eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1323/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-08-17
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1323/20

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca: Monika Kawa - Ogorzałek Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na
rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020r., w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w
Warszawie oraz Ce
ntrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Rozwoju
przy udziale wykonawcy
PwC Advisory sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego


orzeka:
1. oddala odwołanie;
2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych) poniesioną przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………..
Sygn. akt KIO 1323/20


UZASADNIENIE

Zamawiający – Ministerstwo Rozwoju prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych postępowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1843
ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Opracowanie i realizacja koncepcji funkcjonalnej i technologicznej,
stworzenie i wdrożenie modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl oraz usługa
hostingu, utrzymania i rozwoju portalu”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 13 lutego 2020r., pod numerem 2020/S 031-072620.

W dniu 15 czerwca 2020r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia – Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Informatyki
„ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku wnieśli odwołanie wobec:
1)
sposobu oceny ofert przez Zamawiającego, w tym oferty Odwołującego, polegających
na:
-
zaniechaniu dokonania oceny oferty Odwołującego ściśle według zasad określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(SIWZ -
SOPZ), tj. we wszystkich wagach określonych dla poszczególnych kryteriów,
-
wprowadzeniu na etapie dokonywania oceny ofert, jako oceniane i punktowane,
nowych elementów (wag) nie zdefiniowanych wcześniej w dokumentacji SIWZ oraz w SOPZ;
2)
wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy PwC Advisory sp. z o.o. sp.k. (dalej:
„Przystępujący”) z uwagi na przyznanie tej ofercie łącznie 93,37 punktów, w sytuacji gdy przy
dokonaniu oceny ofert przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Pzp oraz z literalną treścią
SIWZ ww. oferta nie zostałaby uznana za przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, bowiem oferta Odwołującego
uzyskałaby co najmniej 97,5 punktów i powinna byłaby uznana za najkorzystniejszą,
3)
naruszeniu zasady jawności postępowania poprzez sporządzenie oceny ofert w
sposób uniemożliwiający obiektywną weryfikację poprawności dokonanej oceny przez innych
uczestników postępowania, co wykorzystane zostało jako podstawa odmowy Odwołującemu
wglądu do treści oceny ofert innych wykonawców uczestniczących w niniejszym
postępowaniu, co skutkuje również naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp - przez dokonanie oceny ofert w oparciu o wagi
kryteriów nieprzewidziane w dokumentacji SIWZ i w SOPZ przy jednoczesnym zaniechaniu
oceny ofert na podstawie wag zdefiniowanych w SIWZ -
SOPZ, co w oczywisty sposób
Sygn. akt KIO 1323/20


ogranicza konkurencję i zasadę równego traktowania wykonawców oraz narusza normy
zawarte w ww. przepisach, a ostatecznie skutkowało przyznaniem ofercie Odwołującego w
kryterium:
-
„Metodyka prac” 14,78 punktów, podczas gdy oferta Odwołującego powinna otrzymać
20 punktów, nie mniej jednak niż 17,5 punktów,
-
„Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” 17,71 punktów, podczas gdy
oferta Odwołującego powinna otrzymać 20 punktów;
2)
art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2d Pzp oraz art, 7 ust. 1 Pzp -
przez ocenę ofert na
podstawie wymagań (wag) niezdefiniowanych i niemożliwych do wyinterpretowania z treści
SOPZ opisującej kryteria oceny ofert, co doprowadziło z jednej strony do bezprawnego
zmniejszenia punktacji oferty niezawierającej treści określonej przez Zamawiającego dopiero
na etapie oceny ofert jako wymagamy element oferty, a z drugiej -
możliwość przyznania przez
Zamawiającego dodatkowych punktów ofercie przedstawiającej dodatkowe elementy, nie
wymagane i nie punktowane w SOPZ, wskutek czego naruszono również zasadę równego
traktowania wykonawców;
3)
art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp oraz art. 26 ust. 4 Pzp, przez
nieuzasadnione przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania oceny
ofert, a co za tym idzie nie jest zobowiązany do wyjaśniania wszelkich wątpliwości tyczących
oferty Odwołującego - w szczególności w zakresie proponowanego sposobu komunikacji,
przed przystąpieniem do oceny oferty, a w szczególności przed dokonaniem wyboru oferty
najkorzystniejszej, co uniemożliwiło Odwołującemu wskazanie Zamawiającemu na treść
oferty, która wyjaśnia powzięte wątpliwości;
4)
art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp oraz art. 26 ust. 4 Pzp, poprzez
nieuzasadnione przyjęcie , że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i
oceny ofert, a co za tym idzie może zignorować ustanowione przez siebie kryteria pozacenowe
i bezprawnie przyznać ofercie jednego Wykonawcy punkty za rozwiązania nie wymagane i
nieokreślone w dokumentacji SIWZ, w tym w SOPZ, a jednocześnie wobec braku takich
rozwiązań w ofertach innych Wykonawców, przyjąć za brak uzasadniający zmniejszenie
punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium.
W op
arciu o tak przedstawione zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem:
-
wezwania Odwołującego do wyjaśnień wątpliwości tyczących oferty proponowanego
sposobu komunikacji, do którego Zamawiający odniósł się w ocenie kryterium „Metodyka
prac”,
Sygn. akt KIO 1323/20


-
przyznania Odwołującemu maksymalnej, przewidzianej zapisami SIWZ ilości punktów
w kryterium „Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” tj. 20 punktów oraz 20
punktów, nie mniej jednak niż 17,5 punktów, w kryterium „Metodyka prac”;
3.
dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, że Zamawiający w SIWZ-SOPZ
określił kryteria i ich wagi przypisując im konkretne znaczenie oraz określając, w oparciu o
jakie elementy wagi te będą liczone (Rozdział 12 SIWZ). Pomimo zakomunikowania
Wykonawcom ww. reguł, Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert z pominięciem części z
wag okr
eślonych w każdym z kryteriów. Ponadto Zamawiający dokonał oceny ofert na
podstawie wag nie zdefiniowanych w opisie przedmiotu zamówienia, podczas gdy
zobowiązany był ocenić ofertę Odwołującego ściśle według wytycznych wynikających z
Rozdziału 12 SIWZ z uwzględnieniem opisu wag wskazanych w SOPZ. Badanie to powinno
więc być powtórzone przez Zamawiającego celem określenia właściwego, tj. zgodnego z
literalnym brzmieniem SIWZ, rankingu ofert.

Odnosząc się do kryterium „Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu”
Odwołujący wskazał, że punkty za to kryterium były przyznane w skali do 30 pkt w oparciu o
dokument Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu dołączony do oferty, który musiał
obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
a.
opis proponowanych kluczowych funkcjonalności portalu
b.
opis zasad zarządzania i kierowania ruchem użytkowników
c.
koncepcję w zakresie sposobu prezentowania przez portal całego system publicznego
wsparcia eksportu
d.
koncepcję, w jaki sposób portal będzie realizował cele Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju w zakresie wspierania polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej
polskich przedsiębiorstw
e.
proponowaną technologię teleinformatyczną dla kluczowych komponentów portalu
f.
opis założeń architektury technicznej rozwiązania
g.
technologii i procesów zarządzania zawartością portalu po wdrożeniu
h.
jakość i bezpieczeństwo systemu (bezpieczeństwo kodu, bezpieczeństwo
teleinformatyczne, zapewnienie bezpieczeństwa systemów, danych, zabezpieczenie
aplikacji, testy systemu itp.)
i.
opis infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu (w tym infrastruktura dostępna
i brakujące elementy)
j.
potwierdzenie dostosowania systemu do wymogów WCAG 2.0
k.
uzasadnienie proponowanych rozwiązań
Sygn. akt KIO 1323/20


Zamawiający dokonując oceny w powyższym kryterium wskazał, że: „Wykonawca
uwzględnił w ofercie wykonanie wszystkich opisanych w SOPZ funkcjonalności Portalu.
Wykonawca wskazał, w jaki sposób poszczególne funkcjonalności będą realizowały cele
Portalu. Wykonawca przedst
awił funkcjonalności w kontekście nowej filozofii budowania portali
administracji. Zaoferował wykorzystanie mechanizmu uczenia maszynowego w celu poprawy
trafności wyników wyszukiwarki treści. Zaoferował dodatkową metodę profilowania treści
opartą o zachowanie użytkowników. Zaoferował wdrożenie mechanizmów feedbacku (ocena
treści, komentarze). Wykonawca opisał metody integracji kalendarza z innymi platformami
Przedstawił propozycję otwartej funkcjonalności 'konta użytkownika" wraz z modelem
uprawnień i korzyści dla zarejestrowanych użytkowników. Zaoferował integrację z portalami
PAIH, PFR, GOVPL i BIZNES.GOVPL. Zaproponował metodologię dodatkowej weryfikacji firm
zgłoszonych do "bazy eksporterów". Dodatkowo zaoferował stworzenie bazy ogłoszeń dla firm
poszuk
ujących partnerów, inwestorów czy możliwości przejęcia firmy zagranicznej.
Wykonawca nie skwantyfikował wolumenu contentu (ilości i obszerności poszczególnych
rodzajów materiałów). Wykonawca zaproponował prezentację systemu wsparcia eksportu z
punktu widze
nia potrzeb przedsiębiorców i odpowiadających im instrumentów wsparcia, a nie
poprzez prezentację instytucji. Wykonawca przedstawił spójny proces budowania prezentacji
całego systemu wsparcia eksportu. Wykonawca w wyczerpujący sposób wskazał w jaki
sposób stworzony Portal będzie wspierał główne cele Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
Wykonawca określił konkretne zasady webrittingu i Responsive Web Design, nadał priorytety
prostym i czytelnym interfejsom. Wykonawca nadał wysoki priorytet projektowaniu user
experience zarówno w badaniach, jak i w dalszej modernizacji portalu. Wykonawca
zaproponował rozwiązania technologiczne spełniające wymagania Zamawiającego.”.
Odwołujący dokonując analizy dokonanej przez Zamawiającego oceny wskazał, że
Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do spełnienia punktów h, i, j, k przez ofertę
Wykonawcy. Ponadto Zamawiający w ocenie odniósł się do wymagania, które nie zostało
określone w SIWZ, tj. oceny, że „wykonawca nie skwantyfikował wolumenu contentu (ilości i
obszerności poszczególnych rodzajów materiałów)”. Zauważył, że odniesienie oceny do
wymogu sformułowanego dopiero na etapie oceny ofert nie wpłynęło na ogólną punktację w
tym kryterium.

Odnosząc się kolejno do kryterium „Metodyka prac” Odwołujący wskazał, że punkty za
to kryterium były przyznawane w skali do 20 pkt w oparciu o dokument Metodyka prac
dołączony do oferty, który musiał obejmować następujące elementy wraz z opisem i
uzasadnieniem:
a.
harmonogram realizacji projektu wraz z opisem poszczególnych działań i kamieni
milowych oraz z ich uzasadnieniem,
Sygn. akt KIO 1323/20


b.
strukturę zarządczą projektu wraz z list osób zaangażowanych w projekt spełniającymi
wymagania Zamawiającego określone we wzorze umowy,
c.

metodyki koordynacji zaangażowania wielu interesariuszy i instytucji, sposób
uwzględniania ich wymagań,
d.
zastosowane metodyki zarządzania projektami wraz z uzasadnieniem,
e.
model komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca w ramach projektu,
f.
ofertę działań szkoleniowych dla administratorów portalu,
g.
ofertę działań promocyjnych portalu wśród interesariuszy,
h.
uzasadnienie propozycji w zakresie metodyki prac.
Zamawiający oceniając ofertę w powyższym kryterium wskazał, że: „Wykonawca
przedstawił harmonogram przygotowania koncepcji i wdrożenia Portalu, zgodny z wymogami
SOPZ. Wykonawca przedstawił strukturę zarządczą projektu wraz ze szczegółowym opisem
poszczególnych ról i zaprezentował kluczowe osoby w projekcie wraz z opisem wymaganych
kompetencji. Wykonawca zaproponował formy utrzymania zaangażowania interesariuszy
do
stosowane do etapu projektu. Zaoferował wykorzystanie dużej sieci kontaktów z
przedsiębiorcami w celu włączenia ich w proces tworzenia funkcjonalności i zawartości
Portalu. Wykonawca zaproponował zastosowanie metodyki zwinnej w całym okresie
prowadzenia pr
ojektu. Bardzo ogólny opis i uzasadnienie nie pozwalają na potwierdzenie
adekwatności takiej metodyki dla mniejszego projektu. Wykonawca przedstawił model
komunikacji operacyjnej, bazującym na systemie zgłoszeń Redmine. W ocenie
Zamawiającego przedstawiony model komunikacji częściowo wyczerpuje potrzeby efektywnej
komunikacji, ponieważ Wykonawca nie zaproponował narzędzi służących do konsultacji i
osiągania uzgodnień w sprawach problemowych i kierunkowych. Wykonawca w klarowny
sposób przedstawił cele głównych i dodatkowych działań promocyjnych.”.
Odwołujący odnosząc się do powyższej oceny wskazał, że Zamawiający w żaden
sposób nie odniósł się do spełnienia przez ofertę Odwołującego punktów f, h. Ponadto
Zamawiający w ocenie odniósł się do wymagania, które nie zostało określone w SIWZ poprzez
wskazanie, że „W ocenie Zamawiającego przedstawiony model komunikacji częściowo
wyczerpuje potrzeby efektywnej komunikacji, ponieważ Wykonawca nie zaproponował
narzędzi służących do konsultacji i osiągania uzgodnień w sprawach problemowych i
kierunkowych”.
Odwołujący podkreślił, że w złożonej ofercie wskazał zespół łudzi, którzy będą
odpowiadali za realizację projektu, w tym Kierownika projektu, którego rolą jest m.in.
prowadzenie konsultacji z Zamawiającym i osiąganie uzgodnień w sprawach problemowych i
kierunkowych. Wynika to wprost z zaproponowanej metodyki prowadzenia prac.
Doświadczenia i wiedzy tego Kierownika projektu Zamawiający nie kwestionuje. Wskazany
przez niego Kierownik projektu odpowiadał za realizację projektów CEIDG i biznes.gov.pl w
Sygn. akt KIO 1323/20


Ministerstwie Rozwoju, które zostały zakończone z powodzeniem, co nie pozostaje bez
wpływu na potencjalne zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcom w przedmiotowym projekcie. Odwołujący wskazał także, że w dokumencie
„Metodyka prac” wskazał także, iż: „We wszystkich fazach rekomendowany jest udział
przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco będzie informował o nawiązaniu
kontaktów z nowymi interesariuszami. W razie potrzeby prowadzenia rozmów i ustaleń na
odległość Wykonawca udostępni wszystkim uczestnikom komunikacji dostęp do narzędzi
zdalnej komunikacji.” Efektem prowadzenia konsultacji uzgodnień na poziomie ogólnym i
szczegółowym jest potrzeba ich udokumentowania oraz dystrybuowania do właściwych osób.
Dodatkowo Wykonawca zaproponował i szczegółowo opisał system zgłoszeń Redmine, który
stanowi uzupełnienie modelu komunikacji i zapewnia narzędzie do komunikacji, uzgodnień
oraz dystrybucji i monitorowania zgłoszeń, zleceń, błędów, uwag. System ten zapewnia
transparentność i optymalizację realizacji zadań projektowych i był z powodzeniem
wykorzystywany w projektach realizowanych dla Ministerstwa Rozwoju. Wskazał, że w kwestii
modelu komunikacji zaproponował ponadto regularne (raz w miesiącu lub częściej) spotkania
instytucji/interesariuszy z Wykonawcą i Zamawiającym, w gronie (wyznaczonych przez
Zamawiającego) instytucji partnerskich, z ewentualnym udziałem przedstawicieli organizacji
zrzeszających eksporterów.
Według Odwołującego, jedyny zarzut odnoszący się do wymagania opisanego w SIWZ
dotyczy części wymogu z pkt d) opisanego w rozdziale 12.4. Jednak, pomimo postawionego
zarzutu Zamawiający jednocześnie potwierdził częściową realizację powyższego wymagania
w poprzednim zdaniu. W konsekwencji, O
dwołujący stwierdził, że skoro ustawodawca wprost
określił procedurę postępowania Zamawiającego w przypadku, gdy uzna, że treść oferty w
istotnym zakresie (ocenianej wadze konkretnego kryterium) jest niejasna, nakazując
wyjaśnienie wątpliwości (art. 87 ust. 1 Pzp oraz art. 26 ust. 4 Pzp), to nie wzywając
Odwołującego do złożenia wyjaśnienia w ww. zakresie Zamawiający narusza przepisy ustawy.
Jednocześnie, rezygnując z wyjaśnienia wątpliwości, Zamawiający zmuszony jest wykładać
wszelkiego rodzaju wątpliwości, bądź nieścisłości w treści oferty taki sam sposób na korzyść
wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Odwołujący wyjaśnił ponadto należy, iż zaproponował zastosowanie zwinnej metodyki
(Agile) zarządzania projektami tzn. iteracyjne, przyrostowe podejście do organizacji pracy
zespołów przy realizacji projektów, co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego odnośnie
realizacji projektu opartej o etapowe dostarczanie produktów w różnych obszarach (badania,
IT i merytoryka). Ponadto Wykonawca przesta
wił opisowo i obrazowo wybraną metodykę oraz
wskazał również uzasadnienie z uwzględnieniem silnych stron tej metodyki (str. 15 i 16
dokumentu). Wykonawca wskazał także, iż proponowana metodyka jest stosowana
powszechnie. Informacje o zwinnych metodykach są ogólnodostępne, a metodyki te są
Sygn. akt KIO 1323/20


powszechnie stosowane w administracji publicznej. Sama metodyka prac w przedmiotowym
projekcie została także szczegółowo opisana w strukturze zarządczej projektu (podział
zespołów na kluczowe obszary - badań, IT i merytoryczny) oraz harmonogramie projektu
(szczegółowa lista zadań, kamieni milowych oraz terminy ich realizacji. Warto wskazać, iż
wiele ograniczeń i rygorów dotyczących realizacji projektu wynika ponadto z SOPZ oraz
projektu umowy, których treść opracował Zamawiający, a Wykonawca nie widział potrzeby
powielania ustalonych już przez Zamawiającego zasad. Wykonawca złożył oświadczenie
potwierdzając spełnianie tych wymogów i zapewnił zgodność opracowanych koncepcji i
metodyk z zawartymi tam wymaganiami. Przy ocenie o
fert powinny być brane pod uwagę
jedynie takie kryteria, które były przewidziane w dokumentacji przetargowej udostępnionej
oferentom przez Zamawiającego. W tym przypadku mamy jednak odniesienia Zamawiającego
(w Protokole oceny oferty Odwołującego) do wymagań, (np. w zakresie stopnia
szczegółowości uzasadnienia), które nie były sformułowane w SOPZ, a pojawiły się dopiero
na etapie oceny ofert.
Odwołujący zauważył, że nawet gdyby Zamawiający uznał całkowity brak realizacji
jednego wymagania, a punktacja za j
ego realizację byłaby proporcjonalna do pozostałych
elementów dokumentu (nie ma przesłanek w SIWZ lub OPZ, które pozwalałyby twierdzić, iż
wagi są różne dla poszczególnych elementów), to punktacja powinna być obniżona o co
najwyżej 2,5 punktu (1 z 8 wymagań przy maksymalnej punktacji 20, czyli 1/8*20 = 2,5). W
rezultacie uzyskana punktacja oferty powinna wynosić 20 punktów (lub w najgorszym wypadku
17,5) punktu zamiast przyznanych 14,78.

Odnosząc się kolejno do kryterium „Koncepcją badania potrzeb użytkowników i
instytucji” Odwołujący wskazał, że punkty za to kryterium były przyznawane w skali do 20 pkt
w oparciu o dokument Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji dołączony do
oferty, który musiał obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
a.
spis instytucji badanych w ramach identyfikacji potrzeb,
b.
opis sposobu badań potrzeb i weryfikacji produktów projektu przez użytkowników
(podejście do badań potrzeb użytkowników i interesariuszy, zaprojektowania systemu,
weryfikacji
prototypów systemu, uczestnictwa użytkowników w testach, udostępniania
treści itp.),
c.
oczekiwane efekty badań potrzeb użytkowników i instytucji,
d.
uzasadnienie zaproponowanej koncepcji badań
Według ocena Zamawiającego „Wykonawca przedstawił szeroką listę instytucji, które
zostaną przebadane na potrzeby tworzenia Portalu. Lista obejmuje wszystkie instytucje
wymienione w SOPZ. Wykonawca zaproponował również zbadanie potrzeb wybranych
organizacji pozarządowych Wykonawca uwzględnił w ofercie wszystkie wymagane w SOPZ
Sygn. akt KIO 1323/20


elementy audytu portali polskich instytucji wsparcia internacjonalizacji polskich firm.
Wykonawca nie przedstawił bezpośrednio metod przeprowadzenia audytu. Wykonawca
uwzględnił w ofercie wszystkie wymagane w SOPZ elementy przeglądu portali instytucji
zagranicznych wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw. Wykonawca nie przedstawił
szczegółowego opisu metodyki badania. Wykonawca uwzględnił w ofercie wszystkie
wymagane w SOPZ elementy badania potrzeb instytucji wsparcia eksportu. Wykonawca
wskazał bezpośrednio sposób realizacji badania oraz proponowane metody badawcze do
zastosowania na każdym etapie. Wykonawca przedstawił plan zaangażowania
przedsiębiorców na każdym etapie projektu. Wykonawca wskazał liczne techniki badawcze.
Wykonawca
uwzględnił w ofercie wszystkie wymagane w SOPZ elementy badania potrzeb
przedsiębiorców. Wykonawca przedstawił opis metodyki badania wraz z propozycją
zastosowania metod badawczych i narzędzi wraz z uzasadnieniem. Wykonawca przedstawił
plan zaangażowania przedsiębiorców na każdym etapie projektu. Wykonawca wskazał
również szczegółowo kryteria rekrutacji oraz segmentacji użytkowników na potrzeby
przeprowadzenia badań.”
Odwołujący odnosząc się do powyższej oceny wskazał, że Zamawiający w swojej w
żaden sposób nie odniósł się do spełnienia punktu c, natomiast odniósł się do wymagań, które
nie zostały określone w SIWZ, a pojawiły się dopiero na etapie oceny oferty. Odwołujący
odnosząc się do zarzutu postawionego w 5 zdaniu oceny zwrócił uwagę, iż Zamawiający w
dokumentach SIWZ oraz SOPZ nie postawił wymagania przedstawienia przez Wykonawcę w
zakresie metod prowadzenia audytu dla portali polskich instytucji wsparcia internacjonalizacji
polskich firm. Dlatego zarzut związany z brakiem przedstawienia powyższej kwestii jest
bezzasadny. Ponadto wskazał, iż pomimo braku wymagania metod prowadzenia audytu (...)
Wykonawca w ramach wykonanego opisu wskazał poszczególne kroki, które będzie realizował
w ramach audytu portali polskich instytucji wsparcia internacjonalizacji polskich firm, co
Zamawiający jednoznacznie potwierdza w swojej ocenie dla tej części rozdziału. Zgodnie z
definicjami dotyczącymi zagadnienia "metoda" PWN i Encyklopedia Zarządzania
(https://sjp.pwn.pl/slowniki/metoda.html i
https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda). Podkreślił, że
pojęcie metody często bywa mylone z pojęciem metodologii, nie są to jednak synonimy.
Termin "metoda” pochodzi z języka greckiego (metha hodos) i oznacza drogę postępowania.
Met
oda jest zatem sposobem postępowania, prowadzącym do rozwiązania danego problemu
oraz osiągnięcia zdefiniowanego celu. Metoda to świadomie stosowany sposób postępowania
mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Wykonawca w Rozdziale "Audyt portali
polskich instytucji wsparcia internacjonalizacji polskich firm" wskazuje poszczególne elementy
oraz czynności które będzie realizował, tj.:
1.
dokona kompletnej ewidencji portali,
2.
wskazał szczegółową listę audytowanych portali wraz z uzasadnieniem,
Sygn. akt KIO 1323/20


3.
opisał zakres audytu (m.in. ocena oferowanego przez daną instytucję wsparcia,
publikowane informacje i prowadzone działania promocyjno-informacyjne (np. warsztatów,
konferencji, szkoleń, naborów, misji wyjazdowych itp.)
4.
cel audytu (ewidencja całego spektrum działań ww. instytucji w obszarze wsparcia
internacjonalizacji oraz udostępnianych instrumentów, do których mogą mieć dostęp i w
których mogą wziąć udział polscy przedsiębiorcy.)
5.
wynik (opracuje dokument zawierający spis analizowanych instytucji, zarządzanych
przez nie portali, oferowanych przez nie instrumentów wsparcia dla poszczególnych
segmentów przedsiębiorców oraz spis prowadzonych przez te instytucje działań z obszaru
ekspansji zagranicznej.)
Ponadto wyjaśnił, że audyt jest jednym z elementów, które osadzone są w
zaproponowanych przez Wykonawcę Etapach realizacji działań związanych z Realizacją
badań (1. Analiza i poznanie potrzeb, 2.Projektowanie rozwiązań i testowanie, 3. Utrzymanie
i rozwój). W tym sensie również opisał metody, którymi będzie się kierował. Biorąc pod uwagę
powyższe stwierdził, że przedstawił kompleksowe podejście wraz ze zbiorem zasad,
sposobami postępowania, które będzie wykonywał w celu realizacji audytu. Nie bez wpływu
pozostaje fakt, że dokumenty poszczególnych koncepcji będących wsadem do oferty należy
czytać łącznie. W ramach dokumentu "Metodyka prac" Wykonawca dodatkowo dokonał
szczegółowego opisu podejścia realizacyjnego wraz z wyborem metodologii i metod
prowadzących do skutecznej i jakościowej realizacji wszystkich zadań będących przedmiotem
zamówienia, czyli odnoszącej się również do prowadzenia audytu.
Odnosząc się natomiast do zarzutu sformułowanego w 7 zdaniu oceny zwrócił uwagę,
że wymagania te nie były bezpośrednio wskazane w dokumencie SOPZ oraz SIWZ jako
wyma
gane. Odwołujący założył, iż zarzut ten odnosi się do metodyki badania portali, o których
mowa we wcześniejszej części oceny, ponieważ w 12 zdaniu oceny dokumentu Zamawiający
twierdzi, że „Wykonawca przedstawił opis metodyki badania wraz z propozycją zastosowania
metod badawczych i narzędzi wraz z uzasadnieniem” (w odniesieniu do badania potrzeb
przedsiębiorców). Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę, iż w Rozdziale 3.2. Koncepcji badań
użytkowników przedstawił metodę dojścia, która doprowadzi go do szczegółowego przeglądu
portali. W Rozdziałach dokumentu Koncepcji Badania potrzeb użytkowników i instytucji
przedstawił szczegółowo metodyki badań. Wynika to również jednoznacznie z oceny oferty
sporządzonej przez Zamawiającego. Z powyższego wynika, iż Zamawiający nie stwierdził
jakichkolwiek faktycznych wad lub braków dokumentu w odniesieniu do wymagań określonych
w SIWZ, a co za tym idzie przyznana w ocenie punktacja nie jest adekwatna i powinna mieć
wartość 20 punktów.
Reasumując Odwołujący stwierdził, że przedstawione powyżej czynności
Zamawiającego niezgodne z przepisami ustawy oraz ich skutki, w oczywisty sposób dowodzą
Sygn. akt KIO 1323/20


naruszenia przez Zamawiającego zasady przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz zasady proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 Pzp), bowiem
Zamawiający w niejasny sposób dokonał oceny dokumentacji wchodzącej w skład ofert.
Zamawiający w dokumentach SIWZ i SOPZ wskazał wymagania dotyczące rozdziałów, które
mają zawierać dokumenty koncepcji bez wskazania szczegółowej formy (jak będzie
dokonywał) oceny oraz wag i sposobu przyznawania punktów dla poszczególnej zawartości
wymaganych obszarów opisywanych przez Wykonawcę, Również w dokumencie
Za
mawiającego dotyczącym oceny oferty Wykonawcy - Protokole oceny oferty, nie zostały
wskazane kryteria oceny oraz wagi w przyznawanych punktach, którymi kierował się
Zamawiający.
Odwołujący podkreślił, że podjął próbę zweryfikowania tego, czy zaprezentowana
opinia jest obiektywna składając do Zamawiającego wniosek o Protokół oceny ofert innych
wykonawców, również z zachowaniem zasad anonimizacji, jednak Zamawiający odmówił
przekazania tych protokołów odwołując się do zastrzeżenia poufności ofert przez
poszcz
ególnych Wykonawców. Pomimo wyjaśnienia przez Odwołującego, że wniosek dotyczy
wyłącznie treści oceny i jej podstaw (wag), zatem dokumentu tworzonego przez
Zamawiającego, a nie treści rozwiązań zaproponowanych w ofertach Wykonawców,
Zamawiający odmówił prawa wglądu do tych sporządzanych przez siebie ocen.
Odwołujący w związku z powyższym podniósł, że co do zasady postępowanie
przetargowe jest jawne, a co za tym idzie sposób oceny oraz dokumenty składowe, które
pozwalają określić ostateczną punktację ofert powinny być sporządzone w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nimi uczestnikom postępowania, tak żeby była możliwość
zweryfikowania czy wszystkie oferty zostały ocenione według tych samych kryteriów.
Przyznawanie punktacji poszczególnym ofertom powinno być oparte na obiektywnych
kryteriach wynikających z SOPZ, a nie na uznaniowości osób oceniających.
W świetle stwierdzonych powyżej wad dokumentacji przetargowej dotyczącej oceny
ofert wątpliwości budzi kompletność oraz obiektywizm oceny poszczególnych ofert.
Zamawiający, zachowując zasady równego traktowania Wykonawców oraz w dbałości o
przejrzystość postępowania powinien udostępnić jednoznaczne kryteria oceny ofert wraz z
punktacjami cząstkowymi, które zostały zastosowane przy ocenach poszczególnych
dokume
ntów wszystkich Wykonawców. Szczególnie zwraca tutaj uwagę fakt, iż przyznana
punktacja w żaden sposób nie jest proporcjonalna do liczby stawianych w SIWZ wymagań, co
utrudnia wykonawcom weryfikację oceny.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o jego oddalenie w całości.
Sygn. akt KIO 1323/20


W odniesieniu do zarzutu dokonania oceny oferty Odwołującego w oparciu o elementy,
które nie były wskazane w SIWZ oraz w SOPZ jako wagi kryteriów i ich opisy, co skutkowało
nie przyznaniem Odwołującemu części punktów w kryterium „Metodyka prac” oraz w kryterium
„Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” Zamawiający wyjaśnił, że dokonując
oceny ofert odniósł się do wszystkich kryteriów oceny ofert i ich elementów określonych w
SIWZ i przyznał każdemu z wykonawców punkty w każdym kryterium oceny ofert.
Zamawiający wyjaśnił, że nie przyznawał punktów za kryteria inne niż wymienione w SIWZ
oraz, że na etapie oceny ofert nie sformułował żadnych dodatkowych kryteriów oceny ofert.
Mniejsza liczba punktów przyznana Odwołującemu w kryterium „Metodyka prac” oraz w
kryterium „Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” w żaden sposób nie wynikała
z wzięcia przez Zamawiającego pod uwagę żadnych dodatkowych niewskazanych w SIWZ
kryteriów oceny ofert lub ich elementów, lecz wynika z niższej jakości, a przez to mniejszej
atrakcyjności, zaproponowanego przez Odwołującego sposobu realizacji zamówienia.
Zamawiający podkreślił, że specyfika przedmiotu zamówienia w przedmiotowej
sprawie nie pozwoliła mu na określenie kryteriów oceny ofert w sposób zerojedynkowy.
Ustanowione przez niego pozacenowe kryteria oceny ofert mają w znacznej części charakter
jakościowy. Zamawiający określił w SIWZ wymaganą zawartość oferty w każdym z kryteriów
oceny ofert. Każdy z elementów oferty jest możliwy do realizacji na wiele sposobów, a
Zamawiający pozostawił wykonawcom dowolność w zakresie przedstawienia sposobu
realizacji każdego z elementów oferty. Zamawiający przy ocenie ofert miał prawo wziąć pod
uwagę, czy dana oferta zawiera wszystkie wymagane elementy z kryteriów oceny ofert, jakość
zaproponowanych elementów oraz ich uzasadnienie. Podkreślił, że „nie wszystkie kryteria
oceny ofert muszą zostać zalgorytmizowane, tzn. podane w postaci mniej czy bardziej
rozbudowanych wzorów matematycznych. Zamawiający może stosować kryteria niewymierne
(tj. niemożliwe do zapisania w postaci wzoru matematycznego (...). Wykonawca zobowiązany
jest opisać sposób podejścia do realizacji zamówienia w zakresie określonym przez
zamawiającego. Wymagany zakres informacji należy dostosować do specyfiki zamówienia,
wybierając aspekty najtrudniejsze, nietypowe, związane ze szczególnym ryzykiem. Zadaniem
zamawiającego jest określenie zakresu wymaganych informacji oraz sposobu oceny podejścia
wykonawcy. Opracowanie samego sposobu rea
lizacji zamówienia powinno być obowiązkiem
wykonawców. „Pozacenowe kryteria oceny ofert. Poradnik dobrych praktyk, część I. Publikacja
przygotowana na zlecenie i w konsultacji z UZP” Opracowanie Dariusz Koba - str. 9 i 23.
Odnosząc się do zarzutu, że przy ocenie spełnienia kryterium „Koncepcja badania
potrzeb użytkowników i instytucji” Zamawiający zarzucił Odwołującemu brak przedstawienia
metod przeprowadzenia audytu oraz brak przedstawienia szczegółowego opisu metodyki
badania, chociaż takiego wymogu nie przedstawił w kryteriach oceny ofert, Zamawiający
wskazał, że w sposób wyraźny wskazał w SIWZ, przy kryteriach oceny ofert, że punkty za
Sygn. akt KIO 1323/20


kryterium „Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” zostaną przyznane w skali do
20 pkt w oparciu o dokument
Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji dołączony
do oferty. Dokument musi obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
m.in. lit. b -
„opis sposobu badań potrzeb i weryfikacji produktów projektu przez użytkowników”.
Wymóg ten obejmuje także wskazanie sposobu /metody/ przeprowadzania audytu /de facto
badań/, rozumianego jako identyfikacja jakie są podmioty dysponujące produktami wsparcia
eksportu, jakie posiadają one formy wsparcia eksportu oraz w jaki sposób pokazują treści i czy
da się je połączyć z portalem i zaprezentować na portalu. Wymóg ten obejmuje obowiązek
przedstawienia na tyle szczegółowego opisu metodyki badania potrzeb użytkowników, aby
była możliwa ocena przez Zamawiającego, w jakim stopniu metodyka ta gwarantuje
osiągnięcie wyników badań. Wprawdzie Odwołujący przedstawił opis metodyki badania, lecz
uczynił to w sposób na tyle ogólny, że Zamawiający nie miał pełnej gwarancji co do tego, w
jaki sposób i czy w ogóle zostaną osiągnięte cele badawcze. Dodatkowo po porównaniu z
ofertą Przystępującego w tym zakresie, który zrobił to o wiele bardziej szczegółowo i
kompleksowo, wypadł słabiej i dlatego otrzymał mniejszą ilość punktów przy ocenie kryterium
„Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji”. Zamawiający podkreślił, że na etapie
badania ofert miał prawo porównywać oferty pod względem spełniania każdego kryterium
oceny ofert. Przy porównywaniu ofert ze sobą jedynym punktem odniesienia są oferty złożone
w danym postępowaniu. Porównywanie ofert ze sobą może się odbywać m.in. poprzez
porównanie z ofertą najkorzystniejszą. Spośród złożonych ofert, wybiera się najkorzystniejszą
z punktu widzenia danego kryterium i tej ofercie przyznaje się maksymalną liczbę punktów
możliwych do uzyskania. Pozostałym ofertom przyznawanych jest odpowiednio mniej/
Pozacenowe kryteria oceny ofert. Poradnik dobrych praktyk, część I. Publikacja przygotowana
na zlecenie i w konsultacji z UZP” Opracowanie Dariusz Koba-str. 457.
Niezrozumiały dla Zamawiającego był zarzut, że przy ocenie kryterium „Metodyka prac”
stwierdzając, że „przedstawiony przez Odwołującego model komunikacji częściowo
wyczerpuje potrzeby efektywnej komunikacji, ponieważ Wykonawca nie zaproponował
narzędzi służących do konsultacji i osiągania uzgodnień w sprawach problemowych i
kierunkowych” odniósł się do elementu, który „nie był wskazany jako konieczna treść oferty”.
Tymczasem w SIWZ przy kryteriach oceny ofert wskazano, że punkty za kryterium „Metodyka
prac” zostaną przyznane w skali do 20 pkt w oparciu o dokument Metodyka prac dołączony do
oferty. Dokument musi obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
m.in. lit. e -
model komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca w ramach projektu. A
zatem zamawiający dokonując oceny spełnienia tego elementu kryterium miał prawo uznać,
że Odwołujący „nie zaproponował narzędzi służących do konsultacji i osiągania uzgodnień w
sprawach problemowych i kierunkowych” i z tego powodu przyznać mniejszą ilość punktów.
Sygn. akt KIO 1323/20


Zamawiający podkreślił, że nie wskazał w SIWZ, że będzie przyznawał punkty metodą
zerojedynkową i że do zdobycia maksymalnej ilości punktów wystarczy umieszczenie w
ofercie danego elementu z kryterium oceny ofert. Skoro zamawiający zaznaczył w SIWZ, że
poszczególne elementy kryteriów oceny ofert powinny zawierać opis i uzasadnienie
oczywistym jest, że miał prawo wziąć pod uwagę, czy poszczególne elementy oferty mają
przedstawione uzasadnienie oraz jakość tego uzasadnienia.
W odniesieniu do zarzutu, że Zamawiający przy ocenie kryterium „Koncepcja
funkcjonalności i architektury systemu”, w swej ocenie odniósł się do wymagania, które nie
zostało określone w SIWZ, stwierdzając, że odwołujący „nie skwantyfikował wolumenu
contentu (ilości i obszerności poszczególnych rodzajów materiałów), Zamawiający wyjaśnił, iż
po
pierwsze w tym kryterium Odwołujący otrzymał maksymalną ilość punktów 30/30, a zatem
żadne punkty z tytułu nie skwantyfikowania wolumenu contentu nie zostały mu odjęte, po
drugie takie stwierdzenie Zamawiającego stanowiło część oceny elementu a) dla tego
kryterium, tj. „opis proponowanych kluczowych funkcjonalności portalu".
Zamawiający podkreślił, że dokonał wszelkich starań, aby rzetelnie, sprawiedliwie i
kompleksowo ocenić otrzymane oferty. W tym celu zaangażował zewnętrznych ekspertów:
firmy Enky
Consulting, która dodatkowo dysponowała zasobami firmy Cognitum Services S.A.
Odnosząc się do zarzutu zaniechania oceny oferty Odwołującego w oparciu o
wszystkie elementy kryteriów określone w SOPZ dla kryterium wyjaśnił, że w trakcie oceny
odniósł się do wszystkich kryteriów określonych w SIWZ i przyznał każdemu z wykonawców
punkty za każde kryterium - w wysokości stosownej do oceny oferty wykonanej indywidualnie
i niezależnie przez wszystkich oceniających. W opinii Zamawiającego, sformułowanie tego
zarzut
u przez Odwołującego wynika z faktu, że w ramach informacji o wynikach postępowania
wykonawcy otrzymali jedynie streszczenie ocen wykonanych przez poszczególnych
oceniających. Streszczenie mogło nie zawierać niektórych mniej istotnych części oceny,
głównie tych, które nie różnicowały ofert (wszyscy wykonawcy złożyli podobne oferty lub oferty
zostały podobnie ocenione). Podkreślił, że udostępnienie przez niego jedynie streszczenia
oceny ofert, bez udostępnienia szczegółowych kwestionariuszy oceny ofert było
postępowaniem prawidłowym. Uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w formie
streszczenia zostały uznane za prawidłowe również przez Krajową Izbę Odwoławczą /np.
wyroki z dnia 12 lutego 2009 r. , sygn. KIO 545/08, z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt. KIO
2256/19, z dnia 3 lipca 2017 r. sygn. akt KIO 1243/17/. Dokumentacja przetargowa zawiera
szczegółowe arkusze ocen i detaliczną oceną każdego z ocenianych punktów oferty w każdej
z kategorii i dla każdego wykonawcy. W arkuszach szczegółowej oceny ofert znajduje się
ocena spełniania przez Odwołującego każdego ze wskazanych przez Odwołującego /jako
pominięte/ elementów w poszczególnych kryteriach. Nieuzasadnione jest zatem twierdzenie
Odwołującego, że Zamawiający nie ocenił ofert przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych
Sygn. akt KIO 1323/20


w SIWZ elementów kryteriów oceny ofert co skutkowało przyznaniem Odwołującemu
mniejszej ilości punktów przy ocenie kryteriów Metodyka prac i Koncepcja badania potrzeb
użytkowników i instytucji. Podkreślił, że przy dokonywaniu oceny ofert w zakresie kryterium
„Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu” oraz w zakresie kryterium „Metodyka prac"
zamawiający dokonał oceny spełnienia wszystkich elementów tych kryterium, w tym
elementów wskazanych przez Odwołującego jako pominięte.
Zamaw
iający w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp w związku z art.
26 ust. 4 Pzp, wyjaśnił, że twierdząc, przy ocenie kryterium Metodyka prac że „bardzo ogólny
opis i uzasadnienie nie pozwalają na potwierdzenie adekwatności takiej metodyki dla
niniejszego projektu” oraz stwierdzając, że „model komunikacji częściowo wyczerpuje
potrzeby efektywnej komunikacji, ponieważ Wykonawca nie zaproponował narzędzi służących
do konsultacji i osiągania uzgodnień w sprawach problemowych i kierunkowych” nie miał
wątpliwości dotyczących treści oferty. Przedstawiona przez Odwołującego treść oferty w
zakresie metodyki pracy była dla Zamawiającego zrozumiała, jednak była sformułowana zbyt
ogólnie i lakonicznie a przez to nie była dla Zamawiającego atrakcyjna. Zamawiający
zmniejszył przez to ilość punktów w zakresie kryterium „Metodyka prac”. Niezrozumiały jest w
tym kontekście zarzut, że gdyby Zamawiający stwierdził brak realizacji jednego z ośmiu
wymagań /dla kryterium Metodyka prac/ to przy maksymalnej ilości punktów /20 dla kryterium
Metodyka prac/ powinien odjąć maksymalnie 2,5 punktu, gdyż 20/8 to 2,5. Zamawiający przy
opisie kryteriów oceny ofert w SIWZ nie wskazał, że waga każdego z 8 wymagań dla tego
kryterium jest taka sama.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia jawności postępowania poprzez odmowę
udostępnienia Odwołującemu „Protokołu oceny ofert” pozostałych Wykonawców,
uniemożliwiając tym samym weryfikację poprawności oraz obiektywizmu przyznanej
poszczególnym ofertom punktacji Zamawiający wyjaśnił, że w jego ocenie wszyscy oferenci w
sposób prawidłowy wykazali, że zastrzeżone przez nich informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, poprzez udzielenie szczegółowych informacji w zakresie spełnienia ww.
trzech przesłanek uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie miał
wątpliwości w zakresie prawidłowości zastrzeżenia ww. dokumentów jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. Wnioski oferentów w tym zakresie zostały w sposób uzasadnione w sposób
logiczny, spójny, szczegółowy. W przypadku prawidłowego zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, tj. w przedmiotowej sprawie, zakaz ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
wyłącza prawo odwołującego do uzyskania dostępu do protokołów oceny ofert innych
oferentów, zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Odnosząc się kolejno do zarzutu „dokonania oceny oferty Odwołującego i oferty
Wykonawcy PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w oparciu o wagi
kryteriów, które nie były wskazane w SOPZ w kryterium „Koncepcja funkcjonalności i
Sygn. akt KIO 1323/20


architektury systemu", „Metodyka prac” i „Koncepcja badania potrzeb użytkowników i
instytucji", co w przypadku Odwołującego skutkowało nie przyznaniem części punktów, a po
stronie Przystępującego, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, prawdopodobnie
mogło być podstawą do przyznania w tych obszarach dodatkowych punktów" Zamawiający
ponownie podkreślił, że wszystkie oferty zostały ocenione wg tych samych kryteriów i ich
elementów określonych w SIWZ. Żaden z oceniających nie przyznawał żadnemu z
wykonawców punktów za kryteria inne niż wymienione w SIWZ ani nie stosował innych wag
punktowych.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając dokumentację z przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również oświadczenia,
stanowiska
stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.
Następnie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a
zarzucane naruszenie przez Zamawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie
przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu PwC Advisory sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w
Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego.

Izba ustaliła:

Przedmiotem niniejszego postępowania było opracowanie i realizacja koncepcji
funkcjonalnej i technologicznej, stworzenie i wdrożenie modernizacji portalu promocji eksportu
www.trade.gov.pl oraz usługa hostingu, utrzymania i rozwoju portalu. Zamawiający w SOPZ
wskazał, że celem zamówienia jest modernizacja istniejącego portalu promocji eksportu
trade.gov.pl, tak aby w pełny, spójny sposób promował wszystkie dostępne instrumenty
wsparcia internacjonalizacji (eksportu i inwestycji zagranicznych) oferowane przede wszystkim
przez instytucje publiczne, jak również promował polski eksport za granicą poprzez sekcję
obcojęzyczną.
Zamawiający w rozdziale XII SIWZ ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:
12.1 Zamaw
iający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Sygn. akt KIO 1323/20


Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1
Cena oferty brutto
30 %
2
Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu
30 %
3
Metodyka prac
20 %
4
Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji
20 %
12.3 Punkty za kryterium „Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu” zostaną
przyznane w skali do 30 pkt w oparciu o dokument
Koncepcja funkcjonalności i archi-
tektury systemu

dołączony do oferty.
Dokument musi obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
a.
opis proponowanych kluczowych funkcjonalności portalu,
b.
opis zasad zarządzania i kierowania ruchem użytkowników,
c.
koncepcję w zakresie sposobu prezentowania przez portal całego system publicznego
wsparcia eksportu,
d.
koncepcję, w jaki sposób portal będzie realizował cele Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju w zakresie wspierania polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej pol-
skich przedsiębiorstw,
e.
proponowaną technologię teleinformatyczną dla kluczowych komponentów portalu,
f.
opis założeń architektury technicznej rozwiązania,
g.
technologii i procesów zarządzania zawartością portalu po wdrożeniu,
h.
jakość i bezpieczeństwo systemu (bezpieczeństwo kodu, bezpieczeństwo teleinforma-
tyczne, zapewnienie bezpieczeństwa systemów, danych, zabezpieczenie aplikacji, te-
sty systemu itp.),
i.
opis infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu (w tym infrastruktura dostępna
i brakujące elementy),
j.
potwierdzenie
dostosowania systemu do wymogów WCAG 2.0,
k.
uzasadnienie proponowanych rozwiązań
Zamawiający przyzna punkty wg. następującej reguły:
Ocena


Opis oceny

Liczba
punk-
tów


Dostatecz-
nie
Zaproponowana koncepcja funkcjonalności i architektury systemu pozwoli na
realizację poszczególnych etapów projektu, określonych w Szczegółowym Opi-
sie Przedmiotu Zamówienia, jednak zawiera niepełny opis lub uzasadnienie i
wymaga istotnych zmian na etapie realizacji zamówienia.
1-10
Sygn. akt KIO 1323/20


Dobrze
Zaproponowana koncepcja
funkcjonalności i architektury systemu pozwoli na
realizację poszczególnych etapów projektu, określonych w Szczegółowym Opi-
sie Przedmiotu Zamówienia, zawiera opis lub uzasadnienie i nie wymaga istot-
nych zmian na etapie realizacji zamówienia.
11-20
Bardzo do-
brze
Zaproponowana koncepcja funkcjonalności i architektury systemu pozwoli na
realizację poszczególnych etapów projektu, określonych w Szczegółowym Opi-
sie Przedmiotu Zamówienia, zawiera wyczerpujący opis lub uzasadnienie i nie
wymaga istotnych z
mian na etapie realizacji zamówienia. Zaproponowana kon-
cepcja uwzględnia dodatkowe funkcjonalności nieprzewidziane w SOPZ lub
uwzględnia kierunki ewentualnego dalszego rozwoju portalu. Realizacja zada-
nia zgodnie z zaproponowaną koncepcją w szczególny sposób przyczyni się
do realizacji głównych potrzeb przedsiębiorców, właściwej promocji całego sys-
temu publicznych instytucji i narzędzi wsparcia ekspansji zagranicznej oraz re-
alizacji celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie ekspansji zagra-
nicznej polskich firm.
21-30

12.4 Punkty za kryterium „Metodyka prac” zostaną przyznane w skali do 20 pkt w oparciu o
dokument Metodyka prac
dołączony do oferty.
Dokument musi obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
a.
harmonogram
realizacji projektu wraz z opisem poszczególnych działań i kamieni
milowych oraz z ich uzasadnieniem,
b.
strukturę zarządczą projektu wraz z list osób zaangażowanych w projekt spełnia-
jącymi wymagania Zamawiającego określone we wzorze umowy,
c.
metodyki koordyn
acji zaangażowania wielu interesariuszy i instytucji, sposób
uwzględniania ich wymagań,
d.
zastosowane metodyki zarządzania projektami wraz z uzasadnieniem,
e.
model komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca w ramach projektu,
f.
ofertę działań szkoleniowych dla administratorów portalu,
g.
ofertę działań promocyjnych portalu wśród interesariuszy,
h.
uzasadnienie propozycji w zakresie metodyki prac.

Zamawiający przyzna punkty wg. następującej reguły:
Ocena


Opis oceny

Liczba
punktów


Dostatecznie
Zaproponowana metodyka prac pozwoli na realizację projektu zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, jednak zawiera niepełny
opis lub uzasadnienie i wymaga istotnych zmian na etapie realizacji zamówie-
nia.
1-6
Sygn. akt KIO 1323/20


Dobrze
Zaproponowana metodyka
prac pozwoli na realizację projektu zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zawiera opis lub uzasadnie-
nie i nie wymaga istotnych zmian na etapie realizacji zamówienia.
7-13
Bardzo
do-
brze
Zaproponowana metodyka prac pozwoli na realizację projektu, zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zawiera wyczerpujący opis
lub uzasadnienie i nie wymaga istotnych zmian na etapie realizacji zamówie-
nia. Zaproponowana metodyka w szczególny sposób przyczyni się do termi-
nowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań
interesariuszy projektu oraz zapewnia ich wysokie zaangażowanie.
14-20
12.5 Punkty za kryterium „Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” zostaną
przyznane w skali do 20 pkt w oparciu o dokument
Koncepcja badania potrzeb użyt-
kowników i instytucji
dołączony do oferty.
Dokument musi obejmować następujące elementy wraz z opisem i uzasadnieniem:
a.
spis instytucji badanych w ramach identyfikacji potrzeb,
b.
opis sposobu badań potrzeb i weryfikacji produktów projektu przez użytkowników
(podejście do badań potrzeb użytkowników i interesariuszy, zaprojektowania sys-
temu, weryfikacji prototypów systemu, uczestnictwa użytkowników w testach, udo-
stępniania treści itp.),
c.
oczekiwane efekty badań potrzeb użytkowników i instytucji,
d.
uzasadnienie zaproponowanej koncepcji badań

Zamawiający przyzna punkty wg. następującej reguły:
Ocena


Opis oceny

Liczba
punk-
tów


Dostatecznie
Zaproponowana koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji pozwoli
na
zbadanie potrzeb przedsiębiorców i instytucji, zawiera niepełny opis lub uza-
sadnienie i wymaga istotnych zmian na etapie realizacji zamówienia.
1-6
Dobrze
Zaproponowana koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji pozwoli
na zbadanie potrzeb
przedsiębiorców, zawiera opis lub uzasadnienie i nie wy-
maga istotnych zmian na etapie realizacji zamówienia.
7-13
Bardzo
do-
brze
Zaproponowana koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji pozwoli
na zbadanie potrzeb przedsiębiorców i instytucji. Realizacja zadania zgodnie
z zaproponowaną metodyka badań w szczególny sposób przyczyni się do do-
kładnej i bardziej szczegółowej identyfikacji potrzeb użytkowników i instytucji
oraz do realizacji celu Zamówienia.
14-20
12.6
Liczby punktów, o których mowa w pkt od 12.2 do 12.5 po zsumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty.
Sygn. akt KIO 1323/20


12.7
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedsta-
wiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1.

Izba zważyła:
Uwzględniając powyższe ustalenia, stwierdzić należy, że zadaniem wykonawców
sporządzających koncepcję było ujęcie wszystkich elementów wskazanych w poszczególnych
kryteriach oceny ofert i przedstawienie na ich podstawie możliwie pełnego projektu realizacji
usługi, w tym zaprezentowanie proponowanych rozwiązań i przedstawienie dla nich
uzasadnienia. Przy ustaleniu natomiast jako kryterium pozacenowego, kryterium
jakościowego, czyli odnoszącego się każdorazowo do jakości realizacji przyszłej usługi
badaniu po
dlegać będzie sposób przedstawienia rozwiązań w koncepcji, ich uzasadnienie, a
zależeć będzie od wiedzy, doświadczenia oraz zdolności wykonawcy. Ocena zaś odbywała
się na zasadach szczegółowo na zasadach wskazanych w SIWZ, a Zamawiający przy ocenie
ofert m
iał prawo wziąć pod uwagę, czy dana oferta zawiera wszystkie wymagane elementy z
kryteriów oceny ofert, jakość zaproponowanych elementów oraz ich uzasadnienie. Taka
metoda oceny, zdaniem Izby, jest bowiem typowa w ramach kryteriów jakościowych, tj. może
od
nosić się do stanu wiedzy wykonawcy przełożonego na konkretne propozycje realizacji
usługi - w tym wypadku zmaterializowane w ramach koncepcji.
Izba w pełni podziela stanowisko zaprezentowane w wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2053/16, w którym skład orzekający
wskazał, że „w ramach kryteriów jakościowych podmiot zamawiający dokonuje wyboru takiej
formuły realizacji przedmiotu zamówienia, która najlepiej spełnia jego wymagania i odznacza
się najwyższymi walorami. W tym wypadku nie tyle mamy do czynienia z pewną dozą
subiektywizmu oceny ujętego w koncepcji sposobu realizacji świadczenia, lecz z pewnego
rodzaju porównaniem zaproponowanych rozwiązań i przyznaniem najwyższej noty tej
koncepcji, która góruje nad pozostałymi. Taka jest specyfika oceny ofert w kontekście
kryteriów jakościowych. Powyższe jednocześnie, w ocenie Izby, nadal wskazuje, iż
Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie postanowień SIWZ stosując wprost jej
regulacje.”.
Przyjęcie natomiast argumentacji Odwołującego odnośnie konieczności dokonania
oceny oferty jedynie w zakresie ustalenia, czy zawiera ona wszystkie wymagane w każdym
kryterium elementy (wagi) powodowałoby konieczność przyznania maksymalnej ilości
punktów ofercie wykonawcy nawet w sytuacji, gdyby wykonawca w sposób ogólny, lakoniczny
uzasadnił zaproponowane rozwiązanie, albo w ogóle go nie uzasadnił, bądź też pomimo, że
Zamawiający uznałby że zaproponowane rozwiązanie nie spełnia jego oczekiwań zobligowany
byłby do przyznania punktów za to kryterium w maksymalnej wysokości. To zaś prowadziłoby
do sytuacji, że Zamawiający nie miałby możliwości oceny, która z koncepcji najlepiej spełnia
Sygn. akt KIO 1323/20


jego oczekiwania. Gdyby więc uznać, że Zamawiający w taki sposób miał oceniać ofertę to
powodowałoby to brak możliwości dokonania przez Zamawiającego oceny „jakości”
sporządzonej koncepcji, a więc niweczyło sens ustalonego przez Zamawiającego kryterium
jakościowego. Ponadto przyjęcie za słuszne ww. stanowiska Odwołującego co do sposobu
oceny ofert w kryteri
ach uzasadniałoby jego stanowisko, że każde z wymagań zawarte w
danym kryterium miała tą samą wagę punktową i brak zawarcia określonego elementu
skutkowałby odpowiednim obniżeniem punktów.
Takie rozumowanie skład orzekający uznał za błędne i nie wynikające z rozdziału 12
SIWZ. W powyższym bowiem rozdziale Zamawiający w sposób szczegółowy opisał sposób
oceny ofert w każdym z kryteriów – tj. przedziały umożliwiające Zamawiającemu możliwość
oceny jakościowej sporządzonej oferty, np. pod względem stopnia szczegółowości
uzasadnienia, zaproponowanych rozwiązań w sposób jak najbardziej odpowiadający
potrzebom Zamawiającego.
W sytuacji więc, gdy Zamawiający stwierdził, że co prawda Odwołujący zaproponował
w kryterium „Metodyka prac” zastosowanie metodyki zwinnej, jednocześnie jednak sporządził
bardzo ogólny opis i uzasadnienie w tym zakresie, które nie pozwalały na potwierdzenie
adekwatności zastosowanej metodyki dla projektu będącego przedmiotem zamówienia i
jednocześnie oceniając, że Przystępujący w tym zakresie „wykazał głębokie zrozumienie
podejścia i przedstawił kompleksowe uzasadnienie” prawidłowo przyznał Odwołującemu
mniej punktów.
Izba za niezasadny uznała także zarzut dotyczący bezzasadnego – w opinii
Odwołującego - obniżenia mu punktacji przez Zamawiającego na skutek uznania, że
przedstawiony przez niego model komunikacji częściowo wyczerpuje potrzeby efektywnej
komunikacji, ponieważ nie zaproponował on narzędzi służących do konsultacji i osiągania
uzgodnień w sprawach problemowych i kierunkowych, w sytuacji gdy taki wymóg nie wynikał
w kryterium „Metodyka prac”. Wskazać należy, że w literze e) ww. kryterium Zamawiający w
sposób wyraźny zawarł wymaganie, aby dokument „Metodyka prac” zawierał model
komunikacji pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w ramach projektu. Tym samym, skład
orzekający uznał, że Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego elementu kryterium miał
prawo do powyższej ceny i w konsekwencji do przyznania Odwołującemu mniejszej ilości
punktów.
Skład orzekający uznał, że Zamawiający również w sposób prawidłowy dokonał oceny
oferty Odwołującego w kryterium „Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” z
uwagi na fakt, że Odwołujący wprawdzie przedstawił opis metodyki badania, lecz uczynił to w
sposób tak ogólny, że Zamawiający nie miał gwarancji co do tego, w jaki sposób i czy w ogólne
zostaną osiągnięte cele badawcze. Uwzględniając natomiast, że w ramach oceny ofert w
kryterium jakościowym Zamawiający ma prawo porównywać oferty i w sytuacji, gdy
Sygn. akt KIO 1323/20


Przystępujący w ofercie w sposób szczegółowy i kompleksowy opisał sposób realizacji
powyższego wymogu, siłą rzeczy Odwołujący uzyskał mniej punktów w tym kryterium.
Ponadto Izba uznała, że wymóg zawarty w literze b) tj. „opis sposobu badań potrzeb i
weryfikacji projektu przez użytkowników” obejmował metody przeprowadzenia audytu i nie
sposób podzielić poglądu Odwołującego, że Zamawiający dokonał w tym kryterium oceny
elementów nie wymaganych postanowieniami SIWZ.
Tym samym Izba uznała, że przyznanie w ramach kryterium „Metodyka prac” oraz
„Koncepcja badania potrzeb użytkowników i instytucji” ofercie Odwołującego mniejszej ilości
punktów było działaniem prawidłowym. Mówiąc wprost jeżeli przy kryterium jakościowym w
ramach którego badane są kwestie ilościowe (liczba elementów opisu funkcjonalności) jeden
z wykonawców zawarł ilościowo więcej scenariuszy i elementów winien on otrzymać wyższą
ocenę, zaś jego oferta staje się mimowolnie punktem odniesienia dla pozostałych ofert, które
zawierają w ramach proponowanego rozwiązania mniejszą liczbę pożądanych elementów.
Izba za niezasadne uznała zarzuty dotyczące przyznawania przez Zamawiającego
punktów za elementy kryteriów inne niż wymienione w SIWZ. Izba dokonując analizy
szczegółowych ocen sporządzonych w postępowaniu stwierdziła, że taka sytuacja nie miała
miejsca. Zamawiający w szczegółowej ocenie odnosił się wprost do każdego elementu
kryterium, żadnego nie pomijając i uzasadniał zasadność dokonanej punktacji. Stanowisko
Odwołującego odnośnie oceniania przez Zamawiającego wymagań, które nie zostały przez
n
iego opisane w SIWZ upada ponadto w zestawieniu z oceną dokonaną przez Zamawiającego
oferty Odwołującego w kryterium „Koncepcja funkcjonalności i architektury systemu”, bowiem
pomimo wskazania w ocenie, że „wykonawca nie skwantyfikował wolumenu contentu” (co jak
wskazywał Odwołujący nie wynikało z SIWZ) Zamawiający przyznał Odwołującemu
maksymalną liczbę punktów. Gdyby więc przyjąć argumentację Odwołującego o ocenie
elementów nie wymaganych, to brak zawarcia w ww. kryterium powyższego elementu
skutkować powinien obniżeniem punktów w tym kryterium, a taka sytuacja nie miała miejsca.
Uwzględniając powyższe wywody Izba uznała, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż
Zamawiający swoim zachowaniem naruszył art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. W tym zakresie
Izba podziela również argumentację zawartą w przywołanej przez Zamawiającego publikacji
odnoszącej się do pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Izba za niezasadny uznała również zarzut dotyczący naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp
stwierdzając, że w niniejszym postępowaniu nie zaistniały przesłanki do zastosowania tego
przepisu. Jak bowiem wskazał Zamawiający nie miał on żadnych wątpliwości treści oferty,
oceniając kryterium „Metodyka prac”. Podkreślił, że przedstawiona przez Odwołującego treść
oferty w zakresie kr
yterium „Metodyka prac” była dla Zamawiającego zrozumiała, ale była dla
niego sformułowana zbyt lakonicznie i ogólnie, a przez to mniej atrakcyjnie, co spowodowało
obniżenie punktacji w tym kryterium.
Sygn. akt KIO 1323/20


Uwzględniając natomiast, że Zamawiający dokonał oceny ofert ściśle według
przyjętych w kryteriach wymogów i wskazując prawidłowość dokonanej przez Zamawiającego
oceny, niezasadny okazał się również zarzut Odwołującego dotyczący oceny oferty
Przystępującego, poprzez zawyżenie liczby punktów temu wykonawcy na skutek oceny
wymagań nieobjętych postanowieniami SIWZ.

W zakresie zarzutów odnoszących się do zaniechania udostępnienia treści oceny
innych ofert Izba uznała, iż nie zasługują one uwzględnienie.
W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż Odwołujący w żaden sposób nie
zakwestionował prawidłowości dokonania przez Przystępującego oraz wykonawcę BERM
zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa opracowanych przez nich koncepcji, co skutkuje
tym, że zastrzeżenia zostały dokonane w sposób skuteczny. Skoro więc koncepcje korzystają
z ochrony przed ujawnieniem ich innym wykonawcom, niedopuszczalne było udostępnienia
przez Zamawiającego dokonanych przez niego ocen tych koncepcji, bowiem w treści wprost
nawiązywano do zawartych w nich rozwiązań i propozycji. Tym samym również powyższy
zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. Nr 41, poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie