eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2225/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-11-05
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2225/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 5 listopada 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2020 roku przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ann-Pol Inwestycje 3 Spółkę z
og
raniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 1 Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 4 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
Ann-
Pol Inwestycje 9 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje
19 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 21 Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
Państwa – 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

przy udziale:
A.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„FACTUM”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością w Bydgoszczy, FACTUM Usługi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Bydgoszczy,
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,
B. wykonawcy Z. N.,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego

postanawia
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ann-Pol Inwestycje 3
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 1 Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 4 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Ann-Pol Inwestycje 9 S
półki z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 19
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 21 Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opolu
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), na niniejsze postanowienie,
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 2225/20
Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa – 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu -
działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa
kotłowni opalanych paliwem stałym.
W dniu
7 września 2020 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Ann-Pol Inwestycje 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol
Inwestycje 1 Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 4 Spółka z
ogran
iczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 9 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-
Pol Inwestycje 21 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu (dalej: odwołujący)
wnieśli odwołanie od czynności zamawiającego w zakresie części I, II, III polegających na :
1.
w
yborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum PPHU
"FACTUM" sp. z o.o. z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 5 m.3 85-020 Bydgoszcz oraz Factum
Usługi sp. z o.o. z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 5 m.3 85-020 Bydgoszcz, (dalej:
„konsorcjum” lub „przystępujący FACTUM”), pomimo iż konsorcjum umyślnie wprowadziło
z
amawiającego w błąd, składając fałszywe oświadczenia, ukrywając tym samym
niespełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu;
2.
b
łędnej ocenie i niewystarczającej weryfikacji złożonych w odpowiedzi na
wezwanie przez
konsorcjum dokumentów, przez błędne uznanie iż konsorcjum udowodniło,
iż spełnia ono postawione przez zamawiającego niezbędne warunki udziału w postępowaniu,
3.
zaniechaniu odrzucenia oferty przystępującego FACTUM,
4.
zaniechaniu wykluczenia
przystępującego FACTUM z przedmiotowego
postępowania,
5.
podejmowaniu czynności w postępowaniu w sposób naruszający zasady
zachowania uczciwej konkurencj
i i równego traktowania wykonawców, a także wybór oferty
najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy P.z.p. poprzez stworzenie sytuacji, w
której porównanie ofert nie jest możliwe,

6.
zaniechaniu dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w
zakresie zad. 2 i 3 oraz zbadania tejże oferty pod kątem spełniania warunków udziału w ww.
postępowaniu,
7.
zaniechaniu
wybrania oferty odwołującego w zakresie zad. 1 w ww.
postępowaniu. mimo złożenia przezeń najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższymi postanowieniami odwołujący zarzucił zamawiającemu
naruszenie :
1. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu w
sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z ustawą,
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez nieodrzucenie oferty konsorcjum
, które
podlega wykluczeniu i tym samym jego oferta podlega odrzuceniu,
3. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. poprzez niewykluc
zenie z postępowania
konsorcjum, mimo
iż nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu określonych w treści
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (brak palaczy w wykazie z uprawnieniami na
żurawika w związku z fałszywym oświadczeniem)
4. art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p.
poprzez niewykluczenie z postępowania
konsorcjum,
mimo iż składane przez konsorcjum oświadczenia i dokumenty poświadczają
nieprawdę i tym samym wprowadzają Zamawiającego w błąd co do spełniania przez
konsorcjum
warunków udziału w postępowaniu (wprowadzenie w błąd dot. fałszywego
oświadczenia)
5. art. 89 ust. 1 pkt 3
w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy P.z.p. w zw. z art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419 z późn. zm) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę w
sytuacji, gdy jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.
W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o:
1.
nakazanie
z
amawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty
konsorcjum z postępowania we wszystkich zadaniach,
2.
nakazanie z
amawiającemu wykluczenie konsorcjum z postępowania i tym
samym odrzucenie jego oferty,

3.
nakazanie z
amawiającemu dokonania czynności ponownej oceny ofert w
zakresie
zadania 2 oraz zadania 3 i zbadania oferty najkorzystniejszych pod kątem
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4.
nakazanie z
amawiającemu dokonania czynności ponownej oceny ofert w
zakresie zadania 1 i w związku z tym wybór oferty odwołującego,
5.
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
według norm przepisanych.
Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpili wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe „FACTUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy, FACTUM
Usługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy.
Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpił wykonawca Z.
N. .
W
odpowiedzi na odwołanie z dnia 22 października 2020 roku zamawiający
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty odwołania.
Pismem z dnia 26 października 2020 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwał
przystępującego FACTUM do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co
do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania, w terminie 3 dni od
dnia doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania.
Przystępujący FACTUM w dniu 28 października 2020 roku złożył pismo procesowe, w
którym oświadczył, że wnosi o oddalenie odwołania i oświadczył, że podtrzymuje wszystkie
twierdzenia, z
arzuty oraz wnioski zawarte w oświadczeniu o przystąpieniu do postępowania
odwoławczego oraz w replice na stanowisko odwołującego, które zostało złożone na
oświadczenie o przystąpieniu w postępowaniu z wnioskiem o oddalenie odwołania wraz z
zasądzeniem kosztów postępowania. Przystępujący FACTUM przedstawił jednocześnie
merytoryczne
uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie. W złożonym piśmie
przystępujący FACTUM nie złożył oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania.
Izba zważyła, co następuje:

Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego i nie zgadza się z uwzględnieniem przez zamawiającego zarzutów

odwołania, może wnieść sprzeciw wobec tego uwzględnienia. Możliwość wniesienia
sprzeciwu wynika z art. 186 ust. 4 ustawy P.z.p.
, zgodnie z którym, jeżeli uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw, zgodnie z art. 186 ust. 5 ustawy P.z.p., wnosi się w
formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze zm.), w zależności od poczynionych
ustaleń faktycznych skład orzekający Izby wzywa uczestnika postępowania odwoławczego,
który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, do złożenia
oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu albo co do uwzględnienia
w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli odwołujący w pozostałej części
wycofał zarzuty odwołania, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem
umor
zenia postępowania odwoławczego.

Izba wskazuje, że stanowisko zawarte w piśmie z dnia 28 października 2020 roku nie
zawierało oświadczenia w kwestii sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego
zarzutów odwołania. Wniesienie sprzeciwu jest czynnością podejmowaną w postępowaniu
odwoławczym, której skutkiem jest ukształtowanie pozycji procesowej uczestnika
dokonującego tej czynności. Tym samym oświadczenie w kwestii wniesienia sprzeciwu nie
powinno być domniemywane na podstawie treści zawartych w pismach i oświadczeniach
składanych przez wykonawcę w toku postępowania odwoławczego, lecz powinno zostać
wyrażone wprost jako „sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów
przedstawionych w odwołaniu”. Z wniesieniem sprzeciwu ustawa P.z.p wiąże bowiem szereg
skutków prawnych i procesowych, w tym brak możliwości wykonania, powtórzenia lub
unieważnienia przez zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów czy
obciążenie wnoszącego sprzeciw kosztami postępowania odwoławczego w przypadku
uwzględnienia odwołania przez Izbę (art. 186 ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy P.z.p.).

Odnosząc się do stanowiska przystępującego FACTUM w zakresie nadmiernego
formalizmu
odwołującego, który wnosił o umorzenie postępowania odwoławczego, Izba
pod
kreśla, że postępowanie odwoławcze istotnie cechuje się dość wysokim formalizmem.
Podkreślenia jednak wymaga, że przystępującego, z uwagi na profesjonalny charakter jego
działalności, obowiązuje podwyższona staranność. Owa staranność obejmuje również
czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym, które charakteryzuje się wysokim
stopniem sform
alizowania. Niemniej jednak wykonawca przystępujący do takiego

postępowania winien znać obowiązujące w tym zakresie przepisy i zasady z nich wynikające
i stosować je przy dokonywanych czynnościach.

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego,
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza
postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Wobec powyższego orzeczono
jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy P.z.p.,
orzekając o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego się na
rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.


Przewodniczący: ………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie