eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2760/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-11-19
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2760/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 19 listopada 2020 r.
w Warszawie odwołania z dnia 26 października 2020 r. przez wykonawcę Roche
Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Medyków
16,


przy udziale wykonawcy Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 181B,

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8
kwoty 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: ……………………….Sygn. akt: KIO 2760/20

U z a s a d n i e n i e


Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z siedzibą w Katowicach przy ul. Medyków 16 (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwane
j dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Dostawa odczynników wraz
z dzierżawą analizatora dla Pracowni Biochemii”.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22 maja 2020 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 099-236830.

W dniu 16 października 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę Roche
Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8 (dalej:
„Odwołujący”) o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą została uznana oferta wykonawcy
Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181B
(dalej: „Przystępujący” lub „Beckman”).
W dn
iu 26 października 2020 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec niezgodność z ustawą czynności (zaniechań)
Zamawiającego polegających na:
 dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Beckman jako najkorzystniejszej w
p
ostępowaniu,
 zaniechaniu odrzucenia oferty Beckman w postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp, z powodu niezgodności treści tej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”),
 wadliwej ocenie oferty Beckman, polegającej na przyznaniu temu wykonawcy błędnej
(zawyżonej) liczby punktów w kryterium „parametry techniczne”, a w konsekwencji
błędnej (zawyżonej) łącznej liczby punktów w ramach oceny końcowej oferty, od
czego zależał wybór oferty najkorzystniejszej,

 wadliwiej ocenie oferty Odwołującego polegającej na przyznaniu temu wykonawcy
błędnej (zaniżonej) liczby punktów cząstkowych w kryterium „parametry techniczne",
co doprowadziło do przyznania firmie Beckman zawyżonej liczby punktów w
przedmiotowym kryterium.
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że powyższe czynności zostały dokonane
(względnie zaniechano ich podjęcia) z naruszeniem:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp oraz w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy
przez zaniechanie odrzucenia oferty Beckman, podczas gdy tr
eść oferty Beckman nie
odpowiada treści SIWZ i jako taka powinna zostać odrzucona, a tym samym
naruszenie zasady uczciwej konkurencji i r
ównego traktowania wykonawców przez
wybór oferty podlegającej odrzuceniu,
2. art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp
przez niewłaściwą ocenę oferty
Beck
man w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, w
szczególności na skutek przyznania firmie Beckman błędnej (zawyżonej) liczby
punktów w kryterium „parametry techniczne”, a w konsekwencji przyznanie firmie
Beckman błędnej (zawyżonej) łącznej liczby punktów w ramach oceny końcowej
o
ferty, co miało wpływ na wynik postępowania, gdyż to oferta Odwołującego jest
ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu, a tym samym naruszenie zasady równego
traktowania wy
konawców i uczciwej konkurencji,
3. art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp
przez niewłaściwą ocenę oferty
Odwołującego w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, w
szczególności na skutek przyznania Odwołującemu błędnej (zaniżonej) liczby
punktów cząstkowych w kryterium „parametry techniczne", co doprowadziło do
przyznania firmie Beckman błędnej (zawyżonej) liczby punktów w tym kryterium, a w
konsekwencji w ramach oceny końcowej oferty, co miało wpływ na wynik
p
ostępowania, gdyż to oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w
p
ostępowaniu, a tym samym naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i
uczciwej konkurencji.
O
dwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
I.
unieważnienia czynności wyboru oferty Beckman jako najkorzystniejszej w
p
ostępowaniu,
II.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu oraz:
a)
dokonania czynności odrzucenia oferty Beckman,

b)
względnie obniżenie oceny punktowej przyznanej ofercie Beckman w
kryterium „parametry techniczne” do 11,25 punktów (zamiast przyznanych 20
punktów), a w konsekwencji obniżenie oceny oferty Beckman na podstawie
wszystkich kryteriów oceny ofert do łącznej liczby 81,25 punktów (zamiast
przyznanych 90 punktów) zgodnie z symulacją przedstawioną w uzasadnieniu
odwołania.

W dniu 30
października 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego skutecznie przystąpił wykonawca Becman.
W dniu 18 listopada 2020 r. do Izby w formie elektronicznej ze strony
Zamawiającego
wpłynęło pismo „Odpowiedź na odwołanie”, w którym Zamawiający oświadczył, że
uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu. W dniu 19 listopada 2020 r. ww. pismo
wpłynęło do Izby w formie pisemnej (prezentata „Krajowa Izba Odwoławcza 2020-11-19
WPŁYNĘŁO”).
Izba w toku posiedzenia z udziałem stron stwierdziła niestawiennictwo prawidłowo
zawiadomionego w dniu 13.11.2020
r. Przystępującego o terminie posiedzenia z udziałem
stron (pismo z dnia 12.11.2020 r. znak UZP/BO/MP/21590/27150/20
– w aktach
postępowania odwoławczego). W dniu 13 listopada 2020 r. Przystępujący za pomocą
e-
maila potwierdził otrzymanie ww. korespondencji w sprawie (e-mail z dnia 13.11.2020 r.
godz. 11.52
przesłany z adresu zampu@beckman.com).
Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, niestawiennictwo strony oraz uczestnika
postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie
wstrzymuj
e rozpoznania odwołania.
Izba stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania, Przystępujący miał możliwość
stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów. Jego niestawiennictwo w
okolicznościach wskazanych powyższej wywołuje negatywne skutki procesowe.
Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił się na
posiedzenie Izby wyznaczone na 19 listopada 2020
r. W ocenie Izby powyższe jest
równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
Za
mawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania
jest tą fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym
etapie strony prezent
ują swoje ostateczne stanowiska procesowe co do podtrzymania lub
cofnięcia odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia

sprzeciwu wobec tej ostatniej czynności, od których to stanowisk uzależnione jest
skierowanie odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie
postępowania odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania
swoich interesów.
Tym samym w analizowanej sprawie
skład orzekający podzielił stanowisko już
uprzednio wyrażane przez Izbę w podobnych sytuacjach, m.in. w postanowieniu z dnia 7
grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2214/16), postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt
KIO 2534/15), postanowieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO 991/10),
postanowieniu z dnia 27 czerwca 2012 r. (sygn. akt KIO 1264/12), postanowieniu z 4
września 2014 r. (sygn. akt KIO 1710/14), postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn.
akt KIO 1575/10) i
postanowieniu z dnia 21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15),
postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r. (sygn. akt KIO 1353/19) .
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że
postępowania podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3 Pzp. Jednocześnie Izba
wskazuje, iż zgodnie z treścią powołanego przepisu Zamawiający
wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.

O
rzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba wzięła pod uwagę fakt,
że uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy. W tych
okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit.
a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238) – Izba postanowiła znieść
wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i orzec o dokonaniu zwrotu Odwołującemu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie