eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 309/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-19
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 309/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Bartosz Stankiewicz, Robert Skrzeszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez ud
ziału stron w dniu 19 lutego 2021 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
29 stycznia 2021 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
konsorcjum firm w składzie: Aqua-MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider)
oraz B. B.
, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Kilbud B. B. z siedzibą dla lidera: ul. Karola
Olszewskiego 21, 25-663 Kielce
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Gminę Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

przy udziale wykonawcy S. S.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P.W.
„S.” S. S., Halinówka 14A, 24-204 Wojciechów
, zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
odrzuca odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – konsorcjum firm w składzie: Aqua-MK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (lider) oraz B. B., prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kilbud B. B. z siedzibą
dla lidera: ul. Karola Olszewskiego 21, 25-663 Kielce
i zalicza w
poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych
zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art.
579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy
KIO 309/21

z
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 2020), na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….………

……………………………….………

……………………………….………


KIO 309/21

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do po
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Gminę Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków (dalej
„zamawiający”) w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację
Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – konsorcjum firm w składzie: Aqua-MK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (lider) oraz B. B., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kilbud B. B. z siedzibą dla lidera: ul.
Karola Olszewskiego 21, 25-663 Kielce
(dalej odwołujący”) złożyli odwołanie, zarzucając
zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
[dalej „ustawa Pzp”) w zw. z art. 45 ust. 6 pkt 4
i w zw. z art. 46 ust. 4a i 5 tejże ustawy, poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu,
iż brak wskazania w treści gwarancji wadialnych wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie zapewnia skutecznej funkcji
gwarancyjnej i realizacji celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co
winno skutkować wykluczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego z powodu niewniesienia wadium przed upływem terminu składania
ofert i uznanie ofert tych wykonawców za odrzucone, podczas gdy z żadnego przepisu
prawa powszechnie obowiązującego dla skuteczności gwarancji nie wynika wymóg
wskazania w treści ubezpieczeniowych gwarancji wadialnych wszystkich członków
konsorcjum,
2. art. 370 k.c. w zw. z art. 70
3
§ 3 k.c. w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
poprzez ich niezastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy i pominięcie zasad
odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w świetle
których wykonawcy ci odpowiadają solidarnie za zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego, co powoduje, iż realizacja uprawnień zamawiającego z gwarancji wadialnej,
w której treści wskazano wyłącznie jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, jest w pełni zabezpieczona,
3.
art. 380 § 1 k.c. w zw. z art. 14 i w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
poprzez ich niezastosowanie
i pominięcie niepodzielnego charakteru świadczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w związku
z ich łącznym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co
KIO 309/21

spowodowało błędne uznanie, że gwarancja wadialna w której treści wskazano wyłącznie
jednego z członków konsorcjum nie zabezpiecza interesów zamawiającego w przypadku
ziszczenia się przesłanek zatrzymania wadium.

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności zamawiającego, polegającej na
odrzuceniu oferty odwołującego, unieważnienie czynności zamawiającego, polegającej na
wyborze najkorzystniejszej oferty, nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności oceny
ofert z u
względnieniem oferty złożonej przez odwołującego oraz o zasądzenie zwrotu
kosztów postępowania.

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.

Mając na uwadze, iż odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2021 r., do przedmiotowego postępowania odwoławczego,
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.
”) [dalej „ustawa nPzp”].

Ogłoszenie o zamówieniu, którego dotyczy odwołanie zostało zamieszczone
w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 9 listopada 2020 r. pod nr 608364-N-2020
(
tzw. zamówienie podprogowe).
Skład orzekający Izby ustalił, iż zamawiający przekazał kopię odwołania innym
wykonawcom w dniu 27 stycznia 2021 r. (
pocztą elektroniczną).
W
terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 ustawy nPzp do postępowania odwoławczego
przy
stąpienie skutecznie zgłosił wykonawca S. S., prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: P.W. „S.” S. S., Halinówka 14A, 24-204 Wojciechów.
Ponadto
skład orzekający Izby ustalił, iż zamawiający zawiadomił odwołującego
o odrzuceniu jego oferty w dniu 21 stycznia 2021 r.
przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (
pocztą elektroniczną). Taką samą datę powzięcia przez odwołującego
informacji o odrzuceniu jego oferty wskazano w
treści odwołania (str. 3).
O
dwołanie zostało nadane przez odwołującego w dniu 26 stycznia 2021 r. w placówce
pocztowej (data stempla pocztowego na kopercie), natomiast
doręczone Prezesowi Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2021 r.

S
kład orzekający Izby na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego dokonał czynności formalnoprawnych i sprawdzających,
KIO 309/21

w wyniku których stwierdził, że w tak ustalonym stanie faktycznym przedmiotowe odwołanie
podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy nPzp.
Zgodnie z tym przepisem, I
zba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie
zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.
Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy n
Pzp, który to przepis ma zastosowanie
w przedmiotowej sprawie (tzw.
zamówienie podprogowe), odwołanie wnosi się w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie 5 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołujący otrzymał informację o odrzuceniu jego oferty w dniu 21 stycznia 2021 r.,
wobec czego pięciodniowy termin na wniesienie odwołania upływał 26 stycznia 2021 r.
Tymczasem odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dopiero
trzy dni później, w dniu 29 stycznia 2021 r.

Skład orzekający Izby wskazuje, iż złożenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego nie jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. Dla zachowania terminu na wniesienie odwołania nie ma znaczenia data
stempla pocztowego.
Podkreślić należy, iż w ustawie nPzp nie zawarto przepisów, które
wskazywałyby, że złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jego wniesieniem; taką regulację
przewidziano
wyłącznie w odniesieniu do skargi na orzeczenie Izby (por. art. 580 ust. 2
zdanie drugie ustawy nPzp).

W orzecznictwie Izby wydanym na gruncie art. 180 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
jednolicie wskazywano, iż dopiero doręczenie odwołania Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej oznacza jego wniesienie. Powyższa zasada nie zmieniła się na gruncie
aktualnie obowiązującego art. 514 ust. 1 ustawy nPzp.

W tym stanie rzeczy
Skład orzekający Izby stwierdził, iż odwołanie wniesione zostało
z uchybieniem
ustawowemu terminowi określonego w art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy nPzp
wobec czego
odrzuciła odwołanie na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy nPzp, orzekając
w formie postanowienia zgodnie z art. 553 zdanie drugie ustawy nPzp.

Zgodnie z art. 529 ust. 1 ustawy n
Pzp, Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu
niejawnym.

Mając na uwadze powyższe, Izba postanowiła jak w sentencji.
KIO 309/21

O kosztach
postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy nPzp
w zw. z § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………………………….………

……………………………….………

……………………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie