eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-05-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Anna Packo, Beata Pakulska - Banach

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 10 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych S.A. z siedzibą w Kaliszu
w postępowaniu prowadzonym przez
Miasto Kalisz,
przy udziale:
A. wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Kaliszu

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego;
B. wykonawcy M. M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Komunalne „BŁYSK” M. M. w Łomży
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego;
C. wykonawcy
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą
w Kaliszu

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego;
D. wykonawcy
FIRMA USŁUGOWA „KOSZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego;
E. wykonawcy
Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Raszkowie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego;
F. wykonawcy
Jarper Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Warszawskiej zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. z siedzibą
w Kaliszu
kwoty 6 750
zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych
zero groszy
), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Sygn. akt: KIO 3/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Miasto Kalisz [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór
i transport wielkogabarytowych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta Kalisza
(znak postępowania:
WGOŚ.271.06.0007.2020).
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 30 grudnia 2020 r. pod numerem 550559292-N-2020.

D
o ww. postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z
2019 poz. 2020), jako wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
st
osuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”].

W dniu 4 stycznia 2021 r. wykonawca
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.
z siedzi
bą w Kaliszu [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 67 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne uznanie, że
zachodzą przesłanki do udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliszu [dalej: „PWiK”] zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, w sytuacji gdy:
a) Zamawiający nie wykazał zaistnienia jednej z trzech przesłanek udzielenia zamówienia
w tym tryb
ie, tj. przesłanki określonej w lit. b) zgodnie z którą ponad 90% działalności
kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą zamawiający
sprawuje kont
rolę, o której mowa w lit, a), gdyż w uzasadnieniu nieprawdziwe dane
odnoszące się do procentowego udziału tej działalności w działalności spółki,
b) a ponadto z informacji posiadanych przez Odwołującego wynika, że procent przychodu
z zadań powierzonych PWiK przez Zamawiającego nie osiąga wymaganych 90%;
2. art. 67 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 18 ust. 1 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U,
L94 z 28.3.2014, s. 65, dalej: „Dyrektywa”) w zw. z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 5

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. [tj. z dnia 1 lutego
2019 r., Dz. U.
z 2019 r. poz. 369 z późn. zm., dalej: uokik”] poprzez wszczęcie
postępowania w trybie niekonkurencyjnym w celu wyłączenia zamówienia z zakresu
stosowania Dyrektywy oraz w celu sztucznego zawężenia konkurencji z zamiarem działania
na korzyść wykonawcy PWiK, co stanowi nadużycie pozycji dominującej na rynku właściwym
polegające na przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania
bądź rozwoju konkurencji;
z ostrożności, w przypadku uznania, że zachodziły przesłanki do udzielenia zamówienia na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 49, art. 56, art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (wersja skonsolidowana, dalej:
„TFUE”] w zw. z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2
pkt 5 uokik poprzez wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
z naruszeniem podstawowych zasad TFUE, w szczególności zasady swobodnego przepływu
towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad które
się z nich wywodzą, takich jak zasady równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego
uznawania i przejrzystości, a także równej konkurencji.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie
postępowania.

Mając na uwadze, iż odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r., do przedmiotowego postępowania odwoławczego,
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), znajdują zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.) [dalej „ustawa nPzp”].

Do po
stępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił przystąpienie
wykonawca
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Z kolei wykonawcy M. M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Komunalne „BŁYSK” M. M. w Łomży, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
z
siedzibą
w
Kaliszu,
FIRMA
USŁUGOWA
„KOSZ”
Sp.
z
o.o.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Raszkowie oraz
Jarper Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Warszawskiej przystąpili do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.
Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawców, którzy stali
się tym samym uczestnikami postępowania odwoławczego.

Izba, na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2021 r.,
po wysłuchaniu stanowisk
Stron i Przystępujących, oddaliła opozycję Zamawiającego przeciw przystąpieniu wykonawcy
M. M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Komunalne „BŁYSK” M. M. w
Łomży, Jarper Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Warszawskiej, FIRMA USŁUGOWA „KOSZ”
Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą w Raszkowie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.
Zamawiający wniesioną opozycję uzasadniał w szczególności tym, że ww.
wykonawcy nie wykazali interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Odwołującego,
ponieważ nie są podmiotami uprawnionymi do realizacji zamówienia z uwagi na brak
posiadanego wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz nie są podmiotami, które brały
udział w jakimkolwiek postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanym
przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy nPzp, wykonawca może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
Izba uznała za dopuszczalne zgłoszenie przystąpienia do postępowania
odwo
ławczego ww. wykonawców, którzy w sposób wystarczający wykazali interes
w zgłoszeniu przystąpienia doręczonym Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Izba
rozpoznając wniesioną opozycję miała na względzie szerokie rozumienie interesu
wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego, a podniesione
przez Zamawiającego ww. okoliczności – zdaniem Izby – nie pozbawiały wykonawców
przymiotu realności interesu. W szczególności wskazać należy, iż okoliczność, że dany
wykonawca nie ubiegał się wcześniej o zamówienie publiczne prowadzone przez
Zamawiającego nie oznacza, że nie jest i nie może być zainteresowany obecnym
postępowaniem o udzielenie zamówienia. Z kolei pozyskanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej nie stanowi bariery dla wykonawców, a sam wpis do rejestru niezbędny jest na
etapie realizacji zamówienia.

W dniu 26 i 29 kwietnia 2021 r.
Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie wniesione w dniu 4 stycznia
2021 r. Izba stwierdz
iła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego.

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania
wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania odwoławczego, o której mowa w art. 520
ust. 1 i 2 oraz art. 568 pkt 1 ustawy nPzp.
Stosownie do treści art. 520 ust. 1 ustawy nPzp,

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie
wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby
(art. 520 ust. 2 ustawy nPzp). Z kolei w myśl art. 568 pkt 1 ustawy nPzp, Izba umarza
postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy nPzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437),
nakazując zwrot na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego
w
wysokości 7 500,00 zł.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie