eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 623/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 623/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska

wobec cofnięcia w dniu 23 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Konsorcjum w składzie: CT Sport
Sp. z o.o., R. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Concept Trade”
Biuro Handlowo-
Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60-693 Poznań
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z
o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,


przy udziale wykonawcy JACK-BUD Polska Sp. z o. o. Sp. k., Osiedle B
olesława
Chrobrego 110, 60-
681 Poznań
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Konsorcjum w składzie:
CT Sport Sp. z o.o., R. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Concept Trade” Biuro Handlowo-Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60-
693 Poznań
kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 d
ni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ………………….…Sygn. akt: KIO 623/20
U z a s a d n i e n i e

W dniu 23 kwietnia 2020 r., tj. przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w sprawie
odwoławczej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: CT Sport Sp. z o.o., R. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Concept Trade” Biuro Handlowo-Usługowe
R. M. z sied
zibą w Poznaniu, działając w ramach konsorcjum, złożyli do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r. zawierające oświadczenie o cofnięciu
odwołania wniesionego w dniu 23 marca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez
zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
w Poznaniu w przedmiocie:
„Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem
działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą
techniczną- etap I, przewidziane do realizacji na działce nr 11, arkusz 1, obręb Piotrowo oraz
część działek nr 2 i 4/4, arkusz 7, obręb Głuszyna, położonych w Poznaniu przy ul. Przy
Lotnisku.”

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1
zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843), Izba
umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),
Izba orzek
ła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………….…….…
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie