eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 811/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-07
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 811/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020
r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Pre
zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Budimex
S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Białystok

przy udziale wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Opolska 110, 31-
323 Kraków

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Podlaskiemu Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku dokonanie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przez:
-
wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej – rozumiane jako
uzyskanie ZRID
– do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w sytuacji
konieczności sporządzenia w ramach postępowania zmierzającego do uzyskania
decyzji środowiskowej raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko – odpowiednio do 27 miesięcy od dnia podpisania umowy,
-
wydłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia do 24 miesięcy od dnia
przekazania terenu budowy,
2.
K
osztami postępowania obciąża wykonawcę Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa t
ytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
zasądza od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul.
Elewatorska 6, 15-
620 Białystok
na rzecz wykonawcy Budimex S.A., ul.
Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pr
zewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 811/20
U z a s a d n i e n i e

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nie
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zaprojektuj
i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-
Hajnówka”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 19 grudnia 2019
r. pod pozycją 2020/S 067-158431.
W dniu 14 kwietnia 2020 r. wykonawca Budimex S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności
Zamawiającego polegającej na dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, tj.
opisu dokonanego w sposób, który nie uwzględnia wszystkich okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
- naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez dokonanie
opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który nie uwzględnia wszystkich okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i przyjęcie, że termin na projektowanie,
w którym wykonawcy winni dodatkowo uzyskać decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji zamówienia, a kolejno - po wykonaniu projektów budowalnych -
decyzję ZRID, wynosi maksymalnie 12 miesięcy, gdy tymczasem, uwzględniając czas
niezbędny na wykonanie projektów budowlanych oraz realne terminy na uzyskanie
wskazanych decyzji administracyjnych, termin ten jest nierealny, z góry niemożliwy do
dochowania.
- naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez dokonanie
opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który nie uwzględnia wszystkich okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i przyjęcie, że termin na wykonanie robót
budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wynosi maksymalnie 20 miesięcy od
dnia przekazania terenu budowy, gdy tymczasem uwzględniając czas niezbędny na
wykonanie robót budowlanych oraz realne terminy na uzyskanie wskazanej decyzji
administracyjnej, termin ten jest nierealny, z góry niemożliwy do dochowania.
Odwołujący stwierdził, że określenie w taki sposób terminów wykonania zamówienia skutkuje

przerzuceniem na wykonawcę całego ryzyka związanego z wydłużeniem się czasu
niezbędnego do przeprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego procedur
admin
istracyjnych, prowadząc do powstania po stronie wykonawcy odpowiedzialności za
okoliczności, które nie są od niego zależne.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
- dokonanie modyfikacji
treści SIWZ (w szczególności pkt. IV ppkt 3 SIWZ) poprzez
wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej - rozumiane jako uzyskanie ZRID -
do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w sytuacji konieczności sporządzenia
w ramach postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji środowiskowej raportu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - odpowiednio do 27 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
-
dokonanie modyfikacji treści SIWZ (w szczególności pkt. IV ppkt 7) poprzez wydłużenie
terminu zakończenia realizacji zamówienia: do 24 miesięcy od dnia przekazania terenu
budowy, tj. poprzez zagwarantowanie, że wykonawca będzie mógł wykonywać roboty
budowlane co najmniej przez dwa pełne okresy letnie.
Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał na postanowienia SIWZ:
„IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (...)
3. Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy -
rozumiane jako uzyskanie ZRID. (...)
6.
Termin zakończenia realizacji robót—do 2 miesięcy przed terminem zakończenia
realizacji zamówienia, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 -15.03)
7.
Termin zakończenie realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia przekazania
terenu budowy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (...).
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: w formule zaprojektuj i wybuduj „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (droga wraz z niezbędną
infrastrukturą) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji

projektowej. Na odcinku drogi
wojewódzkiej DW 689 od km rob. 0+028,00 do km 23+460
oraz
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi wojewódzkiej DW 689 oraz oddanie
do użytkowania.
Droga wojewódzka nr 689 jest trasą łączącą Bielsk Podlaski z Hajnówką”.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający kolejno uszczegóławiając opis przedmiotu
zamówienia w pkt III ppkt, 2.3. SIWZ doprecyzował, że zamówienie obejmuje:
1)
Wykonanie Projektu Budowlanego
2)
Wykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Projektu Wykonawczego,
Szcze
gółowych Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części
przedmiarowo - kosztorysowej,
3)
Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień
i koniecznych uzgodnień, opinii itp.
4)
Uzyskanie w imieniu i
na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.);
Jak zauważył Odwołujący, dalsza analiza postanowień SIWZ, w tym w szczególności
Programu Funkcjonalno -
Użytkowego (PFU) prowadzi do wniosku, że w otwartym katalogu
decyzji administracyjnych koniecznych do uzyskania
przez wykonawcę mieści się również
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenie na
użytkowanie. W pkt 1.3.2.1. PFU czytamy:
„Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
-
wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z prawem;
-
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne itp.
-
niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzje o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej oraz pokolenia
na użytkowanie.”.

Odwołujący podniósł, że zestawiając ze sobą zakres prac składających się na
przedmiot zamówienia, terminy na ich wykonanie oraz obowiązujące przepisy prawa
określające procedurę uzyskiwania poszczególnych decyzji administracyjnych, nasuwa się
wniosek, że terminy na wykonanie przedmiotu zamówienia są nierealne, z góry niemożliwe
do dochowania.
Odnośnie terminu wykonania dokumentacji projektowej Odwołujący argumentował:
Termin ten zgodnie z SIWZ wynosi „do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy -
rozumiane jako uzyskanie ZRID”.
Odwołujący w pierwszej kolejności wskazał, że zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10 z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej:
„u.i.o.ś.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej)
następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietn
ia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474
oraz z 2019 r. poz. 1716).
Z powyższego względu zakres zadań do wykonania w okresie „wykonania
dokumentacji projektowej” będzie w rzeczywistości obejmował: opracowanie wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie
dokumentacji projektowej w oparciu o zapisy uzyskanej decyzji środowiskowej oraz
uzyskanie decyzji ZRID.
Co przy tym istotne, zd
aniem Odwołującego, samo uzyskanie decyzji środowiskowej
zająć może do kilkunastu miesięcy. Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia nie
będzie wprawdzie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przeds
ięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w oparciu
o wstępną analizę zakresu zamówienia, klasyfikowane do przedsięwzięć zawsze znacząco
oddziałujących na środowisko, jednakże nie sposób wykluczyć, że na podstawie art. 63
u.i.o.ś. wydane zostanie postanowienie nakładające na wykonawcę obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Odwołujący podał, że podstawowym elementem takiej oceny jest sporządzenie
raportu oceny oddziaływania na środowisko, przy czym samo sporządzenie raportu może
zająć do kilku miesięcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy elementem raportu będzie musiała być

inwentaryzacja przyrodnicza (co wydaje się być bardzo prawdopodobne, skoro zgodnie
z opisanymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym wymaganiami dotyczącymi ochrony
środowiska m. in. konieczne jest wykonanie urządzeń ochrony przed hałasem oraz przejść
dla zwierząt - by ocenić, jakie są konieczne przejścia dla zwierząt konieczne jest ustalenie,
jakie zwierzęta i w jakiej ilości żyją na terenie realizacji przedsięwzięcia).
Jak wskazał Odwołujący, minimalny okres, niezbędny do wykonania inwentaryzacji
przyrodniczej powinien obejmować nw. miesiące, związane z konieczności inwentaryzacji
poszczególnych grup zwierząt:

Marzec -
maj: płazy i gady oraz nietoperze - wiosenne migracje oraz miejsca rozrodu

Czerwiec-
sierpień - rośliny, siedliska, ptaki — miejsca lęgowe

Wrzesień — październik - jesienne migracje płazów i nietoperzy

Listopad -
grudzień - zimowe tropienia teriofauny oraz zimowiska nietoperzy.
Łącznie badania terenowe - inwentaryzacja przyrodnicza zajmują ok. 10 miesięcy.
Odwołujący zauważył, że dopiero po przeprowadzeniu ww. badań terenowych będzie
możliwe zakończenie prac nad załącznikami do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (raportu), przy czym samo opracowanie raportu dla
takiej inwestycji wynosi ok. 2 miesiące.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający wymaga także opracowania min. 3
wariantów przebiegu inwestycji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, co
z pew
nością wydłuży proces pozyskiwania decyzji środowiskowej.
Odwołujący zaznaczył, że prace niezbędne do sporządzenia raportu oceny
oddziaływania na środowisko zajmą co najmniej 12 miesięcy, przy czym po sporządzeniu
raportu, a przed wydaniem decyzji środowiskowej, zgodnie z art. 77 u.i.o.ś. i art. 79 u.i.o.ś
konieczne będzie zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze uzyskiwania decyzji
oraz uzyskanie opinii i uzgodnień organów wskazanych w ustawie. Dopiero po zapewnieniu
tych dwóch elementów (i przy założeniu, że organy opiniujące i uzgadniające raport nie będą
miały dodatkowych uwag i pytań do raportu) będzie możliwe wydanie decyzji środowiskowej.
Jak podał Odwołujący, przy założeniu konieczności sporządzenia raportu procedura
uzyskiwania decyzji środowiskowej może zająć odpowiednio: ok. 2 miesiące przygotowanie
wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, ok. 2

miesiąca na wydanie postanowienia co do konieczności sporządzenia raportu, ok. 12
miesięcy na sporządzenie raportu oraz ok. 2 miesiące na procedurę opiniowania raportu,
rozpatrzenie ewentualnych uwag społeczeństwa i wydanie decyzji. Łącznie termin na
wydanie decyzji środowiskowej może wynieść nawet 18 miesięcy, przy czym doświadczenia
wykonawcy z podobnych r
ealizacji wskazują, że i to założenie jest dość optymistyczne.
Odwołujący przypomniał, że wykonawca musi jeszcze wykonać prace projektowe (ok.
6 miesięcy) oraz kolejno uzyskać decyzję ZRID. Termin na wydanie decyzji ZRID to 90 dni
od
dnia złożenia wniosku (art. 11 a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), przy czym z doświadczeń Odwołującego
wynika,
że zazwyczaj uzyskiwanie takiej decyzji zajmuje ok. 4,5 miesiąca.
Uwzględniając powyższe Odwołujący stwierdził, że absolutnie minimalny termin na
wykonanie całości prac wchodzących w zakres projektowania to 27 miesięcy. Tymczasem
Zamawiający na realizację tego zakresu przewidział 12 miesięcy.
W ocenie Odwołującego, nawet przy założeniu, że decyzja środowiskowa zostanie
wydana bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, termin 12
miesięcy jest niemożliwy do zachowania. Odwołujący wskazał, że ok. 6 miesięcy zajmuje
samo projektowanie, kolejne 3-
4,5 miesiąca to uzyskiwanie decyzji ZRID. Już tylko te dwie
czynności zajmą większą część czasu przewidzianego na projektowanie, gdy tymczasem
wykonawca musi jeszcze uzyskać decyzję środowiskową, tj. opracować wniosek o jej
wydanie (w tym opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz przeprowadzić
konsultacje społeczne) oraz przeprowadzić procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej,
która z uwagi na wymogi formalne (np. konieczność współdziałania kilku organów przy
wydawaniu decyzji), trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż wynikające z przepisów k.p.a. dwa
miesiące na rozpoznanie spraw szczególnie skomplikowanych.
Powyższe terminy nie uwzględniają jeszcze wydania innych decyzji, np. pozwolenia
wodnoprawnego, czy wspomnianej w PFU możliwości przeprowadzenia, na etapie
uzyskiwania decyz
ji ZRID, ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący stwierdził, że określony przez
Zamawiającego termin na wykonanie dokumentacji projektowej jest obiektywnie zbyt krótki
(nierealny) i z góry niemożliwy do dochowania.
Odnośnie terminu realizacji zamówienia Odwołujący argumentował:
Odwołujący wskazał, że Zamawiający termin realizacji zamówienia określił jako do 20

miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, przy czym zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 wzoru
umowy
termin przekazania terenu budowy Strony ustalają w ciągu 7 dni po uzyskaniu decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Jak zauważył Odwołujący, faktyczny czas na wykonywanie robót będzie krótszy,
bowiem t
ermin zakończenia realizacji robót określony został w IV ppkt 6 SIWZ jako (cyt.) „do
2 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji zamówienia, z wyłączeniem okresów
zimowych (15.12
—15.03).”.
Ostatnie dwa miesiące z okresu 20 miesięcy na realizację zamówienia, jak założył
Odwołujący, mają zostać poświęcone na uzyskanie decyzji środowiskowej i procedury
odbiorowe. Wykonawca dysponuje zatem
18 miesiącami na wykonanie robót budowlanych
jako takich, prz
y czym z okresu tego należy wyłączyć okresy zimowe (15.12.-15.03.).
Odwołujący zwrócił uwagę, że przy rozpoczęciu robót jesienią jednego roku (np. we
wrześniu), wykonawca będzie musiał zakończyć roboty do wczesnej wiosny kolejnego roku
(np. do lutego), przy czym nie będzie mógł wykonywać robót przez prawie 5 miesięcy
przypadających na okresy zimowe w dwóch kolejnych latach wykonywania umowy. Realny
czas wykonywania robót skróci się do ok. 13 miesięcy przypadających głównie na okresy
jesienne i wiosenne, w których ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych
nadal jest istotne.
Zdaniem Odwołującego, tak określony termin wykonania zamówienia
(robót budowlanych) jest niemożliwy do dochowania, uwzględniając zakres prac
składających się na przedmiot zamówienia.
Odwołujący podniósł, że wykonanie robót składających się na przedmiot zamówienia
wymaga co najmniej zagwarantowania wykonawcy możliwości pracy w dwóch kolejnych
okresach letnich, co z kolei oznacza konieczność określenia terminu na realizację
zamówienia co najmniej jako 24 miesiące od daty przekazania terenu budowy.
W uzupełnieniu powyższego Odwołujący dodał, że Zamawiający w § 26 ust. 1 pkt 1
wzoru Umowy wskazał, że „dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie
w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie terminów
wykonan
ia przedmiotu Umowy, określonych w § 3 Umowy, jeżeli niedotrzymanie
terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem:
1) okoliczności wynikających ze zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji
przedmiotu zamówienia, przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, z powodów niezależnych od
Wykonawcy, w przypadku gdy
zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji

przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla
poszczególnych gatunków fauny i flory), zaistniała konieczność wykonania badań
archeologicznych w ściśle określonym terminie - na etapie opracowywania Dokumentacji.”.
Odwołujący zwrócił uwagę, że z powyższego wynika, że Zamawiający liczy się
z możliwością przedłużenia terminu na uzyskanie decyzji środowiskowej (wykonanie
dokumentacji projektowej) z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej,
jednakże zmiana taka wymaga zmiany umowy, a więc zawarcia przez strony aneksu do
umowy.
Odwołujący wskazał, że wykonawca nie ma jednak roszczenia o zawarcie takiego
aneksu -
zmianę umowy, a sama procedura zawierania takiego aneksu bywa bardzo
czasochłonna. Nadto, wzór umowy nie precyzuje, kiedy mamy do czynienia z przedłużeniem
terminów na uzyskanie opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, a co za
tym idzie,
nie jest wiadome, jakie terminy Zamawiający uznaje za „podstawowe” na wydanie
tych opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych - terminy instrukcyjne
wynikające z przepisów prawa czy powszechnie znane terminy na wydawanie tego typu
decyzji administracyjnych funkcjonujące w praktyce.
Odwołujący stwierdził, że wskazane postanowienia rodzą po stronie wykonawcy stan
niepewności co do tego, czy wykonawca uzyska i ewentualnie w jakich okolicznościach (i po
wykazaniu jakich okoliczności) wydłużenie terminów wykonania zamówienia, gdy tymczasem
wzór umowy zakłada w § 27 kary umowne za zwłokę w dochowaniu umownych terminów
wykonania zamówienia.
W oce
nie Odwołującego, sytuacja taka nie jest możliwa do zaakceptowania w świetle
art. 29 ustawy
Pzp, który nakłada na Zamawiającego obowiązek uwzględnienia w opisie
przedmiotu zamówienia wszystkich okoliczności istotnych dla sporządzenia oferty-tu: taką
okolic
znością jest czas trwania postępowania zmierzającego do wydania decyzji
środowiskowej oraz czas niezbędny do wykonania robót budowlanych opisanych
przedmiotem zamówienia. Zamawiający zdając sobie sprawę z tego, że przyjęte przez niego
terminy wykonania zam
ówienia są zbyt krótkie nie może przerzucać na wykonawcę ryzyka
związanego z niedochowaniem tych terminów, w tym ryzyka będącego skutkiem
przedłużania się postępowań administracyjnych, w tym postępowania dot. wydania decyzji
środowiskowej, jedynie pozostawiając stronom możliwość ewentualnej zmiany umowy.
Przepis art. 29 ustawy
Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia realnego
terminu na wykonanie zamówienia, a na zasadach ogólnych (wynikających z podstawowych
zasad współżycia społecznego) Zamawiający winien dopuścić możliwość przedłużenia także
tych realnych terminów wykonania zamówienia, jeśli zaistnieją okoliczności od stron

niezależne. Zdaniem Odwołującego, dopiero w takiej sytuacji można mówić o dochowaniu
wymogu art. 29 ustawy Pzp i zarazem uwz
ględnieniu zasady słuszności kontraktowej.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił
wykonawca Mota-Engil Central Europe S.A.
z siedzibą w Krakowie.

Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy wymieniony w treści uzasadnienia, jak
również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że
zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.
Rozpoznając przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze zakres obowiązków
nałożonych na wykonawcę, w tym przede wszystkim treść pkt III ppkt 2.3. Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt 1 Programu Funkcjonalno Użytkowego. Z opisu
prze
dmiotu zamówienia dokonanego w ww. dokumentach wynika, że do obowiązków
wykonawcy należy opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji,
postanowień, uzgodnień czy opinii, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Z wymogu pozyskania wszelkich decyzji nie została wyłączona decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia czy pozwolenie na
użytkowanie. Dokumentacja opracowana przez Zamawiającego nie pozwala też na
wykluczenie sytuacji, w której potrzebne okaże się przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w jej ramach inwentaryzacji przyrodniczej.

Izba uwzględniła także okoliczności przywołane przez Odwołującego, które miały
miejsce w innych postępowaniach obejmujących podobny przedmiot zamówienia.
Odwołujący złożył:
-
wyciąg z dokumentacji postępowania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi
wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule zaprojektuj i wybuduj”,
-
wyciąg z dokumentacji postępowania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi
wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj”, w której na
samo wykonanie robót budowlanych Zamawiający przewidział 30 miesięcy od daty
podpisania umowy;
-
wyciąg z dokumentacji postępowania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej
S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski
Północ” (z węzłem) z podziałem na 3 zadania: zadanie B od węzła „Podgórze” (z węzłem) do
węzła „Kamień” (bez węzła) o długości ok. 10,5 km”,
-
porównanie obecnego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego z dwoma innymi
postępowaniami, tj. „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra
– Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra –
Mielec, Etap IV.1
– Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 94 od drogi wojewódzkiej
nr 983 do drogi wojewódzkiej nr 985 (skrzyżowanie) w kierunku ul. Kosmonautów wraz
z budową mostu na rzece Wisłoce”, oraz „Budowa srogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica
Państwa na odcinki pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

Na podstawie ww. dokumentów Izba uznała za uprawdopodobnione okoliczności
wskazujące na konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Izba
uwzględniła okoliczność, że zakres prac w każdym z ww. postępowań różnił się od
przedmiotowego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego. Jednakże przebieg
ww. postępowań i określone w nich terminy wskazują na to, że konieczne jest przedłużenie
12 miesięcznego terminu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Powyższe prowadzi
też do wniosku, że w sytuacji, jeśli w przedmiotowym postępowaniu zaistnieje konieczność
sporządzenia raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określony przez
Zamawia
jącego termin wykonania dokumentacji projektowej będzie nierealny. Dowodem na
potrzebę przedłużenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na wykonanie
dokumentacji projektowej są także złożone przez Odwołującego oferty trzech ewentualnych
podwykonawców, tj. Naturprojekt T.P., Trakt Sp. z o.o. sp. k., oraz Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Z ich treści w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że każdy z tych podmiotów nie widzi

możliwości
realizacji
pełnego
zakresu
przedmiotu
zamówienia
w terminie określonym przez Zamawiającego.

Izba stwierdziła ponadto, że Zamawiający nie podjął próby wykazania, że przyjęte
w SIWZ terminy są realne. Zamawiający oparł argumentację jedynie na własnym
przekonaniu, że brak jest podstaw do przeprowadzenia raportu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia
na
środowisko
czy
inwentaryzacji
przyrodniczej.
Przekonanie
Zamawiającego nie może jednak stanowić argumentu przemawiającego za realnością
terminów wskazanych w specyfikacji, skoro nie zostało ono odzwierciedlone w jej treści
(zamawiaj
ący w specyfikacji nie wykluczył obowiązku przeprowadzenia raportu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak też nie rozróżnił terminu w zależności od
zakresu obowiązków, jakie zobowiązany będzie zrealizować wykonawca).
Izba za zasadny uzna
ła także wniosek Odwołującego o przedłużenie terminu
realizacji zamówienia. Izba uwzględniła argumentację Odwołującego, który stwierdził, że po
odjęciu okresów zimowych (15.12-15.03) od faktycznego czasu na wykonanie zamówienia
(18 miesięcy), realny czas, jaki pozostanie na realizację robót to ok. 13 miesięcy. W toku
rozprawy Zamawiający pośrednio przyznał, że liczony w ten sposób czas na wykonanie
przedmiotu zamówienia jest zbyt krótki. Zamawiający podał bowiem, że okres 20 miesięcy,
o którym mowa w pkt IV ppkt 7 SIWZ Zamawiający liczy jako miesiące pracujące, bez
okresów zimowych (15.12-15.03). Taki sposób liczenia terminu, choć jest zgodny z intencją
Odwołującego, nie wynika jednak z treści pkt IV ppkt 7 SIWZ.
Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie potwierdził
się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7
ustawy Pzp.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie