch?v=QYjasQ7Fej4
- stacje Paine, Graneros czy Rancagua.
W konsekwencji Konsorcjum
IDOM nie wprowadziło Zamawiającego w błąd skoro,
wykazany projekt
ant posiada przywołane powyżej, a zarazem wymagane doświadczenie
zawarte w wykazie. Kwestia stacji Bui
n Zoo i dowodów w tym zakresie jest irrelewantna.
Podobnie w wyroku KIO z 08.12.2020 r., sygn. akt: KIO 2937/210:
„Jak wskazano
w Instru
kcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (dowód złożony przez Zamawiającego) linie
kolejowe dzielą się na odcinki, szlaki i odstępy. Odcinek jest to część linii kolejowej zawarta
między sąsiednimi stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym
linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową. Z kolei szlak jest to część linii kolejowej między:
1) dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi, 2) ostatnim posterunkiem
zapowiadawczym i końcowym punktem linii. Z powyższego wynika, iż odcinek jest częścią
linii kolejowej, składającą się co do zasady ze szlaków.” (…) „ponieważ wymogiem
w zakresie doświadczenia Koordynatora branży zabezpieczenia i srk objęte było
opracowanie dokumentacji obejmującej dwa szlaki o długości co najmniej 8km, to nie sposób
uznać, że osoba, która opracowała dokumentację obejmującą jeden szlak o długości 82km
(niekwestionowany) oraz cały odcinek o długości 273km, składający się z czterech szlaków,
z których każdy miał długość przekraczającą 8km, wymogu tego nie spełnia. Interpretacja
prezentowana przez Odwołującego prowadziłaby do wniosku, że wykonawca, który wykazał
się doświadczeniem większym niż wymagane w świetle parametrów oceny nie otrzymałby za
to doświadczenie punktów, tylko z tego względu, że podał szerszy zakres zrealizowanej
dokumentacji projektowej niż wynikający z opisu kryterium. Odwołujący nie przedstawiał
argumentacji mającej wskazywać, że wymóg podania szlaku był istotny z perspektywy oceny
doświadczenia Projektanta – Koordynatora w jakimś innym, szerszym kontekście niż to, aby
pokazać, że osoba wskazana na to stanowisko opracowała dokumentację projektową
obejmującą szlak o wymaganej długości (co najmniej 8km). Odwołujący nie kwestionował


także, że każdy z czterech szlaków, które obejmował odcinek Bua Yai - Nong Khai, był
dłuższy niż wymagane 8km.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
W tym stanie rzeczy, Izba oddaliła odwołanie o sygn. akt: KIO 1755/21 na podstawie
art. 553 zdanie pierwsze i art. 554 ust.
1 pkt 1 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.

Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1758/21:


Konosrcjum Egis
sformułowało w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia przez
Zamawiającego:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
Konsorcjum z udziału w postępowaniu pomimo tego, że Konsorcjum przedstawiło w swojej
ofercie informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego w zakresie dotyczącym
doświadczenia Pana M. P. (projektant branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych
– pozacenowe kryterium oceny ofert), jakie miał on zdobyć w ramach zadania
pod nazwą:
a) Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny –
Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30,
odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – w zakresie dotyczącym udziału w opracowaniu
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie szlaku Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3
– 68,9 km,
b) Modernizacja linii kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź Widzew –
Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla
odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego
infrastruktury wokół multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego
węzła przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ torowy - w zakresie dotyczącym
liczby szlaków i długości torów,
c) Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków
Główny – Mydlniki – Balice – w zakresie dotyczącym liczby decyzji o pozwoleniu na budowę.
względnie (w przypadku nieuwzględnienia powyższego zarzutu)
2) art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez
dokonanie błędnej oceny oferty Konsorcjum i przyznanie jej maksymalnej liczby punktów
(18) za wykazanie się dziewięcioma dokumentacjami projektowymi w ramach pozacenowego
kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego”,
w sytuacji, gdy Konsorcjum,:

a) wbrew postanowieniom SIWZ
, nie wykazało, że na potrzeby uzyskania punktów w wyżej
wymienionym kryterium oceny ofert, dysponuje
w sposób bezpośredni projektantem
w branży kolejowej sieci trakcyjnej, tj. Panem J. S., co powinno skutkować zaniechaniem
przyznania przez Zamawiającego ofercie Konsorcjum dodatkowych 8 punktów w ramach
przedmiotowego kryterium,
b) na potwierdzenie doświadczenia Pana J. S., wykazało cztery zadania, z czego dla trzech
zadań wydano więcej niż jedną decyzję o pozwoleniu na budowę, a Konsorcjum nie
wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych danych dotyczących zakresu
opracowanych dokumentacji w ramach poszczególnych decyzji o pozwoleniu na budowę,
jakie były wydawane dla każdego z trzech zadań, w związku z czym Zamawiający nie miał
możliwości dokonania oceny, czy zakres opracowań objętych poszczególnymi decyzjami
o pozwoleniu na budowę spełnia wymogi SIWZ, co z kolei powinno skutkować
automatycznym za
niechaniem przyznania dodatkowych punktów ofercie Konsorcjum dla tak
wskazanych przez Konsorcjum zadań,
c) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wskazało doświadczenie zdobyte jako
projektant opracowujący Projekty budowlane i wykonawcze dla zelektryfikowanej linii
kolejowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica
państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu
„Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” w zakresie
szlak Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 (7,6 km nawierzchni – szlak dwutorowy),
stacja Bogumiłowice – km 68,9-71,100 (2,2 km nawierzchni torowej), dwa tory główne
zasadnicze i dwa tory główne dodatkowe, trzy krawędzie peronowe; szlak Bogumiłowice –
Tarnów Mościce km 71,1-72,8 (1,7 km nawierzchni – szlak dwutorowy); szlak Tarnów
Mościce – Tarnów km 75,050 – 76,400 (1,35 km nawierzchni – szlak dwutorowy), gdy
tymczasem Pan M. P.
nie opracował w charakterze projektanta dokumentacji projektowej
(obejmującej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) na odcinku szlak Biadoliny –
Bogumiłowice km 61,3 – 68,9 a w konsekwencji zdobyte w ramach przedmiotowej inwestycji,
obejmuje doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub
przebudowy nawierzchni kolejowej dla dwutorowej linii zelektryfikowanej
o długości nieco
ponad 3 km, a nie 10 km, jak wymagał Zamawiający,
d) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wykazało zadanie: Budowa połączenia
kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice,
przy czym dla wyżej wymienionego zadania została wydana więcej niż jedna decyzja o
pozwoleniu na budowę, a Konsorcjum nie wskazało Zamawiającemu pełnych,
szczegółowych danych dotyczących zakresu opracowanych dokumentacji, objętych
poszczególnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę. Wobec powyższego Zamawiający nie
miał możliwości dokonania oceny, czy zakres opracowań objętych poszczególnymi

decyzjami o pozwoleniu na b
udowę, spełnia wymogi SIWZ, co powinno skutkować
automatycznym zaniechaniem przyznania punktów dla przedmiotowego zadania;
e) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wskazało zadanie: Modernizacja układu
torowego na liniach nr 1, 137, 139 i i
nfrastruktury służącej do obsługi podróżnych
w obrębie stacji Katowice, gdy tymczasem zadanie to było realizowane w okresie
wcześniejszym niż 10 lat przed upływem terminu złożenia oferty, a co najmniej (wbrew
postanowieniom SIWZ) Konsorcju
m nie wskazało Zamawiającemu pełnych, szczegółowych
danych dotyczących terminu realizacji wyżej wymienionego opracowania, które w sposób
jednoznaczny potwierdzałyby, że Pan M. P. posiada deklarowane doświadczenie, co
powinno skutkować zaniechaniem przyznania przez Zamawiającego ofercie Konsorcjum
dodatkowych 2 punktów w ramach przedmiotowego kryterium,
f) na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P., wskazało zadanie: Modernizacja linii
kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna oraz
budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy
i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego infrastruktury
wokół multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ torowy, gdy tymczasem opracowana
dokumentacja projektowa obejmuje tylko 1 szlak (a nie 2, jak wymagał Zamawiający),
a łączna długość torów (główne zasadnicze) jest mniejsza niż wymagane przez
Zamawiającego 10 km, co powinno skutkować zaniechaniem przyznania przez
Zamawiającego ofercie Konsorcjum dodatkowych 2 punktów w ramach przedmiotowego
kryterium za to opracowanie. Powyższe skutkować powinno przyznaniem ofercie
Konsorcjum co najwyżej 2 punktów w ramach kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego”
.

Izba dokonała następujących ustaleń:
W zakresie
odwołania o sygn. akt: KIO 1758/21, Izba przywołuje stan faktyczny
wynikający z treści odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie, jak i pisma procesowego
konsorcjum Arcadis.
Nadto, przywołuje stan faktyczny przytoczony do sprawy o sygn. akt:
KIO 1755/21.
Do pozostałych kwestii Izba odniesie się w ramach poszczególnych zarzutów.


Biorąc pod uwagę ustalenia i stan rzeczy ustalony w toku postępowania (art. 552
ust.1 Pzp), oceniając wiarygodność i moc dowodową, po wszechstronnym rozważeniu
zebranego materiału (art. 542 ust. 1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.

Odnośnie pierwszego zarzutu (1a), Izba uznała w/w zarzut za zasadny.
W tym zakresie Izba,
nie podzieliła stanowiska Konsorcjum Arcadis odnośnie
doświadczenia p. M. P. (projektant branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych
– pozacenowe kryterium oceny ofert) w ramach zadania pod nazwą:
a) Modernizacja linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny –
Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30,
odcinek K
raków – Rzeszów, etap III” – w zakresie dotyczącym udziału w opracowaniu
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie szlaku Biadoliny
– Bogumiłowice km 61,3
– 68,9 km. Niewystarczające było wykazanie się osobą, która jedynie opracowała
dokumentację projektową do tego w bliżej nieokreślonym charakterze na wykazanym szlaku.
Po pierwsze, dlatego, że wymóg z pkt 19.7.2 pkt 1 SIWZ referuje, że ma to mieć miejsce na
stanowisku projektanta w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Po
drugie, że złożonych dowodów tak przez Odwołującego (korespondencja z Zamawiającym,
jak również strona tytułowe dokumentacji projektowej wraz z nazwiskami osób, które
wykonały projekt na szlaku Biadoliny-Bogumiłowice), jak i Zamawiającego (wyciągi z projektu
budowlanego na wykazanych liniach, tzn. dotyczy szlaku Biadoliny-
Bogumiłowice oraz
całego odcinka Kraków – Rzeszów, etap III) na rozprawie nie wynika, że p. M. P.
opracowywał dokumentację projektową na wykazanym szlaku. Odwołujący Konsorcjum Egis
potwierdziło na rozprawie jedynie, że p. M. P. jest wymieniony w dokumentacji projektowej w
zakresie stacji Bogumiłowice, ale nie szlaku Biadoliny-Bogumiłowice. Złożone przez
konsorcjum
Arcadis oświadczenie p. M. P. wraz z pismem procesowym ma charakter bardzo
ogólny i nie potwierdza, iż ta osoba była projektantem na wykazanym szlaku. Z
doświadczenia p. M. P. nie wynika, że pracował w charakterze projektanta na szlaku.
Jednocześnie należy wskazać i zgodzić ze stanowiskiem Odwołującego Konsorcjum Egis, że
ze stanowiskiem projektanta
wiążą się określone obowiązki i uprawnienia. Podpis
projektanta wiąże się z określonymi zobowiązaniami. Osoba ta bierze odpowiedzialność za
ten konkretny projekt. Jednocześnie osoba sprawdzająca nie jest projektantem.
W konsekwencji należy uznać, że Konsorcjum Arcadis wprowadziło Zamawiającego w błąd
w zakresie doświadczenia p. M. P. w charakterze projektanta na szlaku

Biadoliny-
Bogumiłowice.
Względem zaś kwestii podnoszonej przez Konsorcjum Arcadis, że Zamawiającego
nie można było wprowadzić w błąd, gdyż znana jest mu inwestycja będąca przedmiotem
sporu, Izba wskazuje za orzecznictwem,
że nie jest tak do końca, gdyż: „(…) Sam fakt, że
zamawiający posiada określone dane nie oznacza, że za każdym razem jego wewnętrzne
procedury zostaną zastosowane w taki sposób, że nieprawdziwość informacji zostanie
uchwycona. Możliwe jest zatem wprowadzenie faktyczne zamawiającego w błąd, które może


być zauważone przez inne osoby, w tym działające w imieniu i na rzecz innych wykonawców,
a nie przez służby zamawiającego. Możliwe są też takie sytuacje, jak w realiach
rozpoznawanej sprawy, w których nieprawdziwość informacji zostaje zauważona na skutek
rutynowych działań zamawiającego, mających na celu weryfikację informacji odwołujących
się do danych znajdujących się w jego zasobach. Wówczas nie dochodzi do wprowadzenia
zamawiającego w błąd. (…)”
. (wyroku S.O w Katowicach z 13.09.2019 r., sygn. akt: XIX Ga
953/19).
Dodatkowo wskazano w wyroku KIO z 27.07.2020 r., sygn. akt: KI 1320/20
, że: „Izba
podzieliła stanowisko prezentowane przez Odwołującego w ślad za wyrokiem KIO z dnia 7
marca 2019 r., sygn. akt KIO 271/19 (którego zresztą Przystępujący w żaden sposób nie
kwestionował), że okoliczność, iż ww. zadanie realizowane było na rzecz Zamawiającego,
a zatem miał on możliwość samodzielnego zweryfikowania rzetelności przedstawionych
informacji, nie powinno mieć wpływu na zastosowanie sankcji określonej w art. 24 ust. 1 pkt
16 i 17. Jak wskazano m.in. w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 618/17
„wprowadzenie zamawiającego w błąd w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp nie
może być rozumiane w ten sposób, że zamawiający nie dostrzegł nieprawdziwości
prze
dstawionych mu informacji i pozostał niezmiennie w błędnym przekonaniu co do
spełniania warunku udziału w postępowaniu, gdyby bowiem tak było, zamawiający nie miałby
możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie wskazanego wyżej przepisu. Zatem do
przyjęcia, że zamawiający został wprowadzony w błąd wystarczające jest, że sama treść
przedstawionych informacji, bez ich szczególnego badania i weryfikacji, prowadziła go do
wniosku, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony.”

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie drugiego zarzutu (1b), Izba uznała w/w zarzut za zasadny.

W tym zakresie Izba, nie podzieliła stanowiska Konsorcjum Arcadis odnośnie
doświadczenia p. M. P. (projektant branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych
– pozacenowe kryterium oceny ofert) w ramach zadania pod nazwą:
Modernizacja linii kolejowej Warszawa
– Łódź etap II, Lot B 2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź
Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla
od
prawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego
infrastruktury wokół multimedialnego dworca Łódź – Fabryczna – budowa zintegrowanego
węzła przesiadkowego nad i pod ul. Nowowęglową – Układ torowy - w zakresie dotyczącym
liczby
szlaków. Odnośnie długości torów, Izba przytacza stanowisko wyrażone przy
rozpoznawaniu zarzutów dotyczących odwołania o sygn. akt: KIO 1755/21 w zakresie
zarzutów dotyczących Konsorcjum Arcadis (zarzut trzeci i czwarty) i Konsorcjum Fehlings
(dwa zarzuty).
Przy czym, wobec nie wykazania drugiego szlaku i uznaniu, że nie ma dwóch

szlaków tylko jeden w ramach szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew z tego tytułu, z uwagi
na niewystarczającą długość torów nawet uwzględniając tzw. długość torów szlakowych
zaznacz
ona na „niebiesko” w wyciągu z dokumentacji projektowej rysunek techniczny
złożonej przez Odwołującego Konsorcjum Egis nie można uznać, że wykazane zadanie p.
M. P.
spełnia wymóg co najmniej 10 km. Przy czym, w odróżnieniu od kwestii liczby szlaków
(w
zakresie których Zamawiający został wprowadzony w błąd), w zakresie długości torów
może to stanowić jedynie podstawę (jako skutek) do nie przyznania punktów. Przy czym jest
to bez znaczenia dla przedmiotowego odwołania, z uwagi na uwzględnienie zarzutu dalej
idącego, jak również taki, a nie innych schemat sformułowanych zarzutów. W odwołaniu
bowiem zarzuty naruszenia art. 24 ust.
1 pkt 17 Pzp mają priorytet, nad zarzutami
naruszenia art. 91 ust.1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp w zw. z art. Art. 7 ust. 1 Pzp. Te
drugie zgodnie z wolą Odwołującego mają być rozpoznane tylko w przypadku
nieuwzględnienia tych pierwszych.
Względem zaś uwzględnionego zarzutu, Izba podkreśla, że nie budzi żadnych
wątpliwości, że Konsorcjum Arcadis wykazało w swoim wykazie, tak jak wskazywał
Odwołujący, nieistniejący szlak Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska, czemu Konsorcjum Arcadis
nie przeczyło, tym samym wprowadzając w błąd Zamawiającego, co do doświadczenia p. M.
P.
w ramach wskazanego wyżej zadania w zakresie dotyczącym liczby szlaków. Konsorcjum
Arcadis wskazał w wykazie jedynie dwa szlaki, w tym jak było to już podnoszone drugi nie
istniejący. Dopiero, w ramach pisma procesowego oraz na rozprawie Konsorcjum Arcadis
wskazało: (1) szlak Łódź Widzew - Łódź Fabryczna linii dwutorowej nr 17; (2) szlak Łódź
Widzew -
Łódź Fabryczna linii dwutorowej nr 458. W tym zakresie, Izba nie zgadza się że
stanowiskiem Konsorcjum Arcadis, że niniejsze szlaki zostały już wskazane w wykazie.
Zgodnie bowiem z treścią wykazu podaje się linia nr 17 i Kolej Dużych Prędkości szlak Łódź
Fabryczna
– Łódź Widzew, czyli nie ma tutaj rozbicia na dwa szlaki, ale jednoznacznie
umiejscawia się obie linie na jednym szlaku. W konsekwencji zasadnie i trafnie wskazywał na
rozprawie 30.0
7.2021 r. Odwołujący Konsorcjum Egis, że nie są to dwa szlaki, ale dwie
różne linie kolejowe. Potwierdza to również dowód złożony na rozprawie, tj. wyciąg
z dokumentacji projektowej rysunek techniczny, jak i oświadczenie projektanta odnośnie
realizacji tego szlaku także z rysunkiem technicznym. W tym więc zakresie Konsorcjum
Arcadis wprowadziło Zamawiającego w błąd.
Odnośnie trzeciego zarzutu (1c), Izba uznała w/w zarzut za niezasadny.
Względem doświadczenia p. M. P. (projektant branży kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych – pozacenowe kryterium oceny ofert) w ramach zadania
pod nazwą: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek
Kraków Główny – Mydlniki – Balice – w zakresie dotyczącym liczby decyzji o pozwoleniu na

budowę, Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego prezentowanego na rozprawie
30.07.2021 r. Nie można zaprzeczyć, że istnieje różnica między pkt 8.5.2. SIWZ (warunek
udziału w postępowaniu): „Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację
na podstawie której pozyskano co najmniej jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.”
,
a
pkt 19.7.2. SIWZ (warunek przyznania punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny
ofert):
„Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której
pozyskano jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę”
. Jednakże, w ocenie Izby w warunku
jest dodatkowe zastrzeżenie, że „W oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano
ostateczne decyzje o pozwol
eniu na budowę.”
, którego nie ma w kryterium pozacenowym,
czyli nie musiała to być ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, lecz jakiekolwiek
pozwolenie, tzn. jakiekolwiek
jedno pozwolenie na budowę. W konsekwencji, to że później
było dodatkowe pozwolenie na budowę jest w takiej sytuacji irrelewantne. W rezultacie
bowiem wskazanie w ramach wykazu:
„Dla ww. dokumentacji uzyskano decyzję pozwolenia
na budowę”
nie jest równoznaczne z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd. Izba wskazuje
w tym miejscu
, że przywołany przez Odwołującego wyrok KIO z 26.05.2021 r. o sygn. akt:
KIO 1179/21, sygn. akt: KIO 1183/21 dotyczył odmiennego stanu faktycznego, gdyż
wezwanie w zakresie pozwolenia na budowę było de facto nakazane Zamawiającemu przez
Izbę, nadto istniały uzasadnione wątpliwości czy taka decyzja w ogóle została wydana.
Jednocześnie, Izba podkreśla, że zaistniały stan rzeczy mógłby co najwyżej być
rozpatrywany w kontekście zasadności przyznania punktów w przedmiotowym kryterium.
Przy czym jest to bez znaczenia dla pr
zedmiotowego odwołania, z uwagi na uwzględnienie
zarzutów wcześniejszych dalej idących, jak również taki, a nie innych schemat
sformułowanych zarzutów. W odwołaniu bowiem zarzuty naruszenia art. 24 ust.1 pkt 17 Pzp
mają priorytet, nad zarzutami naruszenia art. 91 ust.1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp
w zw. z art. Art. 7 ust. 1 Pzp. Te drugie zgodnie z wolą Odwołującego mają być rozpoznane
tylko w przypadku n
ieuwzględnienia tych pierwszych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Izba nie rozpoznała pozostałych zarzutów od 2a do 2 f, gdyż wcześniejsze zarzuty
zgodnie z odwołaniem, tj. zarzuty naruszenia art. 24 ust.1 pkt 17 Pzp mają priorytet, nad
zarzutami naruszenia art. 91 ust.1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp w zw. z art. Art. 7 ust.
1 Pzp. Te drugie zgodnie z wolą Odwołującego mają być rozpoznane tylko w przypadku
nieuwzględnienia tych pierwszych. Wynika to z odwołania z następujących fragmentów:
„względnie (w przypadku nieuwzględnienia powyższych zarzutów)” /str. 3/ oraz „W oparciu
o przedstawione wyżej zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: (…) 2)
przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert, a w ramach tej czynności nakazanie
Zamawiającemu wykluczenia Konsorcjum z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17


Pzp względnie (w przypadku uznania przez Izbę braku podstaw do wykluczenia Konsorcjum
z Postępowania) nakazanie ponownego przeliczenia punktów przyznanych ofercie
Konsorcjum w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe wsparcie
kluczowego personelu zespołu projektowego” i przyznanie temu wykonawcy co najwyżej 2
punktów w ramach tego kryterium.”
. Izba podkreśla, że kierowała się wyraźną dyspozycją
Odwołującego, który jest dysponentem zarzutów sformułowanych w odwołaniu, do tego
w taki, a nie inny sposób. Jednocześnie w zakresie sformułowania zarzutu ewentualnego,
Izba wskazuje na orzecznictwo, a zwłaszcza na uchwałę SN przywołaną w dalszej części we
wskazanym orzeczeniu, tj. w ramach wyroku KIO z 26.02.2019 r., sygn. akt: KIO 260/19:
"
Ze względu na stwierdzenie Odwołującego zarówno w treści odwołania jak i na rozprawie
w KIO, iż kolejny zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny oferty Przystępującego jest zarzutem
ewentualnym
Izba uznając zasadność dopuszczalności takiego formułowania zarzutów
odstąpiła od rozpoznawania zarzutu rażąco niskiej ceny oferty (por. Uchwała SN
z 18.10.2013 r. (III CZP 58/13, www.sn.pl).
(…) Wobec uwzględnienia zarzutu głównego
zarzut ewentualny nie podlegał rozpoznaniu. Odnosząc się do tego stanowiska, podkreślenia
wymaga kwestia, że to od decyzji Odwołującego zależy, jakie zarzuty podnosi w odwołaniu
i w jaki sposób je formułuje. W ocenie Izby żaden przepis ustawy Pzp nie stoi na
przeszkodzie temu, aby w odwołaniu podnieść zarzuty główny oraz - na wypadek jego
nieuwzględnienia - zarzut ewentualny. (…)"
.

W tym stanie rzeczy, Izba częściowo uwzględniła odwołanie o sygn. akt: KIO 1758/21
w zakresie wskazan
ym powyżej na podstawie art. 553 zdanie pierwsze i art. 554 ust. 1 pkt 1
Pzp oraz orzekła jak w sentencji.

Zgodnie z art. 557 Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie
odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei w świetle art.
575 Pzp,
strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą
koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów
postępowania odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza,
że „obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za
wynik procesu, według której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę
„przegrywającą” sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.W sprawie o sygn. akt: KIO 1755/21 odwołanie okazało się niezasadne w całości.
Odwołanie podlegało rozpoznaniu częściowo w wyniku wniesienia sprzeciwu przez
Konsorcjum Arcadis, Egis oraz Fehlings
, w pozostałym zakresie zarzuty zostały oddalone
przez Zamawiającego. Izba zasądziła zwrot kosztów postępowania z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika na rzecz Zamawiającego i Konsorcjum Arcadis, Egis oraz Fehlings
(Uczestników postępowania który wnieśli sprzeciw wobec częściowego uwzględnienia
odwołania) proporcjonalnie do odpartych zarzutów.
Odwołaniem objęto 9 zarzutów odpowiednio dotyczących oferty Konsorcjum Arcadis,
Egis, Fehlings oraz IDOM. Zamawiający uwzględnił odwołanie w zakresie 5 zarzutów,
w pozostałej zaś części wniósł o oddalenie odwołania (4 zarzutów) i bronił własnej decyzji
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Mając na uwadze, iż Izba oddaliła
odwołanie w całości, należy stwierdzić, że Zamawiający w części, w jakiej uwzględnił
zarzuty, tj. w stosunku 5/9, był stroną przegrywającą, natomiast wygrał postępowanie
odwoławcze w stosunku 4/9. Tym samym Izba zasądzając od Odwołującego na rzecz
Zamawiającego zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika ograniczyła należne Zamawiającemu koszty do wysokości 4/9 wnioskowanej
kwoty (tj. kwoty 1
600 zł, stanowiącej 4/9 z 3600 zł).
Analogiczny mechanizm zastosowano w odniesieniu do Wnoszących Sprzeciw, którzy
wnieśli sprzeciw wobec czynności uwzględnienia odwołania w zakresie 5 zarzutów
dotyczących Konsorcjum Arcadis, Egis oraz Fehlings. Tylko w tym zakresie Konsorcjum
Arcadis, Egis oraz Fehlings przystąpili do postępowania odwoławczego i tylko w tym zakresie
podejmowało działania w postępowaniu, które miały wpływ na rozstrzygnięcie Izby,
a
prawidłowości czynności Zamawiającego w stosunku do pozostałych 4 zarzutów bronił
sam Zamawiający. Tym samym Izba zasądzając od Odwołującego na rzecz Wnoszących
Sprzeciw zwrot kosztów poniesionych przez Wnoszących Sprzeciw z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika ograniczyła należne do wysokości 5/9 (3.600,-/:9=400/x5=2000 zł, czyli
łącznie 2 000 zł), w tym Konsorcjum Arcadis (2 uwzględnione zarzuty – 2 sprzeciwy, zarzuty
oddalone, czyli 2/9) (/3600,-
/:9=400/x2=800 zł, czyli kwoty 800 zł stanowiącej 2/9 z 3600 zł),
w tym Konsorcjum
Fehlings (2 uwzględnione zarzuty – 2 sprzeciwy, zarzuty oddalone, czyli
2/9) /3600,-
/:9=400/x2=800 zł, czyli kwoty 800 zł stanowiącej 2/9 z 3600 zł), w tym
Konsorcjum Egis (1 uwzględniony zarzut – 1 sprzeciw, zarzut oddalony, czyli 1/9) (/3600,-
/:9=400/x1=400 zł, czyli kwoty 400 zł stanowiącej 1/9 z 3600 zł).

Stosownie bowiem do przepisu § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), w przypadku oddalenia odwołania przez Izbę
w całości, koszty ponosi odwołujący. Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, od
odwołującego na rzecz: zamawiającego i uczestnika postępowania odwoławczego
wnoszącego sprzeciw, który przystąpił po stronie zamawiającego, jeżeli uczestnik ten wniósł
sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w części, gdy
zamawiający uwzględnił część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów
odwołania.


Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego w sprawie
sygn. akt KIO 1755
/21 orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 557
oraz art. 575 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 5 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

W sprawie o sygn. akt: KIO 1758
/21 odwołanie okazało się zasadne w zakresie 2 z 3
zarzutów, a podlegało oddaleniu w zakresie 1, tzn. trzeciego zarzutu. Izba nie rozpatrywała
zarzutów ewentualnych zgodnie z wyrażoną

w odwołaniu dyspozycją Odwołującego.
Zamawiający uwzględnił odwołanie w zakresie 2 z 3 zarzutów, w pozostałej zaś części
wniósł o oddalenie odwołania (1 zarzut /zarzut 3/) i bronił własnej decyzji podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednocześnie, za zarzuty uwzględnione
odpowiada Konsorcjum Arcadis,
gdyż mimo ich uwzględnienia przez Zamawiającego, został
złożony sprzeciw w tym zakresie przez Konsorcjum Arcadis, a jednocześnie w ocenie Izby
podlegały one uwzględnieniu. W konsekwencji Przystępujący, a zarazem Wnoszący
Sprzeciw
– Konsorcjum Arcadis przegrał w 2/3, a Odwołujący nie wygrał w 1/3, gdyż ostatni
z trzech zarzutów podlegał oddaleniu.
Zamawiający nie przegrał, bo oddalił, a w zakresie uwzględnionym sprzeciw wniosło
Konsorcjum Arcadis, Zamawia
jący więc nie ponosi żadnych kosztów.
Na koszty postępowania odwoławczego w sprawie sygn. akt: KIO 1758/21 składał się
wpis uiszczony przez Odwołującego Konsorcjum Egis oraz koszty poniesione przez
Odwołującego Konsorcjum Egis z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600 zł
oraz koszty poniesione przez
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika

w kwocie 3.600 zł. (15 tys.+3.600,-+3.600,- = 22.220,-/:3=7.400/x1=7400 zł (za tyle
odpowiada Odwołujący) (przegrał w 1/3). Przy czym, rzeczywiste koszty Odwołującego
wynoszą 18.600 zł - 7.400 zł (wartość za jaką odpowiada Odwołujący) = 11.200 zł (tyle musi
odzyskać Odwołujący). Z kolei: 7.400,-/x2=14800 zł (za tyle odpowiada Przystępujący)
(przegrał w 2/3). W konsekwencji Izba zasądziła od Przystępującego, a zarazem
Wnoszącego Sprzeciw na rzecz Odwołującego: 11.200 zł.
Analogiczny
mechanizm
zastosowano
w
odniesieniu
do
wynagrodzenia
pełnomocnika Zamawiającego /3.600 zł/, tzn.: 3.600,-/:3=1200/x2 = 2.400 zł, tyle
Przystępujący na rzecz Zamawiającego; z kolei: 3.600,-/:3=1.200/x1=1.200 zł, tyle
Odwołujący na rzecz Zamawiającego.
Stosownie bowiem do przepisu § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), w przypadku uwzględnienia odwołania przez Izbę
w części, koszty ponoszą odwołujący i zamawiający lub uczestnik postępowania
odwoławczego wnoszący sprzeciw, który przystąpił po stronie zamawiającego, jeżeli
uczestnik ten wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, gdy zamawiający uwzględnił część zarzutów, a odwołujący
nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego w sprawie
sygn. akt KIO 1758
/21 orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 557
oraz art. 575 Pzp oraz w oparciu o pr
zepisy § 7 ust. 2 pkt 3 oraz § 7 ust. 4 pkt 1 i 2 w zw.
z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Izba, działając na podstawie art. 556 Pzp, wydała w sprawach o sygn. akt: KIO
1755/21, sygn. akt: KIO 1758/21
orzeczenie łączne.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:


………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie