eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 613/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-04-30
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 613/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Pakulska - Banach Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 roku w Warsza
wie odwołania
wniesionego do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2021 roku
przez
wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Centrum Obsługi
Adm
inistracji Rządowej w Warszawie
, działającego w imieniu i na rzecz jednostek:
Biuro do
Spraw Substancji Chemicznych, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Centrum Obsługi
Administracji Rządowej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Au
tostrad wraz z Oddziałami, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny
Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Transportu
Drogowego, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny
Urząd Miar, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Urząd Statystyczny, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki w Bydgoszczy, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lubuski Urząd
Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Małopolski
Urząd Wojewódzki w Krakowie, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Ministerstwo
Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo

Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Państwowa Agencja
Atomistyki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
Rządowe Centrum Legislacji, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej,
Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urząd
Transportu Kolejowego, Urząd Zamówień Publicznych, Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wyższy Urząd
Górniczy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
przy udziale
wykonawcy
SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
, zgłaszającego przystąpienie
do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. U
marza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów wskazanych w punkcie II
litera a) oraz c) petitum
odwołania.
2.
Uwzględnia odwołanie w zakresie części zarzutu opisanego w punkcie II litera b)
petitum
odwołania, tj. dotyczącej nie wykazania spełniania warunku udziału
w
postępowaniu
dotyczącego
doświadczenia
i
nakazuje
zamawiającemu
unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w Części II i
III zamówienia, powtórzenie czynności badania i oceny oferty, w tym wezwanie
wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo
zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów wymaganych
na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia.
3.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

4. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie
i:
4.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z
o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

tytułem wpisu od odwołania.
4.2.
zasądza od wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na rzecz
odwo
łującego GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w
Zielonej Górze
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset
złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………..............................


Sygn. akt: KIO 613/21
UZASADNIENIE

Zamawiający - Skarb Państwa - Centrum Obsługi Administracji Rządowej
w Warszawie,
działający w imieniu i na rzecz jednostek: Biuro do Spraw Substancji
Chemicznych, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wraz z
Oddziałami, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat
Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Urząd Miar,
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Urząd Statystyczny, Kancelaria Prezesa
Rady Ministr
ów, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki w Bydgoszczy, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lubuski Urząd
Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Małopolski
Urząd Wojewódzki w Krakowie, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Ministerstwo
Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Państwowa Agencja
Atomistyki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
Rządowe Centrum Legislacji, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej,
Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urząd
Transportu Kolejowego, Urząd Zamówień Publicznych, Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wyższy Urząd

Górniczy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia
umowy ramowej na dostawę urządzeń biurowych na potrzeby jednostek administracji
państwowej, numer postępowania: 2019/2. Zamówienie zostało podzielone na części: Część
I
– Drukarki, Część II – Skanery i drukarki etykiet, Część III – Urządzenia wielofunkcyjne.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 22 lutego 2019 roku pod numerem: 2019/S 038-085138.
Zamawiający w dniu 15 lutego 2021 roku poinformował wykonawców, iż w wyniku
dokonania powtórzenia czynności oceny ofert dla Części II i III zamówienia, została wybrana
oferta wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o., z którą zostanie zawarta umowa ramowa w ramach
Części II – Skanery i drukarki przenośne i Części III – Urządzenia wielofunkcyjne.
W dniu 25 lutego 2021 roku wykonawca GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
z
siedzibą w Zielonej Górze (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie, zarzucając
zamawiającemu naruszenie:
a. art.
7 ustawy Pzp w związku z prowadzeniem postępowania z naruszeniem zasady
równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji;
b. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy
Suntar Sp.
z o.o. mimo tego, że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu
w
zakresie cz. li i III i celowo lub przez rażące niedbalstwo wprowadził w błąd
zamawiającego przy udzielaniu informacji nt. spełniania przez niego warunków
udziału w postępowaniu mających wpływ na wynik postępowania. Wykonawca nie
wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia,
wskazane bowiem przez niego dostawy w załączniku nr 7 do SIWZ, nie potwierdzają
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania do uzup
ełnienia wykazu
dostaw, gdyż przedstawiony przez wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. nie potwierdzał
spełniania warunku udziału w postępowaniu;
d.
art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ze względu na zaniechanie czynności odrzucenia
oferty wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. jako wykonawcy wykluczonego z
postępowania.

W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie zamawiającemu:
a.
unieważnienie czynności wyboru oferty SUNTAR Sp. z o.o. najkorzystniejszej
w zakresie cz. II i III;

b. dokonanie ponownego badania i oceny oferty wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o.
w zakresie cz. II i III;
c.
wykluczenie wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z postępowania oraz odrzucenie
jego
oferty. W ocenie odwołującego nie jest możliwe uzupełnienie dokumentu
„Wykaz dostaw", ponieważ w dniu 9.02.2021 roku wykonawca SUNTAR Sp. z o.o.
dokonał samodzielnego uzupełnienia tego dokumentu korygując błędne działanie
zamawiającego, tym samym pozbawił się możliwości uzupełnienia tego dokumentu
na
ewentualne wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Jednak z ostrożności procesowej odwołujący wskazywał, że jeżeli w ocenie
zamawiającego lub Izby nadal jest taka możliwość należałoby SUNTAR Sp. z o.o.
wezwać do uzupełnienia dokumentu „wykaz dostaw” potwierdzającego spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący przedstawił krótki rys historyczny tego
co
dotychczas zdarzyło się w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
w tym
czynności podejmowane przez zamawiającego, także w związku z wydanymi w
sprawie wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej (odwołujący powołał przy tym wyrok o sygn.
akt: KIO
1399/19, 1400/19) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja
2020 roku, sygn. akt: XXIII Ga 1548/19.

Finalnie odwołujący zwrócił uwagę, że w dniu 7.01.2021 roku zamawiający
unieważnił czynność odrzucenia oferty SUNTAR Sp. z o.o., a następnie w dniu 15 lutego
2021 roku poinformował o wyborze oferty SUNTAR Sp. z o.o. w zakresie części II III.
W dalszej kolejności odwołujący wskazał na opis warunków udziału w postępowaniu,
dot. doświadczenia (zawarty w rozdziale VIII SIWZ podrozdział I), tj.:
„w zakresie Części II:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać
, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie
,
należycie wykonał, co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako dwie
odrębne umowy) polegające na dostawie urządzeń biurowych (m.in. urządzenia
wielofunkcyjne
, drukarki, skanery) -
każda o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto
dla co
najmniej 10 różnych lokalizacji, objętych umową
W zakresie Części III:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-
w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako dwie
odrębne umowy) polegające na dostawie wraz z instalacją urządzeń biurowych


(m.in.
urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery) - każda o wartości co najmniej
5 000
000,00 zł brutto dla co najmniej 10 różnych lokalizacji, objętych umową.

Natomiast zgodnie z rozdziałem IX podrozdział 1 ust. 2 SIWZ zamawiający,
przed
udzieleniem zamówienia, miał wezwać wykonawców, których oferty zostały najwyżej
ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiednio dla każdej z Części – wykazu
wykonanych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ”.

Odwołujący podnosił, że zamawiający dokonał wyboru oferty SUNTAR Sp. z o.o.,
mimo
że ze złożonych na wezwanie dokumentów jasno wynika, że wykonawca ten nie
spełniał warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Odwołujący stwierdził,
że dwie wskazane przez tego wykonawcę dostawy nie potwierdzają spełniania warunków
udziału w postępowaniu. Pierwsza wskazana dostawa realizowana na rzecz MAXTO Sp.
z
o.o. Sp. k. wykonana została po terminie składania ofert, a zatem nie można uznać, że w
dniu składania ofert wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący
podkreślił przy tym, że zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wezwał SUNTAR Sp. z o.o. do
złożenia dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, ale potwierdzających okoliczności, o
których mowa w SIWZ a wynikających z przepisów ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, tj. potwierdzających fakt, że wykonawca w dniu złożenia
ofert nie podlegał wykluczeniu.

W kwestii aktualności dokumentów składanych w postępowaniu odwołujący
dodatkowo powołał się na opinię zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych, a
także na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lutego 2020 roku,
wydany w sprawie o sygn. akt: KIO 141/20.
Ponadto, odwołujący stwierdził, że wykonawca SUNTAR Sp. z o.o. składając
oświadczenie wstępne (JEDZ), poświadczył nieprawdę, naruszając tym samym przepis
art. 24 ust. 1 pkt
16 i 17 ustawy Pzp, ponieważ zaświadczył, że spełnia warunki udziału

w
postępowaniu, a jak wynika z dokumentów złożonych na wezwanie i później
uzupełnionego wykazu dostaw nie spełniał warunku dotyczącego doświadczenia.

Odwołujący podkreślił, że dokumenty uzupełniane na wezwanie mogą być
wystawiane z datą bieżącą, ale treść ich musi potwierdzać spełnianie warunku przez
wykonawcę na dzień złożenia oferty. Powołał się przy tym na wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej o sygn. akt: KIO 707/16 oraz KIO 2249/16 wskazując, że JEDZ jest
oświadczeniem wykonawcy, które stanowi wstępne poświadczenie spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i dotyczy stanu rzeczywistego a nie hipotetycznego.
W oparciu o powyższe odwołujący wnosił uwzględnienie odwołania w całości.

Zamawiający w dniu 26 lutego 2021 roku przekazał wykonawcom biorącym udział
w
postępowaniu informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią za pośrednictwem
Platformy zakupowej.

W dniu 1 marca 2021 roku wykonawca SUNTAR Sp. z o
.o. z siedzibą w Tarnowie,
zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Izba ustaliła, że zgłoszenie przystąpienia wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą
w
Tarnowie (zwanego dalej: „SUNTAR” lub „przystępującym”) zostało dokonane zgodnie
z
wymogami określonymi w art. 525 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) i tym samym wykonawca
ten
stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego.
W dniu 22 kwiet
nia 2021 roku zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie
w
całości.
W trakcie posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestnika postępowania
odwoławczego w dniu 28 kwietnia 2021 roku przystępujący oświadczył, iż wnosi sprzeciw
co
do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów opisanych w punkcie II lit. b) i d)
odwołania, natomiast nie wnosi sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego
pozostałych zarzutów odwołania, tj. zarzutów opisanych w punkcie II lit. a) i c) odwołania.
Mając powyższe na względzie Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze
w
zakresie zarzutów wskazanych w punkcie II lit. a) i c) petitum odwołania. Natomiast
w
zakresie pozostałych zarzutów skierowała odwołanie do rozpoznania na rozprawie.

Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 kwietnia 2021 roku z udziałem stron
i
uczestnika postępowania odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk stron, Krajowa Izba Odwoławcza
ustaliła i zważyła, co następuje:

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że do ww. postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), jako
wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 stycznia 2021 roku, stosuje się przepisy
dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) -zwa
nej dalej: „ustawą Pzp”).
Natomiast, mając na uwadze, iż odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2021 roku, to do przedmiotowego postępowania
odwoławczego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
zamówień publicznych, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej: „ustawą
nPzp”.
Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania na podstawie art. 528 nPzp.
Ponadto, Izba uznała, iż odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz
możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki
dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 505 ustawy nPzp.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentacji postępowania przekazanej
przez zamawiającego w ramach postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 2474/20,
KIO
2848/20 i 3171/20, a także przy piśmie z dnia 11 marca 2021 roku oraz przekazanych
na pendriv
e w toku rozprawy w dniu 28 kwietnia 2021 roku, w szczególności z: ogłoszenia
o
zamówieniu, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia o wyborze
oferty wykonawcy SUNTAR w części II i III z dnia 12 lutego 2021 roku oraz korespondencji
prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcą SUNTAR, a także z dokumentów
złożonych przez odwołującego i przystępującego w toku rozprawy.
Skład orzekający Izby wziął także pod uwagę stanowiska i oświadczenia stron
i
uczestnika postępowania odwoławczego złożone w odwołaniu oraz ustnie do protokołu
posiedzenia i rozprawy w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

Izba ustaliła co następuje:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umów ramowych
na
dostawę urządzeń biurowych na potrzeby jednostek administracji państwowej,
na
podstawie, których zamawiający udziela aktualnie zamówień wykonawczych.
Zamówienie podzielone jest na III części, tj. Część I – Drukarki, Część II – Skanery
i
drukarki przenośne, Część III – Urządzenia wielofunkcyjne. Odwołanie dotyczy Części II i
III.
Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ zamawiający miał zawrzeć umowy ramowe
z
maksymalnie 5 wykonawcami w zakresie każdej części.
W Roz
dziale VIII SIWZ zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu,
w tym w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII pkt I.1.2. ppkt 3),
wskazując, iż:
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: (…) 2) spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: (…)
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: (…)w zakresie Części II: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako
dwie odrębne umowy) polegające na dostawie urządzeń biurowych (m.in. urządzenia
wielofunkcyjne, drukarki, skanery) -
każda o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto
dla co
najmniej 10 różnych lokalizacji, objętych umową;w zakresie Części III: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako
dwie odrębne umowy) polegające na dostawie wraz z instalacją urządzeń biurowych
(m.in.
urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery) - każda o wartości co najmniej
5 000
000,00 zł brutto dla co najmniej 10 różnych lokalizacji, objętych umową”.

Z uwagi na przebieg wcześniejszych czynności procesowych, w tym dotyczących
postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1399/19 i KIO 1400/19 i wyroku
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 roku o sygn. akt: XXIII Ga 1548/19
zmieniającego wyrok KIO z dnia 13.08.2019 roku w części dotyczącej sprawy o sygn. akt
KIO
1400/19, zamawiający zawarł w dniu 20.09.2019 r. umowy ramowe z dwoma
p
odmiotami, tj. Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (Część II i III zamówienia) oraz

wykonawcą Egida IT Solutions Sp. z o.o. (Część II zamówienia) na okres 24 miesięcy. Na
podstawie tych umów realizowane są zamówienia wykonawcze.
W między czasie czynność odrzucenia oferty SUNTAR w Części II i III została
uchylona w drodze środków zaskarżenia. Na mocy powołanego powyżej wyroku Sąd
Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13.08.2019 roku, w
zakresie dotyczącym postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1400/19 w części i
unieważnił czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty SUNTAR w zakresie
C
zęści II i III zamówienia. Sąd nakazał Zamawiającemu poprawienie innej omyłki w treści
oferty SUNTAR i
nakazał powtórzenie czynności oceny oferty tego wykonawcy w zakresie
C
zęści II i III zamówienia.
Zamawiający pismem z dnia 11.08.2020 roku unieważnił czynność polegającą
na odrzuceniu oferty SUNTAR w ramach C
zęści II i III zamówienia, a w dniu 18.09.2020 roku
powiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku powtórzonej czynności oceny oferty
ww. wykonawcy i
przedstawił ponowną ocenę punktową ofert wykonawców, zgodnie z którą
do zawarcia umowy ramowej został zakwalifikowany także wykonawca SUNTAR w ramach
C
zęści II i III. W dniu 19 listopada 2020 roku zamawiający ponownie unieważnił czynność
wyboru oferty SUNTAR i dokonał jej odrzucenia. Czynność ta została zaskarżona
przez
wykonawcę SUNTAR, który wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 7 stycznia 2021 rok
u zamawiający unieważnił czynność odrzucenia oferty
wykonawcy SUNTAR.
Następnie w dniu 8 stycznia 2021 roku zamawiający wezwał wykonawcę SUNTAR –
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
– m.in. do złożenia: „odpowiednio dla Części II i III -
wykaz wykonany
ch dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przed
miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ”
(pkt 8 wezwania).

Wykonawca SUNTAR w odpowiedzi na ww. wezwanie złożył wykaz dostaw wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w którym powołał się na:
1)
dostawę urządzeń drukujących (drukarki MFP) w powyżej 10 różnych lokalizacji
realizow
aną na rzecz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w terminie 15.10.2019r. – 29.12.2020r.;
2)
dostawę urządzeń drukujących (drukarki MFP) w powyżej 10 różnych lokalizacji
realizowaną na rzecz Komendy Głównej Policji w terminie 21.11.2018 r. –
25.02.2019r.
W dniu 8 lutego 2
021 roku zamawiający wezwał wykonawcę SUNTAR – na
podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp
– do złożenia wyjaśnień, wskazując, iż ze złożonego
przez
wykonawcę Załącznika nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw oraz z załączonych referencji
nie
wynika, że dostawy urządzeń biurowych zostały zrealizowane wraz z ich instalacją,
które dotyczyły Części III zamówienia.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca SUNTAR złożył w dniu 9 lutego
2021 roku wyjaśnienia, że dostawy urządzeń drukujących będące przedmiotem załączonych
do
wykazu dostaw referencji odbyły się wraz z instalacją. Jednocześnie do wyjaśnień
wykonawca załączył poprawiony wykaz dostaw, zawierając w nim informację, że dostawy
urządzeń drukujących odbyły się wraz z instalacją. W poprawionym wykazie dostaw
wykonawca
wykazał takie same dostawy jak w wykazie złożonym pierwotnie (ten sam
podmiot na rzecz którego realizowana była dostawa, termin realizacji i wartość), jedynie w
rubryce dot.
przedmiotu zamówienia dodał sformułowanie: „wraz z instalacją”.
Pismem z dnia 12
lutego 2021 roku zamawiający poinformował wykonawców
biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty wykonawcy SUNTAR, z którym zostanie
zawarta umowa ramowa w ramach Części II i III zamówienia.
Wobec powyższej czynności zamawiającego odwołujący wniósł odwołanie w dniu
25 lutego 2021 roku.

Izba zważyła co następuje:

Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów wskazanych w
punkcie II litera a) oraz c) petitum
odwołania, tj. w zakresie w jakim przystępujący nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzg
lędnienia przez zamawiającego odwołania w całości.

Do rozpoznania na rozprawie zostały skierowane zatem zarzuty opisane w punkcie
II litera b) oraz d) petitum
odwołania, które w ocenie Izby częściowo się potwierdziły.

W pierwszej kolejności Izba zauważa, co trafnie podnosił przystępujący,
iż jest związana zarzutami odwołania na mocy przepisu art. 555 ustawy nPzp.
Zgodnie bowiem z art. 555 ustawy nPzp
Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie
były zawarte w odwołaniu. Powyższe oznacza, że Izba rozstrzyga odwołanie przez pryzmat
sprecyzowanych w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesione odwołanie. To one stanowią o zarzutach, które podlegają rozpoznaniu.

Z uwagi na powyższe Izba uznała, że okoliczności związane z ustaleniem
czy w
ramach wykazywanych dostaw przystępujący wykonał także usługę instalacji urządzeń
drukujących, a które to okoliczności były podnoszone przez odwołującego na rozprawie,
nie
mieściły się w ramach zarzutu podniesionego w odwołaniu, lecz stanowiły jego
nieuprawnione rozszerzenie. Innymi słowy, Izba uznała, że odwołujący nie sprecyzował
w
odwołaniu okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do kwestionowania wykazu
dostaw złożonego przez przystępującego w tym zakresie i dlatego też nie orzekała
w tym
zakresie. Z tej też przyczyny, jako zbędne dla rozstrzygnięcia zarzutów odwołania,
Izba
uznała dowody z dokumentów przedłożonych zarówno przez odwołującego, tj. wniosku
o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.03.2021 roku oraz pisma Zastępcy Dyrektora
Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, stanowiącego odpowiedź
na ten wniosek, jak i
dokumentów złożonych przez przystępującego, tj. SIWZ
dot.
postępowania prowadzonego przez Komendę Główną Policji oraz umowy zawartej
przez
przystępującego w ramach tego postępowania.

Należy jednak zauważyć, że zamawiający dokonując ponownego badania i oceny
oferty wykonawcy SUNTAR może uczynić to także z uwzględnieniem powyższych
okoliczności.

Ponadto, Izba także uznała, że odwołujący nie wykazał, że zaistniały przesłanki
wykluczenia wykonawcy SUNTAR w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów. Z kolei przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wykonawcę,
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odwołujący nie wskazał w odwołaniu okoliczności faktycznych, które uzasadniałyby
podniesi
enie zarzutów w tym zakresie, w tym dotyczących działania celowego lub rażącego
niedbalstwa
ze strony przystępującego albo chociażby lekkomyślności czy niedbalstwa
przy
udzielaniu informacji dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu,
które to informacje wprowadzałyby zamawiającego w błąd. Nie każda bowiem podana
przez
wykonawcę informacja świadcząca o niespełnianiu przez niego warunków udziału
w
postępowaniu skutkuje od razu jego wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub
17 ustawy Pzp.
Na pewno taką samoistną przesłanką nie będzie wyłącznie wskazanie
w
oświadczeniu wstępnym wykonawcy (JEDZ), iż spełnia on warunki udziału w
postępowaniu, mimo iż tych warunków być może nie spełnia. Należy wykazać bowiem
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 17, a które warunkują
wykluczenie wykonawcy z
postępowania na podstawie tych przepisów.
M
ając powyższe na względzie Izba uznała, że jedyne okoliczności faktyczne
jakie
zostały sprecyzowane i przedstawione w odwołaniu odnosiły się do dostawy
realizowanej na rzecz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. i terminu jej realizacji. W
tym też zakresie
zarzut się potwierdził, tj. potwierdził się częściowo zarzut opisany w punkcie II litera b)
odwołania, dotyczący nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie doświadczenia, tzn. przedmiotowa dostawa jako że realizowana po terminie
składania ofert nie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z po
stępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia. Dodać należy, że informacje te nie mogą jednocześnie
potwierdzać zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, bowiem zgodnie
ze
stanem faktycznym zostały przedstawione przez przystępującego bezpośrednio w treści
wykazu dostaw (rubryka:
„Termin wykonywania”). Trudno zatem byłoby tu mówić
o
informacjach wprowadzających w błąd zamawiającego, abstrahując już od kwestii postaci
winy wykonawcy w tym zakresie.
Ze względu na brak uprzedniego wezwania wykonawcy przez zamawiającego w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pz
p do uzupełnienia dokumentów Izba uznała za zasadne
nakazanie
zamawiającemu w ramach powtórzonej czynności badania i oceny ofert wezwanie
wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału
w
postępowaniu w zakresie doświadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania
Jednocześnie dodatkowo należy wskazać, że wprawdzie Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu opisanego w punkcie II litera c) petitum
odwołania, z uwagi na uwzględnienie go przez zamawiającego i brak sprzeciwu
przystępującego w tym zakresie, a który to zarzut dotyczył naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp poprzez zaniecha
nie wezwania do uzupełnienia wykazu dostaw, to jednak Izba uznała
za zasadne nakazanie zamawiającemu wezwania do uzupełnienia wykazu dostaw w ramach
potwierdzenia się zarzutu opisanego w punkcie II litera b) petitum odwołania, a dotyczącego
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,
gdyż nakazanie wykluczenia wykonawcy, bez
uprzedniego jego wezwania do
uzupełnienia dokumentów byłoby przedwczesne.
Co do stanowiska
odwołującego, że wykonawca SUNTAR w odpowiedzi na
wezwanie zamawiającego do udzielenia wyjaśnień dokonał samodzielnie uzupełnienia
dokumentów, w związku z czym nie powinien być wzywany do ich uzupełnienia, Izba
podnosi, że poprawiony wykaz dostaw został złożony przez przystępującego w odpowiedzi
na konkretne i
sprecyzowane wezwanie zamawiającego do wyjaśnień, czy wykazywane
przez niego
dostawy obejmowały instalację urządzeń, a nie wskazywało ono na inne
wadliwości dostaw, chociażby z uwagi na termin ich realizacji, w konsekwencji tylko w takim
zakresie wykonawca odniósł się do wezwania zamawiającego, składając wyjaśnienia i
poprawiony wykaz dostaw (co istotne w poprawionym wykazie powołał się na te same
dostawy). Tym samym, skoro zarzut, który się potwierdził, dotyczy innej okoliczności
związanej ze złożonym pierwotnie wykazem dostaw, niż ta, której dotyczyło wezwanie
zamawiającego, to Izba uznała, za zasadne nakazanie powtórzenia czynności badania i
oceny oferty wykonawcy przystępującego, w tym wezwanie go do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia,
w
ramach potwierdzenia się zarzutu z punktu II lit. b) petitum odwołania.
Odnosząc się do zarzutu opisanego w punkcie II lit. d) petitum odwołania, tj. zarzutu
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ze względu na zaniechanie czynności odrzucenia
oferty wykonawcy SUNTAR jako wykonawcy wykluczonego z postępowania, Izba wskazuje,

że zarzut ten jest bezzasadny. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. Trafnie
podniósł przystępujący na rozprawie, że powołany przepis nie znajduje zastosowania w
trybie przetargu nieogranicz
onego, tylko odnosi się do postępowań dwuetapowych. W
z
wiązku z powyższym nie zasługuje on na uwzględnienie.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy nPzp w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2, § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) oraz § 7 ust. 5 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Zgodnie z art. 557 ustawy nPzp w wyroku oraz w postanowieniu ko
ńczącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Stosownie do art. 575 tejże ustawy strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego
wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.
Pr
zepis § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia określa wysokość wpisu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi o wartości równej progom unijnym
lub
przekraczającej te progi na kwotę 15 000 zł. Z kolei § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) powołanego
ro
zporządzenia stanowi, że do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wpis
oraz
uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, wynagrodzenie i wydatki
jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty 3600 złotych. Stosownie
zaś do § 7 ust. 5 Izba może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od rozdzielenia kosztów
w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2-4, w szczególności jeżeli przemawia
za tym
rodzaj zarzutów uwzględnionych przez Izbę lub ich waga dla rozstrzygnięcia
odwołania.
Rozstrzygając o kosztach w niniejszej sprawie Izba odstąpiła od stosunkowego
rozdzielenia kosztów pomiędzy odwołującym i przystępującym, biorąc pod uwagę rodzaj
zarzutu uwzględnionego oraz jego wagę dla rozstrzygnięcia odwołania, jak i dla samego
odwołującego.
W oparciu powołane powyżej przepisy Izba zaliczyła w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15.000 zł uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania
oraz zasądziła od przystępującego na rzecz odwołującego kwotę 18.600 zł, stanowiącą
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uiszczenia wpisu od odwołania
oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze Izba orzekła jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie