eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1578/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-05
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1578/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz, Ernest Klauziński, Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r.
przez
wykonawcę: Asseco Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. E-szpital – stworzenie cyfrowego
systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych
dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
– czwarte postępowanie
(nr postępowania
ZAM. 272.1.1.2020)
prowadzonym
przez zamawiającego: Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy udziale wykonawcy:
Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowe
go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.

Sygn. akt KIO 1578/20


U z a s a d n i e n i e
Powiat Brzeski z
siedzibą w Brzegu {dalej: „Zamawiający”} prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1843 ze zm.) {dalej
również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. E-szpital – stworzenie
cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji
danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
– czwarte postępowanie

(nr
postępowania ZAM. 272.1.1.2020). Ogłoszenie o tym zamówieniu 30 czerwca 2020 r.
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S_124 pod poz.
303390. Wa
rtość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.


10 lipca 2020 r.
Asseco Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu {dalej:
„Odwołujący”} wniosło w stosownej formie elektronicznej odwołanie od postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej: „SIWZ”} szczegółowo wskazanych
w
odwołaniu, zarzucając Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp
{jeżeli poniżej nie wskazano inaczej}:
1. Art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3
– przez postawienie
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
zdolności technicznych i zawodowych, tj. wskazanie osób skierowanych do realizacji
zamówienia, w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla
zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego
zamówienia, a co za tym idzie w sposób naruszający zasadę równego traktowania
wy
konawców i uczciwej konkurencji.
2. Art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust. 2d w zw. z art. 7 ust. 1 i 3
– przez zaniechanie
sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty,
spełniającej w całości wymagania zamawiającego oraz uniemożliwiający dokonanie
wyceny przedmiotu oferty, co prowadzi do naruszenia uczciwej konkurencji.
Ponadto w uzasadnieniu sprecyzowano dodatkowo zarzuty przez podanie
okoliczności faktycznych i prawnych, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie
odwołania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
następujących zmian postanowień SIWZ (i odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu):
Sygn. akt KIO 1578/20

1.
Usunięcia postanowienia z rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1 ppkt
c.20 (w brzmieniu: Program
ista w części administracyjnej – min. 2 osoby, spełniające
łącznie następujące warunki: doświadczenie w tworzeniu i rozwoju oprogramowania
w
zakresie systemów ERB zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego
systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu.
Stanowiska nie można łączyć z Wdrożeniowcem części administracyjnej
.) oraz zapisu
o brzmieniu: Programista
– min. 3 osoby, spełniające łącznie następujące warunki:
doświadczenie w tworzeniu i rozwoju oprogramowania w zakresie systemów HIS,
zapewniaj
ącym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności od potrzeb
Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu. Stanowiska nie można łączyć
z
Wdrożeniowcem części medycznej.

2.
Usunięcia pkt 32. załącznika nr 10 do SIWZ „Scenariusz próbki” (w brzmieniu:
W
związku z tym, iż Zamawiający zastrzegł w SIWZ, iż oferowane rozwiązanie ma być
rozwiązaniem działającym, gotowym do wdrożenia i zapewniającym realizację
wszystkich wymaganych w SIWZ funkcjonalności (obligatoryjnych) i dodatkowych
(fakultatywnych) zaznaczonych przez wykonawcę funkcjonalności na dzień składania
ofert oraz, że rozwiązanie nie może być w fazie budowy, testów, projektowania itp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich obligatoryjnych
funkcjonalności wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, bowiem
oferowany system ma być rozwiązaniem działającym, gotowym do wdrożenia.
Zamawiający planuje, iż weryfikacja innych niż wskazanych w tabelach funkcjonalności
nie powinna zająć więcej niż łącznie kilkanaście minut. W razie potrzeby wywołanej
sprawdzaniem innych niż w scenariuszu funkcjonalności Zamawiający wydłuży czas
prezentacji o czas za
jęty na zaprezentowanie nie wskazanych w tabelach scenariusza
funkcjonalnościach
)
jako
niezgodnego
z
przepisami
pzp,
nadmiarowego
i
nieproporcjonalnie obciążającego wykonawców kosztami wirtualnego wdrożenia
całości systemu na potrzeby próbki i prezentacji na dzień składania oferty.
3.
Zmiany pkt
15 w załączniku nr 10 do SIWZ „Scenariusz próbki” w zakresie czasu
tr
wania prezentacji próbki polegającej na wydłużeniu okresu przeprowadzania
prezentacji do 12 godzin lub ograniczeniu liczby prezentowanych funkcjonaln
ości
do
wielkości umożliwiającej zaprezentowanie jej w ciągu 6 godzin.
4.
Zmianę funkcjonalności z załącznika nr 10 do SIWZ „Scenariusz próbki”
i konsekwentnie w
„Opisie przedmiotu zamówienia (ZSI)” – załączniku nr 11 do SIWZ
w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.

4 sierpnia 2020 r.
wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym oświadczył,
Sygn. akt KIO 1578/20

że wycofuje powyższe odwołanie oraz wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego oraz
zwrot 90% wpisu.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Skuteczne s
korzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego
z
przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów
odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie
uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez
odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Od
wołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wni
esione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie
odwoławczej.
Z tych względów – działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze
na posiedze
niu z udziałem Stron i Przystępującego.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.
8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 972)
, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie