eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1327/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-27
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1327/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odw
oławczego w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawcę ELLIPSIS
ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Młynarska 42, 01-171 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
przy udziale:
wykonawcy T.
Ś., ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław
zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1327/20 po stronie zamawiającego


postanawia:

1) umarza
postępowanie odwoławcze
;
2) nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
ELLIPSIS ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa
kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………Sygn. akt: KIO 1327/20

U z a s a d n i e n i e


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
z 14.04.2020 r. pod nrem 2020/S 073-174712.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub
ustawą bez bliższego określenia.
Izba ustaliła, że 15.06.2020 r. wykonawca ELLIPSIS ENERGY Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa złożył
odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą »Weryfikacja audytów energetycznych, dokumentacji
wzmocnienia budynku wielkopłytowego, audytów remontowych – część I, II, III” – (cześć III
zamówienia)«.
Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest
radca prawny M. L.
. Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz odpis z KRS, z
których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.
Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed
otwarciem rozprawy 25.08.2020
r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie
odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie