eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1652/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-08
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1652/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w
dniu 4 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2020 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. ZABERD Spółka
A
kcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bystrzyckiej 24, 2. R. P. prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą PAROKS R. P. z siedzibą w Pępicach pod nr 38
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53
w imieniu którego
postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
z siedzibą w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 6,

przy udziale wykonawcy
Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni
9,

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:


1. oddala
odwołanie;

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. ZABERD Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Bystrzyckiej 24, 2. R. P. prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą PAROKS R. P. z siedzibą w Pępicach pod nr 38
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. ZABERD
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bystrzyckiej 24, 2. R. P.


prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAROKS R. P. z siedzibą w
Pępicach pod nr 38
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. ZABERD Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Bystrzyckiej 24, 2. R. P. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą PAROKS R. P. z siedzibą w Pępicach pod nr 38
na
rzecz zamawiającego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53
w imieniu
którego postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad
Oddzia
ł
w
Opolu
z
siedzibą
w
Opolu
przy
ul. Niedziałkowskiego 6
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: …………..……….…….…Sygn. akt KIO 1652/20
Uzasadnienie

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wroniej 53 w
imieniu, której postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z siedzibą w Opolu przy
ul. Niedzi
ałkowskiego 6 (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), zwanej
dalej
: „ustawą” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.
„Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu
dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g i 46i na terenie Oddziału GDDKiA w
Opolu -
Rejon Nysa”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 6 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 088-210522.

W dnia 8 lipca 2020 r.
Zamawiający drogą elektroniczną poinformował wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako Konsorcjum firm: 1. ZABERD Spółka
A
kcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bystrzyckiej 24, 2. R. P. prowadząca działalność
gospodarczą
pod
firmą
PAROKS
R.
P.
z
siedzibą
w
Pępicach
pod
nr 38
(dalej: „Odwołujący” lub „Konsorcjum”) o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą
została uznana oferta wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy
Al. Przyjaźni 9 (dalej: „Remondis” lub „Przystępujący”).
Odwołujący w dniu 17 lipca 2020 r. wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego
związanych z czynnością wyboru, jako najkorzystniejszej oferty Remondis zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez zaniechanie
Zamawiającego polegające na braku podjęcia czynności wezwania wykonawcy Remondis:
1.
do przedłożenia dokumentu stwierdzającego brak podstaw wykluczenia wykonawcy z
postępowania - aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, albowiem ze
złożonego przez Remondis zaświadczenia wystawionego przez Naczelnika
Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 czerwca 2020 r. wynika, iż jest ono
aktualne na dzień 18 czerwca 2020 r., a więc na dzień przypadający po terminie
składania ofert - a następnie zaniechanie wykluczenia wykonawcy Remondis;

2.
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego dowodu
określającego czy usługi zostały wykonane należycie, to jest poświadczenia wykonania
z dnia 22 kwietnia 2020 r. wystawionego przez B. P. - Kierownika Rejonu GDDKiA w
Kędzierzynie Koźlu, podczas gdy ze złożonego przez tego wykonawcę wykazu usług
wynika, iż w okresie od dnia 8 sierpnia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r. Remondis
wykonywał usługi na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Opolu, a zatem wystawca referencji (Kierownik Rejonu GDDKiA
Kędzierzynie Koźlu) nie jest stroną umowy ani osobą umocowaną do reprezentowania
strony umowy -
a następnie zaniechanie wykluczenia wykonawcy Remondis;
3.
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego wykazu
osób kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w sytuacji,
gdy złożony wykaz budzi wątpliwości, wykonawca w żaden sposób nie wykazał
doświadczenia wyznaczonej osoby - koordynatora prac utrzymaniowych, zaś jednym
z kryteriów oceny ofert było doświadczenie zawodowe koordynatora prac
utrzymaniowych -
a następnie zaniechanie wykluczenia wykonawcy Remondis.

Odwołujący wnosił o:
1. uwz
ględnienie odwołania;
2. nakazanie Z
amawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu,
3. nakazanie
Z
amawiającemu wezwania wykonawcy Remondis do złożenia
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że ten
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert - aktualnego na dzień składania ofert;
4. nakazanie Z
amawiającemu wezwania wykonawcy Remondis do złożenia wyjaśnień
względnie uzupełnienia dokumentów w zakresie opisanym pkt 7.2 ppkt 3 lit. „a”
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja” lub
„IDW”) w odniesieniu do złożonego dowodu określającego czy usługi zostały wykonane
należycie - poświadczenia wykonania z dnia 22 kwietnia 2020 r. wystawionego przez
B. P. -
Kierownika Rejonu GDDKiA w Kędzierzynie Koźlu, to jest wyjaśnienia, kto jest
stroną umowy zawartej przez wykonawcę na usługi określone w pkt 1 wykazu usług
wykonane w okresie od dnia 8 sierpnia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r., wz
ględnie
uzupełnienia dokumentów;
5. nakazanie Z
amawiającemu wezwania wykonawcy Remondis do złożenia wyjaśnień
względnie uzupełnienia dokumentów w zakresie opisanym pkt 7.2 ppkt 3 lit. „c” SIWZ
w odniesieniu do
złożonego wykazu osób kierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, przez wyjaśnienie doświadczenia, jakie konkretnie prace
wykonywał wskazany koordynator spraw utrzymaniowych, na jakich konkretnie klasach
dróg, względnie uzupełnienia dokumentów;
6. nakazanie Z
amawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert w
postępowaniu;
7.
zasądzenie kosztów postępowania od Zamawiającego na rzecz Odwołującego, w tym
uiszczonego wpisu oraz kosztów zastępstwa przez pełnomocnika w kwocie 3.600,00
złotych, kosztu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, kosztu złożenia
odwołania bezpośrednio u Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, kosztów dojazdu oraz
powrotu pełnomocnika na posiedzenie i rozprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej;
kosztów wysłania odwołania do Zamawiającego.

W uzasadnieniu zarzutów odwołania wykonawca podnosił, że:

1.
Zaniechanie przez Zamawiającego podjęcia czynności wezwania wykonawcy
Remondis do przedłożenia dokumentu stwierdzającego brak podstaw wykluczenia
wykonawcy z postępowania - aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Odwołujący wyjaśniał, że ze złożonego przez wykonawcę Remondis zaświadczenia
wystawionego przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 czerwca
2020 r. wynika, iż jest ono aktualne na dzień 18 czerwca 2020 r. Zgodnie z § 5 pkt 2
rozporządzenia Ministra Rozwoju 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wyko
nawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
może żądać zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Zdaniem Odwołującego w świetle obowiązujących
przepisów nie ma przeciwwskazań, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie
Z
amawiającego były wystawione po upływie terminu składania ofert, o ile dokumentują
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia wstępnie
potwierdzonych w ramac
h oświadczeń złożonych z ofert lub wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu i pozostają aktualne w momencie ich składania. Nie jest, zatem istotna
data wystawienia dokumentu, przy czym doku
ment powinien odzwierciedlać stan rzeczy
ak
tualny na dzień składnia ofert. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu
przesunięto ostatecznie na dzień 17 czerwca 2020 r., a zatem wskazane wyżej zaświadczenie

o niezaleganiu w podatkach nie jest aktual
ne na dzień składania ofert, albowiem potwierdza
ono stan rzec
zy na dzień 18 czerwca 2020 r. Odwołujący stwierdził, że wykonawca winien był
złożyć zaświadczenie, które potwierdzało stan rzeczy na dzień składania ofert (choćby data
wystawienia dokumentu była późniejsza).

2.
Zaniechanie przez Zamawiającego podjęcia czynności wezwania wykonawcy
Remondis
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego
dowodu określającego czy usługi zostały wykonane należycie.

Odwołujący podnosił, że stosownie do treści pkt 7.2 ppkt 3 lit „a” SIWZ, o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności
technicznej lub zawodowej - w
ykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w
wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
 1 zamówienia (umowy) polegającego na koszeniu pasa drogowego dróg klasy min. G
o powierzchni min. 2.500.000,00 m
2

lub o wartości usług koszenia min. 250.000,00 zł
oraz
 1 zamówienia (umowy) polegającego na zamiataniu ulic lub oczyszczaniu dróg klasy
min. G o powierzchni min 100.000,00 m
2

lub długości 50 km lub wartości usług
zamiatania ulic lub
oczyszczenia dróg min. 50.000,00 zł
lub
1 zamówienia (umowy) obejmującego swoim zakresem jednocześnie:
 koszenie pasa drogowego dróg klasy min. G o powierzchni min. 2.500.000,00 m
2
lub
o wartości usług koszenia min. 250.000,00 zł,
 zamiatanie ulic lub oczyszczenie dróg klasy min G o powierzchni min. 100.000,00 m
2

lub długości 50 km lub wartości usług zamiatania ulic lub oczyszczenia dróg min.
50.000,00 zł.
Kolejno Odwołujący stwierdził, że w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Remondis zobowiązany był
do złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na
rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Konsorcjum podało, że wykonawca Remondis przedłożył wymagany wykaz usług oraz
dwa dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie: poświadczenie wykonania
usług z dnia 28 stycznia 2020 r. wystawione przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, podpisane
przez z-ce Dyrektora P. R.
oraz poświadczenie wykonania z dnia 22 kwietnia 2020 r.
wystawione przez B. P. - Kierownika R
ejonu GDDKiA w Kędzierzynie Koźlu.
W rozpoznawanym
postępowaniu w ocenie Odwołującego wystąpiła wątpliwość, z
jakim podmiotem wykonawca
Remondis zawarł umowę w przedmiocie koszenia traw i
chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu
GDDKiA -
Rejon Kędzierzyn - Koźle w okresie do 30.06.2020 r. W praktyce w ramach struktury
Z
amawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad umowy
zawierane są za pośrednictwem danego oddziału, nie zaś rejonu. Jeśli wykonawca Remondis
zawarł umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, powstaje
pyt
anie, czy kierownik rejonu w Kędzierzynie-Koźlu był uprawniony do wystawienia referencji,
w sytuacji, gdy nie był on pełnomocnikiem umocowanym do zawarcia umowy, sama zaś
umowa została zawarta z innym podmiotem. Odwołujący stwierdził, że zdaje sobie sprawę z
prezentowanego stanowiska, opowiadającego się za odformalizowaniem zasad reprezentacji
danego podmiotu w zakresie wystawianych referencji,
niemniej jednak nie może być
wątpliwości, jaki podmiot wystawia referencje i czy podmiot ten jest stroną umowy, której
dotyczą referencje. Odwołujący zdaje sobie również sprawę z faktu, iż w wyniku wyjaśnień
wykonawcy może się okazać, iż usługa była wykonywana na rzecz Zamawiającego, czy ściślej
na rzecz prowadzącego postępowanie GDDKiA Oddział w Opolu. Zdaniem Odwołującego
r
ównież ta okoliczność nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wystosowania wezwania do
złożenia wyjaśnień, w sytuacji, gdy występują wątpliwości, co do podmiotu, na rzecz, którego
wykonawca świadczył usługi i podmiotu wystawiającego referencje. Instytucja uregulowana w
art. 26 ust. 3 i 4 Pzp zapewnia, bowiem
w tym zakresie realizację zasady konkurencyjności
oraz równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wskazywał, że jego zdaniem Zamawiający winien był, zatem wezwać
wykonawcę Remondis o wyjaśnienie treści złożonego dowodu określającego czy usługi
zostały wykonane należycie, to jest poświadczenia wykonania z dnia 22 kwietnia 2020 r.
wystawionego przez B. P. -
Kierownika Rejonu GDDKiA w Kędzierzynie Koźlu.

3. Zaniechanie przez Z
amawiającego podjęcia czynności wezwania wykonawcy
Remondis
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego
wykazu osób kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Odwołujący stwierdził, że zgodnie z pkt 7.2 ppkt 3 lit „c” SIWZ, wykonawca musiał
wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi
do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienione poniżej, wskaże
osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące
wymagania:
koordynator prac utrzymaniowych
— 1 osoba posiadająca:
 minimum średnie wykształcenie
 doświadczenie zawodowe:
 co najmniej 2 lata doświadczenia jako osoba koordynująca prace związane z bieżącym
utrzymaniem dróg klasy co najmniej G.
Poprzez „bieżące utrzymanie dróg” należy rozumieć zarówno utrzymanie dróg w
okresie letnim jak również zimowym obejmującym miedzy innymi asortymenty w
zakresie utrzymania:
 obiektów mostowych,
 remontu nawierzchni dróg,
 elementów odwodnienia,
 urządzeń BRD,
 oznakowania poziomego,
 oznakowania pionowego,
 zieleni,
 czystości,
 zimowego utrzymania dróg zakresie odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości,
likwidowanie śliskości na drodze.

Natomiast wedle pkt 19.1 SIWZ, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena

– 60 %
2.
Zatrudnienie osób bezrobotnych

– 20%
3.
Sprzęt

– 10%
4.
Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych – 10%

W pkt 19.1.4 SIWZ, zamawiający wskazał, iż kryterium „Doświadczenie zawodowe
koordynatora prac utrzymaniowych (D
)„ przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie
rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt. 3.c), Formularza
Oferty. Za zadeklarowane doświadczenie koordynatora prac utrzymaniowych zostaną
ocenione wg następujących zasad:
2 lata - 0 pkt
3 lata - 2 pkt
4 lata
– 4 pkt
5 lat
– 6 pkt
6 lat
– 8 pkt
7 lat i więcej – 10 pkt
Odwołujący wskazywał, że najkrótsze doświadczenie zawodowe koordynatora prac
utrzymaniowych dopuszczone do oceny oferty przez Zamawiającego: 2 lata.
Oferty, w których:
 nie zostanie zadeklarowane doświadczenie (nie zostanie podany okres w Formularzu
Oferty) lub
 będzie ono krótsze niż 2 lat
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp.
Oferty, w których zostanie zadeklarowane doświadczenie 2 lata, to oferta nie będzie
odrzucona, ale ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 pkt.
Kolejno Odwołujący podnosił, że omawiane kryterium oceny ofert należy rozpatrywać
łącznie z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
-
osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zdaniem Odwołującego w tym postępowaniu występują, wątpliwości w zakresie
przedłożonego przez wykonawcę Remondis wykazu osób kierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca ten w żaden sposób nie wykazał
doświadczenia wyznaczonej osoby - koordynatora prac utrzymaniowych, zaś jednym z
kryteriów wyboru i oceny ofert jest doświadczenie zawodowe koordynatora prac
utrzymaniowych. Remon
dis złożył oświadczenie podpisane w dniu 3 lipca 2020 r., z którego
wynika, iż dysponuje następującą osobą: koordynator prac utrzymaniowych, wykształcenie
wyższe, nazwisko i imię P. J., doświadczenie, jako osoba koordynująca prace związane z
bieżącym utrzymaniem dróg klasy, co najmniej G - więcej niż 7 lat, podstawa dysponowania -
umowa o pracę. Wykonawca w żaden sposób nie skonkretyzował składnego wykazu.
Wykonawca nie
wskazał, jakie konkretnie prace wykonywał wskazany koordynator spraw
utrzymaniowych, na jakich konkretnie klasach dróg.
W opinii Odwołującego Zamawiający zaniechał podjęcia czynności wezwania
wykonawcy Remondis
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie
złożonego wykazu osób kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w sytuacji,
gdy złożony wykaz budzi wątpliwości.

W dniu 3 września 2020 r. do Izby ze strony Zamawiającego wpłynęła odpowiedź na
odwołanie, w której wnosił o oddalenie odwołania w całości. W formie pisemnej ww. odpowiedź
została złożona w dniu 4 września 2020 r. W uzasadnieniu pisma Zamawiający wyjaśniał, że:
1.
Zarzut opisany w punkcie 1 odwołania dotyczący zaniechania przez Zamawiającego
podjęcia czynności wezwania wykonawcy Remondis do przedłożenia dokumentu
stwierdzającego brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w postaci
aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - a następnie zaniechania
wykluczenia wykonawcy Remondis jest w stanie faktycznym i prawnym niniejszej
sprawy całkowicie bezzasadny.
Zamawiający stwierdził, że wykonawca Remondis zgodnie z wymogiem określonym w
pkt 9.9.1. i 9.9.2. Tomu I IDW SIWZ
złożył w wymaganej formie aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu i że
spełnia on warunku udziału w postępowaniu, a następnie zgodnie z punktem 9.9.7. pkt 2. lit b
Tomu I IDW SIWZ oraz zgodnie z wezwaniem Zam
awiającego z dnia 24 czerwca 2020 r.
przedłożył m.in. wymagane zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca ten nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postaci dokumentu
zaświadczenia Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 czerwca 2020

r. znak 1671.4050.281677.2020 wskazującego, iż według stanu na dzień 18 czerwca 2020 r.
u
tegoż wykonawcy nie ujawniono zaległości podatkowych.
Z
danie Zamawiającego, który podpierał się orzecznictwem Izby, błędne jest
rozumowanie, iż wykonawca zobowiązany jest legitymować się posiadaniem dokumentów
według stanu obowiązującego w dniu składania ofert. Posługiwanie się tego rodzaju
argumentacją stanowi zaprzeczenie idei opisanej wyżej nowelizacji przepisów ustawy, która
opiera się na tym, że w przypadku zastosowania procedury odwróconej, wykonawca na etapie
składania ofert składa jedynie oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że
wykonawca n
ie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu i powinno ono potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert. Dopiero, gdy oferta
danego wykonawcy zostanie uznana przez Zam
awiającego za najkorzystniejszą to
wykonawca w odpowiedzi na wez
wanie Zamawiającego, oparte o treść art. 26 Pzp, jest
zobowiązany do przedłożenia dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że mają one być aktualne
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Z powyższego wypływa oczywisty wniosek,
że ustawodawca zmienił zasady postępowania w tym zakresie, przez odstąpienie od żądania
w toku postępowania (a zatem w praktyce nawet kilka miesięcy po terminie składania ofert)
dokumentów aktualnych na dzień składania ofert. Pogląd ten został potwierdzony także z
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2017 r. sygn. akt KIO 785/17.
Następnie Zamawiający stwierdził, że stanowisko takie potwierdza także pisemna
opinia prawna zawierająca aktualną interpretację przepisów ustawy o tytule „Dokumenty na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp” zamieszczona na
stronie interneto
wej Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawi
ający stwierdził, że w tym postępowaniu zasadnie uznał, iż złożony przez
wykonawcę Remondis dokument w postaci zaświadczenia Naczelnika Opolskiego Urzędu
Skarbowego w Opolu z dnia 18 czerwca 2020 r. znak 1671.4050.281677.2020
(wskazujący,
iż według stanu na dzień 18 czerwca 2020 r. wobec tegoż wykonawcy nie ujawniono zaległości
podatkowych), pom
imo tego, iż zawiera on datę późniejszą niż data składania ofert w
rozpoznawanym postępowaniu (tj. data 17 czerwca 2020 r.) jest dokumentem prawidłowym i
wystarczającym do potwierdzenia braku występowania przesłanek, skutkujących
wykluczeniem Przystępującego z prowadzonego postępowania. Wynika to bezpośrednio z
fakt
u, że w obecnym stanie prawnym oświadczenia własne składane na podstawie art. 25a
ustawy
oraz ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy muszą być aktualne w momencie ich
złożenia oraz że za aktualny na gruncie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy oraz art. 26 ust. 3 Pzp

należy uznać taki dokument, który będzie potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia, ale także, że ten stan
trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Data wystawienia dokumentu, o ile
dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma znaczenia, z uwzględnieniem
jednakże terminów wynikających z rozporządzenia o dokumentach. W tym zakresie terminy
określone w tym rozporządzeniu określają jednak jedynie maksymalną datę dopuszczalnej
wstecznej „starości” takich dokumentów, jakimi wykonawca może się posłużyć, odniesioną do
terminu składania ofert i nie wykluczają one złożenia dokumentu opatrzonego datą późniejszą
niż ta data terminu składania ofert, a zatem dokumentu „nowszego” w stosunku do terminu
składania ofert, a jednocześnie aktualnego w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp oraz
art. 26 ust. 3 Pzp.
2.
Zarzut opisany w punkcie 2 odwołania dotyczący zaniechania przez Zamawiającego
podjęcia czynności wezwania wykonawcy Remondis do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego dowodu określającego czy usługi
zostały wykonane należycie, to jest poświadczenia wykonania z dnia 22 kwietnia 2020
r. wystawionego przez B. P. - Kierow
nika Rejonu GDDKiA w Kędzierzynie-Koźlu a
następnie zaniechania wykluczenia wykonawcy Remondis jest w stanie faktycznym i
prawnym
zdaniem Zamawiającego całkowicie bezzasadny.

Zamawiający podał, że w formularzu „Wiedza i doświadczenie” stanowiącym element
oferty wykonawcy Remondis
wykonawca ten przedłożył wykaz, dwóch zrealizowanych przez
siebie zamówień (umów) obejmujący następujące zadania:
1)
„Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie
Oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie do 30 czerwca
2020 r.”, które to zadanie realizowane w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 6 kwietnia
2020 r. obejmowało usługi w zakresie koszenia pasa drogowego drogi klasy G o
powierzchni 4.739942,50 m
2

i o wartości tychże usług koszenia opiewającej na kwotę
618.735,60 złotych realizowane na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie-Koźlu;
2) "Oczyszczanie mechaniczne jezdni
— zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim,
poziome
oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach
2017 -
21018”, realizowane w okresie od 17 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
które obejmowało usługi w zakresie zamiatania ulic pasa drogowego dróg klasy G o

powierzchni 1.115.000,00 M
2

oraz o długości ponad 120,00 km i o wartości tychże
usług zamiatania opiewającej na kwotę 2.829.502,26 złotych realizowane na rzecz
Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
W opinii Zamawiającego, ponieważ tak prawidłowo wykazane przez tego wykonawcę
- zgodnie z opisanymi warunkami SIWZ -
objęte pozycją numer 1 i numer 2 formularza „Wiedza
i doświadczenie” dwa zadania tj. Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na
drogach krajowych na t
erenie Oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon w Kędzierzynie - Koźlu w
okresie do 30 czerwca 2020 r.” (pozycja nr 1 formularza „Wiedza i doświadczenie” -
potwierdzona co do prawi
dłowego wykonania i zakresu podmiotowego i przedmiotowego
dokumentem poświadczenia wykonania (referencji) wydanym temu wykonawcy przez -
należycie umocowanego w tym zakresie zgodnie z wewnętrzną strukturą organizacyjną
Oddziału GDDKiA w Opolu - Kierownika Rejonu w Kędzierzynie - Koźlu Oddziału GDDKIA w
Opolu z dnia 22 kwietnia 2020 r. znak O/Op.Z-13.070.1.2020.SM oraz dodatkowo
potwierdzona
także wewnętrznymi ustaleniami poczynionymi przez Zamawiającego z
Kie
rownikiem Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału GDDKiA w Opolu) oraz „Oczyszczanie
mechaniczne jezdni - zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim, poziome oczyszczanie
jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach 2017 2018” (pozycja nr 2
formularza „Wiedza i doświadczenie” potwierdzona, co do prawidłowego wykonania i zakresu
podmiotowego i przedmiotowego dokumentem poświadczenia wykonania usług (referencji)
wydanym temu wykonaw
cy przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z
dnia 28 stycznia 2020 r. znak EU.4310.03.2020) potwierdzały spełnianie przez tego
wykonawcę określonych w punkcie 7.7.2. pkt 3 lit. a Tomu I IDW SIWZ warunków udziału w
postępowaniu (w zakresie wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawcy), Zamawiający stwierdził, że zasadnie uznał, że wykonawca ten prawidłowo i
udokumentował spełnianie przez siebie tego warunku udziału w postępowaniu. Dołączone do
oferty tego wykonawcy refere
ncje Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z dnia 28 stycznia
2020 r. znak EU.4310.03.2020 potwierdzały prawidłowe wykonanie i wymagany zapisami
SIWZ zakres zadania pn. "Oczyszczanie mechaniczne jezdni - zamiatanie, zmywanie jezdni
w sezonie letnim, poziome ocz
yszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego
w latach 2017-
2018”, zrealizowanego przez tego wykonawcę samodzielnie w okresie od 17
lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., które obejmowało usługi w zakresie oczyszczania
mechanicznego (zamiatan
ia) jezdni pasa drogowego dróg klasy G o powierzchni 1.115.000,00
m
2

i o długości 120,00 km zrealizowane na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
W zakresie dotyczącym zweryfikowania prawidłowego wykonania i wymaganego
zapisami SIWZ zakresu zadania pn. „Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na
drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon w Kędzierzynie - Koźlu w

okresie
do 30 czerwca 2020 r”, które było realizowane samodzielnie przez tego wykonawcę
na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, (czyli na rzecz tego
samego Oddziału Zamawiającego, co prowadzący przedmiotowe postepowanie objęte treścią
odwołania Odwołującego) w okresie do 8 sierpnia 2018 r. do 6 kwietnia 2020 r., i które
obejmowało usługi w zakresie koszenia pasa drogowego dróg klasy G o powierzchni
4.739.942,50 m
2

oraz zamiatania mechanicznego dróg klasy G o długości 301,64 km
reali
zowane na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu,
Zamawiający - zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 26 ust. 6 ustawy poczynił odpowiednie
ustalenia weryfikacyjne oparte zarówno na treści przedłożonego przez wykonawcę dokumentu
poświadczenia wykonania (referencji) wydanym temu wykonawcy przez - należycie
umocowanego w tym zakresie zgodnie z wewnętrzną strukturą organizacyjną Oddziału
GDDKiA w Opolu - Ki
erownika Rejonu w Kędzierzynie - Koźlu Oddziału GDDKLA w Opolu z
dnia 22 kwietnia 2020 r. znak O/Op.Z-
13.070.1.2020.SM jak i dodatkowo we własnym zakresie
bezpośrednio ustalając te okoliczności faktyczne z tymże Kierownikiem Rejonu w Kędzierzynie
-
Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w obrębie, którego
to Rejonu GDDKi
A były wykonywane te usługi przez wykonawcę.
Zamawiający podnosił, że takie działanie było w pełni uzasadnione i uprawnione m.in.
w świetle treści przepisu art. 26 ust. 6 ustawy. Podobny pogląd wyraziła Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 997/20 wskazując, że w
sytuacji, gdy Zam
awiający (a dokładniej Oddział Zamawiającego w Opolu, który prowadzi
mniejszej postępowanie i na rzecz, którego wykonano zadanie wskazane w poz. 3 formularza
3.2.2 „Wiedza i doświadczenie” oferty wykonawcy) dysponuje niezbędnymi informacjami i
dokumentami pozwalającymi ocenić zakres nabytego przez wykonawcę doświadczenia, nie
musi a nawet nie powinien występować do tego wykonawcy z formalnym wezwaniem do
udokumentowania tych
okoliczności, które są już temu Zamawiającemu wiadome i znane i nie
budzą dla niego jakichkolwiek wątpliwości lub zastrzeżeń.
W ocenie Zamawiającego w tej sprawie zachował się prawidłowo i nie było podstaw do
dokonywania przez niego bezzasadnie postulowany
ch przez Odwołującego w punkcie 2 jego
odwołania czynności polegających na „podjęciu czynności wezwania wykonawcy Remondis
do złożenia wyjaśnień względnie uzupełnienia dokumentów w zakresie opisanym w pkt 7.2
ppkt 3 lit. „a” SIWZ w odniesieniu do złożonego dowodu określającego czy usługi zostały
wykonane należycie poświadczenia wykonania z dnia 22 kwietnia 2020 r. wystawionego przez
B. P.Kierownika
Rejonu GDDKiA w Kędzierzynie Koźlu, to jest wyjaśnienia, kto jest stroną
umowy zawartej przez wyko
nawcę na usługi określone w pkt 1 wykazu usług wykonane w
okresie od dnia 8 sierpnia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r., względnie uzupełnienia
dokumentów”. To, bowiem sam Zamawiający tj. Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad działający przez Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad
był stroną umowy nr 29/2/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 zawartej z wykonawcą
Remondis w ramach,
której wykonawca ten zrealizował objęte pozycją nr 1 jego formularza
„Wiedza i doświadczenie” zadanie pn. "Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości
na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA — Rejon w Kędzierzynie - Koźlu
w okresie do 30 czerwca 2020 r.” i to tenże Zamawiający przydzielił w ramach swojej
wewnętrznej struktury organizacyjnej Panu B. P. - pełniącemu funkcje Kierownika Rejonu w
Kędzierzynie - Koźlu Oddziału GDDKIA w Opolu wykonywanie czynności i obowiązków
służbowych m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją robót i usług zleconych z
zakresu utrzymania letniego i zim
owego dróg i obiektów mostowych. Tym samym, wbrew
treści zarzutów Odwołującego zawartych w jego odwołaniu, nie może budzić wątpliwości, że
Pan B. P. -
Kierownik Rejonu GDDKiA w Kędzierzynie Koźlu, był należycie umocowany do
dokonywania w imieniu Zamawiającego czynności związanych z nadzorem nad
wykonywanymi przez wykonawc
ę Remondis usługami w zakresie zadania pn. "Koszenie traw
i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu
GDDKiA
Rejon w Kędzierzynie - Koźlu w okresie do 30 czerwca 2020 r.” (pozycja nr 1
formularza „Wiedza i doświadczenie”) oraz do dokonywania czynności potwierdzania
prawidłowego wykonania i zakresu podmiotowego i przedmiotowego tak wykonanych przez
tego wykonawcę usług m.in. w formie sporządzenia i podpisania dokumentu pisemnego
poświadczenia wykonania (referencji) wydanego temu wykonawcy przez tegoż Kierownika
Rejonu w Kędzierzynie - Koźlu Oddziału GDDKIA w Opolu z dnia 22 kwietnia 2020 r. znak
O/Op.Z-
13.070.1.2020.SM. Dokument ten spełnia przy tym wymogi określone przez
Zamawiającego w zapisach punktu 9.9.7. pkt. 1) lit. d Tomu I IDW SIWZ dotyczące
przedłożenia przez wykonawcę dowodów (np. referencji) potwierdzających należyte
wykonanie przez wykonawcę usług wykazanych przez niego w wykazie usług wykonanych.
3. Zarzut opisany w punkcie
3 odwołania dotyczący zaniechania przez Zamawiającego
podjęcia czynności wezwania wykonawcy Remondis do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego wykazu osób kierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w sytuacji, gdy wykonawca w żaden
sposób nie wykazał doświadczenia wyznaczonej osoby - a następnie zaniechania
wykluczenia wykonawcy Remondis - jest
zdaniem Zamawiającego w stanie faktycznym
i prawnym sprawy również całkowicie bezzasadny.
Jednocześnie w postanowieniu 9.9.7. pkt. 1) lit. f Tomu I IDW SIWZ Zamawiający
określił, że „Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązały jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków zdziała w postępowaniu: j) wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodny
ch, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”.
Zamawiający wskazywał, że treść wypełnionego przez wykonawcę Remondis
będącego elementem jego oferty formularza „Wykaz osób” z dnia 3 lipca 2020 r. wskazuje, że
wykonawca
ten prawidłowo i zgodnie z treścią SIWZ wykazał spełnianie przedmiotowego
war
unku udziału w postepowaniu, którego dotyczy odwołanie. Formularz ten zawiera bowiem
wszystkie wymagane przez
Zamawiającego w postanowieniu 9.9.7. pkt. 1) lit. f Tomu I IDW
SIWZ
elementy treści dotyczące osoby przewidzianej do pełnienia funkcji koordynatora prac
utrzymaniowych.
Zdaniem Zamawiającego jednocześnie należy zwrócić uwagę, że
Zamawi
ający w zakresie udokumentowania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu
przez wykonawcę wymagał jedynie dokumentu w postaci „Wykazu osób” i wykonawca
Remondis
taki prawidłowo wypełniony dokument złożył, a Zamawiający nie wymagał od
wykonawców potwierdzania takich zawartych w ich oświadczeniu tj. w wypełnionym
formularzu „Wykaz osób” danych i informacji o tak wskazanych osobach jakimikolwiek
dalszymi, dodatkowymi dokumentami. W szczególności Zamawiający nie wymagał w żadnym
postanowieniu SIWZ, aby wy
konawcy składając takie pisemne oświadczenie w postaci
wypełnionego formularza „Wykaz osób” dodatkowo „konkretyzowali tak składany wykaz” o
dodatkowe informacje lub dokumenty ani nie wymagał też, aby „wskazywali oni, „jakie
konkretnie prace wykonywał wskazany koordynator spraw utrzymaniowych, na jakich
konkretnie klasach dróg”, do czego bezzasadnie i w sposób nieuzasadniony treścią SIWZ ani
przepisami prawa odnosi się Odwołujący w swoim odwołaniu w zakresie dotyczącym
uzasadnienia zarzutu z punktu 3 tego od
wołania.
Zamawiający zwracał uwagę, że zupełnie inna jest rola, charakter i treść zapisów
punktu 7.7.2. pkt 3 lit. c ppkt 1) Tomu I IDW SIWZ
określających warunki udziału w
postępowaniu, a zupełnie inna jest rola, charakter i treść zapisów punktu 19.1 i 19.1.4 Tomu I
IDW SIWZ
określających kryterium „Doświadczenie zawodowe koordynatora prac
utr
zymaniowych (D)” jako jedno z pozacenowych kryteriów oceny ofert stosowanych w tym
postępowaniu przez Zamawiającego, ocenianych na podstawie treści osobnego oświadczenia
Wykonawcy złożonego w pkt. 3.c), Formularza Oferty tego wykonawcy, a więc na podstawie
oświadczenia odrębnego od oświadczenia objętego wypełnionym przez wykonawcę
formularzem „Wykaz osób” służącego potrzebom weryfikacji warunków udziału w
postępowaniu.

Zamawiający podnosił, że ponieważ Odwołujący się w swoim odwołaniu nie
przedstawili żadnych konkretnych zarzutów dotyczących ewentualnego kwestionowania
dokonanego przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu sposobu oceny oferty
wykonawcy Remon
dis w oparciu o stosowanie przedmiotowych postanowień SIWZ oraz na
podstawie analizy treści oferty tego wykonawcy (w tym m.in. treści jego oświadczenia
złożonego w pkt. 3.c), Formularza Oferty tego wykonawcy), Zamawiający nie mógł odnieść się
w bliższy sposób do tego rodzaju niedopowiedzianych i ogólnikowo zarysowanych
ewentualnych zarzutów Odwołującego się, które pośrednio mogą wynikać z błędnego w
oce
nie Zamawiającego wskazania w treści uzasadnienia odwołania, iż: „Omawiane kryterium
oceny ofert należy rozpatrywać łącznie z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej osób skierowanych do realizacji zamówienia”.
Również Przystępujący złożył pismo procesowe w którym wnosił o oddalenie
odwołania argumentując w następujący sposób:
1)
Odnośnie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania do przedłożenia zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego.
Wykonawca Remondis
podnosił, że złożył wraz z ofertą JEDZ stanowiący wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, w którym w odpowiedzi na pytanie „Czy wykonawca dopuścił się naruszenia
swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma
siedzibę jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego,
jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?”, oświadczył, że nie dopuścił się takiego naruszenia
obowiązków. Powyższe okoliczności zostały następnie potwierdzone przez uczestnika
postępowania poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, w tym między innymi
poprzez złożenie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
W odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 czerwca 2020 r. do uzupełnienia dokumentów w
trybie art. 26 ust. 1 Pzp,
Przystępujący przedstawił zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
wydane przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu datowane na dzień 18
czerwca 2020 r. potwierdzające, że na ten dzień nie ujawniono wobec niego zaległości
podatkowych. Jego zdaniem to z
aświadczenie jest zaświadczeniem aktualnym w rozumieniu
art. 26 ust. 1 Pzp, a zatem zarzut sformułowany przez Odwołującego w powyższym zakresie
jest bezpodstawny.
Przystępujący wskazywał, że Kwestia „aktualności” dokumentów byka przedmiotem
o
pinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „Dokumenty na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność

dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp”. Argumentacja przedstawiona w przytoczonej
powyżej opinii została również podzielona przez Krajową Izbę Odwoławczą m.in. w wyroku
KIO z dnia 19 października 201 Br., sygn. akt KIO 2040/18, wyroku KIO z dnia 25 lutego 2020
r., sygn. akt KIO 294/20, wyroku KIO z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt KIO 430/20.
Zdaniem wykonawcy Remondis
posłużenie się przez niego zaświadczeniem z US
wystawionym po dacie składania ofert, (przy czym podkreślenia wymaga, że jest ro raptem
jeden dzień po upływie terminu składania ofert), które odzwierciedla stan rzeczy istniejący w
momencie jego złożenia jest wystarczające biorąc pod uwagę brzmienie art. 26 ust. 1 Pzp.
Przystępujący zwracał uwagę, że Odwołujący nie podnosił, iż przedstawione przez
Przystępującego zaświadczenie z US datowane na dzień 18 czerwca 2020 r. nie odzwierciedla
zgodnego z prawdą stanu faktycznego. Odwołujący nie podnosił, że zalega z opłaceniem
podatków, a cała argumentacja przedstawiona w odwołaniu opiera się wyłącznie na dacie
wydania zaświadczenia z US. Niezależnie od powyższego Przystępujący, w załączeniu do
ww. pisma przedłożył zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach datowane na dzień 20 marca
2020 r. potwierdzające, że na dzień 20 marca 2020 r. wobec Remondis nie ujawniono
zaległości podatkowych stanowiące dodatkowe potwierdzenie, że złożone przez wykonawcę
zaświadczenia z US datowane na dzień 18 czerwca 2020 r. stanowi odzwierciedlenie
aktualnego stanu rzeczy. Przedmiotowe zaświadczenie zostało wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (termin składania ofert przypadał na dzień
17 czerwca 2020 r.).
2)
Odnośnie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania wykonawcy Remondis do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie dowodu określającego
czy usługi zostały wykonane należycie.
Przystępujący stwierdził, że w złożonym Zamawiającemu Wykazie wiedzy i
doświadczenia w poz. 1 wykazu wskazał usługę, dla której w kolumnie 3 podał, że była ona
realizowana na rzecz „Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole Rejon
w Kędzierzynie-Koźlu”. W kolumnie 4 wykazu przedmiot usługi, Remondis podał, że było nim
„Koszenie trwa i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie
oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon Kędzierzyn - Koźle w okresie do 30.06.2020 r.”. Wraz z
wykazem
Przystępujący złożył Poświadczenie wykonania z dnia 22 kwietnia 2020 r., w którym
podano zarówno przedmiot realizowanej usługi (nazwę) jak i numer umowy (nr 29/2/20(8) oraz
datę jej zawarcia (8 sierpnia 2018 r.).
Biorąc pod uwagę informacje podane przez Remondis w kolumnie 3 i 4 wykazu oraz
informacje zawarte w poświadczeniu, z których jednoznacznie wynika, że referencyjna usługa

była realizowana na rzecz GDDKiA w Opolu, a dotyczyła rejonu Kędzierzyn-Koźle, co najmniej
za nieuzasadnioną należy uznać argumentację Odwołującego o tym, że „wystąpiła wątpliwość,
z jakim podmiotem Remondis Opole sp. z o.o. zawarła umowę w przedmiocie koszenia traw i
chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu
GDDKiA -
Rejon Kędzierzyn Koźle”. Uwzględniając fakt, że podmiotem na rzecz, którego była
realizowana referencyjna usługa jest Zamawiający (GDDKiA Oddział w Opolu), nie może
budzić wątpliwości, że dokonując oceny spełniania przez Uczestnika postępowania warunków
udziału w postępowaniu dysponował on wszelkimi informacji niezbędnymi do dokonania tej
oceny.
Przystępujący zwracał uwagę, że na regulację zawartą w art. 26 ust. 6 Pzp zgodnie, z
którym wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
Kolejno wykonawca Remondis odnosił się do argumentacji dotyczącej podpisania
poświadczenia przez Kierownika Rejonu Kędzierzyn Koźle wskazując, że poświadczenie jest
oświadczeniem wiedzy, a nie woli, dlatego nie obowiązują w odniesieniu do niego wymogi
obowiązujące względem oświadczeń woli. Tym samym dokument ten nie musi być podpisany
przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu w imieniu, którego został
wystawiony. Wystarczającym jest podpisanie go przez osobę, która pełnika określoną funkcję
w podmiocie w
imieniu, którego jest on wystawiany i ma wystarczającą wiedzę, aby wystawić
referencje o danej treści. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO.
Kolejno Przystępujący argumentował, że referencyjna usługa, której dotyczy omawiane
poświadczenie była realizowana na podstawie umowy nr 29/2/2018. Zgodnie z § 7 ust. 1 tej
umowy, „Bezpośredni nadzór nad realizacją usług w imieniu Zamawiającego będzie
sprawował B. P., Kierownik Rejonu w Kędzierzynie Koźlu lub osoba przez niego
upoważniona.” Zdaniem Remondis w świetle przywołanego postanowienia umowy nie może
budzić wątpliwości fakt, że Pan B. P. - Kierownik Rejonu w Kędzierzynie Koźlu, który podpisał
poświadczenie jest osobą, która zarówno z racji zajmowanego stanowiska (Kierownik Rejonu)
jak i funkcji pełnionej zgodnie z umową posiadała informacje o zrealizowanej usłudze
pozwalające na wystawienie poświadczenia złożonego przez wykonawcę Remondis.
3)
Odnośnie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania do złożenia wyjaśnień lub
uzup
ełnienia dokumentów w zakresie Wykazu osób.

Z
daniem Przystępującego zarzut dotyczący zaniechania wezwania Przystępującego
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie Wykazu osób, opiera się na
błędnym założeniu, że Zamawiający wymagał podania konkretnych projektów w ramach,
których zdobyła doświadczenie osoba wskazana do pełnienia funkcji koordynatora prac
utrzymaniowych.
Analiza treści SIWZ, zaś przede wszystkim sposób sformułowania warunku udziału w
postępowaniu w opinii Przystępującego wskazuje, że Zamawiający nie wymagał podania
szczegółowych danych dotyczących zadań, w ramach realizacji, których wymagane
doświadczenia zdobyła osoba wskazana do pełnienia funkcji koordynatora prac
utrzymaniowych. Zamawiający nie wymagał podania ani nazw zadań, ani okresów, w których
były one realizowane, a także informacji o tym na czyją rzecz te zadania były realizowane.
Żadne z postanowień SIWZ (Odwołujący takiego postanowienia nie wskazał) nie zawiera
wymagania podania przez wykonawcę tych informacji w wykazie osób. Skoro SIWZ nie
zawiera taki
ego wymagania, to realizacja żądania Odwołującego prowadziłaby do
niedopuszczalnej na tym etapie postępowania modyfikacji wymagań Zamawiającego
określonych w tym dokumencie.
Wykonawca Remondis stwierdził, że podając w kolumnie 5 Wykazu osób informację o
li
czbie lat doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora prac
utrzymaniowych (więcej niż 7 lat) przedstawił wykaz osób zawierający wymagane przez
Zamawiającego informacje, a zatem wykazał zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, że
spełnia warunek udziału w postępowaniu. Na marginesie zauważał, że również w zakresie
kryterium oceny ofert Zamawiający nie wymagał podania szczegółowych informacji o
doświadczeniu osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora prac utrzymaniowych
wystarczającym było podanie przez wykonawców liczby lat doświadczenia posiadanego przez
osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora.
Odnosząc się do powyższego zarzutu zdaniem Przystępującego nie można również
pominąć faktu, że Odwołujący nie kwestionował, iż osoba przez niego wskazana do pełnienia
funkcji koordynatora prac utrzymaniowych, czyli Pan P. J., nie posiada wymaganego
doświadczenia. Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji, która miałaby wskazywać na
fakt, że Remondis nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.
Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia
przedstawion
ą przez Zamawiającego, dowody, stanowiska i oświadczenia Stron oraz
Przystępującego złożone w pismach procesowych oraz na posiedzeniu i rozprawie, Izba
ustali
ła, co następuje.


Stan faktyczny sprawy został wyczerpująco i zgodnie z rzeczywistością przytoczony w
treści odwołania (zreferowanej powyżej) i potwierdzony w odpowiedzi na odwołanie przez
Zamawiającego, wobec czego Izba stwierdziła, że jest właściwie pomiędzy stronami
bezsporny. Strony różnią się jedynie w jego interpretacji oraz co do wniosków wyciąganych z
zastanych okoliczności faktycznych, szczególnie ich ocenie prawnej.
W toku rozprawy oraz wraz z pismami procesowymi
zostały złożone następujące
dowody:
1.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku z dnia 20 marca 2020 r. wydane przez
Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu.
2.
Zakres uprawnień, obowiązków odpowiedzialności Kierownika Rejonu K\Koźle
Oddziału w Opolu inż. B. P. .
3. Umowa nr 29/2/
2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa –
Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działającym przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Opolu a wykonawcą Remondis.
4.
Pismo GDDKiA Odział w Opolu z dnia 10 sierpnia 2020 r.
5.
Wykazu osób z dnia 11.05.2020 r. złożony przez jednego z członków Konsorcjum w
bliźniaczym postępowaniu dotyczący rejonu Kędzierzyn-Koźle.

Izba zważyła, co następuje.

Krajowa
Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według
którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie podlega oddaleniu.
Podając, zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy, podstawę prawną rozstrzygnięcia zarzutów
odwołania w pierwszej kolejności należy wskazać, iż według art. 25a ust. 1 Pzp do oferty lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu ora
z spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, ąrt. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 6, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1.

§ 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) („Rozporządzenie w sprawie dokumentów”) stanowi, że
w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający może żądać następujących dokumentów: 2) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Przepis art. 26 ust. 3 Pzp stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zaś według art. 26 ust. 4 Pzp Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1.


1)
Jako pierwszy Izba rozpoznała zarzut zaniechania przez Zamawiającego podjęcia
czynności wezwania wykonawcy Remondis do przedłożenia dokumentu
stwierdzającego brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - aktualne
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
Na wstępie Izba wskazuje, że nie było sporu między stronami, że wykonawca
Remondis
złożył wraz z ofertą JEDZ, w którym w odpowiedzi na pytanie „Czy wykonawca
dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w
państwie, w którym ma siedzibę jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?”, oświadczył, że nie
dopuścił się takiego naruszenia obowiązków.
Następnie w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 24 czerwca 2020 r. do
uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, Przystępujący przedstawił zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach wydane przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w
Opolu datowane na dzień 18 czerwca 2020 r. potwierdzające, że na ten dzień nie ujawniono
wobec niego zaległości podatkowych.
Osią sporu w zakresie rozpoznawanego zarzutu była kwestia zasadzająca się na tym,
czy w tak zarysowanym stanie faktyc
znym Zamawiający zobowiązany był do podjęcia
czynności wezwania wykonawcy Remondis do przedłożenia dokumentu stwierdzającego brak
podstaw wykluczenia wykonaw
cy z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp? Izba
stanęła na stanowisku, że w rozpoznawanej sprawie na tak zadane pytanie należy udzielić
odpowiedzi przeczącej.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że Izba w pełni podziela argumentację
powołaną przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, opierającą się o wyrok Izby z
dnia 19 grudnia 2016 r. o sygn. akt KIO 2249/16
, w którym stwierdzono, że zgodnie z art. 25a
ust. 1 pkt 1 Pzp
do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca
dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zatem z powyższego przepisu wynika, wprost, że
wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, które ma być aktualne na dzień składania ofert, a zatem warunki udziału w
postępowaniu muszą być spełnione na dzień składania ofert. Nowelizacja ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. nie zmieniła powyższej zasady. Zmianie uległ jedynie moment składania przez

wykonawców oświadczeń lub dokumentów (środków dowodowych) mających potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które w poprzednim stanie prawnym składane
były wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (tj. w dacie
składania oferty), zaś obecnie składane są dopiero na dalszym etapie postępowania, na
wezwan
ie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp i jedynie przez
wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Nie budzi, zatem
żadnych wątpliwości Izby, że warunki udziału w postępowaniu muszą
być spełnione już w dacie składania ofert. Tym samym już w tym momencie wykonawca musi
posiadać potencjał niezbędny do realizacji zamówienia. Natomiast oświadczenia lub
dokumenty, które mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane
na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp
powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Wskazuje
na to brzmienie ww. przepisów, które nakładają na zamawiającego obowiązek lub uprawnienie
do wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie „aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”. Oświadczenia lub dokumenty
składane na wezwanie powinny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia na moment ich
złożenia (w czasie teraźniejszym, w odniesieniu do aktualnego stanu faktycznego), tym
samym potwierdzając także, że aktualne pozostają okoliczności wskazane w oświadczeniu
wstępnym.
Izba podziela
również stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 30 kwietnia 2019 r., sygn.
akt KIO 685/19, gdzie z
wrócono uwagę, iż „w obecnie obowiązującym stanie prawnym intencją
ustawodawcy europejskiego, jak i krajowego, jest ocena sytuacji podmiotowej wykonawców
na podstawie możliwie najbardziej aktualnych informacji, ponadto zamawiający posiada
uprawnienie do we
ryfikowania posiadania odpowiedniej zdolności podmiotowej wykonawcy,
na każdym etapie postępowania. Zarówno ustawodawca unijny, jak i ustawodawca krajowy
odszedł od zasady, że składane dowody mają potwierdzać stan odpowiedniej zdolności
podmiotowej jedynie
na moment przystąpienia do postępowania - moment złożenia oferty lub
wniosku. Obecnie posiadanie przez wykonawcę właściwej sytuacji podmiotowej weryfikuje się
na początku postępowania, poprzez oświadczenie wstępne, zaś żąda się dowodów ją
potwierdzających, aktualnych na dzień złożenia, nadto na każdym etapie postępowania
zamawiający ma prawo wymagać zaktualizowanych dokumentów i oświadczeń”.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż istotne i kluczowe dla rozstrzygnięcia
przedmiotowej sprawy jest to,
że warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione już na
dzień składania ofert i stan ten musi trwać przez cały okres postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26
ust. 1 Pzp
muszą być aktualne na dzień ich złożenia, a zatem mogą być datowane na dzień
późniejszy niż data złożenia oferty. Ocena aktualności danego oświadczenia lub dokumentu
zależeć będzie od jego rodzaju i treści i winna być dokonywana w zależności od okoliczności
konkretnego przypadku, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia
w s
prawie rodzajów dokumentów. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że treść oświadczeń
lub dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
nie może podważać prawdziwości złożonego w tym zakresie oświadczenia wstępnego.
W związku z tym Izba stwierdziła, że przedłożone przez wykonawcę Remondis
zaświadczenie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 czerwca 2020
r. znak 1671.4050.281677
.2020 wskazujące, iż według stanu na dzień 18 czerwca 2020 r.
względem tegoż wykonawcy nie ujawniono zaległości podatkowych jest dokumentem
aktualnym, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Znamiennym jest również to, iż Odwołujący w ramach zgłoszonego zarzutu nie podnosił, iż
przedstawione przez
Przystępującego zaświadczenie datowane na dzień 18 czerwca 2020 r.
nie odzwierciedla zgodnego z prawdą stanu faktycznego. Odwołujący nie twierdził, że
wykonawca Remondis
zalega z opłaceniem podatków, a cała argumentacja przedstawiona w
odwołaniu opierała się wyłącznie na treści zaświadczenia wskazującego stan braku zaległości
na konkretny dzień, tj. 18 czerwca 2020 r. Dostrzeżenia wymaga, że, pomimo, iż przedłożone
prze
z wykonawcę Remondis zaświadczenie z dnia 18 czerwca 2020 r. jest dokumentem
prawidłowy to dowód w postaci zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach datowanego na
dzień 20 marca 2020 r. potwierdzającego, że na dzień 20 marca 2020 r. wobec Remondis nie
ujawn
iono zaległości podatkowych jedynie niejako dodatkowo uwiarygadnia i potwierdza, że
złożone przez wykonawcę zaświadczenia z US datowane na dzień 18 czerwca 2020 r. stanowi
odzwierciedlenie aktualnego stanu rzeczy. Z
aświadczenie to złożone, jako dowód zostało
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, bowiem
termin składania ofert przypadał na dzień 17 czerwca 2020 r.
Wobec tego Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 26 ust.
3 Pzp,
polegającego na zaniechanie przez Zamawiającego podjęcia czynności wezwania
wykonawcy Remondis do przedłożenia dokumentu stwierdzającego brak podstaw
wyklucz
enia tego wykonawcy z postępowania w zakresie aktualnego zaświadczenie o
niezaleganiu w podatkach.
W rozpoznawanym zakresie Izba nie stwierdziła również podstaw
do wykluczenia wykonawcy Remondis
z prowadzonego postępowania.

2)
Zaniechanie przez Zamawiającego podjęcia czynności wezwania wykonawcy
Remondis
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego
dowodu określającego czy usługi zostały wykonane należycie.

Osią sporu w ramach zgłoszonego zarzutu była kwestia związana z tym, czy dokument
złożony przez wykonawcę Remondis w postaci Poświadczenia wykonania z dnia 22 kwietnia
2020 r.
usługi pt. „Koszenie trwa i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych
na terenie oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon Kędzierzyn - Koźle w okresie do 30.06.2020 r.”
budził wątpliwości, co mogłoby stanowić podstawę po wezwania wykonawcy Remondis do
udzielenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp bądź do uzupełnienia dokumentu na
postawie art. 26 ust. 3 Pzp? Po dokonaniu wszechstronnej
i wyczerpującej analizy
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Izba doszła do przekonania, że na tak
zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej.
Przede wszystkim należy dostrzec, że umowa nr 29/2/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
dotycząca usługi pt. „Koszenie trwa i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach
krajowych na terenie oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon Kędzierzyn - Koźle w okresie do
30.06.2020 r.” została zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg
Krajowych i Autostrad działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Opolu a wykonawcą Remondis. W treści umowy w § 7 ust. 1 wprost podano, że
nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego będzie sprawował Pan B. P. –
Kierownik Rejonu w Kędzierzynie Koźlu lub osoba przez niego upoważniona. Nadto z dowodu
złożonego przez Zamawiającego, w postaci zakresu uprawnień, obowiązków
odpowiedzialności Kierownika Rejonu w Kędzierzynie Koźlu jednoznacznie wynika, że jest to
pracownik Oddziału GDDKiA w Opolu podległy Zastępcy Dyrektora do spraw zarządzania
Drogami i Mostami i nadzoruje
całokształt spraw związanych z działalnością Rejonu w
Kędzierzynie Koźlu. W pkt 3 ww. dokumenty podano, że do jego obowiązków należy m. in.
nadzór nad robót i usług zleconych z zakresu utrzymania letniego i zimowego dróg i obiektów
mostowych.
W związku z tym Izba stwierdziła, że rację mają Zamawiający i Przystępujący, którzy
zgodnie stwierdzili, że Pan B. P., jako osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją
usługi miał odpowiednią wiedzę w zakresie jej realizacji. Zgodzić się należy z Przystępującym,
że złożone poświadczenie jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli, dlatego nie obowiązują w
odniesieniu do niego wymogi obowiązujące względem oświadczeń woli. Tym samym
dokument ten nie musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
podmiotu w imieniu, którego został wystawiony. Wystarczającym jest podpisanie go przez
osobę, która pełnika określoną funkcję w podmiocie w imieniu, którego jest on wystawiany i

ma wystarczającą wiedzę, aby wystawić referencje o danej treści. W tym miejscu podkreślić
należy, usługa pt. „Koszenie trwa i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych
na terenie oddziału w Opolu GDDKiA - Rejon Kędzierzyn - Koźle w okresie do 30.06.2020 r.”
realizowana
była na rzecz Rejonu w Kędzierzynie Koźlu, który obejmuje Oddział GDDKiA w
Opolu. Zatem już z tego powodu Zamawiający powinien posiadać stosowną wiedzę na temat
realizacji owej usługi lub też z łatwością mógł ją posiąść przeprowadzając odpowiednie
postępowanie wyjaśniające w ramach swojej struktury organizacyjnej, co też Zmawiający
uczynił dając temu wyraz z odpowiedzi na odwołanie.
Jeśli zaś chodzi o dowód złożony przez Odwołującego w postaci pisma z dnia 10
sierpnia 2020 r. pochodzącego od GDDKiA w Opolu to Izba uznała złożony dowód za
bezużyteczny, bowiem odnosił się on naliczenia wykonawcy Remondis kary umownej w
wysokości 1500 zł w oparciu o § 10 ust. 1 lit „a” powołanej wcześniej umowy, podczas, gdy
kwestia nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę Remondis nie była objęta przez
Odwołującego zarzutami odwołania a zgodnie z art. 192 ust. 7 Pzp Izba nie może orzekać, co
do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego
przepisu art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, polegającego na zaniechanie przez Zamawiającego podjęcia
czynności wezwania wykonawcy Remondis do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia
dokumentów uwzględniając przy tym, jako wystarczające złożone przez tego wykonawcę
P
oświadczenie wykonania z dnia 22 kwietnia 2020 r. W rozpoznawanym zakresie Izba nie
stwierdziła również podstaw do wykluczenia wykonawcy Remondis z prowadzonego
postępowania.

3) Zaniech
anie przez Zamawiającego podjęcia czynności wezwania wykonawcy
Remondis do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie złożonego
wykazu o
sób kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Izba po rozpoznaniu całokształtu okoliczności opierając się o zgromadzony w sprawie
materiał dowodowy uznała zgłoszony zarzut za niezasadny.
W omawianej kwestii spór między stronami zasadzał się na tym, czy w celu
potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w specyfikacji w odniesieniu do
koordynatora prac utrzymaniowych (pkt 9.7. ust. 1 lit. f))
koniecznym było skonkretyzowanie
przedłożonego przez wykonawcę Remondis „Wykaz osób” o dane dotyczące określonych prac
realizowanych przez tego koord
ynatora? Izba na podstawie powołanych powyżej postanowień

SIWZ stwierdziła, że treść specyfikacji nie obligowała wykonawców do podania szczegółowych
danych w tym zakresie.
Izba ustaliła, że Zamawiający w SIWZ w pkt 9.7 sprecyzował, że wykonawca na
wezwanie
zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów: „f) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
”. Powołana treść specyfikacji została przez Zamawiającego
powielona w wezwaniu z dnia 24 czerwca 2020 r. dotyczącym złożenia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, kierowanym do wykonawcy
Remondis na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp.
W odpowiedzi na ww. wezwanie wykonawca Remondis złożył „Wykaz osób”, w którym
w tabeli podał następujące dane: „Funkcja - Koordynator prac utrzymaniowych”,
„Wykształcenie – wyższe”, „Nazwisko i imię – P. J.”, „Doświadczenie jako osoba koordynująca
prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg klasy co najmniej G – Więcej niż 7 lat”,
„Podstawa dysponowania osobą – umowa o pracę”.
W tak us
talonym stanie faktycznym Izba doszła do przekonania, że uzasadniona jest
argumentacja zaprezentowana przez Zamawiającego oraz Przystępującego zasadzająca się
na tym, że Zamawiający treścią specyfikacji nie nałożył na wykonawców obowiązku
podawania
konkret
nych danych w zakresie doświadczenia koordynatora prac
utrzymaniowych. Specyfikacja nie zawiera w swojej treści żadnych postanowień, które
zobowiązywałby wykonawcę do podania tego typu danych, jakich podania żądał Odwołujący,
a zatem wystarczające było podanie ilości lat doświadczenia jak uczynił to Przystępujący.
Wobec tego Izba
uznała, że wykonawca Remondis w złożonych wykazie osób w tym zakresie
podał wszystkie wymagane przez Zamawiającego dane.
Jeśli zaś chodzi o kryterium oceny ofert to Izba na podstawie postanowień specyfikacji
uznała, że Zamawiający nie wymagał podania szczegółowych informacji o doświadczeniu
osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora prac utrzymaniowych. W tym przypadku
wystarczającym było podanie przez wykonawców liczby lat doświadczenia posiadanego przez
osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora, bowiem zgodnie z przywołanym przez
Odwołującego pkt 19.1.4 SIWZ, „Kryterium „Doświadczenie zawodowe koordynatora prac
utrzymaniowych (D)” przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywane na

podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt 3. c), Formularza oferty", w brzmieniu
„3.c) Oświadczamy, iż zamówienie będzie realizowane przez …….. na stanowisku
koordynatora prac utrzymaniowych posiadającego ……… lat doświadczenia jako osoba
koordynująca prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg klasy co najmniej G (należy
wpisać doświadczenie w latach: 3, 4, 5, 6, 7 lub więcej)”.
Dostrzeżenia wymaga, że Odwołujący nie kwestionował, iż osoba wskazana przez
Przystępującego do pełnienia funkcji koordynatora prac utrzymaniowych Pan P. J., nie posiada
wymaganego doświadczenia a jedynie domagał się, aby wykonawca ten wykazie osób
wykazał konkretne doświadczenie Pana P. J., jako koordynatora prac utrzymaniowych.
Zazna
czenia wymaga, że Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji ani dowodów,
potwierdzających fakt, że wykonawca Remondis nie spełnia ww. warunku udziału w
postępowaniu.
W tym stanie rzeczy Izba nie stwierdziła, że po stronie Zamawiającego powinny
wystąpić wątpliwości względem złożonego przez wykonawcę Remondis „Wykazu osób”, co
skutkowałoby wszczęciem procedury wyjaśniającej czy też koniecznością uzupełnienia tego
dokumentu. W związku z tym Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego
przepisu art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, polegającego na zaniechaniu podjęcia czynności wezwania
wykonawcy Remondis
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w zakresie
złożonego „Wykazu osób” kierowanych przez wykonawcę Remondis do realizacji zamówienia
publicznego. W rozpoznawanym zakresie Izba nie stwierdziła również podstaw do wykluczenia
wykonawcy Remondis
z prowadzonego postępowania.
Konkludując, Izba nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy mają istotny wpływ na
wynik postępowania. Zatem działając na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp Izba orzekła jak w
sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie
do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. b), § 5 ust.
3 pkt
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Izba uwzględniła koszty
pełnomocnika Zamawiającego w kwocie 3.600,00 zł w oparciu o przedłożoną na rozprawie
fakturę VAT.


……………………………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie