eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 236/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-03-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 236/21

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca: Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 marca 2021
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2021r. przez odwołującego:
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych C. S. i J. C. Spółka Jawna 33-380
Krynica
– Zdrój ul. Pułaskiego 29 w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego:
Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. 42-200 Częstochowa Al. Bohaterów Monte
Cassino 40 (Lider) oraz
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie,
42-
Częstochowa

Al.
Bohaterów
Monte
Cassino
40
(Partner)
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
oraz
przy udziale wykonawcy: RE-
Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-150 Kraków ul. Armii
Krajowej 19
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka

1.
oddala odwołanie
2.
kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i
Transportowych C. S. i J. C.
Spółka Jawna 33-380 Krynica – Zdrój ul. Pułaskiego 29 i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł
00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych C. S. i J. C.
Spółka Jawna 33-380 Krynica – Zdrój ul. Pułaskiego 29 tytułem wpisu
od odwołania
2.2.
zasądza od Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych C.
S. i J. C.
Spółka Jawna 33-380 Krynica – Zdrój ul. Pułaskiego 29 na
rzecz Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków kwotę 505
zł 00 gr (słownie: pięćset pięć złotych zero groszy) tytułem kosztu
dojazdu na rozprawę i kosztu opłaty skarbowej

Stosownie do
art. 579 ust. 1 i art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ………………………………..

uzasadnienie

Odwołujący, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych C., S. i J. C.
Spółka Jawna (PRBiT C.) 33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29 adres dla doręczeń: ul.
Zazamcze 23, 33-
370 Muszyna reprezentowana przez wspólników S. C. i J. C. ul. Zazamcze
23, 33-370 Muszyna
zwany dalej „odwołującym”
Zamawiający, którym jest Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków Dział
Zamówień Publicznych ul. Staszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, zwany dalej
„zamawiającym”.
Odwołanie wniesiono w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w
zakresie przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania trzech ostatnich
kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum przy ul. Mickiewicza 11 w
Krakowie
Nr sprawy: 80.272.355.2020 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych)
ODWOŁANIE
Działając na podstawie art. 179 ust.1 oraz 180 ust 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. P
rawo zamówień publicznych (zwana dalej pzp) wniesiono odwołanie wobec
czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy i
rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji nadziemnych
budynku Małego Paderevianum przy ul, Mickiewicza 11 w Krakowie polegającej na wyborze
jako najkorzystniejszej oferty, oferty złożonej przez spółkę pod firmą: Re-Bau Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie.
Czynności tej zarzucono naruszenie zasad określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ust. 14 - Opis Kryteriów, którymi Zamawiający
będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert, w części objętej pkt 4, dotyczącej przyznawania punktów za
kryterium „doświadczenie kierownika budowy (str. 15 i 16 SIWZ) polegającej na przyznaniu
za to kryterium 1 punktu (waga -10
), pomimo, że dla wskazanego jako przyszłego kierownika
budowy Pana K. W.:
-
nie wykazano, by pełnił funkcję kierownika budowy dwóch inwestycji budowlanych o
wielkości i wartości wymaganej w SIWZ (punkt 5)3.1.1. zrealizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy istniejącej,
- inwestycje wykazane przez RE-Bau sp. z o.o.,
w pkt 4 Formularza Oferty na dowód
spełnienia kryterium „doświadczenie kierownika budowy"', nie są tożsame z inwestycjami
wskazanymi w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty (pkt 2.1.) jako dowód dysponowania
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Prawidłowa ocena oferty złożonej przez spółkę Re-Bau sp. z o.o., przeprowadzona zgodnie
z zasadami określonymi w SIWZ, powodowałaby, że oferta tej spółki uzyskałaby 9 punktów .
Ocena ofert przeprowadzona przez Zamawiającego została dokonana z naruszeniem
przepisów art. 7 ust.3 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, gdyż jest niezgodna z kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.
Wskazu
jąc na powyższe odwołujący, na podstawie przepisu art. 192 ust. 3 pkt 1 wnosi o:
1.
Nakazanie Zamawiającemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie unieważnienia
czynności wyboru - w przetargu prowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy robót
budowlanych w z
akresie przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania trzech
ostatnich kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum przy ul, Mickiewicza 11
w Krakowie -
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę Re-Bau sp. z o.o. w
Krakowie i prz
yznania jej 10 punktów
2.
Nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego
Odwołujący PRBiT C. ma - w rozumieniu art. 179 ust. 1 pzp - interes we wniesieniu
odwołania od czynności Zamawiającego polegającej na wyborze, jako najkorzystniejszej
oferty, oferty złożonej przez spółkę Re-Bau Sp. z o.o. w Krakowie, gdyż jako oferent
uczestniczący w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie
przebudowy i rozbudowy ora
z zmiany sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji
nadziemnych budynku Małego Paderevianum przy ul. Mickiewicza 11 w Krakowie, ma
możliwość uzyskania zamówienia, zawarcia umowy i uzyskania wynagrodzenia za wykonane
prace budowlane, którego nie uzyska w związku z naruszeniem ustawy pzp przez
Zamawiającego.
Odwołujący PRBiT C., pomimo tego, że jego ofercie Zamawiający przyznał 9,88 pkt, co
plasuje go na trzecim miejscu ma interes we wniesieniu odwołania, gdyż Zamawiający
przyznając ofercie złożonej przez konsorcjum, którego liderem jest D. Ś. - Przedsiębiorstwo
Budowlane Częstobud w Częstochowie (Konsorcjum CZĘSTOBUD) 9.92 punktów także
popełnił błąd w wycenie kryterium „Doświadczenie kierownika budowy". Zarzut ten zostanie
przedstawiony w
uzasadnieniu Odwołania.
Odwołujący nie może obecnie zaskarżyć oceny Zamawiającego odnoszącej się do oferty
CZĘSTOBUD-u , gdyż zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp przedmiotem odwołania
może być tylko czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
Ter
min do wniesienia odwołania został zachowany, gdyż odwołanie zostało wniesione w
terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. od dnia 15
stycznia 2021 r.
Kopia odwołania została zgodnie z dyspozycją przepisu art. 18 ust. 5 ustawy pzp przesłana
Zamawiającemu w dniu 20 stycznia 2021r. - (dowód przesłania - załączono)
Załączono dowód wniesienia opłaty od odwołania.
UZASADNIENIE
ODWOŁANIA
Zamawiający Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prowadzi w trybie przetargu
nieograniczoneg
o postępowanie, zarejestrowane w Biuletynie Zamówień Publicznych do
numeru 80.272.355.2020
, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w
zakresie przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania trzech ostatnich
kondygnacji nadziemnych bud
ynku Małego Paderevianum przy ul. Mickiewicza 11 w
Krakowie.
W SIWZ ustalonym przez Zamawiającego dla tego postępowania zostały określone warunki
udziału w postępowaniu, które muszą spełniać oferenci, chcący uczestniczyć w przetargu. W
zakresie wymaganym o
d przyszłego wykonawcy „zdolności technicznej lub zawodowej"
(rozdz. 5 pkt 3, ppkt 3.1.1 str. 5 i 6 SIWZ) Zamawiający postawił warunek by wykonawca
dysponował „kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w spec
jalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i
doświadczenie w kierowaniu - w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - co
najmniej dwoma robotami budowlanymi dotyczącymi budynków o kubaturze nie mniejszej niż
5 000 m3 każdy, oraz wartości każdej z wykazywanych robót budowlanych co najmniej 10
000 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych).
Jest to warunek podstawowy uczestniczenia w przetargu .
Spółka Re- Bau sp. z o.o. wypełniając wymagania SIWZ, określone w rozdz. 5 pkt 3, ppkt
3.1,1, w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty, złożyła oświadczenie, w którym wskazując,
że kierownikiem budowy będzie Pan K. W., a celem udokumentowania jego doświadczenia
zawodowego podała, że pełnił on funkcję kierownika budowy dwóch inwestycji o wymaganej
wielkości i wartości, tj. budowy budynku biurowego CH2M Center w Krakowie i budynku
biurowego AVIA w Krakowie ( załącznik nr 1 - pkt 2 - tabela poz.1, pkt 1 i 2) w aktach
postępowania przetargowego Zamawiającego UJ w Krakowie.
Zamawiający określając kryteria oceny ofert ustalił, że jednym z kryteriów o wadze 10 %
będzie „doświadczenie kierownika budowy" (SIWZ rozd.14 pkt 4). Dla wyróżnienia
poszczególne części zasad przyznawania punktów w ramach tego kryterium, w niniejszym
odwołaniu oznaczone zostały literami a,b,c.
Zasady przyznawania punktów w obrębie tego kryterium zostały określone następująco:
a)
Wykazanie dla kierownika budowy doświadczenia wymaganego w punkcie 5)3.1.1,
przy czym obydwie z wymaganych inwestycji wykazanych na spełnienie warunku opisanego
w punkcie 5)3.1.1 zostały zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej -
10 punktów
b)
Wykazanie dla kierownika budowy doświadczenia wymaganego w punkcie 5)3.1.1,
przy czym przynajmniej jedna z wymaganych inwestycji wykazanych
na spełnienie warunku
opisanego w punkcie 5)3.1.1 została zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
istniejącej - 5 punktów
c)
Wykazanie dla kierownika budowy wyłącznie doświadczenia wymaganego w punkcie
5)3.1.1 -
0 punktów.

Jak wynika z powyższego zapisu punkty za „doświadczenie kierownika budowy" przysługują,
o ile kierownik budowy, spełniający warunki doświadczenia wymaganego w punkcie 5)3.1.1
kierował inwestycjami, zrealizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej, i
inwestycje te
były inwestycjami wykazanymi na spełnienie warunku opisanego w punkcie
5)3.1.1.
W Formularzu
Oferty spółka Re-Bau, w pkt 4, w celu wykazania, iż spełnia warunki do
uzyskania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy" podała, że Pan
K. W.
kierował inwestycjami o nazwach: Stary Browar w Poznaniu i Hotel PURO we
Wrocławiu.
W związku z przesłaniem przez PRBiT C. zastrzeżeń co do prawdziwości tego oświadczenia
spółka Re- Bau sp. z o.o. w odpowiedzi do Zamawiającego z dnia 30.12.2020r. podała, że
Pan K. W.
przy realizacji inwestycji Hotel Puro we Wrocławiu był kierownikiem budowy a przy
realizacji inwestycji Stary Browar w Poznaniu był kierownikiem robót konstrukcyjno-
budowlanych.
Jak podałem wyżej, w załączniku nr 1 do Formularza Oferty spółka Re- Bau sp. z o.o. w celu
wykazania doświadczenia kierownika budowy podała inwestycje, których realizację jako
kierownik budowy prowadził K. W., tj. budowy budynku biurowego CH2M Center w Krakowie
i budynku biurowego AVIA w Krakowie. Ob
ydwie te inwestycje to obiekty wolnostojące.
Zostały one wskazane, gdyż Pan K. W. był kierownikiem budowy obu tych obiektów.
Z powyższego zestawienia wynika, iż spółka Re- Bau wskazała inne inwestycje, przy
realizacji których kierownikiem budowy był K. W. w celu wykazania warunku udziału w
postępowaniu i inne - w celu uzyskania punktów za spełnianie kryterium „doświadczenie
kierownika budowy", przy czym, w drugim wypadku, przy inwestycji Stary Browar w Poznaniu
Pan K. W.
nie był kierownikiem budowy a kierownikiem robót.
Wykazanie dwóch różnych par inwestycji-jednej dla wykazania ogólnego doświadczenia
kierownika budowy i drugiej -
w celu uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert
„doświadczenie kierownika budowy" powoduje, że oferta spółki Re-Bau sp. z o.o. nie
powinna otrzymać punktów w ramach tego kryterium.
Wynika to z zapisu rozdz.14 pkt 4 SIWZ -
zasady oceny o treści:
a) Wykazanie dla kierownika budowy doświadczenia wymaganego w punkcie 5)3.1.1, przy
czym obydwie z wymaganych inwesty
cji wykazanych na spełnienie warunku opisanego w
punkcie 5)3.1.1 zostały zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej - 10
punktów.
Z tego zapisu jasno wynika, że Zamawiający przyznaje punkty za „doświadczenie kierownika
budowy" jeśli jego doświadczenie wymagane w punkcie 5)3.1.1. - a zatem na stanowisku
kierownika budowy -
nie kierownika robót - wykazanych na spełnienie warunku opisanego w
punkcie 5)3.1.1. -
tzn. wykazanych w załączniku 1 do Formularza Oferty, dotyczy inwestycji
zrealizowan
ych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej.
Warunek tożsamości obiektów nie został spełniony. Re-Bau sp. z o.o. nie przysługują zatem
punkty za „doświadczenie kierownika budowy".
Re-Bau sp. z o.
o. nie wskazała tych samych inwestycji na wykazanie spełniania warunków
udziału w postępowaniu i w celu uzyskania punktów za „Doświadczenie kierownika budowy"
gdyż zdawała sobie sprawę, że Pan K. W. nie był kierownikiem budowy obiektu Stary Browar
w Poznaniu
. Tymczasem wymagania dotyczące doświadczenia osoby, która została
wskazana w ofercie jako kierownik budowy, określone w SIWZ, zarówno w części
określającej podstawowe warunki udziału w postępowaniu pkt 5)3.1.1 jak i w części
dotyczącej kryteriów oceny ofert w rozdz. 14 pkt 4, są takie same, gdyż wymagają
doświadczenia tej osoby w realizacji inwestycji na stanowisku kierownika budowy i
dodatkowo -
przy przyznawaniu punktów za doświadczenie kierownika budowy - realizacji
przez niego jako kierownika budowy inwestycji w bezpośrednim śledztwie zabudowy
is
tniejącej.
K. W.
był kierownikiem budowy tylko jednej inwestycji, zrealizowanej w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy istniejącej.
Nawet, gdyby przyjąć, że można było wskazać na różne inwestycje w ramach punktu 5)3.1.1
i rozdz. 14 pkt4 (
choć byłoby to sprzeczne z postanowieniami SIWZ) to oferta Re-Bau sp. z
o.o., w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy" mogła uzyskać tylko 0,5
punktów. Wówczas ogólna cena tej oferty wyniosłaby 9,5 punktów, a więc byłaby niższa niż
ocena jaką uzyskała PRBiT C. .
II
Oferta złożona przez Konsorcjum CZĘSTOBUD uzyskała oceną 9,92 punktów. Oferta ta
uzyskała w ramach kryterium oceny ofert „ Doświadczenie kierownika budowy" 1 punkt.
W celu wykazania spełniania warunków, dających możliwość uzyskania punktów w ramach
tego kryterium Konsorcjum CZĘSTOBUD w złożonym Formularzu Ofertowym wykazało, że
Pan D. D.
(mający być kierownikiem budowy) pełnił funkcję kierownika budowy m.in. przy
realizacji inwestycji p.n.: Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.:
„Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie"
Konsorcjum podało, że inwestycja ta była realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy istniejącej, tj. istniejących budynków, przylegających do przebudowywanego
budynku: od strony północno - wschodniej do Budynku Instytutu Maszyn Cieplnych, od
strony północno - zachodniej do Hali Obrabiarek oraz w części środkowej do budynku Auli
Audytoryjnej - wszystkich zlokalizowanych pod adresem al. Armii Krajowej 21 w
Częstochowie.
W SIWZ (rozdz. 14 pkt 4)
Zamawiający określił, że „Na potrzeby oceny spełnienia warunku
udziału i kryterium, przez bezpośrednie sąsiedztwo Zamawiający rozumie styk budynku
istniejącego z budową, przebudową lub rozbudową budynku wykonywanego".
Wskazana przez Konsorcjum CZĘSTOBUD inwestycja realizowana w Budynku Głównym
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki nie spełnia warunku realizacji „w
bezpośredniej bliskości budynku istniejącego".
Obiekt Politechniki Częstochowskiej jest jednym obiektem i stanowi jedną całość. Jak wynika
z informacji zawartych w piśmie „ Politechnika Częstochowska" Rok 16, nr 49 grudzień 2012
budynek ten został wzniesiony w latach 50. XX wieku w całości, pierwotna budowa gmachu
Wydziału rozpoczęła się w 1952 i obejmowała część frontową budynku a także budowę
dwóch bocznych skrzydeł. W poszczególnych częściach budynku znajdują się odrębne
wydziały Politechniki Częstochowskiej.
Roboty wyk
azane przez Konsorcjum CZĘSTOBUD prowadzone były w obrębie części
środkowej budynku i obejmowały nadbudowę dwóch pięter. Nie były to więc prace
prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków, gdyż elementów jednego
obiektu nie można uznawać za odrębne budynki.
Wniosek o dopuszczenie dowodu z :
-
wyciągu z pisma „ Politechnika Częstochowska" Rok 16, nr 49 grudzień 2012 str. 1 i 9,
-
zdjęć obiektu Politechniki Częstochowskiej
w celu wykazania, iż został on wybudowany i stanowi nadal jeden obiekt a jego przebudowa i
rozbudowa to prace wykonywane w obrębie jednego obiektu,
W Programie funkcjonalno-
użytkowym opracowanym dla Politechniki Częstochowskiej w
2012 r. zawarty jest opis budynku Politechniki Częstochowskiej. Wynika z niego, że
przedmiotem
robót wykonywanych przez Konsorcjum CZĘSTOBUD był dobudowanie dwóch
pięter nad nawą główna budynku.
dowód: Program funkcjonalno - użytkowy z września 2012r. - strony 1-3
W konsekwencji należy przyjąć, że Konsorcjum CZĘSTOBUD wskazało jedynie jeden obiekt,
którego realizacją kierował jako kierownik budowy Pan D. D., który był realizowany w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego. W ramach kryterium oceny ofert
„Doświadczenie kierownika budowy" oferta Konsorcjum CZĘSTOBUD powinna otrzymać 0,5
punktów. Ogólna ocena tej oferty wniosłaby wtedy 9,42 punktów. Ocena ta jest niższa od
oceny jaką uzyskała oferta PRBiT C. .
W takim wypadku oferta PRBiT C.
uzyskałaby najwyższą ocenę w przetargu i Odwołujący
miałby możliwość wykonywania robót jako wykonawca przedmiotowego zamówienia - 9,88
punktów.
Ocena ofert przeprowadzona przez zamawiającego musi być zgodna z warunkami
określonymi w SIWZ . Stanowi o tym wyraźnie przepis art. 91 ust.1pzp. Ustawa nakazuje też
zamawiającemu określenie kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny.
Ocena ofert niezgodna z warunkami podanymi w SIWZ narusza przepis ust. 3 art. 7 pzp,
zezwalający na udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy.
Obydwie te normy zostały przez Zamawiającego naruszone zarówno przy ocenie oferty
spółki Re-Bau Sp. z o.o. w Krakowie jak i oferty Konsorcjum CZĘSTOBUD.
Wniosek
o dopuszczenie dowodów z:
-
akt postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonych przez
Zamawiającego UJ w Krakowie a w szczególności złożonych przez spółkę Re-Bau i
Konsorcjum CZĘSTOBUD ofert i załączników oraz wyjaśnień,
-
pism Odwołującego kierowanych do Zmawiającego w sprawie ofert spółki Re-Bau i
Konsorcjum CZĘSTOBUD,
-
wyciągu z pisma „Politechnika Częstochowska"Rok 16, nr 49 grudzień 2012 str. 1 i 9,
-
zdjęć obiektu Politechniki Częstochowskiej -
-Programu funkcjonalno -
użytkowego z września 2012r. -strony 1-3
Celem wykazani
a faktów wykazanych w odwołaniu, tj. nie spełnienia przez Re-Bau sp. z o.o.
i Konsorcjum CZĘSTOBUD warunków zezwalających na przyznanie ich ofertom, kolejno: 10
punktów i 9,92 punktów.
-
zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 15 stycznia 2021r.
Celem wykazania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Załączniki:

-
wyciąg z pisma „Politechnika Częstochowska" Rok 16, nr 49 grudzień 2012 str. 1 i 9,
-
zdjęcia obiektu Politechniki Częstochowskiej
- Program funkcjonalno -
użytkowy z września 2012r. - strony 1-3
-
dowód uiszczenia opłaty od odwołania ,
-
dowód zawiadomienia Zamawiającego o złożonym odwołaniu
- aktualny odpis KRS
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Działając w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego pełnomocnictwo przesłano w
załączeniu, na podstawie art. 521 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), zwanej dalej „PZP” złożono odpowiedź na
odwołanie i wniesiono o:
1.
o oddalenie odwołania w całości.
2.
przyznanie od Odwołującej na rzecz Zamawiającego kosztów zwrotu stawiennictwa (505
zł) wg przedłożonych dokumentów, a to kosztów delegacji, w tym kosztów dojazdu (473,06
zł), diet (15 zł) oraz opłaty skarbowej (17 zł).
UZASADNIENIE
ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE
Stan faktyczny
Pismem z dnia 20 stycznia 2021 r. C.
złożyła odwołanie na czynność podjętą przez
Zamawiającego polegającą na wyborze jako najkorzystniejszej oferty, oferty złożonej przez
Re-
Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
I. Skarżąca zarzuciła Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 3 i 91 ust. 1 PZP,
poprzez naruszenie zasad określonych przez Zamawiającego w ust. 14 Specyfikacji
I
stotnych Warunków Zamówienia - Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert, w części objętej pkt 4, dotyczącej przyznawania punktów za kryterium
„doświadczenie kierownika budowy" (str. 15 i 16 SIWZ) polegającej na przyznaniu za to
kryterium 1 punktu (waga
— 10), pomimo, że dla wskazanego jako przyszłego kierownika
budowy p. K. W. .
1. nie wy
kazano, by pełnił funkcję 'kierownika budowy dwóch inwestycji budowlanych o
wielkości i wartości wymaganej w SIWZ (punkt 5)3.1.1. zrealizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy istniejącej,
2. inwestycje wykazane przez RE-
Bau sp. z o.o. w pkt 4 Formularza Oferty na dowód
spełnienia kryterium „doświadczenie kierownika budowy", nie są tożsame z inwestycjami
wskazanymi w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty (pkt 2.1.) jako dowód dysponowania
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Według skarżącej prawidłowa ocena oferty złożonej przez Re-Bau sp. z o. o.
przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ , powodowałaby, że oferta tej
spółki uzyskałaby 9 punktów.

II. W oparciu o powyższe zarzuty Odwołująca wniosła o:
1.
Nakazanie Zamawiającemu - Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie
unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę Re-Bau
sp. z o.o. w Krakowie
2.
Nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
3.
Zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego
Stanowisko Zamawiającego
1.
Zarzuty formalne
Odwołanie winno zostać oddalone.
Zgodnie z treścią przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej „p.w.p.z.p."), do postępowań
odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których
mowa w ustawie uchylanej w art. 89 p.w.p.z.p., wszczętych po 31 grudnia 2020 r.,
dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 01 stycznia 2021 r.,
stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 p.w.n.p.z.p. Wobec tego do niniejszego
postępowania odwoławczego stosuje przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (dalej „n.p.z.p.”). Materialne podstawy odwołania (zarzutów) dotyczą
jednak stanu prawnego ob
owiązującego przed dniem 01 stycznia 2021 r., jako że
postępowanie było prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych (dalej „d.p.z.p.").
Wbrew stanowisku Odwołującej możliwe było zaskarżenie czynności Zamawiającego
odnoszących się do oceny oferty konsorcjum reprezentowanego przez lidera — D. S. —
Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud, gdyż p.z.p. zniosła ograniczenia w zakresie
możliwości zaskarżania czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniach
mni
ejszych niż progi unijne.
Wynika to wprost z treści art. 513 p.z.p., który stanowi, że odwołanie przysługuje m. in. na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
W ocenie Zamawiającego skarżącej nie przysługuje prawo do złożenia odwołania, gdyż
środki ochrony prawnej przysługują jedynie wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
Legitymacja czynna powiązana została zatem z charakterem podmiotu (wykonawca,
uczestnik konkursu lub inny podmiot) oraz jego sytuacją podmiotową w danym postępowaniu
(ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może
ponieść szkodę), a także czynnikiem przedmiotowym, jakim jest naruszenie przez
zamawiającego przepisów ustawy. Innymi słowy legitymowany do skorzystania ze środków
ochrony prawnej będzie wyłącznie taki podmiot, który będąc jednym z wymienionych w ust. 1
art. 505 p.z.p. podmiotów dozna lub będzie mógł doznać uszczerbku wskutek naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy. Skoro interes w uzyskaniu zamówienia to po prostu
możliwość jego uzyskania, to interes posiadać będzie ten tylko wykonawca, który wskutek
decyzji zamawiającego traci możliwość uzyskania zamówienia. Tym samym niezgodne z
prawem działanie lub zaniechanie zamawiającego pozbawia go możliwości uzyskania
zamówienia.
Wykonawca powinien więc wykazać ów interes, a nie jedynie poprzestać na stwierdzeniu
jego istnienia poprzez samą możliwość uzyskania zamówienia, w szczególności, jeżeli tak,
jak w niniejszej sprawie chodzi o kwestionowanie poprawności dokonanej przez
zam
awiającego oceny ofert. Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 30 maja
2018 r. (sygn. akt XXIII Ga 2057/17, LEX nr 2546114), brak jest interesu po stronie
skarżącego, który zajmując pozycję nr 3 w rankingu ofert, nie objął zakresem zaskarżenia
oferty nr 2, a jedynie ofertę nr 1. Sąd uznał bowiem, że brak interesu w uzyskaniu
zamówienia przejawiał się w tym, że w razie uwzględnienia skargi skarżący mógł zająć co
najwyżej drugą pozycję, a więc nadal nie wygrywał postępowania.
Skoro skarżąca błędnie przyjmuje iż podstawą prawną wniesienia odwołania są przepisy
d.p.z.p., nie zaskarżyła czynności związanych z oceną oferty (konsorcjum Częstobud), to
stosow
nie do treści art. 555 p.z.p. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były
zawarte w odwołaniu.
II. zarzuty merytoryczne
Niezależnie od powyższego, zarzuty Odwołującej nie zasługują na uwzględnienie. Odnosząc
się do poszczególnych zarzutów podnoszę co następuje:
Ad 1.
Zarzut nr 1 przyznanie ofercie złożonej przez Re-Bau w kryterium „doświadczenie
kierownika budowy” 1 punktu pomimo niewykazania, by p. K. W. pełnił funkcję kierownika
budowy dwóch inwestycji budowlanych o wielkości i wartości wymaganej w SIWZ punkt
5)3.1.1. zrealizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej.
Zgodnie z treścią SIWZ ust. 5 pkt 3.2 w postępowaniu mogli wziąć udział Wykonawcy, którzy
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy — w tym okresie — wykonali:
-
co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), z których każde polegało na
budowie lub przebudowie budynku (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), o kubaturze nie
mniejszej niż 5 000 m 3 i o wartości budowy, lub przebudowy budynku nie mniejszej niż
10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych), i przy zachowaniu warunków, o
których mowa w ust. 3.2.2., a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający „odrębny
kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną — a nie sumę pojedynczych ustnych
bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
Zgodnie z postanowieniami ppkt 3.2.2 Zamawiający wymagał, aby jedno z określonych
powyżej zamówień wykonywane było w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku.
Przez bezpośrednie sąsiedztwo Zamawiający rozumie styk budynku istniejącego z budową
lub przebudową budynku wykonywanego.
Ponadto Zamawi
ający wymagał (punkt 5.3.1.1 SIWZ), aby Wykonawca dysponował
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno
ści konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w
kierowaniu -
w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom co najmniej dwoma
robotami budowlanymi dotyczącymi budynków o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3
każdy, oraz wartości każdej z wykazywanych robót budowlanych co najmniej 10 000 PLN
brutto (słownie: dziesięć milionów złotych).
W swojej ofercie Re-
Bau wykazał następujące doświadczenie kierownika budowy:
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert
Osoba: K. W. Posiadane uprawnienia: GAS.834/A-81/85
Funkcja przy realizacji zamówienia: Kierownik budowy
1.Nazwa inwestycji: Stary Browar w Poznaniu;
Opis inwestycji potwierdzający spełnianie
warunku udziału: Kubatura: 380.800m3; Wartość: 13.228.000zł brutto Opis inwestycji
potwierdzający spełnianie kryterium oceny ofert: -bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy
istniejącej — należy wskazać adres zabudowy sąsiadującej: ul. Półwiejska 30 w Poznaniu.
2.
Nazwa inwestycji: Hotel PURO we Wrocławiu Kubatura: 18.942m3; Wartość: 22.297.940zł
brutto;
Opis inwestycji potwierdzający spełnianie kryterium oceny ofert: -bezpośrednie
sąsiedztwo zabudowy istniejącej — należy wskazać adres zabudowy sąsiadującej: ul.
Włodkowica 4 we Wrocławiu
W wyjaśnieniach z 30 grudnia 2020 r. Wykonawca wskazał, że kierownik budowy - Pan K.
W.
, pełnił następujące funkcje techniczne przy realizacjach wskazanych w formularzu
ofertowym pkt.4:

• Hotel Puro we Wrocławiu — Kierownik Budowy
• Stary Browar w Poznaniu — Kierownik Robót
Wykonawca w
skazał ponadto, że realizacja inwestycji Stary Browar w Poznaniu dotyczyła
etapu I-
go o kubaturze budynków ok 380.800m3 oraz zlokalizowana była w bezpośrednim
sąsiedztwie z budynkiem przy ul. Półwiejskiej 30 (ściana budowanego obiektu stykała się ze
ścianą istniejącego już wcześniej obiektu).
Pan K. W.
pełnił funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych — kierował robotami
konstrukcyjno-
budowlanymi, w pełnym zakresie powyższego etapu I obejmującego ok.
380.000 m3 kubatury, które to roboty konstrukcyjno-budowlane nasza firma realizowała dla
generalnego wykonawcy tj. konsorcjum firm HOCHTIEF Polska oraz PORR Polska.
Wartość zrealizowanych robót konstrukcyjnych wynosiła ok. -13.228.000 zł brutto.
Skarżąca podnosi, że wykazanie "dwóch różnych par inwestycji — jednej dla wykazania
ogólnego doświadczenia kierownika budowy i drugiej — w celu uzyskania punktów w ramach
kryterium oceny ofert „doświadczenie kierownika budowy” powoduje, że oferta spółki Re-Bau
sp. z o.o. nie powinna otrzymać punktów w ramach tego kryterium "
Stanowisko takie nie jest zasadne.
Przede wszystkim należy podnieść, że Zamawiający nie wymagał, aby osoba zgłoszona do
pełnienia funkcji kierownika budowy posiadała doświadczenie tylko i jako kierownik budowy,
ale by miała doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi.
Oznacza to, że dopuszczalne było doświadczenie zarówno jako kierownik robót, oraz jako
kierownik budowy.
Zgodnie z zapisami ust. 14 SIWZ (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wybor
ze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)
Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1.1 Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia — 60%
1.2 Gwarancja
— 30%
1.3) do
świadczenie kierownika budowy — 10%
Z kolei stosownie do treści ust. 5 pkt 4 SIWZ punkty przyznawane za kryterium,
doświadczenie kierownika budowy” były przyznawane w następujący sposób:
a)
Wykazanie dla kierownika budowy doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego w
punkcie 5)3.1.1, p
rzy czym obydwie z wymaganych inwestycji wykazanych na spełnienie
warunku opisanego w punkcie 5)3.1.1 zostały zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy istniejącej 10 punktów
b)
Wykazanie dla kierownika budowy doświadczenia wymaganego w punkcie 5)3.1.1,
przy czym przynajmniej jedna z wymaganych inwestycji wykazanych na spełnienie warunku
opisanego w punkcie 5)3.1.1 została zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
istniejącej — 5 punktów
c)
Wykazanie dla kierownika budowy wyłącznie doświadczenia wzmaganego w punkcie
— 0 punktów.
Ponadto na potrzeby oceny
spełnienia warunku udziału i kryterium, przez. bezpośrednie
sąsiedztwo Zamawiający rozumie styk budynku istniejącego z budową, przebudową lub
rozbudową budynku wykonywanego.
Re-
bau wykazał, że p, K. W. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i posiada
doświadczenie w kierowaniu w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom -
dwoma robotami budowlanymi do
tyczącymi budynków o kubaturze nie mniejszej niż 5 000
m3
każdy, oraz wartości każdej z wykazywanych robót budowlanych co najmniej 10 000
000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych),
Obydwie inwestycje były zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej, w
związku z czym Zamawiający był zobowiązany przyznać 10 punktów
Odwołująca podniosła także, że inwestycje wykazane przez RE-Bau sp. z o.o. w pkt 4
Formularza Oferty na dowód spełnienia kryterium „doświadczenie kierownika budowy”, nie
są tożsame z inwestycjami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty (pkt 2.1.)
jako dowód dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Nie sposób się z tym nie zgodzić, jednak nie ma to znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej
sprawy.
Zamawiający dopuścił, aby Wykonawcy składając oferty wykazali na dowód spełniania
warunków udziału w postępowaniu te same inwestycje, które zostaną następnie wykazane
jako doświadczenie kierownika budowy. Nie oznacza to, jednak, że Wykonawcy nie mieli
m
ożliwości wskazania różnych inwestycji tak jak to zrobił Przystępujący.
Warunek taki, nawet gdyby został przez Zamawiającego wprowadzony nie mógłby się ostać,
gdyż stanowiłby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i nie miałby żadnego
racjonalnego uzasadnienia.
Wydaje się, że i skarżąca zdaje sobie z tego sprawę, wskazując ostatnim akapicie. pkt 1,
nawet gdyby/ przyjąć, że możliwe było wskazanie różnych inwestycji .
Ad 2 Zarzut nr 2
W ocenie skarżącej również i oferta złożona przez Konsorcjum CZĘSTOBUD została
niewłaściwie oceniona i niesłusznie uzyskała ocenę 9,92 punktów.
Konsorcjum Częstobud wskazało jako kierownika budowy p. D. D., który pełnił funkcję
kierownika budowy m.in. przy realizacji inwestycji p.n.: Wykonanie robót budowlanych
dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 21
w Częstochowie.
Konsorcjum podało, że inwestycja ta była realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy istniejącej, tj. istniejących budynków, przylegających do przebudowywanego
budynku: od strony północno - wschodniej do Budynku Instytutu Maszyn Cieplnych, od
strony północno - zachodniej do Hali Obrabiarek oraz w części środkowej do budynku Auli
Audytoryjnej
— wszystkich zlokalizowanych pod adresem al. Armii Krajowej 21 w
Częstochowie.
W SIWZ (rozdz. 14 pkt 4) Zamawiający określił, że „Na potrzeby oceny spełnienia warunku
udziału i kryterium, przez bezpośrednie sąsiedztwo Zamawiający rozumie styk budynku
istniejącego z budową, przebudową lub rozbudową budynku wykonywanego”
W ocenie skarżącej wskazana przez Konsorcjum CZĘSTOBUD inwestycja realizowana w
Budynku
Głównym Wydziału Inżynierii Mechaniczej i Informatyki nie spełnia warunku
realizacji „w bezpośredniej bliskości budynku istniejącego", gdyż roboty wykazane przez
Konsorcjum CZESTOBUD prowadzone były w obrębie części środkowej budynku i
obejmowały nadbudowę dwóch pięter. Nie były to więc prace prowadzone w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejących budynków, gdyż elementów jednego obiektu nie można uznawać za
odrębne budynki.
I z tym stanowiskiem Odwołującej nie można się zgodzić. Zamawiający nie wymagał bowiem
aby budynek, z którym styka się budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku miała
odrębny adres, znajdowała się na odrębnej działce lub aby Wykonawca nie mógł wykazać
roboty polegającej na dobudowie do istniejącego budynku.
Należy w tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 3 pkt 2) ustawy z 7 lipca 1994
r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przez budynek należy rozumieć taki obiekt
budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
W przypadku Politechniki Częstochowskiej mamy do czynienia z budynkiem wysokim,
budynkiem niskim oraz budynkiem środkowym (wewnętrznym), które to budynki posiadają
dachy (na różnych wysokościach) i są ze sobą funkcjonalnie połączone. Każdy z nich
posiada własne przegrody budowlane i zdaniem zamawiającego nie posiadają wspólnych
części konstrukcyjnych (przegrodowych). Stanowią więc odrębne budynki.
Z tego względu również i zarzut kierowany wobec Zamawiającego, a dotyczący
doświadczenia kierownika budowy Konsorcjum Częstobud jest chybiony.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie,
1.
pełnomocnictwo
2.
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej Dokument
3.
odpis uchwały senatu w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rektora UJ
4.
rozliczenie kosztów podróży

PISMO PRZYSTĘPUJĄCEGO W TOKU SPRAWY w dniu 25 lutego 2021r.
Działając imieniem Przystępującego — spółki pod firmą „RE-Bau” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Przystępujący”) jako osoba upoważniona
do jego reprezentowania, niniejszym wobec złożenia przez Odwołującego — spółkę pod
firmą „Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych C. S. i J. C. spółka jawna z
siedzibą w Krynicy — Zdrój (dalej: „Odwołujący”) odwołania z dnia 20 stycznia 2021 r. od
czynności Zamawiającego — Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: „Zamawiający"), wnoszę
o:
1)
oddalenie odwołania,
2)
dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu w postaci pisma obejmującego
wyjaśnienia Przystępującego z dnia 30 grudnia 2020 r. na fakt wykazania spełnienia
przesłanek do uzyskania punktów z tytułu doświadczenia zawodowego kierownika budowy.
UZASADNIENIE
1.
Dnia 20 stycznia 2021 r. Odwołujący — na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 i
2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (uchylonej w dniu 31 grudnia 2020 r.)
— wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego, polegającej na wyborze
najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez spółkę pod firmą RE-Bau spółka z
ograniczon
ą odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w formie elektronicznej z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad określonych w pkt 14 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ") — Opis kryterium, którymi Zamawiający
będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny oferty, w części objętej ust.4 , dotyczącej przyznawania punktów za kryterium
doświadczenie kierownika budowy, wskazując, że w jego ocenie, Zamawiający naruszył w
ten sposób art. 7 ust. 3 i art. 91 ust. 1 p.z.p.
3.
Istota zarzutów Odwołującego sprowadza się do twierdzeń, jakoby Zamawiający nie
miał podstaw do przyznania Przystępującemu 10 punktów z tytułu doświadczenia kierownika
budowy (p. K. W.
), gdyż:
(i)
Przystępujący na dowód spełnienia kryterium doświadczenia kierownika budowy, w
Formularzu Oferty wpisał dwie inwestycje, które nie są tożsame z inwestycjami wskazanymi
przez niego w pkt 2.1. Załącznika nr 1 do Formularza Oferty, podanymi celem wykazania
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
(ii)
Przystępujący rzekomo nie wykazał, aby p. K. W. pełnił funkcję kierownika budowy
dwóch inwestycji budowlanych o wielkości i wartości określonej w pkt 5.3.1.1. SIWZ
zrealizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej (vide: str. 2 od wołania).
4.
Sformułowane przez Odwołującego zarzuty są jednak chybione, a podniesiona na ich
poparcie argumentacja nie zasługuje na uwzględnienie ze wskazanych poniżej przyczyn
5.
Zgodnie z pkt 5.3.1.1. SIWZ zamieszczonym w rozdziale: Opis warunków
podmiotowych udziału w postępowaniu. C.) Zdolność techniczna lub zawodowa,
Zamawiający postanowił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko wykonawcy,
którzy wykażą, że dysponują (I) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi (II
) w specjalności konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczeń i (III) doświadczenie w kierowaniu — w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom
— co najmniej dwoma robotami budowlanymi dotyczącymi budynków o
kubaturze nie mniejszej niż 5.000m

każdy oraz wartości każdej z wykazywanym robót
budowlanych co najmniej 10.000.000,00 zł brutto. W/w informacje należało zamiesić w
Załączniku nr 1 do Formularza Oferty — obejmującym oświadczenie wykonawcy, że spełnia
on warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5 swiz.
6.
Tym samym, celem wykazania spełnienia podmiotowych przesłanek do udziału w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (określonych w pkt 5.3.1 .1.
SIWZ), Przystępujący w pkt 2.1. Załącznika nr 1 do Formularza Oferty, wskazał p. K. W.,
jako kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń (nr GAS.834/A-
81/85), zrzeszonego w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
który pełnił funkcję kierownika budowy w ramach następujących inwestycji: (I) budowa
budynku biurowego CH2M Center w Krak
owie, o kubaturze: 92.036,99m 3 i wartości
104.075.318,03 zł (ii) budowa budynku biurowego AVIA w Krakowie, o kubaturze 69.524 m3
i wartości 60.499.504,81 zł. Kwestia ta nie jest pomiędzy uczestnikami sporna.
7.
Następnie złożone oferty — w których wykonawcy udowodnili, że spełniają warunki
udziału w przetargu — miały być ocenione przez Zamawiającego, zgodnie z przesłankami
określonymi w pkt 14 SIWZ — Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert. I tak,
stosownie do brzmienia pkt 14.4. SIWZ, punkty za kryterium doświadczenie kierownika
budowy, miały zostać przyznane w następujący sposób: (I) wykazanie dla kierownika
budowy doświadczenia wymaganego w punkcie 5.3.1.1, przy czym obydwie z wymaganych
inwestycji wykazanych na spełnienie warunku opisanego w punkcie 5.3.1.1 zostały
zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej — 10 punktów (II)
wykazanie dla kierownika budowy doświadczenia wymaganego w punkcie 5.3.1.1, przy czym
przynajmniej jedna z wymaganych inwestycji wykazanych na spełnienie warunku opisanego
w punkcie 5.3.1.1 została zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej —
5 punktów (III) wykazanie dla kierownika budowy to łącznie doświadczenia wymaganego w
punkcie 5.3.1.1
— 0 punktów. Informacja o w/w inwestycjach miała zostać zamieszczona w
Załączniku nr 1 do SWIZ — Formularz Oferty.
Tym samym, celem wykazania dodatkowo punktowanego doświadczenia kierownika budowy
(p. K. W.)
, Przystępujący pkt 4 Załącznika nr 1 do SWIZ — Formularz Oferty wpisał dwie
inwestycje, spełniające wymogi określone w pkt 5.3.1.1. SIWZ, które to zostały zrealizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej (pkt 14.4.
SIWZ, tj.: (I) Stary Browar
w Poznaniu, o kubaturze 380.800 m3 i wartości 13 228.000,00 zł
(ii) Hotel PURO we Wrocławiu, o kubaturze 18.942 m 3 i wartości 22 297.940,00 7.1.
Oznacza to, że Przestępujący wskazał w sumie cztery odrębne inwestycje (roboty
budowlane), przy czym każda z nich spełnia wymogi określone w pkt 5.3.1.1. SIWZ, a dwie z
nich dodatkowo jeszcze przesłanki warunkujące otrzymanie punktów z tytuły doświadczenia
kierownika budowy (pkt 14.4 SIWZ).
W tak ustalonych okolicznościach faktycznych, Odwołujący zarzucił Przystępującemu, że ten
naruszył art.14.4. SIWZ-u, gdyż zgodnie z przedstawioną przez niego wykładnią
Przystępujący winien był — zarówno w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty (oświadczenie
o spełnieniu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu), jak i w Załączniku nr 4 do
SIWZ (Formularzu Oferty)
— wpisać dwie dokładnie te same inwestycje.
10.
Powyższa interpretacja nie znajduje potwierdzenia w postanowieniach SIWZ. Natomiast
Przystępujący dokonał ich odmiennej wykładni, zgodnie z którą, inne inwestycje miały zostać
podane, celem wykazania spełnienia podmiotowych warunków udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 5.3.1.1. SIWZ), a zupełnie inne
inwestycje, aby otrzymać dodatkowe punkty za doświadczenie kierownika budowy (pkt 14.4
SIWZ
. W/w wykładania wynika z zupełnie odrębnych i niezależnych od siebie funkcji, które
miało spełnić wskazanie inwestycji o określonych przez Zamawiającego parametrach i
właściwościach. W pierwszym przypadku, chodziło o możliwość weryfikacji oferty i ustaleniu
w oparciu o złożone w jej treści deklaracje, czy wykonawca w ogóle mógł zostać
dopuszczony do udziału w przetargu. Natomiast w drugim przypadku, dopiero z tak
wyłonionego kręgu potencjalnych wykonawców, którzy dawali rękojmie prawidłowej realizacji
zadania, Zamawiający dokonał oceny ofert, również pod kątem doświadczenia kierowników
budowy. Za
taką interpretacją przemawia również okoliczność, że Zamawiający zdecydował
się na to, aby wykonawca wskazał w/w inwestycje w dwóch odrębnych dokumentach, w
z
ależności od funkcji, którą miały pełnić, przy ocenie spełnienia warunków. Gdyby zatem
Zamawiający oczekiwał, że wykonawcy mieliby podawać tylko dwie inwestycje, które
równocześnie byłyby oceniane pod kątem (I) spełnienia warunków podmiotowych do udziału
w
postępowaniu, jak i (II) możliwości otrzymania dodatkowych punktów z tytułu
doświadczenia kierownika budowy, to wystarczyłoby posłużenie się w tym celu tylko jednym
dokumentem, a nie dwoma.
11.
Niezależnie od powyższego nawet, gdyby Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła
przedstawionego sposobu rozumowania Przystępującego, to i tak nie można postawić mu w
tym zakresie zarzutu, jakoby sporządzona przez niego oferta była niezgodna z zapisami
SIWZ. Jeżeli nawet faktycznie, Zamawiający oczekiwałby wskazania wyłącznie dwóch
inwestycji, to podanie przez Przystępującego czterech (przy czym każda nich samodzielnie
spełniała wymogi określone w pkt 5.3.1.1. SIWZ) nie świadczy o naruszeniu przez niego
przepisów, a wręcz odwrotnie gwarantuje jeszcze większe doświadczenie i profesjonalizm
Przystępującego. Tym samym funkcja, którą Zamawiający wiązał ze wskazaniem inwestycji,
o określonych parametrach i wartości została spełniona, a doświadczenie kierownika budowy
— ocenione na maksymalną liczbę punktów.
12.
Przechodząc do kolejnego zarzutu Odwołującego, jakoby Zamawiający nie powinien
był przyznać Przystępującemu punktów za doświadczenie kierownika budowy, skoro p. K.
W. w ramach inwestycji
Stary Browar w Poznaniu pełnił funkcje kierownika robót, a nie
kierownika budow
y, Przystępujący wskazuje, że kwestia ta została już wyjaśniona w toku
postępowania, a Zamawiający uznał przedstawioną mu w tym zakresie argumentacje objętą
pismem Przystępującego z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dowód: wyjaśnienia z dnia 30 grudnia 2020 r.

13.
Postanowienie na które powołuje się Odwołujący nie zawiera wymogu, aby osoba
mająca pełnić funkcję kierownika budowy na planowanej inwestycji Małe Paderevianum w
Krakowie, przy al. Mickiewicza 11 musiała być równocześnie kierownikiem budowy w
ramach inwest
ycji podanych celem wykazania jego doświadczenia zawodowego. Zgodnie
bowiem z treścią pkt 5.3.11. w zw. z pkt 14.4. SIWZ, wykonawca powinien zapewnić
kierownika budowy, który posiadałby uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń (okoliczność
spełnienia przez p. K. W. w/w wymogów jest bezsporna) oraz doświadczenie w kierowaniu w
zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom — co najmniej dwoma robotami
budowlanymi
dotyczącymi budynków o kubaturze co najmniej 10.000.000,00 zł brutto. Tym
samym, Zamawiający nie wiązał oceny doświadczenia przyszłego kierownika budowy (K.
W.
) z wymogiem pełnienia przez niego funkcji kierownika budowy na podanych celem
wykazania doświadczenia zawodowego inwestycjach, a jedynie z wymogiem faktycznego
kierowania co najmniej dwoma dotyczącymi budynków” o określonych w SIWZ parametrach
i to zgodnie z przysługującymi mu w tym zakresie uprawnieniami. W ramach inwestycji Stary
Browar w Poznaniu, p. K. W.
był kierownikiem robót konstrukcyjno budowlanych, tj. kierował
robotami konstrukcyjno budowlanymi w pełnym zakresie etapu pierwszego obejmującego ok.
380.000 m3 o
wartości ok. 13.228.000 zł brutto. Równocześnie celem, uniknięcia
jakichkolwiek wątpliwości, Przystępujący wyjaśnia że w/w dane dotyczą wyłącznie prac,
którymi kierował p. K. W., a zatem nie odnoszą się do całej inwestycji Stary Browar w
Poznaniu (galeria handlowa) której wielkość i wartość była zdecydowanie większa.
Tym samym, jeżeli p. K. W. kierował robotami konstrukcyjno — budowlanymi, których
parametry i wartość samodzielnie spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w pkt
5.3.1.1. SIWZ, to fakt pełnionej wówczas funkcji (kierownika robót a nie kierownika budowy)
jest ni
eistotny w punktu widzenia wyczerpania przesłanek, o których mowa w pkt 14.4. siwz.
14.
Reasumując, przedstawiony w odwołaniu sposób rozumienia zapisów objętych pkt
14.4.w zw. z pkt 5.3.1.1. SIWZ prowadzi do wykreowania po stronie wykonawcy nowych
warunków i obowiązków, które nie znajdują odzwierciedlenia w postawieniach SIWZ-u i
których spełnienia Zamawiający nigdy nie oczekiwał.

Pismo odwołującego z dnia 2 marca 2021roku.
Na posiedzeniu z udziałem stron, odwołujący złożył pismo przygotowawcze z dnia 2 marca
2021r. wraz z wnioskami dowodowymi
, w którym odniósł się do odpowiedzi zamawiającego z
dnia 25 lutego 2021r.
jak również stanowiska przystępującego w sprawie Re-Bau sp. z o.o. z
s. w Krakowie z dnia 25 lutego 2021r. (pisma cytowane
powyżej).
Odwołujący podtrzymał stanowisko w sprawie co do zarzutów odwołania w związku z
wyborem Re-
Bau sp. z o.o. z s. w Krakowie jako wykonawcy składającego najkorzystniejszą
ofertę, w związku z rekomendacją na kierownika budowy Pana K. W. jak i co do wykonawcy,
którego ofertę wyceniono jako drugą w rankingu ofert (konsorcjum Częstobud D. Ś.), a
poprzedzającą ofertę odwołującego. Jak w odwołaniu zakwestionował prawidłową jej ocenę
przez zamawiającego w rankingu ofert, co do wykazanego doświadczenia zawodowego
osoby wyznaczonej na kierownika budowy Pana D. D.
, w związku z wymogiem do kryterium
oceny ofert,
aby rekomendowana inwestycja prowadzona była w bezpośrednim sąsiedztwie
z istniejącą inwestycją („na jej styku”).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła

Izba n
a podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i dowodowego w
sprawie, w związku ze złożonymi w sprawie pismami w tym odwołaniem wraz z
przywołanymi przez strony i uczestników w poczet materiału dowodowego dokumentami
oraz
dołączoną do akt sprawy dokumentacją postępowania prowadzonego przez
zamawiającego i przekazanego przez zamawiającego, Izba odmówiła uwzględnienia
odwołania jako usprawiedliwionego w świetle obowiązujących przepisów ustawy Pzp.2004r.,
w związku z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) jak i
złożoną ofertą przez wykonawcę wybranego.
Izba dokonała następujących ustaleń co do obowiązującego prawa przy rozpoznaniu
odwołania. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte pod
rządami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (ustawa
Pzp2004r.)
. Odwołanie zostało wniesione pod rządami ustawy z dnia 11 września 2019 roku
w miesiącu styczniu 2021roku (ustawaPzp2019r.) .
Stąd ocena merytoryczna zasadności wniesionego odwołania dokonana została przez Izbę
na podstawie ustawy Pzp2004r. oraz postanowień siwz obowiązujących w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako postępowanie o wartości
szacunkowej poniżej tzw. „progów unijnych” określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp 2004r. (swiz
– pkt 2. Tryb udzielenie zamówienia – w
aktach sprawy).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13 listopada 2020r.
pod poz. 610025-N-2020
w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
Z treści powyżej przywołanego ogłoszenia o zamówieniu Sekcja IV 2.3. BZP(zastosowanie
procedury
, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp2004r.), jak i z pkt I.4. siwz dokumenty
i oświadczenia, które będzie wykonawca zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego-
dotyczy wykonawcy
, którego oferta zostało oceniona najwyżej wynika, że postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze tzw. odwróconej co do
kolejności czynności zamawiającego dokonującego oceny przedmiotowej jak i podmiotowej
złożonej oferty i wykonawcy.
Powyższe ustalenie ma znaczenie co do rozstrzygnięcia podnoszonej kwestii przez
zamawiającego i przystępujących braku interesu prawnego po stronie odwołującego, w
związku z wniesionym odwołaniem i brakiem sformułowanego zarzutu co do oceny oferty
przystępującego Konsorcjum Częstobud D. Ś., którego oferta wyprzedza ofertę
odwołującego, plasującego się aktualnie na trzeciej pozycji (ofertę odwołującego wyprzedza
oferta Re-Bau wykonawca wybrany
i Konsorcjum Częstobud D. Ś.).
W ocenie Izby brak zarzutu w stosunku do oceny oferty Konsorcjum D.
Ś. jako skutkujący
brakiem interesu prawnego do wniesienia odwołania jest nieuprawniony w związku z tym, że
w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje procedura tzw.
odwrócona z art.24 aa ust.1 ustawy pzp2004rok.
Reasumując odwołujący skutecznie wniósł odwołanie w zakresie interesu w uzyskaniu
zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta znajduje się na trzeciej pozycji w rankingu ofert, a
wobec procedury odwróconej skarżenie oceny oferty Częstobud D. Ś. (druga pozycja w
rankingu ofert)
byłoby przedwczesne, ponieważ zamawiający ma prawo potencjalnie
d
okonać pełnej oceny oferty to jest w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym, po
unieważnieniu wyboru oferty przystępującego po jego stronie wykonawcy Re-Bau sp. z o.o.
W związku z powyższym Izba poza rozstrzygnięciem sporu pozostawiła zagadnienie oferty
Częstobud D. Ś. (druga pozycja w rankingu ofert), uznając rozpoznawanie zastrzeżeń, czy
te
ż braku zastrzeżeń co do oceny dokonanej przez zamawiającego za przedwczesne,
ponieważ zamawiający nie jest ograniczony z mocy prawa do zmiany oceny oferty w
przypadku unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki Re-Bau sp. z o.o. Tym
samym złożone w poczet materiału dowodowego dokumenty na okoliczność przyznanych
punktów w ramach kryterium ofert za doświadczenie zawodowe osoby przeznaczonej na
kierownika budowy Pana D. D.
nie podlegały ocenie Izby.
Co do zasadniczego meritum sporu to jest czy po pierwsze skutecznie Re-
Bau podał różne
doświadczenia to jest na innych budowach dla oceny w ramach kryterium oceny ofert (dwie
budowy) i inn
ych budowach dla wymogów osoby przeznaczonej na kierownika budowy (dwie
budowy, inne niż dla kryterium oceny ofert). Po drugie czy zamawiający miał prawo przyznać
maksymaln
ą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert dla doświadczenia osoby
przeznaczonej na kierownika budowy to jest Pana K. W. w sytuacji gdy na jednej budowie
był on kierownikiem robót a na drugiej budowie był kierownikiem budowy.
Izba w powyższym zakresie podziela argumentację zamawiającego i przystępującego Re-
Bau zaprezent
owaną w powyższej części uzasadnienia.
Reasumując wykonawca wybrany miał prawo podać różne w sumie cztery różne budowy, na
których wykonywał funkcje Pan K. W. jako kierownik robót oraz kierownik budowy ( oferta
Re-
Bau sp. z o.o. Zał. nr 1 do formularza oferty – doświadczenie zawodowe K. W. oraz
formularz oferty Re-bau sp. z o.o.
– doświadczanie dodatkowo punktowane –„Doświadczenie
kierownika budowy”).
Powyższe Izba wywiodła z postanowień siwz to jest wymaganej zdolności zawodowej 3.1.1
oraz 3.1.2; 3.1.3. 3.1.4 (str. 5 i 6 siwz) oraz pkt 14.4. (str.16 siwz).
Bowiem we wszystkich tych postanowieniach nie ma wymogu aby osoba przeznaczona na
kierownika budowy miała doświadczenie jako kierownik budowy, a jest wymóg
„doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi”. Powyższe oznacza, że osoba na
kierownika budowy, wystarczy, że kierowała robotami a nie była kierownikiem budowy.
Poza tym żadne postanowienie siwz nie zakazuje wykazania się różnymi doświadczeniami
na budowie do wymaganego doświadczenia oraz oceny w ramach kryterium oceny ofert.
Po trzecie „doświadczenie kierownika budowy” należy rozumieć jako doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika budowy a nie osoby, która była kierownikiem budowy.
Po czwarte spełniony był wymóg, że doświadczenie w obydwu kryteriach to jest warunku i
oceny dotyczy jednej osoby to Pana K. W. .
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji wyroku.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
, a także w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9
72) zaliczając w poczet postępowania odwoławczego koszt wpisu od
odwołania, uiszczony przez odwołującego w kwocie 10.000,00 złotych i zasądzając
zgłoszone koszty 505zł. na rzecz zamawiającego .

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie