eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 51/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-05-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 51/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Anna Packo, Beata Pakulska - Banach

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 10 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
w postępowaniu prowadzonym
przez Miasto Kalisz,
przy udziale:
A. wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Kaliszu

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego,
B. wykonawcy W. B. pr
owadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. w
Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego,
C. wykonawcy
FIRMA USŁUGOWA „KOSZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Odwołującego;
D. wykonawcy
PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego;
E. wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. z siedzibą w Kaliszu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego;
F. wykonawcy
FIRMA USŁUGOWA EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w
Raszkowie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Odw
ołującego;
G. wykonawcy
JARPER Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Warszawskiej zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego;

H. wykonawcy M. M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Komunalne „BŁYSK” M. M. w Łomży
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO
Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Sygn. akt: KIO 51/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Miasto Kalisz [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór
i transport wielkogabarytowych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta Kalisza
(znak postępowania:
WGOŚ.271.06.0007.2020).
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 30 grudnia 2020 r. pod numerem 550559292-N-2020.

Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2
019 poz. 2020), jako wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”].

W dniu 4 stycznia 2021 r. wykonawca
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO
Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 2 pkt 7a
ustawy Pzp w zw. z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez wszczęcie Postępowania w trybie
z wolnej ręki w sytuacji nie rozstrzygnięcia innego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w którym zostały złożone oferty i którego zakres częściowo pokrywa się
z zakresem zamówienia przewidzianym do realizacji w ramach Postępowania. Zachowanie
Zamawiającego stanowi więc naruszenie przez niego pozycji dominującej w Postępowaniu
poprzez nadużycie przysługującego mu prawa do kierowania Postępowaniem i arbitralne,
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, podjęcie decyzji o wszczęciu Postępowania
w sytuacji równoległego prowadzenia innego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 3
ustawy Pzp
poprzez zamiar udzielenia zamówienia publicznego spółce Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sposób niezgodny z przewidzianymi Pzp warunkami
udzielenia takiego zamówienia, tj. w sytuacji niespełnienia przez ten podmiot wymogu ponad
90% działalności wykonywanej na rzecz Zamawiającego jako zadań powierzonych
względnie (w przypadku nie uwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 2 powyżej)

3. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 3
ustawy Pzp
poprzez zamiar udzielenia zamówienia publicznego spółce Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sytuacji, gdy Zamawiający nie wykazał zaistnienia
jednej z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, o której mowa w art. 67
ust. 1 pkt 12 lit. b), dotyczącej 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, jaka dotyczyć
powinna zadań powierzonych PWIK przez Zamawiającego;
4. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10 ust. 1
ustawy Pzp w zw. z art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 j.t. ze zm.), dalej jako „uokik” w zw.
z art. 6 ust. 1 pkt 6 uokik
poprzez nadużycie przez Zamawiającego pozycji dominującej,
prowadząc do nieuczciwej konkurencji i nierównego traktowania wykonawców.

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia Postępowania prowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 12 ustawy Pzp.

Mając na uwadze, iż odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r., do przedmiotowego postępowania odwoławczego,
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), znajdują zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) [dalej „ustawa nPzp”].

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił przystąpienie
wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Z kolei wykonawcy M. M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Komunalne
„BŁYSK”
M.
M.
w
Łomży,
FIRMA
USŁUGOWA
„KOSZ”
Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Raszkowie, Jarper Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Warszawskiej, W. B.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. w Warszawie,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. z siedzibą w Kaliszu, PARTNER Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Warszawie oraz ATF Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Chojnicy przystąpili do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.
Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawców (z wyjątkiem
wykonawcy ATF Sp. z o.o. Sp.k.)
, którzy stali się tym samym uczestnikami postępowania
odwoławczego.

Izba, na
posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2021 r. po wysłuchaniu stanowisk
Stron i Przystępujących, oddaliła opozycję Zamawiającego przeciw przystąpieniu wykonawcy
M. M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Komunalne „BŁYSK” M. M. w
Łomży, Jarper Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Warszawskiej, FIRMA USŁUGOWA „KOSZ”
Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Raszkowie, W. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B.
w Warszawie, PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz ATF Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Chojnicy do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.
Zamawiający wniesioną opozycję uzasadniał w szczególności tym, że ww.
wykonawcy nie wykazali interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Odwołującego,
ponieważ nie są podmiotami uprawnionymi do realizacji zamówienia z uwagi na brak
posiadanego wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz nie są podmiotami, które brały
udział w jakimkolwiek postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanym
przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy nPzp, wykonawca może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Stosownie do treści art. 525 ust. 2 ustawy nPzp, zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód
przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Izba uznała za dopuszczalne zgłoszenie przystąpienia do postępowania
odwoławczego ww. wykonawców, którzy w sposób wystarczający wykazali interes
w zgłoszeniu przystąpienia doręczonym Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Izba
rozpoznając wniesioną opozycję miała na względzie szerokie rozumienie interesu
wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego, a podniesione
przez Zamawiającego ww. okoliczności – zdaniem Izby – nie pozbawiały wykonawców
przymiotu realności interesu. W szczególności wskazać należy, iż okoliczność, że dany
wykonawca nie ubiegał się wcześniej o zamówienie publiczne prowadzone przez
Zamawiającego nie oznacza, że nie jest i nie może być zainteresowany obecnym
postępowaniem o udzielenie zamówienia. Z kolei pozyskanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej
nie stanowi bariery dla wykonawców, a sam wpis do rejestru niezbędny jest na
etapie realizacji zamówienia.
Jednocześnie w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i Uczestników
postępowania odwoławczego Izba uznała, że zgłoszenie przystąpienia wykonawcy ATF

Sp. z o.o. Sp. k.
było nieskuteczne, bowiem wykonawca nie wykazał - stosownie do treści
art. 525 ust. 2 ustawy nPzp
, że przekazał Odwołującemu kopię zgłoszenia przystąpienia.

25 marca 2021 r. Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo
w postaci elektronicznej, w której oświadczył, że uwzględnia zarzut zawarty w punkcie 1
petitum
odwołania. W konsekwencji powyższego, unieważni postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport wielkogabarytowych odpadów komunalnych
z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta
Kalisza” (znak postępowania: WGOŚ.271.06.0007.2020) w terminie 7 dni od złożenia pisma.
Niniejsze pismo zostało podpisane przez osobę umocowaną do reprezentacji
Zam
awiającego.

W dniu 26 marca
2021 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwał wykonawcę
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu do złożenia
oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu co do uwzględnienia w części zarzutów
przedsta
wionych w odwołaniu, tj. zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum odwołania.
Pismem z 29 marca
2021 r. ww. wykonawca oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu.
Niniejsze pismo zostało podpisane przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy.

W dniu 20 kwietnia 2021 r.
Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie w części dotyczącej zarzutów
nieuwz
ględnionych przez Zamawiającego. Niniejsze pismo zostało podpisane przez osobę
umocowaną do reprezentacji Odwołującego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 3 ustawy nPzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu
w
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów
przedstawion
ych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba
może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po
stronie wykonawcy,
pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił
po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.
W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w zakresie uwzględnionych zarzutów.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy nPzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww.
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy nPzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sz
czegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie