eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 664/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-23
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 664/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 23 kwietnia 2020 roku
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
27 marca 2020 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P.
M. pr
owadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
ALFA P. M.,
ul. Głogowa 9; 80-297 Banino, Rejonowy Zarząd inwestycji Człuchów sp. z
o.o.

, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, u
l. Mikołaja
Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa
,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. N
akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. M. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P. M., ul.
Głogowa 9; 80-297 Banino, Rejonowy Zarząd inwestycji Człuchów sp. z o.o.
, kwoty
15 0
00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

sygn. akt KIO 664/20
Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum
Edukacji Artystycznej
, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Pełnienie obowiązków
nadzoru inwestorskie
go nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Muzycznych
w Gdańsku - Wrzeszczu”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 22 stycznia 2020 r., pod nr 2020/S 015-031022.
Zamawiający dnia 19 marca 2020 roku, poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia 27 marca 2020 roku, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
P. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P.
M.
, Rejonowy Zarząd inwestycji Człuchów sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”) wnieśli odwołanie
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł.
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego zostało zgłoszone przystąpienie po
stronie zamawiającego, które następnie zostało wycofane. Tym samym Izba stwierdziła brak
wykonawców przystępujących do postępowania odwoławczego.
Zamawiający, za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 1 kwietnia 2020 roku oraz pisemnie
dnia 6 kwietnia 2020 roku,
przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył,
iż uwzględnia odwołanie w całości.
T
ym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze
należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U.
2018, poz. 972).
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie