eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2911/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-11-25
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2911/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r.
w Warszawie odwołania
wnies
ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 listopada 2020 r. przez
wykonawcę W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W.
S.,


w postępowaniu prowadzonym przez Nakielski Ośrodek Kultury,

przy udziale wykonawcy M. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Megan Seating M. G.,

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.

2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę W. S. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W. S.
i:

2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W. S.
tytułem
wpisu od odwołania.

2.2.
zasądza od W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN
Kartuzy W. S.

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika oraz kwotę 508,00 (słownie: pięćset osiem złotych) jako zwrot kosztów
dojazdu
na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.


Przewodnicz
ący:
…………………………….


Sygn. akt: KIO 2911/20

UZASADNIENIE


W dniu 9 listopada 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wypłynęło odwołanie
wykonawcy W. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W. S.
(dal
ej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury (dalej
Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią
pozwalająca na wznowienie działalności filmowej”:

1) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ust
awy Pzp na skutek dokonania nieprawidłowej
oceny foteli pokazowych pod kątem „Kryterium jakości i estetyki” i wyboru oferty
przedsiębiorcy o nazwie „MEGAN SEATING M. G.”;
2) art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez
sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny „Kryterium jakość i estetyka
(J)” w sposób ogólny i niejasny, wyrażający się m.in. brakiem przypisania
znaczenia (wagi) poszczególnym wymienionym elementów składającym się na
ww. Kryterium;
3) art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez
dokonanie punktacji „Kryterium jakości i estetyki” metodą porównanie do siebie
ofert;
4) art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp poprzez nie odrzucenie oferty Cavea Design Sp. z o.o.,
pomimo tego, że jej treść nie odpowiadała SIWZ, albowiem model pokazowego
fotela posiadał tapicerkę wykonaną z materiału o fakturze tkanej;
5) art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez
sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny „Kryterium wytrzymałości
pianki (P)” w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji.

Odwołujący wniósł o unieważnienie przetargu, względnie nakazanie zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ofert w
zakresi
e „Kryterium wytrzymałości pianki”, „Kryterium jakość i estetyka”, zasądzenie kosztów
postępowania odwoławczego od zamawiającego na rzecz odwołującego, w tym kosztów
zastępstwa procesowego, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: przesłuchania
Odwołującego na okoliczność: jakości jak i prawidłowości modelów pokazowych foteli z
postanowieniami SIWZ; atestu
i oceny jakości użytej pianki; oględzin modeli pokazowych
foteli
Odwołującego, jak i pozostałych oferentów.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadził
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i montaż foteli w ramach
zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż foteli w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja
kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej”. Odwołujący
wskazał, że w terminie złożył swoją ofertę, która spełniała wszelkie formalne wymogi
Zamawiającego. Poza Odwołującym swoje oferty złożyło jeszcze trzech innych
przedsiębiorców. Zamawiający w dniu 02 listopada 2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej
oferty, którą okazała się być oferta przedsiębiorcy o nazwie „MEGAN SEATING M. G.”.
Oferta ta uzyskała 94,66 punktów. Oferta Odwołującego uzyskała 50 punktów. Pozostała
uwzględniona przez Zamawiającego oferta, pochodząca od Cavea Design Sp. z o.o.
uzyskała punktów 66,66 punktów (Zamawiający tutaj omyłkowo wskazuje w Zawiadomieniu z
dnia 02 listopada 2020r.
na 86,66 punktów).

Odwołujący wskazał, że czynnikiem faktycznie decydującym przy wyborze najkorzystniejszej
oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym było „Kryterium jakości i estetyki”.
Zamawiający kryteria te opisał na stronie 16 i 17 SIWZ.

Kryterium wytrzymałości pianki
Kryterium wytrzymałości pianki oceniane było w ten sposób, że wykonawca który przedstawi
dokument potwierdzający, że użyta przez niego pianka została przebadana 400.000 cykli wg
normy PN-
EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 otrzyma 10
punktów w kryterium oceny ofert.

Kryterium jakość estetyką
Kryterium jakość estetyka według SIWZ oceniano w zakresie:
-
poprawnego zastosowania i wszycia dodatków,
-
ogólnej estetyki w zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia,
rozstawu i skoku igły, poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania
elementów, zmarszczeń pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość
wybarwienia elementów drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego
w fotelu stanowiącym wzór z przedstawionym wzornikiem tkanin i SIWZ,

Dalej Odwołujący wskazał, że oględzin foteli dokona powołany do sprawy biegły, który
przedstawi podsumowanie zawierające ranking foteli ocenianych. Pozycja w rankingu będzie
odpowiadać ocenie fotela pod względem spełnienia wymagań w/w kryterium. Ocena foteli
zostanie dok
onana na zasadzie porównywania fotelu najlepszego w rankingu z fotelem
najgorzej ocenionym. Oferta najlepsza otrzymuj
e maksymalną liczbę 40 punktów, najgorsza

minimalną - zero punktów, a pozostałe oferty sytuuje się odpowiednio na skali pomiędzy tymi
dwoma.

Odwołujący wskazał, że zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany
jest opisać w SIWZ kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty
najkorzystniejszej wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny. W toku oceny ofert
Zamawiający jest związany opisem kryteriów i sposobu oceny, jaki zawarł w SIWZ.
Oceniając oferty Zamawiający nie może odstąpić od postanowień Specyfikacji w tym
zakresie, nie może też ich uszczegółowić w sposób, który nie został jednoznacznie
wskazany w
Specyfikacji. Natomiast wszelkie odstępstwa zamawiającego przy ocenie ofert
od opisu kryteriów i sposobu ich oceny stanowią naruszenie zasad zamówień publicznych, tj.
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

Na stronie 16 SIWZ wymieniono kryteria:
-
poprawnego zastosowania
i wszycia dodatków,
-
ogólnej estetyki w zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia,
rozstawu i skoku igły, poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania
elementów, zmarszczeń pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość
wybarwienia elementów drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego
w fotelu stanowiącym wzór z przedstawionym wzornikiem tkanin i SIWZ.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią SIWZ Komisja miała dokonać oceny jakości i
estetyki modelu pokazowego fotelu na podstawie opinii rzeczoznawcy. Powołany
rzeczoznawca miał dokonać oceny foteli pokazowych na podstawie kryteriów wskazanych na
stronie 16 SIWZ i sporz
ądzić stosowny ranking. W niniejszym postępowaniu przetargowym
powołany rzeczoznawca nie ocenił w jakim stopniu prezentowane fotele pokazowe spełniają
kryteria wymienione na stronie 16 SIWZ, lecz dokonał „odbioru technicznego” foteli. W
ocenie Odwołującego treść Opinii technicznej z dnia 30 października 2020r. wskazuje, że na
przyjęty przez rzeczoznawcę „Zakres oceny” składał się: wymiary gabarytowe; rodzaj
zastosowanych komponentów; zgodność z opisem ogólnym SIWZ; Boki fotela i system
SIWZ; Oparcie i siedzisko SIWZ; Tapicerka -
rodzaj; Jakość szycia i tapicerowania; Montaż i
regulacja okuć/mechanizmów; Ergonomia użytkowa; Elementy Wolne od uszkodzeń; Ogólna
estetyka; Kompletność podzespołów Badanie pianki. Kryteria te nie nawiązują do tych
wymienionych na stronie 16 SIWZ.
Ponadto, z opinii rzeczoznawcy wynika wprost, że
posłużył się niedopuszczalnym, ogólnie sformułowanym kryterium „Ogólna estetyka”, co
stanowi rażące naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

W ocenie Odwołującego dokonanie przez rzeczoznawcę nieprawidłowej oceny foteli
pokazowych pod kątem „Kryterium jakości i estetyki” z pominięciem kryteriów wymienionych
na stronie 16 SIWZ w sposób oczywisty wpłynęło na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargowym. Ponadto, Odwołujący zakwestionował
ustalenia rzeczoznawcy w zakresie tego, iż oferowany przez niego produkt posiada ostre
naroża, wgniecenia, zmarszczenia pokrowca, miejsca w których następuje ścieranie się
farby.

Niezależnie od powyższego zarzutu, Odwołujący wskazał, że przyjęte przez Zamawiającego
„Kryterium jakości i estetyki” narusza art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 ustawy w zw. z art.
91 ust. 2d Pzp.
Po pierwsze opisane na stronie 16 SIWZ kryteria jakości i estetyki nie
spełniają wymagań ww. przepisów ustawy Pzp. Zamawiający na stronie 16 wymienił 9
różnych czynników (kryteriów), którymi będzie się kierował oceniając „Kryterium jakości i
estetyki”. Opis tych kryteriów powinien komunikować wykonawcom preferencje
zamawiającego i być na tyle jednoznaczny, aby umożliwić wykonawcy maksymalne
dostosowanie oferty do preferencji Zamawiającego. W szczególności Wykonawca nie może
zgadywać, na którym z kryteriów i jak bardzo Zamawiającemu zależy. Brak przypisania wagi,
opisania znaczenia pos
zczególnych przedstawionych na stronie 16 SIWZ czynników
(kryteriów) spowodowało, że Zamawiający nie był w stanie ustalić, które z wymienionych
kryteriów będzie miało pierwszoplanowe znaczenie przy ocenie foteli pokazowych przez
rzeczoznawcę. Problem ten w pełni uwidocznił się w treści opinii technicznej z dnia 30
października 2020 r., w której rzeczoznawca nie nawiązał do kryteriów wymienionych w
SIWZ i dokonał oceny foteli wedle przyjętej przez siebie metodologii oraz własnych kryteriów,
którym nadał własną wagę i znaczenie.

Po drugie,
w ocenie Odwołującego, przyjęty w SIWZ sposób punktowania „Kryterium jakość i
estetyka” metodą porównanie do siebie ofert poszczególnych oferentów w świetle
przedmiotowego postępowania przetargowego w sposób wyraźny narusza zasady uczciwej
konkurencji. Metoda ta, przy niskiej liczbie oferentów, prowadzi do tego, że niewielka
odmienność w jakości oferowanego produktu, znajduje niewymierne przełożenie w liczbie
uzyskanych punktów. W skrajnym przypadku, w sytuacji wpłynięcia dwóch ofert, jedna w
kategorii „Kryterium jakość i estetyka” otrzymuje 40 punktów, a druga 0 punktów. W efekcie
kategoria ta pomimo tego, że ma wagę 40%, to w rzeczywistości, przy małej liczbie
oferentów (z uwagi na sposób obliczenia punktacji w kategorii „Kryterium: cena brutto (C)”)
przesądza o wyniku przetargu. W przedmiotowym przetargu, niezależne od jakościowych
różnic pomiędzy zaprezentowanymi modelami foteli, różnica w ocenie każdego z nich
musiała wynieść 20 bądź 40 punktów. Zdaniem Odwołującego punktowanie niezwykle

złożonego kryterium, jakim jest „Kryterium jakość i estetyka” metodą porównania prowadzi
do niepożądanych wyników, naruszając przy tym zasadę uczciwej konkurencji. W ocenie
Odwołującego posłużenie się, przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ postanowieniami,
które naruszają ww. przepisy ustawy Pzp, miało bezpośrednie przełożenie na wynik
postępowania przetargowego.

Dalej Odwołujący wskazał odnośnie tapicerki fotelu modelu pokazowego wykonanego przez
Cavea Design Sp. z o.o. wskazać należy, że Zamawiający na stronie 5 SIWZ wyraźnie
zaznaczył, że nie dopuszcza tkanin o fakturze tkanej. Co prawda, wskazano cyt. „...nie
dopuszcza stosowania tkanin tkanych o fakturze tkanej...”, niemniej wydaje się, że mamy
tutaj do czynienia z omyłką pisarską i zapis ten winien brzmieć „stosowania tkanin
nietkanych o fakturze tkanej”. Wynika to z tego, iż Zamawiający na tej samej stronie wskazał,
że nie dopuszcza tkanin połyskliwych oraz tkanych. Zgodnie z SIWZ (str. 6) model pokazowy
oferowanego fotela wini
en być zgodny z kartą produktu. Odwołujący wskazał, że z treści
Opinii technicznej z dnia 30 października 2020r. wynika, że tapicerka modelu pokazowego
fotela oferenta -
Cavea Design Sp. z o.o. wykonana jest z materiału o fakturze tkanej, tj.
materiału którego Zamawiający nie dopuszcza.

W ocenie O
dwołującego sposób oceny „Kryterium wytrzymałości pianki” w sposób rażący
narusza zasadę uczciwej konkurencji. Nazwa tego kryterium wskazuje, iż będzie premiować
oferenta, który zaoferuje Zamawiającemu najbardziej wytrzymałą piankę. Natomiast, sposób
oceny ww. kryterium sprowadza się do przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że użyta
przez oferenta pianka została przebadana 400.000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014
metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010.

Odwołujący wskazał, że na stronie 6 SIWZ Zamawiający wymaga od oferentów przedłożenia
atestu przebadania pianki 400.000 cykli wg normy PN-
EN ISO 3385:2014 metodą A wg
normy PN-
EN ISO 2439:2010. Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne.
Odwołujący wskazuję, że przedłożył Zamawiającemu atest dowodzący tego, że użyta przez
niego pianka została przebadana 400.000 cykli wg norm: PN-EN ISO 3385:2014, PN-EN
ISO 2439:2010. Jest to rozwiązanie równoważne, które zamawiający dopuszcza i które
winno mieć swoje odzwierciedlenie w ocenie „Kryterium wytrzymałości pianki”. Niezależnie
od powyższego, sprowadzanie oceny wytrzymałości pianki do okazania jednego, ściśle
opisanego atestu, stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

W ocenie Odwołującego wymienione powyżej naruszenia przepisów prawa zamówień
publicznych spowodowało, iż Zamawiający w sposób sprzeczny z przepisami ustawy Pzp

przeprowadził przedmiotowe postępowanie przetargowe. W wyniku czego w sposób nie
prawidłowy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Izba us
taliła co następuje:

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
„Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności
filmowej”.

W Rozdziale III SIWZ, Zamawiający opisał tryb udzielenia zamówienia. W pkt 3,
Zamawiający wskazał, że stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

W Rozdziale IV, Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia. Zamawiający
ws
kazał m.in. wymaga następujących atestów: trudnopalności oferowanych foteli wg normy
PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-2:2014;
toksyczności wg normy PN-88/B-
02855; badanie wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych
foteli wg normy PN- EN 12727:2016 poziom minimum 4; atest higieniczny oferowanych foteli
wydany przez PZH;
atest badania odporności na ścieranie tapicerki oraz pilling; badanie
pianki na 400 000 cykli wg normy PN-
EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO
2439:
2010. Zamawiający dopuszcza by badanie pianki na 400 000 cykli było wykonane wg
PN-EN ISO 3385:2014 np. do 50.000, 80.000 lub 100.000 cykli zgodnie z wytycznymi w/w
normy a dla kolejnych cykli badania wg PN - EN 12727.

Zamawiający wymagał, aby wraz z ofertą dostarczyć model pokazowy ofertowanego fotela o
wymiarach, konstrukcji, parametrach i tapicerce zgodnej z SIWZ oraz kartą katalogową wraz
z wzornikiem tapicerek. Nie dopu
szcza się przedkładania wzornika w postaci
skanu/zdjęcia/wydruku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badania

dostarczonego fotela pod kątem spełniania warunków SIWZ, a w szczególności: demontażu
siedziska/oparcia, demontażu układu tapicerskiego, odsłonięcia pianki z konstrukcji ramy i
wzmocnień siedziska, jak i oparcia.

Ponadto, Zamawiający wskazał, że w przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system
ów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy prawo
zamówień publicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Przyjęte urządzenia zostały użyte w celu opisania przedmiotu zamówienia i Zamawiający
dopu
szcza rozwiązania równoważne. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w
ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach (za wyjątkiem
zmian w zakresie tkaniny, których zamawiający nie dopuszcza). Wykonawca powinien
określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

W Rozdziale XV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, Zamawiający
wskazał, że uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc
pod uwagę nw. kryteria:
Kryterium: cena brutto (C) - waga 50%
Kryterium: wytrzymałość pianki (P) - waga 10%
Kryterium: jakość i estetyka (J) - waga 40%

Dokonanie
oceny ofert nastąpi przez sumowanie punktacji w/w kryteriów.
1)
punktacja za kryterium cenę brutto (C) będzie obliczana na podstawie wzoru:

C --------------
x 50 punktów, przy czym 1 punkt 1 %
C -
otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cn -
najniższa cena ofertowa
Cb - cena oferty badanej

2)
punktacja za kryterium wytrzymałości pianki (P) obliczane zostanie na podstawie
wzoru:

Jeśli wykonawca zastosuję piankę przebadaną na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO
3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 otrzyma 10 punktów w kryterium
oceny ofert.
Badanie wytrzymałości musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem

przedłożonym wraz z ofertą. Jeśli wykonawca zastosuję piankę przebadaną na 400 000 cykli
wg różnych norm otrzyma 0 punktów w kryterium oceny ofert. Dokument potwierdzający
badania należy załączyć wraz z ofertą.

3)
punktacja za kryterium jakość i estetyka (J) w zakresie:
-
poprawnego zastosowania i wszycia dodatków (zamki, wciągi),
-
ogólnej estetyki w zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia,
rozstawu i skoku igły, poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania
elementów, zmarszczeń pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość
wybarwienia elementów drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego
w fotelu stanowiącym wzór z przedstawionym wzornikiem tanin i SIWZ.

W celu przyznania punktów w tym kryterium Komisja przetargowa posłuży się opinią
rzeczoznawcy. W tym celu sekretarz komisji dokona anonimizacji foteli przedstawionych
w
raz z ofertą jako modele prezentacyjne, numerując je cyframi arabskimi, maskując wszelkie
oznaczenia producenta/oferenta znajdujące się na modelach. Działania te mają na celu
umożliwienie obiektywnej oceny przez rzeczoznawcę. Badanie zostanie przeprowadzone w
sali widowiskowo-
kinowej, przy maksymalnym natężeniu oświetlenia przewidzianego i
zainstalowanego w tym pomieszczeniu.
Biegły po dokonaniu oględzin przedstawi Komisji
podsumowanie zawierające ranking foteli ocenianych w/w kryterium. Pozycja w rankingu
odpowiadać będzie ocenie pod względem spełniania wymagań w/w kryterium. Tym samym,
pierwszy fotel w rankingu będzie fotelem, który w opinii biegłego w największym stopniu
spełnia wymagania kryterium, a ostatni fotel spełnia wymagania w najmniejszym zakresie.
Po uszeregowaniu foteli w kolejności Komisja przetargowa dokona punktacji foteli według
wzoru: Fotel spełniający wymagania w najmniejszym zakresie otrzyma 0 punktów, a każdy
następny o 5 punktów więcej. W przypadku oceny foteli jako jednakowe (miejsca ex equo)
Komisja przyzna tyle samo punktów tym dwóm fotelom.

Izba ustaliła, że w postępowaniu złożone następujące oferty:

Nume
r
oferty
Nazwa i adres oferenta
Cena oferty w
złotych brutto
Cykle wytrzymałości
pianki
Załączono fotel do
badania
1.
TRONUS Polska, ul. Ordona
2A, 01-237 Warszawa
304 690,68 zł

nie

2.
MEGAN SEATING M.
G., Otowice 41, 86-070
Dąbrowa Chełmińska
2
32 470,00 zł
400 000
tak
3.
Cevea Design Sp. z o.o.,
ul. Piastowska 8D lok. 3,
30211 Kraków
232 470,00
400 000
tak
4.
FPN Kartuzy W. S., ul.
Gdańska 41, 83-300 Kartuzy
2
07 673,20 zł
400 000
tak

Izba ustaliła, że w dniu 30 października 2020 r. rzeczoznawca powołany przez
Zamawiającego sporządził opinię techniczną. W opinii w pkt 4 zawarto następującą opinię:

Kryteria rankingu odnoszą się tylko do zakresu opisanego w XV.1.3.
1 miejsce rankingu
— w największym stopniu
spełnia kryteria XV.1.3.
Fotel oznaczony symbolem 2
2 miejsce rankingu
Fotel oznaczony symbolem 1
3 miejsce rankingu
— w najmniejszym stopniu
spełnia kryteria XV.1.3.
Fotel oznaczony symbolem 3

Izba ustaliła, że w dniu 2 listopada 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o
wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta
Przystępującego.

Izba zważyła co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki
korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a
naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie
przez n
iego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. W przypadku zasadności
podniesionych w odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

W ocenie Izby, nie potwierdziły się zarzuty podniesione przez Odwołującego. Tym samym
odwołanie podlegało oddaleniu.

Izba uznała, że następujące zarzuty podniesione są zarzutami spóźnionymi:

1)
Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 13 w zw. z art. 91 ust. 2
d ustawy Pzp poprzez sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny "Kryterium

jakości i estetyki (J)” w sposób ogólny i niejasny wyrażający się między innymi
brakiem przypisania znaczenia wagi poszczególnym wymienionym elementom
składających się na ww. kryterium;

2) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw
iązku z art. 36 ust. 1 pkt 13 zw. z art. 91 ust. 2 d
ustawy Pzp poprzez dokonania punktacji "Kryterium jakości i estetyki” metodą
porównanie do siebie oferty;

3) Zarzut naruszenia art. 7
ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 13 zw. z art. 91 ust. 2d
ustawy P
zp poprzez sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny "Kryterium
wytrzymałości pianki (P) w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji.

W ocenie Izby, argumentacja Odwołującego zawarta w treści odwołania względem ww.
zarzutów jest polemiką wykonawcy z zapisami SIWZ. Wykonawca podniósł, m.in. że:
„…przyjęte przez Zamawiającego „Kryterium jakości i estetyki” narusza art. 7 ust. 1 w zw. z
36 ust. 1 pkt 13 ustawy w zw. z art. 91 ust. 2d Pzp. Po pierwsze opisane na stronie 16 SIWZ
kryteria jakości i estetyki nie spełniają wymagań ww. przepisów ustawy Pzp
”, „Brak
przypisania wagi, opisania znaczenia poszczególnych przedstawionych na stronie 16 SIWZ
czynników (kryteriów) spowodowało, że Zamawiający nie był w stanie ustalić, które z
wymienionych kryteriów będzie miało pierwszoplanowe znaczenie przy ocenie foteli
pokazowych przez rzeczoznawcę”, „przyjęty w SIWZ sposób punktowania „Kryterium jakość i
estetyka” metodą porównanie do siebie ofert poszczególnych oferentów w świetle
przedmiotowego postępowania przetargowego w sposób wyraźny narusza zasady uczciwej
konkurencji”,
W ocenie Odwołującego sposób oceny „Kryterium wytrzymałości pianki” w
sposób rażący narusza zasadę uczciwej konkurencji
”, „sposób oceny „Kryterium
wytrzymałości pianki” w sposób rażący narusza zasadę uczciwej konkurencji. Nazwa tego
kryterium wskazuje, iż będzie premiować oferenta, który zaoferuje Zamawiającemu
najbardziej wytrzymałą piankę. Natomiast, sposób oceny ww. kryterium sprowadza się do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że użyta przez oferenta pianka została
przebadana 400.000 cykli wg normy PN-
EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO
2439:2010

”.

Zadaniem Izby wymienione z
arzuty wprost dotyczą zapisów SIWZ, z którymi Odwołujący
mógł zapoznać się w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. 15.10.2020. Zgodnie z art.
182 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp,
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia”. Tym samym ewentualny termin
składania odwołania na ww. zarzuty minął 20.10.2020. Wykonawca jest związany
ustawowym terminem wniesienia od
wołania, który ma charakter zawity, a jego upływ
powoduje utratę możliwości skorzystania z tego środka ochrony prawnej.

Zarzut naruszenia Zarzut naruszeni art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na
skutek dokonania nieprawidłowej oceny foteli pokazowych pod kątem "Kryterium jakości i
estetyki” w wyboru oferty przedsiębiorcy o nazwie Megan Seating M. G.


W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W analizowanym stanie faktycznym, ocena próbek przedmiotu zamówienia złożonych przez
wykonawców w kryterium oceny jakość i estetyka obejmowała ocenę w zakresie: (i)
poprawnego zastosowania i wszycia
dodatków (zamki, wciągi); (ii) ogólnej estetyki w
zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia, rozstawu i skoku igły,
poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania elementów, zmarszczeń
pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość wybarwienia elementów
drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego w fotelu stanowiącym
wzór z przedstawionym wzornikiem tkanin i SIWZ. Ponadto, Zamawiający wskazał, że w celu
przyznania punktów w tym kryterium Komisja przetargowa posłuży się opinią rzeczoznawcy.
Zgodnie
zaś z zapisami Rozdziału XV.1.3, rzeczoznawca po dokonaniu oględzin przedstawi
Komisji podsumowanie zawierające ranking foteli ocenianych w/w kryterium. Pozycja w
rankingu odpowiadać będzie ocenie pod względem spełnienia wymagań w/w kryterium.

Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał w żaden sposób, iż ocena próbek została
przeprowadzona przez Zamawiającego niezgodnie z przyjętymi zapisami SIWZ. Po pierwsze
wska
zać należy, że to komisja przetargowa dokonywała oceny próbek, wspomagając się w
tym zakresie opinią rzeczoznawcy. Po drugie, okolicznością bezsporną jest to, że
rzeczoznawca sporządził wymaganą opinię. Zgodnie z zapisami SIWZ opinia powinna
zawierać ranking ofert ocenionych w kryterium jakość i estetyka (J). Nie budzi wątpliwości
fakt, iż opinia rzeczoznawczy z dnia 30 października w pkt 4 zawiera taki ranking.
Dodatkowo rzeczoznawca wyraźnie zaznaczył, że ranking dotyczy tylko zakresu opisanego
w XV 1.3.
Po trzecie, z żadnego postanowienia SIWZ nie wynika wymagany przez
Zamawiającego zakres informacji jakie rzeczoznawca winien zamieścić w opinii.

Zamawiający wymagał rankingu ofert i taka informacja została zwarta w dokumencie. Po
czwarte, Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że rzeczoznawca nie ocenił i w jakim
stopniu próbek w ramach kryterium (J). Odwołujący posługuje się ogólnym stwierdzeniem, iż
rzeczoznawca
dokonał oceny foteli na postawie innych parametrów niż wskazane w pkt
XV.3.1, nie uzasadniając jednak w żaden sposób swojego stanowiska. To, że rzeczoznawca
dokonał analizy próbek w szerszym zakresie niż wynikającym ze SIWZ nie może stanowić o
zasadności zarzut Odwołującego. Z treści opinii rzeczoznawcy wynika w sposób
jednoznaczny, iż fotele były ocenione względem kryterium wskazanego w pkt XV.1.3.
Odwołujący nie wykazał okoliczności przeciwnych. Po piąte, jak stwierdzi Odwołujący w
treści odwołania przyjęte w pkt XV.1.3 kryteria oceny Jakości miały charakter
niejednoznaczny, co uwidoczniło się w treści opinii technicznej z dnia 30 października 2020
r., w której rzeczoznawca nie nawiązał do kryteriów wymienionych w SIWZ i dokonał oceny
foteli wedle przyjętej przez siebie metodologii oraz własnych kryteriów, którym nadał własną
wagę i znaczenie. Zdaniem Izby Odwołujący podejmuje próbę negowania prawidłowości
oceny próbek poprzez spóźniony zarzut dotyczący treści SIWZ. Należy wskazać, że w
zakresie oceny jakości i estetyki, Zamawiający posłużył się pojęciem „ogólnej estetyki”
wskazując elementy jakie winny zostać ocenione w tym kryterium. Biegły oceniał jakość
szycia, co odpowiada kryterium oceny
poprawnego zastosowania i wszycia dodatków, linii
szycia, rozstawu i skoku igły, ocenił jakość tapicerowania co odpowiada kryterium oceny
jednolitości wybarwienia tapicerowania, ocenił montaż i regulację okuć/mechanizmów, co
odpowiada kryterium oceny poprawność działania funkcji i montażu podzespołów, licowania
elementów, wreszcie biegły oceniał ogólną estetykę do jakiej referuje kryterium jakości.
Należy podkreślić, że Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, iż biegły nie oceniał
elementów wskazanych w SIWZ. Co więcej, nie wykazał, że biegły dokonał niewłaściwej
oceny próbki złożonej przez Odwołującego. Zdaniem Izby, Odwołujący próbuje na etapie
badania i oceny
ofert kwestionować zapisy SIWZ dotyczące przyjętej przez Zamawiającego
procedury oceny próbek. Takie działanie Odwołującego uznać należy za spóźnione.
Odwołujący miał możliwość kwestionowanie zapisów SIWZ w zakresie sposobu
sporządzenia opinii rzeczoznawcy czy zakresu informacji jakie powinna ona zawierać. Nie
uczynił tego w odpowiednim momencie postępowania przetargowego, zaś na obecnym
etapie pos
tępowania podnoszone argumenty są zdaniem Izby spóźnione. W ocenie Izby,
Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, iż ocena próbek dokonana przez Zmawiającego, z
pomocą opinii rzeczoznawcy odbyła się z naruszeniem ww. postanowienia SIWZ
dotyczących oceny ofert. Jednoczenie Izba wskazuje, że Odwołujący nie wskazał w jakim
zakresie oferta wybrana Megan Seating M. G.
nie spełnia wymagań określonych w SIWZ
oraz co istotniejsze nie wskazał na jakiej podstawie prawnej i faktycznej powinna być

odrzucona. Co istotne Odwołujący również nie kwestionował wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz nie kwestionował przyznanej wybranemu wykonawcy punktacji w kryteriach oceny ofert.

Odnoszą się do argumentu Odwołującego o przedłożeniu wraz z ofertą atestu
równoważnego potwierdzającego, że użyta przez niego pianka została przebadana 400.000
cykli wg norm: PN-EN ISO 3385:2014, PN-
EN ISO 2439:2010, to Izba wskazuje, że
Zamawiający w treści SIWZ wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie
gorszych parametrach (za wyjątkiem zmian w zakresie tkaniny, których zamawiający nie
dopuszcza). Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają
warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Izby, Odwołujący miał
obowiązek wskazać w ofercie, iż przedkłada atest równoważny do wymaganego przez
Zamawiającego i jednocześnie wykazać ową równoważność parametrów. Odwołujący
zaniechał obu czynności na etapie składania ofert, co, w ocenie Izby, powoduje, iż zarzut
uznać należy za niezasadny.

Zarzut naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 poprzez nie odrzucenie oferty Cavea Design sp. z o.o.
pomimo, że jej treść nie odpowiada SIWZ albowiem model pokazowego fotela posiadał
tapicerkę wykonaną z materiału o fakturze tkanej


W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Zdaniem Izby brak jest podstaw do odrzucenia
oferty wykonawcy Cavea Design sp. z o.o.
na obecnym etapie postępowania. Zamawiający,
zgodnie z postanowieniami SIWZ, zastosował procedurę odwróconą, wskazaną w art. 24aa
ustawy Pzp. Tym samym, w
toku postępowania Zamawiający nie dokonywał odrzucenia
oferty ww. wykonawcy
, ponieważ ze względu na łączną liczbę przyznanych punktów, a co za
tym idzie, kolejność ofert oferta w/w firmy nie była badana w kolejnym (trzecim) etapie
postępowania. Gdyby przyjąć, że najkorzystniejsza oferta zostałaby odrzucona, wtedy
Zamawiający przystąpiłby do kolejnego etapu badania oferty Cavea Design.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz w oparciu
o przepisy § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.
z 2018, poz. 972 z zm.).
Przewodniczący: ……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie