eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1352/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-08-17
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1352/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2020
r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 19 czerwca 2020 r. przez
wykonawcę M.R. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport Kolejowy i Zagraniczny
w postępowaniu
prowadzonym przez Zam
awiającego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w
Nowym Dworze Mazowieckim

przy udziale
wykonawcy PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego

przy udziale wykonawcy Stalko P.
i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Zielonce

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności badania i oceny
ofert a także powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwania
wykonawcy Stalko P.
i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Zielonce do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
2.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala;

3. K
osztami postępowania obciąża Zamawiającego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
i:
1) zalicza w poc
zet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez M.R.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport
Kolejowy i Zagraniczny

tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od Zamawiającego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w
Nowym Dworze Mazowieckim
na rzecz wykonawcy M.R.
prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport Kolejowy i
Zagraniczny

kwotę 18 600 zł 00 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843
ze zm. z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawa Praga w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………Sygn. akt KIO 1352/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w Nowym Dworze
Mazowieckim prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z
późn. zm.), (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie
zamówienia na: „Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w
latach 2020-2022
”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca M. R.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARKPOL”
Transport Kolejowy i Zagraniczny (zwany
dalej: „Odwołującym”) w dniu 19 czerwca 2020 r.
wniósł odwołanie na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Stalko P. i Wspólnicy Sp. J.
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a także zaniechanie wykluczenia
wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, jak również zaniechania
wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę
Odwoławczą niniejszego odwołania o jego uwzględnienie; dopuszczenie i przeprowadzenie
dowodu z dokumentacji postępowania oraz z innych wskazywanych dowodów na
okoliczności wskazane niniejszym odwołaniem, z uwzględnieniem art. 190 ust. 1a Pzp;
n
akazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na
wyborze jako najkorzystniejszej oferty spółki STALKO P. i Wspólnicy Spółka Jawna,
a następnie nakazanie Zamawiającemu wykluczenie spółki STALKO P. i Wspólnicy Spółka
jawna z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.l pkt 12
Pzp i uznanie złożonej przez nią oferty za odrzuconą, a następnie powtórzenie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty (ponownego badania i oceny ofert); z
asądzenie na rzecz
Odwołującego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym zwrotu kosztów
wynagrodzenia pełnomocnika (o ile zostanie w sprawie ustanowiony) według faktury oraz
kosztów dojazdu (według potwierdzenia poniesionych kosztów, jakie zostaną złożone
podczas rozprawy).

Wybór oferty najkorzystniejszej – oferty wykonawcy STALKO P. i Wspólnicy Spółka
Jawna,
stał się przedmiotem odwołania, wniesionego przez wykonawcę M.R. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport Kolejowy i Zagraniczny.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, m. in.
ofertę wykonawcy STALKO P. i Wspólnicy Spółka Jawna
jak również oświadczenia i stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, skład
orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwie
rdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Iz
ba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 22 czerwca 2020 r.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Za
mawiającego wykonawcy STALKO P. i Wspólnicy Spółka Jawna (zwanego dalej:
Przystępującym Stalko”).

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Odwołującego wykonawcy PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
(zwanego
dalej: „Przystępującym PKS”).

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest: „Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy
Dwór Mazowiecki w latach 2020-2022”.

Zamawiający w dniu 9 czerwca 2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
oferty wykonawcy STALKO P.
i Wspólnicy Spółka Jawna.

Od niniejszej c
zynności Zamawiającego wykonawca M.R. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport Kolejowy i Zagraniczny w dniu 19 czerwca
2020 r. wniósł odwołanie.

Zarzut Odwołującego postawiony Zamawiającemu w przedmiocie zaniechania
wezwania wykonawcy STALKO P.
i Wspólnicy Spółka Jawna - jest zasadny.

Zgodzić należało się z Odwołującym, że cena zaoferowana przez wykonawcę
STALKO P.
i Wspólnicy Spółka Jawna budzi obiektywne wątpliwości co do tego, czy oferta
jest zrównoważona pod względem gospodarczym i czy może zostać zrealizowana w
należyty sposób. I tak należało zgodzić się z Odwołującym, że uwzględniając chociażby
k
oszt zatrudnienia kierowców autobusów oferta Przystępującego Stalko może budzić
wątpliwości. Zamawiający w SIWZ wskazał, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowców, chyba że Wykonawca
lub jego podwykonawca wykonuje działalność osobiście.

Wykonawca w swojej
ofercie oświadczył, że nie zamierza powierzyć wykonywania
żadnej z części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zgodzić należało się z
Odwołującym, iż biorąc pod uwagę wskazany rozkład oraz obowiązujące przepisy w zakresie
czasu pracy kierow
ców zaoferowana cena może budzić wątpliwości. Istotne znaczenie w
niniejszej sprawie może mieć również koszt bieżących napraw, czy zatrudnienia osób do
obsługi technicznej taboru – co również rodzi dodatkowe koszty po stronie wykonawcy i
niewątpliwie ma wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. I tak w tym przypadku – jak słusznie
zauważono – należało uwzględnić koszty części zamiennych, opon, wymiany oleju, czy
części zużywających się. Odwołujący zauważył również, że znaczenie przy kalkulacji ceny
może mieć również koszt obsługi biurowej i dyspozytorskiej czy też koszty leasingu lub
amortyzacji autobusów. Wątpliwości mogło budzić również to czy Przystępujący uwzględnił
koszty ubezpieczenia pojazdów i ich przeglądu.

Odwołujący zauważył również, że należało uwzględnić koszty paliwa. Zgodnie ze
SIWZ przewidywany przebieg autobusów w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok.
590.830,00 wozo
kilometrów. Według Odwołującego wykonawca przy kalkulacji kosztów
paliwa musi
ał uwzględnić także tzw. kilometry puste (wynikające z podjazdów z bazy do
miejsca rozpoczęcia kursu oraz zjazdu do bazy po zakończonych kursach). W ocenie Izby
Odwołujący poprzez złożone dowody wykazał w toku postępowania, że zaoferowana cena
przez Przystępującego Stalko może budzić wątpliwości. Według Odwołującego zaoferowana
cena jest o ponad 28 % niższa kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie

zamówienia, o 28% niższa od średniej arytmetycznej pozostałych ofert oraz o prawie
50$niższa od najdroższej oferty w postępowaniu. Zamawiający nie zgadzał się z wyliczeniem
Odwołującego, niemniej jednak potwierdził, że różnica w stosunku do kwoty szacowanej to
ponad 24%.
Trudno przyjąć argumentację Zamawiającego że w niniejszej branży oferowane
ceny są niższe w stosunku do lat poprzednich, a ceny paliwa w różnych okresach kształtują
się w cenowo na różnym poziomie. Wobec powyższego wobec złożonych dowodów,
argumentacji i wyliczeń przedstawionych przez Odwołującego a także argumentacji
Przystępującego Stalko należało uznać, że zaoferowana cena może wydawać się rażąco
nis
ka w stosunku do przedmiotu zamówienia i powinna budzić wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego.

W konsekwencji
Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia czynności badania i oceny ofert a także
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wezwania wykonawcy STALKO P. i
Wspólnicy Spółka Jawna do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. W ocenie
Izby argumentacja, którą przedstawił Przystępujący Stalko powinna być przedłożona
Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i w
konsekwencji poddana jego ocenie
– na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp.

Odnosząc się do zarzutu Odwołującego dotyczącego niespełnienia warunku udziału
w postępowaniu – w ocenie Izby zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp nie
potwierdził się. Odwołujący – wobec złożonych przez Przystępującego Stalko dowodów – nie
wykazał skutecznie że Przystępujący Stalko nie dysponuje trzema autobusami
umożliwiającymi przewóz co najmniej 80 osób. W konsekwencji uwzględnienia zarzutu
naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 należy uznać
za przedwczesny, wobec nakazania Zamawiającemu wezwania wykonawcy do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w
punkcie 1 i 2 sentencji or
zekła w formie wyroku. W punkcie 3 sentencji Izba orzekła o
kosztach na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, zaś
zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.),
Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty strony poniesione z tytułu
wpisu oraz
wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 18.600 zł.

Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie