eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1161/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-24
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1161/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

z
bez udziału stron w dniu 24 czerwca 2021 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 kwietnia 2021
roku przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA spółkę
akcyjną z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Gm
inę Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich
, przy udziale wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Grupy Kosz Spółki z ograniczoną
odpowie
dzialnością z siedzibą w Wszewilki (lider) oraz S. L. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą PPHU „Lech-Met” S. L.
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA spółka akcyjnej z
siedzibą we Wrocławiu
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy)
, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 us
t. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………..............……

……………..............……

……………..............……Sygn. akt: KIO 1161/21
U z a s a d n i e n i e


Odwołujący, tj. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA spółka akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu, w dniu 24 czerwca 2021 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie
wniesione
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2021 r. wobec wyboru
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Grupy Kosz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Miliczu (lider) oraz S. L.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU „L.-Met” S.
L.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów)
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie”,
Numer postępowania: ZP.271.93.2020.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 252-636387.
Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U., poz. 2019 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, (Dz.U. poz. 2453) oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.
Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu
od odwołania.

Przewodniczący: ……….........................

……………..............………..

……………..............………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie