eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 735/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-20
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 735/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 6 kwietnia 2020 roku
przez wykonawcę TAXUS UL spółka z ograniczoną
odpowiedzia
lnością z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Karkonoski Park Narodowy z siedzibą
w Jeleniej Górze


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
TAXUS UL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze.


Przewodniczący: ……………………………………Sygn. akt KIO 721/20
UZASADNIENIE

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w przedmiocie
wykonanie operatów ochrony ekosystemów
Karkonoskiego Parku Narodowego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 25 marca 2020 roku pod numerem 2020/S 060-143778.

W dniu 6 kwietnia 2020
roku działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący
wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w odniesieniu
do zadania nr 2.

Do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej, w dniu 9 kwietnia 2020 roku wpłynęło pismo,
złożone w poczcie elektronicznej, jako załącznik do e- maila w temacie emaila „zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Pism to zostało przesłane na adres e-mail
„odwołania”, a pochodzi ono od Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu.
Izba wskazuje, że zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – w rozpoznawanym
przypadku pismo
doręczone zostało Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie jaka nie
została przewidziana obowiązującymi przepisami. Izba wskazuje, że dla skuteczności oceny
zgłoszenia przystąpienia niezbędne jest doręczenie go Prezesowi Izby w określonej ustawą
formie. W rozpoznawanym przypa
dku Izba nie mogła stwierdzić skuteczności zgłoszenia
przystąpienia do postępowania odwoławczego z uwagi na niedochowanie formy wniesienia
zgłoszenia przystąpienia do postepowania odwoławczego.

W dniu 17 kwietnia 2020 roku
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Odwołującego z dnia 15 kwietnia 2020 roku, które w swej treści zawiera oświadczenie
o następującej treści: działając w imieniu wykonawcy TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (…) w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ przez Zamawiającego
(…) wycofuję odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego Karkonoskiego Parku
Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w prowadzonym postępowaniu.”
W piśmie tym

wykonawca wskazał również nazwę Zamawiającego, nazwę postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego. Oświadczenie to zostało złożył Prezes Zarządu – B. P. .

Wobec złożonego oświadczenia Odwołującego o cofnięciu odwołania Izba
stw
ierdziła, że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu w oparciu o art. 187 ust. 8
ustawy
oraz zgodnie z tym przepisem Odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Zgodnie
z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986
ze zmianami) w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy Izba orzeka
o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Pr
zewodniczący: …………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie