eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 649/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-23
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 649/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska

po rozpoznaniu na
posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 23 kwietnia 2020 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 26 marca 2020 r. przez wykonawcę J. Electric Sp. z o.o. w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Jednostkę Wojskową
nr 2063 w Warszawie


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy J. Electric Sp. z o.o.
w Warszawie kwoty 10 000,00
zł (dziesięć tysięcy złotych) uiszczonej przez
wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie o sygn. akt: KIO 649/19


Zamawiający Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 2063, ul. Stefana Banacha
2, 00-909
Warszawa, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Naprawa instalacji elektrycznych, odgromowych, linii kablowych i oświetlenia terenu
w
kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063”, o ogłoszeniu
o
zamówieniu publicznym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
27 lutego 2020 r. pod numerem 517117-N-
2020, zwane dalej jako „postępowanie”.
Izba ustaliła, że postępowanie na robotę budowlaną, o wartości poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”,
jest prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonawca J. Electric Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa (dalej zwany
jako „odwołujący”) wniósł środek zaskarżenia wobec czynności i zaniechań zamawiającego
w postępowaniu, w którym postawiono zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. 89 ust. 1
pkt 6
p.z.p. i żądano nakazania zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w ramach której
zamawiający odrzuci oferty złożone przez A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą ELSTER PP-H-U A. P. w Zielonce i J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Elektroinstal J. W. w Kobyłce.
Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który
upłynął dnia 30 marca 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
nie zgłoszono żadnych przystąpień.
W dniu 20 kwietnia 2020 r.
wpłynęło do Izby pisemne stanowisko procesowe
zamawiającego, datowane na 27 marca 2020 r., w którym uwzględnił on odwołanie w
całości. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone przez osobę prawidłowo umocowaną
do składania oświadczeń w imieniu strony.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 186 ust. 2 p.z.p. „W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego
w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”
Przeno
sząc powyższe unormowanie na grunt postępowania zainicjowanego
odwołaniem należy uznać, że zamawiający w stanowisku procesowym z dnia 27 marca
2020 r. w
sposób skuteczny uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.
Natomiast wobec braku
przystępujących po stronie zamawiającego – w wywiedzionym
stanie faktycznym i prawnym
– Izba stwierdziła spełnienie przesłanek opisanych w
dyspozycji art. 186 ust. 2 p.z.p. i
zobligowana była postępowanie umorzyć, w związku z czym
orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art.
186 ust. 6 pkt 1 p.z.p.
, ponieważ uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem
rozprawy, zatem koszty
postępowania znoszą się wzajemnie. Izba nakazała dokonanie
zwrotu
na rzecz odwołującego kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit.
a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości
i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie