eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2092/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-10-19
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2092/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu
19 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 26 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę: SIMPLE S.A. z siedzibą
w Warszawie
;
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
z siedzibą w Warszawie
;

przy udziale wykonawcy:
BCODERS S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego;


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy:
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą kwotę uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie
.


Przewodniczący:
………….........................…

Sygn. akt: KIO 2092/20

U z a s a d n i e n i e

Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie
(dalej: zamawiający)
prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
pn. „Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez
studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich”, numer referencyjny: AZP/Z- 010/ 2020
(dalej „postępowanie” lub „zamówienie”).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa
wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 1 czerwca 2020
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 542118-N-2020.
W
postępowaniu, 26 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę: SIMPLE S.A. z siedzibą
w Warszawie
(dalej: o
dwołujący), zostało wniesione odwołanie.
Odwołujący, działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 oraz art.
182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp złożył odwołanie od czynności i zaniechań zamawiającego
w postępowaniu polegających na: zaniechaniu przyznania odwołującemu maksymalnej
lic
zby punktów w kryterium pozacenowym KD, czym naruszył art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust.
1 ustawy Pzp a w konsekwencji, zaniechaniu wyboru oferty złożonej przez odwołującego
jako najkorzystniejszej w postępowaniu, czym naruszył art. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1
w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.
Podnosząc powyższe, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu: unieważnienie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu
i unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy BCODERS S.A. z siedzibą w
Warszawie jako oferty najkorzystniejszej; dokonania ponownego badania i oceny ofert;
przyznania odwołującemu maksymalnej liczby punktów w kryterium KD, a w konsekwencji
nakazanie dokonania wyboru oferty złożonej przez odwołującego jako najkorzystniejszej; a
także zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa przed KIO, według norm przepisanych i zgodnie z
fakturą przedstawioną przez odwołującego na rozprawie.

Z
amawiający poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp,
o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do złożenia przystąpienia.
W terminie
przewidzianym na zgłoszenie przystąpienia wykonawca: BCODERS S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej „przystępujący”) zgłosił swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.
Zamawiający, działając w oparciu o przepis art. 186 ust. 1 ustawy Pzp,
16 października 2020 r., złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie, uwzględniając
w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.
Przystępujący, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia
wyznaczonego na 19 października 2020 r., nie stawił się na posiedzenie Izby. Zgodnie z § 21
ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze
zm.), niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego, prawidłowo
zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje r
ozpoznania odwołania. Izba
stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania, przystępujący miał możliwość stawienia się
na posiedzeniu i obrony swoich interesów, a jego niestawiennictwo w okolicznościach
wskazanych powyższej wywołuje negatywne skutki procesowe.
Powyższe jest bowiem równoznaczne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu. Zauważyć należy, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania
jest fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym
etapie strony prezentują swoje ostateczne stanowiska procesowe co do podtrzymania lub
cofnięcia odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia
sprzeciwu
wobec tej ostatniej czynności, od których to stanowisk uzależnione jest
skierowanie odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie
postępowania odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania
swoich inter
esów.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,
umorzyła postępowanie odwoławcze. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
nie wnie
sie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w o
dwołaniu.

Zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2b ustawy Pzp,
oraz mając na uwadze zapisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),

w tym w szczególności § 5 ust. 1 pkt 1a, Izba postanowiła o zwrocie na rzecz odwołującego
kwoty uiszczonego wpisu.
Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………….........................…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie