eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1165/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1165/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego 18 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 19 kwietnia 2021 r.
przez wykonawcę: Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu pn. Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania
Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni
(pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury
teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

(nr postępowania
BDG-WZPU.2501.2.2021)
prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego z
siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego:
A. Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z si
edzibą w Warszawie
B.
S&T Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

– po stronie Odwołującego
C.
WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach
D. GISPartner sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
E.
TMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

– po stronie Zamawiającego

postanawia:
Sygn. akt KIO 1165/21


1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 u
stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni
od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Sygn. akt KIO 1165/21


U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie {dalej:
„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”}
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy pn.
Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z
dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa
IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem
opieki serwisowej oraz utrzymaniowej
(nr
postępowania BDG-WZPU.2501.2.2021).
Ogłoszenie o tym zamówieniu 9 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S_069 pod poz. 174828. Wartość przedmiotowego
zamówienia przekracza progi unijne.

19 kwietnia 2021 r.
Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Sygnity”
lub
„Odwołujący”} wniosła odwołanie od treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej: „SIWZ”}.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:
1. Art. 16 oraz 17 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2
– przez nieudzielenie przedmiotowego
zamówienia w częściach, z których każda stanowiłaby przedmiot odrębnego zamówienia
lub niedopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego
postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Art. 16 w zw. z art. 443 ust. 1 i 2
– przez brak przewidzenia w odniesieniu
do
poszczególnych części zamówienia rozbicia płatności za poszczególne Zadania,
w
szczególności w zakresie Budowy Oprogramowania Systemu, pomimo że czas ich
trwania wynosi przeszło 18 miesięcy.
W uzasadnieniu odwołania powyższe zarzuty zostały dodatkowo sprecyzowane przez
wskazanie
bardziej szczegółowych okoliczności faktycznych i prawnych, które według
Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dok
onania następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ:
1. P
odziału całego zamówienia na odrębne części związane z ich przedmiotem,
w
szczególności zapewnienie możliwości złożenia odrębnych ofert w odniesieniu do:
a) Budowy Oprogramowania Systemu oraz
Usług Asysty Technicznej i szkoleń,
b) Dostawy infrastruktury IT, c) dostawy i implementacji pomieszczenia bezpie
czeństwa
IT (budowa serwerowni), przy czym
Zadania związane z usługami utrzymania, a także
Sygn. akt KIO 1165/21

poszczególne Opcje powinny zostać przyporządkowane tej części, której dotyczą, albo –
w
przypadku, gdyby zaistniały przesłanki merytoryczne dokonania połączenia części
odnoszących się do Budowy Oprogramowania Systemu oraz Dostawy infrastruktury IT –
wydzielenia ich
z zakresu prowadzonego postępowania jako odrębnej części
lub do
odrębnego postępowania zakresu prac związanego z budową serwerowni.
2. W
prowadzenia podziału wynagrodzenia przysługującego za realizację Zadań nr 1, 4 i 5
na części, np. przyjmując określony procent wynagrodzenia za każde zaplanowane
Wyd
anie w toku prac nad wdrożeniem Systemu.

5 maja 2021 r.
wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający
wniósł o jego oddalenie w całości, a także przedstawił argumentację na poparcie tego
stanowiska.

17 czerwca
2021 r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym oświadczył,
że cofa powyższe odwołanie.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 520 pzp o
dwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy (ust. 1).
Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z
wniesieniem odwołania do Prezesa Izby (ust. 2).

Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie
odwoławczej.

Z tych względów – działając na podstawie art. 568 pkt 1 pzp – Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

O kosztach tego postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 575
pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437)
– nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie