eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2000/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-10-19
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2000/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
24 września 2020 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez
wykonawcę Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z
siedzibą w Kaliszu

przy udziale wyk
onawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AK
NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik GmbH z siedzibą
w Niemczech

zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Instal Warszawa S.A. z siedzibą w
Warszawie
i:
1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania;

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. z późn. zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący:
……………………Sygn. akt KIO 2000/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą
w Kaliszu prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),
postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „
Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji
oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw

”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca
Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej:
Odwołującym”) w dniu 17 sierpnia 2020 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność odrzucenia oferty Odwołującego oraz
zaniechania wykluczenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik GmbH
z siedzibą w Niemczech, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów
ustawy:
1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2) i pkt 6) oraz art. 87 ust. 2 pkt 1) i 3) ustawy Pzp,
polegające na niezgodnym z przepisami ustawy Pzp odrzuceniu oferty Odwołującego,
ewentualnie polegające na nieuzasadnionym odrzuceniu oferty Odwołującego bez
poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych
zm
ian w treści oferty;

2) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ustawy Pzp, polegającym na niezgodnym z przepisami
ustawy Pzp wyborze oferty wyborze oferty konsorcjum AK Nova Sp. z o.o. oraz Strabag
Umwelttechnik GmbH i zaniechaniu właściwej oceny tej oferty w kryteriach oceny ofert;

3) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, polegającym na zaniechaniu
wykluczenia wykonawcy AK Nova Sp. z o.o. oraz Strabag Umwettechnik GmbH mimo braku
wykazania przez tego wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie zarzutów odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty;
2)
dokonania ponownej oceny ofert z u
względnieniem oferty Odwołującego.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik
GmbH z siedzibą w Niemczech jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz
uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i
zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego
odwołania.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik GmbH z siedzibą w
Nie
mczech (zwanych dalej również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą
w Kaliszu prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia na: „
Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów
magazynowych w ZUOK Orli Staw
. Zamawiający w dniu 7 sierpnia 2020 r. dokonał
odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp dokonał oraz wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz
Strabag Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Niemczech. Uzasadniając odrzucenie oferty
Odwołującego Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z
ofertą wykazu cen – zgodnie z załącznikiem do Instrukcji dla wykonawców – część I SIWZ.
W złożonym przez wykonawcę wykazie cen, kwota ceny netto wskazana w pozycji 3.2
Urz
ądzenia (nie mniej niż 35% ceny oferty) jest większa od sumy pozycji od 3.2.1 do 3.2.15
cen netto o kwotę 326.280,00 zł. Z uwagi na ograniczenia procentowe nałożone przez
Zamawiającego w każdej podlegającej sumowaniu do Ceny oferty pozycji wykazu cen (nie
więcej lub nie mniej niż wskazany w wykazie cen procent ceny ofertowej) zmiana ceny oferty
w wierszu 12
– cena oferty łącznie, na skutek poprawy kwoty w poz. 3.2, t.j. jej obniżenie o

326.280,00 zł pociągnęłaby za sobą naruszenie dopuszczalnych wskaźników procentowych
w poz. 1,24, 5, 6, 9 i 11 wykazu cen, wymaganych przez Zamawiającego, co z kolei
spowodowałoby niezgodność oferty wykonawcy z siwz. Natomiast poprawa, zgodnie
sugestią wykonawcy, wykazu cen, bez zmniejszenia łącznej ceny oferty, a poprzez dodanie
kwoty 326.280,00 do pozycji 3.1 Roboty budowlane i prace montażowe spowodowałaby
niedopuszczalną zmianę treści oferty wykonawcy.

Według Odwołującego takie niewielkie odchylenia od ograniczeń procentowych
nałożonych przez Zamawiającego na Wykaz cen nie świadczyłyby o niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obligującą do odrzucenia oferty. W jego
ocenie
Zamawiający niewłaściwie kwalifikuje omyłkę rachunkową (nieprawidłowy wynik
zsumowania kilku liczb) jako błąd w obliczeniu ceny, gdyż uważa, że poprawienie omyłki
rachunkowej doprowadziłoby do niezgodności oferty z treścią SIWZ (w zakresie proporcji
cen pozycji Wykazu cen do ceny łącznej oferty).

Dla Odwołującego zgodne z zasadami poprawy omyłek byłoby poprawienie pozycji
3.2
na kwotę 37 522 200,00 zł poprzez odjęcie kwoty 326.280,00 zł z tej pozycji, a w
rezultacie poprawienie pozycji 3. na kwotę 45 352 920,00 zł, a łącznej ceny oferty na kwotę
79 863 555,60 zł. Zdaniem Odwołującego drobne niezgodności w zakresie wskaźników
pr
ocentowych cen, będące skutkiem takiej poprawy, nie świadczyłyby o niezgodności treści
oferty z treścią specyfikacji, na co zwracał uwagę Odwołujący również w wyjaśnieniach z
dnia 20 lipca 2020 r. Jednak sam Odwołujący zauważył, że wzór Wykazu cen, ustanowiony
przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu w każdej pozycji cenowej (od 1 do 11, a
także 3.1) zawierał ograniczenia procentowe w stosunku do ceny oferty łącznie: nie więcej
niż n% ceny ofertowej, nie mniej niż n% ceny ofertowej lub równe n% ceny ofertowej.
Większość pozycji objęta była ograniczeniem „nie więcej niż” n% ceny ofertowej, jedynie
poz. 3 i 3.2 zawierały ograniczenie „nie mniej niż” n% ceny ofertowej. W ocenie
Odwołującego, w tym przypadku niejednokrotnie należało wyjść od łącznej ceny oferty, aby
uzyskać cenę danego elementu mieszczącego się w granicach procentowych ustanowionych
przez Zamawiającego.

Ponadto Odwołujący rozważał możliwość poprawienia cen poz. 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 11 w
trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako innej omyłki, jednak ze względu na sposób
ukształtowania wzoru Wykazu cen przez Zamawiającego (ograniczenia procentowe w każdej
pozycji) byłoby to niemożliwe, gdyż poprawa każdej kolejnej pozycji poprzez jej zmniejszenie
do wymaganego wskaźnika procentowego, powodowałaby znowu obniżenie łącznej ceny
oferty, a w rezultacie kolejne niezgodności ze wskaźnikami procentowymi innych pozycji.

Według Odwołującego
r
ozwiązaniem pozwalającym zachować zgodność wskaźników
procentowych po
poprawie omyłki rachunkowej było: przeniesienie „nadwyżek” procentowych z
pozycji „nie więcej niż” n% ceny ofertowej, w których nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego
procenta ceny łącznej, do pozycji „nie mniej niż n%” ceny ofertowej. Takie rozwiązanie
pozwalałoby uwzględnić w cenie łącznej poprawę omyłki rachunkowej (cena łączna wynosiłaby
64.929.720,00 zł netto, 79 863 555,60 zł);

dodanie kwoty 326.280,00 zł do poz. 3.1, która nawet
po takiej poprawce spełniałaby warunek „nie więcej niż 20% ceny ofertowej”. Cena łączna
pozostałaby wtedy na dotychczasowym poziomie 65.256.000,00 zł netto, 80.264.880 zł brutto.
Taka poprawa pozwoliłaby uwzględnić poprawienie omyłki rachunkowej w pozycji, w której do
błędnego zsumowania doszło tj. poz. 3.2 Wykazu cen.

Jak zauważono w pkt 22.4. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) Zamawiający wskazał:
22.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po
przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych
zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do I grosza. Pkt 22.3. Przy
poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie kierował
się zasadami tam zawartymi. 22.4. Zamawiający oczekuje skalkulowania i podania w
Formularzu Oferty ceny Oferty, która będzie wynikać ze złożonego wraz z Formularzem
Oferty Wykazu cen.

W załączniku nr 9 do IDW — Wykaz cen (dokument, który Wykonawca zobowiązany
by złożyć wraz z Formularzem Oferty) Zamawiający przy każdej z jedenastu pozycji,
odpowiadającej poszczególnym odcinkom prac, zamieścił wytyczne co do sposobu
kształtowania ceny przez wykonawców. Zamawiający wskazał, że poszczególne ceny
jednostkowe nie mogą wynosić mniej lub więcej (w zależności od pozycji) ceny oferty.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wystąpił do
Odwołującego, badając czy ujawniony błąd będzie mógł zostać poprawiony w trybie art. 87
ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp. W wyniku podjętych czynności Zamawiający ustalił, że w zaistniałym
stanie faktycznym nie jest możliwe dokonanie poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w taki
sposób, który nie prowadziłby do niezgodności oferty Odwołującego z SIWZ. Izba zgodziła
się z Zamawiającym.

Zgodzić należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że w przypadku oferty
Odwołującego proponowana zmiana doprowadziłaby do przekroczenia maksymalnych cen,
jakie dla poszczególnych pozycji zastrzegł Zamawiający, a tym samym do niezgodności

treści oferty z SIWZ. Nie można zgodzić się z Odwołującym, że ewentualny sposób
poprawienia jest oczywisty dla Zamawiającego i mógł go dokonać bez sugestii
Odwołującego. Zgodzić należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że niezależnie od
tego, z jakim przekroczeniem mamy do czynienia
– w tym stanie faktycznym – ofertę
Odwołującego należało uznać za niezgodną z SIWZ. Zamawiający nie przewidział w SIWZ
żadnych wyjątków w zakresie ustalenia cen maksymalnych za poszczególne grupy robót.
Zgodzić należało się również, że w treści SIWZ nie znalazły się zapisy, które zakładałyby
pewien margines odstępstw od narzuconych przez Zamawiającego wartości procentowych.
Zatem nie można zgodzić się z Odwołującym, że zachodziły okoliczności uzasadniające
poprawienie
– w tym stanie faktycznym - oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art.
87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Ponadto twierdzenia
Odwołującego, jakoby na gruncie przedmiotowej sprawy
Zamawiający miał możliwość dokonania poprawy omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp,
również należało uznać za nieuzasadnione. Słusznie zauważył Zamawiający wraz z
Przystępującym, że fakt wskazywania przez Odwołującego na dwa możliwe (w jego ocenie)
sposoby poprawienia omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, wyklucza dokonanie takiej
poprawy.
Zgodzić należało się, że aby dokonać poprawienia innej omyłki w rozumieniu art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
, Zamawiający musi mieć wiedzę, w jaki sposób omyłkę poprawić,
a wiedza ta musi wynikać z zapisów SIWZ oraz z treści oferty wykonawcy. Zgodzić należało
się, że aby dokonać poprawienia innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp istotne
jest, aby
istniał jeden możliwy - do samodzielnego ustalenia przez Zamawiającego - sposób
poprawienia oferty, co nie ma miejsca w niniejszym stanie faktycznym. Ponadto zgodnie z
art. 87 ust
. 2 pkt 3 ustawy Pzp wskazywana niezgodność nie może mieć istotnego
charakteru, co
oznacza, że korekta Zamawiającego nie może spowodować istotnej zmiany
oferty, a dodatkowo
dokonanie poprawy omyłki możliwe jest przez zamawiającego. Zgodzić
należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że w niniejszej sprawie poprawienie
niezgodności nie jest możliwe bez ingerencji Odwołującego.

Nie ulega również wątpliwości – na co zwrócił uwagę Przystępujący – że
Zamawiający nie był w stanie ustalić w jaki sposób poprawienie omyłki miało nastąpić.
Wobec twierdzeń Odwołującego nasuwa się szereg pytań w jaki sposób Zamawiający miały
dokonać czynności poprawienia, w jaki bowiem sposób Zamawiający sam miałby uznać, że
w zaistniałym stanie faktycznym powinno się np. dodać kwotę 326.280,00 zł do pozycji nr
3.1. lub przenieść „nadwyżki” procentowe z pozycji „nie więcej niż n

% ceny ofertowej, w
których nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego procenta ceny łącznej, do pozycji „nie mniej
niż n%” ceny ofertowej” (a jeśli już je przenosić, to w jaki sposób nadwyżki te rozdzielić

pomiędzy kilka możliwych pozycji)? Słusznie zauważył Przystępujący, że w zaistniałej
sytuacji nie jest w stanie ustalić samodzielnie gdzie powstałą nadwyżkę należy przenieść, do
której z pozycji wykazu. Powyższego Zamawiający nie byłby w stanie samodzielnie ustalić.
Zgodzić należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że Odwołujący w swoich
wyjaśnieniach wskazuje na więcej niż jeden sposób poprawienia niezgodności treści jego
oferty, co dyskwalifikuje ofertę Odwołującego do poprawienia. Wobec powyższego zarzut
niezasadnego odrzucenia oferty Odwołującego należało uznać w tym stanie faktycznym za
chybiony.

Odnosząc się do zarzutu zaniechania wykluczenia Przystępującego z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,
z uwagi na niespełnianie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie personelu wykonawcy (doświadczenie Pana M. P.) w zaistniałej
sytuacji należało uznać, że niniejszy zarzut nie potwierdził się.

Zgodnie z pkt 11.3 ppkt 2) lit. e IDW warunkiem
udziału w postępowaniu było skierowanie
do realizacji zamówienia kierownika budowy „posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Przystępujący na ww. kierownika budowy wskazał Pana M. P. .
Według Odwołującego
Pan M. P.,
nie posiada wykształcenia wyższego kierunkowego dla specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, tj. w zakresie konstrukcji budowlanych, a jego uprawnienia
ograniczone są do budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a zatem
według Odwołującego nie posiada uprawnień wymaganych przez Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu.

Jak
zauważył Zamawiający ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokonana
została przez Zamawiającego na podstawie wymagań określonych przez
Zamawiającego opisanych w punkcie 11.3.2) SIWZ oraz na podstawie dokumentów, o
których mowa w punkcie 12.7.3) SIWZ, tj. na podstawie oświadczenia wykonawcy,
złożonego na wezwanie Zamawiającego – t.j. wykazu osób. Powyższą kwestię Zamawiający
badał wzywając wykonawcę o wyjaśnienia w dniu 7 sierpnia 2020 r., które to wyjaśnienia
potwierdzały spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przystępujący pismem z dnia 10
sierpnia 2020 roku wyjaśnił, że Pan M. P. posiada ważne uprawnienia budowlane z dnia 26
stycznia 1988 r. (Nr 585/87/PW) wydane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu na podstawie
przepisów rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwi
e (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z poźn. zm.) w specjalności
konstrukcyjnobudowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych,
które to uprawnienia

odpowiadają uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami budowlanymi, w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zauważenia wymaga, że Zamawiający nie żądał od wykonawcy złożenia stosownych
uprawnień, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, nie żądał takich
uprawnień celem zweryfikowania oświadczenia wykonawcy. Zamawiający dokonywał oceny
s
pełnienia warunków udziału jedynie w oparciu o oświadczenie wykonawcy, zatem po
otrzymaniu złożonych wyjaśnień Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Jednocześnie Odwołujący
powołując się na uprawnienia Pana M. P. – wobec złożonego oświadczenia wykonawcy w
wykazie o
raz złożonych wyjaśnieniach - w złożonym odwołaniu nie wskazywał na złożenie
przez Przystępującego nieprawdziwych informacji, nie wskazał na naruszenie przepisu art.
24 ust. 1 pkt 16 oraz 17 ustawy Pzp. Izba -
(badając prawidłowość czynności dokonywanych
przez Zamawiającego) wobec żądania przez Zamawiającego jedynie oświadczenia
wykonawcy co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak również oświadczenia
wykonawcy
– wobec wezwania go do wyjaśnień oraz wobec postawienia przez
Odwołującego zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp uznała, że w tak
zaistniałym stanie faktycznym – postawionych wymagań zarzut ten nie potwierdził się. W
związku z powyższym Zamawiający na podstawie uzyskanych od Przystępującego
oświadczeń i wyjaśnień nie mógł uznać inaczej – jak to że Przystępujący spełniał powyższy
warunek udziału w postępowaniu dotyczący Kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjnobudowlanej.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kryterium doświadczenie Projektanta technologa
skierowanego do realizacji przedmiotowego zamówienia – w ocenie Izby Odwołujący nie
wykazał zasadności postawionego zarzutu.

Jak zauważył Zamawiający nie można było zgodzić się, aby wykaz osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia służył równocześnie do oceny ofert w kryterium
Doświadczenie Projektanta technologa skierowanego do realizacji przedmiotowego
zamówienia. Zamawiający w celu dokonania oceny oferty w kryterium Doświadczenie
Projektanta technologa skierowanego do realizacji przedmiotowego zamówienia wymagał
jedynie podania przez Wykonawców w Formularzu oferty w formie oświadczenia „ilości
dokumentacji projektowych dotyczących zamówień polegających na budowie lub rozbudowie
lub przebudowie zakładu zagospodarowania (przetwarzania / recyclingu) odpadów, w
ramach których zaprojektowano instalację fermentacji metanowej odpadów pochodzenia
komunalnego, o przepustowości co najmniej 12.000 Mg/rok, przy realizacji których brał

udział Projektant technolog”. Wskazanie w rzeczonym oświadczeniu, w punkcie 4.7
Formularza Oferty, liczby 10, lub większej, gwarantowało uzyskanie maksymalnej liczby
punktów w tym kryterium. Natomiast, zupełnie niezależnie - jak zauważył Zamawiający - od
wymagań związanych z kryterium Doświadczenie Projektanta technologa skierowanego do
realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymagał wskazania w Wykazie osób
„Projektanta technologa posiadającego doświadczenie w wykonaniu jako autor lub
ws
półautor co najmniej dwóch projektów technologicznych dotyczących budowy instalacji
fermentacji metanowej suchej (zawartość suchej masy w materiale w komorze »20
0
),
poziomej, ciągłej o przepływie tłokowym, odpadów pochodzenia komunalnego o wydajności
minim
um 15.000 Mg/rok, w tym co najmniej jednej dotyczącej budowy instalacji fermentacji
metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie. Zatem
jak zauważył Zamawiający - co do kryterium oceny ofert i projektanta technologa - nigdzie
nie wskazał w specyfikacji, że w wykazie mają być zawarte dokumentacje, których ilość
została wskazana w formularzu oferty, nigdzie również Przystępujący nie wskazał, że 12
projektów formularza to są te same, które są wskazane w wykazie osób w warunku zaś
wystarczające było wykazanie się spełnianiem dwóch inwestycji. Ponadto Odwołujący nie
wykazał, jaki charakter mają te inwestycje. Nie wykazano również, że pan T. B. nie brał
udziału w realizacji projektu, jednocześnie oświadczenie złożone przez Przystępującego nie
zostało zakwestionowane. Wobec powyższego zarzut ten również podlegał oddaleniu.

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.
Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie