eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 731/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-20
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 731/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 5 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Inwest-Budowa sp. z o.o. w
Szczecinie
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Stargard


orzeka:

1. u
marza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje
Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 7. 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz
Inwest-Budowa sp. z o.o. w Szczecinie.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Szczecinie.Przewodniczący:…………………………Sygn. akt KIO 731/20

Uzasadnienie


Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu –
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1843 ze zm.) dalej jako „ustawa” lub „Pzp”,
postępowanie o udzielenie zamówienia na remont Książnicy Szczecińskiej. Ogłoszenie o
zam
ówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 lutego 2020 r. pod
pozycją 515234-N-2020.
5 kwietnia 2020 r. wykonawca Inwest-Budowa sp. z o.o. w Szczecinie wni
ósł odwołanie.
Zachow
any został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania
wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.
O
dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy oraz art. 89
ust. 1 pkt 6 ustawy prze
z błędne przyjęcie, że wybrany wykonawca wykazał się wymaganymi w
SIWZ zdolnościami technicznymi oraz wykazał, że na dzień składania ofert nie zalegał z
opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co w konsekwencji skutkowało
przyjęciem oferty wykonawcy, który powinien być wykluczony z postępowania.
Wskaz
ując na te zarzuty odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie
wyboru oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład
Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Z. M. i Zakład Ogólnobudowlany MEGA
sp. j. M. R. E. K. oraz ich wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy, uznanie
złożonej przez nich oferty uznać za odrzuconą. Żądał również, aby zamawiający powtórzył
cz
ynności oceny i wyboru oferty spośród pozostałych ważnych ofert oraz domagał się
przeprowadzenia dowodów z 9 wymienionych dokumentów.
Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Zamawiający przed otwarciem posiedzenia Izby pismem z 7 kwietnia 2020 r. złożył
odpowiedź na odwołanie. Wskazał w niej, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Z. M. i Zakład
Ogólnobudowlany MEGA sp. j. M. R. E. K. nie spełniają warunku udziału w postępowaniu, w
związku z czym powtarza czynność badania ofert, a w jej wyniku wyklucza tych wykonawców.
Zamawiający poinformował, że cena oferty odwołującego przekracza kwotę, jaką zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym unieważnia postepowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Wskazał, że od tej czynności nie przysługuje odwołanie i w
razie braku zgłoszenia przystąpienia, wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.
Izba zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp
w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili
do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zama
wiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

O
świadczenie zamawiającego, choć nie zawiera wprost oświadczenia o uwzględnieniu w
całości zarzutów odwołania, wyczerpuje dyspozycję art. 186 ust. 2 zd. 1 Pzp. Zamawiający
oświadczył bowiem, że dokonuje czynności wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Z. M. i
Zakład Ogólnobudowlany MEGA sp. j. M. R. E. K., co wyczerpuje zarzuty podniesione w
odwołaniu. Ten stan rzeczy obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego.

Z punktu widzenia normy art. 186 ust. 2
Pzp brak spełnienia żądania wyboru
najkorzystniejszej oferty pozostaje bez znaczenia. Czynności kolejno wykonane przez
zamawiającego, a będące następstwem uwzględnienia zarzutów odwołania muszą być zgodne z
ustawą oraz nie podlegają kontroli Izby w związku z czynnością umorzenia postępowania.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 2 zd. 1 Pzp
umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. O kosztach
postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 in initio
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:…………………………
.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie