eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 369/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 369/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 3 marca 2021 r.
w Warszawie o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3
lutego
2021 r. przez wykonawcę BONASOFT sp. z o.o. sp. k., ul. Bierutowska 57-59,
51-
317 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

przy udziale:
A. wykonawcy Opteam S.A., Taj
ęcina 113, 36-002 Jasionka
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
B. wykonawcy
„American Systems” Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy BONASOFT sp. z o.o. sp. k., ul. Bierutowska 57-59, 51-
317 Wrocław

kwoty 7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)
stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 369/21
U z a s a d n i e n i e

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wdrożenie Platformy Multiportalowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 22 grudnia 2020 r. pod pozycją 770156-N-2020.
W dniu 3 lutego 2021 r. wykonawca BONASOFT sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
od:
1. wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp
) ze względu na
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
tj. zaniechania odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu informacji
zastrzeżonych przez Opteam S.A. jako tajemnica przedsiębiorstwa w:
a) ofercie, budżecie i wyjaśnieniach złożonych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie:
1)
szczegółowej kalkulacji oferty (budżet) uwzględniającej pełny zakres przedmiotu
zamówienia ze wskazaniem elementów oraz sposobu w jaki elementy te wpłynęły na liczbę
roboczogodzin;
2)
kosztu wszelkich licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu;
3)
przygotowania szczegółowego projektu środowisk Systemu, Instalacji i konfiguracji
Systemu wraz z oprogramowaniem syste
mowym, na wskazanej przez Zamawiającego
infrastrukturze sprzętowej wraz z wyodrębnieniem i skonfigurowaniem dwóch środowisk
produkcyjnego i testowego;
4) wykonania wymaganych integracji Systemu z innymi systemami obecnie eksploatowanymi
w AWF Wrocław;
5) w
ykonania/dostarczenia systemu backupu poszczególnych elementów Systemu, tj.
środowiska aplikacji Systemu, środowiska bazodanowego Systemu, środowisk systemów
operacyjnych, na których zostanie uruchomiony System jako całość; integracja i współpraca

Systemu
z planowaną/posiadaną przez Zmawiającego infrastrukturą sprzętowo-
programową;
6)
prowadzenia przez podwykonawców audytów i testów;
7) dostarczenia powykonawczej dokumentacji technicznej;
8)
przeprowadzenia szkoleń dla operatorów i administratorów Systemu a także
przygotowanie szkoleń w Systemie prezentacji;
9)
świadczenia usług utrzymania gwarancyjnego przez okres 60 miesięcy;
10)
świadczenia rękojmi-24 miesięcy;
11)
kosztów zarządzanie projektem;
12)
kosztów pracy osób przeznaczonych do realizacji zamówienia;
13)
wpływu poszczególnych elementów koncepcji wykonania zamówienia na cenę;
14)
uzasadnienia wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia przez
wykonawcę;
pomimo, że informacje zawarte w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2.
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp
, tj. zaniechania udostępnienia Odwołującemu dokumentacji postępowania w części
dotyczącej oceny oferty Opteam S.A. oraz w zakresie oceny wyjaśnień składanych w trybie
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,
o ile taka dokumentacja została sporządzona;
3. niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego polegającej na badaniu
i ocenie oferty Opteam S.A. w zakres
ie określonym w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp niezgodnie
z
ustawą Pzp oraz zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp
, tj. zaniechania sporządzenia pisemnego uzasadnienia oceny
wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przez Opteam S.A.;
z ostrożności procesowej:
1.
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp, tj. zaniechania odrzucenia oferty Opteam S.A.
, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Opteam S.A. nie złożyła odpowiednich
wyjaśnień, ponieważ złożone Wyjaśnienia RNC nie obalają domniemania, że oferta Opteam
S.A.
zawiera rażąco niską cenę;
2.
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
oceny Wyjaśnień RNC złożonych przez Opteam
S.A. w trybie art. 90 ustawy Pzp;

3.
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp, tj. zaniechania odrzucenia oferty Opteam S.A.
, pomimo, iż treść oferty nie odpowiada
treści SIWZ;
4.
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp c
zynności Zamawiającego polegającej na
przyznaniu przez Zamawiającego ofercie Opteam S.A. zbyt dużej liczby punktów w kryterium
„Cena”;
5.
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
oraz SIWZ czynności oceny i badania ofert,
6.
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności wyboru oferty złożonej przez Opteam
S.A., pomimo
iż oferta ta podlega odrzuceniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1.
naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty
Opteam S.A.;
2.
przeprowadzenie czynności oceny i badania ofert z naruszeniem przepisu art. 9 ust.
1, art. 90 ust. 3, art. 96 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp;
3.
naruszenie art. 2 pkt 5 ustawy Pzp
w związku z art. 7 ustawy Pzp, poprzez wybranie
jako najkorzystniejszej oferty Opteam S.A.;
4.
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust.
3 ustawy Pzp
w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
odtajnienia (ujawnienia)
i udostępnienia Odwołującemu ww. zastrzeżonych przez Opteam
S.A.
elementów dokumentacji postępowania, pomimo że informacje zawarte w tych
dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
5.
naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 7 ustawy
Pzp
, poprzez ocenę oferty Opteam S.A. w kryterium „Cena” niezgodnie z określonymi
w SIWZ i ustawie Pzp
kryteriami oraz zasadami ocen ofert, tj. zaniechanie sporządzenia
pisemnego uzasadnienia oceny oferty Opteam S.A.;
6.
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust.
3 ustawy Pzp
w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu dokumentacji postępowania w części dotyczącej
oceny oferty Opteam S.A.
w kryterium „Cena” w zakresie oceny wyjaśnień składanych
w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, o ile taka dokumentacja istnieje;
7.
naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
w związku z art. 9
ust. 1 oraz w związku z art. 7 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, tj. zaniechanie sporządzenia
pisemnego uzasadnienia oceny wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przez
Opteam S.A.;
8.
naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp wskazanych w odwołaniu);
9.
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp
poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy, który powinien zostać wykluczony
z postępowania z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
z ostrożności procesowej:
10.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Opteam S.A. Wyjaśnień RNC, podczas gdy
z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską;
11.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Opteam S.A.
, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca Opteam S.A. nie złożył
Wyjaśnień RNC spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp;
12.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Opteam S.A.
, pomimo iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ;
13.
naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
w związku z art. 7 ustawy Pzp, poprzez
przyznanie ofercie Opteam S.A.
nieprawidłowej liczby punktów w kryterium „Cena”
z naruszeniem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. przyznanie zbyt dużej liczby
punktów.

Odwołujący wniósł o:
1.
unieważnienie czynności oceny ofert,
2.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
3.
odtajnienie i udostępnienie dokumentów wskazanych w odwołaniu w zakresie
wskazanym w odwołaniu,
4.
dokonanie oceny oferty Opteam S.A.
we wszystkich elementach w kryterium „Cena”
zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Pzp, tj. sporządzenie
pisemnego uzasadnienia oceny oferty Opteam S.A.
w kryterium „Cena”,

5.
dokonanie oceny wyjaśnień złożonych przez Opteam S.A. w trybie art. 90 ust. 3
ustawy Pzp zgodnie z ustawy Pzp,
tj. sporządzenia pisemnego uzasadnienia oceny
złożonych wyjaśnień,
6.
dokonanie ponownej oceny ofert, uwzględniającej kryteria oceny ofert oraz zasady
oceny ofert zgodne z SIWZ,
7.
dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej,
z os
trożności procesowej:
8.
odrzucenie oferty Opteam S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp,
9.
odrzucenie oferty Opteam S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
10.
udostępnienie Odwołującemu dokumentacji postępowania w części dotyczącej oceny
oferty Opteam
S.A. w kryterium „Cena”- o ile taka dokumentacja istnieje.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił
wykonawca
„American Systems” Sp. z o.o., po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosił
wykonawca Opteam S.A.
Na posiedzeniu Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnia odwołanie
w całości.
Wykonawca Opteam S.A. wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego zarzutu dotyczącego zaoferowania przez Opteam S.A. rażąco niskiej ceny.
Zamawiający zadeklarował, że na skutek uwzględnienia zarzutów dotyczących
zaniechania ujawnienia dokumentów, o których mowa w odwołaniu, dokona czynności
zgodnie z żądaniem Odwołującego, tj. unieważni czynność wyboru oferty najkorzystniejszej,
dokona ponownej oceny i badania ofert i udostępni Odwołującego żądaną dokumentację.
Odwołujący wycofał odwołanie w zakresie zarzutów podniesionych z ostrożności
dotyczących zaoferowania przez Opteam S.A. rażąco niskiej ceny.

Izba stwierdz
iła, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania, zgodnie z art. 92 ust.
2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.)
, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej jako
„ustawa Pzp z 2019 r.”.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Pzp z 2019 r.
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże

ustawy.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp z 2019 r.
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie