eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1211/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-19
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1211/20

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący:
Ryszard Tetzlaff

Protokolant:
Aldona Karpińska


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez wykonawcę ZARYS
International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

w postępowaniu
prowadzonym przez
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18,
41-808 Zabrze
kwoty 6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843

z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt: KIO 1211/20

U z a s a d n i e n i e


Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieog
raniczonego z możliwością składnia ofert częściowych na: „Dostawę drobnego sprzętu
medycznego jednorazowego użytku”
, nr postępowania 14/2020; zostało wszczęte
ogłoszeniem w ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
11.05.2020 r. pod numerem 538757-N-2020, przez
Szpital Specjalistyczny im. Świętej
Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Madalińskiego 25, 02-544
Warszawa zwany dalej:
„Zamawiającym”.
W dniu 27.05.2020 r. (e-mailem) pismem z 25.05.2020 r.
Zamawiający poinformował
o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp”
oferty: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zwanej
dalej: „ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.” albo „Odwołującym”.

W dniu 01.06.2020 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) ZARYS
International Group Sp. z o.o. Sp.k. wn
iosło odwołanie w części 10 - na czynności
Zamawiającego z 27.05.2020 r. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał 01.06.2020 r.
(e-
mailem). Zarzucił naruszenie:
1. art. 7 ust. 1 Pzp -
poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców,
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp -
poprzez odrzucenie oferty Odwołującego pomimo spełnienia
wszystkich wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej
dalej:
„SIWZ”,
3. art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp - poprzez brak jego zastosowania, tj. brak poprawienia w ofercie
Odwołującego omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty,
4. naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp - poprzez brak wyboru oferty firmy ZARYS jako oferty
najkorzystniejszej w ramach części nr 10 spośród złożonych ofert.
Wnosił o:
1)
uwzględnienie niniejszego Odwołania w całości,
2)
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego,

3)
nakazanie Zamawiającemu poprawienie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp omyłki
w ofercie odwołującego przez zastąpienie w treści formularza oferty sformułowania
„Oferujemy następujący termin zamówienia cząstkowego: 24 miesiące" sformułowaniem
„Oferujemy następujący termin zamówienia cząstkowego: 4 dni robocze",
4)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania ofert oraz wyboru oferty firmy
ZARYS jako najkorzystniejszej w
części 10 zamówienia.

Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika umocowanego na podstawie
pełnomocnictwa z 30.04.2020 r. udzielonego przez V-ce P.Z. komplementariusza, tj. osobę
ujawnioną w wydrukach KRS-ów załączonych do odwołania i umocowanego do
samodzielnej reprezentacji.

Zamawiający w dniu 03.06.2020 r. wezwał (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie
art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału
w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenia przystąpienia nie miało miejsca.
W dniu 18.08.2020 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Odwołujący wycofał odwołanie wniesione w dniu 01.06.2020 r. Wycofanie zostało podpisane
przez te samą osobę jak odwołanie.
W dniu 19.08.2020 r. w zwi
ązku z postanowieniem Izby z 05.06.2020 r. oraz
12.08.2020 r. od
było się posiedzenie niejawne z udziałem stron.
Na posiedzeniu
stawił się jedynie pełnomocnik Zamawiającego. Złożył pisemną
odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o oddalenie odwołania. Nie stawił się pełnomocnik
Odwołującego. Prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia. Dowód zawiadomienia
w aktach sprawy. Przewodniczący poinformował Zamawiającego, że w dniu wczorajszym
w godzinach popołudniowych wpłynęło wycofanie odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie KIO 1211/20
zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego
uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.
Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 1211/20.
Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz.
1992). Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

o
dwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła
o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych
90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.Przewodniczący:

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie