eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 658/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-23
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 658/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r.
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury
Medical Care sp. z o.o., sp.k., LMC Trans sp. z o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum
w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury Medical
Care sp. z o.o., sp.k., LMC Trans sp. z o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum
w Warszawie kwoty 15 000 (
s
łownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) tytułem zwrotu
kwoty
uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący
……………………..


Sygn. akt KIO 658/20
UZASADNIENIE


Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Zgierzu -
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia na sukcesywne świadczenie przez wykonawcę usług w zakresie transportu
sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Zgierzu
z podziałem na zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 lutego 2020r. pod numerem 2020/S 027-
061960.

W dniu 27 marca 2020r. Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care sp. z o.o., sp.k., LMC Trans sp. z o.o. -
wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności dokonanej przez
Zamawiającego polegającej na:
a.
wyborze jako najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3
Postępowania złożonej przez Wykonawcę Medax - Trans s.c. M. D., R. S. dalej
„Medax" i zaniechaniu odrzucenia oferty Medax jako oferty zawierającej rażąco niską
cenę;
b.
zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w zakresie zadania
nr 1 i zadania nr 3 Postępowania

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty Madex jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 1
i 3,
2.
nakazanie Zamawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny
ofert, w tym odrzucenia oferty wykonawcy Madex, a w konsekwencji wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 i 3,
3.
ewentualnie, w przypadku przyjęcia iż oferta Odwołującego nie podlega odrzuceniu,
wezwanie wykonawcy Madex do ponownego złożenia rzetelnych i szczegółowych
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 ust. 1 a Pzp,
4.
zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa, zgodnie
z rachunkiem przedstawionym na rozprawie.

Do postępowania odwoławczego, na wezwanie Zamawiającego z dnia 30.03.2020r.
nie
wpłynęło żadne przystąpienie do postępowania odwoławczego.

W dniu 9.04.2020r. (pismo z dnia 7.04.2020r.)
Zamawiający poinformował, że uwzględnia
w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba z urzędu na posiedzeniu bez udziału stron
dokonała czynności formalnoprawnych i sprawdzających, w wyniku których stwierdziła, że
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu
i braku
zgłoszenia przystąpień, postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie
art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 186 ust. 2 in fine
ustawy Pzp, w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 5 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. 2018r., poz. 972) z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił
w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem
stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden wykonawca, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący …….……………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie