eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2648/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-12-14
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2648/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Członkowie :, Emilia Garbala, Emil Kawa, Klaudia Szczytowska - Maziarz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 14 grudnia 2020 roku w
Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15
pa
ździernika 2020 roku przez wykonawcę Sanito sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Gmina i Miasto Koziegłowy Plac
Moniuszki 14, 42-
350 Koziegłowy

przy udziale wykonawców:
A. Eco-
Team Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa


zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
B. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. Kudrowice 12, 95-200 Kudrowice,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
C. INERGIS S.A. ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-
215 Częstochowa
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
D.
Konsorcjum: INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Spółka komandytowa, PPHU INSTAL
BUDOTECH J. G.
ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
E.
ML System S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
F. Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-
400 Racibórz
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z jego wycofaniem
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego wykonawcy Sanito sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa kwoty 18
000,00 (
osiemnaście tysięcy ) złotych tytułem zwrotu 90% kwoty uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący ……………………

Członkowie : ……………………

…………………….

Sygn. KIO 2648/20
UZASADNIENIE
Zamawiający Miasto i Gmina Koziegłowy prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin
Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w
wytwarzaniu energii” - znak postępowania: RIGK.271.08.2018.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod nr 2018/S 100-227641
z dnia 29.05.2018r. https ://ted.europa.eu/udl?uri-TED:NOTICE:227641-2018.
Postępowanie
zostało podzielone na dwie części.
Od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w obu częściach postępowania
wykonawca
Sanito sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, wniósł odwołanie do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

We wniesionym odwołaniu odwołujący zarzucił zamawiającemu bezzasadne
wykluczenie odwołującego z postępowania z powodu uznania, że odwołujący nie wykazał, iż
przedsięwzięte przez niego środki w celu samooczyszczenia są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, pomimo przedłożenia przez odwołującego rozległych dowodów i wyjaśnień
w tym zakresie, w tym przedstawienia przez o
dwołującego wyników wewnętrznego audytu
oraz wykazania podjęcia konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
odpowiednich dla zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu w przyszłości.
Odwołanie obejmuje także zarzuty wobec nieodrzucenia ofert innych wykonawców, tj. -
Polska Ekologia Sp. z o.o. (oferta nr 4), Flexipower Group Sp. z o.o. (oferta nr 6), Inergis
S.A. (oferta nr 7), ML System SA (oferta nr 11),JSB Construction PPHU J. S. (oferta nr 2),
EcoJura Sp. z o.o. (oferta nr 8), Marwent II Sp. z o.o. Sp.k. (oferta nr 12) oraz
Konsorcjum
INSTALBUDOTECH
którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.

W dniu 14 grudnia 2020 roku
do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej wpłynęło
oświadczenie odwołującego o cofnięciu odwołania i zwrot na jego rzecz 90% uiszczonego
wpisu od odwołania.

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 ust. 2
pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła
postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy -
Prawo zamówień publicznych i na
podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz.
1092), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołujących 90% kwoty wpisu, który
został uiszczony w wysokości 20 000,00 złotych.

Przewod
niczący ……………………

Członkowie : ……………………

…………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie