eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 547/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 547/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
16 marca 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL A. Z., CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS
Sp. z o.o. z siedzi
bą lidera we Włocławku
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: 3 Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Krakowie;

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: UNIFEQ
Europe Sp. z o.o., VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Kreator Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., Zakład
Odzieżowy MODAR Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Pankach
,
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego;


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
Odzieżowe DRWAL A. Z., CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS
Sp. z o.o. z siedzibą lidera we Włocławku
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Krakowie.


Przewodniczący:
………….........................…
Sygn. akt: KIO 547/20

U z a s a d n i e n i e

3 Regionalna Baza Logistyczna
z siedzibą w Krakowie
(dalej: zamawiający)
prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w latach 2020
-
2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - mundury potowe letnie; nr sprawy
13/2020 (dalej „postępowanie”).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia
przekracza kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W
tymże postępowaniu, w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL A. Z.,
CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS Sp. z o.o. z siedzibą lidera
we Włocławku
(dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie.
Zamawiający w dniu 17 marca 2020 r., zgodnie z dyspozycją art. 185 ust. 1 ustawy
Pzp, poinformował o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do wzięcia
udziału w postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie przystąpienia, zgodnie z art.
185 ust. 2 ustawy Pzp, upłynął w dniu 20 marca 2020 r. Do postępowania odwoławczego
przystąpili, we wskazanym wyżej terminie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: UNIFEQ Europe Sp. z o.o., VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą lidera w
Warszawie

oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Kreator Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k., MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., Zakład Odzieżowy MODAR Sp. z o.o.
z siedzibą lidera w Pankach
, zgłaszając swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.
Zamawiający, wobec wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
w dniu 31 marca 2020 r.
złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w
całości.
W dniu 21 kwietnia 2020 r. o
dwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp,
umorzyła postępowanie odwoławcze. Jednocześnie Izba postanowiła o zwrocie na rzecz
o
dwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.
Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono, jak w sentencji.

Przewodniczący: ………….........................…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie