eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 670/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-02
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 670/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę: N. S.,
Szacowanie szkód w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane, ul. Lipowa
11, 74-240 Lipiany


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie
-
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego 8,
70-550 Szczecinorzeka:
1. oddala odwołanie;
2.
kosztami
postępowania
obciąża
wykonawcę:
N.
S.
,
Szacowanie
szkód
w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane, ul. Lipowa 11, 74-240 Lipiany, i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: N. S.,
Szacowanie szkód w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane, ul. Lipowa
11, 74-240 Lipiany
– tytułem wpisu od odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Szczecinie.

Przewodniczący: …………………………...


Sygn. akt KIO 670/20

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie – prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie
usług polegających na szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez
dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
oraz szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte
całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych”, nr referencyjny:
WOiRZL.II.272.3.2020.ABJ, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P
rawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
511141-N-2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołujący – N. S., Szacowanie szkód w uprawach rolnych, szkolenia, usługi
ogólnobudowlane z siedzibą w Lipianach – wniósł na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 4
i art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
– odwołanie od czynności Zamawiającego, zarzucając
naruszenie ustawy Pzp:
1) art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 przez uznanie, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę i
w konsekwencji odrzucenie oferty, podczas gdy nie
doszło do wystąpienia rażąco niskiej
ceny, a zatem oferta winna zostać uznana za najkorzystniejszą,
2) art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 przez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w
postępowaniu.
Wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1) ponownej oceny ofert;
2) ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, jak niżej.
I. Wykonawca posiada interes prawny
w złożeniu odwołania, ponieważ w przypadku nie
odrzucenia jego
oferty, oferta ta zostałaby uznana za najkorzystniejszą.
II. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego, uznającą ją za zawierającą
rażąco niską cenę i wyborze tym samym oferty Ośrodka Rzeczoznawców SITR K. K. jest
wadliwa z uwagi na następujące okoliczności:
1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy poprzez uznanie,
że oferta zawiera

rażąco niską cenę i w konsekwencji odrzucenie złożonej oferty, podczas gdy nie doszło do
wystąpienia rażąco niskiej ceny, a zatem oferta winna zostać uznana za najkorzystniejszą,
2) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 ustawy poprzez nie zapewnienie zachowania
uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp
nakazuje odrzucić ofertę, która zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zasadą jest, że w przypadku
podejrzenia, że cena lub koszt w ofercie noszą znamiona rażąco niskiej, zamawiający
powinien z
wrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w trybie określonym w art. 90 ust. 1 Pzp.
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
za
mawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu w zakresie przykładowo wskazanym w tym przepisie. Zgodnie z art. 90 ust. 3
zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który: nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Nie sposób uznać aby w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i przedstawione dowody
potwierdzały, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę.
Zamawiający stwierdził, że oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ zawiera rażąco niską cenę, a wyjaśnienia
Wykonawcy nie potwierdziły, że cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i tym samym została uznana za najkorzystniejszą i wybrana oferta nr 2. Nie
sposób zgodzić się z Zamawiającym w zakresie uznania oferty za zawierającą rażąco niską
cenę i tym samym dokonania jej odrzucenia oraz uznania za najkorzystniejszą ofertę nr 2 i
dokonanie jej wyboru. W toku postępowania Odwołujący złożył szczegółowe wyjaśnienia w
zakresie rzekomej r
ażąco niskiej ceny. Wskazał, że kwota jaką zaproponował nie jest wcale
niska, kwota na jaką złożył ofertę jest dla niego satysfakcjonująca, pozwalająca zapewnić jego
firmie byt i opłacalność w funkcjonowaniu firmy, a także ponadprzeciętny zysk.
Odwołujący jest w przeciwieństwie do konkurencji w tym przetargu, tj. Ośrodek
Rzeczoznawców SITR K. K. z siedzibą w Szczecinie, dużo bardziej konkurencyjny ze względu,
że jest firmą jednoosobową, nikogo nie zatrudnia i przez nikogo nie jest zatrudniany, gdzie w
przeciwieństwie do pani K. - zatrudnia ona dwóch rzeczoznawców i musi ich utrzymać.
Zaoferowana przez Odwołującego cena ok. 130 000.00 zł przypada tylko na niego jednego, w
przypadku pani K.
zaproponowana przez nią kwota ok. 218 000.00 zł powinna być podzielona
na 3 osoby i wtedy na 1 osobę przypada tylko ok. 73 000.00 zł. Odwołujący nie posiada we
własnej firmie żadnych podwykonawców, tylko wszelkie zlecenia wykonuje osobiście, przez

co koszty jego
są dużo niższe. Ponadto licząc, że minęło już 2.5 miesiąca, w miesiącu
listopadzie i grudniu jest praktycznie brak szacowań, to kwota ok. 130 000.00 zł przypada na
8 miesięcy pracy, to już z założeń i przewidywań Zamawiającego wychodzi minimum do
wykonania 2 szacowania dziennie (
143 szacowania wstępne i 304 końcowe), przez co są
obniżone koszty jednego szacowania i kwota wynagrodzenia przypadająca na 1 miesiąc pracy
wyniesie ok. 15 000.00 zł brutto, co jest wynagrodzeniem średniomiesięcznym
ponadprzeciętnym i Odwołujący uważa, że w tym przypadku nie może być mowy o rażąco
niskiej cenie.
Na założenie firmy Odwołujący skorzystał w części z pomocy środków z Unii
Europejskie
j w ramach programów PROW 2014-2020 w kwocie 100 000.00 zł. Za kwotę tę
zakupił nowoczesny sprzęt do prowadzenia działalności z zakresu szacowania szkód
łowieckich, w znacznym stopniu skracającym i umożliwiającym szybsze i dokładniejsze
wykonywanie zleceń w tym zakresie, a także obniżającym koszty wykonywania tych zadań i
zobowiązał się w zamian do utrzymania firmy i prowadzenia tej działalności przez minimum 5
lat. Oszczędności w wykonaniu działań polegają gównie na doświadczeniu i wiedzy
merytorycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich, przede wszystkim na tym, że w ciągu
dnia dokonuje się wielu szacowań, nie jednego, przez co w znacznym stopniu obniżają się
koszty dojazdu do upraw,
co jest największym kosztem w kosztorysie kwoty szacowania jednej
uprawy. Przy opracowywaniu oferty i analizie kos
ztów i zysków Odwołujący oparł się przede
wszystkim na wieloletniej znajomości rynku szacowania szkód, wiedzy i doświadczeniu
zdobytym przez lata w tej dziedzinie, rachunku prawdopodobieństwa i analizie produkcji
roślinnej w województwie, a także na wykonywanych od lat szacowaniach w poszczególnych
rodzajach upraw, a także na bardzo niskim procencie ryzyka, które jest wliczone w każdą
działalność i funkcjonowanie każdej firmy. Budzące wątpliwości Zamawiającego pozycje 0.00
zł w rozbiciach cenowych dołączonych do oferty są bezzasadne, dla przykładu Odwołujący
podał, że np. zgodnie z ustawą Prawo łowieckie i RMŚ nie robi się szacowań wstępnych na
użytkach zielonych, w sadach. Aby wygrać przetarg należy podać niższą cenę za usługi (aby
ten przetarg wygrać), zwłaszcza gdzie przy wyborze oferty Zamawiający pod uwagę bierze
głównie cenę (60%). Odwołujący nauczony poprzednim rokiem, gdzie przegrał przetarg ze
względu na zbyt wysoką cenę usług, gdzie konkurencja jeszcze bardziej zaniżyła swoje ceny,
musiał podjąć ryzyko i wyeliminować na podstawie doświadczenia uprawy, których nie będzie
do szacowania lu
b trafią się sporadycznie i będzie je wykonywał za 0.00 zł. Np. szacując
szkod
y od ponad 20 lat nie szacował nigdy upraw ziemniaków powyżej 2 ha, opinię z
s
zacowania sporządza się sporadycznie 1-2 razy do roku, Odwołujący nie widział ogródka
działkowego pow. 2.00 ha itp. Na tym polega również ryzyko firmy, że niektóre rzeczy należy
przewidzieć i zaryzykować składając ofertę. Z czynności związanych z szacowaniem
największym kosztem jest niewątpliwie dojazd do upraw. Łącząc szacowanie kilku upraw
dziennie,
koszt dojazdu bardzo znacznie spada i rozbija się na dużo mniejsze składowe do

jednego szacowania, aniżeli wyliczył to biegły przeprowadzając i wyliczając realny koszt
przeprowadzenia jednego szacowania. Wyliczył on bowiem koszt jednego szacowania w
jednym dniu i dojazd do niego,
co znacznie powiększa koszt jednej czynności. Ponadto, nie
wiadomo jaki środek transportu przyjął biegły wyliczając koszt jednego szacowania.
Odwołujący posiada samochód, który w utrzymaniu jest bardzo tani i ekonomiczny. Koszty
powiadomień, uzgodnień terminów szacowań, wykonanie analizy rynkowej są dla jego firmy
praktycznie bez
kosztowe w dobie obecnego rozwoju komunikatorów, poczty elektronicznej,
możliwości powiadomień o szacowaniu zgodnie z RMŚ np. smsem. Koszty te są w
abonamencie, gdzie
Odwołujący ma darmowe minuty, smsy itd. Odnośnie faktur VAT, to
obecnie
Odwołujący jest nie na VAT, a na ryczałcie 8.5%, co również znacznie obniża koszty
jego
działalności. Obniżając pozostałe koszty dysponuje sprzętem nowej generacji znacznie
ułatwiającym i przyspieszającym wykonanie działań w terenie zgodnie z nową ustawą i RMŚ,
dostarczenie
dokumentacji do siedziby zamawiającego również nie pociąga za sobą zbyt
wielkich kosztów.
Wg Odwołującego wyliczone przez biegłego koszty jednej czynności szacowania są
zbyt wysokie i nie mają nic wspólnego z realiami i wg Odwołującego biegły przyjął błędne
założenia, a w szczególności liczył wykonanie 1. czynności szacowania, gdzie najwięcej
kosztuje dojazd do szkody, łącząc wykonanie kilku szkód w ciągu jednego przejazdu koszt ten
drastycznie spada.
Odwołujący nie wie co ma tytuł magistra do stawki za szacowanie 32.39 zł
za godzinę, gdyż jest to ustawowa najwyższa stawka jaką może otrzymać biegły sądowy
pracując na zlecenie sądu bez względu na to, czy jest magistrem czy też nie ma żadnego
wykształcenia. Wg wyliczeń Odwołującego podane przez niego stawki są realne i pozwalają
na dobre funkcjonowanie jego
firmy i należyte jej utrzymanie i zarobek na ponadprzeciętnym
poziomie.
Jeżeli chodzi o podane dane w załączniku nr 6 do SIWZ, to Odwołujący podał je
błędnie interpretując zawarte w nim zapytanie, jak również błędnie je zrozumiały osoby
udzielające Odwołującemu rekomendacji, gdyż za wartość protokołu Odwołujący uznał wraz
z tymi osobami kwoty wyszacowanych upraw,
które znajdowały się na tych protokołach, a nie
kwoty za ja
kie były wykonane te protokoły i szacowania, przez co Zamawiający błędnie wyliczył
sobie średnią cenę jednego szacowania.
Odwołujący przedstawił rekomendacje tylko z kilku podmiotów, z którymi
współpracuje, szacowań wykonywał znacznie więcej na co posiada więcej dowodów, ale z
tych,
które przedstawił średnie kwoty szacowań są znacznie niższe i przedstawiają się
następująco:
1.
Dla Koła Łowieckiego „Dzik” w Myśliborzu, którego Odwołujący jest członkiem i w którym
wykonuje wszystkie szacowania, mediacje i opinie, robi to za darmo, otrzymuje jedynie zwrot
kosztów dojazdu w ramach delegacji

2. Gospodarstwa rolne panów Kozaków - wykonuje te czynności za darmo po koleżeńsku
3. K
oło „Artemida” Golin - wystawia rachunki za jedno szacowanie w wysokości średnio między
200-
300 zł za szacowanie
4.
Spółki „Radeko”, „Ekorol”, „Ekorol-Plus”, „Pffeifer&Wspólnik” - otrzymuje wynagrodzenie w
wysokość 25% kwoty znajdującej się na protokole bez względu na ilość szacowań
5. Dla Gospodarstw pani J. i pana P. wykonuje
szacowania w ramach współpracy, gdzie zbiera
materiały do pracy doktorskiej, w zamian za szacowania może wyniki szacowań upubliczniać
w pracy doktorskiej i różnego rodzaju publikacjach, za te szacowania nie pobiera
wynagrodzenia.
Szacuje
jeszcze szkody dla wielu innych podmiotów, z których nie zamieścił
rekomendacji,
gdyż było konieczne wykazanie wykonania w 3. ostatnich latach tylko 200
szacowań, gdzie w każdej chwili Odwołujący może dowieść i okazać minimum 200 kopii
protokołów z ostatnich trzech lat.
Odwołujący wykonywał jaszcze w tych ostatnich latach opinie sądowe, zabezpieczenia
dowodow
e jako biegły sądowy, szacował szkody dla kół łowieckich „Diana” Myślibórz, „Bór”
Słubice, „Orzeł” Szczecin i wielu gospodarstw rolnych indywidualnych, a także uczestniczył w
szacowaniach z ramienia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej od 2013 r.
na terenie całego
województwa.
Średnia cena usługi w firmie Odwołującego jest dużo niższa aniżeli wyliczona przez
biegłego, a zwłaszcza przez Zamawiającego wobec podania błędnie przez Odwołującego
wartości protokołu, gdzie za jego wartość przyjął wartość wyszacowanych szkód z protokołu,
a nie cenę za jaką został wykonany protokół.
Cena jaką podał Odwołujący w ofercie zeszłorocznej, była wyższa tylko cena
jednostkowa, cena całego pakietu była niższa, a wiąże się to z tym, że było planowane do
szaco
wania dużo mniej upraw (w tym roku ok. 450), przez co do zarobienia są podobne
pieniądze przy dużo niższej cenie za poszczególną usługę. Ponadto, aby być konkurencyjnym
i
wygrać przetarg, zmuszony jest obniżyć cenę usług, chcąc by została wybrana jego oferta,
gdzie Z
amawiający bierze w 60% cenę usługi. Przez to, że Odwołujący dał w zeszłym roku
cenę wyższą, jego oferta została odrzucona, w związku z tym w bieżącym roku ją obniżył, jeśli
chodzi o ceny jednostkowe, ale wartość całej oferty jest wyższa niż w zeszłym roku.
Odwołujący uważa, że podane przez niego wartości usług przedstawionej oferty nie stanowią
w żadnym razie rażąco niskiej ceny.
Jednocześnie przytoczone argumenty potwierdzają, że rozstrzygnięcie przedmiotowego
postępowania w zaistniały sposób stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez
utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.
Ponadto
procedowanie rozstrzygnięcia ww. przetargu budzi wiele wątpliwości i wg
skarżącego wiele nieprawidłowości oraz stronniczość Zamawiającego, który nie wiadomo

dlaczego chce na zamawianą usługę wydać niemal dwa razy tyle pieniędzy podatników niż
zaoferował odwołujący się podmiot. Nie pouczono Odwołującego o możliwości odwołania do
KIO. W przedziwny sposób budzący podejrzenia o procedowaniu i wyborze oferty bardzo
niekorzystnej dla Z
amawiającego stanowi fakt, że wyjaśnienie odnośnie rażąco niskiej ceny
wpłynęło do Zamawiającego 11.03.2020 r. i nie budziło żadnych wątpliwości, było zgodne z
rzeczywistością. W dniu 20.03.2020 r. (piątek) Zamawiający wystąpił do Odwołującego z
wezwaniem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wyznaczył
termin wyrażenia zgody na dzień 26.03.2020 r. W poniedziałek 23.03.2020 r. pracownica
Zamawia
jącego telefonicznie ponaglała Odwołującego o przesłanie tej zgody. Zgoda ta
została wysłana do Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. około godz. 12.00, a więc na dwa dni
prz
ed terminem. Po około godzinie Odwołujący otrzymał informację o rozstrzygnięciu
przetargu i wyborze oferty konkurencj
i, która była niekorzystna dla Zamawiającego i niemal
dwa razy droższa, zawierała kilkustronne wyjaśnienie o wyborze, którego w tak krótkim czasie
nie dało się sporządzić, więc musiało to być już wcześniej przygotowane i wg Odwołującego
wcześniej ustawione i uzgodnione, wg Odwołującego niezgodnie z prawem i mogło nastąpić
popełnienie przestępstwa. Przedziwnym jest też to, w tym samym dniu została odwołana ze
stanowiska pani d
yrektor wydziału na rzecz, którego mają być świadczone usługi.
Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione okoliczności faktyczne oraz wskazane
naruszenia przepisów, odwołanie – w ocenie Odwołującego – winno zostać uwzględnione w
całości.

Zamawiający, w odpowiedzi na odwołanie, wniósł o:
1) oddalenie
odwołania w całości,
2)
obciążenie Odwołującego kosztami postępowania odwoławczego w całości,
3)
zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego uzasadnionych kosztów
postępowania odwoławczego, w tym kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną
rozprawę Izby na podstawie rachunków, które zostaną przedłożone na rozprawie przed
Krajową Izbą Odwoławczą.
W uzasadnieniu Zamawiaj
ący wskazał, co następuje.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca
zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.
poprzez odrzucenie jego oferty z uwagi na zaoferowanie
rażąco niskiego wynagrodzenia i nie
wykazanie w ramach złożonych wyjaśnień, w jaki sposób skalkulowano ofertę na oferowanym
poziomie.
Według Odwołującego złożona przez niego oferta, nie jest ofertą z rażąco niską ceną i powinna
zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Tymczasem na dowód prawidłowego skalkulowania

oferty Odwołujący posłużył się argumentami, które w żaden sposób nie stanowią rzetelnego,
matematycznego wyjaśnienia zaoferowanej ceny oferty. Argumenty przytoczone w odwołaniu
w zdecydowanej większości stanowią powielenie wyjaśnień złożonych w trakcie postępowania
w dniu 11 marca 2020 r.
Zarówno w pierwotnych wyjaśnieniach jak i w treści odwołania Wykonawca nie odniósł się do
meritum problemu, tj. do rzetelnego przedstawienia całości kalkulacji swojej oferty.
Wykonawca ponownie informował Zamawiającego, że działalność prowadzi jednoosobowo,
że nie zatrudnia podwykonawców, że jest zwolniony z VAT, że zakupił w ramach pomocy
WPROW sprzęt na kwotę 100.000,00. Szeroka argumentacja dotycząca wyliczeń
matematycznych odnosi się tylko i wyłącznie do czynności innych niż Odwołujący stron, tj.
dotyczy szacowania wartości zamówienia przez samego Zamawiającego, do kalkulowania
kosztów przez konkurencyjnego wykonawcę, do rzekomo niemiarodajnych wyliczeń ceny jaka
przykładowo była podana w wezwaniu z dnia 5 marca 2020 r. kierowanym do Odwołującego.
Z treści wyjaśnień i odwołania wynika m.in., że:
1.
„Oszczędności w wykonaniu działań polegają gównie na doświadczeniu i wiedzy
merytorycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich, przede wszystkim na tym, iż w ciągu
dnia dokonuje się wielu szacowań, nie jednego przez co w znacznym stopniu obniżają się
koszty dojazdu do upraw co jest największym kosztem w kosztorysie kwoty szacowania jednej
uprawy. Przy opracowywaniu oferty i analizie kosztów i zysków oparłem się przede wszystkim
na wieloletniej znajomości rynku szacowania szkód, wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez
lata w tej dziedzini
e, rachunku prawdopodobieństwa i analizie produkcji roślinnej w
województwie, a także na wykonywanych od lat szacowaniach w poszczególnych rodzajach
upraw, a także na bardzo niskim procencie ryzyka, które jest wliczone w każdą działalność i
fu
nkcjonowanie każdej firmy.”

2.
„Wg moich wyliczeń podane stawki przeze mnie są realne i pozwalają na dobre
funkcjonowanie mojej firmy i
należyte jej utrzymanie i zarobek na ponadprzeciętnym
poziomie.

3.
„Ponadto aby być konkurencyjnym i wygrać przetarg, zmuszony jestem obniżyć cenę usług
chcąc by została wybrana moja oferta, gdzie zamawiający bierze w 60% cenę usługi. Przez
to
, że dałem w zeszłym roku cenę wyższą, moja oferta została odrzucona, w związku z tym w
bieżącym roku ją obniżyłem jeśli chodzi o ceny jednostkowe, ale wartość całej oferty jest
wyższa niż w zeszłym roku. Uważam, że podane przeze mnie wartości usług przedstawionej
przeze mnie oferty
nie stanowią w żadnym razie rażąco niskiej ceny.”

P
rzedstawiona argumentacja w żaden sposób nie pozwalała i w dalszym ciągu nie pozwala
uznać Zmawiającemu, że wyjaśnienia co do kalkulacji ceny zostały złożone w taki sposób, by
można uznać, iż nie zaktualizowała się podstawa do odrzucenia oferty o jakiej stanowi art. 89
ust. 1 pkt 4 p.z.p. i art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.

Zamawiający podkreślił, że porównanie zaoferowanego wynagrodzenia Odwołującego, czy to
do szacunkowej wartości zamówienia zarówno w obecnym postępowaniu, jak i w
postępowaniach z lat poprzednich, czy to do konkurencyjnej oferty, wskazuje na znaczne
różnice cenowe, które nie mogły być pozostawione jako niewyjaśnione.
Zamawiający zwrócił uwagę na fakt, że w 2019 roku Odwołujący przystąpił do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie przedmiotowych usług i wycenił swoją usługę przeprowadzenia jednego
szacowania wstępnego na kwotę 615,63 zł i szacowania ostatecznego na kwotę 655,88 zł.
Uśredniony koszt jednego szacowania wyniósł 635,76 zł. Zatem, porównując ww. kwotę do
uśrednionej ceny jednego szacowania zaoferowanej w tegorocznym postępowaniu - 274,68 zł
-
widać, że Odwołujący obniżył oferowaną cenę tej samej usługi rok do roku, aż o 57%. Jako
wyjaśnienie tak znaczącej różnicy Odwołujący wskazał jedynie na chęć uzyskania zamówienia
przy równoczesnym braku wyjaśnienia, jakie elementy przyjęto do tegorocznej kalkulacji i w
jakiej wysokości. Odwołujący w ramach próby wyjaśnienia ceny z dnia 10 marca 2020 r.
załączył rachunki: nr 4/10/19 z dnia 17.10.2019 r. za wykonanie szacowania na kwotę 2.000
zł; nr 3/10/19 z dnia 14.10.2019 r. na kwotę 1.200 zł; nr 6/10/19 z dnia 25.10.2019 r na kwotę
250 zł; nr 1/10/19 z dnia 3.10.2019 r. na kwotę 1.600 zł i nr 3/01/2020 z dnia 28.01.2020 r. na
kwotę szacowania szkód 2.250 zł. Z przedłożonych przez Skarżącego rachunków wynika, że
średnio jedno szacowanie wykonywał za kwotę 1.460,00 zł.
Analizując powyższe rachunki w odniesieniu do oferowanego uśrednionego kosztu jednego
szacowania o
gółem w kwocie 274,68 zł okazało się, że wyjaśnienia nie są spójne z cenami
oferowanymi innym podmiotom. Odwołujący oświadczył także, że w latach 2017-2019 wykonał
ok. 1060 szacowań i protokołów na wartość ok. 1.570.000,00 zł, czyli koszt jednego
szacowania wyniósł średnio 1.484,13 zł. Zamawiający powziął wątpliwości co do prawdziwości
podanych informacji i zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w
Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o informację nt. liczby szacowań szkód przeprowadzonych
przez pana N. S.
na rzecz Koła Łowieckiego „Artemida” oraz Koła Łowieckiego „Dzik”. W
odpowiedzi z dnia 10 marca 2020 r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w
Gorz
owie Wielkopolskim wskazał, że pan N. S. wykonał na rzecz Koła Łowieckiego „Artemida”:
w roku gospodarczym 2017-
2018 sześć protokołów szacowania szkód, w roku gospodarczym
2018-
2019 dwanaście protokołów szacowania szkód, w roku gospodarczym 2019-2020
trzynaście protokołów szacowania szkód, a na rzecz Koła Łowieckiego „Dzik”: w roku
gospodarczym 2017-
2018 pięćdziesiąt jeden protokołów szacowania szkód, w roku
gospodarczym 2018-
2019 siedemdziesiąt dwa protokoły szacowania szkód, w roku
gospodarczym 2019-
2020 sześćdziesiąt sześć protokołów szacowania szkód. Oznacza to, że
łączna liczba wykonanych szacowań szkód faktycznie przeprowadzonych przez pana N. S. na
rzecz Kół Łowieckich „Artemida” i „Dzik” (220 szt. z uwzględnieniem roku 2020) jest znacząco

niższa niż deklarowana.
Zamawiający wskazał, że należy uznać za niepolegające na faktach, twierdzenia
Odwołującego stanowiące próbę wykazania, że szacunkowa wartość przedmiotu
postępowania została obliczona nieprawidłowo. Zamawiający zaprezentował zestawienie
dotyczące kosztów realizacji zadania polegającego na szacowaniu na terenie województwa
zachodniopomorskiego szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki,
jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz
szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną
ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych w latach 2018 i 2019.
W roku 2018 średni koszt przeprowadzenia szacowania szkody, zgodnie z cennikiem
będącym częścią umowy zawartej z Wykonawcą, wynosił 674,74 zł (średnio 652,01 zł za
szacowanie wstępne i 697,47 zł za szacowanie końcowe). Faktyczny średni koszt
przeprowadzonych szacowań, obliczony na podstawie rozliczonych faktur, wyniósł w 2018 r.
odpowiednio
– 652,01 zł za szacowanie wstępne oraz 696, 17 zł za szacowanie końcowe.
Przepro
wadzono łącznie 182 szacowania – 34 wstępne i 148 końcowych).
W roku 2019 średni koszt szacowania szkody, zgodnie z cennikiem będącym częścią umowy
zawartej z
Wykonawcą, wynosił 690,39 zł (średnio 663, 12 zł za szacowanie wstępne i 717,66
zł za szacowanie końcowe. Faktyczny średni koszt przeprowadzonych szacowań, obliczony
na podstawie rozliczonych faktur w 2019 r. wyniósł 784,95 zł (średnio 680,02 zł za szacowanie
wstępne i 868,34 za szacowanie końcowe). Przeprowadzono łącznie 323 szacowania – 143
wstępne i 180 końcowych.
Podobnej wielkości kwoty obowiązują także w innych regionach Polski. W województwie
lubuskim średni koszt szacowania szkody zgodnie z umową zawartą na rok 2020 to 796,36 zł
brutto. W latach od 2016 do 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ponosił
koszty s
zacowania szkód w wysokości 501,72 zł za wykonanie szacowania wstępnego oraz
682,34 zł za wykonanie szacowania ostatecznego. W województwie opolskim czynności
dotyczące szacowania szkód łowieckich wynagradzane są w zależności od powierzchni
uprawy, na której szacowana jest szkoda i prezentują się następująco – uprawa do 1 ha –
4
30,50 zł, uprawa 1-3 ha – 430,50 zł, uprawa 3-5 ha – 492 zł, uprawa 5-10 ha – 676 zł, uprawa
10
– 15 ha – 799 zł.
Powyższe informacje potwierdzają prawidłowość dokonanych szacunków i dodatkowo
obrazują znaczące rozbieżności pomiędzy cenami Odwołującego, a cenami obowiązującymi
nie tylko w regionie Zachodniopom
orskim, ale także w innych regionach.
Działając zgodnie z art. 90 ustawy p.z.p. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień wynagrodzenia, w tym do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu. W wezwaniu pouczono także wykonawcę o konsekwencjach nie złożenia wyjaśnień,
czy też złożenia wyjaśnień wskazujących na oferowanie realizacji zamówienia za rażąco

niskim wynagrodzeniem.
Dowód: Kopia wezwania z dnia 5 marca 2020 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania
przez Odwołującego.
Zgodnie z art.
90 ust. 2 ustawy p.z.p. obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Sytuacja, w której wykonawca po otrzymaniu
wezwania do wyjaśnienia poziomu zaoferowanej przez siebie ceny nie przedstawia kalkulacji
p
ozwalającej na jej rzetelną weryfikację, tj. np. przedstawia bardzo ogólne wyjaśnienia, bez
odniesienia do stosownej analizy czynników cenotwórczych i/lub okoliczności, które realnie
wpływają na poziom zaoferowanej ceny, bądź zasadniczą część wyjaśnień sprowadza do
kwestionowania kalkulacji dokonywa
nych przez inne podmioty, należało uznać za sytuację, w
której wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień. Powyższe potwierdza bezpośrednie
brzmienie art. 90 ust.
3 p.z.p., wskazującego na to, że Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, ale także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej,
która w sentencjach wielu wyroków wskazywała, iż brak wyjaśnień żądanych przez
Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. stanowi samodzielną przesłankę odrzucenia oferty
niezależnie od ustalenia wystąpienia ceny rażąco niskiej, przy czym z brakiem wyjaśnień
utożsamia się nie tylko zaniechanie złożenia wyjaśnień, ale także złożenie wyjaśnień
lakonicznych, czy też ogólnikowych. Zamawiający przytoczył kilka wyroków KIO
potwierdzających prawidłowość jego działania (wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z dnia 12
lutego 2019 r. KIO 135/19; z dnia 17 grudnia 2019 r. KIO 2449/19; z dnia 13 listopada 2019 r.
KIO 2197/19;
z dnia 8 października 2019 r. KIO 1834/19; z dnia 20 lutego 2019 r. KIO 191/19;
z dnia 15 marca 2018 r. KIO 393/18).
Ja
ko rzetelne wyjaśnienia nie mogły być uznane ogólne twierdzenia dotyczące
uzyskania dofinansowania do działalności gospodarczej, czy też korzystanie ze zwolnienia z
VAT, czy też planowane świadczenia usługi na terenie całego województwa przy pomocy
„taniego” w eksploatacji samochodu i przy zaangażowaniu tylko jednej osoby, tj.
jednoosobowego przedsiębiorcy składającego ofertę. Z tego samego powodu za dowód nie
mogły być uznane informacje na temat dotychczasowego doświadczenia wykonawcy, tj.
złożone dodatkowo dokumenty referencyjne. Nie sposób bowiem uznać referencje za
dokument dowodzący, że zaoferowana cena nie posiada statusu rażąco niskiej chociażby z
tego powodu, że dotyczą one zupełnie innego zamówienia. Cel dokumentu jakim są referencje
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zupełnie inny. Na marginesie
powyższego Zamawiający zaznaczył, iż jako dowody rzetelnej kalkulacji ceny dołączono puste
druk
i rachunków, bądź wypełnione druki rachunki, z których nie wynika nic ponad to, że zostały
wystawione.
Zamawiający podkreślił, że obowiązkiem Wykonawcy wezwanego w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p.
jest złożenie wyjaśnień precyzyjnych, należycie umotywowanych, rozpraszających

wątpliwości Zamawiającego. W toku postępowania o udzielenie zamówienia ciężar wykazania
Zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa na Wykonawcy i jego
obciąża także ryzyko niezachowania wystarczającej staranności w udzieleniu wyjaśnień.
Gdyby Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 marca 2020 r. udzielił wyczerpujących
wyjaśnień, przedstawił kalkulację ceny uwzględniającą wszystkie elementy cenotwórcze, (w
tym np. koszty pracy, dojazdu, amortyzację sprzętu, uwzględnienie podatku dochodowego,
ZUS czy zużycia materiałów biurowych), wykazał przy pomocy dowodów rzetelność
przeprowadzonych obliczeń, to Zamawiający miałby jakiekolwiek szanse na pozytywną ocenę
wyjaśnień. Tymczasem Odwołujący zaniechał zadośćuczynienia wezwaniu w prawidłowy
sposób i złożył wyjaśnienia, które w istocie nie rozwiały wątpliwości związanych ze
skalkulowanym wynagrodzeniem. Wykonawca w udzielanych wyjaśnieniach powinien
udowodnić Zamawiającemu, że jego cena ofertowa jest realna, wiarygodna, tzn. że z tytułu
realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej
staranności nie będzie ponosił strat. Odwołujący nie przedstawił w wyjaśnieniach, ani
szczegółowej kalkulacji kosztów składających się na cenę ofertową, ani nie przedstawił
rzetelnej argumentacji dlaczego przyjęte przez niego ogólnikowe założenia uznać należałoby
za prawidłowe. Takiej argumentacji brakuje zarówno w zakresie nieudowodnionego wpływu
uzyskanej pomocy na
założenie działalności, czy też wykorzystywaniu nowoczesnego
sprzętu. Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach nie oszacował w żaden sposób
czasochłonności, a tym samym realnych kosztów związanych z przemieszczaniem się po
całym województwie. Powszechne są sytuacje, w których tego samego dnia konieczne jest
przeprowadzenie szacowań w lokalizacjach znacznie oddalonych od siebie, a w okresach
kumulacji szacowań szkód (wczesną wiosną a także w okresie żniw, wykopków i zbioru
kukurydzy) dochodzi do sytuacji, w których konieczne jest przeprowadzenie dużej liczby
szacowań w odległych lokalizacjach tego samego dnia. Przykładem mogą być tu szacowania
szkód przeprowadzone na rzecz Zamawiającego dokładnie na rok przed sporządzeniem
niniejszego pisma w dniu 29 marca 2019 r. dwaj przedstawiciele podmiotu upoważnionego do
szacowania szkód w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzili
szacowania szkód w miejscowościach: Szczecinek, Wolin, Łobez i Wałcz, pokonując przy tym
łącznie odległość 516 km w ramach dojazdu do i z miejsca szacowania szkód.
Dowód: Kopie protokołów z Szacowań wykonanych w dniu 29 marca 2019 r.
Zdecydowana większość argumentów Odwołującego sprowadza się do próby wykazania
nieprawidłowego skalkulowania stawek przez inne podmioty. W ocenie Odwołującego błędna
kalkulacja dotyczy n
p. zawyżonych szacunków Zamawiającego, czy też np. zawyżonych
szacunków przez biegłego sądowego „Wg mnie wyliczone przez biegłego koszty jednej
czynność szacowania są zbyt wysokie i nie mają nic wspólnego z realiami i wg mnie przyjął
on błędne założenia, a w szczególności liczył on wykonanie 1 czynności szacowanie gdzie


najwięcej kosztuje dojazd do szkody, łącząc wykonanie kilku szkód w ciągu jednego
przejazdu koszt ten drastycznie spada, nie wiem co ma tytuł magistra do stawki za
szac
owanie 32,39 zł za godzinę, gdyż jest to ustawowa najwyższa stawka jaką może
otrzymać biegły sądowy pracując na zlecenie sądu bez względu na to czy jest magistrem czy
tez nie ma żadnego wykształcenia.”
Tymczasem obowiązkiem Wykonawcy było wykazanie
prawidłowego skalkulowania ceny własnej oferty, a nie kwestionowanie cen innych
uczestników rynku. Odwołujący nie wywiązał się ze swojego obowiązku, czym w praktyce
pozbawił Zamawiającego wyboru co do decyzji o odrzuceniu oferty.
Odnosząc się do sugestii Odwołującego, że fakt przesuniętego w czasie podpisania umowy
na realizację usługi polegającej na szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach
rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład
obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta
łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych będzie skutkował
tym, że „kwota ok. 130 000.00 zł przypada na 8 miesięcy pracy to już założeń i przewidywań
zamawiającego wychodzi minimum do wykonania 2 szacowania dziennie (143 szacowania
wstępne i 304 końcowe) przez co są obniżone koszty jednego szacowania i kwota
wynagrodzenia przypadająca na 1 miesiąc pracy wyniesie ok. 15 000.00 zł brutto”
(cytat z
odwołania do KIO z dnia 26.03.2020 r.), Zamawiający zauważył, co następuje:
1) Wartość oferty – tu wskazana na 130 000,00 zł – nie jest równa rzeczywistej wartości usługi
szacowania szkód, która jest zależna od liczby zgłoszeń szkód skierowanych do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczby zleconych i
przeprowadzonych szacowań szkód, będących konsekwencją obsługi wspomnianych
zgłoszeń. Nie sposób zatem kalkulować przychodów z tytułu realizacji usługi poprzez
podzielenie wartości oferty na liczbę miesięcy pozostającą do końca roku.
2)
Zadanie polegające na szacowaniu szkód realizowane jest przez cały rok (a nie jak twierdzi
Odwołujący w piśmie z dnia 10.03.2020 r. przez 8 m-cy), jednak jest ono powiązane z
dynamiką upraw roślin oraz behawiorem zwierzyny. W praktyce oznacza to, że dochodzi do
kumulacji zgłoszeń szkód i szacowań szkód w okresie wczesnowiosennym do maja, w okresie
żniw – od lipca do sierpnia, oraz w okresie zbioru kukurydzy i upraw okopowych – od
października do listopada, a także zasiewów ozimych – w grudniu. Co za tym idzie, założenie,
że Odwołujący będzie w ramach realizacji zamówienia wykonywał na rzecz Zamawiającego
średnio 2 szacowania dziennie może być prawdziwe, jednak mowa tu o wartości uśrednionej
i prognozowanej. W praktyce często oznacza to np. konieczność wykonania przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego 20 szacowań szkód w czerwcu oraz 140 szacowań szkód w lipcu i
sierpniu, co przełoży się na identyczną jak zakładana przez Odwołującego wartość średnią,
ale jednocześnie wymusi przeprowadzanie większej liczby szacowań szkód w dużo krótszym
okresie czasu. Podkreślił także, że ze względu na specyfikę produkcji rolnej zazwyczaj nie ma

możliwości odłożenia szacowania szkód w czasie tak, aby móc doprowadzić do kumulacji
wielu szacowań w jednym miejscu i w tym samym czasie. Tym samym trudno mówić o
możliwości obniżenia kosztów realizacji usługi w ten sposób, szczególnie jeśli miałaby ona być
realizowana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami umowy.
Działanie Odwołującego w zakresie dotyczącym wyjaśnienia ceny musiało skutkować
odrzuceniem oferty. Zgodnie z wyrokiem S
ądu Okręgowego w Warszawie z 9 kwietnia 2010
r., IV Ca 1299/09, Wykonawca powinien wskazać i opisać obiektywne czynniki mające wpływ
na wysokość zaoferowanej ceny, wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i winny
zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co
do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych
oświadczeniach wykonawcy, gdyż art. 90 ust. 3 p.z.p. stanowi o ”dowodach” na ich
potwierdzenie. Złożenie przez skarżącego dodatkowych wyjaśnień i przedstawienie nowych
argumentów (w celu wykazania prawidłowości wyliczenia wskazanej w ofercie ceny) dopiero
na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą było spóźnione i nie mogło być wzięte pod
uwagę ani przez Izbę, ani tym bardziej przez Sąd. Definicja ”określonego terminu” na złożenie
wyjaśnień zamawiającemu (art. 90 ust. 1 p.z.p.) oznacza, że informacje i dowody
przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie
postępowania przetargowego (celem umożliwienia mu podjęcia decyzji co do ewentualnego
przyjęcia oferty lub jej odrzucenia), a nie w toku postępowania odwoławczego lub skargowego.
Potwierdza to także wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 października 2016 r. KIO
1947/16:
„Mocą przepisu art. 90 ust. 3 p,z.p. o tym, czy wykonawca zaoferował rażąco niską
cenę przesądza treść wyjaśnień. Zamawiający nie ma uprawienia do dokonania oceny w
oparciu o inne okolicz
ności niż te, wynikające ze złożonych wyjaśnień.”
Zamawiający w tym
miejscu zaznaczył, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane
jest na podstawie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i złożonych przez
Wykonawców w ofercie bądź na wezwanie. W związku z powyższym, ocena i badanie
dokonywane przez członków Komisji przetargowej następuje na podstawie ww. dokumentów.
Odwołujący bezpodstawnie zarzucił Zamawiającemu, nieprawidłowości w przeprowadzaniu
samej procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odnośnie
niepoinformowania Wykonawcy o możliwości odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
Zamawiający przypomniał, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 17 ustawy p.z.p., w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w rozdziale XXII zamieszczone zostały opisy dotyczące
środków odwoławczych, w tym wymienione są czynności, na które przysługuje Wykonawcy
odwołanie. Przepisy ustawy p.z.p. nie zobowiązują Zamawiającego do ciągłego informowania
Wykonawców o możliwościach i uprawnieniach Wykonawców, w każdym kierowanym do nich
piśmie. Do Wykonawców należy dokładne zapoznanie się z treścią Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w razie jakichkolwiek wątpliwości kierowania na etapie ogłoszenia

wszelkich pytań do treści w niej zawartych.
Następnym twierdzeniem nie znajdującym potwierdzenia w dokumentacji postępowania jest
to,
że wyjaśnienia Wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny „nie budziły żadnych wątpliwości”
Zamawiającego. Powyższy wniosek Odwołującego jest bezpodstawny, ponieważ nie została
wysłana żadna informacja do Wykonawców odnośnie oceny ww. wyjaśnień, a efekt dokonanej
oceny jest uwidoczniony w zawiadomieniu o wynikach postępowania. Każda czynność
przeprowadzana przez członków Komisji przetargowej podlega ocenie dokonywanej przez
Kierownika Zamawiającego. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym i nie ma
możliwości samodzielnie podejmować decyzji. W związku z powyższym, Wykonawca został
poinformowany o odrzuceniu oferty zgodnie z art. 92 ustawy p.z.p. wraz z informacją o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niezrozumiałym dla Odwołującego terminem jest, jak podano w odwołaniu, procedura
przedłużenia terminu związania ofertą. Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 85
ust. 2 ustawy p.z.p. miał możliwość skierowania wniosku o przedłużenie terminu związania
ofertą, z której skorzystał. Mając na uwadze, że termin ten w postępowaniu dobiegał końca, a
zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej dotyczące dokonanej oceny i badania ofert oraz
rozstrzygnięcia postępowania musiało zostać dokonane na posiedzeniu Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego w wyznaczonym terminie, Zamawiający zdecydował się
na skierowanie wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą do Wykonawców. W takim
postępowaniu nie można dopatrzyć się uchybień. Zamawiający postąpił zgodnie z art. 85 ust.
2, który wskazuje, że z ww. wnioskiem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców co
najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Dbając o ciągłość i prawidłowość
postępowania oraz mając na uwadze opisane powyżej procedury urzędowe, Zamawiający
zwrócił się do Wykonawców wcześniej zachowując termin przewidziany w przepisie.
Podsumowując, Zamawiający wskazał, że Odwołujący zarzucając Zamawiającemu
nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy p.z.p. nie
przedstawił w tym zakresie dowodów.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p.
Zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. nie znajduje potwierdzenia w
dokumentacji przepr
owadzonego postępowania, ponieważ Zamawiający nie zastosował
przedmiotowego przepisu w stosunku do żadnego z wykonawców. W tych okolicznościach
podnoszenie w treści odwołania zarzutu naruszenia ww. przepisu należy uznać za
niewłaściwe. Analogicznie należy odnieść się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p.
Zgodnie z przywołanym przepisem obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie i
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości. Całość prowadzonej procedury została przeprowadzona

zgodnie z powyższą zasadą. Wszyscy uczestnicy postępowania mieli zapewniony równy
dostęp do informacji związanych z postępowaniem, żaden z wykonawców nie był traktowany
w sposób uprzywilejowany, ani żaden nie był w jakikolwiek sposób dyskryminowany.
Odwołujący nie przywołał na potwierdzenie powyższych zarzutów żadnych argumentów
znajdujących odzwierciedlenie w dokumentacji postępowania.
Z powyższych przyczyn odwołanie winno ulec oddaleniu w całości jako bezzasadne.
Załączniki: wezwanie do złożenia wyjaśnień z 5 marca 2020 r., wyjaśnienia z 10 marca
2020 r., wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, kopie
protokołów szacowań wykonanych 29 marca 2019 r.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na posiedzeniu z udziałem stron i wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego - Ośrodek Rzeczoznawców SITR K.
K.
z siedzibą w Szczecinie – Izba uznała, że na skutek zgłoszenia przystąpienia do
postępowania odwoławczego po upływie terminu określonego w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp (3
dni od otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania), Wykonawca ten nie stał się
uczestn
ikiem postępowania odwoławczego.

Po rozpoznaniu odwołania na rozprawie Izba uznała, że Odwołujący jest legitymowany
do wniesienia odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Jest jednym z
dwóch wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z niższą ceną
oferty.

Izba ustaliła
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty:
Odwołujący z ceną oferty 129 160,60 zł, w tym -cena średnia arytmetyczna oględziny szkody
235,08 zł przy prognozowanej liczbie szacowań wstępnych 143, wyniosła 33 616,44 zł;
-
średnia arytmetyczna szacowania ostatecznego szkody 314,29 zł przy prognozowanej liczbie
szacowań ostatecznych 304, wyniosła 95 544,16 zł.
W złącznikach 1a i 1b do oferty: Rozbicia Cenowe Oferty – szacowania wstępne, szacowania
ostateczne,
Odwołujący wycenił 36 pozycji i 32 pozycje na 0,00 zł.
Cena wybranej oferty wyniosła 218 167,91 zł.
Wartość zamówienia ustalona przez Zamawiającego powiększona o należny podatek
od towarów i usług wyniosła 220 000 zł.
Cena oferty Odwołującego jest niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny
podatek od towarów i usług o 41,29% i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych

ofert (2) o 25,63%.

Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp (pismo z 5 marca
2020 r.), wskazując jak niżej:
Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy (…), Zamawiający (…), zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny zamówienia, w
szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych n
a podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177
ze zm.);
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczaniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Oferowana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia wynosi 129 160,60 zł, natomiast
poszczególne składowe ceny podane w rozbiciach cenowych dołączonych do oferty budzą
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności pozycie wycenione na poziomie
0,
00 zł.
Należy zauważyć, że przeprowadzenie szacowanie szkody łowieckiej zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego obejmuje szereg czynności wymienionych poniżej
czynności:
1.
Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie analizy rynkowej, uzgodnienie terminu i pisemne
powiadomienie poszkodowanego (zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w
uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 776), przygotowanie map działek wg
ewidencji gruntu i budynków, na których została wyrządzona szkoda, niezbędne do
wykonania szkicu uszkodzonej uprawy (zgodnie ze wzorem protokołu w przypadku szkody
łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa, stanowiącego załącznik do ww.
rozporządzenia).
2. Dojazd na miejsce wystąpienia szkody.
3. Praca w terenie i sporządzenie protokołu.


4. Sporządzenie rozliczenia – rachunku lub faktury VAT.
5. Dostarczenie dokumentacji (protokołu oraz rachunku/faktury VAT) do siedziby Urzędu
(z
amawiającego).
Zamawiający ocenia, iż realny koszt przeprowadzenia ww. czynności oscyluje w granicach
350-
400 zł brutto. Podstawą do przyjęcia takiej kalkulacji jest pozostająca w dyspozycji
Zamawiającego, sporządzona przez biegłego sądowego w 2019 r. dokumentacja szacowania
szkody, zrealizowana w cenie 364,
40 zł brutto (w tym wynagrodzenie biegłego z tytułem
magistra za godzinę pracy wynosiło 32,39 zł x 6 godzin pracy + VAT + koszty dojazdu 125,37
zł).
Tymczasem w złożonej przez Pana ofercie koszt szacowania, wynikający ze średniej
arytmetycznej w zł brutto, wyniósł - po korekcie omyłki rachunkowej – 235,08 zł brutto za
szacowanie wstępne i 314,29 zł brutto za szacowanie ostateczne. Uśredniony koszt 1
sz
acowania ogółem wyniósł 274,68 zł brutto.
Mając powyższe na uwadze wątpliwości budzi fakt skalkulowania kosztów szacowania średnio
na poziomie 274,68 zł za jedno szacowanie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż w cenie tej
zawarte jest nie tylko przeprowa
dzenie szacowania szkody i sporządzenie protokołu, ale także
koszty dojazdu oraz przeprowadzenia pozostałych czynności, związanych z uzgodnieniem
terminu szacowania, rozliczeniem usługi oraz przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu.
Tym bardziej, że niektóre ceny jednostkowe za szacowanie wstępne bądź ostateczne
wykazane w załączniku nr 1b do SIWZ

o
szacowane zostały na poziomie 0,00 zł.
Ponadto powyższy uśredniony koszt jednego szacowania ogółem w kwocie 274,68 zł brutto
odbiega również znacznie od informacji zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ, w których
oświadczył Pan, że w latach 2017-2019 wykonał ok. 1060 szacowań i protokołów na wartość
ok. 1.570.000 zł, czyli średnio w cenie 1.484,13 zł za jedno szacowanie/protokół (przy czym
najniższa kwota wynosi 500 zł, a najwyższa 6.000 zł za jedno szacowanie).
Podkreślenia wymaga również fakt, że w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej 221.000 euro pn. „Świadczenie usług polegających na szacowaniu szkód
wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na
obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w
uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach
Obwodów łowieckich polnych w 2019 r. wycenił Pan usługę przeprowadzenia szacowania na
kwotę 615,63 zł brutto za szacowanie wstępne i 655,88 zł brutto za szacowanie końcowe.
Uśredniony koszt jednego szacowania wynosił 635,76 zł brutto.
Oznacza to, że w ofercie złożonej w 2020 r, uśredniona cena za wykonanie jednego
szacowania szkody jest niższa od oferowanej przez Pana w ofercie złożonej w 2019 t.
uśrednionej ceny za wykonanie jednego szacowania szkody o 57%.


Zama
wiający wnosi zatem o wyjaśnienie jakie elementy oferty (bądź inne czynniki) brane były
przez Pana pod uwagę przy ustalaniu ceny, w wyniku czego wysokość tej ceny została
zaoferowana na takim poziomie. Ponadto Zamawiający wzywa w szczególności do
wyjaśnienia oszacowania poszczególnych pozycji określonych w Rozbiciach Cenowych Oferty
stanowiących załącznik nr 1a i 1b do oferty, na poziomie 0,00 zł.
Zamawiający wzywa do przedstawienia wyczerpującej szczegółowej informacji na temat
sposobu uwzględnienia elementów, o których mowa powyżej, a także w innych obszarach),
k
tóre Wykonawca uważa za istotne, mając na uwadze m.in. zaangażowanie osobowe,
rzeczowe, sprzętowe i finansowe, a mających wpływ na wartość oferty Wykonawcy.
Przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia muszą być merytoryczne a Wykonawca musi
dostarczyć wystarczający materiał niezbędny do oceny zaoferowanej ceny. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który
nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Odwołujący złożył wyjaśnienia (pismo z 10.03.2020 r.) następującej treści:
Oferta
którą złożyłem, dotyczącą szacowania szkód łowieckich na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego wg mnie kwota jaką zaproponowałem nie jest wcale niska, kwota na jaką
złożyłem ofertę jest dla mnie satysfakcjonująca, pozwalająca zapewnić mojej firmie byt i
opłacalność w funkcjonowaniu firmy, a także ponadprzeciętny zysk.
Począwszy od ogółu, jestem w przeciwieństwie do konkurencji która startowała w tym
przetargu tj. Ośrodek Rzeczoznawców SITR K. K. ul. Dworcowa 2 70-206 Szczecin, dużo
bardziej konkurencyjny ze względu iż jestem firmą jednoosobową, nikogo nie zatrudniam i
przez nikogo nie jestem zatrudniany, gdz
ie w przeciwieństwie do Pani K. zatrudnia ona dwóch
rzeczoznawców i musi ich utrzymać. Zaoferowana przeze mnie cena ok. 130 000.00 zł w
ofercie przypada tylko na mnie jednego, w przypadku Pani K.
zaproponowana przez nią kwota
ok. 218 000.00 zł powinna być podzielona na 3 osoby i wtedy na 1 osobę przypada tylko ok.
73 000.00 zł. Ja nie posiadam we własnej firmie żadnych podwykonawców, tylko wszelkie
zlecenia wykonuję sam osobiście przez co koszty moje są dużo niższe. Ponadto licząc że
minęło już 2,5 miesiąca, w miesiącu listopadzie i grudniu jest praktycznie brak szacowań to
kwota ok. 130 000.00 zł przypada na 8 miesięcy pracy, to już z założeń i przewidywań
zamawiającego wychodzi minimum do wykonania 2 szacowania dziennie (143 szacowania
wstępne i 304 końcowe) przez co są obniżone koszty jednego szacowania i kwota
wynagrodze
nia przypadająca na 1 miesiąc pracy wyniesie ok. 15 000.00 zł brutto co jest
wynagrodzeniem średniomiesięcznym ponadprzeciętnym i uważam że w tym przypadku nie
może być mowy o rażąco niskiej cenie. Na założenie firmy skorzystałem w części z pomocy


środków z Unii Europejskiej w ramach programów PROW 2014-2020 w kwocie 100 000.00 zł.
Za kwotę tą zakupiłem nowoczesny sprzęt do prowadzenia działalności z zakresu szacowania
szkód łowieckich, w znacznym stopniu skracajacym i umożliwiającym szybsze i dokładniejsze
wykonywanie zleceń w tym zakresie, a także obniżającym koszty wykonywania tych zadań i
zobowiązałem się w zamian do utrzymania firmy i prowadzenia tej działalności przez minimum
5 lat. Oszczędności w wykonaniu działań polegają gównie na doświadczeniu i wiedzy
merytorycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich, przede wszystkim na tym iż w ciągu
dnia dokonuje się wielu szacowań, nie jednego przez co w znacznym stopniu obniżają się
koszty dojazdu do upraw co jest największym kosztem w kosztorysie kwoty szacowania jednej
uprawy.
Przy opracowywaniu oferty i analizie kosztów i zysków oparłem się przede wszystkim na
wieloletniej znajomości rynku szacowania szkód, wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez lata
w tej dziedzinie, rachu
nku prawdopodobieństwa i analizie produkcji roślinnej w województwie,
a także na wykonywanych od lat szacowaniach w poszczególnych rodzajach upraw, a także
na bardzo niskim procencie ryzyka, które jest wliczone w każdą działalność i funkcjonowanie
każdej firmy.
Budzące wątpliwości zamawiającego pozycje 0.00 zł w rozbiciach cenowych dołączonych do
oferty po części są bezzasadne i świadczące o nieznajomości tematu dla przykładu podam iż
np. zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie i RMŚ nie robi się szacowań wstępnych na użytkach
zielonych, w sadach, aby wygrać przetarg należy podać niższą cenę za usługi aby ten przetarg
wygrać zwłaszcza gdzie przy wyborze oferty zamawiający pod uwagę bierze głównie cenę
(60%), gdyż nauczony poprzednim rokiem gdzie przegrałem przetarg ze względu na zbyt
wysoką cenę usług, gdzie konkurencja jeszcze bardziej zaniżyła swoje ceny w roku ubiegłym,
musiałem podjąć ryzyko i wyeliminować na podstawie doświadczenia uprawy których nie
będzie do szacowania lub trafią się sporadycznie i będę je wykonywał za 0.00 zł. Np. szacując
szkody od ponad 20 lat nie szacowałem nigdy upraw ziemniaków powyżej 2 ha, opinię z
szacowania sporządza się sporadycznie 1-2 razy do roku, nie widziałem ogródka działkowego
pow. 2.00 ha itp. Na tym polega również ryzyko firmy iż niektóre rzeczy należy przewidzieć i
zaryzykować składając ofertę.
Z czynności związanych z szacowaniem największym kosztem jest niewątpliwie dojazd do
upraw. Łącząc szacowanie kilku upraw dziennie koszt dojazdu bardzo znacznie spada i rozbija
się na dużo mniejsze składowe do jednego szacowania, aniżeli wyliczył to biegły
przeprowadzając i wyliczając realny koszt przeprowadzenia jednego szacowania. Wyliczył on
bowiem koszt jednego szacowania w jednym dniu i dojazd do niego co znacznie powiększa
koszt jednej czynności. Ponadto nie wiadomo jaki środek transportu przyjął biegły wyliczając
koszt jednego szacowania. Ja posiadam samochód który w utrzymaniu jest bardzo tani i
ekonomiczny.


Koszty powiadomień, uzgodnień terminów szacowań, wykonanie analizy rynkowej są dla mojej
firmy praktycznie bez kosztowe w dobie obecnego rozwoju komunikatorów, poczty
elektronicznej możliwości powiadomień o szacowaniu zgodnie z RMŚ np. smsem. Koszty te
są w abonamencie gdzie mam darmowe minuty, smsy itd. Odnośnie faktur Vat to obecnie
jestem nie na VAT a na ryczałcie 8.5% co również znacznie obniża koszty mojej działalności.
Obniżając pozostałe koszty dysponuję sprzętem nowej generacji znacznie ułatwiającym i
przyspieszającym wykonanie działań w terenie zgodnie z nową Ustawą i RMS, dostarczenia
dokumentacji do siedziby zamawiającego również nie pociąga za sobą zbyt wielkich kosztów.
Wg mnie wyliczone przez biegłego koszty jednej czynność szacowania są zbyt wysokie i nie
mają nic wspólnego z realiami i wg mnie przyjął on błędne założenia, a w szczególności liczył
on wykonanie i
czynności szacowanie gdzie najwięcej kosztuje dojazd do szkody, łącząc
wykonanie kilku szkód w ciągu jednego przejazdu koszt ten drastycznie spada, nie wiem co
ma tytuł magistra do stawki za szacowanie 32.39 zł za godzinę, gdyż jest to ustawowa
najwyższa stawka jaką może otrzymać biegły sądowy pracując na zlecenie sądu bez względu
na to czy jest magistrem czy też nie ma żadnego wykształcenia. Wg moich wyliczeń podane
stawki przeze mnie są realne i pozwalają na dobre funkcjonowanie mojej firmy i należyte jej
utrzymanie i zarobek na ponadprzeciętnym poziomie.
Jeżeli chodzi o podane przeze mnie dane w załączniku nr 6 do SIWZ, to podałem je błędnie
interpretując zawarte w nim zapytanie jak również błędnie je zrozumiały osoby udzielające mi
rekomendacji, gdyż za wartość protokołu uznałem wraz z tymi osobami kwoty wyszacowanych
upraw,
które znajdowały się na tych protokołach, a nie kwoty za jakie były wykonane te
protokoły i szacowania przez co zamawiający błędnie wyliczył sobie średnią cenę jednego
szacowania.
Rekomendacje przedstawiłem tylko z kilku podmiotów z którymi współpracuję, szacowań
wykonywałem znacznie więcej na co posiadam więcej dowodów, ale z tych które
przedstawiłem średnie kwoty szacowań są znacznie niższe i przedstawiają się następująco:
1. Dla Koła Łowieckiego „Dzik” w Myśliborzu którego jestem członkiem i w którym wykonuję
wszystkie szacowania, mediacje i opinie, robię to za darmo, otrzymuję jedynie zwrot
kosztów dojazdu w ramach delegacji
2. Go
spodarstwa rolne Panów K. - wykonuję te czynności za darmo po koleżeńsku
3.
Koło „Artemida” Golin - wystawiam rachunki za jedno szacowanie w wysokości średnio
między 200-300 zł za szacowanie
4.
Spółki „Radeko”, „Ekorol”, „EkoroI-Plus”, „Pffeifer&Wspólnik” - otrzymuję wynagrodzenie w
wysokość 25% kwoty znajdującej się na protokole bez względu na ilość szacowań
5. Dla Gospodarstw Pani J. i Pana P.
wykonuję szacowania w ramach współpracy, gdzie
zbieram materiały do pracy doktorskiej w zamian za szacowania mogę wyniki szacowań


upubliczniać w pracy doktorskiej i różnego rodzaju publikacjach, za te szacowania nie
pobieram wynagrodzenia.
Szacuję jeszcze szkody dla wielu innych podmiotów z których nie zamieszczałem
rekomendacji gdyż było konieczne wykazanie wykonania w 3 ostatnich latach tylko 200
szacowań, gdzie w każdej chwili mogę dowieść i okazać minimum 200 kopii protokołów z
ostatnich trzech lat.
Wykonywałem jaszcze w tych ostatnich latach opinie sądowe, zabezpieczenia dowodowe jako
biegły sądowy, szacowałem szkody dla kół łowieckich „Diana” Myślibórz, „Bór” Słubice, „Orzeł”
Szczecin i wielu
gospodarstw rolnych indywidualnych, a także uczestniczyłem w
szacowaniach z ramienia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej od 2013 r.
na terenie całego
województwa.
Średnia cena usługi w mojej firmie jest dużo niższa aniżeli wyliczona przez biegłego, a
zwłaszcza przez zamawiającego wobec podania błędnie przeze mnie wartości protokołu,
gdzie za jego wartość przyjąłem wartość wyszacowanych szkód z protokołu, a nie cenę za
jaką został wykonany protokół.
Cena jaką podałem w ofercie zeszłorocznej była wyższa tylko cena jednostkowa, cena całego
pakietu była niższa, a wiąże się to z tym iż było planowane do szacowania dużo mniej upraw
(w tym roku ok. 450
), przez co do zarobienia są podobne pieniądze przy dużo niższej cenie za
poszczególna usługę. Ponadto, aby być konkurencyjnym i wygrać przetarg, zmuszony jestem
obniżyć cenę usług chcąc by została wybrana moja oferta gdzie zamawiający bierze w 60%
cenę usługi. Przez to że dałem w zeszłym roku cenę wyższą, moja oferta została odrzucona,
w związku z tym w bieżącym roku ją obniżyłem jeśli chodzi o ceny jednostkowe, ale wartość
całej oferty jest wyższa niż w zeszłym roku.
Uważam, że podane przeze mnie wartości usług przedstawionej przeze mnie oferty nie
stanowią w żadnym razie rażąco niskiej ceny, dla przykładu załączam kopie wystawionych dla
kół rachunków z zeszłego roku gdzie kwoty szacowań średnio odpowiadają średniej kwocie
jaką zamieściłem w ofercie. Załączam również zaświadczenie do reprezentowania ZR
podczas szacowań, za które nie pobieram żadnych wynagrodzeń.


Za
mawiający w wyniku oceny wyjaśnień Odwołującego, odrzucił ofertę (pismo z
24.03.2020 r.) na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp uznając, że
zawiera rażąco niską cenę, a wyjaśnienia Wykonawcy nie potwierdziły, że cena nie jest rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W u
zasadnieniu pisma wskazał:
Wykonawca złożył ofertę na kwotę 125 211 zł, po poprawieniu przez Zamawiającego
oczywistej omyłki rachunkowej cena oferty wynosi 129 160,60 zł. Wykonawca w załączniku


nr 1 a i 1 b wycenił poszczególne pozycje na poziomie 0,00 zł.
Znaczna rozbieżność pomiędzy cenami konkurujących wykonawców, a także pomiędzy ceną
przedmiotowej oferty i zakładanym budżetem zamówienia wzbudziły wątpliwości
Zamawiającego, co do skalkulowania oferty na poziomie umożliwiającym realizację
zamówienia i pokrywającym realne koszty wytworzenia usług. W tych okolicznościach w dniu
5 marca 2020 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy
PZP, o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Na prawidłowość takiego postępowania wskazuje
m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 kwietnia 2018 r. Sygn. akt KIO 579/18 (LEX
nr 2515228), opisany w opracowaniu „Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV”
Nowicki Józef Edmund, Kołecki Mikołaj, gdzie czytamy m.in.: „Art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
stanowi generalną zasadę, wskazującą na podstawę wystąpienia przez Zamawiającego do
konkretnego wykonawcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień, odnoszących się do podejrzenia
wystąpienia w jego ofercie rażąco niskiej ceny lub kosztu. Jego treść zobowiązuje
Zamawiaj
ącego do zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne
części składowe, w opinii Zamawiającego, wydalą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów. Wobec powyższego, obowiązek żądania wyjaśnień jest w pełni zależny od
Zamawiającego i występuje w przypadku, gdy Zamawiający, oceniając oferty wykonawców,
poweźmie wątpliwości co do całej ceny lub kosztu oferty, lub ich istotnych części składowych.”
Do dnia 11 marca 2020 r. do godz. 15.30 wpłynęła odpowiedź ww. Wykonawcy.
Pan N. S.
w swoim piśmie nie przedstawił żadnych kalkulacji bądź zestawień kosztów
mających wpływ na cenę zaoferowaną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca nie wykazał
jakie składniki cenotwórcze, które mają istotne znaczenia dla skalkulowania ceny na
wskazanym w ofercie poziomie, były brane pod uwagę. Wykonawca skupił się na
porównywaniu swoich doświadczeń i wieloletniej działalności na rynku z Wykonawcą
konkurencyjnym. Wykonawca odnosił swoje wyjaśnienia do przywołanej w wezwaniu
przykładowej ceny za świadczenia podobnej usługi przez biegłego sądowego skupiając się na
kwestionowaniu jej prawidłowości, a także próbując wykazać, iż koszty biegłego sądowego są
znacznie wyższe niż wkalkulowane w ceny wyjaśnianej oferty. Argumentacja Wykonawcy
odnosiła się także do próby wykazania po stronie Zamawiającego nieznajomości przepisów
prawa dotyczących szkód łowieckich oraz okresów i miejsc, w których dokonuje się tego
rodzaju czynności.
Zamawiający pragnie zauważyć, iż dokonując szacowania wartości zamówienia brał pod
uwagę, że w poprzednich latach zazwyczaj przeprowadzał szacowania szkód w miesiącach
od marca do grudnia. Ponadto przepisy ustawy
Prawo łowieckie nie wskazują na to, iż oględzin


nie dokonuje się w sadach ani innych uprawach niż użytki zielone, co kwestionował
Wykonawca w swoich wyjaśnieniach. Oględzin nie przeprowadza się w przypadku szkód
wyrządzonych w płodach rolnych oraz łąkach i pastwiskach, natomiast odstąpienie od
przeprowadzenia oględzin w przypadku pozostałych upraw rolnych ma miejsce, gdy szkoda
powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie (art. 46 ust. 7
ustawy Prawo łowieckie).
Oceniając złożone wyjaśnienia, Zamawiający brał pod uwagę realność i możliwość
realizowania czynności związanych z szacowaniem szkód przez jedną osobę w tym samym
czasie, w odległych od siebie miejscach na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
Zamawiający podkreśla, iż konieczność oględzin na miejscu wystąpienia szkody w oddalonych
od siebie rejonach województwa jest normą, a w konsekwencji jednego dnia wykonawca
musiałby przebyć znaczną odległość, co wpływa na koszty dotarcia do oddalonych od siebie
miejsc, a tym
samym przeczy teorii obniżenia kosztów z uwagi na obsłużenie jednym
pojazdem kilku szkód w tym samym dniu. Wykonawca w swoim piśmie nie wykazał w jaki
sposób chce wykonać poszczególne zlecenia szacowania szkód w odległych miejscach w
samym czasie, ani nie
wymienił „sprzętu nowej generacji”, który posiada.
Zadaniem Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż podejrzenie dotyczące rażąco
niskiej ceny było nieuzasadnione. Wyjaśnienia nie mogą mieć charakteru ogólnego bądź
polegać na polemice prowadzonej z Zamawiającym i udowadnianiu braku wiedzy w
przedmiocie zamówienia czy znajomości przepisów. Rzetelne wyjaśnienia kalkulacji
wynagrodzenia nie mogą też sprowadzać się do oceny kalkulacji wynagrodzenia dokonanej
przez konkurencję ubiegającą się o to samo zamówienie.
Zamawiający musi mieć możliwość zweryfikowania składników cenotwórczych, które miały
wpływ przy kalkulowaniu ceny złożonej oferty i jednoznacznie stwierdzić, że badana cena nie
jest rażąco niska. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 maja 2019 r.
sygn
. akt KIO 815/19 „…wskazywano w orzecznictwie, że dla zakwalifikowania oferty do
dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz
wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny...” Krajowa Izba Odwoławcza w tym samym wyroku stwierdza, iż
„...Jeśli lektura wyjaśnień pozostawia istotne wątpliwości co do tego, że wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę wskazaną w ofercie test możliwe, zamawiający jest zobowiązany do
odrzucenia oferty..
.” W kolejnym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17
stycznia 2020 r. s
ygn. akt 5/20 stwierdza, iż „celem postępowania wyjaśniającego jest
ustalenie faktów potwierdzających, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest realna,
wiarygodna i zapewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Procedura
wyjaśniająca musi zmierzać do jednoznacznego wyjaśnienia sposobu skalkulowania ceny
oferty,
a wyjaśnienia wykonawcy powinny zawierać informacje, przekładające się na


wymierne wartości ekonomiczne poparte adekwatnymi i wiarygodnymi dowodami.”
Ponadto, Wykonawca do przedmiotowych wyjaśnień dołączył kopie rachunków wystawionych
na koła łowieckie, w trzy niewypełnione druki rachunków oraz rachunki wystawione na kwoty,
z których wynika, iż cena za jedno szacowanie szkód wyniosła średnio około 1 460,00 zł.
Oznacza to, iż cena podana w ofercie różni się znacząco od rzeczywistych cen usług
świadczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający przypomina, iż przy braku legalnej definicji „rażąco niskiej ceny” orzecznictwo
sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej wypracowało opisowe rozumienie tego
pojęcia:
W wyroku Izby z 28 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 592/13) zauważono, że o cenie rażąco
niskie
j można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych
wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Ponadto w wyroku z 4
sierpnia 2011 r. (sygn. akt KIO 1562/11) wskazano, że cena rażąco niska w stosunku do
przedmio
tu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, a rzeczona różnica nie
będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy, bez strat i
finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne,
zamówienie to wykonać. W podsumowaniu stwierdzono, że cena rażąco niska jest ceną
nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany. przedmiot
zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w
takim sensie nie j
est ceną rynkową. (...) Podobnie według powszechnie przywoływanej w
doktr
ynie i orzecznictwie definicji zawartej w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w
Katowicach z 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt XIX Ga 3/07) o cenie rażąco niskiej można mówić
wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez
wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne.” (wyrok z dnia 23 maja 2019 r. sygn. akt KIO
815/19).


Na rozprawie Odwołujący złożył dokumenty wnosząc o zaliczenie ich w poczet
dowodów w sprawie, nie przekazując odpisów Zamawiającemu (brak odpisów), z możliwością
wglądu do oryginałów.
Złożone dokumenty:
1)
przykłady - 8 rachunków wskazujących kwoty, za jakie Odwołujący wykonywał szacowania
w 2019 r., w pierwszym
przykładowo 5 upraw za 1 000 zł – cena jednostkowa 200 zł (nie
poświadczone za zgodność z oryginałem);
2) Ewidencja
szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań:
sezon 2019/20 - 6 stron, sezon 2020/21 - 2 strony, sezon 2018/19 - 7 stron, sezon 2016/17
-
6 stron; wszystkie wystawione przez Koło Łowieckie „DZIK” Myślibórz;

3)
Wezwanie do złożenia wyjaśnień, złożone wyjaśnienia oraz pisma kierowane do Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego z 26.03.2020 r., 01.04.2020 r., 07.04.2020 r.;
4)
plik pozostałych dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia
Odwołującego.

Dodatkowo Odwołujący złożył kserokopię pisma Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego z 23 kwietnia 2020 r.
– odpowiedź na pisma Odwołującego z 1 i 7
kwietnia 2020 r.

Izba zaliczyła w poczet dowodów dokumenty związane z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, które zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 i 1992) stanowią akta sprawy odwoławczej (§ 8 ust. 1.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także
inne pisma składane w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z
wniesionym
odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.)


Nie st
anowią dowodów w postępowaniu przed Izbą - korespondencja z Zarządem
Województwa Zachodniopomorskiego rozpoznawana w trybie skargowym. Również Izba nie
z
aliczyła do dowodów formularzy rachunków bez ich merytorycznej treści i dokumentów
nieprzekazanych Z
amawiającemu na rozprawie, których też nie uzyskał na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.


Izba zważyła

Przepis art. 90 ust. 1 Pzp zobowiązuje zamawiającego do zwrócenia się do wykonawcy
o udzielenie wyja
śnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
razie symptomów rażąco niskiej ceny oferty budzących wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wskazując w punktach 1-5 tego
ustępu ustawowy zakres stanowiący otwarty katalog okoliczności sprzyjających kształtowaniu
ceny oferty.

Ustęp 1a pkt 1 tego artykułu zobowiązuje zamawiającego do takiegoż zwrócenia się
do
wykonawcy, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od m.in. od wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy.

Norma zawarta w obu przepisach uzasadnia
ła wezwanie Odwołującego do złożenia
wyjaśnień wraz z dowodami wskazującymi sposób ustalenia ceny oferty. Wezwanie z 5 marca

2020 r. skierowane do Odwołującego, co do zasady, nie było kwestionowane.

Zamawiający zwracając się o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wraz
z dowodami potwierdzającymi wyjaśnienia i pouczeniem, że obowiązek wykazania, że
oferowana cena ni
e jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy (art. 90 ust. 2 ustawy), wskazał
skutki nie udzielenia wyj
aśnień lub potwierdzenia wyjaśnieniami i dowodami rażąco niskiej
ceny (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp).

Obok ustawowego zakresu wyjaśnień (art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy), Zamawiający
wskazał czynności stanowiące przedmiot zamówienia, które w znaczący sposób wpływają na
kształtowanie ceny, to czynności wymienione w punktach 1-5 szacowania szkody łowieckiej
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (wezwanie). Uznał cenę za realną
na poziomie 350-40
0 zł na podstawie dokumentacji sporządzonej przez biegłego sądowego w
2019 r.

Na podstawie cen podanych przez Odwo
łującego w formularzu ofertowym cena za
jedno
szacowanie wstępne to 235,08 zł i za jedno szacowanie ostateczne to 314,29 zł.
U
średniona cena za jedno szacowanie to 274,68 zł (wszystkie ceny wyrażane są jako ceny
brutto, wynika to z definicji ceny).

Zamawiający wskazał różnicę w stosunku do szacowań z lat ubiegłych, w
szczególności różnicę w stosunku do uśrednionej ceny za wykonanie jednego szacowania
szkody w 2019 r. - 57%.
Wskazał także różnice w stosunku do szacunku w ofercie
konkurencyjnej i wobec
własnych ustaleń.
P
odkreślił (podobnie Odwołujący w wyjaśnieniach i odwołaniu), że spośród czynności
przedmiotu zamówienia istotną stanowią koszty dojazdu do miejsca szacowania szkody/straty.
O
czekiwanie wyjaśnień oszacowań pozycji określonych w rozbiciach cenowych oferty
(załączniki nr 1a i 1b) na poziomie 0,00 zł, zostało zaniechane w toku rozprawy, przez uznanie
przez
Zamawiającego (podobnie jak oszacowania w wybranej ofercie pozycji 1 gr), jako
możliwych do przyjęcia.
Zamawiaj
ący oczekiwał w wyniku wezwania przedstawienia przez Odwołującego
wyjaśnienia elementów oferty lub innych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu ceny,
uzasadniających uśrednioną cenę jednostkową 274,68 zł za jedno szacowanie.
Zatem, obowiązkiem Odwołującego było przedstawienie elementów oferty (bądź
innych czynników) branych pod uwagę przy ustalaniu ceny, w wyniku których wysokość tej
ceny została zaoferowana na wskazanym poziomie.
Należało więc przedstawić wyczerpującą, szczegółową informację na temat sposobu
uwzględnienia elementów, o których mowa powyżej, a także w innych obszarach, które
wykonawca uważał za istotne, mając na uwadze m.in. zaangażowanie osobowe, rzeczowe,
sprzętowe i finansowe, a mających wpływ na wartość oferty (rachunkowe przedstawienie
uśrednionych kosztów szacowania szkody, przekładających się na cenę oferty). Wyjaśnienia

powinny być merytoryczne zawierające wystarczający materiał niezbędny do oceny
zaoferowanej ceny.
Przedstawienie sposobu uwzględnienia elementów oferty kształtujących cenę w
zakresie wynikającym z art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Pzp oraz w zakresie doprecyzowanym
przez Zamawiającego w wezwaniu –
1. Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie analizy rynkowej, uzgodnienie terminu i pisemne
powiadomienie poszkodowanego (zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach
i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 776), przygotowanie map działek wg ewidencji gruntu
i budynków, na których została wyrządzona szkoda, niezbędne do wykonania szkicu
uszkodzonej uprawy (zgodnie ze wzorem protokołu w przypadku szkody łowieckiej, za którą
odpowiada Skarb Państwa, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia). 2. Dojazd na
miejsce wystąpienia szkody. 3. Praca w terenie i sporządzenie protokołu. 4. Sporządzenie
rozliczenia

rachunku
lub
faktury
VAT.
5. Dostarczenie dokumentacji (protokołu oraz rachunku/faktury VAT) do siedziby Urzędu
(zamawiającego).

– to przedstawienie wyliczenia oferowanej uśrednionej ceny za jedno szacowanie z
uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
wskazanych przez Zamawiającego w wezwaniu.

Odwołujący nie przedstawił takiej kalkulacji. W wyjaśnieniach zamieścił obszerne opisy
w wielu kwestiach, w tym
porównujące strukturę swojej firmy z konkurującym wykonawcą,
wskazał pomoc publiczną bez przełożenia na uśrednioną cenę oszacowania, podkreślił
wiedzę, doświadczenie, znajomość rynku, przewidywalność, podjęcie ryzyka, zawyżenie ceny
w 2019 r. i na podstawie
nabytego doświadczenia zaniżenie ceny w bieżącym postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w celu: „wygrania przetargu”.
W zakresie spornych kwestii
wskazał ważność kosztu dojazdu do upraw, konieczność
łączenia dojazdów do różnych miejscowości w jednym dniu, posiadanie dobrego środka
transportu. Jednocześnie kwestionując koszty przejazdu wskazane przez biegłego w
dokumentacji (nie związanej z bieżącym postępowaniem), przez brak wskazania chociażby
środka transportu, w swoich wyjaśnieniach nie ujawnił środka transportu i jego kosztu w
przewidywanych w ofercie 447 szacowaniach. Również koszty komunikowania się, mimo że
są zmniejszone (bezpłatne, promocyjne) nie zostały przedstawione jako sposób
uwzględnienia tego elementu w oferowanej cenie.
P
rzykładowo wskazane szacowania: bezpłatne, koleżeńskie, na rzecz kół łowieckich,
spółek i indywidualnych gospodarstw rolnych, nie zostały wykazane jako sposób obliczenia
ceny (jakikolwiek procentowy udziału kosztu w cenie: plus/minus).

Na rozprawie
, realizując obowiązek wynikający z art. 190 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp,
Odwołujący powtórzył opisy przedstawione w dokumentach prezentowanych wyżej (ustalenia
Izby), również w odwołaniu, podtrzymując swoje stanowisko. Nie podważył stanowiska
Zamawiającego przedstawionego w piśmie z 24 marca 2020 r. - odrzucenie oferty nr 1 na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Nie przedstawił wyliczenia ceny oferty z którego wynikałaby uśredniona cena za 1
szacowanie 274,68 zł z uwzględnieniem czynności wymienionych w wezwaniu
Zamawiającego stanowiących przedmiot zamówienia, nie potwierdził tym samym, że cena
oferty 129
160,60 zł nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przyznanie faktu zaniżenia ceny w celu wygrania przetargu, już czyni podstawę
uznania ceny oferty
za nierealną.

Dokumenty: 8 rachunków, Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych
oraz wypłaconych odszkodowań: sezon 2019/20 - 6 stron, sezon 2020/21 - 2 strony, sezon
2018/19 - 7 stron, sezon 2016/17 -
6 stron; wszystkie wystawione przez Koło Łowieckie „DZIK”
Myślibórz, w przypadku uznania ich za dowody w sprawie, stanowiłyby materiał dla
Odwołującego do obliczenia ceny za 1 szacowanie i ceny oferty, o ile zostałyby wykorzystane
do opracowania sposobu obliczenia ceny.

Reasumując, nie zostało wykazane naruszenie przez Zamawiającego wskazanych w
odwołaniu przepisów ustawy Pzp: art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 przez uznanie, że
oferta
Odwołującego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i w
konsekwencji
odrzucenie złożonej oferty.

Odnośnie do zarzutu naruszenia przepisów art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy przez nie
zapewnienie zachowania uczc
iwej konkurencji w postępowaniu – Odwołujący nie uzasadnił
tego zarzutu.

Nie nastąpiło naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 Pzp przez wnioskowanie przez
Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, gdyż jest to
ustawowa
powinność Zamawiającego, a wniosek został skierowany do obu wykonawców.

Ze względu na powyższe, Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy
Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz.
972). Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego wpis
uiszczony przez Odwołującego w kwocie 7 500 zł zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia.Przewodniczący: ………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie