eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 111/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-19
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 111/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz, Małgorzata Matecka, Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników w dniu 19
lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A,
05-
408 Glinianka w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz wykonawcy J. Z.
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący……………………

……………………

……………………Sygn. akt: KIO 111/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej
ilości maksymalnej 91 000 Mg”, numer postępowania: DZA.ZOZ.27.64.2020.LK.

Przedmiotowe zamówienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2020/S 252-636813 z dnia 28 grudnia 2020 r., w tej samej dacie
opublikowana została na stronie Zamawiającego treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwana dalej SIWZ.

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami ogłoszenia i SIWZ Odwołujący: J. Z.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka w dniu 7 stycznia 2021 r.
wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu:
a)
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami -
dalej jako
„PZP”) poprzez ukształtowanie warunków udziału w Postępowaniu w sposób
sprzeczny z zasad
ami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz
poprzez brak zachowania zasady proporcjonalności, przez:
i.
ograniczenie w pkt. 7.3.2.1. SIWZ konkurencji oraz eliminację
rozwiązania dopuszczonego przez przepisy - które dopuszczają możliwość transportu
zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej, a kwestia
korzystania ze stacji przeładunkowej jest jedynie opcją (nie obowiązkiem) dla firmy
odbierającej odpady komunalnej od mieszkańców — poprzez narzucenie wykonawcom, by
z
awsze dysponowali taką stacją przeładunkową — jeśli nie prowadzą własnej instalacji
komunalnej,
ii.
nieproporcjonalny wymóg w pkt. 7.3.2.1, SIWZ, gdyż
Zamawiający - w przypadku posiadania i prowadzenia przez Wykonawcę stacji
przeładunkowej - wymaga, aby Wykonawca załączył do oświadczenia potwierdzającego
miejsce zagospodarowania odpadów, aktualną decyzję na zbieranie odpadów objętych
przedmiotem zamówienia — gdy tymczasem orzecznictwo sądów administracyjnych uznaje
art. 23 ust. 10 pkt 2) i 3) ustawy o odpadach
za wyjątek w stosunku do art. 41 tejże ustawy
(ustanawiającej obowiązek uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów) — podczas gdy
sam Zamawiający, w takich samych przetargach w przeszłości, nie wymagał dołączania

takich decyzji,
iii.
nieproporcjonalne wymogi d
otyczące eksportu odpadów
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (pkt. 7.3.2.1.5 i inne SIWZ),
b)
naruszenie art. 36a ust. 2 pkt. 1) PZP, przez bezzasadne
wykluczenie podwykonawstwa w zakresie prowadzenia i eksploatacji instalacji do
przetwarzania zmieszan
ych odpadów komunalnych (stacji przeładunkowej dla zmieszanych
odpadów komunalnych),
c)
naruszenie art. 43 ust. 2 oraz ust. 2b pkt 2) w zw. z art. 7
ust. 1 PZP, przez wyznaczenie zbyt krótkiego terminu złożenia ofert, uniemożliwiającego
Wykonawcy złożenie prawidłowo przygotowanej oferty,
d)
naruszenie art. 91 ust. 2a PZP w zw. z art. 58 § 1
Kodeksu cywilnego, przez przyjęcie jedynie jednego kryterium - „Cena oferty brutto” o wadze
100% -
podczas gdy środki wydatkowane w ramach przedmiotowego Postępowania, jeśli
m
iałyby zostać wydatkowane przez faktycznego dysponenta (m. st. Warszawa), musiałyby
być wydatkowane w procedurze z obowiązkowym kryterium poza-cenowym o wadze
minimum 40%,
e)
naruszenie art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 PZP oraz art. 353(1)
Kodeksu cywilnego w zw. z
art. 14 ust. 1 PZP, przez sformułowanie (wskazanych
szczegółowo w uzasadnieniu odwołania) zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Wzoru
Umowy w sposób nieprecyzyjny, wewnętrznie sprzeczny oraz utrudniający uczciwą
konkurencję, jak również prowadzący do ułożenia stosunku prawnego w sposób sprzeczny z
właściwością (naturą) stosunku, ustawą lub zasadami współżycia społecznego,
f)
naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust.1 PZP.
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwa konkurencie
poprzez zaniechanie podziału zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby
wykonawc
ów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu,
g)
naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 1U w zw. z art. 36aa ust. 1
PZP poprzez zaniechanie podziele
nia zamówienia na części - pomimo obiektywnego braku
podstaw do nie podzielenia zamówienia na części (co w analogicznych przetargach było
praktyką stosowaną przez Zamawiającego).

W związku z tym Odwołujący wnosił o:
a.
uwzględnienie odwołania w całości, a tym samym żąda
dokonania zmian treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu:
1)
zmianę pkt. 4.12 SIWZ - w drodze usunięcia tego punktu,
2)
zmianę pkt. 7.3.2.1. SIWZ oraz III. 1.1. Ogłoszenia o
Zamówieniu - w ten sposób, iż:

o
w
przypadku
posiadania
i
prowadzenia
przez Wykonawcę stacji
przeładunkowej (lub korzystania z takiej stacji, w ramach podwykonawca (w zakresie
dopuszczonym SIWZ) Zamawiający:

nie będzie wymagać, aby Wykonawca załączył do
oświadczenia potwierdzającego miejsce zagospodarowania odpadów, aktualne decyzje na
zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub pozwolenie zintegrowane/
pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska,

(ewentualnie) zobowiąże wykonawcę, na etapie
realizacji przedmiotu zamówienia, aby ten posiadał punkt/punkty przeładunkowe
zapewniające możliwość przyjęcia wszystkich rodzajów odpadów objętych przedmiotem
zamówienia, spełniające wymogi określone w art. 23 ust, 10 pkt 2) i 3) ustawy o odpadach,

wykreślenie treści objętych pkt. 7.3.2.1.5 SIWZ (i
odpowiednie zmiany z tym związane w Ogłoszeniu o Zamówieniu, OPZ oraz wzorze umowy)
o w przypadku gdy do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem
zamówienia Wykonawca będzie wykorzystywał instalacje własne, Zamawiający:

dopuści, oprócz aktualnej decyzji na zbieranie
odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub pozwolenie zintegrowane/ pozwolenie
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 200
1 r. Prawo Ochrony Środowiska, także

możliwość powołania się na instalację komunalną
wymienioną na liście instalacji komunalnych właściwego Marszałka Województwa.

3)
zmianę pkt. 18.1 SIWZ oraz IV.2.7) Ogłoszenia o
Zamówieniu, przez przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 27 stycznia 2021 r.,
4)
zmianę pkt. 20.1. SIWZ oraz II.2.5) Ogłoszenia o Zamówieniu
w ten sposób, iż ustanowione zostaną dwa kryteria oceny ofert:
1)
„Cena oferty brutto” - waga 60%,
2)
Odległość pomiędzy punktem odbioru odpadów oraz
punktem prze
ładunkowym lub miejscem położenia instalacji przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych - waga 40%.
5)
zmianę pkt. 2 OPZ oraz II.2.4) Ogłoszenia o Zamówieniu
przez wykreślenie części dotyczącej eksportu odpadów,
6)
zmianę pkt. 4 OPZ oraz pkt, 11,1.4) oraz II.I.6) Ogłoszenia o
Zamówieniu, przez podzielenie przedmiot zamówienia na dwa zadania - Zadanie 1
obejmujące zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy Bemowo oraz Zadanie
obejmujące zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy Wola,
7)
zmianę pkt. 5 zd. 2 OPZ przez nadanie następującej treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość przetworzenia zmagazynowanych (także w procesach

R13 i D15) odpadów nie później niż w terminie 1 (jednego) roku po terminie realizacji
zamówienia określonym w pkt. 2, co pozostanie bez wpływu na cenę jednostkową określoną
w formularzu ofertowym, zawartym w załączniku nr 2 do Umowy”.
8)
zmianę pkt. 6 OPZ przez wskazanie minimalnych i
maksymalnych dziennych ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców dzielnic
Bemowo, Wola,
9)
zmianę pkt. 14 OPZ przez wskazanie minimalnych i
maksymalnych poziomów poszczególnych frakcji odpadów wytworzonych przez
mieszkańców dzielnic Bemowo, Wola.
10)
zmianę pkt. 15 OPZ przez usunięcie drugiego akapitu
dotyczącego exportu odpadów,
11)
zmianę pkt. 17 OPZ przez usunięcie trzeciego akapitu
dotyczącego exportu odpadów,
12)
zmianę pkt. 18 OPZ przez wprowadzenie wymogu, by
instalacja dla odpadów „bio” ma mieć przepustowość nie mniejszą niż 1484 Mg rocznie,
13)
zmianę pkt. 19 ppkt 1 a OPZ przez zastąpienie wymogu
wpisem na listę instalacji komunalnych właściwego Marszałka Województwa,
14)
zmianę pkt. 19 OPZ przez usunięcie części dotyczącej
exportu odpadów,
15)
zmianę pkt. 22 OPZ przez usunięcie wymogu podpisywania
kwitów wagowych,
16)
zmianę pkt. 24 OPZ przez dopisanie „z wyłączeniem dni
ust
awowo wolnych od pracy i świątecznych”,
17)
zmianę pkt. 30 OPZ przez wprowadzenie określonego
(wymaganego i określonego kwotowo) poziomu recyklingu lub wprowadzenie kryterium
cenowego dotyczącego poziomów recyklingu w zakresie pomiędzy min i max podanym
przez
Zamawiającego,
18)
zmianę pkt. 32 OPZ w ten sposób, by wybór był w gestii
Wykonawcy jeśli przepisy ulegną zmianie w czasie trwania umowy,
19)
zmianę pkt. 35. pkt 1 OPZ przez usunięcie wymogu
dotyczącego przekazania KEOK, gdyż system BDO uniemożliwia wygenerowanie KEOK
gdzie jest zbyt dużo KPOK,
20)
zmianę pkt. 39 OPZ przez usunięcie tego zapisu,
21)
zmianę pkt. § 4 pkt 1 Wzoru Umowy przez obniżenie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 1 (jeden) % z 3 (trzy) %,
22)
zmianę pkt. § 6 pkt 3 ppkt. 1) Wzoru Umowy przez usunięcie
treści tego zapisu i zniesienie zawartej w nim kary umownej.
b.
jak również o dokonanie analogicznych zmian treści SIWZ, Opisu Przedmiotu

Zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu - w zakresie, w jakim wynikają pośrednio
ze zmian postulowanych przez
Wykonawcę w niniejszym odwołaniu,
c.
zasądzenia od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego — według właściwych przepisów.

Izba zważyła, co następuje.

W dniu 16
lutego 2021r. przed wyznaczoną rozprawą, do siedziby Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 w związku z
art.520 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie umorzyć.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437)
Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Ze wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem
rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin
rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego -
odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości.

Wobec powyższego, na podstawie art.553 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku w oparciu o przepis
art.575 i 576 ustawy Pzp w związku z przepisem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).Przewodniczący…………………….

…………………….

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie