eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 502/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-24
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 502/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Izabela, Katarzyna Odrzywolska, Niedziałek - Bujak

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron dnia 24 marca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 15 lutego 2021 r. przez
wykonawcę S&A Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego, którym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul.
Targowa 74, 03-
734 Warszawa oraz Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Aleje
Jerozolimskie 142 A, 02-
305 Warszawa, w imieniu i na rzecz których działa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego –
Konsorcjum: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe sp. z o.o. ul. Boczna 2, 50-502
Wrocław – Lider/Pełnomocnik i Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych sp. z o.o. ul.
Joannitów 13, 50-525 Wrocław – Partner,
zgłaszających swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz S&A Service Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 502/21

Uzasadnienie


Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: „Świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. -
obszar Wrocław”. Nr postępowania
6060/ILG 7/14994/04125/20/P. Ogłoszenie zamieszczono dnia 5 sierpnia 2020 r. nr
2020/S153-375826.
Odwołujący S&A Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wniósł odwołanie wobec
niezgodnych z przepisami ustawy pzp
czynności Zamawiającego i zarzucił zamawiającemu
naruszenie:
-
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 91b ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty złożonej przez wykonawców EPAGREEN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu-Lider
oraz A. D.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CLEANART A. D. we Wrocławiu,
pomimo iż zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w
konsekwencji zaproszenie tego wykonawcy do udziału w aukcji elektronicznej;
-
art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91b ust.
1 Pzp przez zaniechanie odrzuceni
a oferty złożonej przez Konsorcjum reprezentowane
przez EPA Green Sp. z o.o., pomimo iż zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia oraz poprzez nieprawidłową ocenę wyjaśnień prowadzącą do
uznania, że cena zaoferowana przez tego wykonawcę nie jest rażąco niska;
-
art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw.
z art.91b ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum
reprezentowane prze EPA Green sp.
z o.o., pomimo iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez
s
przedaż usług poniżej kosztów ich świadczenia;
- art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 uznk w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art.
91b ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum reprezentowanego przez
EPA Green Sp. z
o.o., pomimo iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
polegający na manipulacji cenami za świadczenie usług na rzecz PKP S.A. i cenami za
świadczenie usług na rzecz PKP PLK S.A., co stanowi działanie sprzeczne z prawem i
dobrymi obyczajami oraz
narusza interes Odwołującego i Zamawiającego.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia
przeprowadzonej aukcji elektronicznej; u
nieważnienia czynności zaproszenia wykonawców

do
udziału w aukcji elektronicznej; przeprowadzenia ponownej oceny ofert, wykluczenia z
postępowania konsorcjum firm Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. i odrzucenia ich oferty w związku z tym,
że w wyniku zamierzonego działania lub, rażącego niedbalstwa wprowadzili zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, a ich oferty zostały złożone w porozumieniu mającym
ograniczyć uczciwą konkurencję;
odrzucenia oferty Konsorcjum EPA GREEN sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu oraz CLEANART A. D. we Wrocławiu; zaproszenia do udziału w
aukcji elektronicznej wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz
powtórzenia aukcji elektronicznej.

Odwołujący w piśmie z dnia 22 marca 2021 r. doręczonym dnia 23 marca 2021 r. złożył
oświadczenie, że na podstawie art. 520 ustawy pzp cofa odwołanie i wnosi o umorzenie
postępowania oraz o zwrot 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania na jego rachunek.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu na podstawie art. 568 pkt 1
u
stawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453) wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z
których wynika, że zwraca się 90% wpisu odwołującemu w przypadku cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy.

Przewodniczący: ……………………..

…………………….

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie