eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2248/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-22
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2248/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21
września 2020 r. w Warszawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 września 2020 r. przez
wykonawc
ę MIRANEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach przy ul. Rolnej 9 (62-080 Tarnowo
Podgórne) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 45 Wojskowy Oddział
Gospodarczy w Wędrzynie
z siedzibą w Wędrzynie (69-211 Wędrzyn)

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności z dnia 3
września 2020 r. polegającej na wykluczeniu w zakresie zadania nr 2 wykonawcy MIRANEX
Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach oraz przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert
złożonych w postępowaniu w ramach zadania nr 2 z uwzględnieniem oferty ww. wykonawcy;
2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Wędrzynie
i:
2.1.
zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
MIRANEX Sp. z o.o.
z siedzibą w Sadach tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od zamawiającego 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Wędrzynie
na rzecz wykonawcy MIRANEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach kwotę
w wysokości 11 171 zł 90 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden
złotych dziewięćdziesiąt groszy), stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu
od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
oraz kosztów dojazdu pełnomocnika na posiedzenie i rozprawę.
2.3.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy MIRANEX Sp. z o.o.
z siedzibą w Sadach kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie:

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem nadpłaconego wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Przewodniczący: …………………………….
Sygn. akt: KIO 2248/20

U z a s a d n i e n i e


45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie zwany dalej: „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz.
1843)
zwanej dalej: „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Zakup papieru ksero,
artykułów biurowych i materiałów piśmienniczych oraz sprzętu biurowego dla Jednostek
Wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu 45 WOG z podziałem na 3 zadania:
Zadanie 1
– Zakup papieru ksero Zadanie 2 – Zakup artykułów biurowych i materiałów
piśmienniczych Zadanie 3 – Zakup sprzętu biurowego
(znak sprawy: 22/2020/WYSZK),
zwane dalej „postępowaniem”, które zostało podzielone na trzy części.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 9 czerwca 2020 r., pod numerem 549203-N-2020.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, nie przekraczała
kwoty wskazanej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 8
września 2020 r. wykonawca MIRANEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach
(zwany
dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie, od czynności podjętej przez zamawiającego
dnia 3 września 2020 r. polegającej na wykluczeniu go z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
wykluczenie go z postępowania z powołaniem na okoliczność, złożenia w odpowiedzi na
wezwanie do złożenia dokumentów podmiotowych:
-
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skargowego w kopii, której wyłącznie jedna z
trzech stron, została potwierdzona za zgodność z oryginałem (wyłącznie pierwsza z nich);
-
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC, wyłącznie w części (jednej z
trzech stron -
wyłącznie pierwszej z nich).
Odwołujący wyjaśnił, że w ocenie zamawiającego powyższe uzasadnia uznanie, że nie
złożył kompletnych dokumentów, co zgodnie ze stanowiskiem zamawiającego stanowi o
niewykazaniu przez niego, odpowiedni
o niepodlegania przez odwołującego wykluczeniu oraz
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Powyższe zostało uznane za aktualizujące przewidzianą w art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
przesłankę wykluczenia, oraz wyrażone w art. 24 ust. 4 Pzp domniemanie, uznania oferty

odwołującego za odrzuconą. Odwołujący zarzucił ww. stanowisku zamawiającego
niezgodność ze stanem faktycznym oraz prawnym, wpływającą na wadliwość podjętej dnia 3
września 2020 r. czynności wykluczenia odwołującego z postępowania. Syntetyzując
odwołujący podniósł, że przekazane zamawiającemu dokumenty zostały sporządzone w
sposób prawidłowy oraz wykazują okoliczności na potwierdzenie, których zostały
przedłożone. Uwzględniając powyższe w ocenie odwołującego, zamawiający swoją
czynnością naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 25 ust. 1 Pzp oraz art. 22 ust. 1a w zw. z
art. 22 ust. 1b Pzp.
Mając na względzie powyższe odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności z dnia 3 września 2020 r. polegającej na wykluczeniu
odwołującego;
-
ponowienia weryfikacji podmiotowej odwołującego w oparciu o przekazane zamawiającemu
oświadczenia i dokumenty oraz uznanie, że odwołujący nie podlega wykluczeniu, w tym że
spełnia postawione w postępowaniu warunki;
-
wybranie oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ww. przepisów ustawy. Zgodnie z
informacją zamawiającego dotyczącą otwarcia ofert, z dnia 19 czerwca 2020 r. oferta
odwołującego przedstawia najlepszy bilans warunków transakcyjno-kontraktowych w
rozumieniu XIV ust. 1
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) i
powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza (art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 Pzp).
Powyższe w ocenie odwołującego tamuje wyłącznie niezgodna z Pzp czynność
zamawiającego, stanowiąca przedmiot odwołania. Wykluczenie odwołującego w sposób
bezpośredni i niebudzący wątpliwości narusza interes odwołującego, albowiem
uniemożliwiają mu uzyskanie zamówienia w ramach postępowania. W konsekwencji
odwołujący wyjaśnił, że ponosi szkodę, równą co najmniej kosztom jakie musiał ponieść w
celu ubiegania się o zamówienie. Szkoda ta może być też większa, albowiem w świetle
informacji z otwarcia ofert, kwota jaką zamawiający przeznaczył w postępowaniu na
realizację zamówienia jest wyższa niż kwota oferty ulokowanej na kolejnej pozycji w rankingu
oceny ofert. Wobec powyższego, o ile wykluczenie odwołującego stanie się ostateczne, a
następnie oferta PHU „Zemar” Sp. z o.o. zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
odwołujący definitywnie utraci możliwość uzyskania zamówienia, w tym również w ramach
innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji wymiar szkody
odwołującego obejmuje również zysk, który odwołujący osiągnąłby realizując zamówienie.

W uzasadnieniu odwołujący wskazał, że dnia 3 września 2020 r. zamawiający
wykluczył odwołującego z postępowania, z powołaniem na art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz
okoliczność, złożenia w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów podmiotowych:
-
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skargowego w kopii, której wyłącznie jedna z
trzech stron, została potwierdzona za zgodność z oryginałem (wyłącznie pierwsza z nich);
-
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC, wyłącznie w części (jednej z
trzech stron
– wyłącznie pierwszej z nich).
W ocenie z
amawiającego powyższe uzasadnia uznanie, że odwołujący nie złożył
kompletnych dokumentów, co zgodnie ze stanowiskiem zamawiającego stanowiło o
niewykazaniu przez o
dwołującego, odpowiednio niepodlegania przez odwołującego
wykluczeniu oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Powyższe zostało uznane za aktualizujące przewidzianą w art.
24 ust. 1 pkt 12 Pzp
przesłankę wykluczenia, oraz wyrażone w art. 24 ust. 4 Pzp
domniemanie, uznania oferty o
dwołującego za odrzuconą.
Odwołujący zarzucił ww. stanowisku zamawiającemu niezgodność ze stanem faktycznym
oraz prawnym, wpływającą na wadliwość podjętej dnia 3 września 2020 r. czynności
wykluczenia o
dwołującego z postępowania.
W zakresie wykluczenia o
dwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z powołaniem
na
niepoświadczenie za zgodność z oryginałem całości zaświadczenia naczelnika urzędu
skarbowego, o
dwołujący podniósł, iż ww. stanowisko jest kontrfaktyczne. Odwołujący
wyjaśnił, że na wezwanie zamawiającego przekazał zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach (druk ZAS-W) z dnia 27 maja 2020 r., dalej:
„Zaświadczenie”, w poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii dokumentu. Poświadczenie za zgodność nastąpiło poprzez
opatrzenie całego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie
dokumentu przez osobę upoważnioną do reprezentowania odwołującego nastąpiło dnia 29
lipca 2020 r.).
Na okoliczność podpisania całego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
nie wyłącznie jego części odwołujący przedłożył dowód w postaci przekazanej
zamawiającemu kopii zaświadczenia wraz z wygenerowanym dnia 6 września 2020 r.
Elektronicznym Poświadczeniem Weryfikacji (EPW), który to dokument ukazuje, że
o
dwołujący
prawidłowo
opatrzył
całość
dokumentu
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym.
Z daleko idącej ostrożności procesowej odwołujący podniósł, że odmiennego stanowiska nie
sposób wywieść w oparciu o okoliczność, iż znacznik podpisu (oznaczenie dokonania
elektronicznego podpisania dokumentu), generowany jest przez stosowny program

wyłącznie na jednej stronie. Powyższe oznaczenie (jego wprowadzenie – „naniesienie” –
przez program wykorzystywany do podpisywania dokumentów i oświadczeń kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) jest całkowicie indyferentne w ujęciu prawnym. Żaden z
przepisów prawa, nie wiąże skutków prawnych z oznaczeniem dokumentu ww. znaczkiem
bądź niedokonania takiego oznaczenia. Umieszczenie takiego znacznika, w tym również w
określonym miejscu, stanowi wyłącznie funkcję programu, która nie jest prawnie wymagana
ani regulowana i służy wyłącznie poinformowaniu osoby zapoznającej się z dokumentem a w
szczególności jego wydrukiem, z faktem, że dokument opatrzono podpisem (kwalifikowany
podpis elektroniczny jest „widoczny” i weryfikowalny wyłącznie w środowisku
elektronicznym). W konsekwencji nie sposób wywodzić jakichkolwiek konsekwencji
prawnych, z zamieszczenia
znacznika wyłącznie na jednej stronie dokumentu a nie na
każdej z nich z osobna. W ujęciu prawnym oraz informatycznym, zaświadczenie jako całość
zostało podpisane przez osobę reprezentującą odwołującego, w sposób skuteczny
kwali
fikowanym podpisem elektronicznym i wywołuje wynikające z tego skutki prawne.
Mając powyższe na względzie, jak również niekwestionowane przez zamawiającego w
piśmie z dnia 3 września 2020 r., brzmienie §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 l
ipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282),
cytując:
P
oświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o której mowa w ust 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
. W
przypadkach, o których mowa w ust. 2a i 2b, poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w
p
ostaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

które należy rozpatrywać w związku z treścią Rozdziału VIII ust. 1 SIWZ, zgodnie z którym W
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia
, oraz informacje Wykona
wcy i Zamawiający przekazują za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub faksu z zastrzeżeniem ust. 6. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna
.
(ustanowieniem elektronicznej formy komunikacji w zakresie oświadczeń i
dokumentów, w tym tych o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp)
-
należy uznać, że odwołujący w sposób skuteczny potwierdził za zgodność z oryginałem
całość zaświadczenia, a nie wyłącznie jego fragment/część. Powyższym nastąpiło skuteczne
przedłożenie przez odwołującego dokumentu na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp
. Skuteczne wykazanie powyższego w całości uchyla
zasadność wykluczenia odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

W zakresie wykluczenia o
dwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, z powołaniem
na przekazanie wyłącznie pierwszej strony dokumentu potwierdzającego wysokość
posiadanego przez
odwołującego ubezpieczenia OC, odwołujący podkreślił, że
nieprzypadkowo przewidziana w art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
przesłanka eliminacyjna odwołuje
się do „wykazania spełnienia warunku” a nie do okoliczności przekazania „całości” lub części
dokumentu, wykazującego określoną okoliczność. Przyjęta przez zamawiającego
interpretacja wskazanego przepisu, która doprowadziła do podjęcia czynności z dnia 3
września 2020 r., w ocenie odwołującego w sposób nieuprawniony rozszerzyła jego zakres
normowania, co w związku z wyjątkowych charakterem przepisów w których zakodowano
regulacje sankcyjne, pozostaje w sprzeczności z regułą exceptiones non sunt extendendae.
Przepis ten nie mówi o nieprzekazaniu „kompletnego dokumentu” (jakkolwiek nie rozumieć
tego zwrotu) lecz o „niewykazaniu spełnienia warunku”, co koresponduje z relacją jaka
zachodzi pomiędzy art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp (określenie warunku
udziału w postępowaniu, który wykonawca musi spełniać) oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp
(dokumenty jakie wykonawca musi przedłożyć na potwierdzenie spełniania warunku).
Uszczegóławiając powyższe odwołujący wskazał, że zgodnie z:
- r
ozdziałem VI ust. 2 lit. a) SIWZ, postawionym przez zamawiającego warunkiem udziału w
postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna: Zadanie nr 1 – 150 000,00 zł, Zadanie nr
2
– 300 000,00 zł, Zadanie nr 3 – 100 000,00 zł. W przypadku składania ofert na więcej niż
jedną część, Zamawiający wymaga przedłożenia ubezpieczenia na sumę poszczególnych
części

- rozdzia
łem VII ust. 5 lit a) SIWZ, dokumentem na potwierdzenie okoliczności o której mowa
w rozdziale VI ust. 2 lit. a) SIWZ jest
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjna : Zadanie nr 1 – 150 000,00 zł, Zadanie nr 2 – 300 000,00
zł, Zadanie nr 3 – 100 000,00zł
, tj. dokument wymieniony w §2 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1282).
Powyższe w ocenie odwołującego należało uzupełnić o podkreślenie, że zamawiający nie
wprowadził w SIWZ żadnych dodatkowych wymogów w zakresie dokumentu na
potwierdzenie ww. okoliczności. W konsekwencji przyjęta przez zamawiającego na
uzasadnienie czynności z dnia 3 września 2020 r. interpretacja w sposób nieuprawniony

rozszerza postanowienia SIWZ.
Zgodnie z art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp, z
amawiający określa warunki, w
tym dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, oraz wymagane od wykonawców środki
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W zakresie dokumentów
wymaganych od wykonawców, ww. kwestię uszczegóławia art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z
którym: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od
wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia łub zaproszeniu do składania ofert.

P
owyższe zestawienie regulacji prawnych, rozpatrywane łącznie z zacytowanymi
postanowieniami SIWZ,
zdaniem odwołującego ukazało w sposób jednoznaczny, że
z
amawiający wymagał posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia OC na określoną sumę
gwarancyjną. Wykonawca spełnił ten warunek, posiadając stosowne ubezpieczenie.
Spełnienie ww. warunku zostało wykazane przez odwołującego poprzez przekazanie
dokumentu potwierdzającego posiadanie przez odwołującego ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na określoną sumę gwarancyjną – w zakresie części
2 zamówienia na kwotę 300 000,00 złotych (słownie: trzystu tysięcy złotych). Przekazany
dokument potwierdz
ił w opinii odwołującego ww. okoliczność, co wynika wprost z zapoznania
się z jego treścią i nie wzbudza żadnych wątpliwości, a takich również nie wyraził
z
amawiający w uzasadnieniu czynności z dnia 3 września 2020 r. Konkretyzując stan
faktyczny,
odwołujący wskazał, że na wezwanie zamawiającego przekazał uwierzytelnioną
kopię Polisy Hestia Biznes 903013309773, precyzując jej pierwszą stronę z której
niewątpliwie wynika, że posiadał w okresie od 26 lutego 2020 r. do 25 lutego 2021 r. (tj. w
okresie trwania p
ostępowania) ubezpieczenie działalności gospodarczej na sumę
gwarancyjną 450 000 złotych (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy złotych).
W ocenie odwołującego przedłożony przez niego dokument umożliwia osiągnięcie celu o
którym mowa w art. 22 ust. 1a Pzp i rozdziale VI ust. 2 lit. a) SIWZ tj. ocenę sytuacji
ekonomicznej o
dwołującego, w zakresie w jakim zamawiający ustanowił warunek udziału w
p
ostępowaniu (rozdział VI ust. 2 lit a SIWZ). Wskazany dokument potwierdza okoliczność
posiadania przez o
dwołującego ubezpieczenia OC na wymaganą sumę gwarancyjną tj.
wykazuje spełnienie postawionego w postępowaniu warunku. Dokument jest zatem
wystarczający dla stwierdzenia okoliczności, która to, a nie dokument, ma kluczowe
znaczenie w p
ostępowaniu. Zdaniem odwołującego uwzględniając powyższe, nie sposób

uznać, że przekazana przez niego uwierzytelniona kopia polisy OC nie spełniała wymogu
dowodowego. Kopia dokumentu, którą zamawiający otrzymał od odwołującego potwierdzała
okoliczności będące przedmiotem weryfikacji zamawiającego w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej, a zważając na powyższe nie można odwołującemu postawić
zarzutu niewykazania spełniania warunku udziału w postępowania, wyłącznie dlatego, że
dokument oprócz stron przekazanych zamawiającemu zawierał również strony dodatkowe,
nieistotne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przekazana przez
o
dwołującego kopia dokumentu jest wystarczająca dla wykazania wskazanej okoliczności.
Nie można zatem uznać, że zaistniała sytuacja o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp tj.
nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Mając powyższe na względzie, w opinii odwołującego przesłanka na którą powołał się
z
amawiający w uzasadnieniu czynności z dnia 3 września 2020 r., tj. zakodowana w art. 24
ust. 1 pkt 12 Pzp
, nie uległa aktualizacji względem odwołującego. W zaistniałym stanie
faktycznym, czynność zamawiającego z dnia 3 września 2020 r. została podjęta z obrazą art.
Zamawiający na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 21 września 2020 r.
złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o:
- oddalenie odwo
łania w całości;
-
zasądzenie od odwołującego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wyjaśnił, że w sposób wyraźny i konkretny wskazał
sposób porozumiewania się z wykonawcami, a także formę składanych w postępowaniu
dokumentów. Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ: W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Wykonawcy i Zamawiający przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu Z
zastrzeżeniem ust. 6. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
. W świetle natomiast
rozdziału VIII ust. 6: Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z
załącznikami oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania
braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu
(...)
.
W ocenie zamawiającego z powyższego jednoznacznie wynikało, iż zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
o
płacaniem podatków winno zostać złożone w formie pisemnej. Odwołujący złożył wydruk
zaświadczenia (3 strony), gdzie potwierdził za zgodność z oryginałem tylko pierwszą z nich.
Uczynił to kilkukrotnie, pomimo, że zamawiający wzywał odwołującego do wyjaśnień i w
konsekwencji wezwał odwołującego do uzupełnienia dokumentów. Zdaniem zamawiającego

p
otwierdzenie za zgodność z oryginałem jedynie pierwszej strony dokumentu nie jest
równoznaczne z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem pełnej treści dokumentu, który
składa się z kilku stron. Warunkiem uznania kserokopii za dokument jest umieszczenie na
niej oświadczenia o zgodności z oryginałem i złożenie podpisu osoby uwierzytelniającej
dokument, do czego o
dwołujący był zobowiązany w niniejszym postępowaniu zgodnie z
SIWZ. Samo złożenie oświadczenia o zgodności z oryginałem jedynie na pierwszej stronie
dokumentu jest niewystarczające, ponieważ przymiot kopii dokumentu poświadczonego za
zgodność z oryginałem posiada wówczas jedynie pierwsza strona dokumentu, a nie cały
dokument. Wykonawca winien zatem poświadczyć za zgodność z oryginałem całość
dokumentu, a nie tylko jej część. Zamawiający podkreślił, iż Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawi
ający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia posługuje się
pojęciem dokumentu, a nie kartki czy strony. Z tego względu poświadczenie za zgodność
jedynie pierwszej strony dokumentu za zgodność z oryginałem nie stanowiło poświadczenia
za zgodność całego dokumentu.
Wobec powyższego zamawiający wyjaśnił, że był zobligowany do wykluczenia odwołującego
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp i w konsekwencji odrzucenia jego
oferty na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.
W dalszej kolejności zamawiający stwierdził, iż wbrew twierdzeniom odwołującego złożenie
jednej z trzech stron kopii polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem nie posiada
przymiotu dokumentu w świetle powyższych rozważań. Odwołujący nawet w odwołaniu
przedłożył tylko pierwszą stronę kopii polisy, nie przedkładając pozostałych dwóch stron,
będących integralną częścią dokumentu jakim jest polisa. Z tego względu rozważania
o
dwołującego w zakresie możliwości oceny sytuacji ekonomicznej odwołującego przez
z
amawiającego na podstawie jedynie fragmentu dokumentu (jego pierwszej strony) należy
uznać za błędne.
W ocenie z
amawiającego zarzuty wskazane w odwołaniu były bezzasadne, a fakt złożenia
odwołania powodowany jest niezadowoleniem odwołującego z wyniku postępowania ze
względu na działania i zaniechania odwołującego, które z jego winy doprowadziły do
odrzucenia jego
oferty. Zamawiający wyjaśnił, że nie naruszył żadnych ze wskazanych w
odwołaniu przepisów Pzp, wręcz przeciwnie – spełnienie żądań odwołującego
spowodowałoby naruszenie Pzp przez zamawiającego.
Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę
stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:


Na wstępie Izba uznała, że odwołujący spełnił określone w art. 179 ust. 1 Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a naruszenie przez z
amawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez
niego
szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie została
wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp,
skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba dopuściła w przedmiotowej sprawie dowody z:
1) dokumentacji w postaci papierowej
, przesłanej do akt sprawy w dniu 18 września 2020 r.
przez zamawiającego, w tym w szczególności z treści:
-
SIWZ wraz z załącznikami;
- oferty
odwołującego wraz z załącznikami;
- wezwania do
złożenia wyjaśnień i dokumentów z dnia 8 lipca 2020 r., skierowanego do
odwołującego;
- odpowiedzi
odwołującego na powyższe wezwanie z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z
załącznikami;
-
wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnień z dnia 29 lipca 2020 r.,
skierowanego do odwołującego;
-
odpowiedzi odwołującego na powyższe wezwanie wraz z załącznikami udzielonej zarówno
w postaci papierowej jak i elektronicznej;
-
zawiadomienia o wykluczeniu i odrzuceniu oferty odwołującego z postępowania dla zadania
nr 2 z dnia 3 września 2020 r.;
2)
złożonych na rozprawie przez odwołującego:
-
wydruku zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z
dnia 27 maja 2020 r. na którym znacznik podpisu widoczny jest po stronie 3 dokumentu;
-
certyfikatu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców
prawnych oraz ubezpieczenia dodatkowego.
I
zba ustaliła co następuje
W rozdzi
ale VI ust. I pkt 2 lit. b) zamawiający postawił następujący warunek dotyczący
sytuacji ekonomicznej i finansowej:
(…) warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia: przedstawi dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: Zadanie nr 1 – 150 000,00 zł, Zadanie nr
2- 300
000,00 zł, Zadanie nr 3- 100 000,00 zł. W przypadku składania ofert na więcej niż


jedną część, Zamawiający wymaga przedłożenia ubezpieczenia na sumę poszczególnych
części.
Zgodnie z rozdziałem VII ust. 5 lit a) SIWZ, dokumentem na potwierdzenie
okoliczności o której mowa w rozdziale VI ust. 2 lit. a) SIWZ jest dokument potwierdzający,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna : Zadanie nr 1 – 150 000,00 zł,
Zadanie nr 2
– 300 000,00 zł, Zadanie nr 3– 100 000,00zł
,
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca
miał przedłożyć zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu

Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ – W postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Wykonawcy
i Zamawiający przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu z zastrzeżeniem
ust. 6. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Natomiast z rozdziału VIII pkt 6 SIWZ
wynikało, że Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami oraz
oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku podstaw do
wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (patrz.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126).

Odwołujący na potwierdzenie ww. warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
złożył polisę OC. Z treści dokumentu wynikało, że stanowi on ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, okres ubezpieczenia został określony w przedziale 26 lutego
2020 r
– 25 lutego 2020 r., a suma gwarancyjna w wysokości 450 000,00 zł. Odwołujący
przedłożył jedną stronę przedmiotowego dokumentu (z informacji podanej w prawym dolnym
rogu dokumentu wynikało, że składał się on z trzech stron).
Odwołujący na wezwanie zamawiającego z dnia 8 lipca 2020 r. złożył zaświadczenie o
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oznaczone datą 27 maja 2020 r.
Z treści zaświadczenia wynikało, że nie ujawniono zaległości podatkowych odwołującego.
Zaświadczenie składało się z trzech stron, a informacja o potwierdzeniu dokumentu za
zgodność z oryginałem przez odwołującego została zawarta na pierwszej stronie.

Wezwaniem z dnia 29 lipca 2020 r.
zamawiający zwrócił się do odwołującego w trybie art. 26
ust. 3 Pzp o uzupełnienie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie odwołujący złożył przedmiotowe zaświadczenie w
postaci elektronicznej, przez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w
postaci papierowej. Zaświadczenie w postaci elektronicznej zostało podpisane
kwali
fikowalnym podpisem elektronicznym przez odwołującego, natomiast zaświadczenie
przesłane w postaci papierowej zawierało informację o potwierdzeniu za zgodność z
oryginałem przez odwołującego na pierwszej stronie dokumentu.
Zamawiający w dniu 3 września 2020 r. wykluczył odwołującego z postępowania w na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz
uznał jego ofertę za odrzuconą na podstawie art. 24
ust. 4 Pzp.
Treść przepisów dotyczących zarzutów:
- art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia
;
- art. 25 ust. 1 Pzp
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od
wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2)
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia
– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert
;
- art. 22 ust. 1a Pzp
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane
od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności
;
- art. 22 ust. 1b Pzp
Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej
.

Izba zważyła co następuje.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron
Izba
stwierdziła, że odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.
Na wstępie należy wskazać, że zamawiający wykluczył odwołującego z postępowania
w związku ze złożeniem przez niego dokumentów w nieprawidłowej formie. Dokumenty te
dotyczyły zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, które miało
potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz dokumentu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzącej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia składanego na wykazanie spełnienia warunku udziału w
postepowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jeśli chodzi o pierwszy dokument zamawiający w uzasadnieniu wykluczenia oferty
odwołującego wskazał, że w dniu 27 lipca 2020 r. wezwał odwołującego na podstawie art. 26
ust. 3 Pzp do
uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w
tym m. in. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W tym kontekście
zamawiający stwierdził, że odwołujący w wyznaczonym terminie tj. do 3 sierpnia 2020 r. do
godziny 10:00 uzupełnił kopię dokumentu składającego się z trzech stron, potwierdzając za
zgodność z oryginałem jedynie jego pierwszą stronę. Brak potwierdzenia za zgodność z
oryginałem całości dokumentu powodowała w ocenie zamawiającego, iż odwołujący nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia.
W ocenie składu orzekającego powyższe działanie zamawiającego było zbyt daleko idące
oraz nadmiernie rygorystyczne w stosunku do
obowiązujących przepisów jak i postanowień
SIWZ. Odwołujący na żądanie zamawiającego złożył wymagany dokument, a z informacji
zawartej na pierwszej stronie tego dokumentu wynika
ło, że poświadczył go za zgodność z
oryginałem przez złożenie pieczątki zawierającej nazwę odwołującego i określenie osoby
dokonującej poświadczenia oraz podpisu tej osoby. Zamawiający w treści SIWZ nie podał w
jaki sposób wykonawcy powinni dokładnie poświadczać dokumenty składane w formie
pisemnej. Ponadto zgodnie z
§2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(Dz. U. poz. 1993 oraz z 2019 r. poz. 2447) W postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez zamawiających innych niż
centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –


Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego,
nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy
rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z
tym że: (…) 2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem
. W przedmiotowej sprawie sytuacja
była inna, gdyż oryginał zaświadczenia został
sporządzony w postaci elektronicznej, natomiast Izba nie znalazła przeciwwskazań dla
przyjęcia sposobu poświadczania za zgodność z oryginałem podanego w powyższym
przepisie tj. przez opatrzenie kopii własnoręcznym podpisem.
W związku z tym poświadczenie złożone na pierwszej stronie dokumentu w okolicznościach
przedmiotowej sprawy,
należało potraktować jako poświadczenie za zgodność z oryginałem
całego dokumentu. Poza powyższym ustaleniem zamawiający nie miał żadnych wątpliwości
co do treści złożonego zaświadczenia, tym samym jego działanie należało potraktować jako
przejaw nadmiernego formalizmu. Przy czym
skład orzekający ma świadomość, że
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter sformalizowany, ale
formalizm ten jest emanacją zasad postepowania wyrażonych w art. 7 Pzp przez co nie jest
celem samym w sobie całej procedury. Skoro zatem dokument w kopii został złożony na
wezwanie zamawiającego, zawiera określone informacje, a umocowany przedstawiciel
wykonawcy potwierdził go za zgodność z oryginałem przez złożenie podpisu, to racjonalnie
wnioskując, znaczy to, że w istocie uwierzytelnił dokument i informacje w nim zawarte. W
okoliczności przedmiotowej sprawy brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem każdej
strony dokumentu nie m
ogł być powodem jego dyskwalifikacji.
Odwołujący kwestionował czynność wykluczenia go z postępowania, która nastąpiła w dniu 3
września 2020 r. Zamawiający uzasadnił tę czynność wskazując m. in. na brak potwierdzenia
za zgodność z oryginałem całości złożonego oświadczenia i przez ten pryzmat Izba
dokonała oceny czynności zamawiającego, uznając ją za nieprawidłową. Odwołujący w
uzasadnieniu skupił się na okoliczności przesłania przedmiotowego zaświadczenia także w
postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, które zostało opatrzone przez niego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym kontekście rację należało przyznać
zamawiającemu, który wskazywał, że zaświadczenia przesłanego przez odwołującego w
postaci elektronicznej nie można było potraktować jako elektroniczną kopię dokumentu w
rozumieniu §14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o


udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282). Elektroniczna kopia dokumentu
dotyczy dokumentów, których oryginał nie został sporządzony w postaci elektronicznej,
natomiast w przedmiotowej sprawie zaświadczenie zostało sporządzone w postaci
elektronicznej
, przez co przesłane drogą elektroniczną zaświadczenie można uznać co
najwyżej za dokument elektroniczny, którego pojęcie jest bardzo szerokie. Niemniej należy
wskazać, że przedmiotowe postępowanie było prowadzone w procedurze właściwej dla
zamówień, których szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwoty wskazanej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
. Ponadto zamawiający
w cyt
owanych powyżej pkt 1 i 6 rozdziału VIII SIWZ wskazywał na formę pisemną dla
składania oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę. Przyjmuje się, że postać
elektroniczna,
w jakiej także złożył odwołujący zaświadczenie zamawiającemu, jest
emanacją formy pisemnej odpowiadającą jej rozwojowi technologicznemu, przez co jest
traktowana jako rodzaj formy pisemnej albo
jako forma równoważna dla formy pisemnej. W
związku z tym także przesłanie zaświadczenia w postaci elektronicznej należało potraktować
jako wzmocnienie
wykazania przez odwołującego braku podstaw do wykluczenia.

W przypadku drugiego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wskazał, że odwołujący
przedłożył mu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem jedynie pierwszej z trzech stron
dokumentu. W związku z tym zamawiający stwierdził brak złożenia kompletnego dokumentu,
który spowodował niewykazanie przez odwołującego spełnienia ww. warunku.
Izba przyznała słuszność odwołującemu, który wskazał, że przewidziana w art. 24 ust. 1 pkt
12 Pzp
przesłanka eliminacyjna odwołuje się do wykazania spełnienia warunku, a nie do
okoliczności przekazania „całości” lub części dokumentu, wykazującego określoną
okoliczność, a zamawiający nie wprowadził w SIWZ żadnych dodatkowych wymogów w
zakresie dokumentu
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości 300 000,00 zł. W konsekwencji przyjęta przez zamawiającego na
uzasadnienie czynności z dnia 3 września 2020 r. interpretacja w sposób nieuprawniony
rozszerzała postanowienia SIWZ. Zestawienie treści zarzutów, rozpatrywane łącznie z
zacytowanymi
powyżej postanowieniami SIWZ, ukazało w sposób jednoznaczny, że
z
amawiający wymagał posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
określoną sumę gwarancyjną. Przekazany dokument potwierdził w ocenie składu
orzekającego okoliczność posiadania przez odwołującego ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na określoną sumę gwarancyjną – w zakresie części

2 zamówienia na kwotę 300 000,00 złotych (słownie: trzystu tysięcy złotych), co wynika
wprost z jego treści i nie wzbudzało wątpliwości, a takich również nie wyraził zamawiający w
uzasadnieniu czynności z dnia 3 września 2020 r.
Tym samym w ocenie Izby p
rzedłożony dokument umożliwiał osiągnięcie celu o którym
mowa w art. 22 ust. 1a Pzp i r
ozdziale VI ust. 2 lit. a) SIWZ tj. ocenę sytuacji ekonomicznej
o
dwołującego, w zakresie w jakim zamawiający ustanowił warunek udziału w postępowaniu
(r
ozdział VI ust. 2 lit a SIWZ). Nie można zatem uznać, że zaistniała sytuacja o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp tj. nie
wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Odnosząc się do dowodów złożonych przez odwołującego należy wskazać, że Izba
uznała je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia. Jeśli chodzi o wydruk zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 27 maja 2020 r. na którym
znacznik podpisu widoczny był po stronie trzeciej dokumentu to tożsamy dokument
znajdował się już w aktach sprawy, zatem nie wnosił on niczego nowego. Co do certyfikatu
potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych oraz
ubezpieczenia dodatkowego to dotyczył on całkowicie innego zakresu działalności niż
dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie zarzutów wskazanych w odwołaniu
powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza normy
prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp tj.
stosownie do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego
koszt wpisu
od odwołania uiszczonego przez odwołującego oraz zasądzając od
zamawiającego na rzecz odwołującego koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wpisu od odwołania (7 500,00 zł), wynagrodzenia pełnomocnika (3 600,00 zł), opłaty
od pełnomocnictwa (17,00 zł) oraz dojazdu na posiedzenie i rozprawę (54,90 zł) na
podstawie
rachunków złożonych przez odwołującego na rozprawie.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie