eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 865/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-05-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 865/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 maja 2021 r.
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2021 r. przez wykonawcę Solkan
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
,

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Łańcut,

przy udziale wykonawcy
Firma Usługowa "Grześki" spółka jawna K.-S. G., S. G. z
siedzibą w Dębicy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty wykonawcy
Firma Usługowa
"Grześki" spółka jawna K.-S. G., S. G. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
oraz
powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Łańcut i:

2.1.
Z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Solkan Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie tytułem wpisu od odwołania;

2.2.
Z
asądza od zamawiającego Gminy Łańcut na rzecz wykonawcy Solkan Sp. z
o.o., z siedzibą w Rzeszowie
kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione
z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………


Sygn. akt: KIO 865/21

UZASADNIENIE


W dniu 17 marca 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wypłynęło odwołanie
wykonawcy SOLKAN Sp. z o.o.
, z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu Gminie Łańcut (dalej „Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „BUDOWĘ SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOL
E SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNO":

1)
87 ust. 2 pkt. 1 ustawy pzp przez jego zastosowanie w stosunku do oferty spółki
Firma Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z siedzibą w Dębicy, w sytuacji
gdy błędy w kosztorysie załączonym przez wykonawcę nie były omyłkami
pisarskimi, które miały charakter oczywisty, a których to charakter powodował
istotnej zmiany treści oferty, co wynika z analizy treści kosztorysu spółki Firma
Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z siedzibą w Dębicy załączonego do
oferty;
2) art. 87 ust. 1 ustawy pzp
przez wprowadzenie przez zamawiającego po otwarciu ofert
zmian wskazywanych jako omyłki pisarskie w treści złożonej przez spółkę Firma
Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z siedzibą w Dębicy oferty, polegającej
na
wprowadzeniu przez zamawiającego zmian istotnych do oferty w stosunku do
jednoznacznego wskazania w tre
ści oferty co wykonawca oferuje;
3) art. 91 ust. 1 ustawy pzp
poprzez wybranie oferty, która nie jest ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ;
4)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, poprzez nieuprawnione nie odrzucenie oferty spółki
Firma Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z siedzibą w Dębicy, a w
konsekwencji dokonanie wyboru oferty niezgodnej z Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ");
5)
art. 7 ust. 1 ustawy pzp. tj. obowiązku równego traktowania wykonawców przez różne
potraktowanie ofert zawierających błędy w ofercie.

O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenia czynności badania i
oceny ofert,
odrzucenie oferty spółki Firma Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z
siedzibą w Dębicy jako niezgodnej z SIWZ, dokonania wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadzi
postępowanie na „BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W
MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNO". Zamawiający rozstrzygnął postępowanie oraz poinformował
wyko
nawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. (dowód: zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty datowane na 12 marca 2021 r.)

Odwołujący wykazał, iż w ofercie spółki Firma Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z
siedzibą w Dębicy występując niezgodności oferty ze specyfikacją. Jako przykładowe błędy
w ofercie firmy „Grześki" Sp. J. należy wskazać:

Przedmiar opublikowany przez Zamawiającego
Oferta firmy „Grześki" Sp. J.

Poz. 2
KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno- bitumicznych mechanicznie - istn. boisko
KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych o gr. 4 cm mechanicznie
Poz. 13
KNR 2-01 0126-01 0126-02
KNR 2-01 126-1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30
cm

za pomocą spycharek
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek gr. warstwy do 15 cm
Poz, 47
KNNR4 1411-03
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm -
podsypka pod studnie
KNNR 4 1411-01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 10 cm
Poz. 49
KNR-W 2-18 0513-01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w
gotowym wykopie,
z dennicą, z pierścieniem odciążającym,
KNR-W 4 0224-03 analogia

Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych,
wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł.
do 2.0 m
płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego
(studnie wewnątrz budynku nie są typu ciężkiego)
Poz. 139
Demontaż istniejących zwodów pionowych wraz z drzwiczkami
rewizyjnymi na ścianie na poł. z nowoproj. częścią i
przełożenie na sąsiednie ściany z uzupełnieniem elewacji
Demontaż istniejących zwodów pionowych wraz z rewizjami

Poz, 142
KNR 2-02 1703-02 Wykonanie podlewki z zaprawy min.
35MPa pod montaż nadproży stalowych
KNR 2-02 1703-
2 Mieszanka betonu zwykłego B10 w
warunkach przeciętnych, cement 25 konsystencja betonu
wilgotna, II grupa kruszywa [RMS=2]
Poz. 143
KNR 2-05 0121-01 Konstrukcja stalowa
Nadproży stalowych
2xC260 S355 - jednostka tony
KNR 2-02 121-
1 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych
lub gazobetonowych gr. 6 cm jednostka m2
Poz. 156
Transport materiałów z wykopów
Transport materiałów wraz z
wraz z utylizacją oraz opłatą za utylizację
utylizacją
Poz. 162
KNR 2-02 0207-02 0207-07
KNR 2-02 207-2
Ściany żelbetowe pod schody proste grubości 25 cm
wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu beton
C20/25
Ściany żelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 4 m -
Poz. 163
KNR 2-02 0207-04 0207-07
KNR 2-02 207-4
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 8 m -
z zastosowaniem pompy do betonu
Ściany żelbetowe gr. 12 cm proste, wys. do 8m
Poz. 164
KNR 2-02 0208-
09 Słupy żelbetowe
KNR 2-02 208-9
główne hali - z zastosowaniem pompy do betonu
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys.
do 6 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12
Poz. 168
KNR 2-02 0218-02
KNR 2-02 218-2
0218-06
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 20 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm
Poz. 188
KNR 2-31 0114-01 0114-02
KNR 2-31 114-1
Podsypka żwirowa gr. 25cm E=80MPa, ls=l,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 20
cm

po zagęszczeniu
Poz. 193
KNR 13-12 1002-01
KNR 13-12 1002-01

Zbrojenie wylewki
siatką do posadzek 15x15 drut fi.2,8mm Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza

(siatka Rabitza posiada drut o

przekroju od 0,8 do 1,2 mm)
Poz. 197
KNR 2-02 0607-02
Folia paroprzepuszczalna na dachu
(folia paroprzepuszczalna wykonana z polipropylenu, a
polietylen nie jest paroprzepuszczalny)

KNR 2-02 607-2
Izolacje
przeciwwilgociowe
i
przeciwwodne
z
folii
polietylenowej

szerokiej obiektów ziemnych - zbiorników,
basenów, itp.

W ocenie Odwołującego, każdy przypadek dokonania przez zamawiającego zmiany w
pozycji kosztorysu opis i wyliczenia jest zmianą niedopuszczalną, wskazującą na błąd
będący podstawą odrzucenia oferty - dowód: oferta Firmy Usługowej „Grześki" Sp. J. K.-S.
G., S. G.,
dowód: zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i
pisarskich.

W ustalonym stanie faktycznym złożony przez spółkę Firma Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-S.
G., S. G.
kosztorys nie jest zgodny z przekazanym przez Zamawiającego zaktualizowanym
przedmiarem robót. Stwierdzone niezgodności w kosztorysie ofertowym wykonawcy przede
wszystkim polegają na istotnej zmianie opisu poszczególnych pozycji przedmiarowych,
definiujących zakres robót do wykonania, ich sposób i technologię, jak również mających
bezpośredni wpływ na wycenę tych robót. Zdaniem Odwołującego, skala zmian,
wprowadzonych bezprawnie jest bardzo duża, stąd przedstawione zostały jedynie
przykładowe błędy i niezgodności w ofercie firmy „Grześki" Sp. J. - są to zmiany powodujące
istotną niezgodność oferty z treścią SIWZ. Wykonawca - Firma Usługowa „Grześki" Sp. J. K.-
S. G., S. G.
ubiegająca się o przedmiotowe zamówienie jest zobowiązana do wykazania
należytej staranności i przygotowania oferty w oparciu o zmodyfikowany przez
zamawiającego przedmiar robót. Istotnym elementem, jakiego nie można pominąć, to fakt, iż
jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a więc cechuje go profesjonalizm w
zakresie podejmowanych czynności, w tym składania ofert. Kosztorys ofertowy
przygotowany przez wykonawcę na podstawie aktualnej wersji przedmiaru robót ma istotne
znaczenie do ustalenia zadeklarowanego zakresu prac. Kosztorys ofertowy stanowi treść
oferty zawierającą zakres oferowanego przedmiotu zamówienia, sposób jego realizacji oraz
cenę. Dokument ten musi zatem prezentować przedmiot zamówienia, zgodny z
wymaganiami zamawiającego. Szczególną rolę kosztorys ofertowy, sporządzony na
podstawie aktualnych przedmiarów, posiada w przypadku przyjętego przez Zamawiającego
rozliczenia kosztorysowego prac. W Rozdziale XIII pkt
6 SIWZ, Zamawiający wskazał w

sposób jednoznaczny, jak Wykonawcy powinni sporządzić kosztorys ofertowy, który zostanie
dołączony do oferty. W szczególności, Zamawiający wskazał, że „...2) wykonawca opracuje
kosztorys ofertowy i wyceni roboty według opisów pozycji w przedmiarach robót i
dokumentacji projektowej; 3) sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów
robót musi być zgodna z podaną przedmiarach pozycją katalogową".

Odwołujący wskazał, że zgodnie z wymogami SIWZ wykonawca był zobowiązany
przygotować kosztorys ofertowy zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiarowymi,
określającymi cały przedmiot zamówienia, jak również sposób i technologię wykonania
poszczególnych elementów robót. Obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia jest złożenie oferty potwierdzającej realizację pełnego zakresu zamówienia, w
sposób wymagany przez zamawiającego, za określoną cenę. Jeżeli zamawiający wymagał w
SIWZ
, aby kosztorysy ofertowe zostały sporządzone zgodnie z przekazanym przedmiarem
ro
bót, to kosztorys ofertowy złożony wraz z ofertą powinien ten wymóg spełniać.

Odwołujący zaznaczył, że oprócz wymienionych wyżej, przykładowych i oczywistych błędów
w ofercie wykonawcy -
Firma Usługowa „Grześki" Sp. J., istnieje wiele błędów polegających
na zmianie podstawy wyceny KNR, zmianie opisów, niepełnym opisie pozycji
przedmiarowych w stosunku do przedmiarów Zamawiającego. Liczba tego typy błędów w
ofercie tego w
ykonawcy jest bardzo duża. Co więcej, liczne zmiany i pominięcia w pozycjach
przedmiaro
wych uszczegółowienia opisów technologii i materiałów, których Zamawiający
oczekiwał i zawarł w swoich przedmiarach, może prowadzić do wniosku, iż wykonawca
celowo dokonał takich nieuprawnionych zmian, aby zastosować inne, tańsze rozwiązania,
niezgodne z w
ymaganiami Zamawiającego, mogące spowodować niższą jakość przedmiotu
zamówienia bądź dodatkowe koszty dla Zamawiającego (np. z tytułu innych warstw do
rozbiórki).

W ocenie Odwołującego wymienione wyżej błędy w ofercie wykonawcy - spółki Firma
Usługowa „Grześki" Sp. J. nie można w żadnym stopniu zakwalifikować jako oczywistej
omyłki pisarskiej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, gdyż
zmiany wprowad
zone przez Zamawiającego są istotne. Istotność zmian polega na tym, iż
w
ykonawca zaoferował inne rozwiązania i materiały, niż oczekiwał Zamawiający, które
spełniają inne funkcje, posiadają inne parametry i zastosowanie, niż te wynikające z
przedmiaru robót i dokumentacji projektowej. Z drugiej strony, istotność zmian wykonawcy -
Firmy Usługowej „Grześki" Sp. J. przejawia się w tym, iż zaproponowane inne materiały i
rozwiązania, niż te, których wymagał i oczekiwał Zamawiający, są dużo tańszymi

rozwiązaniami. Zatem, gdyby wykonawca zaoferował te rozwiązania, których oczekuje
Zamawiający, jego oferta z pewnością nie byłaby ofertą z najniższą ceną. W związku z tym,
nie ma podstaw do zastosowania art. 87 ust. 2 ustawy pzp, ponieważ zmiany są zmianami
istotnymi, g
dyż rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę nie można uznać za
równoważne w stosunku do tych, których oczekuje Zamawiający.

Odwołujący wskazał, że żądany przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu kosztorys
ofertowy stanowi merytoryczną treść oferty, bowiem Zamawiający przewidział określonego
rodzaju rozwiązania w przedmiotowym postępowaniu związane ze sposobem wykonania i
rozliczenia zamówienia, dla których istotny jest właśnie kosztorys - rozliczenie kosztorysowe.
Zatem, zgodnie z orzecznictwem Kraj
owej Izby Odwoławczej, odrzucenie oferty z uwagi na
n
iezgodność oferty z treścią SIWZ ze względu na wypełnienie kosztorysu ofertowego
niezgodnie z przedmiarem robót jest prawidłowe (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15
października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19).

W ocenie Odwołującego, problemem jest również ewentualne powoływanie się przez
Zamawiającego na zastosowanie przez Firmę Usługową „Grześki" sp.j. odpowiednich
numerów KNR jako określających prawidłowy przedmiot zamówienia objęty ofertą. Jak
zosta
ło powyżej wykazane w przykładowym zakresie różnic między zapisami SIWZ, a ofertą
wykonawcy również dochodzi do zmian KNR - ów np

Poz. 47
KNNR 4 1411-03
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm -
podsypka pod studnie
KNNR 4 1411-01 Po
dłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 10 cm
Poz. 49
KNR-W 2-18 0513-01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w
gotowym wykopie,
z dennicą, z pierścieniem odciążającym,
płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego
KNR-W 4 0224-03 analogia

Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych,
wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł.
do 2.0 m
(studnie wewnątrz budynku nie są typu ciężkiego)

Zmiany jakie zamawiający wprowadził w zakresie KNR to m.in. poz. 155 kosztorysu, 206
kosztorysu.
Odwołujący powołał się na zapis Rozdziału XIII pkt 6 SIWZ, zgodnie z którym
kosztorys ma zostać sporządzony w oparciu nie o KNR, a o opis pozycji w przedmiarach i
dokumentacji. KNR to sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów. Tak wiec
zmiana KNR przez w
ykonawcę to zmiana sposobu i technologii wykonania danego elementu

zamówienia, co oznacza niezgodność oferty z SIWZ. Na tej podstawie, w ocenie
Odwołującego, wskazanie w ofercie przez Firmę Usługową „Grześki" sp. j. innych niż w
przedmi
arach numerów KNR nie uprawnia Zamawiającego do wprowadzenia zmian jako
poprawy omyłek pisarskich, a na tej podstawie iż wykonawca wskazał KNR jak w
przedmiarze że jest to podstawa do zmian w opisie poszczególnych pozycji kosztorysowych.

Odwołujący wskazał, że Katalogi Nakładów Rzeczowych tzw. KNR, a także ich różne
modyfikacje np. KNNR i KSNR znane są i stosowane od wielu lat. Programy do
kosztorysowania, jak również liczne publikacje cenowe, bazują w znakomitej większości na
wspomnian
ych katalogach, co powoduje, że dzisiaj najczęściej kosztorys budowlany jest
opracowywany z wykorzystaniem katalogów i to zarówno przy stosowaniu metody kalkulacji
szczegółowej jak i uproszczonej. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych w kalkulacji
szczegółowej są przyjmowane (wprost lub na zasadzie analogii) z odpowiednich katalogów,
a ceny jednostkowe robót w kalkulacji uproszczonej są przyjmowane z publikacji cenowych
lub ustalane w odniesieniu do robót budowlanych określonych w katalogach. Tak więc
można przyjąć, że regułą jest powszechne łączenie kosztorysowania z tzw. bazą
normatywną (czyli KNR, KNNR, KSNR) nie tylko jako podstawą do przyjmowania nakładów
rzeczowych, ale również do specyfikowania i formułowania opisów robót budowlanych.
Kosztorysy inwe
storskie w zamówieniach publicznych, w odróżnieniu od wszystkich innych
rodzajów kosztorysów, są prawnie uregulowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r.
określającym metody i podstawy sporządzania kosztorysu
inwestorskiego stanow
iącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty
budowlane. W rozporządzeniu nie jest użyta nazwa Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR)
ani Katalog Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) czy też KSNR, ale w sposób ogólny
definiuje się i stosuje w treści rozporządzenia pojęcie „katalogi", które oznacza publikacje
zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe.
Odwołujący wskazał, że:
 zgodnie z § 1 pkt 6 przedmiar robót wchodzący w zakres kosztorysu inwestorskiego
między innymi ma obowiązkowo zawierać wskazanie podstaw do ustalania cen
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych;
 zgodnie z § 3 ust. 2 przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w
kolejności ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych
publikacji oraz kalkulacje szczegółowe;
 zgodnie z § 5 ust. 1 przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych, dla potrzeb
szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych, należy stosować między innymi
koszt
orysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach

oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w
katalogach.

W związku z powyższym (wpisanie KNR jako kodu pozycji) celowym jest jednocześnie
wyjaśnienie kwestii opisu pozycji przedmiarowej, a mianowicie, zgodności wskazanej pozycji
katalogowej z opisem tej pozycji w katalogu. Wspomniane rozporządzenie nie zawiera
wymagań i zaleceń odnośnie zasad formułowania opisu robót dla pozycji przedmiarowych,
ale
należy pamiętać o zasadach ogólnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
wynikających z art. 29-31 ustawy pzp oraz o wymaganiach ujętych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Katalogi Nakładów Rzeczowych
stanowią najobszerniejszy, usystematyzowany zbiór zawierający opisy robót, technologię ich
wykonania oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych czynników produkcji.

Odwołujący wskazał, że dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający może
korzystać z katalogów poprzez wskazanie w przedmiarze konkretnego symbolu (nazwa
katalogu, numer, tablica), ale nie jako obligatoryjnej podstawy kalkulacji, poprzez
odpowiednie dostosowanie dla potrzeb przedmiaru opisów z katalogów. Dla potrzeb opisu
sposobu obliczenia ceny oferty
Zamawiający może wskazać podane w przedmiarze KNR-y
jako informacje pomocnicza dla w
ykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności
przy opracowaniu kosztorysu ofertowego. Podstawą do właściwego dokonania
wyszacowania
oferty jest opis poszczególnych pozycji wymaganych przez zamawiającego i
stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Potwierdza to przywołany zapis w Rozdziale XIII
pkt 6 SIWZ
, zgodnie z którym „...2) wykonawca opracuje kosztorys ofertowy i wyceni roboty
według opisów pozycji w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej; 3) sposób i
technologia wykonania poszczególnych elementów robót musi być zgodna z podaną
przedmiarach pozycją katalogową"

W ocenie Odwołującego, jeśli więc wykonawca w odmienny sposób opisuje zakres
oferowanej realizacji
poszczególnych pozycji, nie może być to traktowane jako omyłka.
Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd
pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się
również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak
omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów stanowiących zawartość
treści oferty (zob. wyrok KIO z 10.04.2008 r., KIO/UZP 265/08, LEX nr 395895). Oczywista
omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu
wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności
przypadkowej.
Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawy bez

odwoływania się do innych dokumentów (zob. wyrok KIO z 20.01.2009 r., KIO/UZP 11/09,
LEX nr 485647). Zgodnie z utrwaloną definicją omyłki pisarskiej dotyczy ona takich błędów,
które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość" omyłki, rozumianej jako określona
niedokładność, nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań
czy też ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenia lub inna
niedokładność, która nasuwa się sama przez się każdemu, a przez dokonanie poprawki tej
omyłki właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian (zob. wyrok KIO z 26.11.2008 r.,
KIO/UZP 1326/08, LEX nr 479189).
Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do
wytworzenia nowej treści oświadczenia woli. Mimo że poprawienie oczywistej omyłki
pisarskiej zawsze będzie skutkowało zmianą treści ofert, to należy pamiętać, że będzie tak
jedynie w znaczeniu technicznym,
nie zaś merytorycznym (zob. wyrok KIO z 30.09.2014 r.,
KIO 1891/14, LEX nr 1541290).
Oczywistość omyłki pisarskiej jak wynika z powyższego ma
być jasna, jednoznaczna oraz co jest ważne nie może być stwierdzona na podstawie
wyjaśnień, ponieważ w takiej sytuacji traci wymaganą cechę oczywistości. Zamawiający
natomiast uznał za oczywistą pisarską omyłkę i dokonał zmian w pozycjach kosztorysu nr:
381, 383, 385, 389, 397 ( tu wp
rowadzają poprawkę zapisał zmiana średnicy na 50mm), 480
na podstawie wyjaśnień jakie otrzymał od wykonawcy. Ustalenie zakresu poprzez otrzymane
wyjaśnienia skutkują odpadnięciem cechy oczywistości.

Odwołujący wskazał, iż zamawiający pod pozorem poprawienia oczywistych omyłek
pisarskich naruszył art. 87 ust. 2 ustawy pzp, wprowadzając zmiany istotne do oferty we
wskazanym powyżej zakresie.

Naruszenie z art. 87 ust. 1 ustawy pzp. przez wprowadzenie po otwarciu ofert zm
ian w treści
złożonej przez spółkę Firma Usługowa „Grześki" Sp. 1. K.-S. G., S. G. z siedzibą w Dębicy
oferty, polegającej na wprowadzeniu przez Zamawiającego zmian istotnych do oferty w
stosunku do jednoznacznego wskazania w treści oferty co wykonawca oferuje,
wskazywanych jako omyłki pisarskie


Odwołujący wskazał, że Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty nie
dokonując odrzucenia oferty spółki „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G. z siedzibą w Dębicy. W
orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty" należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie
wymagań Zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków
realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego.
„Treść oferty" to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego
wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się
formularz of
ertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie

wykonawcy dotyczące przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, składane wraz z
formularzem ofertowym. Tak więc kosztorys ofertowy wymagany przez Zamawiającego
stanowi treść oferty i winien być badany pod kątem zakresu w jakim swoje zobowiązanie co
do sposobu realizacji zamówienia złożył Wykonawca a wymagań stawianych przez
Zamawiającego.

Przedmiot oferowanego przez wykonawcę świadczenia jest ścisłą treścią oferty objętą
zakazem art. 87 ust. 1 zd. drugie pzp., która nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3
pzp,
ani żadnemu dalszemu uzupełnieniu, a ustalanie treści oferty w ramach jest wyjaśnień
należy uznać za niedozwolone negocjacje, o których mowa w tym przepisie. W związku z
powyższym wszelkie uzupełnienia oferty po upływie terminu składania ofert, naruszające
zakaz zmia
ny treści ofert i negocjacji ich treści z art. 87 ust. 1 pzp., należy uznać za
bezskuteczne. ( KIO 1975/20) „Wskazanie, iż oferta musi zostać złożona przed upływem
terminu skła¬dania ofert, nie oznacza jedynie, że do tej chwili musi zostać fizycznie
przeka
zana Zamawiającemu, ale też, że do tego momentu jej treść musi zostać ostatecznie
ustalona i pozostaje niezmienna (...)," (KIO 922/17).
Oznacza to, iż po terminie składania
ofert nie
ma formalnych możliwości wprowadzenia zmian do treści złożonej oferty, po za
przypadkami dopuszczonymi w art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez nieuprawnione nie odrzucenie oferty
spółki „Grześki" Sp. J. K.-S. G., S. G
. z siedzibą w Dębicy, a w konsekwencji dokonanie
wyboru oferty niezgodnej z SIWZ


Jak zostało powyżej wykazane zamawiający uznał iż zmiany treści złożonej oferty należy
potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską, co jest niezgodne, ocenie Odwołującego, z
o
bowiązującymi przepisami prawa. Wskazane różnice oferty w stosunku do SIWZ należy
uzna
ć jako niezgodność oferty z SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp polega na
ni
ezgodności zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na
siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i którego przyjęcia oczekuje. Niezgodność treści oferty z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie
odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości
zgodnie z wymogami zamawiającego (zob. wyrok z dnia 24 października 2008 r., KIO/UZP
1093/08). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że niezgodność treści
oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinna być oceniania z
uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności oświadczenia woli

wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu
przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w
ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje, zgodnie z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odrzuceniu podlega oferta,
której treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób
zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej
ofercie niezgodności ze specyfikacją niemających istotnego charakteru. Zastosowanie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ma miejsce w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i
potwierdzenia jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zakazu zmian w treści oferty
wynikającym z drugiego zdania tego przepisu lub przeprowadzenia dopuszczalnych zmian w
treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W wyroku z dnia 8 maja 2013 r.,
XII Ga 186/13, Sąd Okręgowy w Gdańsku zwrócił uwagę na kwestię treści oferty: oferta w
swej warstwie merytorycznej musi odpowiadać oczekiwaniom zamawiającego wyrażonym w
specyfikacji. Na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych treść oferty to
oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, stanowiące jednostronne
zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie
zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego. W orzecznictwie przez pojęcie treści oferty należy rozumieć
deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do
zakr
esu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania
zamówienia (zob. wyrok z dnia 10 października 2011 r., KIO 2345/11). W wyroku z dnia 8
czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty
należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami
zamawiającego wykonania zamówienia. Treścią oferty jest zarówno opis i charakterystyka
wymaganych elementów w formularzu ofertowym, jak i określenie modeli, ilości i cen w
formul
arzu cenowym (zob. wyrok z dnia 30 października 2014 r., KIO 2121/14; KIO 2129/14;
KIO 2139/14).
W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., KIO 1543/14, Krajowa Izba Odwoławcza
zwróciła uwagę, że: „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zachodzi wówczas, gdy
zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu
zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem
art. 8
7 ustawy Pzp. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści
SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji.
Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak
też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma

miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi nie odpowiada
opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia co do zakresu, ilości, jakości, warunków
realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu
zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego". W wyroku z dnia 13 listopada 2013
r., KIO 2478/13, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że niezgodność treści oferty z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
(ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp); dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ
oraz zobowiązania oferowanego w ofercie; tudzież polegać może na sporządzeniu i
przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji (z zaznaczeniem, iż
chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia
zobowiązania/świadczenia ofertowego, a więc wymagania co do treści oferty, a nie
wymagania co do jej formy, które również tradycyjnie są pomieszczane w SIWZ); a także
możliwe być winno wskazanie i wykazanie, na czym konkretnie niezgodność ta polega - co
konkretnie w ofercie nie jest zgodne i w jaki sposób z konkretnie wskazanymi,
skwantyfikowanymi
i
ustalonymi
fragmentami
czy
normami
SIWZ,
ewentualnie
uzupełniającymi treść SIWZ modyfikacjami, wyjaśnieniami i odpowiedziami zamawiającego.

W ocenie
Odwołującego niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp polega albo na niezgodności zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża wykonawca i
przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje
zamawiający i które opisał w SIWZ; ewentualnie na niezgodnym z SIWZ sposobie
wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu owego zobowiązania w ofercie. W przypadku
zamówienia na wykonanie robót budowlanych ocenie pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pz
p podlega wyceniony przedmiar robót budowlanych, który ma na celu weryfikację złożonej
oferty pod kątem wyceny wszystkich wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia
elementów (zob. wyrok z dnia 31 października 2008 r., KIO/UZP 1119/08). Jeżeli kosztorys
of
ertowy jest dokumentem, w którym wykonawca robót budowlanych wycenia zestawienie
przewidywanych do wykonania robót budowlanych, to niezgodność treści złożonego
kosztorysu ofertowego z treścią przedmiaru robót budowlanych zawartego w specyfikacji
istotnych
warunków zamówienia stanowi niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji w
rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W celu ustalenia zgodności treści oferty z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w toku badania i oceny ofert zamawiający
powinien żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1
zdanie pierwsze ustawy Pzp). Oczywiście w ramach wyjaśnień niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. la i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej

treści. Wyjaśnieniami nie można przywrócić możliwości ponownego uzupełnienia wadliwie
złożonego dokumentu (zob. wyrok z dnia 13 września 2010 r., KIO 1863/10).
Ist
otne w przedmiotowej sprawie jest, iż Zamawiający widząc różnicę między ofertą Firmy
Usługowej Grześki sp. j. a treścią siwz uznał iż są to omyłkowo wprowadzone zapisy i
dokonał zmian. Ponieważ złożony wraz z formularzem ofertowym kosztorys ofertowy jest
d
okumentem, za pomocą którego wykonawca akceptuje wielkość lub zakres przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, to niezgodność treści kosztorysu ofertowego
z treścią przedmiaru robót budowlanych lub projektu budowlanego stanowiących treść opisu
przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi
niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że wykonawca wraz z
formularzem oferty składa wyceniony kosztorys robót budowlanych, który stanowi integralną
część treści oferty oznacza, że sposób wyceny przedmiaru robót budowlanych stanowi
ustalony przez zamawiającego sposób obliczenia ceny i w oparciu o niego należy dokonać
oceny zgodności przedłożonego kosztorysu z przedmiarem i dokumentacją udostępnioną
przez Zamawiającego.

Zdaniem Odwołującego, żądany przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu kosztorys
ofertowy stanowił merytoryczną treść oferty bowiem Zamawiający przewidział określonego
rodzaju rozwiązania w przedmiotowym postępowaniu związane ze sposobem wykonania i
rozliczenia zamówienia, dla których istotny jest właśnie kosztorys.

Zarzut naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybranie oferty, która nie jest ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ


Zdaniem Odwołującego, nieuprawnione wprowadzenie zmian do oferty Firmy Usługowej
„Grześki" sp.j., pod pozorem skorygowania oczywistych omyłek pisarskich a w konsekwencji
nie odrzucenie złożonej oferty złożonej przez Firmę Usługową „Grześki" sp.j. nastąpiło z
naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jak bowiem wynika z orzecznictwa,
Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, gdy merytoryczna treść oferty
wykona
wcy nie odpowiada treści SIWZ, bądź też nie ma możliwości stwierdzenia iż
oświadczenie woli wykonawcy odpowiada treści SIWZ. Odwołujący powoła się na wyrok KIO
z dnia 23 stycznia 2013 r. KIO 27/13.

N
aruszenie art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. tj. obowiązku równego traktowania wykonawców,
przez różne potraktowanie ofert zawierających błędy w ofercie


W ocenie Odwołującego działania Zamawiającego w zakresie wprowadzenia pod pozorem
poprawienia oczywistych omyłek pisarskich mają charakter iluzoryczny, zmierzający do
wyboru określonego być może preferowanego przez zamawiającego wykonawcę. W innych
dwóch przypadkach zamawiający odrzucił oferty wykonawców na podstawie przesłanki
niezgodności oferty z SIWZ, nie wprowadzając zmian w sposób jaki zrobił to dla firmy
Usługowej „Grześki" sp.j.

Izba ustaliła co następuje:

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na
„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI
ROGOŹNO".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 4
grudnia 2020 r.

Izba ustaliła, że w Rozdziale XIII Sposób obliczenia ceny, Zamawiający zawarł następujące
postanowienia dotyczące sposobu obliczenia ceny za realizację zamówienia:

1. Wynagrodzenie wykonawcy
robót ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego za
wykonanie przedmiotu zamówienia oprócz kosztów bezpośrednich związanych z
robotami podstawowymi objętymi projektem budowlanym winno ponadto w sobie
zawierać:
a)
koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,
b)
organizacji placu budowy,
c)
zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec
dostawców mediów,
d)
wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania
wykonanego obiektu;
e)
likwidacji z
aplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu
pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją
inwestycji.

2.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie
kosztorysowe.
3.
Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia wyliczone poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego.

4.
Cenę realizacji zamówienia Wykonawca określi zgodnie z ustawą o informowaniu o
cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 178 z późn. zm.)
5.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie
przedmiarów robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.
6. Kosztorys
ofertowy powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących
zasad:

(i)
oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny,
materiałów (w tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby - jeżeli występują)
wraz
z
kosztami
ich
zakupu
, pracy sprzętu i środków transportu
technologicznego, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką
przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk, jak również inne koszty jakie może
ponieść wykonawca, wraz z podatkiem VAT;
(ii) wykonawca opracuje kosztorys
ofertowy i wyceni roboty według opisów pozycji w
przedmiarach robót i dokumentacji projektowej;
(iii)
sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów robót musi być zgodna z
podaną przedmiarach pozycją katalogową;
(iv)
w kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co
oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji
przedmiaru,
(v)
jeżeli wykonawca w kolumnie cena jednostkowa wpisze „0”, będzie to traktowane
jako pozycja kosztorysowa wyceniona, gdzie koszty rob
ót uwzględniono w innych
pozycjach kosztorysu;
(vi)
pominięcie pozycji dotyczącej „krotności robót” wymienionych w poz. poprzedniej
kosztorysu Zamawiający potraktuje jako oczywistą omyłkę rachunkową;
(vii)
Wykonawca nie może dopisywać żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części
przedmiaru robót. W przypadku dopisania pozycji Zamawiający wykreśli dodane
pozycje i od ceny oferty odejmie wartość wykreślonych pozycji w trybie
poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 8) kosztorys
ofertowy należy sporządzić i wypełnić w formie wydruku komputerowego, na
maszynie lub czytelnie ręcznie;
(viii)
zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego
sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wyodrębnionymi cenami
jednostkowymi i warto
ściami poszczególnych pozycji kosztorysu;

(ix)
w przypadku stwierdzenia na etapie oceny ofert pominięcia pozycji kosztorysowych,
których wartość jednostkowa wg kosztorysu inwestorskiego przekracza kwotę 5
000 zł. Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ,
7.
Cena podana w formularzu ofertowym musi wynikać z kosztorysu ofertowego.

Izba ustaliła, że w Rozdziale XI SIWZ „Sposób przygotowania oferty”, Zamawiający wskazał,
że oferta winna być sporządzona zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz zawierać:1)
Oświadczenie (Zał. Nr 2 do SIWZ(; 2) Kosztorys ofertowy uproszczony; 3) Pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów (jeżeli dotyczy).

Izba ustaliła, że postępowaniu złożono 17 ofert, w tym ofertę złożył wykonawca Firma
Usługowa „GRZEŚKI” Sp. J. K.-S. G., S. G. ul.Gawrzyłowska3639-200 Dębic (dalej
Przystępujący”).

Izba ustaliła, że pismem z dnia 26 lutego 2021 r. Zamawiający poinformował
Przystępującego o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Zamawiający wskazał, że działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) w
związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z
późn. zm.) informuję, że w ofercie przetargowej na w/w zadanie Wykonawca popełnił
oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

Izba ustaliła, że w Załączniku do pisma z dnia 26 lutego 2021 r. Zamawiający przekazał
wykonawcy skorygowany kosztorys Przystępującego. Izba ustaliła, że Zamawiający dokonał
zmiany opisu szeregu pozycji w kosztorysie wykonawcy w zakresie opisu robót
przyporządkowanych do poszczególnych KNR – ów. I tak w zakresie:
1.
Roboty rozbiórkowe – zagospodarowanie terenie, Zamawiający dokonał zmiany opisu
wymaganych robót w 7 pozycjach.
2.
Usunięcie humusu – Zamawiający dokonał zmiany opisu robót w 2 pozycjach.
3.
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przyłączem – Zamawiający
dokonał zmiany opisu zakresu prac w 5 pozycjach
4.
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – Zamawiający dokonał zmiany
opisu zakresu prac w 2 pozycjach;
5.
Roboty istniejące w budynku szkolnym – Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu
robót w 8 pozycjach;

6. Roboty ziemne pod budynkiem
– Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w
3 pozycjach;
7.
Roboty fundamentowe, żelbetonowo i murowe - Zamawiający dokonał zmiany opisu
zakresu robót w 7 pozycjach;
8. Izolacje fundame
ntów - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1
pozycji;
9.
Podłoga na gruncie P1 - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1
pozycji;
10.
Podłoga na gruncie P2 - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 2
pozycjach;
11. Dach nad zapleczem socjalnym -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w
3 pozycjach;
12.
Dach nad halą sportową - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1
pozycji;
13.
Rury, Rury spustowe, Obróbki blacharskie - Zamawiający dokonał zmiany opisu
zakresu robót w 1 pozycji;
14. Stolarka okienna i drzewiowa -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 2
pozycjach;
15. Szafki hydrantowe -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1 pozycji;
16. Instalacja wodna -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 8 pozycjach;
17. Instalacja grzejnikowa -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 8
pozycjach;
18. System detekcji gazu -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1 pozycji;
19.
Wyposażenie sanitarne - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 3
pozycjach;
20.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu
robót w 2 pozycjach;
21.
Wykończenie ścian - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 2
pozycjach;
22.
Wykończenie podłóg - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1 pozycji;
23.
Wykończenie sufitów - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 4
pozycjach;
24. Elewacja -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1 pozycji;
25. Roboty Drogowe
– roboty ziemne pod nawierzchnią - Zamawiający dokonał zmiany
opisu zakr
esu robót w 1 pozycji;
26. Jezdnia zjazdu i jezdni na parkingu -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu
robót w 1 pozycji;

27. Nawierzchnia miejsc postojowych -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót
w 1 pozycji;
28. Pobocza -
Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu robót w 1 pozycji;
29.
Nawierzchnie jezdni drogi pożarowej - Zamawiający dokonał zmiany opisu zakresu
robót w 1 pozycji;
30.
Nawierzchnie chodnika i opaski wokół budynku z kostki brukowej - Zamawiający
dokonał zmiany opisu zakresu robót w 2 pozycjach.

I
zba ustaliła, że powyższe zmiany opisu zakresu prac podlegających wycenie dotyczyły
zastąpienia opisu zamieszczonego przez Przystępującego w kosztorysie ofertowym i
wprowadzenia
opisu jakie Zamawiający ustalił w przedmiarze robót. Opisy wprowadzone
przez Z
amawiającego dotyczyły zmiany zarówno co do zakresu prac, materiałów
koniecznych do wykonania zamówienia jak również sposobu realizacji zamówienia.
Ponadto, Izba ustaliła, że Zamawiający dokonał szereg korekt rachunkowych w kosztorysie
złożonym przez Przystępującego.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 12 marca 2021 r. Zamawiający poinformował wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą została uznana oferta Przystępującego.

Izba zważyła co następuje:

W ocenie Izby, zarzuty podniesione w odwołaniu okazały się zasadne, a tym samym Izba
uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, z
amawiający poprawia w ofercie: (i) oczywiste
omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek; (iii) inne omyłki polegaj``ące na niezgodności oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami miały postanowienia
SIWZ. W tym zakresie Izba, wskazuje, po pierwsze, iż Zamawiający w sposób jednoznaczny
wskazał w Rozdziale XIII SIWZ, że wykonawca opracuje kosztorys ofertowy i wyceni roboty
według opisów pozycji w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. Oznacza to,
zdaniem Izby, iż obowiązkiem wykonawcy było dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia w
oparciu o opisy po
zycji zamieszczone przez Zamawiającego w przedmiarze robót. Po drugie,
Izba wskazuje, że z postanowień zwartych w SIWZ w Rozdziale XIII wynika jednoznacznie,

że za realizację zamówienia Zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe. Tym
samym, zakres
prac określony w przedmiarze robót jak i wycena poszczególnych jednostek
przedmiarowych zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ była warunkiem koniecznym do
stwierdzenia zgodności oferty z treścią SIWZ. Jeżeli wykonawca nie zastosował się do
postanowień SIWZ i nie uwzględnił jej brzmienia w kosztorysie ofertowym składanym z
ofertą, uznać należało, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca bowiem
zaoferował realizacje przedmiotu zamówienia o zakresie innym niż wymagany przez
Zamawiającego.

Izba podk
reśla, że zarówno treść SIWZ, jak i treść oferty stanowią merytoryczne
postanowienia oświadczeń woli, odpowiednio: zamawiającego oraz wykonawcy.
Nieodzownym elementem treści oferty jest określenie co i za ile wykonawca zobowiązuje się
wykonać. W niniejszej sprawie na mocy Rozdziału XIII SIWZ Zamawiający nadał
kosztorysowi ofertowemu
rangę elementu treści oferty. Przedmiotowe zestawienie składa się
na kluczowy element oferty, a mianowicie
wycenę zakresu prac opisanych w
poszczególnych pozycjach kosztorysu. Zamawiający w sposób jednoznaczny zastrzegł, że
wycenę w ofercie należy przedłożyć w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego
cenę jednostkową za pozycję kosztorysową wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów
i sprzętu. Jednocześnie Zamawiający określił rodzaj prac i ich zakres jaki podlega wycenie
przez wykonawcę poprzez dokonanie ich opisu w przedmiarze robót. Zatem, obowiązek
złożenia kosztorysu ofertowego służył nie tylko ocenie oferty w zakresie zgodności cenowej,
ale także w zakresie ilości i rodzaju zastosowanego materiału przyjętego przez wykonawcę
do wyceny przedmiotu zamówienia. Ponadto, wymaganie przedmiotowego zestawienia na
etapie złożenia oferty uznać należy za istotne z punktu widzenia prawidłowej realizacji
przyszłej umowy, w szczególności jej rozliczenia, także w perspektywie zabezpieczenia się
przed manipulacją co do sposobu wykonania zamówienia, cenami czy ilościami materiałów.
Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp zakres świadczenia
wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a
więc również określony przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym sposobem wykonania
zamówienia poprzez sprecyzowanie określonych materiałów, zakresu prac, ilości czy cen.

W analizowanym stan
ie faktycznym Przystępujący określił sposób realizacji zamówienia w
sposób odmienny niż wymagał tego Zamawiającego. Zakres prac jakie podlegały wycenie
przez Przystępującego i sprecyzowane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym był
zasadniczo odmienny od
tego wymaganego przez Zamawiającego. Tym samym, treść oferty
Przystępującego nie odpowiadała treści specyfikacji, co stanowi przesłankę do jej
odrzucenia, stosownie do art. 89 ust. 1 pkt
2 Pzp. W ocenie Izby przedmiotowa niezgodność

ma charakter nieusuwalny, a dokonane
przez Zamawiającego zmiany w kosztorysie
ofertowym Przystępującego były niedopuszczalne i stanowiły istotną zmianę pierwotnego
oświadczenia woli wykonawcy wyrażonego w kosztorysie ofertowym. Działanie
Zamawiającego doprowadziło do wytworzenie w zasadniczej części nowego kosztorysu
ofertowego, zgodnego z wymaganiami wskazanymi w SIWZ. Zmieniając opis pozycji
podlegających wycenie, Zamawiający uzupełnił opis o brakujące zakresy prac, jak również o
prawidłowe materiały podlegające wycenie. Skala zaś zmian wprowadzonych przez
Zamawiającego świadczy, w ocenie Izby, o ich istotnym charakterze. Raz jeszcze Izba
podkreśla, z uwagi na rangę jaką sam Zamawiający nadal kosztorysowi ofertowemu w SIWZ
oraz biorąc pod uwagę kosztorysowy charakter wynagrodzenia wykonawcy za realizację
zamówienia, nie było podstaw to zmiany oświadczenia woli Przystępującego w sposób
dokonany przez Zamawiającego.

Izba wskazuje, że wynagrodzenie kosztorysowe oblicza się na podstawie zestawienia
zaplanowanych prac i przewidywanyc
h kosztów. Zestawienie przewidywanych kosztów prac
niezbędnych do realizacji opisanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, opisane
zostało przez Zamawiającego w przedmiarze robót, zaś wykonawca potwierdza zakres prac
wymaganych przez Zamawiającego i ich wycenę w kosztorysie ofertowym, który jest w tych
okolicznościach elementem oferty wykonawcy. Przystępujący dokonał wyceny prac o innym
zakresie niż wskazanym w przedmiarze robót przygotowanym przez Zamawiającego, a więc
w sposób niezgodny z wymaganiami wskazanymi w SIWZ, co aktualizuje przesłankę
odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W ocenie Izby zakres
i charakter przedmiotowych uchybień Przystępującego w kosztorysie
ofertowym nie
mógłby zostać zakwalifikowany jako inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty. Poprawienie nieprawidłowości występującej w ofercie na podstawie art. 87 ust.
2 pkt 3 Pzp
uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: po pierwsze zauważona
niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania wykonawcy polegającego
na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej treści, a po drugie poprawienie
niezgodności nie może powodować istotnych zmian w treści oferty. W kosztorysie ofertowym
Przystępujący, wbrew wynikającemu z SIWZ wymaganiom, wprowadził i wyceniał zakres
prac oraz
materiały odmienne od wymaganych przez Zamawiającego. Dla przykładu Izba
wskazuje na pozycje 162 czy 163, gdzie
Zamawiający wymagał grubość ścian żelbetowych
25 cm, w wykonawca wyceniał ściany żelbetowe o gr 8 cm i 12 cm, w poz. 193 Zamawiający
wymagał zbrojenia wylewki siatką do posadzek 15x15 drut fi. 2,8mm, zaś wykonawca
wycenił drut o przekroju od 0,8 do 1,2 mm. W pozycji nr 47 Zamawiający wymagał podłoża

pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm – przysypka pod strunie,
Przystępujący wyceniał podłoża pod kanały i obiekty z materiałów o grubości 10 cm, w poz.
49 Zamawiający wymagał studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym
wykopie, z dennicą, z pierścieniami odciążającymi, płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu
ciężkiego, zaś Przystępujący wycenił studnie rewizyjne wewnątrz budynków wykonane w
gotowym wykopie o gł. do 2.0 m. Jak Izba ustaliła powyżej, Przystępujący dokonał wyceny
prac innych niż wskazane w przedmiarze robót w 86 pozycjach.

Izba podkreśla, że wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasada równego traktowania
wykonawców oznacza m.in., iż ocenie przez Zamawiającego podlega treść oświadczenia
wykonawcy złożona w ofercie, a w analizowanym stanie faktycznym, również w kosztorysie
ofertowym.
Treść takiego oświadczenia woli podlega literalnej wykładni, co stanowi
gwarancję równego traktowania wykonawców w procesie badania i oceny ofert. I o ile
zgodzić się należy z Zamawiającym oraz z Przystępującym, iż oceniając treść oferty danego
wykonawcy zamawiający zobowiązany jest uwzględnić ewentualne błędy czy omyłki jakie
mogą być zawarte w treści oferty i dążyć do sanowania takich uchybień, to jednak granica
działań zamawiającego została określona przez ustawodawcę w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp. Wszelkie zmiany treści oferty wykonawcy nie mogą powodować istotnych zmian w
treści oferty. Działania zaś Zamawiającego doprowadziły, zdaniem Izby, w okolicznościach
niniejszej sprawy, do
istotniej zmiany treści oferty Przystępującego, w tym zmiany zakresu
wycenianych prac, czy też materiałów służących do realizacji zamówienia. Błędnie również
Zamawiający uznał, że dostosowując opisy wymaganych prac do wyceny w kosztorysie
ofertowym Przystępującego do opisów zawartych w przedmiarze robót uznać należy za
poprawienie oczywistych omyłek pisarskich. W ocenie Izby, zmiany wprowadzone przez
Zamawiającego nie miały charakteru oczywistego, ale doprowadziły do ukształtowania
odmiennego zakresu prac podlegających wycenie niż pierwotnie określony przez
Przystępującego w treści oferty.

Za niezasadne uznać należy stanowisko Zamawiającego, iż decydujące znaczenie dla oceny
oferty i realizacji zamówienia ma dokumentacja projektowa, w przypadku zaś sprzeczności
pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową, pierwszeństwo przyznać należy
dokumentacji projektowej, co oznacza, że Przystępujący i tak musi wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową, więc wszelkie błędu w kosztorysie nie mają
znaczenia.
Po pierwsze, Izba wskazuje, że w analizowanym stanie faktycznym Zamawiający
nie wskazał na żadne niezgodności pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją
projektową. Niezgodność występuje wyłącznie pomiędzy wymaganiami zawartymi w
przedmiarze robót, a zakresem prac jakie Przystępujący wyceniał w kosztorysie ofertowym.

Po drugie, Izba wskazuje, że zarówno dla samego Zamawiającego jak i dla wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowe znaczenie mają postanowienia SIWZ. Z
nich zaś wynika jakie prace i w jaki sposób wykonawcy mieli wycenić w kosztorysie
ofertowym.
Przedmiar sporządzony przez Zamawiającego umożliwił porównywanie ofert w
warunkach uczciwej konkurencji i gw
arantował, że wykonawcy wyceniali podobny zakres
prac do wykonania.
Przystępujący samodzielnie określił odmienny zakres prac, które
wyceni
ł, co skutkuje niezgodnością jego oferty ze SIWZ. Ponadto Izba podkreśla, że
Zamawiający nie miał żadnych podstaw do przyjęcia, iż wycena prac samodzielnie
określonych przez Przystępującego w kosztorysie ofertowym będzie taka sama jak w
przypadku prac określonych przez Zamawiającego. Zakres tych prac, materiałów
zaproponowany przez Przystępującego był inny niż wskazany przez Zamawiającego w
przedmiarze robót. To, iż na etapie postępowania odwoławczego Przystępujący twierdzi, że
wyceniał prace zawarte w przedmiarze Zamawiającego, a błędnie określił je w kosztorysie
nie może decydować o zgodności oferty z SIWZ. Ocenia podlega oświadczenia woli złożone
przez wykonawcę w ofercie, jego zmiana na etapie badania i oceny ofert stanowiłaby
naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 557 oraz art.
574 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy §
5 pkt 1 i 2
oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie